26.02.2020

ДЪРЖАВАТА ЩЕ ПЛАЩА ЗА НАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ И САМОТНИ РОДИТЕЛИ

Работодатели от Монтанска област могат да кандидатстват за финансова подкрепа от държавата за наемане на безработни лица и самотни родители. От вчера Агенцията по заетостта стартира процедура за прием на заявки от работодатели, които искат да се възползват от тази възможност. Крайният срок за подаване на документи в бюрата по труда е до 4 март.

Параметрите на финансиране са определени в Националния план за действие по заетостта за 2020 г. и предвиждат предоставяне на средства за трудово възнаграждение и дължими осигурителни вноски за наети безработни лица с престой в бюрото по труда над 6 месеца, на възраст до 24 г. или над 50 г., с основно и по-ниско образование, безработни майки с деца до 5 г. и др.

Насърчителните мерки предлагат варианти за работа на пълно или непълно работно време. Продължителността на осигуряваната заетост и периода на субсидиране също е различен и варира от 3 до 12 месеца. Съветите за сътрудничество към бюрата по труда ще оценят до 9 март подадените заявки по утвърдени критерии и ще одобрят работните места, които могат да се субсидират в рамките на наличния свободен финансов ресурс.

Работодателите могат да кандидатстват и за други преференции за наемане на определени групи безработни лица. Успоредно с това Агенцията по заетостта предоставя финансови преференции и на безработните, с които да стимулира тяхната мобилност или предприемачество. Хората без работа могат да кандидатстват и получат финансова подкрепа за извършвани ежедневни разходи за междуселищен транспорт до и от работното място, както и средства за поемане на квартирни и други разходи при започване на работа в населено място, отдалечено над 50 км от местоживеенето им. Стартирането на собствена стопанска дейност може да бъде подпомогнато въз основа на одобрен бизнес проект чрез получаване наведнъж на полагащите се обезщетения при безработица или предоставяне на еднократна сума за стартиране на бизнес като микропредприятие, която тази година вече е до 4000 лв. И при двете мерки могат да се предоставят и средства за други услуги, подпомагащи старта на бизнеса.

За повече информация и съдействие можете да се обадите на телефоните на  Консултантския център за хора в неравностойно положение  в гр. Берковица 0953 89137 и 0890943741.

18.02.2020

 

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ С ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА“ НА ОПРЧР

 

Физически и юридически лица и техните обединения могат да кандидатстват с проектни предложения по процедурата „Транснационални партньорства" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Кандидатите задължително трябва да участват в партньорство с поне един партньор от друга страна-членка на Европейския съюз. Общият бюджет на процедурата е над 15 млн. лв.

Целта на операцията е да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др. Обменът между партньорите трябва да е в областта на пазара на труда и качеството на работните места, социалното включване и борбата с бедността, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд или изграждането на административен капацитет в тези области.

Задължителни дейности по проектите трябва да бъде организирането на семинари, работни дискусии и обучения за насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи. По проекта следва да бъде повишен капацитетът на партньорите и заинтересованите страни за разработване, прилагане, мониторинг и оценка на добри практики и иновативни подходи. Кандидатите трябва да включат в дейностите си и адаптиране и/или валидиране на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели. По проектите следва да бъде направена оценка за приложимостта на иновативните елементи и да се предвидят дейности за разпространение на постигнатите резултати. Допълнителните дейности могат да включват изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави-членки на ЕС, както и изграждане и/или включване в партньорски мрежи и туининг (побратимяване).

 

Крайният срок за кандидатстване е 15 май 2020 г., 17:30 часа.

03.02.2020

 

ГРАНТОВЕ НА АСОЦИАЦИЯ GIVE EUR-HOPE, НАСОЧЕНИ СРЕЩУ БЕДНОСТТА И СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ

 

 

Асоциация GIVE EUR-HOPE (GEH) винаги е готова да разгледа исканията за финансова подкрепа, подадени от общности или местни асоциации за завършване на микропроекти, работещи за борба с бедността и социалното изключване. GIVE EUR-HOPE също е готов да проучи подобни искания, когато те са подадени от НПО или тези, представляващи тези общности, при условие че има гаранции, че те отговарят на реалните нужди и желания на самите общности.

