07.03.2024

ИДВАТ ПРОБЛЕМИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Докато само преди година се питахме дали българският пазар на труда върви към фаза на прегряване, то към края на 2023 г. тенденциите сочат по-скоро към стагнация. Безработицата остава ниска, но заедно с нея постепенно намалява и търсенето на труд, а структурните проблеми остават непреодолени, посочват от Института за пазарна икономика.

Според техен анализ след кризата на трудовия пазар от пролетта на 2020 г., последвала избухването на пандемията от ковид-19 и ограничителните мерки за бизнеса, пътуванията и социалния живот като цяло, безработицата в България следва своята обичайна сезонна динамика – с пикове през зимните месеци и отчетливо по-ниска безработица през лятото, благодарение на активността на туристическия сектор и земеделието.

От средата на 2021 г. коефициентът на безработица се задържа в диапазона 4 - 5,5%, което кореспондира на между 140 и 160 хиляди регистрирани лица в бюрата по труда  – чувствително по-нисък брой дори в сравнение с периода преди пандемията. По всичко личи, че безработицата в страната е достигнала своето естествено дъно, като тези, които могат да бъдат наети на работа, са намерили работни места, а почти всички, които не успяват, трайно са преминали в групата на неактивните. Показателно е, че въпреки високия деклариран недостиг на труд, останалите безработни не успяват да се реализират – те или имат неподходящи образование и умения спрямо търсенето, или са в региони, където търсенето е ниско.

Част от причината за това е профилът на голяма част от безработните лица. Броят на регистрираните в бюрата по труда под 29 г. е намалял значително – до 15 - 18 хиляди души през различните месеци на 2023 г., в сравнение с над 40 хиляди в пика на пандемията. По-слаб е спадът при трайно безработните – до 35 хиляди души. Доколкото тези две групи срещат особени трудности в намирането на заетост, вероятността да напуснат групата на безработните в близко бъдеще изглежда относително малка, посочват от Института за пазарна икономика.

През 2023 г. започва видим спад на регистрираните в бюрата по труда свободни работни места. От една страна годишният пик на търсенето на труд през пролетта е по-слаб и по-кратък в сравнение с 2021 и 2022 г., а оттам насетне търсенето на работници през цялото лято и есен остава на значително по-ниски равнища. Особено отчетливо е това през последните два месеца на 2023 г., когато регистрираните свободни работни места спадат дори под нивото от периода  на най-строги ограничителни мерки. Това, от една страна, може да отразява намалени очаквания на работодателите на потенциала за експанзия през 2024 г., а от друга – напасване към невъзможността за запълване на работните места.

Според икономистите моментното състояние на пазара на труда се описва най-ясно от кривата на Бевъридж, която представлява съпоставка на коефициента на безработица с броя на свободните работни места, отнесен към общия размер на работната сила. Така полученият индикатор служи за определяне на момента от бизнес цикъла през динамиката на пазара на труда, като рецесиите се характеризират с висока безработица и по-ниско търсене на труд, а периодите на икономически растеж  – с ниски безработица, много свободни работни места и съответно висока конкуренция за работници.

Според този подход последните месеци на 2023 г. се характеризират както с ниско предлагане, така и ниско търсене на труд – с други думи, пазарът на труд стагнира. Рано е да се каже дали тенденцията е трайна, като по-сигурен индикатор за това ще е търсенето на труд в първите месеци на 2024 г. Въпреки това, охлаждането на пазара на труд има сериозни последствия както за очакваната динамика на заплатите в краткосрочен план, така и за икономическа активност като цяло. Свитата конкуренция за работници потенциално намалява натиска върху работодателите да повишават възнагражденията, особено предвид спада на търсенето във високотехнологичния сектор. Забавянето на ръста на заетостта от своя страна застрашава пропуск на потенциала за растеж на икономиката заради невъзможността на фирмите да реализират плановете си за експанзия.

Новата картина на пазара на труда от средата на 2023 г. е до голяма степен предизвестена. Промените представляват най-вече окончателната нормализация след шока, породен от ковид и оживлението след премахването на ограниченията. На този фон обаче на преден план отново излизат дългосрочните структурни проблеми –ниските нива на образование и умения на хората извън заетост, регионалните неравенства, слабите политики по преквалификация и активиране. Това от своя страна поставя на дневен ред острата нужда от реформи на свързаните с пазара на труда системи, така че тези проблеми да се адресират, за да се преодолее рискът от стагнация и оттам пропуснат икономически растеж заради липсващи или пък неквалифицирани работници, заключват от Института за пазарна икономика.

06.03.2024

ЗАПЛАЩАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД ПРИ РАБОТА В ЧУЖБИНА

Не са рядкост случаите в практиката, при които работник или служител да изпълнява задачи в чужбина по договор с друго дружество. За осъществяване на целите, работникът бива командирован в съответните страни, като там работи известно време (например две седмици), след което се връща за определен период в България и после пак заминава за следваща командировка.

Обикновено в тези ситуации, работникът или служителят получава освен полагащите му се командировъчни и допълнително почасово възнаграждение за работата, която извършва, както и за времето на пътуване от България до съответната страна и обратно.

Работещите в такива условия често имат претенции за допълнителна компенсация под формата на свободни дни за времето, през което са пътували, както и за извършената от тях работа в съботите там, която да ползват, след като се върнат в България.

Има ли основание работодателите да признават тази претенции и да предоставят компенсацията, която работещите претендират?

За да се даде точен отговор на тези въпроси, преди всичко следва да се анализира полага ли се извънреден труд от работника или служителя.

Съгласно българското законодателство, времето за пътуване при командировка не представлява част от работното време. Следователно по отношение на дните за пътуване няма основание за удовлетворяване на претенцията.

Съгласно законовите разпоредби, с командирования работник или служител се подписва допълнително споразумение, което включва определяне на продължителността на работния ден и работната седмица, на дневната, междудневната и седмичната почивка, както и дните на официалните празници в приемащата държава.

На практика, ако в приемащото предприятие се работи по график, който е причината въпросният служител да полага труд в събота почивен ден (например събота), най-вероятно той почива например в неделя и понеделник. В такива ситуации българският работодател би трябвало да разполага с информация за точния брой положени часове труд, за да изчисли допълнително почасовото възнаграждение. Ако някои от тези часове се явяват извънреден труд, те следва да се заплащат с увеличено възнаграждение за извънреден труд.

В българското трудово законодателство съществува само един случай на компенсиране на извънреден труд с почивка и той е, когато има положен извънреден труд в двата дни на междуседмичната почивка.

Законът сочи, че за положен извънреден труд в двата дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време работникът или служителят има право освен на увеличено заплащане на този труд и на непрекъсната почивка през следващата работна седмица в размер не по-малък от 24 часа.

 

Справка:

чл. 2, ал. 2, т. 5 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

чл. 153, ал. 4 Кодекса на труда

01.03.2024

ТРУДОВИЯТ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ Е С НАЙ-ЛОШАТА ПРОГНОЗА В ЕС

Населението в трудоспособна възраст между 20 и 64 години у нас ще се стопи с една трета до 2050 година. По този показател страната ни е с най-лошата прогноза в целия Европейски съюз. Това показва последният доклад на компанията "Алианц трейд" (Allianz Trade, преди "Йолер Ермес", Euler Hermes).

Като основни причини се посочват демографската криза и миграцията, тъй като България е един от основните "донори" на работна ръка към други държави в ЕС.

Според данните в доклада около 50 на сто от мигрантите към трудовия пазар в EС от началото на 21 век са дошли именно от България, Румъния и Полша. Затова прогнозата за свиване на населението в трудоспособна възраст и в Полша е за 26 на сто до 2050 г., а за Румъния – с 22 на сто. Драстично се очаква то да намалее и в държави като Литва и Латвия. Сред основните възможности за подобряване на перспективите в България и останалите държави от групата, анализаторите очаквано посочват подобряване на условията на труд и увеличаване на трудовите възнаграждения, което би намалило мигрантския поток навън.

Заради сериозните демографски проблеми на Стария континент експертите на "Алианц трейд" очакват задълбочаване на недостига на квалифицирана работна ръка в почти всички държави в ЕС, като до 2050 г. средно населението между 20 и 64 години ще намалее с 20 на сто. Те разглеждат няколко възможни сценария за противодействие на негативите в четирите най-големи икономики – Германия, Франция, Италия и Испания, с използване на различни комбинации от инструменти – промени на политиките на пазара на труда, повишаване на продуктивността и привличане на мигранти.

Анализът показва, че нито една от четирите държави не може да намери устойчиво решение, ако разчита само на приток на работна ръка отвън. При такъв сценарий те ще се нуждаят от между 100 000 и 500 000 мигранти на година. Конкретно в Германия биха били необходими по около 482 000 души, в Италия – 414 000, в Испания – 338 000, а във Франция – 115 000. 

Ситуацията изглежда най-сложна в Германия, където дори при увеличаване на пенсионната възраст на 68 години и целенасочени усилия за разширяване на участието на жените и пенсионерите в трудовия пазар, изчисленията показват, че ще се търсят 200 000 мигранти годишно. Испания и Италия имат по-голям резерв от население, което към момента не е заето в трудовия пазар. При успешното му привличане и активиране там биха били нужни допълнително съответно около 89 000 и 131 000 мигранти годишно. Най-благоприятни са перспективите във Франция, където подобни мерки биха били достатъчни за разрешаване на проблема дори без нужда от допълнителна работна сила отвън.

Експертите на "Алианц трейд" обаче подчертават, че привличането на мигранти ще бъде все по-труден процес заради задълбочаващата се демографска криза във все повече държави в Европа, както и появата на същите проблеми и в големи икономики в Азия и Латинска Америка. Предвид факта, че единствено в Африка населението на възраст между 20 и 39 години не намалява, борбата за квалифицирана работна ръка навсякъде по света ще става все по-конкурентна, предупреждават те.

В този неблагоприятен контекст сред възможните мерки и решения, които се посочват в доклада, са и увеличаване на реалните работни часове в някои европейски държави и подобряване на интеграцията и квалификацията на мигрантите, включително постигане на по-висока степен на ангажираност на жените сред тях. Добрият пример за това е Швеция, където перспективите за запазване на работната сила и съответно стабилността на икономиката към момента изглеждат най-оптимистични.

29.02.2024

КАК ДА РЕАГИРАМЕ, КОГАТО НИ СМЕНЯТ РАБОТНОТО МЯСТО

В съвременното общество, където динамиката на работния пазар и бизнес средата са в постоянна промяна, разбирането и спазването на правата и задълженията както на работодателите, така и на работниците, играе ключова роля за поддържането на справедливи и балансирани трудови отношения. В този контекст, един от основните принципи, които регулират отношенията между работодателите и работниците, е принципът за изменение на трудовото правоотношение.

Този принцип, който е закрепен в Кодекса на труда, изисква изрично и писмено съгласие от страна на всички участници при всяка промяна, която засяга тяхното трудово положение. Да разгледаме важността на този принцип и какви са неговите приложения в практиката.

Според действащото законодателство, общият принцип при изменение на трудовото правоотношение е това да се извърши с изрично съгласие на страните, което трябва да бъде изразено в писмена форма. Независимо дали става дума за определено или неопределено време, работодателят трябва да предложи писмено на работника промяната чрез допълнително споразумение или нов договор, като работникът чрез своя подпис удостовери своето евентуално съгласие.

Една от ключовите точки в този контекст е задължителното съдържание на трудовия договор, което включва мястото на работа, наименованието на длъжността и характера на работата. Промяната на някой от тези елементи изисква писменото съгласие на работника. Например, ако работодателят предложи на работника промяна на работното място или наименованието на длъжността, е необходимо работникът да се съгласи писмено с тези промени.

Въпреки това, съгласно Кодекса на труда, не се смята за изменение на трудовото правоотношение, когато работникът е преместен на друго работно място в същото предприятие, без да се променят мястото на работа, длъжността и размерът на основната заплата. Това означава, че ако работникът е преместен от една сграда в друга, без да се променят други аспекти от неговата работа, не е необходимо изрично съгласие за тази промяна.

Например, ако работник или служител в голяма корпорация, която разполага с няколко офиса в различни части на града, работи като администратор в офиса на компанията в центъра на града. В един момент, поради промени в организацията на работното пространство, компанията решава да премести някои от работниците или служителите от централния офис в новонаето помещения в друг квартал, но без да се променят техните длъжности или заплати.

Според Кодекса на труда, тази промяна в работното място, без да се засягат други аспекти от неговата работа, не се счита за изменение на трудовото правоотношение. Тук не е необходимо изрично съгласие на работника или служителя за тази промяна, тъй като се запазват основните параметри на неговата длъжност и възнаграждение. По този начин може да бъде преместен в новия офис без да е необходимо да подписва нов трудов договор или допълнително споразумение.

Разбирането на принципите и изискванията при изменение на трудовото правоотношение е от съществено значение за поддържането на справедливи и балансирани работни отношения между работодателите и работниците. Изискването за изрично съгласие и писмена форма на промените гарантира яснота и защита за всички участници в работния процес.

 

Справка:

чл. 66, ал. 1, чл. 118, чл. 119, чл. 120, ал.1 и 3 от Кодекса на труда

29.02.2024

ИНДУСТРИАЛНИТЕ ОБЩИНИ ВОДЯТ В СЪЗДАВАНЕТО НА НОВА ЗАЕТОСТ

И през 2022 г. възстановяването на регионалните пазари на труда е неравномерно, като в над две трети от общините броят на наетите остава под рекордните нива от 2019 г. Най-сериозни забавяния се виждат в общините с фокус на локалната икономика в туризма и в тези с най-значителни демографски проблеми, докато индустриалните региони най-бързо успяват да създават нови работни места.

По последни данни за 2022 г. броят на наетите по трудово и служебно правоотношение общо в страната достига 2,27 милиона души - видимо увеличение спрямо "дъното" на пазара на труда от 2020 г., когато броят им беше спаднал до 2,2 милиона, но все още далеч от рекорда от 2019 г., когато наетите бяха 2,32 милиона души.

Най-голям е броят им в столицата - 768 хиляди души, следвана от Пловдив със 143 хиляди души и Варна със 124 хиляди. Общините с над 20 хиляди наети са общо 16. Общините с под 1000 наети са 80 спрямо 82 година по-рано, а тези с под 2000 - 135, или половината от всички. Очаквано, предвид голямото им население, всички общини в челните двадесет са областни центрове.

Относителният дял на наетите е белег за активността и динамичността на местните пазари на труда. Отнесен към населението на 15 и повече години (което включва и хората в пенсионна възраст), най-голям е делът на наетите в малки индустриални общини - Девня (94%), Сопот (88%), Челопеч (84%), като високите дялове отразяват обстоятелството, че тези общини привличат много работна сила от съседни общини.

Челната петица се допълва от енергийния център Раднево (74%) и столицата (70%). В цели 100 общини обаче делът на наетите е под 20% - това отразява както относително ниска икономическа активност и слаби местни пазари на труда, така и влиянието на близки силни икономически центрове. Само преди година обаче броят им е бил 131, което ясно насочва към отърсване от ефекта на пандемията и ограниченията.

Тъй като възстановяването на пазара на труда изглежда приключило, поне във водещите общински икономики, си струва да сравним и наетите с броя им през 2019 г. - рекордна за пазара на труда на много места. В 178 общини има спад в броя на наетите, като това е най-видимо във Варна (-5,1 хиляди работещи), Несебър (-3,3 хиляди работещи), Казанлък (-3 хиляди работещи), Бургас (-2,5 хиляди работещи).

По всичко личи, че спадовете са свързани най-вече с неспособността на туристическия бранш да възстанови заетостта си до предкризисните нива.

В относителен план най-много наети губят малки общини като Никола Козлево (-33%), Георги Дамяново (-31%), Копривщица и Ивайловград (-24%), като при много от тях причините за това са най-вече демографски, в резултат на бързия спад на населението в трудоспособна възраст.

Немалък брой общини обаче са успели да създадат нови работни места и да надхвърлят заетостта си отпреди кризата, като в Марица броят на работещите е нараснал с 1,7 хиляди души, в Родопи - с 1,5 хиляди души, в Божурище - над 900 души. И тук най-големите ръстове са в относително малки общини, сред тях Ковачевци (64%) и Ново село (53%).

Налице са няколко клъстера от общини с ръст на наетите, най-видимо в индустриалните периферии на София и Пловдив. Там спадовете в пандемичните години са по-слаби, а търсенето на труд далеч надминава предлагането, което означава че тенденцията към разширяване на заетостта там най-вероятно ще е по-трайна.

28.02.2024

В КОИ СЛУЧАИ МОЖЕМ ДА ПОИСКАМЕ ПРОМЯНА НА ДЛЪЖНОСТТА НИ НА РАБОТА

Най-често в практиката преназначаването се прави на основание Кодекса на труда, който съдържа общата уредба за изменение на трудовото правоотношение по взаимно съгласие.

В закона е залегнал общият правен принцип по отношение на договорите – те могат да бъдат изменяни по общата воля на страните, тоест при взаимното съгласие на работника или служителя и работодателя, изразено чрез подписване на т. нар. допълнително споразумение.

Тъй като правилото е, че формата на споразумението, с което се променя един договор трябва да е същата, каквато е и формата на самия договор, допълнителното споразумение за промяна на трудовия договор трябва да бъде също в писмена форма.

Съгласно Кодекса на труда в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Тоест след оформянето на допълнителното споразумение задължение на работодателя е да изпрати уведомление до Националната агенция за приходите в тридневен срок.

Към настоящия момент такава е правната уредба в Кодекса на труда относно промяната на длъжността на работника или служителя.

Както вече стана ясно, съгласно закона се изисква промяната на трудовото правоотношение, в случая на длъжността, да става когато е налице съгласието и на работника или служителя, и на работодателя. Обръщаме внимание, че законът говори за „Изменение на трудовото правоотношение по взаимно съгласие“. Следователно работниците и/или служителите следва да бъдат съгласни. Също така съгласие следва да бъде дадено и от работодателя като страна по трудовото правоотношение. Преценката за това остава негова за всеки отделен случай.

Длъжностната характеристика е този важен документ от трудовото досие на работника или служителя, който конкретизира всички трудови задължения по заеманата длъжност.

При сключване на трудовия договор работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя длъжностна характеристика. С нея изрично се регламентират правата и задълженията на работника или служителя, свързани с характера на възложената работа, произтичащ от заеманата длъжност. В нея се посочват още кодът по Националния класификатор на професиите и длъжностите, образователните и квалификационните изисквания за заемане на длъжността, връзки и взаимодействия с други длъжности, които ще се осъществяват в предприятието при изпълнение на договора.

Длъжностната характеристика конкретизира обема и кръга на изискванията към работника или служителя за изпълнение на длъжността, неговите трудови функции и задължения. Те следва да бъдат логически свързани с длъжността по своя характер, а по обем да не надхвърлят физическите човешки възможности за изпълнението им в рамките на нормалното работно време.

Специално следва да се отбележи, че няма пречка след сключване на трудовия договор работодателят да утвърди промени в длъжностната характеристика, като това по никакъв начин не означава задължително, че следва да бъде и променена самата длъжност, на която работникът или служителят е назначен. Тези промени е възможно да произтичат от изменение на нормативни актове, да са свързани с поставяне на по-високи изисквания за заемане на длъжността и други.

