05.09.2022

КОИ БЪЛГАРИ РАБОТЯТ НАЙ-ЧЕСТО ЗА ПАРИ В БРОЙ, БЕЗ ОСИГУРОВКИ

Работници с по-ниско образование най-често се съгласяват на пари в плик, а работодателите, които плащат заплатите на своите служители „под масата“, са микро, малки и по-рядко средни и големи предприятия.  Това стана ясно по време на кръгла маса на тема „Заплата в плик“ , организирана от Национална агенция за приходите.

Във форума взеха участие Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика, НОИ, Главна инспекция по труда (ГИТ), изследователите по поведенческа икономика - д-р Ян Шмитц от университет Радбуд, Нидерландия и д-р Филип Дьоренберг, Център за Европейски икономически изследвания, Германия, Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), представители на работодателски и синдикални организации, счетоводители и експерти.

Всички присъстващи в кръглата маса се обединиха около мнението, че най-ефективният подход за справянето с риска от укриване на доходите е  информирането на обществото за това какви са загубите и негативите от недекларирания труд за всички заинтересовани страни, както и ползите от спазването на закона. 

Изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал Добрин Иванов изброи повече от 50 мерки за ограничаване и превенция на недекларираната заетост. Сред тях са законодателни промени, регулярни междуведомствени срещи за обмяна на добри практики, обучения на инспектори от Национална агенция за приходите и Главна инспекция по труда и др.

Заместник-министърът на финансите Александър Свраков изрази очакването си, че ако всеки от представителите на бизнеса, администрацията, синдикатите споделят своето мнение и дадат предложения, това ще доведе до успешното справяне с проблема.

Инспектори от Национална агенция за приходите и Главна инспекция по труда са проверили общо 516 дружества за наличието на трудови договори на служителите и спазване на данъчно-осигурителното законодателство, стана ясно още по време на кръглата маса. Работодателите, посетени от проверяващите, са определени като рискови след подадени сигнали срещу тях и наблюдения на контролните органи заради съмнения, че в тях са наети работници без договор. Често в такива предприятия служителите са сключили 4-часов трудов договор, а работят 8 ч. или са осигурени върху минимална работна заплата, а в действителност получават двойно повече.

По думите на Екатерина Асенова, изпълнителен директор на Главна инспекция по труда, заплатата в плик затваря бъдещето не само на отделния човек, а и на много важни сфери и социални системи и съответно на цялото ни общество.   

„Работник, който получава 1500 лв., но работодателят му го осигурява на минималната работна заплата, в дългогодишен аспект ще изгуби близо 109 000 лв.“, каза Антония Иванова, директор на дирекция „Комуникации“ в Национална агенция за приходите, като демонстрира пред участниците в кръглата маса възможностите на калкулатора на загубите в сайта: www.zaplatavplik.bg.

„Въпреки че най-големи загуби от заплатите в плик търпят служителите, това явление нанася сериозни щети и на работодателите. Те могат да получат сериозни глоби, наказателни лихви, лишаване от право да участват в обществени поръчки, дори и да носят наказателна отговорност, като в същото време рискуват имиджа си сред партньори, клиенти, доставчици“, коментира Калин Атанасов, държавен експерт в дирекция „Управление на риска“.

01.09.2022

СЛАБО ПОВИШЕНИЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ

Безработицата в еврозоната се понижи през юли до рекордно дъно от 6,6% спрямо 6,7% през юни и е далеч под ниво на безработица от 7,7% година по-рано (през юли 2021 г.). Това е най-ниското ниво на безработица в еврозоната от 1998 г. насам - точно преди да стартира еврото през януари 1999 г., показва данните на европейската официална статистика Евростат.

В рамките на ЕС безработицата се понижи през юли до 6% от 6,1% през юни и спрямо 6,9% през юли 2021 г.

За България данните на Евростат пък показват, че безработицата през юли се повиши слабо до 4,6% от 4,5% през юни, но остава далеч под нивото от 5,1% точно преди година (през юли 2021 г.).

Според европейската статистика общо 12,959 млн. европейци, от които 10,983 милиона от еврозоната, са били без работа през юли, като спрямо юни е отчетено понижение на безработните в ЕС със 113 000 и с цели 1,854 милиона спрямо юли 2021 г.

Според данните на Евростат през юли 2022 г. в България безработните са били 150 хиляди - повишение спрямо 147 хиляди през юни, но отбелязвайки намаление с 15 хиляди от 165 хиляди безработни през юли 2021 г.

Безработните младежи, под 25-годишна възраст, в страната ни са 13,1 на сто, което отговаря на около 17 000 души - максимум от февруари. През юни равнището им бе 12 на сто, докато през миналогодишния юли - 16,1 на сто.

При разглеждане на родната безработица по полове се забелязва, че безработните мъже са 4,9 на сто от работната сила през юли, докато безработните жени - 4,3 на сто.

Най-високо ниво на безработица през юли сред страните членки на Евросъюза имат Испания (12,6 на сто), Гърция (11,4 на сто) и Кипър (8 на сто). На другия край на скалата сред страните с най-ниска безработица са Чехия (2,3 на сто), Полша (2,6 на сто), а третото място си поделят Малта и Германия (2,9 на сто за всяка).

01.09.2022

УЧРЕДЯВАНЕТО НА ВСЯКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСПОРЕНО

Търговският закон определя общи положения и правила, на които се подчиняват всички търговски дружества, независимо дали са дружества с ограничена отговорност (ООД), акционерни, командитни, събирателни. Сред тях са, например, че търговското дружество е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства, че в някои случаи може да са и само от едно лице – например еднолично ООД или пък еднолично АД. Общо е и правилото, че търговските дружества са юридически лица. 

Сред другите общи положения са и тези, че дружеството се смята възникнало от деня на вписването му в търговския регистър, както и че заявлението за вписване се извършва от избрания управителен орган.

Търговският закон предвижда и отговорност за действията на дружеството до вписването. Изрично е записано, че действията на учредителите, извършени от името на учредяваното дружество до деня на вписването, пораждат права и задължения за лицата, които са ги извършили. При извършването на сделките задължително се указва, че дружеството е в процес на учредяване, а лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения. Когато пък сделката е извършена от учредителите или от упълномощено от тях лице, правата и задълженията преминават по право върху възникналото дружество.

И тук се стига до недействителността на учреденото търговско дружество. Търговският закон определя, че учредяването на дружеството е недействително само когато е допуснато някое от изрично изброените в закона нарушения. Такова може да е, ако липсва учредителен договор или той не е съставен в предписаната от закона форма, ако не са спазени някои изисквания при учредяване на акционерно или командитно дружество. Нарушение е и ако "предметът на дейност на дружеството противоречи на закона или на добрите нрави", както и ако учредителният договор или уставът не съдържа фирмата, предмета на дейност на дружеството или размера на вноските, както и капитала, когато законът го изисква. Такива са и ако не е внесена предписаната от закона част от капитала и ако в учредяването на дружеството са участвали по-малко от предвидения в закона брой дееспособни лица.