 

Предвид ограничените си човешки и финансови ресурси, GIVE EUR-HOPE трябваше да определи обхвата на своите интервенции и следователно определи критерии за намеса, с които наистина трябва да се консултира, преди да подаде искане за финансова подкрепа.

GIVE EUR-HOPE подготви меморандум за предложение за проекти, за да помогне на желаещите да подадат проект. Това определя информацията, необходима за анализа на всяко искане. Важно е да се включат с всяко подаване на проверка справки, които в идеалния случай биха били дадени от няколко надеждни организации.

 

При получаването им от Асоциацията всички искания се разглеждат и анализират. Това може да отнеме няколко седмици в зависимост от заявителя, който е в състояние да отговори на всички искания за допълнителна информация.

 

Проектите, подкрепени от GEH, имат за цел да допринесат за борба с бедността и социалното изключване. Те обхващат основно:

 

 • изграждането/обновяването на жилища и защитени жилища;

 

 • създаване на основни здравни заведения (диспансери в необлагодетелствани райони, медицински сестри);

 

 • обучение на хора по въпросите на гражданството, като ги информира за техните права като граждани и предоставя умения, необходими за упражняване на тези права (подкрепа на грамотността, езикови часове);

 

 • инициативи в социално-културната област, предназначени да насърчават споделянето на знания, включително чрез художествена изява;

 

 • създаването или подкрепата на мрежи за професионално развитие и уроци.

28.01.2020

 

ШИВАШКИ ФИРМИ СЕ БОРЯТ ЗА КАДРИ

 

Управители на 9 шивашки фирми от Монтанско настояват пред Регионалното управление на образованието и Областния управител Професионалната гимназия по лека промишленост да запази паралелката “Производство на облекло от текстил”. Това съобщи Мая Григорова, председател на Стопанската камара в областния град.

По данни на Бюрото по труда, в шивашката промишленост в област Монтана през 2019 г. са били заети 1200 лица. Преди 15 години техният брой е бил над 3000. Фирмите, които работят на ишлеме, споделят, че спадът в броя на заетите се дължи на недостиг на работна ръка, а не на по-малко поръчки. На борсата на труда постоянно се търсят шивачки и строители, информира Светла Узунова, директор на ДБТ-Монтана. После започват допълнителни професионални обучения. От бранша предвиждат необходимостта от нови 180 заети. Според работодателите в план-приема за 2020-2021 е наложително да залегне запазване на паралелката по “Производство на облекло от текстил”. Гимназията е единствената, която обучава кадри за шивашката промишленост, а през настоящата учебна година прием не се е осъществил. “Много е важно на фона на демографския срив местната икономика да се захранва с кадри”, смята Мая Григорова. Така зейва голяма пропаст между нуждите на бизнеса и образованието. Практиката показва, че учениците от Професионалната гимназия по лека промишленост се обучават главно като козметици, фризьори и маникюристи. В училището пък имали подготвени преподаватели по моделиерство и производство на облекло.

20.01.2020

 

КАКВИ РАБОТНИЦИ ТЪРСЯТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ В МОНТАНА

 

Дирекция „Бюро по труда“ в Монтана обяви свободните работни места на територията на общината и кои са най-търсените работници от монтанските шефове. От изискванията за свободните позиции става ясно, че работодателите са занижили претенциите си към кандидатите. Едва 5 от обявите са за специалисти с висше образование. Предимно се набират хора със средно образование и опит.