 

Справка:

чл. 119 от Кодекса на труда

чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда

28.02.2024

МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ С НОВИ МЕРКИ ЗА СТАРТИРАЩИ ФИРМИ

Няколко мерки за насърчаване на предприемачеството у нас планира Министерството на иновациите и растежа, става ясно от отговор на министър Милена Стойчева на депутатски въпрос относно поисканите от ведомството допълнителни 10 млн. лева от бюджета.

На първо място се предвижда да бъде разработена Национална програма за подкрепа на иновационни долини, по която ще се осигурява национално финансиране по одобрени проекти по Програма Хоризонт Европа, посочва министърът. Тя напомня, че на 17 май 2023 г. програмата е публикувала покана за набиране на проекти за свързани регионални „долини за дълбоко технологични иновации” за обединяване на региони с по-ниска и такива с по-висока степен на иновационно развитие.

Целта е институциите, отговорни на иновациите, да работят съвместно с местния сектор и науката, за да изградят обща визия и дейности, насочени към създаване на ключови за Европа сектори като намаляване на зависимостта от изкопаеми горива, повишаване на продоволствената сигурност, цифрова трансформация и киберсигурност, подобряване на здравните грижи и т. н. Всеки проект за иновативна долина се състои от два компонента – за подготовка на план за действие и за съвместен трансрегионален конкурс за набиране на проектни предложения.

Освен това министерството планира стартиране на нова инициатива, насочена към насърчаване на отворени инвестиции. Тя цели създаването на динамична екосистема за стартиращи предприятия, която да стимулира участието на такива предприятия в платформи за отворени иновации. Те включват различни заинтересовани страни, които участват в процеса на всички нива – например академичните среди, правителство, гражданско общество и т.н. Министерството ще подпомогне старта на такава екосистема чрез платформа, насочена към иновативни малки и средни предприятия, както и организиране на директна връзка на успешните участници в платформата с водещи световни високотехнологични корпорации.

Ще бъдат осигурени менторинг и коучинг сесии с експерти в съответната област, сесии с представяне на предмета на дейност и потенциалната нужда от финансиране, както и за намиране на потенциални партньори, уточняват от министерството.

Друга мярка предвижда създаването на Програма за популяризирането на българската иновационна старт-ъп екосистема в международен аспект. Чрез нея ще се осигурява участието на стартиращи иновативни предприятия в срещи на върха, специализирани събития и конференции с цел представяне на българските предприемачи. Основната цел на мерките е позиционирането на България като високотехнологичен хъб на Балканите, добра инвестиционна дестинация и място, пълно с талант и потенциал, казва Стойчева.

27.02.2024

АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ СЪЗДАДЕ ИНТЕРАКТИВНА КАРТА С ДОСТЪПНИ ОБЕКТИ В БЪЛГАРИЯ

Достъпните обекти в България, които гражданите сами регистрират в специално създадения регистър на Агенцията за хората с увреждания, вече могат да се визуализират чрез интерактивна карта. Новата функционалност на регистъра позволява всеки въведен в него обект, след валидизация на координатите за местоположението му, да се маркира върху картата на България с познатия знак за място, което е достъпно за хора с увреждания.

След кликване върху знака се появява подробната карта с информация за обекта, включително за елементите на достъпност – достъпен вход, осигурени паркоместа, осигурени услуги за незрящи хора, услуги за превод на български жестов език, достъпни туристически маршрути, адаптирани санитарни помещения, гишета и др.

Регистърът на Агенцията за хората с увреждания съдържа само обекти, които гражданите са въвели. Всеки може да го направи по електронен път, като попълни в специално разработена от Агенцията карта данните за обекта – наименование, дейност, адрес, както и информацията за достъпността му. Гражданите могат да търсят съответните обекти по област, община, населено място. Търсенето може да е и по отрасъл и категория.

Регистърът е достъпен на сайта на Агенцията за хората с увреждания в рубриката „Регистри“, секция „Достъпни обекти“, подменю „Регистър на достъпни обекти“ или на следния линк: https://ahu.mlsp.government.bg/da/view/

В същата секция, в подменю „Карта на достъпни обекти“, се визуализира интерактивната карта: https://ahu.mlsp.government.bg/portal/objects/map

Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за хората с увреждания разчитат на активността на гражданите, които предоставят услуги в достъпни обекти, работят или посещават такива, да ги регистрират в регистъра, за да станат повече от тях видими за хората с увреждания.

26.02.2024

УВЕЛИЧАВА СЕ БРОЯТ НА ЗАПОЧНАЛИТЕ РАБОТА ПРЕЗ ЯНУАРИ

Започналите работа безработни лица през януари със съдействието на Агенцията по заетостта са 11 343, увеличението спрямо предходния месец е с 2436 души, показват административните данни на институцията.

Най-голям е делът на устроените на пазара на труда в преработващата промишленост – 15,8%, следва търговията – с 14,6%, държавното управление – с 9,3%, хуманното здравеопазване – с 6,7% и строителството – с 4,6%. През месеца работа с подкрепата на бюрата по труда са намерили и 326 пенсионери, учащи и заети. В страни от Европейския съюз работа са започнали 914 безработни с посредничеството на бюрата по труда, съобщиха от Агенцията по заетостта. 

Общо 280 безработни от рисковите групи са намерили своята трудова реализация чрез субсидирани работни места – 74 по програми и мерки за заетост и 206 – по схеми на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2020-2027. Общо 232 безработни и заети са включени в различни обучения, а 587 души са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

Равнището на регистрираната безработица в страната се увеличава незначително с 0,2 процентни пункта на месечна база и достига 5,8% през януари. Броят на регистрираните безработни лица в края на месеца е общо 165 840, като повишението спрямо миналия месец е със 7635 лица. Регистрирани са нови 26 981 безработни лица в бюрата по труда през месец януари. Наблюдава се увеличение в сравнение с предходния месец с 8204 лица, а спрямо януари 2023 г. новорегистрираните са с 2687 повече, информираха още от агенцията. 

Други 601 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца. При тази група също се наблюдава увеличение спрямо предходния месец на търсенето на услугите на агенцията – със 77,3%. В резултат от работата на ромските и младежките медиатори, както и на трудовите посредници в бюрата по труда, през месеца са активирани общо 4250 неактивни на пазара на труда лица.

В бюрата по труда през януари представителите на първичния пазар заявиха 10 037 свободни работни места при 4452 през декември 2023 г. В реалната икономика най-много са свободните работни места в сферата на преработващата промишленост –28,2%, държавното управление – 12,4%, търговията – 12%, образованието – 9,6%, хотелиерството и ресторантьорството – 7%, административните и спомагателните дейности – 5,8%.

Най-търсените от бизнеса професии през януари са: машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; чистачи и помощници; персонал, полагащ грижи за хората; продавачи; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; водачи на моторни превозни средства и подвижни съоръжения; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; преподаватели и др., информираха още от Агенцията по заетостта.

Министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова съобщи, че се предвижда увеличаване на активаторите на пазара на труда. Тяхната задача ще бъде свързана с намирането на неактивните хора и включването им в пазара на труда, обясни тя на заседание на парламентарната социална комисия на 7 февруари.

Министърът каза още, че до средата на годината се очаква да бъде готов електронният регистър за икономически неактивните лица, който ще помогне за информационна свързаност на цялостния статус на неработещите хора.

23.02.2024

НАД ЕДНА ТРЕТА ОТ МЕНИДЖЪРИТЕ В РУМЪНИЯ СА ЖЕНИ

Четири от всеки десет предприемачи в Румъния са жени и повече от една трета от мениджърите в икономиката като цяло са жени според изказване на президента на Националния съвет на малките и средни предприятия в Румъния (CNIPMMR) Флорин Джиану на конференция на Европейската работодателска асоциация на бизнес жените (PEFA).

„По отношение на жените, управляващи регистрирани компании, ние сме на първо място в Европа, което е изключително, със средно 31,6%, като средното за Европа е 20%. На ниво цялата икономика в Румъния 33,2% от мениджърите са жени, процент близък до това, което се случва на европейско ниво, тоест 35%, по-висок процент от този в традиционните страни: Германия има 29%, Италия – 28% и Нидерландия – 26%. Това са официални данни от Евростат“, подчерта Флорин Джиану.

Според данните, представени от ръководителя на Националния съвет на малките и средни предприятия в Румъния, четирима от всеки десет предприемачи (38,4%) в Румъния са жени. Най-добро представителство е регистрирано в регион Център (44,5%), следван от регион Букурещ-Илфов (44%). По-слабо присъствие на жени предприемачи се отчита в регион Западен – 31,9%.

По повод възникването на Европейската работодателска асоциация на бизнес жените (PEFA), председателят на Националния съвет на малките и средни предприятия в Румъния посочи, че организацията се присъединява към едно изключително професионално и амбициозно семейство.

Представители на румънските власти и бизнес среди участваха в дебат на тема „Равенство между половете. Дневен ред 2030", в кулоарите на който беше обявено създаването на Европейската работодателска асоциация на бизнес жените.

22.02.2024

ВАДИМ ПО-БЪРЗО РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК

Съкращава се срокът за произнасяне на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) при оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане. Това става с промени в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приети от правителството.

Предвижда се още равномерното разпределение на процедурите по освидетелстване в страната, като  в същото време разглеждане от ТЕЛК да става на случаен принцип. Това според Министерски съвет ще доведе до прозрачност, безпристрастност и бързина при издаването на ТЕЛК решения.

Задължението ТЕЛК да се произнасят само въз основа на медицинската документация, включително и наличната информация от здравните записи в електронните здравни досиета на лицата, ще обуслови пълноценна и обективна оценка, като ще се намали изискването на ТЕЛК за предоставяне на допълнителни документи.

Определянето на срок за съобщаване на експертните решения на заинтересованите страни, информирането на лицата за датите, на които ще бъдат разгледани техните документи, ангажирането на персонална отговорност за спазване на указанията и др., са организационни мерки, които ще подобрят координацията между страните, участващи в процеса на медицинска експертиза.

В промените в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза, който беше качен за обществен обсъждане преди година, беше записано, че се предвижда двойно увеличение на броя на сега действащите 70 ТЕЛК-а в страната. Основната цел е териториалните експертни лекарски комисии да могат да се произнасят в законоустановения тримесечен срок, което към момента масово не се случва.

Сега има значително забавяне на медицинската експертиза на трайно намалената работоспособност, вид и степен на увреждане, като това забавяне е различно при различните комисии. 29 ТЕЛК-а, което е 41 процента от всички, се произнасят в законоустановения тримесечен срок, между 4 и 6 месеца се произнасят 17 комисии, а над една година – 15. Най-дългият период на произнасяне достига над 4 години. Основната причина е недобрата кадрова обезпеченост.

Проектът предвиждаше комисии да се разкрият във всички държавни и общински многопрофилни болници и комплексни онкологични центрове, като в тези от тях, които са университетски болници или търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, трябва да се създадат най-малко по две комисии.

За кадровото осигуряване на ТЕЛК се въвеждаше задължително участие в съставите на комисии на началниците на структури в съответното лечебно заведение.

Предвиждаше се и създаване на условия за ползване на пълната информация от записите в електронните здравни досиета на хората от органите на медицинската експертиза. Целта е намаляването на случаите, при които ТЕЛК изисква допълнителни изследвания и консултации в хода на процедурите по експертиза.

21.02.2024

МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРИ НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Несъмнено споровете около размера на минималната работна заплата повдигат въпроса действително ли най-нископлатените работници са почувствали осезаемо повишаване на жизнения си стандарт през последното десетилетие?

Увеличението на минималната работна заплата следва ли да се отчита като своеобразна заслуга на синдикалните организации и основателни ли са оплакванията на работодателските организации, че тяхното становище относно размерите не се вземат под внимание или поне не в достатъчна степен?

Където икономическите интереси са противоречиви, трудно може да се постигне пълно разбирателство. Работодателските организации оценяват увеличаването на минималната работна заплата като непосилна тежест за бизнеса и настояват за по-прозрачни правила при определянето на размера й. Според тях увеличаването на минималната работна заплата не кореспондира с ръста на брутния вътрешен продукт, поставя неоправдано близо границата между минимална и средна работна заплата за страната и може да принуди редица, най-вече малки и средни предприятия, да пристъпят към съкращения.

Логично е, че ако работодателят не може да си позволи да плаща увеличения размер на минималната работна заплата на свои работници и служители, той ще търси механизми за свиване на разходите си за труд, като се освободи от част от наетите лица.

Като контрааргументи в подкрепа на увеличаването на минималната работна заплата обикновено се изтъква необходимостта от гарантиране на достойно заплащане на труда и увеличаване на покупателната способност на населението. Поетапното увеличаване на минималната работна заплата би трябвало да гарантира и устойчиво повишаване на стандарта на живот.

Поддръжниците на идеята за по-бързо увеличаване на минималната работна заплата, водени от синдикалните организации, напомнят, че минималната работна заплата не се получава в така определения размер като „чиста сума“, а от нея се правят удръжки за данъци и осигуровки.

Ако за илюстрация се вземе най-изчистеният пример на работник или служител без предходен трудов стаж на същата или сходна позиция (т. е. без допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит): от 780 лв. минимална работна заплата близо 175 лв. ще са удръжки за сметка на служителя. Казано с други думи, този доход наистина гарантира само един минимум на жизнен стандарт за физическо оцеляване. Впрочем, не само минималната работна заплата като абсолютен размер е недостатъчна, за да покрие нуждите на лицата, а и данъчната и осигурителна тежест е висока, което допълнително утежнява положението им.

Въпреки всички спорове, все пак законът позволява и договаряне на трудови възнаграждения под размера на минималната работна заплата за страната в някои случаи, както е при непълно работно време. То може да е договорено между страните още при възникване на трудовото правоотношение или впоследствие, с допълнително споразумение. Непълното работно време може да се въведе и едностранно от работодателя като специфична „антикризисна“ мярка при намаляване на обема на работата за период до три месеца в една календарна година.

Долната граница на възнаграждението ще се определи пропорционално спрямо минималното възнаграждение за пълно работно време, например при работа на 4 часа - 1/2 от минималната работна заплата и т.н.

Договорите за допълнителен труд и за работа през определени дни от месеца обикновено нямат значение на основен източник на доходи за работника или служителя. По-кратката продължителност на полагания по тях труд рефлектира и в по-ниско минимално заплащане.

Особен случай е и договора за обучение по време на работа, по силата на който работодателят се задължава да обучи работника или служителя в процеса на работата по определена професия или специалност, а работникът или служителят - да я усвои. През време на обучението работникът или служителят получава трудово възнаграждение според извършената работа, но не по-малко от 90 на сто от минималната работна заплата, установена за страната. Социалното оправдание на това законодателно решение е в липсата на опит на полагащото труд лице, което обикновено прави труда му по-малко ценен от гледна точка на работодателя.

Справка:

чл. 110, 111, 114, 138 и 138а 230 от Кодекса на труда

21.02.2024

ЕТО ОТ КАКВИ КАДРИ ИМА НУЖДА В МОНТАНСКО

От Агенцията по заетостта съобщиха всички свободни работни места в област Монтана.

Ако сте останали без работа или пък искате да смените сегашната си, може да разгледате предложенията по-долу:

Управляващи и изпълнителни директори 1 Монтана

Продавачи в магазини 2 Монтана

Приложни специалисти в медицината и фармацията 3 Монтана

Приложни специалисти в медицината и фармацията 1 Вършец

Продавачи в магазини 1200 лв. 1 Монтана

Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения 1 Монтана

Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии 1 Монтана

Оператори на подвижни съоръжения 3 Монтана

Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти 1 Лом

Други неквалифицирани работници 1000 лв. 1 Монтана

Лекари 1 Монтана

Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 1 Лом

Работници в селското, горското и рибното стопанство 4 Берковица

Лекари 2 Монтана

Продавачи в магазини 2 Лом

Друг персонал, зает с търговия 1 Монтана

Продавачи в магазини 2 Монтана

Работници по производство на облекло и сродни на тях 5 Монтана

Други неквалифицирани работници 2 Лом

Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство 3 Лом

Продавачи в магазини 1 Лом

Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство 2 Лом

Работници по производство на облекло и сродни на тях 17 Берковица

Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството 1 Монтана

Работници по производство на облекло и сродни на тях 9 Берковица

Работници в преработващата промишленост 4 Монтана

Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 1 Берковица

Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 1 Монтана

Оператори на подвижни съоръжения 2 Лом

Машинни механици и монтьори 1 Монтана

Персонал, полагащ здравни грижи за хора 1 Бойчиновци

Работници по производство на облекло и сродни на тях 1 Монтана

Други медицински и здравни специалисти 1 Вършец

Приложни специалисти във физическите и техническите науки 1 Монтана

Приложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството 2 Монтана

Работници в преработващата промишленост 3 Монтана

Занаятчии 1 Монтана

Персонал, полагащ здравни грижи за хора 1 Берковица

Машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти 8 Монтана

Сервитьори и бармани 1 Лом

Финансови специалисти 1 Монтана

Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 2 Монтана

Сервитьори и бармани 1 Монтана

Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии 1000 лв. 1 Монтана

Продавачи в магазини 1500 лв. 1 Монтана

Работници по производство на облекло и сродни на тях 2 Монтана

Работници по производство на облекло и сродни на тях 12 Берковица

Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 1000 лв. 2 Монтана

Работници по производство на облекло и сродни на тях 3 Монтана

Готвачи 1 Монтана

Готвачи 1 Бойчиновци

Лекари 1 Монтана

Продавачи в магазини 900 лв. 1 Монтана

Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 3 Монтана

Домакини и икономи 1 Бойчиновци

Работници по производство на облекло и сродни на тях 5 Монтана

Работници в преработващата промишленост 1 Лом

Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 1 Бойчиновци

Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост 2 Монтана

Лекари 2 Монтана

Водачи на леки автомобили и мотоциклети 1 Монтана

Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 2 Монтана

Работници по производство на храни и сродни на тях 1200 лв. 2 Монтана

Лекари 1 Монтана

Лекари 2 Монтана

Продавачи в магазини 1000 лв. 2 Монтана

Касиери и продавачи на билети 1000 лв. 1 Монтана

Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях 1 Монтана

Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти 1 Лом

Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 1000 лв. 3 Монтана

Оператори на подвижни съоръжения 1 Монтана

Работници по производство на облекло и сродни на тях 6 Берковица

Работници по производство на облекло и сродни на тях 10 Берковица

Сервитьори и бармани 2 Монтана

20.02.2024

ELEVEN СТАРТИРА ВТОРО ИЗДАНИЕ НА ПРОГРАМАТА СИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ НА РАНЕН ЕТАП

Eleven Ventures, българският фонд за дялово финансиране, подкрепящ технологични компании в ранен етап на развитие в Югоизточна Европа, обявява старта на второто издание на Eleven Alpha. Екипът на фонда и избраните предприемачи ще работят заедно по индивидуален план за развитието на стартъпа с една основа цел - достигане до “product-market fit”. Основателите ще получат достъп до дългогодишния опит на екипа на Eleven в изграждането на стартиращи компании, широка мрежа от контакти, и общност от съмишленици.

Като част от програмата фондът отново ще инвестира 300 000 евро за 10% дял във всяка одобрена компания, което идва с предварителен инвестиционен договор (публично достъпен и може да бъде разгледан от всеки), и само два месеца от момента на кандидатстване до приключването на сделката.