Ако някое от тези нарушения е налице, то всеки заинтересуван, както и прокурорът, може да поиска от окръжния съд по седалището на дружеството да обяви дружеството за недействително. Това обаче може да стане само в едногодишен срок след възникване на дружеството. После взможността за този иск отпада.

Ако искането е заради добрите нрави, заради невнесена част от капитала, както и при проблеми с устава или учредителния акт, то съдът обявява дружеството за недействително, само ако нарушението не е вече отстранено или не бъде отстранено в подходящ срок, който съдът дава с определение.

Ако все пак се стигне до решението на съда за обявяване на дружеството за недействително, то произвежда действие от влизането му в сила. От този момент дружеството се смята прекратено и съдът изпраща решението за вписване в търговския регистър, след което се извършва ликвидация от назначен от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията ликвидатор.

Ако след това са извършени действия от името на обявеното за недействително дружество, то за поетите задължения учредителите отговарят солидарно и неограничено.

31.08.2022

КАК ДА РЕФИНАНСИРАМЕ БЪРЗ КРЕДИТ?

Рефинансирането на кредит представлява замяна на текущия кредит с нов, като с това се цели постигане на по-благоприятни условия за кредитополучателя. Чрез рефинансирането може да се променят размерът, срокът и лихвеният процент на кредита. Кредитът за рефинансиране можете да изтеглите от фирмата-кредитор или да се обърнете за помощ към друга институция.

Ползи от рефинансирането

Бързите кредити също могат да се рефинансират. Ако имате няколко бързи кредита и изпитвате затруднения да ги покривате, рефинансирането може да ви помогне да се справите възможно „най-безболезнено“ със задълженията си. Така ще обслужвате само една месечна сметка и ще подобрите кредитното си досие, което ще ви осигури достъп до банково кредитиране.

Чрез получаването на допълнителна сума пари ще увеличите разполагаемия си месечен бюджет и ще намалите общата сума, с която до момента сте погасявали кредитните вноски. Други предимства са удължаване на срока на изплащане, само една дата за плащане на вноска и преместване на заема ви в друга, по-удобна за вас кредитна институция.

Ако имате няколко малки заема до заплата с високи лихви и/или бързи кредити от различни финансови институции, помислете за обединяване на всички задължения само в едно. Така ще се отървете от седмичните вноски, следенето на различни падежни дати, постоянните телефонни обаждания и посещения в дома. Има възможност за намаляване на настоящата вноска, както и на общата дължима сума по всички задължения.

Рефинансиране с лоша кредитна история

Ако имате текущи просрочия и забавени плащания в предходни години, най-вероятно сте се сдобили с лоша кредитна история. Обикновено банковите институции са изключително стриктни в оценката на клиентите и често е много трудно хората, които не изплащат заемите си навреме, да спечелят отново тяхното доверие.

При просрочие над 30 дни и за суми на просрочието над 200-300 лв. се появяват затруднения. Единствено, ако има обективна причина за подобно просрочие, новата банка би приела да отпусне кредит, но при редица условия. Първо трябва да докажете, че просрочието е инцидентно или в резултат на конкретна обективна причина.

Алтернатива на банките са финансовите институции, които се борят за повече клиенти като предлагат все по-изгодни условия за теглене на бързи кредити. Ако ще използвате услугите на микрофинансови организации, информирайте се точно къде ще получите най-изгодния заем. Тези компании обикновено са лоялни към своите клиенти и дори човек с недобра кредитна история може да получи финансова помощ.

За обединяване на задължения или за по-големи кредити, най-вероятно ще трябва да се насочите към кредитите с допълнително обезпечение, залог или допълнителни гаранции. Кредитът се отпуска само на база на предоставеното обезпечение без да се разглежда Централния кредитен регистър. Лихвите са по-високи, но се допуска финансиране при лоша кредитна история.

Съвети на експертите за изгодно рефинансиране

Рефинансирането на бърз кредит не се различава много от кандидатстването за бърз кредит. Можете да отидете до офиса на избрана от вас компания или да заявите рефинансиране на кредит изцяло онлайн. Попълва се форма за кандидатстване с необходимата ви сума и данните от личната ви карта. Следва да изберете броя вноски така, че да бъдете сигурни, че ще се справите с погасяването на месечните ви вноски.

Рефинансирането на кредит е важно решение и не трябва да бързате, когато решите да предприемете тази стъпка. Притеснението и припряността могат да ви изиграят лоша шега. Преди да подпишете договора за рефинансиране на бърз кредит, трябва да прочетете неговите клаузи много внимателно. Ако има нещо, което не разбирате, по-добре попитайте консултант от компанията преди да подпишете договора за рефинансиране.

Трябва да пресметнете добре размера на новия кредит, който ще ви е нужен, да изберете вида на лихвата – фиксирана или променлива, да се запознаете с таксите, тъй като те оскъпяват допълнително цената на заема. Особено важно е да няма такса за предсрочно погасяване, както и други допълнителни разходи и комисионни.

Рефинансирането на кредит при неизгодни условия е една от най-често срещаните грешки при тази финансова сделка. Не се съгласявайте на срок на изплащане, за който предварително знаете или предполагате, че няма да можете да спазите. Направете всичко възможно да не забавяте плащането на вноски при рефинансиране. Въпреки че сте в по-неизгодна позиция, не се колебайте да преговаряте за условията.

30.08.2022

ПРОМЯНА НА ТРУДОВ ДОГОВОР СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ИЗПИТАТЕЛНИЯ СРОК

В Кодекса на труда е установена принципна забрана за едностранно изменение на трудовото правоотношение. Същността на този принцип се състои в недопустимостта нито една от страните по правоотношението да изменя по своя воля – едностранно, без съгласието на другата страна, който и да е от елементите на съдържанието на правоотношението.

Какви са възможностите за изменение на трудовото правоотношение по взаимно съгласие след промените на трудовото законодателство в България след 1 август 2022г.?

С промените на Кодекса на труда от 1 август 2022 г., трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време. Когато трудовият договор е срочен и/или за работа на непълно работно време, работникът или служителят има право писмено да предложи на работодателя изменението му в трудов договор за неопределено време и/или за работа на пълно работно време. Когато е уговорен срок за изпитване, работникът или служителят може да предлага изменение на трудовото правоотношение след изтичането на срока за изпитване.

Важно е да се уточни, че когато работодателят откаже изменение на това трудово правоотношение, той е длъжен в срок до един месец да предостави на работника или служителя мотивиран писмен отговор, освен ако предложението е направено повече от два пъти за период от една година.

В закона са посочени изключенията, при които едностранното изменение е допустимо, и те са установени в закона. Работодателят може при определени условия едностранно да измени мястото и характера на работата. При производствена необходимост, както и при престой, той може да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава. Другата работа, възложена от работодателя, трябва да съответства на квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя.

Когато промяната се налага поради наличие на непреодолими причини, работодателят може да възложи на работника или служителя без негово съгласие работа от друг характер, макар и да не съответства на неговата квалификация.

Изключение, при което извършената от работодателя промяна не се смята за изменение на трудовото правоотношение, поради незначителност на промяната, е когато работникът или служителят е преместен на друго работно място в същото предприятие. Работодателят променя работното място (работното помещение, сградата и др.), но определеното в трудовия договор място на работа, длъжност и размер на основната заплата на работника или служителя не се променят.