Подробна информация за всяка една от позициите можете да получите в дирекцията в града, а ето и какви са свободните места:

 

2 Помощник в кухня - средно образование

2 Мияч на съдове ръчно - основно образование

2 Сервитьор - средно образование, с опит

2 Готвач - средно образование, с опит

1 Общ работник - средно/основно образование

1 Учител в група - 5-7 клас - висше образование-общообразователен предмет

2 Монтажник, сложни/комбинирани изделия - средно образование, Електрообзавеждане на сгради, опит 2г.

1 Учител ЦОУД за 1-4 клас - висше образование - НУП

1 Сервитьор - средно образование

1 Барман - средно образование

2 Продавач на закуски и напитки - основно- 10 клас, средно образование

2 Работник, производство на закуски - основно - 10 клас, средно образование

2 Продавач на закуски и напитки - основно - 10 клас, средно образование

2 Оператор по сигурност - средно образование, начална компютърна грамотност

2 Охранител - средно образование, кат.В

1 Машинист на еднокофов багер - средно образование, документ за управление на багер

1 Машинист на булдозер - средно образование, документ за управление на булдозер

1 Технически ръководител, строителство - средно образование, с опит

2 Общ работник/ текелажник - без образование

1 Майстор за производство на тестени изделия - средно образование, опит

1 Продавач-консултант на закуски - средно образование

1 Фадромист - средно образование, документ за правоспособност

1 Машинист, еднокофов багер - средно образование, документ за правоспособност

1 Оператор, машина за рязане на скални материали - средно образование

3 Машинен оператор ММ универсален /каруселен струг/ - средно техническо образование, опит

1 Монтьор на топлофикационни съоръжения - средно образование

1 Работник за режимни настройки на енергийно оборудване - средно образование

1 Продавач-консултант - средно образование и компютърна грамотност

1 Елекротехник, промишлено предприятие - средно образование, с опит

1 Продавач-консултант - средно образование, с опит

1 Продавач-консултант - средно образование

2 Охранител - средно образование, кат.В и С

9 Оператор за производство на автомобилни компоненти - начално образование

1 Електромонтьор - средно образование, ПК-за работа с напрежение до 1000V

1 Топилчик - средно образование

3 Изтърсвач, форми и отливки - средно образование

2 Леяр - средно образование

1 Монтажник, изделия от метал - средно образование, кат.В

1 Заварчик - средно образование, кат.В

1 Шофьор на училищен автобус - средно образование, кат.D, опит 2г.

3 Арматурист - средно/основно образование, с опит

4 Зидар - средно/основно образование, с опит

1 Охранител - средно образование, разрешително за оръжие, кат. В

1 Електромонтьор - средно образование, с опит

1 Оперативен, счетоводител - средно образование, работа със счетоводни продукти

6 Птицевъд - без образование

1 Багерист - основно, средно образование, правоспособност на ПСМ

2 Машинист ПСМ - средно образование, правоспособност ПСМ, с опит

5 Шофьор на самосвал - средно образование, кат.С, с опит

1 Заварчик - средно образование, документ електродъгово заваряване, с опит

1 Автомонтьор - средно техническо образование, с опит

2 Техник по транспортно строителство - висше/средно образование транспортно строителство, с опит  и кат.В

1 Инженер за пътно строителство - висше образование, пътно строителство, с опит, AUTOCAT и кат.В

1 Кредитен консултант - средно образование

1 Механик - средно техническо образование, с опит

1 Автомонтьор - средно техническо образование, с опит

1 Счетоводител - висше, средно-икономика

1 Техник/озеленител - средно образование, опит

2 Автомонтьор - средно, основно образование, технически умения

1 Работник в автосервиз - средно образование

1 Фризьор - документ за фризьор

1 Козметик - документ за козметик

1 Животновъд - без образование

1 Бизнес консултант - висше образование, английски език, компютърна грамотност, с опит

4 Машинен оператор /тест маса КСК/ - средно образование, опит 1 г. с ТЕЛК

4 Старши монтажник,производствен контрол /КСК/ - средно образование, опит 1 г. с ТЕЛК

1 Оператор, производствен контрол /пакетаж/ - средно образование, опит 1 г. с ТЕЛК