Процесът на кандидатстване е опростен и бърз, което позволява на предприемачите да се фокусират върху развитието на бизнеса си. Състои се от кратка форма за кандидатстване (необходим е pitch deck), среща с инвестиционния екип на Eleven и среща с партньорите във фонда като последна стъпка, след като стартъпът премине предварителния подбор.

За кого е Eleven Alpha?

Екипът на Eleven Ventures има за цел да бъде най-ранният партньор на технологичните предприемачи. Eleven Alpha е насочена към основатели в начален етап на развитие на техния бизнес. Това може да означава да имат само смела идея и груб прототип или вече първи плащащи клиенти. Четирите приоритетни вертикали на Eleven (Fintech, Healthcare, Future of Work, Sustainable Food) остават на фокус.

От алфа до бета

След потвърждаване на сделката основателите получават достъп до цялото ноу-хау в изграждане на компании и ресурси от Eleven. Екипът ще осигури постоянна подкрепа и ще работи лично с предприемачите, за да разработи индивидуален план за развитие на компанията, който да й помогне в достигането на “product-market fit” и следващия етап на еволюция. Програмата е разделена на три части:

“Discover” част, където предприемачите ще могат да опознаят по-добре клиентите си, да говорят с тях и да разберат техните болки, нужди, изисквания. Това е моментът, в който те поставят основите на своята компания.

“Design” част, където предприемачите прецизират стойността, която носят на клиентите, научават се да изграждат продукт, който клиентите желаят, проектират бизнес модела и се научават как да го модифицират, тестват и валидират своите хипотези.

“Deliver” част, където основателите изграждат стратегия за излизане на пазара, започват да продават на първите си клиенти, установяват основите за растеж и работят над своята стратегия за следващ рунд на финансиране.

Какво се случи в първото издание на програмата?

В търсене на следващите “строители на бъдещето” в първото издание на програмата, екипът на Eleven Ventures е разгледал над 450 кандидатури от 25 държави. След строг и труден процес фондът избра 4 стартъп екипа - българските компании Flataway и TrueInsights, гръцката MyTeam и словенската Perfeqt. По време програмата екипите постигнаха значителен напредък в тяхното развитие. Една от компаниите постигна 10-кратен ръст на месечните приходи в рамките на една година, друга увеличи 7 пъти клиентската си база, а трета стратегически промени своя идеален клиентски профил и разшири предлагането си.

"Това не беше шаблонна програма, в която се провеждат различни сесии за всички участващи компании. За нас беше изключително ценно, че всичко, през което преминаваме като сесии, уъркшопи и срещи, беше силно съобразено с нашия бизнес и работата, която вършим", споделя Борис Павлов, съосновател и главен изпълнителен директор на FlatAway.

Ивайло Симов, управляващ партньор в Eleven, коментира за Eleven Alpha: „За нас първото издание на Eleven Alpha беше завръщане към корените на Eleven. Търсехме “строители на бъдещето”, срещнахме мнозина и подкрепихме тези, които наистина се отличиха. Днес сме готови с версия 2.0, която надхвърля всичко, което сме правили през последните 11 години.”

19.02.2024

С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО: ГОВОРЯТ ЛИ КОМПАНИИТЕ ЕЗИКА НА ПОКОЛЕНИЕТО Z

Поколението Z (Gen Z) е в центъра на вниманието на брандовете и компаниите. Те са следващата генерация потребители и служители, които ще се влеят в икономиката и са много по-различни като навици, ценности и мотивация от предишните поколения.

За работодателите това налага редица промени в политиките за управление на човешките ресурси, ориентирани към иновации както в процесите по подбор, така и в процесите за посрещане на нови служители, управлението на таланта, допълнителните обучения и дори корпоративната социална отговорност, която поколението поставя като важен фактор при избора на компания.

Какво търсят Gen Z?

В стотици материали на различни организации и институции се дискутират характерните черти и движещите ценности на това поколение.

Генерация Z е родена в дигиталния свят и носи всички негови черти – нов, бързо развиващ се, с неизчерпаеми възможности, отворен към промяна, чувствителен към общовалидни теми, свързан със света и решен да го подобри.

Младежите от това поколение смятат, че кариерата има смисъл единствено когато води към личностно израстване и носи обществена полза. Не се прекланят пред авторитети, но се вслушват с готовност в ментори, готови да споделят знанието си с тях и да им помогнат в мисията да направят света по-добър.

И не на последно място, поколението Z цени високо баланса между работа и личен живот и се стреми да го получи още тук и сега, в младостта си, а не да отлага живеенето за по-късен етап, както правят предишните поколения.

Имаме ли връзка с Gen Z?

Научиха ли вече компаниите да говорят на езика на поколението Z? Някои компании имат добър опит по темата.

Най-съществена е преднината точно в теми, които силно вълнуват Gen Z – многообразие, равнопоставеност и включване, кариера, благополучие на служителите, въвеждащо обучение и привличане на таланти, както и дигитални HR процеси.

Като корпоративен гражданин компанията трябва да е точно такава – иноватор, бързо развиваща се, отговорна към хората и природата, силно ангажирана с обществено значими каузи и решена да допринася за по-добро бъдеще.

Освен конкурентните нива на заплащане, постоянно обогатяващ се пакет с придобивки, отговарящ на нуждите на служителите в различни етапи от техния живот, съвременната компания трябва да инвестира и в силни обучителни програми, които формират ценни за бъдещето умения. Така ще мотивира настоящия си екип, но и ще привлича интереса на много от младите хора.

Социално отговорна компания

Може би най-разпознаваемият пример за социална ангажираност на компания е инициатива , в която се дарява значителен фонд за реализацията на граждански идеи, които се стремят да подобряват живота на хората от цялата страна.

Силен отзвук получават и различните инициативи, насочени към опазване на околната среда, които да се провеждат традиционно.

Най-новите инициативи поставят във фокуса много важен аспект от грижата за здравето – осъзнатото хранене, което е тема от особена важност и за поколението Z.

Не чакайте Gen Z да ви потърсят, вие отидете при тях

Поколението Z обича да търси информация и лесно стига до онова, което го интересува. В същото време обаче очаква реципрочност в отношенията и смята, че колкото е важно ти да търсиш своя потенциален работодател, така и той трябва да се опитва да те намери.

Затова освен събитията, свързани с кариерно ориентиране, в които компаниите участват или организират, прекият път, по който една компания би достигнала до младите таланти, е през специално разработени младежки програми, ориентирани към различни възрастови групи на поколението Z – дуално обучение за учащите в професионални гимназии, практикантска програма за пълнолетни ученици, които търсят работа за летните месеци, летен стаж на студенти, които получават непосредствен опит в различните отдели на компанията, работейки по конкретни проекти и трейни програма за младите висшисти, ориентирани към ръководни позиции.

Интересът към тях нараства, а обратната връзка от страна на участниците е много позитивна. Това от своя страна мотивира компаниите постоянно да развиват тези формати и да предоставят все по-атрактивни условия с добавена стойност под формата на професионални обучения, стимулиращи награди и изграждането на общност от таланти.

16.02.2024

РЪСТ НА ОБЯВИТЕ ЗА РАБОТА ПРЕЗ ЯНУАРИ

Анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger показва ръст на предложенията за работа във всички сектори през януари 2024 г.

Общият брой на обявите е нараснал с 37 на сто  (11 200 обяви повече) спрямо декември 2023 г. На годишна база се отчита спад от 10 на сто, като обявите за работа са с близо 4500 по-малко от януари 2023 г.

Във всеки един от секторите се наблюдава двуцифрен ръст на предложенията. Той е най-голям в секторите "Търговия и продажби" (2630 предложения повече, 35 на сто ръст), "Производство" (2130 предложения повече, 46 на сто ръст) и "Хотелиерство и ресторантьорство" (1520 предложения повече, 38 на сто ръст). Следват секторите "Административни и обслужващи дейности" (1310 предложения повече, 38 на сто ръст), "Логистика и транспорт" (980 предложения повече, 31 на сто ръст), "Здравеопазване и фармация" (820 предложения повече, 49 на сто ръст), "Строителство" (800 предложения повече, 52 на сто ръст), "Счетоводство, одит, финанси" (780 предложения повече, 50 на сто ръст), ИТ (580 предложения повече, 21 на сто ръст) и "Маркетинг и реклама" (420 предложения повече, 41 на сто ръст).

Това е първият месечен ръст на предложенията в сектор ИТ за последните 12 месеца, посочват от компанията. В края на януари, в интервю за БТА, Доброслав Димитров, председател на УС на Българската асоциация на софтуерните компании посочи, че затрудненията на големи технологични компании по света, които съкращават служители с цел да намалят разходи, се отразяват в българския сектор със спад на растежа.

"Ние продължаваме да растем, но не с темповете, с които това се случваше в последните години. Имаше почти мигновено замразяване на нови назначения в ИТ индустрията в България, което беше видимо горе-долу от края на пролетта на миналата година", каза Димитров в интервюто.

На годишна база тенденцията е отрицателна. В повечето сектори се отчитат по-малко предложения спрямо миналата година. Изключение прави единствено сектор "Здравеопазване и фармация", в който има 11 на сто ръст спрямо януари 2023 г., се посочва в анализа на компанията.

Дялово разпределение

С най-голям дял на обявите през януари е сектор "Търговия и продажби" (24 на сто), следван от секторите "Производство" (16 на сто) и "Хотелиерство и ресторантьорство" (13 на сто). Следват секторите "Административни и обслужващи дейности" (12 на сто), "Логистика и транспорт" (10 на сто), "ИТ" (8 на сто), "Здравеопазване и фармация" (6 на сто),  "Строителство" (5,7 на сто), "Счетоводство, одит, финанси" (5,6 на сто), "Маркетинг и реклама" (4 на сто) и "Изкуство" (1 на сто).

Работа от вкъщи

Анализът на HR компанията и кариерен сайт JobTiger показва, че при предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа също се отчита ръст от 26 на сто. Това са близо 700 предложения повече от декември. Като дял спрямо общия брой обяви този тип предложения заемат 9 на сто от предлагането през декември. Разпределението на този тип предложения по сектори е: 52 на сто в секторa ИТ, следвани от "Административни и обслужващи дейности" (18 на сто), секторите на аутсорсинг индустрията (15 на сто) и "Търговия и продажби" (9 на сто). 

Предлагане по градове

Както при останалите показатели, от компанията отчитат двуцифрен ръст и при предложенията във всички от водещите областни градове - София (35 на сто), Пловдив (36 на сто), Варна (48 на сто), Бургас (54 на сто), Русе (33 на сто) и Стара Загора (36 на сто).

Като дялово разпределение в София обявите са 44 на сто, а в останалите градове са: Пловдив (10 на сто), Варна (8 на сто), Бургас (4 на сто), Русе (3 на сто) и Стара Загора (3 на сто). 

15.02.2024

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ЗА МСП ЗА ЗАКРИЛА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

За трета поредна година Патентно ведомство на Република България, съвместно със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост обявява стартирането на възможността за кандидатстване за безвъзмездни средства по Фонда за малки и средни предприятия.

Фондът за МСП (Ideas Powered for Business SME Fund) е схема за отпускане на безвъзмездни средства, чиято цел е да подпомага малките и средните предприятия в ЕС да защитят своите права на интелектуална собственост. Той представлява инициатива на Европейската комисия, която се изпълнява от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, и обхваща периода от 22 януари 2023 г. до 6 декември 2024 г.

Фондът предлага финансова подкрепа под формата на Ваучери за МСП, установени в Европейския съюз, като създава по-добри рамкови условия за конкурентоспособност и насърчава предприемачеството.

През 2024 г., ще предлага следната подкрепа:

ВАУЧЕР 1–IP Scan - възстановяване на 90% от таксите, начислявани от държавите членки за услугите по предварителна диагностика на интелектуалната собственост (ІР Scan), чрез които се осигурява обща оценка на потребностите от интелектуална собственост на подалото заявление МСП, като се отчита новаторският потенциал на неговите нематериални активи.

От 2024 г. стартира нова услуга в рамките на Ваучер 1 – IP Scan Enforcement - Диагностика на правоприлагането на интелектуалната собственост. Новата услуга е насочена към малки и средни предприятия, които предполагат, че друга страна е нарушила техните права на интелектуална собственост, или МСП, обвинени в нарушаване на права на интелектуална собственост от друга страна.

ВАУЧЕР 2 - защита на марка и дизайн - възстановяване на 75% от таксите, събирани от ведомствата за интелектуална собственост (включително националните ведомства за интелектуална собственост, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Ведомството на Бенелюкс за интелектуална собственост) за регистрацията на марки и дизайни; възстановяване на 50% от таксите, събирани от Световната организация за интелектуална собственост за получаване на международна закрила на марките и дизайните;

ВАУЧЕР 3 - за национални и европейски патенти - възстановяване на 75% от таксите, начислявани от националните патентни ведомства при подаване на национални и европейски патенти и проучване на предшестващото състояние на техниката през 2023 г.; През 2024 г. за първи път се предоставя възможността за възстановяване на 50 % от правни разходи за изготвяне и подаване на нова заявка за европейски патент, до максимум от 2 000 EUR.

За да се гарантира гладкото протичане на възстановяването на разходите за новата дейност, се ограничава финансирането до правните разходи за услуги, свързани с изготвянето и подаването на европейски патенти, които се предоставят от лица или съдружия, установени в ЕС и които имат право да представляват заявители в производство пред Европейското патентно ведомство в съответствие с Европейската патентна конвенция (EPC).

ВАУЧЕР 4 - за сортове растения - възстановяване на 75% от таксите за електронно подаване на заявки за сортовете растения на ниво ЕС и такса за експертиза на сортове растения на Общността към Службата на общността за сортовете растения. Предоставяйки финансова подкрепа за регистрацията върху сортовете растения, Фондът за МСП ще подпомага МСП, участващи в зеления и цифров преход, като в същото време подкрепя целите на Зелената сделка на ЕК.

Ваучерите имат ограничен срок за използване. Поради това МСП се насърчават да кандидатстват за ваучер, когато планират да изпълнят една от допустимите дейности в рамките на следващите 2 месеца.

Повече информация за ваучерите и за процедурата по заявяване можете да откриете на на страницата на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост Покана за представяне на предложения, както и в секцията с  често задавани въпроси.

14.02.2024

МОЖЕ ЛИ ДА РАБОТИМ ЗА ПО-МАЛКО ОТ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА

Минималната работна заплата се определя за работа при пълно работно време за 8 часа дневно, 5 дни седмично. Нейният размер е еднакъв за цялата страна.Тя е основна заплата и към нея на общо основание се прибавят допълнителните трудови възнаграждения, които се дължат по трудовото правоотношение.

Много работодатели си поставят например въпроса дали е възможно да се сключи трудов договор с възнаграждение под минималната работна заплата за пълен работен ден, ако лицето има предходен стаж по специалността и с допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит формира брутно трудово възнаграждение над 933 лв.

Отговорът на въпроса е отрицателен. Основната заплата следва да е най-малко в размера на минималната работна заплата за страната, без значение колко процента ще добави към нея допълнителното възнаграждение.

Брутната заплата на всеки работник или служител е различна, защото зависи и от процента допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

Минималната работна заплата може да служи като база за определяне на началните основни заплати в предприятието, на допълнителни трудови възнаграждения и социални придобивки. Използва се също за целите на осигурителното право и социалното подпомагане.

Добре е да се обърне внимание и на съотношението между „минимална работна заплата“ и „минимален осигурителен доход/праг“, доколкото между тях често се наблюдава смесване.

Минималните осигурителни прагове представляват законоустановени минимални размери на осигурителния доход, върху които се правят осигурителни вноски, в зависимост от основната икономическа дейност на работодателя и квалификационната група, в която се класифицира професията, упражнявана от осигуреното лице. Размерите на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии се определят със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Минималната работна заплата служи и като единица мярка за определяне на секвестируемата част от дохода на едно лице по смисъла на Гражданския процесуален кодекс. Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чиито размери са над минималната работна заплата, може да се удържа само ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между минималната работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата - една трета част, ако е без деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа.

Същото важи и ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна заплата - една втора част, ако е без деца, и една трета част, ако е с деца, които издържа, както и ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер над четирикратния размер на минималната работна заплата - горницата над двукратния размер на минималната работна заплата, ако е без деца, и горницата над два пъти и половина размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа.

Припомняме, че несеквестируемият минимум е определен абсолютно - в размер на минималната работна заплата, и това се отнася както за всяко възнаграждение за труд, така и за пенсията. Няма основание да се приеме, че законодателят третира различно длъжниците, които получават доходи от полагането на труд, от тези, които получават доходи от пенсия. Какъвто и да е източникът на дохода, абсолютно несеквестируемата част е еднаква за всички длъжници - минималната работна заплата. Следователно работниците и служителите, получаващи трудово възнаграждение до този размер, нямат секвестируема част от заплатата.

 

Справка:

чл. 446, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс

14.02.2024

ЕС ЩЕ ПОДКРЕПЯ СВОИ ФИРМИ, РАЗРАБОТВАЩИ НАДЕЖДЕН ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Европейската комисия оповести пакет от мерки в подкрепа на европейските стартиращи предприятия и малки и средни фирми в разработването на надежден изкуствен интелект, който спазва ценностите и правилата на ЕС. В речта си за състоянието на Съюза през 2023 г. председателят на ЕК Урсула Фон дер Лайен обяви нова инициатива за предоставяне на европейските суперкомпютри на иновативни европейски стартиращи предприятия в областта на изкуствения интелект. Днешният пакет привежда този ангажимент на практика, включително чрез предложение за предоставяне на привилегирован достъп до суперкомпютри на стартиращите предприятия, работещи в тази  област.

Предложените мерки включват: изменение на Регламента за създаване на съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC) в областта на суперкомпютрите; решение за създаване на служба за изкуствения интелект в рамките на Комисията, която ще гарантира разработването и координацията на политиката в областта на изкуствения интелект на европейско равнище и ще упражнява надзор върху прилагането на Законодателния акт за изкуствения интелект; съобщение на ЕС за стартиращите предприятия и иновациите в областта на изкуствения интелект, в което се очертават допълнителни ключови дейности:

 • Финансова подкрепа от Комисията чрез програмите „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ за генеративния изкуствен интелект в размер на около 4 милиарда евро до 2027 г.;
 • Съпътстващи инициативи в областта на образованието, обучението, квалификацията и преквалификацията;
 • Допълнително насърчаване на инвестициите в стартиращи и разрастващи се предприятия в областта на изкуствения интелект чрез програмите „EIC Accelerator“ и “InvestEU”;
 • Ускоряване на разработването и внедряването на общи европейски пространства за данни;
 • Инициативата „GenAI4EU“ с области на приложение като роботика, здравеопазване, биотехнологии, производство, мобилност, климат и виртуални светове.

Наред с това се създават два консорциума за европейска цифрова инфраструктура (EDIC): „Алианс за езикови технологии“ (ALT-EDIC) за разработка на големи езикови модели в Европа и EDIC CitiVERSE за технологии за изкуствен интелект в градска среда в сфери като управление на отпадъците или на движението.