Работодателят може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя.

Справка:

чл. 119 и чл. 120 от Кодекса на труда

29.08.2022

НОВИ ПРАВИЛА, АКО ШЕФЪТ ИСКА ДА СМЕ ДЕЖУРНИ ИЛИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

Какви са задълженията на работодателя и работника за дежурство и за времето на разположение предвиждат промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, качени за обществено обсъждане.

В нея е записано, че за времето, в което сме на разположение на фирмата,  работодателят ни дължи допълнително трудово възнаграждение.

Когато работникът или служителят по времето на разположение е повикан и фактически извърши работа, това следва да се отчита и заплаща като извънреден труд в месеца, в който е положен трудът. Заплащането на извънредния труд в определения месец следва да се извърши независимо от установения начин на отчитане на работното време.

Максималната продължителност на времето на разположение не може да надвишава 100 часа за един календарен месец, 12 часа за едно денонощие през работните дни и 48 часа през почивните, пише в наредбата.

Служител не може да бъде на разположение в два последователни работни дни или в две последователни работни смени, както и в повече от два почивни дни в един календарен месец.

При работа на смени се определя време на разположение най-малко 12 часа след приключване на работната смяна. Изрично се определя, че по времето на разположение работникът е извън територията на предприятието и следва да има готовност, когато работодателят го извика да се яви на работа и да започне да изпълнява трудовите си задължения. Поради обстоятелството, че по времето на разположение работникът или служителят няма задължение да е на работното си място, това време не се отчита като работно.

Задължението за разположение на работника и служителя може да се уговаря както в индивидуалния трудов договор, така и в колективен трудов договор. В договора трябва да се посочи мястото, на което се намира работникът през времето на разположение, а също така и времето, необходимо за явяване на работа.

Работодателят е длъжен да утвърди поименни графици за времето на разположение, които трябва да се съхраняват най-малко 3 години. Той трябва и да запознае работниците и служителите своевременно с графиците, за да е възможно наетото лице да организира свободното си време.

Регламентира се и редът за дежурството, като при него служителят е длъжен да е на работното си място и да изпълнява или да е в готовност да изпълнява трудовите си задължения. Дежурството се включва в работното време на служителя, определено в трудовия договор. С оглед на обстоятелството, че дежурството е част от работното време, на работника или служителя се изплаща уговореното трудово възнаграждение.

Работодателят със заповед да определи длъжностите, за които установява задължение за дежурство, когато особеният характер на работата налага това. Заповедта трябва да се издаде, след консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците. След издаването на заповедта работодателят е длъжен да утвърди поименни графици за дежурство, които трябва да се съхраняват най-малко 3 години.

При подневно изчисляване на работното време работодателят утвърждава поименен месечен график за времето на дежурство.

Регламентирано е изричното задължение, поименният график за дежурство да се изготвя при спазване на непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка, установена в Кодекса на труда.

29.08.2022

ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ (ЕТ)

България е държава със задължително здравно осигуряване, което означава, че всеки месец се дължат здравни вноски в определен размер. От изключително важно значение е да следите статуса на своите осигуровки, най-вече за да не правите компромиси със здравето си и да не рискувате да се озовете в неблагоприятна ситуация със здравната система при нужда от ваша страна, но и за да избегнете излишни административни и финансови санкции.

Спрямо закона, едноличният търговец следва да внася здравноосигурителните си вноски, определени на база дохода, който получава. Самоосигуряващите се лица, каквито са и едноличните търговци, се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и окончателно върху доходите от дейността и доходите през календарната година, съгласно справката към данъчната им декларация. Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност. Вноските се внасят за сметка на самоосигуряващите се лица до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, а окончателната осигурителна вноска – най-късно в срока за подаване на данъчната декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Когато едноличният търговец преустанови временно дейността си, посочената норма става неприложима за него, но той задължително трябва да продължи внасянето на здравноосигурителни вноски. Ако той не работи на друго място и за него не се дължат здравноосигурителни вноски, следва да внесе осигурителни вноски върху осигурителен доход, не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване – до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация, като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване. Също така следва да подаде и декларация в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите.

Преди внасянето на здравноосигурителните вноски по този ред едноличният търговец трябва да подаде в териториална дирекция на Националната агенция за приходите Декларация образец за възникване на задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски на това основание. Тази декларация автоматично прекъсва своето действие, когато започне осигуряване на друго основание. Тоест, когато търговецът възобнови дейността си, не е необходимо да декларира обстоятелства, свързани със здравното осигуряване.

Здравноосигурителните права на лицата, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка, се прекъсват, в случай че лицата не са внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Лицата с прекъснати здравноосигурителни права заплащат оказаната им медицинска помощ.

Справка:

чл. 40 от Закона за здравното осигуряване

чл. 109, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване

чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване

чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване

чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

26.08.2022

КОЛКО ПОЛУЧАВАМЕ, КОГАТО СМЕ БЕЗРАБОТНИ

Средният размер на паричното обезщетение за безработица общо за страната през 2021 г. е 559,62 лв. и е с 9,2% (или с 51,36 лв.) по-високо спрямо предходната година, показват данните на НОИ.

Мъжете получават средно по 622,35 лв., а жените 512,29 лв., като разликата между тях е 110,06 лв.

Според разпределението по области най-голям размер средномесечно обезщетение са получили безработните лица в София-град – 713,94 лв., а най-нисък в област Видин – 453,39 лв.

Традиционно с най-високи обезщетения и за двата пола е София-град, където средният размер на обезщетението за безработица при мъжете е 784,20 лв., а при жените 659,41 лв. С най-ниски обезщетения са мъжете в област Видин – 479,67 лв., и жените в област Силистра – 390,01 лв.

Разпределението на паричните обезщетения по групи дневни размери показва, че средно през годината най-много са регистрираните безработни с размер на паричното обезщетение от 15 до 25 лв. дневно.

Те са 28 663 души или 41% от всички регистрирани с право на обезщетение през 2021 г. От тях делът на жените е 62,7 на сто, а на мъжете – 37,2 на сто.

Другите две по-големи групи безработни лица са с дневен размер на обезщетението до 12 лв. включително (16 462 души или 23,5%) и от 25 до 35 лв. (8 038 души или 11,5%).

Значително по-малко са безработните в групите с високи дневни размери на паричното обезщетение в границите от 55,01 до 65,00 лв. – 1 775 и от 65,01 до 74,29 лв. – 6 742 души.

Какво обезщетение за безработица ще получите, ако напуснете работа?

Дневното парично обезщетение  за безработица е в размер на 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен  доход, върху който са внесени или дължими вноски за  фонд „Безработица“ за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването.

То не може  да  бъде  по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението,определени със Закона за бюджета на ДОО за всяка календарна година. Определените за 2022 г. минимален и максимален размер на обезщетението са съответно 12,00 лв. и 74,29 лв.

Месечният размер на паричното обезщетение за безработица се определя, като полученият дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.

