Работодателят трябва да осигури условията за труд и при хоум офис

21.01.2022

РАБОТОДАТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ОСИГУРИ УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И ПРИ ХОУМ ОФИС

Отговорност на работодателя е да осигурява работната среда – както в завода, цеха или офиса, така и при работа от дома. Ако не го прави, служителят може да изиска проверка. Това коментира националният секретар на КНСБ Тодор Капитанов във връзка с информация, че ГИТ започва проверки за нарушения при работата хоум офис.

Първоначално ще се изпращат онлайн въпросници към работодателите, свързани с режима и условията на труд. След това ще проверяват за спазване на правилата и на терен – включително и в домовете на служителите.

"Когато домът ти е работно място, битовият инцидент е и трудова злополука", коментира още Капитанов.

При работа от разстояние работодателят трябва да осигури необходимото за извършване на работата от разстояние оборудване, както и консумативи за функционирането му, програмно (софтуер) осигуряване, техническа профилактика и поддържане, устройства за комуникация с работника или служителя, извършващ работа от разстояние, включително интернет свързаност, защита на данните, информация и изисквания за работата с оборудването и поддържането му в изправност, както и за законовите изисквания и правила, в т.ч. такива на предприятието в областта на защитата на данните, които ще се използват по време на работата от разстояние, система за наблюдение, ако такава се налага да бъде монтирана на работното място и е получено писмено съгласие на работника или служителя за това, като в тези случаи задължително се зачита правото му на лично пространство. Трябва да им бъдат осигурени и други технически или документни пособия съгласно индивидуалния и/или колективния трудов договор.

В индивидуалния трудов договор може да се уговори използването на собствено оборудване на работника и служителя, както и всички права и задължения, произтичащи от това, коментира още Капитанов. 

Той препоръча между работодателя и работника или служителя да се уговарят условия за предотвратяване на злоупотреба с предоставените му оборудване, интернет и комуникационни връзки. Като при този вид работа работодателят изрично определя времето, през което работникът или служителят има задължение да е на разположение за осъществяване на комуникационна връзка със самия работодател или с неговите търговски партньори.

Действително отработеното време се отразява ежемесечно в документ по образец, който трябва да е утвърден от работодателя.