13.02.2024

ТЕХНИКИ ЗА УСПЕХ: НАЙ-ВАЖНОТО ОРЪЖИЕ В АРСЕНАЛА НА ЛИДЕРА

Днес да бъдеш истински лидер е по-трудно, но и по-важно от всякога. В свят, който става все по-променлив, сложен и объркан, лидерите са неразделна част от създаването на условията, в които работниците могат да процъфтяват, а организациите да генерират страхотни резултати.

Доверието е ключът към този процес. Когато хората се доверяват на лидерите си, това води до увеличение на вероятността да дават най-доброто от себе си в работата, да допринасят за създаването на позитивна фирмена култура и в крайна сметка да продължат да работят за съответната компания, вместо да търсят реализация някъде другаде.

За щастие, лидерите могат да създадат доверие по изненадващо лесни начини.

Защо доверието има значение

Въпреки че значението на доверието може да изглежда повече от очевидно, много изследвания опитват да измерят реалния му ефект. Едно проучване установи, че служителите в компании, където доверието е високо, могат да се похвалят със 106% повече енергия в офиса, 74% по-ниски нива на стрес, 76% повече ангажираност и 50% по-висока производителност, в сравнение с тези в организации с ниско доверие. Друго проучване, публикувано в Journal of Production Economics, установи, че представянето се подобрява, когато хората имат по-високи нива на доверие. Когато изследователи от Slack са анкетирали повече от 10 000 работещи на бюро по целия свят, те откриват, че усещането за доверие на работното място оказва най-голямо влияние върху производителността на служителите.

Бъдете видими и достъпни

Един от най-добрите начини лидерът да изгради доверие е да бъде видим и достъпен. Не е необходимо да работите 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата, но когато лидерите са по-достъпни, това създава доверие. Глобално проучване на Oracle сред почти 5000 души установи, че когато лидерите са по-видими и достъпни, членовете на екипа са по-уверени и се представят по-добре.

Всички ние имаме когнитивно пристрастие към хората, които познаваме по-добре - склонни сме да се доверяваме на тези, които виждаме по-често и с които се разбираме по-добре. Освен това, когато лидерът е по-достъпен, той изпраща съобщение, че се интересува от членовете на своя екип и е винаги насреща, когато имат нужда от него.

Лидерите могат да изградят доверие като бъдат видими както на място, така и от разстояние - като поддържат редовен контакт и комуникация с членовете на екипа, включват камерата си при виртуалните срещи и отделят време за разговори на четири очи със своите служители.

Бъдете отзивчиви

Друг основен начин лидерите да генерират доверие е чрез отзивчивост към членовете на екипа. Едно проучване установи, че когато лидерите са възприемчиви към въпросите на хората, отговарят на членовете на екипа и вземат решения ефективно, хората се чувстват по-сигурни, че лидерите ще бъдат там, когато служителите имат нужда от тях. В допълнение, отзивчивостта обикновено играе ролята и на израз на уважение и съпричастност, което кара служителите да полагат повече усилия и да се представят по-добре.

Лидерите могат да демонстрират отзивчивост като проверяват как се справят служителите им и проучват дали имат нужда от подкрепа, както и като отговарят на въпроси бързо и изчерпателно. Лидерите също трябва да бъдат проактивни – да са наясно какво се случва в организацията и да помагат на другите да се подготвят за това, което може да се случи в бъдеще.

Бъдете последователни

Допълнителен начин лидерите да генерират доверие е като са последователни. Разбира се, лидерите трябва да се адаптират към променящите се изисквания на пазара, клиентите или организацията, както и към разнообразните нужди на членовете на екипа, но дори и с нужните корекции, хората искат да работят с лидери, които са предвидими - особено по отношение на техните ценности, мотивация и характер. Доказателства за това могат да бъдат намерени в убедителни изследвания, публикувани от Academy of Management.

Изследователите са открили, че стресът намалява, когато шефовете са по-последователни. И хората предпочитат лидер, който демонстрира лошо поведение, но го прави предсказуемо, пред шеф, при който цари хаос.

Всички възможни видове доверие

Докато генерирате доверие, можете също така да обмислите как хората решават да се доверят. Хората са склонни да се доверяват въз основа на два мисловни потока. При единия, често наричан „когнитивно доверие“, те вземат рационални решения въз основа на поведението, което виждат. При другия, наричан „афективно доверие“, те решават колко да вярват на някого въз основа на това как човекът ги кара да се чувстват.

Изводът е, че като лидер, вие искате да бъдете на разположение на членовете на вашия екип, да сте отзивчиви и последователни в начина, по който се държите. Лидерите също трябва да ценят членовете на екипа и да дават приоритет на техните нужди. Това гарантира, че създавате култура, която кара служителите да се чувстват уважавани, оценени и подкрепяни.

13.02.2024

EK ОДОБРИ ПРОЕКТА НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ ЗА ВТОРИ МОСТ НАД ДУНАВ ПРИ РУСЕ

Европейската комисия даде зелена светлина за финансиране на предпроектно проучване за нов мост над Дунав при Русе-Гюргево в размер на 6,9 млн. евро. Общият бюджет на проекта е 13,7 млн. евро, а остатъкът от средствата ще се осигури от бюджетите на двете държави.

Предстои най-късно до средата на годината България и Румъния да подпишат споразумение с Европейската изпълнителна агенция за климат, инфраструктура и околна среда за предоставяне на финансирането. До 2026 г. трябва да са изяснени техническите, финансови, правни и екологични параметри на проекта за ново съоръжение. 

Предвижда се мостът да бъде комбиниран – пътен и железопътен, с дължина около 2 км. Проектът обхваща и изграждане на свързващата инфраструктура в участък от 15 км на територията на всяка от страните. Мостът ще има и директна връзка с изграждащата се в момента автомагистралата „Русе-Велико Търново“.
България и Румъния подадоха през септември 2023 г. съвместното предложение за финансиране от Механизма за свързване на Европа. На база на резултатите от предпроектното проучване ще се вземе решение за локацията и начина на финансиране на инфраструктурното съоръжение. 

Първият мост над река Дунав между България и Румъния е построен преди 70 години (1954 г.), а вторият – през 2013 г. От тогава до днес трафикът между двете държави се е увеличил десетократно. С оглед бъдещото възстановяване на Украйна се очаква потокът от товари по направлението „север – юг“ да нарасне още повече, което прави проектът стратегически важен за целия регион.

12.02.2024

КОИ ЩЕ СА НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ ПРОФЕСИИ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 12 МЕСЕЦА

Строител монтажник, оперативен счетоводител, козметик, фризьор и асистент на лекар по дентална медицина ще са сред най-търсените професии в София-град през следващите 12 месеца. Това сочат данните от най-новото проучване на Агенцията по заетостта за потребностите от работна сила.

Както и в предходните проучвания, работодателите в почти всички области на страната срещат затруднения за намиране на готвачи, продавач-консултанти, шофьори и машинни оператори.

В списъка на най-търсените професии по области за следващата една година преобладават тези, обслужващи преработващата промишленост – шивачи, оператори на машини в текстилната промишленост, заварчици, машинни техници.

Работодателите в много области ще имат нужда и от оперативни счетоводители, касиери, строители, професии, характерни за сектор хотелиерство и ресторантьорство, като сервитьор-барман, готвач, работник в заведенията за хранене.

При допитването за специалистите с висше образование или професии, изискващи правоспособност, най-много професии са заявили работодателите в големите промишлени области. 

Затруднения при намиране на кадрите, посочени, че ще са им нужни през следващите 12 месеца, срещат повече от половината работодатели в 22 от всички 28 области на сраната. Най-тежко е положението в област Враца, където 87% от работодателите съобщават за затруднения, като най-често споменаваното е липса на достатъчна квалификация и образование на кандидатите. 

Работодатели от 18 области посочват на първо място именно тази причина за затруднение при намирането на персонал. Работодателите от област Габрово, Шумен, Перник и Видин посочват на първо място липсата на мотивация за работа у кандидатите като главна причина за трудния подбор, а тези от област Благоевград, Кърджали, Сливен, Силистра и Русе - липсата на кадри като цяло.

09.02.2024

ДО 21 МАРТ СЕ УДЪЛЖАВА СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКАТА „УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“

До 21 март 2024 г. се удължава срокът за кандидатстване по мярката „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“. Общият бюджет на процедурата е в размер на 100 млн. лв., а допустими кандидати са работодателите. Основната цел на мярката е осигуряване на устойчива заетост за хора в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с трайни увреждания. 

По проектите ще бъде осигурена субсидирана заетост, чиято продължителност за хората в неравностойно положение е за период до 12 месеца, а за хората с трайни увреждания - до 24 месеца. След приключване на проекта работодателят следва да запази заетостта най-малко на половината нови служители в неравностойно положение за период от 50% от периода на субсидираната заетост. За хората с трайни увреждания този период следва да бъде най-малко 3 месеца. По проектите е допустимо менторство на работното място за период до 6 месеца, ако новопостъпилият служител има нужда от това. Допустимо е осигуряването на транспорт от и до работното място, ако участникът в проекта работи в населено място, което е различно от местоживеенето му. Работодателите имат възможност да адаптират работното място за новонаетите служители с трайни увреждания. Строително-монтажни дейности, оборудване и обзавеждане са допустими дейности по проекта, ако работодателят не разполага с подходящи условия за работа за служителя с трайни увреждания.  

Крайният срок за кандидатстване от страна на работодателите е 21 март 2024 г. Проектните предложения се подават чрез ИСУН.

08.02.2024

ЗАПОЧВА ЗАПИСВАНЕТО ЗА БЕЗПЛАТНИ КУРСОВЕ ЗА КОМПЮТЪР

Започват серия безплатни обучителни курсове по цифрови умения в рамките на програмата Women In Tech. Тя е съвместен проект на Висшето училище по телекомуникации и пощи, Хуауей Технолоджис България и Министерство на труда и социалната политика.

За пръв път програмата ще бъде приложена в България с цел да даде възможност на безработни жени и тези, които търсят преквалификация, да придобият основни дигитални умения, които ще им отворят вратите към нови професионални възможности, реализация и преквалификация.

Целта на безплатните курсове е и да се  създадат равни възможности и да се преодолее разликата между половете в технологичната индустрия.

Записването е от 12.02.2024 г. през специално създаден сайт - Програма "Women in Tech - Жените в технологиите" - ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ (https://www.utp.bg/programa-women-in-tech-jenite-tehnologiite/#) .

Освен от уебсайта, информация ще може да бъде получавана и в бюрата по труда.

Първият курс започва на 09.03.2024 г., като групите са до 10 човека. Занятията в един курс се провеждат в продължение на 5 поредни седмици, всяка събота и неделя.

Специално подготвените програми включват 4 или 5 учебни часа, обхващащи всичко от основите до високотехнологичния свят на програмирането и иновациите. Общият хорариум от 45 учебни часа осигурява интензивно обучение и възможност за дълбоко вникване в същността на технологичния прогрес.

08.02.2024

СТАРТИРА НАБИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ

Министерството на труда и социалната политика стартира кампанията за набиране на проектни предложения, които ще се финансират по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност през 2024 г.

По Компонент 1 „Достъпна жилищна среда” проектни предложения могат да се подават до  15 май 2024 година. По него отново ще се даде възможност на хора с увреждания да кандидатстват за осигуряване на финансиране за изграждане на достъпна среда до жилищата си, което ще помогне за социалното им приобщаване. С отпуснатите по Програмата до 100 000 лева с ДДС за всяко одобрено предложение през 2024 г. ще могат да се изградят и монтират необходимите за хората с увреждания рампи, подемни платформи и асансьори. В случаите, когато стойността на проектното предложение надхвърля размера на финансиране от Министерството на труда и социалната политика,  се допуска собствен принос от кандидата за изпълнение единствено на дейности за осигуряване на достъпна среда.

По Компонент 1 могат да кандидатстват собственици на еднофамилни жилищни сгради, които са с трайни увреждания и се придвижват с инвалидни колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда. Проектни предложения могат да подават и сдружения на собствениците в етажната собственост в многофамилни жилищни сгради, в които има хора с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда.

Набирането на проектни предложения за финансиране по Компонент 2 „Лична мобилност” ще приключи на 1 април 2024 година. По него ще се отпускат до 8000 лева за финансиране на проект за преустройство на лек автомобил за човек с трайни увреждания или за закупуване на вече преустроен такъв. Допустимо е и финансиране за монтиране на помощно съоръжение/приспособление за качване/сваляне на инвалидна количка в моторни превозни средства. Стойността на всяко проектно предложение се определя въз основа на представено предложение, съдържащо технически и/или финансови параметри за предвидените допустими дейности. Кандидатите, които към момента нямат придобита правоспособност за управление на моторно превозно средство, могат да получат и финансиране на курс за шофьорска книжка.

Право да кандидатстват по компонент „Лична мобилност” имат хора с трайни увреждания, с доказан дефицит на долни и/или горни крайници и решение на органите на медицинската експертиза, които имат документ, че са физически годни да бъдат шофьори. 

Подробна информация за условията и документите за кандидатстване по двата компонента може да се намери на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика (www.mlsp.government.bg  в рубрика „Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност”) или на следния линк: https://www.mlsp.government.bg/natsionalna-programa-za-dostpna-zhilishchna-sreda-i-lichna-mobilnost-1

08.02.2024

ТЕХНИКИ ЗА УСПЕХ: ТЕХНИКАТА НА ЕКСПЕРТ ПО ЩАСТИЕ ОТ ХАРВАРД ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ТРЕВОГИТЕ И НАМИРАНЕ НА ВЪТРЕШЕН МИР

Изследователи от Тексаския университет наскоро установили, че стресът може буквално да доведе до свиване на мозъка ви. И както ще ви каже всеки хронично тревожещ се човек, това също замъглява ума ви и не ви дава спокойствие. Постоянните мисли от типа „Ами ако…?“ са изтощителни и неприятни. И така, като се има предвид тази физическа и психологическа тежест, защо толкова много от нас са склонни да се отдават на непрестанно безпокойство?

Това е темата на скорошен материал в Atlantic от експерта по щастие от Харвардския университет Артър Брукс. В него той обяснява защо толкова много от нас са склонни постоянно да се тревожат – от биологичните различия в начина, по който мозъците ни обработват невротрансмитерите, до общите суеверни вярвания относно ползата от безпокойството.

В материала Брукс дава план от четири части, който най-накрая ще убие постоянния стрес и ще внесе малко спокойствие в мозъка ви. Ето какво съдържа той:

Запишете притесненията си на лист хартия

„Тревожността, част от която е безпокойството, е по същество просто нефокусиран страх. Без истински фокус страхът е фантазия, с която трудно бихте могли да се справите адекватно. Много по-добре е да фокусирате страха, като го артикулирате към себе си. Можете да направите това като създадете списък. Когато се тревожите за куп неща, вземете лист хартия и запишете петте, за които най-много се безпокоите“, съветва Брукс.

Както можете да очаквате от експерт от Харвард, неговата препоръка е подкрепена от много изследвания, всички от които показват, че прехвърлянето на тревожните мисли от главата върху лист хартия или дисплей е един от най-ефективните начини за намаляване на безпокойството.

Фокусирайте се върху резултатите

Един от аргументите на Брукс за произхода на тревожността е, че тя всъщност е маскиращ механизъм. Колкото и неприятно да е чувството на безпокойство, свързано с предстоящо медицинско изследване, все пак е за предпочитане пред ситуация, при която директно се изправяте пред лоша диагноза. Но проблемът с този подход е, че ако никога не се изправим пред страховете си, никога няма да ги преодолеем, което води до безкраен цикъл на непродуктивна тревожност.

Така че поемете дълбоко дъх, съберете кураж и назовете нещото, което ви тревожи. „Ако можете да изразите този страх, ще си дадете шанс да помислите какво всъщност бихте могли да направите в този случай. Така че в списъка си с тревоги запишете най-добрия потенциален резултат за всеки един проблем, най-лошия резултат и най-вероятния резултат. След това добавете какво бихте направили във всеки един от тези случаи. Това прави източника на тревога конкретен и ви дава план за управление на ситуацията“, обяснява Брукс.

Преборете се със суеверията

Повтаряйте си: безпокойството не подобрява вашата безопасност. Постоянната тревожност не влияе върху изхода на събитията. Преминаването отново и отново през едни и същи притеснения не ви дава някакъв план за действие. „Откажете се от идеята, че ако се измъчвате достатъчно заради някаква несигурност, по някакъв начин ще подобрите ситуацията“, казва Брукс.

Направете това вашата сутрешна мантра

Лесно е да се каже, че трябва да се откажете от тревожните мисли, но е значително по-трудно да се направи. Но Брукс има друго предложение, освен напомнянето, че безпокойството е безполезно: „Когато се събудите сутрин, декларирайте намерението си да спрете да прекарвате времето си по този начин. Ето какво си казвате: „Не знам какво ще донесе този ден, но съм жив, за да го изживея, и няма да губя време, тревожейки се за неща, които не мога да контролирам“.

07.02.2024

МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА КАТО БАЗА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ

Как минималната работна заплата може да служи като база за определяне на началните основни заплати в предприятието, на допълнителни трудови възнаграждения и социални придобивки?

Подобни правила за определяне на началните основни заплати в предприятието, на допълнителни трудови възнаграждения и социални придобивки, често се съдържат в колективни трудови договори и във вътрешни правила за работната заплата.

Също така правилата се използват също за целите на осигурителното право и социалното подпомагане. Например съгласно Кодекса за социално осигуряване, на задължително осигуряване за определени рискове подлежат лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец.

Размерите на някои обезщетения от Държавното обществено осигуряване също могат да се обвържат с минималната работна заплата. Така например според закона дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване по принцип се изчислява в размер 80 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски за период от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Ако обаче в този период лицето не е било осигурено за общо заболяване и майчинство или е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж, за база се взема среднодневната минимална работна заплата за страната за съответните дни.

Добре е да се обърне внимание и на съотношението между понятията „минимална работна заплата“ и „минимален осигурителен доход/праг“, доколкото между тях често се наблюдава смесване.

Минималните осигурителни прагове представляват законоустановени минимални размери на осигурителния доход, върху които се правят осигурителни вноски, в зависимост от основната икономическа дейност на работодателя и квалификационната група, в която се класифицира професията, упражнявана от осигуреното лице.

Размерите на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии се определят със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Пример:

Ако разгледаме икономическа дейност „Горско стопанство“, съгласно Приложение № 1А от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., минималният осигурителен доход за лицата на ръководни длъжности от 01.04. до 31.12.2022 г. е 935 лв., а за специалисти и за всички останали позиции (като помощен административен персонал и др.) - 710 лв.

Лице, заемащо съответната длъжност, не може да бъде осигурявано върху по-нисък от така определения доход. Оттук действително произтича ефект на „заместване“ на минималната работна заплата от минималния осигурителен доход за лица, за които последният е по-висок. Впрочем в това няма нищо изненадващо, ако се изходи от логиката, че минималната работна заплата  се определя за най-ниско квалифицирания труд.

 

Справка:

чл. 4, ал. 3, т. 5 Кодекса за социално осигуряване

чл. 41 Кодекса за социално осигуряване

07.02.2024

НОВОСТИ В СФЕРАТА НА МИГРАЦИОННОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Свободното движение на стоки и хора е един от основните принципи на Европейския съюз, залегнал в редица законодателни актове и отразяващ се при регулирането на отношения в няколко сфери. Такава сфера е и миграционното и трудовото законодателство. Регулациите се изменят и осъвременяват периодично с цел да отговарят в най-пълна степен на развитието на обществените отношения и изисквания. Пазарът на труда особено в Европа продължава да се либерализира, като в същото време се стреми към уреждане на отношенията между работодателите и служителите/ работниците по начин, защитаващ интересите и на двете страни.