1 Сондьор - средно техническо образование

15.01.2020

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩИ И ПРЕДСТОЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ

 

В началото на 2020 година продължават стартиралите на по-ранен етап приеми на заявления от родители по проект „Родители в заетост”, от заети лица по проект „Ваучери за заети лица” и заявки от работодатели по проект ”Нова възможност за младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

 

ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

Проектът дава възможност на работодателите да наемат младежи до 29 г. вкл. в две направления на пълно работно време:

 • Стажуване с продължителност от 6 месеца: Работодателят или определен от него служител изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа;
 • Обучение по време на работа с продължителност до 6 месеца: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж.

По проекта могат да кандидатстват работодатели от реалния сектор; общини и общински предприятия; органи на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури с изключение на областните администрации.

Работодателите могат да подават заявки за разкриване на свободни работни места за младежи с регистрация в Дирекции „Бюро по труда” на територията на цялата страна до изчерпване на финансовия ресурс. Постъпилите заявки се обработват по реда на тяхното подаване.

Подробна информация за проекта можете да намерите на сайта на Агенция по заетостта.

 

ПРОЕКТ „РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ”

Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и подпомага родителите за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот. Същевременно той предоставя възможност за заетост на безработни лица за полагане на грижи за отглеждане на деца.

Услугата „детегледач“ се предоставя по проекта за:

 • Осигуряване на грижа за дете/деца от 0 до 5 г. (вкл.), непосещаващи детски ясли, заведения и предучилищни групи, на заети и безработни родители (грижата е допустима до 8 часа на ден). Родителите следва да имат осигурено работно място по трудово правоотношение или като самонаети/ самоосигуряващи се лица, но не следва да са се върнали на работа до получаване на одобрение за включване в проекта от страна на Агенция по заетостта.
 • Осигуряване на грижа за деца от 0 до 12 г., посещаващи детски ясли и заведения, както и училище, на безработни и заети многодетни (вкл. самотни) родители/майки, а грижата е допустима до 4 часа на ден). За целите на процедурата, многодетни родители са тези, които имат три или повече деца на възраст до 12 г.

Максималният срок за получаване на услугата „детегледач” е до 18 месеца или до навършване на 5 или 12 години на детето/децата.

Родителите, които не са заети или не са самонаети (т.е. са безработни лица, регистрирани в бюрата по труда) ще бъдат включени в дейности по трудово посредничество за срок до 4 месеца. В случай че след изтичането на 4-месечният срок, родителят/ите не са започнали работа, грижата за детето/децата се прекратява.

Заявления се приемат лично от родителите във всички бюра по труда в страната в работни дни, между 8.30 и 17.00 часа или се подават на имейл roditeli-v-zaetost@az.government.bg (сканирани с подпис или електронно подписани) - до изчерпване на финансовия ресурс по проекта.

 

ПРОЕКТ „ВАУЧЕРИ НА ЗАЕТИ ЛИЦА”

Проектът предоставя възможност на заети лица да получат нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в съответствие с актуалните нужди на бизнеса.

По време на текущия прием право да подават заявления имат заети лица на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, които са:

- с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта);

- над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образование.

Желаещите да участват в проекта имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4.

По проекта се променя и предвиденото съфинансиране от страна на обучаемите лица, като при новия прием то е в размер на 50% от стойността на ваучера. Това ще доведе до по-висока ангажираност от страна на лицата относно качеството на обучението и ще създаде предпоставки за споделена отговорност между тях и обучителната институция за постигане на по-добри резултати. Очаква се инвестирането на собствени средства от страна на заетите лица да повиши мотивацията им за успешно завършване на курса. Безвъзмездното финансиране по проекта ще бъде в размер на 50% от стойността на ваучера.

И при този прием заетите лица могат да подават своите заявления само в работни дни между 08:30 и 17:00 ч. както по електронен път, така и на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната.

Срокът за прием на заявления е до изчерпване на предвидения финансов ресурс.

