Още възможности за финансиране наемането на безработни лица в неравностойно положение

13.05.2022

ОЩЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НАЕМАНЕТО НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

От днес, 12 май, работодателите, които желаят да ползват преференции при наемането на безработни от неравностойни групи на пазара на труда, могат да подават заявки в бюрата по труда. Срокът за кандидатстване за финансиране е до 20 май включително, а възможността се предоставя по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта и Програмата за обучение и заетост на продължително безработни.

С финансови средства се насърчават работодателите, които разкриват работни места и наемат на тях представители на групите в неравностойно положение на пазара на труда – безработни над 55-годишна възраст, младежи до 29 години, лица с трайни увреждания, продължително безработни, хора с основно и по-ниско образование, майки с деца до 5-годишна възраст и други. Със средства от държавния бюджет се стимулира разкриването на работни места за стажуване, чиракуване, наемане на първите 5 лица, т. нар. „зелени работни места” и други, които могат да съдействат за осигуряване на заетост на безработни лица с по-малки шансове за трудова реализация.

До 25 май Съветите за сътрудничество към дирекциите „Бюро по труда” ще оценят по утвърдена методика с критерии подадените заявки от работодателите, като до един месец след това одобрените работодатели трябва да назначат на работа избраните от тях безработни лица.

Повече информация работодателите могат да получат в бюрата по труда в страната, както и на интернет страницата на Агенцията по заетостта в раздел „Обяви за финансиране по региони”.