Съществуват изключения при определяне на размера на обезщетенията. Ако сте напуснали по свое желание или по взаимно съгласие, тогава ви се полага минимален размер на обезщетението за срок от четири месеца. Получавате минималния размер, и ако вече сте получавали обезщетение за безработица през последните три години.

Лицата, наети на работа на непълно работно време в срока за изплащане на паричното обезщетение и получаващи възнаграждение по-малко от минималната работна заплата, установена за страната, получават обезщетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото им се парично обезщетение за оставащия период на изплащане.

Времето, през което получавате пари за безработица, зависи от това колко години стаж имате.

Осигурителен стаж с осигуряване за безработица за времето след 31.12.2001 г.  (години)

Срок на изплащане на обезщетението за безработица  (месеци)

До 3 години

4

От 3 години и 1 ден до 7 години

6

От 7 години и 1 ден до 11 години

8

От 11 години и 1 ден до 15 години

10

Над 15 години

12

 

Особености при определяне размера на паричното обезщетение за безработица:
 
Когато в периода, от който се определя среднодневното възнаграждение или среднодневният осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно:

         за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане и на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година - среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период;

         за времето на платен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст - доходът, от който е определено паричното обезщетение по правоотношенията, по които лицето е осигурено за безработица;

за времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;

 за времето, през което лицето не е осигурено за безработица - среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период.

26.08.2022

КОЙ ИМА ПРАВО НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ОТПУСК?

Съгласно чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ) размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. Разпоредбата на чл. 155, ал. 5 от КТ предвижда, че някои категории работници и служители в зависимост от особения характер на работата имат право на удължен платен годишен отпуск, в който е включен отпускът по ал. 4. 

Размерът на платения отпуск по чл. 155 от КТ (както на основния, така и на удължения) е годишен, като по отношение на определяне на конкретния размер, полагаем се на даден работник или служител, законът въвежда принципа на пропорционалност спрямо времето, което му се признава за трудов стаж. В чл. 156 от КТ е предвидено, че работникът или служителят има право на два вида допълнителен платен годишен отпуск:

- за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки - не по-малко от 5 работни дни;

 - за работа при ненормиран работен ден - не по-малко от 5 работни дни.

Правото на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 1 от КТ се ползва при спазване изискванията на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, издадена на основание чл. 156, ал. 2 от КТ. 

Видовете работи, извършвани при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск като допълнителна мярка за превенция на здравните рискове за работниците и служителите, са изчерпателно посочени в чл. 2 от цитираната наредба. Съгласно чл. 139а, ал. 1 от КТ, за някои длъжности поради особения характер на работата работодателят, след консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ, може да установява ненормиран работен ден.

Работниците и служителите с ненормиран работен ден са длъжни при необходимост да изпълняват трудовите си задължения и след изтичането на редовното работно време. Работата над редовното работно време в работни дни се компенсира с допълнителен платен годишен отпуск, а работата в почивни и празнични дни - с увеличено възнаграждение за извънреден труд. Ако работник/служител отговаря на посочените по-горе изисквания, той има право както на удължен платен годишен отпуск, така и на допълнителен платен годишен отпуск, които отпуски се предоставят на различни правни основания.

25.08.2022

КАК ДА ДОГОВОРИТЕ ЗАПЛАТАТА СИ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА

Важни ли са все още преговорите за заплатите във време, когато работните места не са толкова изобилни, колкото преди?

Преговорите за заплатите по време на криза са на дневен ред, но може да се наложи да преосмислите за какво точно преговаряте. „Повярвайте ми, очакваме да преговаряте, дори в рецесия“, казва Кара Бренън Аламано, главен директор „Човешки ресурси“в Lattice. „Но вместо просто да преговаряте за заплата, можете да преговаряте за възможност – и последната може да има много по-голяма печалба в дългосрочен план.“

Преговаряйте за възможност

В светлината на огромните промени на пазара през последните няколко години и потенциалните предстоящи предизвикателства, трябва да преосмислим преговорите за заплатите. В наши дни става въпрос за много повече от парите.

Аламано казва, че трябва да започнете с това да знаете какво искате от ролята, за която преговаряте. „Запитайте се: Как тази роля се вписва във вашите кариерни цели? Какво конкретно искате да постигнете със следващата си стъпка?“

Тази линия на мислене, казва Аламано, ще ви помогне да разширите тактиката си за преговори и ще ви накара да погледнете отвъд твърдите числа. „Преговаряйте за възможност, не само за пари“, казва тя.

Това означава започване на разговор относно това с каква работа по проекти, възможности за растеж или друг опит за обучение компанията е готова да се ангажира като част от вашата роля. „Попитайте какъв вид експозиция ще имате към други части на бизнеса или дали ще имате достъп до наставничество от висши ръководители във вашия екип или другаде в организацията“, призовава Аламано. „Доказано е, че всички тези фактори ускоряват кариерното развитие, водят до по-бързи повишения и в крайна сметка увеличават и вашата основна заплата.“

Ако все още имате проблеми с виждането отвъд цифрите, опитайте да си отговорите на тези въпроси:

 • Как искате да изглежда бъдещата ви автобиография?
 • Каква е вашата мечтана длъжност след 5 години?
 • До какви възможности и места искате да ви отведе вашето кариерно пътуване?

„Създаването и в крайна сметка изборът на следващата роля, която ще ви отведе по-близо до тях, е първата стъпка в постигането на резултатите, които искате за себе си“, казва Аламано.

5 стратегии за преговори

Разбира се, числото на вашата заплата все още има значение. Ето какво да направите, когато тази оферта дойде и искате да прокарате нещата още малко.

 • Създайте личен списък с приоритети: Аламано съветва търсещите работа предварително да съставят списък с приоритети за себе си. „Готови ли сте да намалите заплатата, ако опциите за акции, споделянето на печалбата или други дългосрочни стимули са подходящи? Бихте ли помислили за намаляване на заплатата, ако това означаваше по-добър баланс между професионалния и личния живот или шанса да работите във всеки град, който изберете?“
 • Запомнете общия пакет: Важно е да вземете предвид пълния обхват на компенсацията или това, което професионалистите в индустрията наричат ​​„общи награди“ – вашият общ пакет от предимства, платен отпуск, гъвкавост и други допълнителни стимули. „Уверете се, че когато представяте число напред, вие се позовавате на тези други части от цялостния пакет“, казва Аламано.
 • Помислете дали да не поискате безпарични бонуси: Дори в по-трудна икономика безпаричните предложения могат да бъдат на масата за силни кандидати, казва Аламано. „Много компании разшириха тези предложения по нови начини, тъй като пандемията подчерта как очакванията на служителите са се развили около неща като психично здраве и семейни отпуски.“ Здравословният баланс между работа и личен живот е критична част от вашия дългосрочен успех.
 • Никога не гледайте на преговорите като на еднопосочна улица: Вместо това, казва Аламано, винаги мислете зас стойността, която можете да предоставите на компанията, и след това гледайте на преговорите като на двупосочно партньорство. „Какво можете да дадете на компанията в замяна, за да получите най-ценното за вашето кариерно развитие? Най-важното нещо е да се уверите, че сте съобщили стойността си и се чувствате комфортно с това, което тази компания може да ви предложи отвъд долната линия.“
 • Не се обезсърчавайте: Ако дадена оферта е под това, на което сте се надявали, не позволявайте да ви разочарова. Вместо това погледнете голямата картина, преди да вземете решение. „Най-добрата работа в тази среда може да е свързана с растеж и придобиване на умения – защото това ще ви подготви за следващия икономически бум“, казва Аламано.