С настоящия материал ще ви запознаем с новостите в тази сфера в България и по-специално с обсъжданите промени в Закона за чужденците в Република България.

В края на миналата година (на 02.10.2023 г.) бе публикуван за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, с който се цели:

да бъдат въведени изискванията на Директива (ЕС) 2021/1883 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2021 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост и за отмяна на Директива 2009/50/ЕО на Съвета;

да се направят промени, свързани с констатирано от Европейската комисия несъответствие по прилагане на Директива 2014/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници.

Предложените измененията в Закона за чужденците в Република България засягат по-специално следните административни процедури:

- Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“,

- Разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонен работник, както и процедурата по регистриране на заетост за извършване на сезонна работа до 90 дни,

- Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“, както и

- Разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер с право на продължително пребиваване.

Какво предвиждат промените при различните процедури?

А) При процедурата относно получаване на „Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“ са предвидени следните по-съществени промени:

При прекратяване на трудовите правоотношения ще се прекратява и правото на пребиваване на чужденеца, което ще се отразява в Автоматизираната информационна система „Единен регистър за чужденци“. Същата е създадена и поддържана от Министерство на вътрешните работи.

Въвежда се изискване за здравно осигуряване на чужденците, които са получили разрешението за пребиваване след като получат документа за пребиваване.

Б) Разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонен работник, както и процедурата по регистриране на заетост за извършване на сезонна работа до 90 дни

Въвежда се изискване за здравно осигуряване на сезонните работници с разрешено право на продължително пребиваване.

Пристигналите в страната ни сезонни работници за целите на краткосрочна заетост ще имат възможност да продължат срока си на пребиваване и работа до 180 дни при същите условия, без да се изисква от тях да напуснат България, по отношение на процедурата по регистриране на заетост за извършване на сезонна работа до 90 дни.

Очаква се тази промяна да се отрази благоприятно в значителна степен на икономическия растеж на България, с оглед многобройните бизнеси, извършващи именно сезонна дейност и нуждата им наемане на сезонни работници.

В) Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“

На висококвалифицираните граждани на трети държави, притежатели на т.нар. „Синя карта на ЕС“ се предоставя възможността за промяна на длъжността в рамките на съществуващото трудово правоотношение с работодателя си в България.

След изтичане на първите 12 месеца на висококвалифицирана заетост притежателят на Синя карта на ЕС може да смени работодателя си по облекчена процедура.

Добавя се и възможността притежател на Синя карта на ЕС да се премести в Република България, след като е пребивавал законно шест месеца в друга държава членка, която е различна от държавата членка, която е издала първата Синя карта на ЕС.

Удължават се сроковете за кандидатстване за издаване на виза D, както и на срока за лично явяване на чужденеца в дирекция „Миграция“ за получаване на визата от 7 на 14 дни, което ще улесни и хармонизира процедурата.

Към настоящия момент срокът за обществено обсъждане на анализирания Законопроект е изтекъл, но същият все още не е приет от Народното събрание. С оглед характера на предвидените промени, очaкванията са, че същите би следвало да бъдат приети в окончателния текст на Закона за чужденците в Република България. Хармoнизирането на българското законодателство в сферата на миграционното и трудовото право е от изключително значение не само за изпълнение на задълженията на България като страна член в ЕС, но и за утвърждаването на трудовия ни пазар като достатъчно конкурентен и привлекателен за служители и работници от други държави. Обсъжданият законопроект е именно стъпка в тази посока.

06.02.2024

6 ХИЛЯДИ ПОВЕЧЕ БЕЗРАБОТНИ У НАС ЗА ГОДИНА

Безработицата в Европейския съюз през декември 2023 г. се е запазила на същото ниво, регистрирано и през ноември 2023 г. - 5,9 на сто, с отчитане на сезонните фактори. Тя е намаляла в сравнение с декември 2022 г., когато е била 6,1 на сто. Това показват най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани на сайта й.

В еврозоната сезонно коригираната безработица през декември също се е запазила на нивото от ноември 2023 г. - 6,4 на сто. Тя е спаднала спрямо декември 2022 г., когато е била 6,7 на сто. 

Безработицата в България

В България сезонно коригираната безработица през декември 2023 г. се е запазила на същото ниво, което е отчетено и през ноември 2023 г. - 4,3 на сто. Като безработни са били регистрирани приблизително 130 000 души.

За сравнение през декември 2022 г. безработицата у нас беше 4 на сто (124 000 души).

Родната младежка безработица (лица под 25-годишна възраст) през декември 2023 г. се е повишила до 12,5 на сто (приблизително 15 000 души), с отчитане на сезонните фактори, при 12,2 на сто през ноември 2023 г.

На годишна база (спрямо декември 2023 г.) младежката безработица в България се е увеличила спрямо декември 2022 г., когато е била 9,2 на сто.

Безработицата в ЕС и еврозоната

По оценки на Евростат над 12,93 милиона жени и мъже в ЕС, от които 10,9 милиона в еврозоната, са били без работа през декември миналата година. 

На годишна база (спрямо декември 2022 г.) броят на безработните лица в Евросъюза е намалял с 299 000 души, а в еврозоната с 369 000 души.

Малта (2,4 на сто) е била с най-ниска безработица сред страните от ЕС през декември 2023 г., следвана от Полша (2,7 на сто) и Чехия (2,8 на сто).

Най-висока е останала безработицата в Испания (11,7 на сто) и в Гърция (9,2 на сто).

Сезонно коригираната младежка безработица през декември 2023 г. отчита над 2,86 милиона безработни младежи (на възраст под 25 години) в Евросъюза, от които над 2,32 милиона - в еврозоната. 

В процентно изражение това представлява 14,7 на сто младежи без работа в страните от ЕС и 14,4 на сто в тези от еврозоната. 

01.02.2024

ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ С БЮДЖЕТ 127 МЛН. ЛВ.

Министерството на иновациите и растежа отвори за кандидатстване процедурата „Разработване на иновации в предприятията". Тя е част от подкрепата за българския бизнес по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията" (ПКИП). Бюджетът й е 127 млн. лв. Документите по нея се подават изцяло онлайн през системата ИСУН 2020 до 16:30 ч. на 15 май 2024 г.

От безвъзмездна помощ ще могат да се възползват микро-, малки и средни фирми (МСП), дружества с до 3000 служители и големи компании в партньорство с МСП. Проектите им трябва са насочени към някоя от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) - „Информатика и ИКТ", „Мехатроника и микроелектроника", „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии", „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии" и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика".

Минималният размер на финансирането по процедурата е 50 000 лв. Максималният зависи от големината на фирмите. За микро предприятията е 250 000 лв., за малките - 400 000 лв., а за останалите - 500 000 лв. Съфинансирането е от 25% до 60% спрямо категорията на дружествата.

Подкрепа ще се получава за разработване на продуктови иновации или такива в бизнес процесите, свързани с извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, както и със създаване и тестване на прототипи и пилотни линии. Ще се финансират още дейности по защита правата по индустриална собственост на национално и международно равнище на разработките по проекта.

Допустимо ще бъде разработване на иновации в различни сфери на икономиката. Например в областта на изкуствения интелект и повишаването на промишления капацитет, облачните изчисления (Big Data, Grid and Cloud Technologies), комуникационните мрежи, включително безжични сензорни мрежи и безжична комуникация или управление, разработване на ИКТ подходи в машиностроенето, медицината, творческите и рекреативните индустрии, дигитализацията на културно-историческото наследство, телемедицината, блокчейн технологиите и др. Сред приоритетите е също създаване на иновации в областта на автономните роботи и системи, които да бъдат внедрени в промишлеността и в сектори с дългосрочен дефицит на кадри.

Финансиране ще могат да получат още дейности по разработване на нови методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайните потребители на специфични български съставки и продукти. Ще може да се предоставя подкрепа за разработване на водород-базирани технологии и използването на водород в индустрията, енергетиката, транспорта и бита. Средства по процедурата ще се отпускат и за разработване на иновации за нуждите на процесите по ин-витро, на тъканното инженерство и регенеративната медицина, както и за нови решения и дигитализация на културни и творчески индустрии като сценични и визуални изкуства, медии, библиотеки и др.

01.02.2024

ТЕХНИКИ ЗА УСПЕХ: ПЕРФЕКТНИЯТ ОТГОВОР СРЕЩУ ПАСИВНИЯ АГРЕСОР В ОФИСА

Представете си следната ситуация: ваш колега, с когото обикновено се разбирате, ви избягва цял ден, след което е измрънкал нещо под носа си, когато сте му предложили кафе. Той очевидно ви е сърдит, но отказва да адресира проблема.

Това е типично пасивно-агресивно поведение - отличителна черта на хората, които имат проблеми със справянето с конфликти. Най-добрият начин да се справите с пасивната агресия е внимателно да я неутрализирате с контрамерки – действайте бързо и общувайте директно и открито. Това изисква храброст. Но с практиката страхът ви от конфронтация ще намалее.

Прост въпрос за спиране на пасивно-агресивното поведение

Когато сте изправени пред колега, демонстриращ пасивно-агресивно поведение, запазете спокойствие и направете три неща:

 1. Приближете се до човека в усамотена обстановка, където и двамата ще се чувствате комфортно да говорите откровено.
 2. Помислете за езика на тялото и тона на гласа си. Ако се чувствате сковани и сте заели дефанзивна поза, опитайте се да се отпуснете. Искате да кажете, че сте искрено загрижени и действате добросъвестно. Не искате да изглеждате заплашително.
 3. Накрая попитайте: „Можете ли да ми кажеш какво те притеснява?“

Последният въпрос често решава проблема моментално. Ако другият човек ви каже от какво е бил разстроен, вероятно ще имате възможност да възобновите нормалните добри взаимодействия помежду си по правилния начин. Може би ще разберете, че е било недоразумение. Може би става въпрос за по-дълбок проблем, чието решаване ще отнеме известно време.

Във всеки случай, това, което е от решаващо значение за успеха в неутрализирането на напрежението помежду ви, е след като зададете въпроса, да млъкнете и да слушате.

Как да поднесете смислено извинение, когато е необходимо

Когато колегата ви отговори, направете пауза. Може да ви се струва безсмислено. Може да изглежда несправедливо или неточно. Но не отговаряйте, докато не отделите време да го усвоите.

Ако вашият колега е разстроен заради нещо, за което си заслужава да се извините, трябва да се държите дипломатично. Истинското извинение никога не включва оправдания или опити за защита. Съсредоточете се върху това къде сте сгрешили.

Не приемайте, че е очевидно, че съжалявате. Изречете думата „Съжалявам“ по искрен начин.

 • Пример за лошо извинение: „О, боже мой, нямах представа. Защо не ми каза?"
 • Пример за добро извинение: „Съжалявам, това дори не ми мина през ума. Прав си. Ще се  постарая това да не се повтаря.“

Най-важното в случая е да устоите на желанието да спорите. Целта не е да сте прави или да докажете, че колегата ви греши. Вашата цел е да възстановите безопасно пространство за разговор.

Не се извинявайте, ако чувствате, че няма да е искрено. Но отдайте на събеседника си нужното уважение за това, че води този разговор. Радвате ли се, че той е отговорил? Тогава му благодарете за отговора. Ще се замислите ли над казаното? Ако отговорът е „да“, то споделете това с него. Вашата връзка важна ли е? Не пропускайте да го отбележите.

В крайна сметка можете да контролирате само собственото си поведение

Какво да направите, ако зададете въпроса и получите само свиване на рамене и отговор от типа на: „О, нищо не е наред“.

Ако вашият колега се страхува от конфликт или е по-съсредоточен в това да продължи да ви бъде ядосан, отколкото да намери решение, поне може да се утешите с това, че сте положили нужните усилия и сте адресирали проблема, което ще направи за него по-трудно да се преструва, че нищо не се е случило.

Вие сте направили каквото можете, като сте били директни и сте дали ясно да се разбере, че сте отворени за дискусия, когато колегата ви е готов да продължи напред.

31.01.2024

ПРЕЗ 2024 Г. БИЗНЕСЪТ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ЗА НАД 660 МЛН. ЛВ. ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ИНОВАЦИИ

През 2024 г. българският бизнес може да кандидатства за над 660 млн. лв. по процедури от програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ по линия на Министерството на иновациите и растежа. Със средствата компании ще могат да разработват и внедряват различни видове иновации, да защитят права по индустриална собственост, да въвеждат технологии от областта на Индустрия 4.0 и др.

За първи път Министерството на иновациите и растежа ще стартира процедура за повишаване на производствения капацитет на специфична категория предприятия – семейни фирми и такива от творческите индустрии и занаятите. Бюджетът е 117 млн. лв., а допустимите разходи ще са насочени към придобиване на машини, съоръжения, оборудване и софтуер, свързани с производствените цели на предприятията. Помощта за тях ще бъде между 25 000 лв. и 150 000 лв.

„Огромен потенциал за развитие в България имат културните и креативни индустрии. Те са сектор с висока добавена стойност към икономиката ни, който трябва да бъде подкрепян и насърчаван за развитие“, коментира министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева.

С бюджет от 127 млн. лв. за кандидатстване ще бъде отворена и процедура за разработване на иновации. Безвъзмездната финансова помощ, която могат да получат българските компании, ще бъде между 50 000 лв. и 500 000 лв., като съфинансирането ще бъде до 60%. Подкрепа могат да получат например иновации, свързани с изкуствен интелект, с облачни изчисления, с комуникационни мрежи, включително безжични сензорни мрежи и безжична комуникация или управление. Ще се насърчават иновации, свързани със стартиране на серийно производство на български автономни роботи и системи и внедряването им в промишлеността.

През 2024 г. ще стартира и процедура за защита на права по индустриалната собственост в предприятията на национално, европейско и международно ниво. Общият бюджет е 24 млн. лв., като минималната финансова помощ за проект ще бъде в размер до 3 000 лв., а максималната до 50 000 лв.

С общо 101.7 млн. лв. ще бъде подкрепено и въвеждането на технологии от областта на Индустрия 4.0 в предприятията. Целта е да се повиши дигитализацията, осигуряването на киберсигурност и поверителност на данните, както и повишаване на дигиталните умения на служителите. Минималната финансова помощ ще достига 35 000 лв., а максималната – 500 000 лв. Безвъзмездната финансова помощ по тази процедура е комбинирана с използване на дългов финансов инструмент, осигуряващ по-облекчени условия за получаване на кредити.

До 31 януари компании могат да  кандидатстват по процедурата за внедряване на иновации с бюджет 293 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ ще бъде 50 000 лв., а максималният е диференциран спрямо големината на компаниите.

Със средствата ще се финансира внедряването на продуктови иновации (стоки или услуги) или иновации в бизнес процесите чрез придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи. Ще се покриват разходите за консултантски и помощни услуги за иновации като защита на правата по индустриална собственост, осигуряване на достъп до бази данни и библиотеки, осигуряване на услуги от лаборатории за провеждане на изследвания, измервания и изпитвания.

„С този финансов ресурс ще успеем да подкрепим стотици български предприятия, които искат да повишат конкурентоспособността си чрез внедряване на иновации в работата си. В Министерството на иновациите и растежа сме насочили усилия да насърчим фирми от различни сектори в цялата страна, за да модернизират бизнеса си“, коментира министър Стойчева.

31.01.2024

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ПРЕДОСТАВЯЩИ ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПО ЗАЕТОСТТА

Услугите, предоставяни от лица по посредничеството за наемане на работа, са с дългогодишна традиция в България.

Регулирането на посредническата дейност започна още от 2003 г. с приемането на Закона за насърчаване на заетостта. Посредническата дейност има за цел да направи връзка между лицето, което си търси работа, и работодателя, който има нужда от работна сила.

Услугите по предоставяне на персонал от предприятия за временна работа и посредническите услуги се различават в значителна степен, въпреки че в практиката често се смесват двете правни фигури.

Посредническата дейност се изразява в оказване съдействие на търсещите работа лица и на работодателите, предлагащи работни места, с цел сключване на договор за наемане на работа (трудов договор). За извършване на тази дейност посредникът се занимава с информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите; психологическо подпомагане на търсещите работа лица; насочване към обучение на възрастни; насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави. Изброените услуги могат да се предоставят заедно или поотделно, като целят единствено сключването на трудов договор между работодателя и работника, но не и обвързване на посредника с която и да е от страните след това.

Посредникът има право да изпраща работници и служители за извършване на работа и при условията на първа и втора категория труд в предприятия, свързани с националната сигурност, или в предприятия, в които се провежда стачка. Следва да се подчертае, че посредничеството по наемане на лица от втора категория, каквито представляват моряците, е дейност, която е детайлно регламентирана в закона и може да се приеме за една от основните, осъществявани от тези лица в България.

Основната разлика между предприятие, осигуряващо временна работа, и посредника, е видът на правоотношението, което се учредява между тях и работниците и служителите. В легалната дефиниция на предприятие, осигуряващо временна работа, която е приета в закона, изрично е определено, че предприятието сключва трудов договор с работника или служителя. Поради това правоотношението между предприятие, осигуряващо временна работа, и наетото лице безспорно е трудово правоотношение, въпреки че притежава своите особености, които се обуславят от извършването на работата на работника или служителя в предприятието ползвател.

Между посредника и търсещото работа лице не може да става въпрос за трудово правоотношение. Лицата сключват посреднически договор, който по своите характеристики е граждански договор, като в неговия предмет не се съдържа задължение за предоставяне на труд от страна на търсещото работа лице. Този договор е за предоставяне на посредническа услуга с цел евентуалното започване на работа.

Посредникът няма право да изискват такси или каквито и да е възнаграждения от работника или служителя за това, че са го устроили на работа при работодател или в предприятие ползвател.

Договорът между посредника и работодателя също има нормативно заложени минимални реквизити. За пълнота трябва да се отбележи, че за посредническия договор има заложени изисквания единствено ако се изпращат на работа лица в чужбина, като законодателството не съдържа изисквания към договора за посредничество за български работодател.

Посредникът и търсещото да наеме работник лице могат да не притежават качеството търговци и договорът, който сключват, няма да бъде търговски. Такъв ще е случаят, например, когато едно семейство търси да наеме на работа бавачка или медицинска сестра, а предоставящото услуги по заетостта лице не е регистрирано като търговец.

 

Справка:

Глава шеста, раздел І на Закона за насърчаване на заетостта и в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа

параграф 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда

чл. 23, ал. 2; чл. 30, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа

30.01.2024

РАЗЛИКАТА В СЕМЕЙНИЯ БЮДЖЕТ МЕЖДУ СЕВЕРОЗАПАДА И ЮГОЗАПАДА ДОСТИГА 5000 ЛЕВА

Харчим една трета от бюджета си за храна, годишният доход на домакинство, съставено само от пенсионери, е наполовина по-малък от този на останалите домакинства, а разликата в семейния бюджет между Северозапада и Югозапада достига 5000 лева.

Как изглеждат българските домакинства - Националната статистика следи от почти 100 години. Затова наблюдението на домакинските бюджети, което е показано, е най-старото по рода си, което се провежда у нас. То дава информация за доходите, разходите и потреблението на българите, като по този начин ни показва социално-демографските ни характеристики, как са благоустроени жилищата ни и с какви стоки за дълготрайна употреба са снабдени.