Подробна информация по проект „Ваучери за заети лица” и образец на Заявление на хартиен носител може да намерите на сайта на Агенцията по заетостта.

17.12.2019

 

АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

 

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания.

 

Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите.

 

Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания (Методика) на Агенцията за хората с увреждания на основание  чл. 10, ал. 3, т. 8 от Закона за хората с увреждания, утвърдена от Изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания, със Заповед № 0023 – 2513/11.06.2019 г.

 

Максималният размер на субсидията е определен за различните компоненти както следва:

 

по компонент 1 – до 16 000 лв.

 

по компонент 2 – до 18000 лв.

 

по компонент 3 – до 4 000 лв.

 

по компонент 4 – до 7 000 лв.

 

Конкурсната документация може да намерите на Интернет страницата на Агенцията: http://ahu.mlsp.government.bg/, рубрика "Проекти/програми", опция "Рехабилитация и интеграция".

 

Срокът за подаване на проектите е до 17.30 ч. на 17.02.2020 г.

 

Изискуемите документи се представят подредени систематично и последователно, независимо дали на хартиен или електронен носител. Конкурсното предложение, включващо документите по чл. 28., ал.1 от Методиката се подават с придружително писмо по един от следните начини:

 

 1. В Агенцията за хората с увреждания, гр. София 1233, ул. „Софроний Врачански" №104-106. Документите се представят на електронен носител (подписани и сканирани) или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи;

 

 1. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от определения краен срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител (подписани и сканирани) или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи;

 

 1. По електронен път по реда и условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или подписани и сканирани на посочения електронен адрес: ahu_npo@mlsp.government.bg.

 

Непосредствено след подаване на проектното предложение, всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

 

Телефони за справки: 02/931 80 95, 832 90 73.

03.12.2019

 

КОИ СА РЕЗЕРВИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА?

Хората с увреждания са един от големите резерви на трудовия пазар, който обаче остава неизползван, коментират експерти

 

На пазара на труда в България има поне три големи резерва, сред които на първо място са хората с увреждания. Това каза на пресконференция директорът на Балканския институт по труда и социалната политика Иван Нейков. Събитието беше по повод Международния ден на хората с увреждания - 3 декември.

В по-голямата част от развитите европейски страни заетостта сред хората с намалена работоспособност е около 60 на сто, а в България този показател е едва 31 на сто.  Експертите смятат, че реално този процент е дори по-нисък - 10-15 на сто, каза Елка Тодорова, председател на Управителния съвет на Националната федерация на работодателите на инвалиди. 

Експертите посочват, че ако по-рано темата на пазара на труда беше, че не можем да намерим квалифицирани работници, днес проблемът е, че вече няма никакви работници. В същото време сме в ситуация "вода газим, жадни ходим", тъй като не ползваме резервите, сред които са хората с увреждания. 

Всички анализи сочат, че хората с увреждания са добри работници, при тях е много по-малко текучеството, по-привързани са към предприятието, положило усилие да адаптира работните им места. Те са лоялни и квалифицирани работници. Работодателите твърдят, че е скъпо да се адаптира едно работно място, а в същото време едва 500 хил. лева от отпуснатите над 4 милиона лева за целта тази година са използвани. 

Експертите смятат, че липсва информация за възможностите за адаптиране на работните места, както и информация как новите технологии дават възможности да се ползва дистанционната работа. Все повече потребители, особено от групата на младите, са склонни да закупуват стоки, произведени от хора с увреждания, стоки с кауза.

В момента в специализираните предприятия на и за хора с увреждания в страната са заети около 2000 човека, преди 1989 година техният брой е надхвърлял 55 000 души. Без съмнение малките и средни предприятия имат огромен неизползван потенциал за осигуряване на заетост на хора с увреждания, посочиха Елка Тодорова, Йордан Димитров - консултант на Националната федерация на работодателите на инвалиди и психологът Маргарита Бакрачева. 