Играйте дългата игра

Въпреки че получаването на нова работа е най-бързият начин за постигане на значително увеличение на заплатата, има дълга игра, която надхвърля само заплатата. И може би си струва да се играе.

Някои служители изпитват съжаление за оставката, след като са скочили твърде бързо в нови роли, дори се връщат при предишните си работодатели. Преди да напуснете сегашната си работа, Аламано вярва, че малко размисъл не е излишен. „Бих предложила да използвате този момент на несигурност, колкото и да е труден, за да обмислите по-съзнателно следващия си ход и да погледнете наистина, преди да скочите“, казва тя.

„И дори ако може да бъде изкушаващо да приемете най-изгодната оферта, има други фактори – от култура до възможности за учене – които могат да означават също толкова, ако не и повече, за вашия бъдещ успех и непрекъснат растеж.“

Това е една от причините, поради които преговорите за заплатите трябва да се разширят, за да означават просто преговори – защото заплатата не е всичко и преговорите не трябва да се случват само по време на процеса на наемане. Настоящите служители също трябва да могат да започнат преговори с работодателя.

Може би вашият настоящ работодател може да предложи стипендии за обучение, допълнителни ваканционни дни или някакво друго безпарично предимство, което може да бъде вълнуващо за вас и да съответства на вашата кариера. „Бъдете отворени да чуете ценностни предложения, които ви говорят, дори и да изглеждат различно от нещата, които сте ценели в миналото“, казва Аламано. „Може да се изненадате от това, което вашият работодател е готов да направи, за да сте щастливи и ангажирани.“

Какъвто и да е следващият ви ход в кариерата, имайте предвид дългата игра. Когато става въпрос за преговори, не става въпрос само за парите – това е дългосрочният растеж, личното удовлетворение и балансът между работата и личния живот, които правят кариерата ви такава, на която наистина се наслаждавате.

25.08.2022

ДЕПРЕСИИ, БЪРНАУТ И СТРЕС – БЪЛГАРИТЕ СТАВАТ ВСЕ ПО-ТРЕВОЖНИ НА РАБОТНОТО СИ МЯСТО

В България между 30 - 35 на сто от хората свързват психологическия си дискомфорт с проблеми на работното място. Но не само. Покрай пандемията с Covid-19, локдауните, икономическата криза, а сега и войната в Украйна, психичното здраве на българина значително се влошава. "Ние определено наблюдаваме ръст на невротичните състояния, като панически разстройства, обсесивно компулсивните и всякакви тревожни разстройства" – каза за БНР д-р Цветеслава Гълъбова, психиатър и директор на държавната психиатрична болница "Свети Иван Рилски" и добавя: "Тази среда на несигурност, на нестабилност, на постоянно повишаващи се изисквания към личността за справяне с трудностите, води до изчерпване на психичната енергия, превръщайки се в благоприятна предпоставка за възникване на тревожните разстройства. У нас имаме много сериозни проблеми с работната среда. Има данни за това колко много хора работят без трудов договор или при условия, които не отговарят на трудовия им договор. Не са малко и хората, които работят без осигуровки, с много дълъг работен ден или в среда, която не отговаря на изискванията за съответния вид труд. От друга страна хората станаха много невротични, тревожни, несигурни и това се отразява сериозно на взаимоотношенията на работното място. И нещата се завъртат в един порочен кръг, който допринася за повишения брой невротични разстройства у нас."

Статистиката е стряскаща – 14,5% от българите в някакъв етап от живота си страдат от психични разстройства. Разбира се, не всички отклонения са следствие от стреса на работното място. Тревожност, депресия, фобии и зависимост от алкохол и наркотици спадат към групата на т.нар. чести психични разстройства у нас, сочат данни на Националния център по обществено здраве и анализи. За нездравословната психическа среда в обществото имат принос и медиите.

"Защото медиите бълват непрекъснато лоши новини – казва д-р Гълъбова. – Ясно е, че повечето хора се информират от телевизията, а и самите телевизионери признават, че лошата новина "продава", затова тя е на първо място. Виждате с какво започват новините ни – убийства, тежки катастрофи на пътя, проблеми, кражби … Всичко това се отразява изключително зле на психичното ни здраве."

Според д-р Гълъбова обаче човешката психика "не се чупи от вчера до днес". Разстройствата се появяват постепенно с времето, те са резултат на натрупване на проблемите. Дълго време човек успява да ги потисне, но в даден момент нещо се счупва и се появяват първите симптоми като изпотяване, учестено дишане, повишаване на кръвното налягане и пр. Тогава е добре всеки от нас да потърси помощ при специалист.

За съжаление в България психичното здраве е все още тема табу. Обикновено българинът отказва да признае, че има нужда от помощ в такива ситуации. Проблемът е и финансов. Защото здравната каса не покрива разходите за психотерапевт. В крайна сметка тревожните състояния остават без лечение и могат да доведат до сериозни последствия.

24.08.2022

БИЗНЕСЪТ МОЖЕ ДА ВКЛЮЧИ ОЩЕ 860 БЕЗРАБОТНИ И ЗАЕТИ В ОБУЧЕНИЯ

Все още има възможност работодателите да получат финансова подкрепа от Агенция по заетостта, за да си осигурят кадри с необходимата професионална подготовка. В бюрата по труда има свободни средства за финансиране от държавния бюджет на обучения, в т. ч. професионално, дуално или за ключови компетентности на близо 860 безработни и заети лица, които ще бъдат осигурени по заявени от работодателите обучения.

Така Агенцията по заетостта продължава да предоставя стимули на работодателите, които съдействат на безработни лица да придобият професионална квалификация, необходима за работа при тях. Възможности за финансова подкрепа има и за бизнеса, организиращ обучения на заетия си персонал за придобиване на нови ключови компетентности.

Едната възможност е по реда на чл. 63 от Закона за насърчаване на заетостта. Чрез нея работодателите могат да заявят конкретно професионално обучение, което кандидатите за работа да преминат преди да бъдат назначени за поне 6-месечен период на съответните работни места. Обучението на безработните лица се финансира 100% от държавния бюджет, като за периода на обучението курсистите ежедневно получават стипендия, а живеещите извън населеното място за провеждане на обучението – средства за междуселищен транспорт.

Другата възможност е насочена към микро-, малки и средни предприятия, които желаят да обучат наетия си персонал на нови умения и компетентности. За тях държавата предоставя половината от необходимите за обученията средства.

И при двете форми работодателят сам избира обучаваща организация.

Заедно с нея съвместно формират учебния график,  провеждат подбор на безработните лица, които да бъдат обучени и впоследствие назначени на работа, както и определят най-подходящата обучителна програма за придобиване на нови компетентности от работещите в микро-, малки и средни предприятия.