За какво сме харчили парите си в миналото и за какво сега?

Ето кои са трите основни пера в домакинския бюджет през 30-те години на миналия век и кои са те днес, според последните данни за 2022 г. И преди, и сега, най-голяма част от бюджета се заделя за храна. Но докато преди близо век тя е представлявала близо 70% от общия разход, сега процентите са 30, като в тях се вместват и безалкохолни напитки. Вторият по размер разход преди е бил предназначен за облекло и обувки, а днес – за жилища и сметки. Следващо по ред някога е било отоплението, а днес мястото му заема транспортът.

В настоящето вариантите за домакинство са различни. То може да бъде съставено от 1 човек, както и да бъде многобройно. В него може да има или да няма деца или пенсионери, както и да бъде съставено само от пенсионери. Западната част на страната държи и двата рекорда за годишен доход на домакинство. Най-висок е той в Югозапада – 21 000 лева, а най-нисък е в Северозапада – 16 000. Съответно осреднено бюджетът се равнява на 18 600 лева. Предвид това, ето и от какво основно е съставен годишен доход на всички тези домакинства взети заедно. Най-голямата част от него – логично, идва от работна заплата. Една трета се формира от пенсиите, като днес частта, която те осигуряват, е по-голяма отколкото преди 4 години, например. Докато при самостоятелната заетост и друг вид приходи, е обратното. Макар и сред основните в домакинския доход, те допринасят с все по-малко за него.

С най-голям бюджет разполагат домакинствата с 2 деца под 18-годишна възраст. Освен от заплата, тук голяма част от бюджета се допълва от някакъв вид самостоятелна заетост, а има и социални обезщетения. Дали в едно домакинство няма пенсионери и деца или пък има пенсионери, оказва се не е определящо за бюджета му, защото той е еднакъв и в двата случая. Основна и тук е работната заплата, но при домакинствата с пенсионери в тях, голям процент от дохода носят и пенсиите. Липсата на разлика идва оттам, че едно домакинство без пенсионери и без деца, както вече казахме, може да бъде съставено само от един човек, което съответно означава, че заплатата в него е само една. Значително по-нисък – наполовина, пък е годишният доход на домакинствата, съставени само от пенсионери, където основният елемент, които носи финанси, са пенсиите.

За какво обаче, харчим парите си? След годишния доход, ще хвърлим поглед и на годишния разход. Средният разход за домакинство е 17 300 лева. Основното перо – около една трета, е предназначено за храна, алкохолни, безалкохолни напитки и цигари. Към 19% заделяме за дома си – за сметки за ток, вода, горива за битови нужди, за обзавеждане и за поддръжката му. Третото по големина перо е за транспорт. По отношение на различните видове домакинства може да се каже, че за храна, за дома и за здравеопазване най-много от парите си харчат домакинствата, съставени само от пенсионери. За сметка на това обаче те не харчат за почти нищо друго. Всички останали техни разходи да свити да минимум. Най-малка част от годишния си бюджет заделят за храна и за дома домакинствата без пенсионери и без деца. В сравнение с останалите обаче, те дават повече за транспорт, свободно време и други нужди.

Изследването не би било пълно, ако не е разгледана и покупателната способност на домакинствата, която представлява количеството от дадена стока, което можем да закупим с годишния си доход, ако го изразходваме само за това. За целта са подбрани 5 основни хранителни продукта. Покупателната способност е намаляла по отношение на едни – като хляба и сиренето например, от което днес можем да си купим с 90 килограма по-малко, отколкото през миналата година, но пък се е увеличила спрямо други продукти като месото, от което можем да си позволим 180 килограма повече, отколкото сме могли преди 4 години.

29.01.2024

КОИ СА НАЙ-ПОДЦЕНЕНИТЕ, НО ДОБРЕ ПЛАТЕНИ ПРОФЕСИИ В БЪЛГАРИЯ

Oт ĸoмпютpитe "Πpaвeц" пpeз 80-тe дo cтapтъпи и eднopoзи oт 20-тe гoдини нa нoвия вeĸ - paзĸaзът зa Бългapия ĸaтo ІТ cyпepcилa e ycтoйчив нa пpoмeнитe пo cвeтa и y нac. Πpeз тeзи двe пoĸoлeния вpeмe - и ocoбeнo пpeз пocлeднитe oĸoлo 15 гoдини, ĸapиepaтa в cфepaтa нa инфopмaциoннитe тexнoлoгии ce пpeвъpнa в жeлaнa цeл зa xиляди xopa y нac.

Hяĸoлĸo гoлeми пpидoбивaния, няĸoлĸo гoлeми тexнoлoгични пpoбивa и eднo ceĸвaнe нa eвтинитe пapи пo-ĸъcнo, ĸoмпaниитe в ceĸтopa ce вглeждaт пo-внимaтeлнo в cвoитe eĸипи. Pacтeжът нa вcяĸa цeнa и въpвящaтa pъĸa зa pъĸa c нeгo пo-дocтъпнa пpecтижнa peaлизaция в гoлямa cтeпeн oтидe в минaлoтo.

Toвa e вpeмe зa paзмиcъл нe caмo зa нaтoвapeнитe c oптимизaции виcши мeниджъpи, нo и зa paбoтeщитe xopa, ĸoитo гoдини нapeд ca cлyшaли мaнтpaтa "изĸapaй ĸypcoвe или aĸaдeмия и тъpcи нeщo в ІТ".

Дa пoгoвopим ĸoнĸpeтнo

B Бългapия paзгoвopът зa cлyчвaщoтo ce нa тpyдoвия пaзap мoжe дa e дoминиpaн oт caмo няĸoлĸo cфepи, нo имa peдицa пo-cлaбo пyбличнo oбcъждaни пpoфecии, ĸoитo дaвaт ĸapиepнa пepcпeĸтивa и шaнc зa дoxoд нaд cpeдния. Macoвaтa пpeдcтaвa зa нeмaлĸo oт тяx poбyвa нa ocтapeли пpeдcтaви.

Oт НR ĸoмпaниятa и ĸapиepeн пopтaл ЈоbТіgеr.bg дaвaт caмo няĸoлĸo пpимepa:

    Глaвeн cчeтoвoдитeл;

    Maшинeн инжeнep;

    Инжeнep в aвтoмoбилнaтa индycтpия;

    Eлeĸтpoинжeнep;

    Cepвизeн инжeнep;

    Финaнcoв aнaлизaтop;

    Финaнcoв ĸoнcyлтaнт;

    Πpoдyĸтoв мeниджъp;

    Eĸcпepт във BEИ cфepaтa;

    Фapмaцeвтичнaтa cфepa, пpeдимнo в ĸлинични пpoyчвaния и изcлeдвaния;

    Cтpoитeлeн инжeнep и тexниĸ;

    Cпeциaлиcти и тexници в тeлeĸoмyниĸaциoннaтa cфepa;

    Pъĸoвoдитeл въздyшнo движeниe;

    Глaвeн гoтвaч;

    Инжeнep ĸaчecтвo;

    Cпeциaлиcт "Чoвeшĸи pecypcи"

Дaнни нa caйтa Zарlаtоmеr.bg, ĸoйтo пoзвoлявa нa paбoтeщитe дa cpaвнявaт възнaгpaждeниeтo cи c тoвa нa дpyги oт cъщaтa cфepa, пoĸaзвaт, нaпpимep, чe cpeднoтo нeтнo възнaгpaждeниe нa инжeнepитe нaдминaвa 3000 лв., a във фapмaцевтичния ceĸтop нaближaвa 3200 лв.

Близo 2 пъти нaд cpeднaтa зaплaтa y нac пoлyчaвaт eĸcпepтитe в oблacттa нa пpoeĸтиpaнeтo, пpилaгaнeтo и yпpaвлeниeтo нa възoбнoвяeми eнepгийни изтoчници.

Имa peдицa ІТ пoзиции c oщe пo-виcoĸи зaплaти, нo вaжнo ocoбeнo зa млaдитe xopa, ĸoитo тъpcят cвoя път, дa знaят, чe пpeд тяx имa paзлични вapиaнти - a и пpи динaмиĸaтa нa тexнoлoгичния ceĸтop, нaвлизaнeтo в нeгo вeчe щe e пo-тpyднo и щe e oбвъpзaнo c пo-гoлeми oчaĸвaния oт cтpaнa нa paбoтoдaтeлитe.

Aĸo пoглeднeм извън Бългapия, peзyлтaтитe щe ca пoдoбни. B ĸлacaциятa нa UЅ Nеwѕ & Wоrld Rероrt зa 100-тe нaй-дoбpи пpoфecии в CAЩ имa нeмaлĸo тexничecĸи или в ceĸтopa нa ycлyгитe, ĸoитo пpeдлaгaт дoxoд нaд cpeдния зa cтpaнaтa.

Имa ли ĸoй дa paбoти y нac?

Πaзapът нa тpyдa e зaвиcим в oгpoмнa cтeпeн oт тъpceнeтo и пpeдлaгaнeтo - ĸoмпaниитe ca cĸлoнни дa oбвъpжaт дaдeнa пoзиция c пo-виcoĸa зaплaтa, зaщoтo пpocтo нe мoгaт дa нaмepят лecнo пoдxoдящи xopa зa нeя. Дъpжaви ĸaтo Бългapия ca в нeблaгoпpиятнa пoзиция, зaщoтo пpeз пocлeднитe гoдини eмигpaциятa зa мнoзинa ce пpeвъpнa в ecтecтвeнo пpoдължeниe нa ĸapиepaтa, зaпoчнaлa y нac.

"Hяĸoи oт пocoчeнитe пpoфecии ĸaтo тeзи във фapмaцeвтичнaтa cфepa или paзличнитe инжeнepни нaпpaвлeния, изиcĸвaт дocтa пpoдължитeлнo oбpaзoвaниe, ĸoeтo пpaви пpeĸвaлифициpaнeтo в тaзи пocoĸa пo-тpyднo и вpeмeeмĸo нa пo-ĸъceн eтaп oт живoтa. Toвa пo-cĸopo e ĸapиepeн път, зa ĸoйтo peшeниe ce взeмa в пo-paннa възpacт", oтбeлязвaт oт ЈоbТіgеr.bg.

Зaтoвa и cтaвa ocoбeнo вaжнo cъздaвaнeтo нa нoви ĸaдpи - и тyĸ yчeбнитe зaвeдeния тpябвa дa имaт cepиoзнa poля. "Зa жaлocт, oбpaзoвaтeлнaтa cиcтeмa в Бългapия нe мoжe дa oтгoвopи нa тeмпa нa paзвитиe и инoвaции, ĸoитo ce изпoлзвaт и пpилaгaт в ĸoмпaниитe. Cмятaмe, чe пpaĸтиĸaтa тpябвa дa ce yвeличи пpoцeнтoвo в oбpaзoвaтeлнaтa пpoгpaмa нa вcяĸa eднa cпeциaлнocт в yнивepcитeтитe", ĸoмeнтиpaт oт ĸoмпaниятa.

И дoпълвaт: "Paбoтoдaтeлитe тpябвa дa изпoлзвaт инcтpyмeнти, ĸoитo им пoзвoлявaт дa бъдaт paзпoзнaвaeми нa пaзapa нa тpyдa, зa дa мoгaт дa пpивличaт ĸaндидaти и дa ги зaдъpжaт, зaщoтo тoвa чecтo e пpoблeм. Baжни ca cъщo и оnbоаrdіng пpoгpaмитe, ĸaĸтo и вътpeшнитe възмoжнocти зa oбyчeния".

26.01.2024

НОВА ИНИЦИАТИВА „КАРИЕРЕН ШАНС“ ПОМАГА НА ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА

Кандидатствате за работа, но не ви канят на интервю - какво да правите? Този процес може да бъде изключително уморителен и дори да предизвика чувство на отчаяние. За решаване на този проблем новата платформа за работа и стажове WorkTalent.com започна сътрудничество с водещи агенции за подбор на персонал, в рамките на съвместна инициатива под наслов "Кариерен шанс".

Целта на кампанията е да подобри шансовете на търсещите работа или кариерен старт чрез предоставяне на безплатна 15-минутна консултация с експерт. Този професионалист може да насочи и ориентира кандидатите как по-лесно да намерят подходящата работа, да им даде съвети за успешно кандидатстване и интервю, както и да ги информира за тенденциите на пазара на труда и изискванията на работодателите.

Кампанията "Кариерен шанс" стартира от 15 януари и ще продължи до края на месец февруари. Всеки, който се регистрира в WorkTalent.com, може да се възползва от възможността за консултация, като заяви своето желание за консултация на contact@worktalent.com. Кампанията ще помогне на много хора да намерят подходящата работа за тях.

Освен това, от "Кариерен шанс" предлагат полезни съвети за процеса на кандидатстване:

 • Kандидатите е добре да искат обратна връзка от работодателя, оставяйки свои контактни данни - телефон и имейл. Важно е да се осъзнае и че липсата на отговор не винаги означава отказ.
 • Експертите препоръчват активно следене на обяви за работа, което да увеличи възможностите и впоследствие шансовете за откриване на подходяща позиция и компания.
 • Присъединяването към групи и общности, свързани с вашата индустрия, може да бъде полезно за налагане на връзки и научаване за нови възможности за заетост.
 • Важно е да поддържате актуален и професионален профил във виртуалното пространство. Това включва редовно обновяване на информацията в него, добавяне на нови постижения и умения, както и активно взаимодействие със съдържание и обяви във вашата област на интерес.
 • Можете да подобрите представянето си като, извън автобиографията, приложите към вашата кандидатура и някоя от опциите, с които WorkTalent ви дава възможност да спечелите конкурентно предимство, а това са - попълнено предварително интервю и видео визитка.

"Кариерен шанс" може да бъде не само кампания, но и вдъхновение за успешни стъпки в професионалното развитие на всеки търсещ нова възможност за заетост, смятат създателите на инициативата.

25.01.2024

СУТРЕШНИ ТЕХНИКИ ЗА ПО-УСПЕШЕН ДЕН

От дълги години се смята, че закуската е най-важното хранене за деня. Въпреки че е възможно да се оспори това твърдение, наличието на рутина за добро начало на деня е от решаващо значение за това дали той ще бъде успешен. Ето три неща, които можете да направите, за да извлечете максимума от сутринта и да си осигурите един продуктивен ден:

Доброто утро започва от предишния следобед

Надяваме се, че всяка вечер можете да оставите зад гърба си работата и че имате възможност да си починете и да презаредите, преди да се върнете на работа. Ако е така, тогава преди да спрете работа – независимо дали напускате физически офис или просто ставате от компютъра вкъщи, погледнете календара за следващия ден.

Наистина е полезно да знаете какви важни неща ви предстоят. Може би имате среща с важен колега или клиент. Възможно е да има неприятен проблем, който трябва да решите. Може да ви се налага направите някакъв отчет или преглед на данни.

Когато си припомните тези цели за следващия ден, мозъкът ви естествено ще ви помогне да се подготвите за тях. Понятията, свързани с тези цели, ще започнат да се появяват в главата ви. Може дори да откриете, че от време на време мислите за проблема, например когато се разхождате или когато сте под душа. Нито една от тези умствени дейности не трябва да изчерпва силите ви за следващия ден, но може просто да ви помогне да сте готови за това, което предстои.

Фокусирайте се върху важните неща

Сутрешното работно време често е това, в което човек е най-ефективен и фокусиран. Вашето тяло и мозък са отпочинали. Няма вероятност да сте прекалено стресирани от всичко, което се случва на работа. Често хората не обичат да насрочват срещи като първа задача за деня. Това ви оставя с блокове от време, които да използвате за по-важни и големи проекти. Като допълнителен бонус, има някои доказателства, че кофеинът, от тази сутрешна доза кафе, може да подобри способността ви да се фокусирате. Дори и като цяло да мислите за себе си като за нощна сова, най-вероятно ще сте продуктивни в ранните часове на деня.

Намерете някаква ранна победа

Първото нещо, което правите сутрин, може да зададе тон за останалата част от деня. Когато се чувствате добре и сте удовлетворени от живота и работата си, можете да гледате на работните проблеми като на по-разрешими, отколкото ако се чувствате зле. Така че има полза от това да давате приоритет на задоволството.

Чудесен начин да направите това е да започнете деня с успешно изпълнение на задача. Организирайте списъка си със задачи, така че лесно да намерите нещо, което можете да направите за 10 или 15 минути. Завършването на тази задача и зачеркването й от списъка ви създава усещане за ефективност. Това може да направи следващите и по-сложни неща от списъка ви да изглеждат напълно изпълними.

25.01.2024

ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА СЪЗДАВА НОВ ТИП ТЕХНОЛОГИЧНИ РАБОТНИ МЕСТА В ПРОМИШЛЕНОСТТА, СОЧИ ПРОУЧВАНЕ НА SCHNEIDER ELECTRIC

Ново проучване на Schneider Electric разкрива, че според близо половината (45%) от промишлените компании в резултат на дигитализацията ще бъдат създадени нов тип работни места в сферата на оперативните технологии през следващите три години.

Изследването, поръчано от Schneider Electric на Omdia, е проведено сред представители на 407 промишлени компании – от малки и средни предприятия до големи компании в Западна Европа (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Дания и Швеция), САЩ, Китай, Индия и Югоизточна Азия (Виетнам, Тайланд и Филипините). Проучването подчертава мащаба на глобалната криза на индустриалните умения, като придобиването на таланти става ключово предизвикателство за повече от половината от анкетираните (52%).

В същото време обаче то посочва и справянето с този проблем. Наред със създаването на работни места, над две трети (70%) от участниците са съгласни, че дигитализацията ще помогне за справяне с недостига на таланти с оглед на потенциала на дигиталните инструменти да доставят много повече от само производителност и ефективност.

Докато бушува кризата с уменията, работното място в промишлеността търпи бързи промени. Целите за устойчивост и напредналите технологии, като изкуствения интелект и цифровите двойници, стават все по-интегрирани в работната сила. Проучването установява, че съответно 45% и 47% считат, че нарастващите изисквания пред промишлените компании за постигане на целите за екологична и социална устойчивост ще изискват значително разширяване на съществуващите ползи и компетенции на заводските работни места.

"Дигитализацията е от полза не само за производителността и цялостната ефективност. Тя е от жизненоважно значение за решаването на някои от предизвикателствата, свързани с хората, пред които е изправен промишленият бизнес", коментира Али Хай Фрадж, старши вицепрезидент по дигитализация на производството и индустриалната автоматизация в Schneider Electric. "Съществува реална възможност за промишлените предприятия да оптимизират и подобрят ролите по отношение на оперативните технологии. Чрез намаляване на времето за административни задачи и предоставяне на възможност на хората да разгърнат по-добре своя потенциал можем да разрешим много от ключовите предизвикателства, пред които са изправени тези предприятия, и да помогнем за изграждането на по-устойчиво бъдеще."

Бъдещето на работата в оперативни роли

Проучването установява, че над половината от анкетираните (52%) считат придобиването и задържането на таланти за предизвикателство, но такова, което може да бъде преодоляно, а това показва, че представителите на промишлените предприятия споделят определено равнище на оптимизъм във връзка с преодоляването на проблемите с работната ръка.