Почти половин година след въвеждането на новия квотен принцип за назначаване на хора с трайни увреждания в предприятията се забелязва увеличение на наетите от тази група безработни - по информация на социалното министерство през първите 9 месеца на тази година са намерили работа над 12 000 хора с увреждания, регистрирани в Бюрата по труда. За същия период на 2018 година те са били само 6 831. Двойно повече са и през тази година предложените работни места - 2 446 до края на септември тази година, срещу 1 258 за цялата минала година. Според експертите допълнителната заетост за хора с трайно намалена работоспособност засяга основно регистрираните безработни, а все още не се работи за привличане на неактивните хора с увреждания - група с огромен потенциал за пазара на труда в България. 

Главната инспекция по труда проверява повече от 880 предприятия за спазване на квотите за наемане на работници и служители с увреждания. За първите три месеца, през които реално се прилагат квотите, 110 фирми са отказали да изпълнят задължението си по Закона за хората с увреждания и са платили компенсационни такси за 549 незаети работни места. От глоби в бюджета са постъпили 92 244 лева. 

Според експертите на Националната федерация на работодателите на инвалиди, сдружение "Хоризонти" и Балканският институт по труда и социалната политика специализираните предприятия са едно от решенията на проблема с високата безработица сред хората с увреждания. Не по-малко перспективни са и Центровете за защитена заетост, регламентирани в Закона за хората с увреждания. Във всеки от бъдещите центрове ще работят минимум 15 човека с поне два вида трайни увреждания, всяко от които води до не по-малко от 50 на сто намалена работоспособност.

За първи път тази година в Агенцията за хората с увреждания са предвидени 600 хил. лева за два пилотни центъра за защитена заетост, допуснат за финансиране е и един проект за 263 хил. лева. Създаденият с тези пари център ще е под формата на опитна градина за трудова рехабилитация и интеграция в Божурище. 

По проект "Иновативни интегрирани услуги за подкрепена заетост за лица с увреждания" по ОПРЧР специализираните предприятия през последните години са въвели нови услуги и производства, различни от традиционни дейности като шивашката.

21.11.2019

ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА "ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА МЛАДЕЖИ ОТ РЕЗИДЕНТНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА"

 

Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти", кани работодатели и неправителствени организации да представят проектни предложения по процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.086 „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността".

Операцията е насочена към включване на пазара на труда на младежи в риск, включително с увреждания, настанени в резидентни услуги и от общността. Целта е чрез социална и професионална интеграция, наставничество и обучение да се създадат предпоставки за развитието на младежите и включването им в обществото. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Операцията се реализира в два компонента, като допустимите дейности са:

Компонент 1:

 1. Дейности за активиране на икономически неактивни младежи за включването им на пазара на труда;
 2. Предоставяне на обучение – мотивационни обучения, обучение за придобиване на професионална квалификация и на ключови компетентности;
 3. Осигуряване на възможност за заетост – наемане на лица от целевата група;
 4. Трудово наставничество за младежите, за които се осигурява заетост;
 5. Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни младежи.

Компонент 2:

 1. Подкрепа за дейността на социални предприятия във връзка с осигуряване на заетост и създаване на трудови навици и социални умения, тип „защитена работна среда" за младежи от резидентни услуги – например кафене, ресторант, ателие и т.н., места, в които да придобиват трудови навици на практика:

    Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 м.;

    Трудово наставничество за въвеждане на работното място за лицата, за които се осигурява заетост, текуща подкрепа в работния процес;

    Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги;

    Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

 

 1. Социална и професионална интеграция на младежите, осигуряване на подкрепа, чрез трудово наставничество;
 2. Обучения за лицата, за които се осигурява заетост – обучение за придобиване на професионална квалификация и на ключови компетентности;
 3. Адаптиране и оборудване на новоразкритото/ите работно/и място/места.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на: https://eumis2020.government.bg

Бюджет на процедурата – 3 000 000 лв., разпределени както следва:

Компонент 1 – 1 500 000 лв.