Само през изминалите няколко месеца 354 заети лица вече са придобили нови компетентности, а 52 безработни са се включили в професионално обучение с цел започване на работа по придобитата специалност. 

Втората форма за насърчаване квалифицирането на безработни лица е вече популярното „дуално обучение”.

Чрез нея Агенцията по заетостта реализира още един вид подкрепа за придобиването на професионални знания и практически умения от страна на безработните лица. Дуалната система на обучение е професионално обучение, което се осъществява паралелно – в реална работна среда под ръководството на наставник и в обучаваща институция от системата на професионалното образование и обучение. Така Агенцията по заетостта стимулира работодателите да осигурят обучение чрез работа, като изплаща ежемесечно средства за основно трудово възнаграждение за всяко наето безработно лице и неговия наставник. Финансовата подкрепа се предоставя за времето на обучението, но за не повече от 18 месеца.

Освен това, за всяко лице се поемат разходите на обучаващата институция, която провежда обучението по придобиваната професия. Понастоящем 125 безработни лица са включени в тази форма за паралелно придобиване на професионални знания и практика, съчетавайки работа и обучение.

24.08.2022

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ОЩЕ ТАЗИ ГОДИНА ДАНЪЧНАТА ОТСТЪПКА ЗА ДЕТЕ

С поправките в бюджета през юли се въведоха нови, по-високи данъчни облекчения за деца. Родителите ще може да намаляват данъчната основа на годишните си доходи с 6000 лв. за едно дете (вместо с 4500 лв.).

За две деца преференцията скача от 9000 на 12000 лв., а за три и повече - от 13 500 лв. на 18 000 лв. Това означава на семействата да бъдат възстановени данъци в размер 600 лв. за едно дете, 1200 - за две и 1800 лв. за три и повече деца.

Тези данъчни облекчения ще може да се ползват още през втората половина на годината, защото бе гласувана възможността да се правят отстъпки авансово на всеки три месеца.

Така за периода юли-септември единият родител ще получи 150 лв., а за октомври-декември - още 150 лв. За целта обаче трябва да представи декларация пред работодателя си. Ако доходите на един от родителите не позволяват толкова голямо данъчно облекчение, то може да бъде споделено между двамата. За месеците октомври-декември 2022 г. данъчните облекчения се ползват при изчисляване на годишната данъчна основа.

Работникът еднократно избира дали да получи авансово данъчното облекчение,  като подава декларация пред работодателя. В нея той трябва да посочи, че другият родител няма да ползва авансово намалението за съответната данъчна година.

Данъчните облекчения за 2022 г. могат да се ползват и чрез намаляване на месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, както следва:

 1. месечната данъчна основа за месец юли се намалява със сбора от сумите за месеците януари-юни за:

а) едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 500 лв. месечно;

б) две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 000 лв. месечно;

в) три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 500 лв. месечно;

г) дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в размер на 1 000 лв. месечно.

 1. месечната данъчна основа за месец октомври се намалява със сбора от сумите за месеците юли-септември за:

а) едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 500 лв. месечно;

б) две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 000 лв. месечно;

в) три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 500 лв. месечно;

г) дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в размер на 1 000 лв. месечно.

23.08.2022

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИК

До 15-ти октомври семействата на деца, записани в първи и в осми клас, могат да кандидатстват за еднократната целева помощ от 300 лева. Средствата се отпускат без доходен критерии.

Формулярите за кандидатстване са на сайта на Агенцията за социално подпомагане и във всички териториални дирекции на Агенцията.

За първи път през миналата учебна година държавата реши помощите да се плащат и на записани в училище осмокласници освен на първокласници, като бе премахнат и подоходният критерий, за да могат родителите да закупят учебни помагала и необходимото за децата.

Важно е родителите да се сдобият с бележка, че детето е записано в осми или в първи клас, която да предоставят, за да бъде извършено плащането по-бързо.

За първия учебен срок се превежда половината от сумата или 150 лева, а втората част - до един месец след началото на втория учебен срок, но само ако детето продължава да посещават училище.

В противен случай родителите връщат получената сума. Средствата се връщат на държавата и ако ученикът в първи или осми клас натрупа повече от пет неизвинени отсъствия.

Заявленията за отпускане на помощите се подават в дирекциите социално подпомагане по настоящ адрес. Това може да стане и по електронен път.

23.08.2022

ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСКА ПРИ ОБЯВЕНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

В последните няколко години, покрай ситуацията с разпространението на COVID-19, бяха извършени редица промени в законодателството в България, включително и в Кодекса на труда. Промените бяха продиктувани от редица неуредни обстоятелства, пред които пандемията постави както страната ни, така и целия свят. Едно от предизвикателствата пред законотворците бе уреждането на ползването на отпуска при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.

Последните промени от 1 август 2022 г. в Кодекса в правната уредба на ползването на отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка са в интерес на работниците и служителите. В какво се изразяват тези промени?

Предишната разпоредба предвиждаше, че когато поради обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.

След промените на Кодекса на труда от 1 август 2022 г., работодателят вече ще има право да предоставя платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 4 месеца трудов стаж. Старата редакция на текста изискваше работникът или служителят да не е придобил 8 месеца трудов стаж – осемте месеца са намалени на четири.

Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по искане на:

 1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;
 2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
 3. работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
 4. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;
 5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
 6. работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3 от Кодекса на труда.

Времето, през което се ползва отпуск, се признава за трудов стаж.

Припомняме, че дори в извънредно положение или в извънредна епидемична обстановка работодателят не може да предоставя неплатен отпуск на своите работници и служители без тяхно искане. Той има право да предостави едностранно само платения им отпуск, ако дейността на предприятието, на част от него или на отделни работници и служители е спряна със заповед на държавен орган или с негова заповед.

 

Справка:

чл. 173а от Кодекса на труда

20.08.2022

АКО СМЕ В КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, МОЖЕ ДА НИ ЗАБРАНЯТ ВТОРА РАБОТА

Една от промените в трудовото законодателство е ограничението относно сключването на трудов договор за полагане на допълнителен труд при друг работодател поради защита на търговска тайна и/или предотвратяване на конфликт на интереси. Какви са промените в тази област?

Изменението е в чл. 111 от КТ.

Досега действащата разпоредба относно сключването на трудов договор за полагане на допълнителен труд при друг работодател даваше възможност на страните да сключат допълнителен трудов договор, освен ако не е уговорено друго в индивидуалния трудов договор по основното трудово правоотношение на работника, включително пълна забрана за полагане на допълнителен труд при друг работодател.

Промяната в Кодекса на труда от 1 август 2022 г. урежда, че забрана за полагане на допълнителен труд при друг работодател може да се уговаря само поради защита на търговска тайна и/или предотвратяване на конфликт на интереси.

Изменението в закона гарантира правото на труд на работниците и служителите, включително при друг работодател, като същевременно с това отчита необходимостта от защита на търговските интереси на работодателя и/или предотвратяване на конфликт на интереси, които следва да се избягват, когато работникът или служителят работи при повече от един работодател.