Трима от петима (60%) считат, че ролите на оперативните технологии ще се променят през следващите три години в умерена степен (41%) или значително (19%). Освен това голямото мнозинство (73%) са съгласни, че дигитализацията ще промени съществено естеството на работата през следващите три години. Трима от всеки десет (31%) считат, че ролите за контрол на качеството са в най-голяма степен разгърнати или подобрени чрез цифровизацията.

Проучването също така установява, че през следващите три години промишлените компании очакват да се изискват нови умения в области като програмиране и интеграция на роботиката (49% от анкетираните заявяват, че нямат или имат недостатъчни умения в тази област), както и в обработката, визуализацията и анализа на данни (средно повече от 30% нямат или имат недостатъчни умения в тези области). Докато респондентите казват, че отдават приоритет на инвестициите в обработката на данни, визуализацията и анализа, програмирането и интеграцията на роботиката са посочени като среден по важност приоритет само от около половината от анкетираните. Така ключова препоръка от изследването към промишлените компании е да работят с партньори в цялата индустриална екосистема, които могат да помогнат за посрещане на дефицита на технологични умения чрез решения, обучение и други възможности, за да подготвят работната си ръка за бъдещето.

"Променящият се характер на промишлената работна сила все повече ще изисква инвестиции в дигитализацията, за да се подготви персоналът за новите роли и да се подобри производителността и ефективността", коментира Алекс Уест, старши главен анализатор за промишления интернет на нещата и устойчивостта в Omdia. "Ако предприятията не пристъпят към тези инвестиции, те ще изпитат по-широкото и по-сериозно дългосрочно въздействие на забавянето на иновациите и неспособността да се компенсира недостигът на таланти."

Пълният доклад, озаглавен "Бъдещето на работата в промишлеността", можете да прочетете тук.

24.01.2024

КАКВО Е ПРЕДПРИЯТИЕ, КОЕТО ОСИГУРЯВА ВРЕМЕННА РАБОТА

Предприятието, което осигурява временна работа, е регулирано в Кодекса на труда през 2011 г., като неговите права и задължения се различават значително от тези на посредника по наемане на работа.

Предприятието, което осигурява временна работа, е лице, сключващо трудов договор с работник или служител, поради което при него има възникване на трудовото правоотношение. Отношенията с работника или служителя продължават да се развиват през целия период на съществуването на трудовото правоотношение, като всеки един притежава самостоятелни права и задължения.

Какви са основните ангажименти и правила за предприятията, които осигуряват временна работа, спрямо законовите изисквания?

Съгласно легалната дефиниция на предприятие, което осигурява временна работа, това предприятие задължително трябва да е търговец. За придобиване на това качество предприятието следва да е регистрирано в търговския регистър или юридическото лице да отговаря на изрично определените условия.

Регистрацията за извършване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа, се извършва в Агенция по заетостта след подаване на определен образец, придружен с описаните в закона документи. Регистрацията се извършва след издаване на удостоверение за регистрация от министъра на труда и социалната политика или упълномощено от него лице. Регистрацията на предприятие, което осигурява временна работа, е за срок от 5 години, след което тя трябва да се поднови.

Разликата между процедурите по регистрация е основно в изискванията към лицата. Например за предприятие, което осигурява временна работа, се изисква документ за застраховка или банкова гаранция в размер на двеста хиляди лева, която цели защита на работниците и служителите, встъпили в трудови правоотношения с предприятието, при евентуалната му ликвидация.

Такова изискване няма спрямо посредника, поради обстоятелството, че това лице няма задължения към работниците и служителите след сключването на трудов договор между тях и работодателя. От друга страна обаче, за посредника има изискване за представяне на документи, удостоверяващи определено образование или трудов стаж, каквито не се изискват за регистрация на предприятие, което осигурява временна работа.

Отнемането на регистрацията на предприятие, което осигурява временна работа, е свързано с прекратяване на трудовите правоотношения на работниците и служителите, изпратени на работа в предприятия ползватели.

Възникването на правоотношението между предприятието, което осигурява временна работа, и работника или служителя става чрез подписването на трудов договор по правилата на Кодекса на труда. От този момент възниква трудово правоотношение между лицата, което се прекратява по общите правила, уредени в закона, което означава, че възникването на правоотношението между страните възниква едва след като възникне трудово правоотношение.

Правоотношението между предприятието, което осигурява временна работа, и предприятията ползватели също се урежда в специални разпоредби в закона. Договорът между предприятието, което осигурява временна работа, и предприятие ползвател, се изпълнява през цялото време, докато е на работа изпратеният работник или служител.

 

Справка:

чл. 107р Кодекс на труда

параграф 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Кодекс на труда

24.01.2024

НЯМА ПОНЯТИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ ОТ РАБОТА ПРИ ЛОШО ВРЕМЕ, А САМО ПРИ БЕДСТВИЕ

В действащото законодателство няма въведено понятие за отсъствие при влошени метеорологични условия. В Кодекса на труда (КТ) се посочва, че работникът или служителят има право на обезщетение, когато е възпрепятстван да стигне до работното си място заради бедствие. Бедствено положение се обявява от кмета на общината, от областния управител или от Министерския съвет. Това коментират от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ). Няма изискване за писмено уведомяване, но е добре работниците и служителите, които не могат да стигнат до работа заради обявено бедствено положение, да информират работодателите си.

В Закона за защита при бедствия се посочва, че бедствие е „значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото".

Трябва да е издадена заповед за обявяването на бедствие. Няма разпоредби, които да са за случаите, в които работещият по своя преценка, при минусови температури например, решава да не отиде до работното място. Тази хипотеза изисква да се пусне отпуск със съгласието на работодателя.

Дори и при възможност за работа от разстояние, работникът не може сам да избира в кои дни да бъде в предприятието или в офиса и в кои - от дома си. Дистанционната работа следва да е упомената в договора и да се знае в кои дни е предвидена такава възможност. Затова при лошо време, ако служителят предпочете да работи от вкъщи, е важно да се разбере за това с работодателя си, като това трябва да стане писмено.

Заплащане при бедствено положение

Кодексът на труда предвижда при обявено бедствено положение работодателят да изплати на работниците 50 на сто от брутното трудово възнаграждение за времето, през което са били възпрепятствани да работят, но не по-малко от 75 на сто от минималната работна заплата, установена за страната. Ако работникът или служителят е взел участие в спасителните работи при бедствие, му се заплаща пълният размер на брутното трудово възнаграждение, поясняват от Инспекцията по труда.

Кодексът на труда допуска полагането на извънреден труд при няколко положения. Едно от тях е при предотвратяването, овладяването и преодоляването на последиците от бедствия. „В тези случаи извънредният труд се заплаща по общия ред, описан от законодателя, т.е. работодателят трябва да плати повече за извънредните часове, положен труд, както следва: за работа през работните дни се заплаща с 50 на сто увеличение, за работа през почивните дни се заплаща с увеличение от 75 на сто, а работата по време на официалните празници се заплаща със 100 на сто увеличение", коментират от ГИТ.

Грижа за служителите при лошо време

Работодателят има задължение при наличие на оранжев или червен код за ниски температури, обилен снеговалеж, дъжд, силен вятър и др., да съобрази условията на труд при работа на открито, напомнят експертите. Това е упоменато в Наредбата за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

Може да има промяна на работното време, за да се избягва работата в най-студените часове на денонощието. Препоръчват се и по-чести почивки, топли напитки и др. Осигуряване на подходящо работно облекло, подходящи лични предпазни средства или средства за колективна защита са също част от изискванията. „Трябва да бъде осигурено наблюдение или средства за комуникация с работещите на открито на изолирани работни места, както и първа медицинска помощ и условия за подходящо транспортиране до медицинско заведение при внезапно влошено здравословно състояние", посочват от ГИТ.

23.01.2024

КАКВИ СА НАЙ-ЧЕСТИТЕ НАРУШЕНИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Над 220 хил. трудови нарушения е констатирала „Главна инспекция по труда“ през 2023 г. Проверени са били 40 160 предприятия с 1 628 790 заети лица в тях.

Нарушенията на разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са 116 688. По осъществяването на трудовите правоотношения са констатирани 111 983 нарушения. От тях най-голям брой засяга заплащането на труда - 24 074. Това са нарушенията, за които работещите най-често подават сигнали, уточниха от Инспекцията по труда.

През 2023 г. са изплатени над 7,8 млн. лв. забавени възнаграждения на работниците и служителите. Установените нарушения по работното време са 13 362, а по възникването на трудовите правоотношения –  14 269. Случаите на работа без сключен и регистриран в Националната агенция по приходите трудов договор са 3495.

През 2023 г. са се увеличили случаите, в които инспекторите по труда са приложили мярката спиране на обекти, машини и съоръжения, тъй като установените нарушения са застрашавали пряко живота и здравето на работещите. Мярката е приложена 466 пъти при 315 за 2022 г. 

За 2023 г. са съставени 9979 актове за установяване на административни нарушения. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления е над 14,5 млн. лв.

Увеличил се е и броят на дадените разрешения за работа на непълнолетни, който достига до 14 827. През 2022 г. те са били 11 933.

От Инспекцията по труда апелират при нарушаване на трудовите права работещите да подават сигнали своевременно – докато още са на работните си места, и да съдействат на контролните органи, което е гаранция за по-ефективно прилагане на закона.

За да приложат в пълна степен правомощията си, инспекторите по труда следва да докажат нарушението безспорно, което в някои случаи е свързано със задължително установяване на работещите да полагат труд в момента на проверката.

Много често постъпват сигнали от работници, полагали труд без сключен писмен договор, които към момента на проверката вече не са били на работа. Те изразяват недоволство, че инспекторите по труда не са обявили трудово правоотношение, което обаче е извън правомощията на контролните органи, тъй като това нарушение не може да бъде установено по безспорен начин, ако хората не са заварени на работните им места.  

22.01.2024

ЗА ДЕЦА В РИСК ИМА ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 116 111

Във връзка с последния потресаващ случай на малтретирано дете, социалното министерство припомня какво се прави в такива ситуации. Задължения имат и служебните лица, и всеки, на когото стане известно, че дете се нуждае от закрила.

Съгласно Закона за закрила на детето всеки човек, на когото стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжен незабавно да уведоми дирекция „Социално подпомагане“, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи (МВР). Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.

Най-бързата възможност за подаване на сигнал е чрез обаждане на Националната телефонна линия за деца 116 111. Тя работи денонощно, без почивен ден и е безплатна. Освен да подаде информация за дете в риск по нея, всеки гражданин може да получи и консултация и психологическа подкрепа. Телефонната линия има изградена връзка с Националната система за спешни повиквания 112, отделите „Закрила на детето“ към Агенцията за социално подпомагане в цяла България, районните управления на МВР, регионалните управления на образованието към Министерството на образованието и науката. При подаване на сигнал за дете в риск операторите на телефон 116 111 незабавно сезират органите за закрила на детето за проучване и предприемане на мерки и действия за защита.

Сигнал за дете в риск може да се подаде и на официалната електронна поща на ДАЗД: sacp@sacp.government.bg, както и на сайта на Агенцията чрез бутона „Подай сигнал“. Всеки гражданин може да подаде информация и да бъде консултиран и на място в Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане в София и в регионалните им структури.

19.01.2024

КАКВИ ФИРМИ ФАЛИРАТ НАЙ-ЧЕСТО У НАС

Българите се върнаха към стартирането на частен бизнес, показват последните данни на Националния статистически институт. За последните три месеца на миналата година у нас са регистрирани нови 10 633 фирми.

Броят им все още е по-нисък от периода преди ковид пандемията, когато за периода октомври – декември 2019 г. са били открити 11 627 фирми, но и нараства спрямо последното тримесечие на 2020 г., когато регистрациите са едва 9438.

В същото време има сериозно намаление на фирмите, обявили банкрут, като за октомври - декември 2023 г. са 977, при 1192 за същия период на 2019 г.

В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. общият брой на новорегистрираните намалява с 2,4%, а този на банкрутиралите - с 14,9%. В сравнение с третото тримесечие на 2023 г. новорегистрираните правни единици са се увеличили с 8,2%, а тези обявили несъстоятелност - със 17,8%.

Най-много нови фирми се откриват в сектор търговия. От всички новорегистрирани фирми през четвъртото тримесечие на 2023 г. най-много са в сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 88,4% или 9396 фирми.

Очаквано при обявените в несъстоятелност отново най-голям брой са в този сектор - 76,7% от всички или 749.

Доста фалити са отчетени в сектор „Финансови и застрахователни дейности, дейности с недвижими имоти” – 95, както и в промишлеността – 36, и в строителството – 30.

Най-добре на пазара оцеляват фирмите, които се занимават с „Информация и комуникации”, където за последните три месеца са регистрирани 92 такива, а са фалирали само 9.

18.01.2024

БЕЗРАБОТИЦАТА У НАС СЕ ПОВИШАВА

Равнището на регистрираната безработица в страната се увеличава с 0.1 процентни пункта на месечна база, а на годишна основа ръстът е с 0,9 пр. пункта и достига 5,6 на сто през декември.

По данни на Агенцията по заетостта броят на регистрираните безработни в края на месеца е малко над 158 хиляди, повишението спрямо месец ноември е с 1580 души.

Новорегистрираните безработни през декември са близо 18 300. Спрямо предходния месец намалението е с малко над 6000, а спрямо декември миналата година - с над 8000, отчита агенцията. Започналите работа в последния месец на годината са 8800. Най-голям дял от тях са в преработващата промишленост - 15 процента.

За цялата минала година намерилите заетост с посредничеството на Бюрата по труда са 154 000, 90 процента от тях - на първичния трудов пазар.

През декември бизнесът е заявил 4400 работни места, при 7500 през ноември. 20 процента от свободните позиции са в преработващата промишленост, 18 на сто - в търговията.

Най-търсените от бизнеса професии са персонал, полагащ грижи за хората, продавачи, персонал за услугите, преподаватели, машинни оператори, работници в добивната и преработващата промишленост.

17.01.2024

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА В „БЮРОТО ПО ТРУДА“ СЛЕД ИЗКЛЮЧВАНЕ

Всеки български гражданин, както и всеки гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, който търси работа, може да се регистрира в териториалното поделение на Агенцията по заетостта (в дирекция „Бюро по труда).

Всички търсещите работа лица имат право да се регистрират в Бюрото по труда по една от следните групи: безработни; заети; учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време; лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България, лица, получаващи професионална пенсия за ранно пенсиониране, пенсия за старост в друга държава или пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер, които не работят.

При регистрацията лицето декларира статуса си. След регистрацията за него възникват съответните права и задължения, регламентирани в закона, а при промяна в декларираните обстоятелства то е длъжно в срок 7 работни дни от промяната да уведоми някое от поделенията на Агенцията по заетостта.

Законът определя изисквания, които лицата следва да спазват, докато са регистрирани като търсещи работа. В практиката често се случва тази регистрация да бъде прекратена по една или друга причина, а самите лица да търсят възможности да се регистрират отново. В подобни ситуации лицата се сблъскват с допълнителни изисквания, които се различават от тези при първоначалната им регистрация.

Какви са възможностите за възстановяване на регистрация в Бюрото по труда, след като тя бъде прекратена?

Когато регистрацията е прекратена поради „виновно“ основание, тя се възстановява при представяне на доказателства за наличието на уважителни причини. Съгласно закона „уважителни причини“ са: задържане от органите на властта; явяване в съд или друг държавен орган; участие във военноучебен сбор или преподготовка, заболяване и други, удостоверени с официален документ, за които ръководителят на поделението на Агенцията по заетостта е уведомен своевременно.

Регистрацията на безработните лица се възстановява при представяне на доказателства за наличие на уважителни причини в срок 7 работни дни от отпадането на уважителната причина.

Когато регистрацията на лицата е прекратена на основание „започване на работа“, но не е възникнало трудовото правоотношение, тя също се възстановява. Работодателят е длъжен да предостави на всяко лице трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомление, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите.

Работникът или служителят е длъжен да постъпи на работа в 7-дневен срок от предоставянето на договора и копие от уведомлението, освен ако страните са уговорили друг срок. Трудовото правоотношение се смята за невъзникнало, когато лицето, сключило трудов договор, не постъпи на работа в този срок. В случая регистрацията се възстановява при деклариране на обстоятелството „непостъпване на работа“ от лицето.

Регистрацията на търсещите работа лица се възстановява след представяне на документ за самоличност и лично подаване на заявление-декларация до директора на дирекция „Бюро по труда“.

 

Справка:

чл. 20, ал. 3-9 от Закона за насърчаване на заетостта

параграф 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта

чл. 16, ал. 1-8 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.

17.01.2024

АХУ ОБЛЕКЧАВА УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане проект на нова Методика за финансиране на проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания. Основната цел на нормативния акт е да се облекчат условията за кандидатстване за отпускане на средства от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) за изпълнението на проекти със социална и стопанска насоченост. С тях се създават условия за трудова реализация на хората с увреждания и се повишават възможностите за тяхното пълноценно включване в обществото.

Методиката съдържа редица мерки за намаляване на административната тежест и стимулиране на по-широк кръг от специализирани предприятия и кооперации да подават проекти. С нея се улеснява процесът на оценяване и класиране на одобрените предложения и тяхното финансиране.

С цел стимулиране на интереса на кандидатите се предвижда периодът, през който специализираните предприятия и кооперациите трябва са регистрирани в АХУ, да се намали от една пълна отчетна финансова година на 3 пълни календарни месеца. Предлага се да отпаднат и досегашните ограничения за кандидатите с до 10 души списъчен състав да получават финансиране за обучения за повишаване на професионалната квалификация и образователното равнище на наетите хора с увреждания. Съгласно проекта на новата методика предприятията и кооперациите ще могат да кандидатстват за финансиране на обучения за целия списъчен състав, а не само за служителите с трайни увреждания.

По методиката АХУ ще отпуска средства за финансиране на проекти със социална насоченост, които включват дейности за създаване на безопасни и здравословни условия на труд, осигуряване на достъп до работни места и санитарни помещения за хора с трайни увреждания, както и за провеждане на обучителни курсове за повишаване на професионалната квалификация, уменията и компетентностите на наетите. Кандидатите ще могат да получат средства и за финансирането на инвестиционни предложения със стопанска насоченост, които водят до технологично обновяване, закупуване на оборудване, разкриване на нови работни места, подобряване на конкурентните възможности и финансово стабилизиране на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

16.01.2024

ЗАБАВНИ СПЕСТОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ

Въпреки че бързите кредити обикновено са с по-неизгодни условия, около 25% от българите прибягват до тях за покупка на техника, ремонт на дома или почивка със семейството. Отправяме ви едно предизвикателство – да започнете да спестявате още от първите дни на новата година, така че през 2024 г. да не се налага да теглите бързи кредити.

Планирате ли да създадете фонд „бели пари за черни дни“? А може би искате да спестите известна сума за празнична почивка или коледни подаръци за цялото семейство? Каквато и да е вашата цел, тя е лесна за постигане и то без да се налага да се лишавате от нищо съществено.

Спестовното предизвикателство е забавен и образователен начин да работите за постигане на вашите финансови цели. А ангажирането със спестяване на малки суми също така е отлична възможност да покажете на вашите деца стойността на парите.

Готови ли сте да започнете да спестявате? Нека разгледаме няколко различни предизвикателства, техните предимства и как да ги адаптирате, за да отговарят на вашия бюджет и финансови нужди.