Компонент 2 – 1 500 000 лв.

Краен срок за представяне на предложенията: 21.02.2020 г., 17.30 ч.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

14.10.2019

ИНТЕРЕСЪТ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ СЕ ОРИЕНТИРА КЪМ РЕЗЕРВИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Българският и чуждият бизнес все повече се отварят към малцинствата и дискриминацията намалява

 

Всяка среща с работодател отваря нови възможности. Работодателите от всички области на бизнеса са все по-отворени към наемането на различни групи хора. Възрастта все по-малко е фактор. Това коментира Георги К. Първанов, член на управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора.

Над 200 хиляди са хората в България, които не работят и не учат. „Това са основно млади хора, които получават имигрантски пари, средно 300-500 евро месечно. Смятайки всичките групи до тук, се получава резерв от около 500 хиляди човека, които могат да се влеят на пазара на труда, каза Първанов и допълни, че има  надежда да се върнат поне от 300 хиляди до 500 хиляди в чужбина.

Конференцията под надслов "Многообразие и включване на пазара на труда" ще представи резултатите от програмата "Мост към бизнеса", която подпомага достъпа на образовани млади роми до позиции за висококвалифициран труд в частния сектор, информира той.

"Безработицата на младите роми в страната е под 3% и е сравнима с нивото на безработицата сред висшистите като цяло. Доходите на двете групи също са сравними. Много по-висока е безработицата за хора с ниско и средно образование. Там тя стига до 30-40%", каза експертът.

Георги К. Първанов определи проекта "Мост към бизнеса" за много успешен. "В него се включиха около 170 ученици последен клас, около 120 млади роми и 25 компании, а резултатите са окуражаващи, подчерта той. Разкриват как малцинства да се интегрират по-оптимално на пазара на труда. Провеждат се различни обучения, практики в различните компании. Опит споделят и представители от Франция с опит в областта."

Първанов отчете и добри примери в интеграцията на различните общности на пазара на труда.

„В Уилям Хюз България 10% от персонала са представители на малцинствата с изградени добри трудови навици. Българският и чуждият бизнес все повече се отварят към тях и дискриминацията намалява. Въпрос на време е да видим повече такива представители в заведенията за бързо хранене, в банките и т.н. Когато говорим за дискриминация, тя е двустранна“, убеден е Първанов.

Той съветва представителите на малцинствата да се опитат да бъдат по-активни при опита си да излязат от гетата, да подобрят образованието си и да стъпят на пазара на труда.

„55+ и 16-18-годишните също са групи, които представляват интерес на пазара на труда", прогнозира представителят на Българската асоциация за управление на хора.

10.10.2019

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА 2020 Г.

 

Програмата за развитие на спорта за хора с увреждания е за подпомагане на дейности на спортни федерации, свързани с адаптираната физическа активност и практикуване на спорт от хората с увреждания.

Целта на Програмата е създаване на условия и възможности за подпомагане на спортните федерации и дейността им за хора с увреждания с оглед преодоляване на социалната изолация, интегрирането и по-бързото им адаптиране в обществото, с акцент към децата и младежите.

Програмата предоставя възможност на спортни федерации по различни видове спорт да развиват и спорта за хора с увреждания. По този начин ще се създадат и допълнителни предпоставки за разширяване на териториалния обхват, видовете спорт, а от там – увеличаване броя на хората с увреждания, включени в адаптираната физическа активност и практикуване на спорт.

С изпълнението на настоящата Програма се дава възможност да бъдат обединени и продължени успешните дейности по програмите на Министерство на младежта и спорта за хората с увреждания, реализирани през последните години, да бъде разширен обхвата им и да се включат нови дейности.