В Кодекса на труда обаче не са дадени дефиниции на понятията „търговска тайна“ и „конфликт на интереси“. Въпросът тогава е как работодателят може да уговори тази законова забрана? За да се приложи от работодателя забраната за паралелна трудова заетост, трябва да се има предвид, че тя се ограничава до изискването да не се издаде търговска тайна или работещият да не полага труд при другия работодател в конфликт на интереси спрямо изпълняваната му работа. Затова в Кодекса на труда ясно следва да се определи понятието „търговска тайна“.

Същото важи и за определянето на „конфликт на интереси“. Работодателят не разполага с такова определение, дефинирано в Кодекса на труда, но може да реши да ползва определение, установено в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, където е казано, че „Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба“. В случая обаче става въпрос за лица, заемащи публична длъжност, а не за страни по трудово правоотношение.

В настоящия момент приложението на законовата промяна е поставено под съмнение. Не е ясно доколко ще е правилно, ако при сключването на допълнителния трудов договор за работа при друг работодател, в основния трудов договор на работника има уговорка за забрана за сключване на такъв допълнителен трудов договор поради търговска тайна или конфликт на интереси, без тези понятия да са разгърнати и да е ясно какво трябва съдържат те, щом като няма дефиниция за тях в Кодекса на труда.

 

Справка:

Чл. 111 от Кодекса на труда

20.08.2022

НАД 340 000 РАБОТНИ МЕСТА Е ЗАПАЗИЛА МЯРКАТА "60 НА 40"

Над 340 хиляди работни места са били запазени по мярката, станала известна като "60 на 40". Тя беше предназначена да ограничи на влиянието на Covid ограниченията върху пазара на труда и действието ѝ приключи на 30 юни.

Данните на НОИ сочат, че поне за един месец подкрепа по мярката 60/40 са получили 13 677 работодатели.

Близо 68 процента от средствата са концентрирани в общо 5 области: София-град, Стара Загора, Пловдив, Варна и Бургас.

С най-голям относителен дял от 35,5 процента на запазените работни места са предприятията с над 250 служители, а с най-нисък относителен дял от 7 процента и половина са запазените позиции във фирмите с до 9 наети.

По-голямата част от компенсациите, изплатени на работодателите за запазване на заетостта на техните служители, са насочени към най-силно засегнатите от пандемията: преработваща промишленост, хотелиерство и ресторантьорство и търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети.

19.08.2022

РАБОТОДАТЕЛЯТ ИНФОРМИРА ВЕДНАГА, АКО ИМА ПРОМЯНА В ТРУДОВИЯ НИ ДОГОВОР

В последните промени в Кодекса на труда в България от 1 август 2022г. бяха направени редица редакции на някои от текстовете в закона.

Промените в закона имат за цел насърчаване на сигурността и предвидимостта на трудовото правоотношение, като същевременно се запази неговата гъвкавост и се гарантират трудовите и осигурителните права на работещите. Също така промените целят подобряване на възможностите за съвместяване на трудовите и семейните задължения.

За да се осигури подходяща степен на прозрачност по отношение на условията на труд се реализираха и промени в нормативната уредба.

Една от промените е задължението на работодателя да информира работника или служителя за промяна в някой от елементите на съдържанието на трудовия договор. Какви са промените в закона в тази област?

В трудовия договор се определят основните елементи на трудовото правоотношение, в т. ч. работно време, място на работа, трудово възнаграждение и др. Работодателят има задължение да осигури на работника или служителя указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред. Съгласно закона, индивидуалният трудов договор се сключва в писмена форма. Това означава, че работодателят е задължен да оформи трудовия договор с писмен акт.

От 1 август 2022 г. информацията за промяна в някой от елементите на съдържанието на трудовия договор вече трябва да се предоставя на работника или служителя най-късно до влизане в сила на изменението, а не както досега - при първа възможност или най-късно до един месец след влизането в сила на изменението. Целта е информацията от работодателя да стане известна на работника или служителя своевременно, за да се гарантира подходяща степен на прозрачност по отношение на условията на труд и да се избегнат възможните трудови спорове.

Ако се променя, например, размерът на платения годишен отпуск от 20 на 22 работни дни, за тази промяна работодателят следва да информира работника или служителя най-късно от момента, в който ще влезе в сила промяната. Обикновено увеличаването на размера на платения годишен отпуск се извършва с допълнително споразумение, сключено между страните по трудовия договор.

От момента на сключване на споразумението работодателят е длъжен да връчи екземпляр от него на работника или служителя и от този момент се счита, че той е информиран съгласно закона за настъпилата промяна в един от елементите на трудовото му правоотношение. Това се приема, че е моментът, от който ще влезе в сила промяната в индивидуалния трудов договор.

Ако обаче увеличаването на размера на платения годишен отпуск (или друго) е в резултат на сключен колективен трудов договор (КТД) в предприятието, то работникът или служителят, който е член на синдикалната организация, сключила КТД, трябва да бъде информиран от работодателя за съответната промяна, която ще се отрази към договореното с индивидуалния му договор от момента, в който влезе в сила сключеният КТД.

 

Справка:

чл. 62, ал. 1 от Кодекса на труда

чл. 66, ал. 5 от Кодекса на труда

19.08.2022

БЮРАТА ПО ТРУДА С ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ И БЕЗРАБОТНИ

Финансова подкрепа на работодатели и регистрирани безработни предлага Агенцията по заетостта чрез своите дирекции „Бюро по труда“ от 17 август, съобщиха от агенцията.

Това става възможно, след като през предходната седмица служебният министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров утвърди преразпределение на средствата между програмите и мерките за насърчаване на заетостта от Националния план за действие по заетостта за 2022 г.

С пренасочените средства може да се субсидира заетостта на близо 3100 безработни лица, включително около 450 безработни с трайни увреждания, 840 продължително безработни, 430 безработни над 50-годишна възраст, 300 младежи за период от 3 до 24 месеца, в зависимост от програмата или мярката, в чийто обхват и целева група попадат.

Една част от преференциите са насочени към работодатели, обявили в бюрата по труда свободни работни места. Те могат да получат финансиране, ако от насочените регистрирани безработни одобрят лице (представител на целева група) по програма или мярка, за която бюрото по труда разполага със свободни средства за нов договор.

Агенцията по заетостта предоставя и финансова подкрепа за да стимулира мобилността или предприемачеството на безработните лица. Те могат да получат средства за извършвани ежедневни разходи за междуселищен транспорт до и от работното място, както и за поемане на квартирни и други разходи при започване на работа в населено място, отдалечено над 50 км от местоживеенето им.

Стартирането на собствен бизнес може да бъде подпомогнато въз основа на одобрен бизнес проект чрез получаване наведнъж на полагащите се парични обезщетения при безработица или възстановяване на направени разходи до 4000 лв. за стартиране на бизнеса. И при двете мерки се предоставят и други съпътстващи старта услуги.

Всяко бюро по труда разполага със средства по част от програмите и мерките, предоставящи преференции на работодатели или безработни. Актуалните възможности за кандидатстване по тях са обявени на интернет страницата на Агенцията по заетостта https://www.az.government.bg/bg/ , в рубрика „Обяви за финансиране по региони”. Работодателите кандидатстват чрез подаване само на заявка-спецификация за свободно работно място и декларация по образец и се одобряват по реда на постъпването им до изчерпване на финансовия ресурс по съответната програма или мярка.