Предизвикателство „1 стотинка“

Това предизвикателство е метод за спестяване на пари в продължение на 365 дни. Целта е да увеличавате сумата, която спестявате, с 1 стотинка всеки ден от годината. Първия ден спестявате 1 стотинка, втория – 2, третия – 3 и т.н. В последния ден от годината сумата трябва да е нараснала до 3,65 лева. А сборът от всички тези по-малки суми прави 667,95 лева. Една добра сума за коледни подаръци и празнична вечеря, нали?

Най-добре е да започнете предизвикателството през януари. Въпреки че сумата, която спестявате в началото, е лесна за пресмятане, предизвикателството става по-трудно към края на годината. Този спестовен метод ще ви помогне да обръщате внимание на дребните неща, за които неусетно харчите пари всеки ден. Освен това е чудесен шанс да си създадете положителни навици за подобряване на цялостното ви финансово благополучие.

Добра идея е да използвате таблица или да си отбелязвате сумите на календара, за да следите напредъка на спестяванията си. Слагайте парите си в спестовна касичка, за да виждате как сумата нараства с всеки изминал ден. Това ще ви мотивира да продължавате. А ако и вашият партньор прави същото, в края на годината ще сте двойно по-богати.

Предизвикателство за деца

Предизвикателството „стотинка на ден“ може да бъде пригодено и за малки деца. Детето трябва да заделя по 1 стотинка, спестявайки 3,65 лева до края на годината. Тази символична сума е чудесен начин да помогнете на малчуганите да разберат важността на парите.

Изберете стъклен буркан или прозрачна касичка, за да могат децата да наблюдават как спестяванията им растат. По този начин подрастващите отрано ще развият добри навици за спестяване.

Ако децата са по-големи, можете да ги стимулирате да спестяват по 10 стотинки всеки ден, за да достигнат до 36,50 лева в края на годината. Или пък по 1 лев на ден за 365 лева в края на периода. Може да помислите и за прибавяне на нарастваща лихва, която да ги мотивира още повече.

Обратно предизвикателство „1 стотинка“

Предизвикателството има същата цел – в края на годината да имате 667,95 лева. При него през първия ден на новата година трябва да пуснете в касичката 3,65 лева и да намалявате сумата с по 1 стотинка всеки ден. Този метод може да се окаже по-лесен за вас, ако често оставате без пари около коледните празници. Така ще отметнете най-трудната част и с времето спестяването ще става все по-лесно.

52-седмично предизвикателство

Искате ли на края на годината да имате допълнителни 1378 лева? Всичко, от което се нуждаете, за да започнете, е 1 лев. Запознайте се 52-седмичното предизвикателство – прост план, който ще ви помогне да превърнете сравнително малки седмични спестявания през годината в голяма крайна сума.

При 52-седмичното предизвикателство спестявате парична сума, която съответства на седмицата, в която сте я спестили. Започнете с 1 лев през първата седмица. През втората седмица спестете 2 лева. Седмица номер 3 изисква 3 лева. През последната седмица следва да спестите 52 лева – и накрая ще имате общо 1378 лева.

26-седмично предизвикателство

Тази адаптация на 52-седмичното предизвикателство е идеална за хора, които получават заплащане на всеки две седмици. Крайният резултат от спестяването е същият – 1378 лева.

Идеята е да започнете от втората седмица и да спестите 3 лева (1 лев от първата седмица и 2 лева от втората седмица), а след това през четвъртата седмица ще спестите 7 лева (от третата и четвъртата седмица). Това може да затрудни проследяването, ако не си водите записки, но ще ви помогне да разпределите спестяванията си.

Предизвикателство „1500 лева“

Това предизвикателство е трудно, но и наградата е голяма. С този метод ще спестите почти 1500 лева (или по-точно 1456 лева). При него увеличавате сумата, която спестявате всеки ден за една седмица, и след това нулирате следващата седмица.

И така, в понеделник спестявате 1 лев, във вторник спестявате 2 лева, в сряда спестявате 3 лева и така нататък, докато стигнете до неделя, когато спестявате 7 лева. След това се връщате към 1 лева в понеделник и повтаряте това всяка седмица. Имайте предвид, че спестяването по 28 лева на седмица е по-сериозен финансов ангажимент.

12-месечно предизвикателство

Месечното спестовно предизвикателство ви насърчава да спестявате пари всеки месец. Идеята е да започнете с 10 лева и постепенно да увеличавате сумата всеки месец. Умножете месеца по 10, за да изчислите спестяванията, които трябва да заделите.

Така през януари ще спестите 10 лева, през февруари – 20 лева, през март – 30 лева и т.н. Ако се придържате към предизвикателството, вашите месечни спестявания в края на годината ще ви се отплатят със 780 лева.

Голямото предизвикателство „7000 лева“

Последното предизвикателство, което ви предлагаме, е най-амбициозното от всички. За да го направите по-лесно постижимо, можете да го изпълните заедно със своя партньор – особено добра идея, ако спестявате заедно за ипотечен депозит, сватба, кола или друга голяма покупка.

Първият вариант на това предизвикателство се основава на принципа „1 стотинка“, като при него спестявате с увеличаващи се 10 стотинки на ден, за да достигнете финалната сума от 6679,50 лева, с която да се поглезите подобаващо по празниците.

Вторият вариант работи на същия принцип като 52-седмичното предизвикателство, но при него увеличавате сумата, кратна на 5 лева вместо на 1 лев. Така че първата седмица = 5 лева, втората седмица = 10 лева и така до седмица номер 52 = 260 лева или общо 6890 лева за годината.

Като алтернатива, ако не сте в състояние да заделяте толкова големи суми, можете да спестявате по 5 или по 10 лева всяка седмица. С този метод ще успеете да спестите съответно 260 или 520 лева.

Е, с кое спестовно предизвикателство ще стартирате новата година?

16.01.2024

ДРАСТИЧЕН СПАД НА ОБЯВИТЕ ЗА РАБОТА ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

В последния месец на 2023 г. обявите за работа са намалели с 19 процента спрямо предходния месец, според ежемесечния анализ на HR компанията и кариерен сайт "Джоб Тайгър" (JobTiger). От компанията посочват, че това е спад от близо 7000 предложения на месечна база, като общият брой на обявите е около 30 000.

От там изтъкват, че традиционно през декември се наблюдава рязък спад на обявите за работа вследствие на почивните дни по време на коледните и новогодишни празници. В резултат от тях редица работодатели преустановяват публикуването на работни позиции онлайн.

На годишна база се отчита ръст - обявите за работа са с 9 процента повече спрямо същия период през 2022 г., като почти във всеки един от секторите има повече предложения спрямо миналата година, уточняват от кариерния сайт.

Като дял на обявите през 2023 г. се наблюдава почти една и съща картина, допълват от "Джоб Тайгър". Основна промяна в дяловото разпределение се отчита в сектор ИТ, който е заемал второ място по дял на предложенията през декември 2022 г. с 15 на сто, а през същия месец в 2023 г. е вече на шесто място с 9 процента дял.

Разпределението на обявите при останалите сектори през декември 2023 г. е почти същото както при останалите месеци в годината. На първо място е сектор "Търговия и продажби" с 25 на сто, следван от секторите "Производство" (15 процента) и "Хотелиерство и ресторантьорство" (13 на сто). Следват секторите "Административни и обслужващи дейности" (12 процента), "Логистика и транспорт" (11 на сто),  "ИТ" (9 процента), "Здравеопазване и фармация" (6 на сто), "Строителство" (5 процента), "Счетоводство, одит, финанси" (5 на сто), "Маркетинг и реклама" (3 процента) и "Изкуство" (2 на сто).

През декември 2023 г. броят на предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа е намалял с 19 процента спрямо предходния месец, както и с 23 на сто по-малко спрямо декември 2022 г. Като дял спрямо общия брой обяви този тип предложения заемат 10 процента от предлагането през последния месеца на изминалата година, посочват от "Джоб Тайгър". Разпределението при "ИТ" сектора е 52 на сто. "Административни и обслужващи дейности" се нарежда на второ място с 18 процента. Следват секторите на "Аутсорсинг (BPO) индустрията" с 15 на сто и "Търговия и продажби" с 8 процента.

Както при всички останали показатели през декември 2023 г. се отчита спад и при предложенията във всички от водещите областни градове - София (минус 21 на сто), Пловдив (минус 20 процента), Варна (минус 18 на сто), Бургас (минус 21 процента), Русе (минус 16 на сто) и Стара Загора (минус 16 процента). Като дялово разпределение в София обявите са 45 на сто, а в останалите градове са: Пловдив (10 процента), Варна (8 на сто), Бургас (4 процента), Русе (3 на сто) и Стара Загора (3 процента).

По всяка вероятност в края на януари ще се отчете ръст на предложенията по всички показатели, считат от "Джоб Тайгър".

15.01.2024

60% ОТ РУМЪНЦИТЕ СА ДОВОЛНИ И МНОГО ДОВОЛНИ ОТ НАЧИНА, ПО КОЙТО ЖИВЕЯТ, 6% ГЛАДУВАТ, СПОРЕД СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ

Почти две трети (60%) от румънците декларират, че са доволни и много доволни от начина, по който живеят, като само 5% казват, че имат всичко, от което се нуждаят, а 6% казват, че гладуват, показват резултатите от проучване на Румънския Институт за оценка и стратегия (IRES).

Социологическото изследване, публикувано в края на миналата година, подчертава, че в сравнение с проучването, проведено през 2022 г., степента на удовлетвореност от живота се е повишила и ако през декември миналата година 41% от румънците са казали, че са доволни и много доволни от начина, по който живеят, в момента 60% от анкетираните казват същото.

Удовлетвореността на младите хора и на живеещите в градовете е по-висока от средната, докато хората с ниско образование и живеещите в област Молдова в Източна Румъния са по-недоволни от стандарта си на живот, но само 5% от участниците в проучването казват, че имат всичко необходимо и могат да си позволят да си купят всичко, което пожелаят. Един на всеки 10 румънци казва, че живее трудно, а над една четвърт от анкетираните признават, че имат само най-необходимото.

65% от участниците в проучването заявяват, че са намалили разходите си за стоки от първа необходимост, различни от храна, 63%, че са се отказали да купуват определени марки хранителни продукти, които преди са ползвали, защото са поскъпнали, а 56% са се отказали да купуват различни хранителни продукти поради липса на пари. Повече от една четвърт от анкетираните казват, че им се е наложило да отложат плащането на сметка за комунални услуги (вода, газ, електричество и др.).

Малко над една трета от участниците в проучването (37%) казват, че са успели да спестят пари през 2023 г. (в сравнение с 46% през 2022 г.), трима от 10 румънци са взели пари назаем от други членове на семейството, един от петима е взел заем от приятели или познати, а 16% са взели заем от банка. Освен това повече от една четвърт от анкетираните казват, че в момента имат неизплатен дълг (включително кредити), а 19% твърдят, че различни хора им дължат пари.

Повече от 40% от румънците са ходили ​​на почивка през тази година, една трета са пътували ​​в чужбина, всеки пети румънец е пътувал със самолет през 2023 г.

По отношение на здравето според проучването седем от 10 румънци казват, че са ходили на медицински преглед, а 22%, че са били хоспитализирани.

Същевременно 34% се чувстват самотни, 28% смятат, че имат нужда от помощ, а не я получават, 28% изпитват нужда да поговорят с някой близък, но няма с кого, а една четвърт от анкетираните имат нужда от помощ, но няма към кого да се обърнат.

Един на всеки десет румънци е посетил психолог, като 68% от участвалите в проучването казват, че са преживели стрес през годината.

Според изследването на Румънския Институт за оценка и стратегия 16% от анкетираните твърдят, че през 2023 г. са били жертва на вербално насилие на улицата.

Проучването е проведено между 12 и 19 декември 2023 г. по метода CATI сред 1075 пълнолетни лица. Изследването е представително за възрастното, неинституционализирано население в Румъния и има максимална допустима грешка от плюс/минус 3%. То е част от програмата за социална отговорност на Румънския Институт за оценка и стратегия и е осъществено със собствени средства.

12.01.2024

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ, ОТ КОИТО МОЖЕМ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМЕ

Европейското финансиране представлява ключов инструмент за подкрепа на различни проекти и инициативи в страните членки на Европейския съюз. То е основен елемент от общата стратегия за устойчиво развитие и стимулиране на икономическия и социален напредък в общността.

В този контекст, предимствата на европейското финансиране са многобройни и играят важна роля в постигането на общите цели на ЕС. Нека разгледаме какви видове финансиране са достъпни и как те допринасят за стимулиране на икономическото развитие, иновациите и социалното сближаване в рамките на Общността.

Видове европейско финансиране

ЕС предоставя финансиране за редица проекти и програми. Наред с това се прилагат строги правила за стриктен контрол върху начина, по който средствата се използват, и за да се гарантира, че те се изразходват в условията на прозрачност и отчетност.

Финансирането от ЕС се предоставя под редица различни форми:

- безвъзмездни средства – обикновено хората кандидатстват за безвъзмездни средства като изпращат идеи за проекти след покана за представяне на предложения;

- субсидии – управлявани от национални и регионални органи;

- заеми, гаранции и дялов капитал – като форми на финансова помощ в подкрепа на политиките и програмите на ЕС;

- заеми за държави от ЕС и за държави извън ЕС;

- награди за победителите в конкурсите по линия на програма „Хоризонт Европа“.

Кой може да получи финансиране от ЕС?

Всички европейски граждани и много хора в други части на света се възползват пряко или косвено от бюджета на ЕС. Средствата от него помагат на милиони студенти, хиляди изследователи и много градове, региони и организации с нестопанска цел.

Вижте най-често срещаните профили на бенефициери, кандидатстващи за финансиране от ЕС:

- Младежи – възможности за финансиране за млади хора;

- Изследователи – програми за финансиране и открити покани за представяне на предложения;

- Земеделски производители и предприятия в селските райони – възможности за финансиране за земеделските стопани;

- Малки и средни предприятия – възможности за финансиране за малки дружества;

- Публични институции – възможности за финансиране за публични органи;

- Неправителствени организации, организации с нестопанска цел – възможности за финансиране за НПО.

Начини на управление

Програмите, финансирани от бюджета на ЕС, могат да се изпълняват по три различни начина в зависимост от естеството на съответното финансиране:

- Пряко управление – финансирането от ЕС се управлява директно от Европейската комисия;

- Споделено управление – Европейската комисия и националните органи управляват съвместно финансирането;

- Непряко управление – финансирането се управлява от партньорски организации или други органи във или извън ЕС.

Това означава, че когато ЕС предоставя финансиране за конкретна програма или проект, той невинаги участва пряко в ежедневното управление. В същото време, въпреки че държавите членки отговарят за изразходването на по-голямата част от бюджета на ЕС, Комисията носи крайната отговорност за неговото изпълнение.

Затова Комисията извършва строг и ефективен контрол върху начина, по който се изразходват средствата от ЕС. Процедурата варира в зависимост от начина, по който се изпълнява програмата.

За да получи финансиране за проект, кандидатът трябва да намери подходяща покана за представяне на предложения/проекти и внимателно да следва конкретните насоки за кандидатстване – всяка покана е различна. Проектът ще се конкурира за финансиране с проектите, представени от останалите кандидати в рамките на съответната покана.

 1. Пряко управление

При пряко управление на финансиране от ЕС Европейската комисия отговаря пряко за всички етапи от изпълнението на програмата. Комисията има задължението да: публикува поканите за представяне на предложения, оценява подадените предложения, подписва споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, наблюдава изпълнението на проектите, оценява резултатите и извършва плащания.

Пример за програма, управлявана пряко от Комисията, е Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), чиято основна цел е да се подпомага създаването и разрастването на МСП. Ако даден кандидат е предприемач, който търси финансова подкрепа от ЕС, ведомството за контакт и управление ще бъде Изпълнителната агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, която изпълнява COSME.

Можете да кандидатствате за този вид финансиране, като отговорите на покани за представяне на предложения. Поканите за представяне на предложения при пряко управление се публикуват на портала за финансиране и обществени поръчки (SEDIA).

Процесът на кандидатстване трябва да се извърши посредством портала за финансиране и обществени поръчки на Европейската комисия. Както за безвъзмездните средства, така и за обществените поръчки обичайният процес на кандидатстване включва намиране на покана, за която отговаряте на условията, намиране на партньор по проекта, създаване на профил на портала, регистриране на вашата организация и подаване на предложение.

 1. Споделено управление

При споделено управление на финансиране от ЕС отговорността за управлението на дадена програма се споделя между Европейската комисия и националните органи в страните от ЕС. Около 70% от програмите на ЕС се управляват по този начин.

Например ако сте земеделски производител в ЕС и имате проект за започване на отглеждане на биологични зеленчуци, можете да кандидатствате за финансиране по линия на общата селскостопанска политика (ОСП). За целта трябва да се обърнете към министерството на земеделието на вашата държава или друга подобна институция, която отговаря за управлението на средствата за вашия проект от името на ЕС.

Националните, регионалните и местните администрации в страните от ЕС избират кои проекти да финансират и отговарят за оперативното им управление. Комисията работи заедно със страните от ЕС, за да се гарантира успешното приключване на проектите и правилното изразходване на средствата.

Политиката на сближаване и селското стопанство са основните области, в които се използва споделено управление – главно чрез следните фондове:

- Европейски фонд за регионално развитие – регионално и градско развитие;

- Кохезионен фонд – за по-слабо развитите региони;

- Европейски социален фонд плюс – социално приобщаване и добро управление;

- Фонд за справедлив преход – подкрепа за регионите, които са най-силно засегнати от прехода към неутралност по отношение на климата;

- Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони;

- Европейски фонд за морско дело и рибарство.

На страницата за регионалните и националните управляващи органи ще намерите повече информация за бюджета на ЕС за периода 2014–2020 г. В процес на създаване е уеб страница със звена за контакт по държави членки, включително за финансиране по програмите от бюджета на ЕС за периода 2021–2027 г.

 1. Непряко управление

При непряко управление на финансиране от ЕС програмите за финансиране се изпълняват частично или изцяло от трети страни, като например национални органи или международни организации. Финансирането е под формата на субсидии, за които се кандидатства на национално равнище.

По-голямата част от бюджета на ЕС за хуманитарна помощ и международно развитие се изпълнява при непряко управление. На програмите с непряко управление се падат около 10% от общия бюджет на ЕС.

Ако кандидатствате за средства, управлявани от партньор по изпълнението при непряко управление, ще трябва да спазите процедурата за кандидатстване, установена от съответния партньор по изпълнението, който ще действа като възлагащ орган. Ще трябва да проверите на уебсайта на партньора по изпълнението специфичните изисквания за процеса на кандидатстване.

Примери за партньори по изпълнението, които предоставят средства от ЕС при непряко управление, са:

- Международни организации;

- Специализирани органи на Съюза;

- Децентрализирани агенции;

- Съвместни предприятия (публично-частни партньорства);

- Национални органи.

Организациите или физическите лица, които желаят да работят при непряко управление, трябва да попадат в специфични категории, определени във Финансовия регламент, с който се урежда използването на бюджета на Съюза. Преди да станат партньори по изпълнението, те трябва също така да извършат предварителна оценка на своите системи, правила и процедури, за да гарантират, че средствата от ЕС, които ще получат, ще бъдат безопасно управлявани.