БЕНЕФИЦИЕНТИ И ОБХВАТ

 1. Преки бенефициенти са лицензираните спортни федерации, развиващи спорта за хора с увреждания.
 2. Непреки бенефициенти, за които се очаква да има ефект и полза в резултат на изпълнение на проектите на спортните организации по т. 1, са представители на различни възрастови и социални групи от хората с увреждания, с приоритет деца и младежи с увреждания, практикуващи спорт.
 3. В териториален аспект Програмата обхваща населените места в страната съобразно дейностите за хора с увреждания в одобрените проекти на спортни организации.
 4. Във времеви аспект Програмата се реализира в рамките на календарната година.


Всички подробности можете да намерите на страницата на
Министерство на младежта и спорта     http://mpes.government.bg.

31.05.2019

 

РЕГИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ ЩЕ ДАДАТ РАБОТА НА БЛИЗО 2400 ДУШИ

Програмите ще се финансират с 8,8 млн. лв., което е с 10% повече в сравнение с миналата година

 

В началото на юни ще стартира изпълнението на 28-те регионални програми за заетост във всички области на България. С тях ще се осигури работа за срок от 3 до 6 месеца за 2387 безработни лица.

Регионалните програми ще се финансират с 8,8 млн. лв., което е с 10% повече в сравнение с миналата година. Според плановете се очаква 1847 безработни да започнат работа на пълен работен ден, а 540 души ще се включат в заетост на непълно работно време. 

По програмите ще се наемат приоритетно хора от уязвимите групи на пазара на труда, например безработни младежи до 29 години, хора над 50-годишна възраст и продължително безработни. Те ще получават месечно трудово възнаграждение от 560 лв. при заетост на пълен работен ден.

Разпределението на финансовите средства е по области на база на критериите - средномесечно равнище на безработицата, средномесечен брой на регистрираните безработни в съответната област за деветте месеца на предходната година. 

По регионалните програми ще се осигури заетост за извършване на дейности по поддържане и опазване на общинската и държавна собственост.

Програмите са съобразени и с регионалните приоритети в областната стратегия за развитие, регионалните, областните и общинските планове за развитие, и ще допринесат за изпълнение на националните приоритети в сферата на заетостта. Министерството ще продължи да реализира и развива политиката за насърчаване на заетостта в регионите.

Услугите, предоставяни от Консултантския център, включват:

 1. Предоставяне на информация и консултация на безработни лица в неравностойно положение за възможности за работа в страната и чужбина; запознаване с мерки и програми за финансирания от републиканския бюджет и Европейския съюз, програми за хора с увреждания и др.
 2. Информиране и консултиране на лица в неравностойно положение относно възможностите за стартиране на собствен бизнес. Подпомагане на лица в неравностойно положение при оценка на възможността за реализация на дадена идея и пазарното търсене на продукта.
 3. Информиране на лица в неравностойно положение при намиране на финансови средства и ресурси за стартиране на собствен бизнес, в това число и провеждане на информационни кампании по текущите възможности за насърчаване на предприемачеството.
 4. Информиране и подпомагане на стартиращи фирми, създадени от лица в неравностойно положение, със съвети за тяхното управление и развитие.
 5. Информиране и подпомагане на лица в неравностойно положение за участие в проекти и програми за финансиране дейността на малки и средни предприятия (МСП).
 6. Информиране и предлагане услуги за работодатели при наемане на безработни лица в неравностойно положение, разясняване на възможностите за кандидатстване с проекти по програми на Европейския съюз.
 7. Създаване на условия за пряк обмен на информация между потенциални работодатели и лица в неравностойно положение, търсещи работа.
 8. Присъждане на сертификата „Етнически толерантен работодател“ за насърчаване на работодатели в региона, които следват принципа на равно третиране на работниците и осигуряват недискриминационен подход към тях.
 9. Предоставяне на финансова информация и консултация – официална информация за социално осигуряване, трудово законодателство и данъчни въпроси в българските и румънски гранични райони и прилагане на специфични регламенти.
 10. Предоставяне на правни консултации – официална информация относно фирмено законодателство, процедури при регистрация на фирми, нормативни документи, касаещи лицата в неравностойно положение и др.