Свободните средства са обявени и на информационното табло във всяко бюро по труда в страната, където може да се получи и пълна информация за възможностите, реда и условията за предоставяне на преференциите.

Предлаганият инструментариум включва голямо разнообразие от период, вид и размер на субсидиране, като конкретните параметри на финансовите стимули по отделните програми и мерки се определят в ежегодно утвърждавания Национален план за действие по заетостта.

Дирекция “Бюро по труда”- Берковица

Уведомява работодателите от общините Берковица и Вършец, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. август 2022 г., както следва:

 

Национална програма „Помощ за пенсиониране“                                   15 447 лв.

 

Обучение на лица по чл.63, ал.1, т.1. от ЗНЗ, по реда на чл.63 от

ППЗНЗ. (за придобиване на професионална квалификация от

безработни лица)                                                                               1 278 лв.

 

Обучение на лица по чл.63, ал.1, т.3. от ЗНЗ, по реда на чл.63 от

ППЗНЗ (за придобиване на Ключови компетентности на заети лица

при работодатели – „микро-“ и „малки“ предприятия)                                    423 лв.

 

Обучение на лица по чл.63, ал.1, т.3. от ЗНЗ, по реда на чл.63 от

ППЗНЗ. (за придобиване на Ключови компетентности на заети

лица при работодатели – „средни“ предприятия)                                          170 лв.

19.08.2022

КАК ИЗПЛАЩАТ ПЕНСИИТЕ, ЗА КОИТО Е ИЗТЕКЪЛ СРОКЪТ НА ИНВАЛИДНОСТ

Инвалидните пенсии, за които срокът на инвалидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 30 юни 2022 г., ще продължават да се изплащат от Националния осигурителен институт (НОИ) до края на месец декември тази година.

Условието за това е лицата да са подали заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК от 13 март 2020 г.  до 15 юли 2022 г. и в НОИ да не са постъпили други експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК с нови обстоятелства след преосвидетелстване на лицата, получаващи тези пенсии.

Националният осигурителен институт приоритетно обработва получените данни от Регионалните здравни инспекции и ще продължи срока на изплащане на пенсиите и добавките за чужда помощ на всички пенсионери, които попадат в обхвата на действащата разпоредба.

Дължимите суми на лицата, които получават пенсиите си чрез пощенските станции в страната, ще бъдат изплатени с отделен пенсионен запис, а тези, получаващи пенсиите са по платежна сметка – с допълнителен превод в рамките на настоящия месец.

За лицата, за които в НОИ има постъпило ново експертно решение на органите на медицинската експертиза, с което е определен нов срок на инвалидността и процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, който дава право на пенсия за инвалидност, е регламентиран 4-месечен срок, в който НОИ следва да се произнесе с разпореждане и съответно да бъде продължено изплащането на инвалидните им пенсии.

Независимо от цитирания срок, при постъпване на експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК в ТП на НОИ е създадена организация за незабавното и автоматизираното им обработване с цел  изплащане на дължимите суми на лицата в най-кратки срокове.

12.08.2022

ТЪРСЯТ УЧИТЕЛИ И ЛЕКАРИ В МОНТАНСКО, ВИЖТЕ ВСИЧКИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Агенцията по заетостта публикува всички свободни работни места в област Монтана, обявени от дирекциите „Бюро по труда“.

През лятната ваканция на учениците тече активен подбор на преподаватели. Обявените свободни позиции за учители са близо 20, като се търсят предимно в гимназиален и прогимназиален етап – от пети до дванадесети клас.

Обявени са и 7 свободни позиции за лекари.

Вижте какви още служители се търсят:

Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) 1 Георги Дамяново

Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) 1 Бойчиновци

Общи административни служители 1 Лом

Персонал, информиращ клиенти 1 Монтана

Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) 1 Бойчиновци

Други неквалифицирани работници 2 Монтана

Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) 1 Георги Дамяново

Други преподаватели 1 Монтана

Занаятчии 1 Монтана

Работници по производство на облекло и сродни на тях 3 Берковица

Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) 1 Георги Дамяново

Работници в преработващата промишленост 1 Монтана

Работници по производство на облекло и сродни на тях 4 Монтана

Персонал, полагащ здравни грижи за хора 2 Монтана

Готвачи 1 Монтана

Машинни механици и монтьори 1 Лом

Работници в селското, горското и рибното стопанство 1 Берковица

Помощници при приготвянето на храни 800 лв. 1 Монтана

Приложни специалисти в медицината и фармацията 3 Монтана

Продавачи в магазини 800 лв. 2 Монтана

Касиери, инкасатори и сродни на тях 1 Георги Дамяново

Други неквалифицирани работници 1 Монтана

Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти 2 Берковица

Работници в добивната промишленост и строителството 3 Берковица

Персонал, полагащ здравни грижи за хора 2 Лом

Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) 1 Георги Дамяново

Готвачи 1 Лом

Работници в преработващата промишленост 1 Монтана

Персонал, полагащ здравни грижи за хора 4 Берковица

Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) 1 Лом

Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 4 Монтана

Касиери, инкасатори и сродни на тях 1 Монтана

Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 1 Монтана

Сервитьори и бармани 1000 лв. 2 Монтана

Общи административни служители 1 Монтана

Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) 1 Георги Дамяново

Касиери, инкасатори и сродни на тях 1 Монтана

Продавачи в магазини 1 Монтана

Работници в селското, горското и рибното стопанство 1 Берковица

Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 3 Монтана

Приложни специалисти във физическите и техническите науки 1 Лом

Лекари 2 Монтана

Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия 4 Монтана

Административни приложни специалисти 1 Монтана

Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 2 Вълчедръм

Работници в добивната промишленост и строителството 2 Монтана

Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство 1 Вършец

Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 1 Берковица

Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) 1 Георги Дамяново

Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 1 Лом

Сервитьори и бармани 1 Лом

Сервитьори и бармани 900 лв. 2 Монтана

Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) 1 Монтана

Работници по производство на храни и сродни на тях 1 Монтана

Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 1 Бойчиновци

Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения 1 Лом

Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството 900 лв. 2 Берковица

Други оператори на стационарни машини и съоръжения 1 Лом

Административни специалисти 1035 лв. 1 Берковица

Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) 1 Георги Дамяново

Работници по производство на облекло и сродни на тях 1 Монтана

Работници по производство на облекло и сродни на тях 5 Монтана

Други неквалифицирани работници 1 Монтана

Други неквалифицирани работници 2 Берковица

Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители 1 Монтана

Работници по производство на облекло и сродни на тях 5 Монтана

Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях 1 Вълчедръм

Продавачи в магазини 2 Чипровци

Приложни специалисти по финанси и математика 3 Монтана

Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) 1 Георги Дамяново

Помощници при приготвянето на храни 1 Лом

Сервитьори и бармани 1 Монтана

Касиери и продавачи на билети 2 Монтана

Готвачи 1 Монтана

Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения 2 Лом

Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 1000 лв. 1 Монтана

Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 1 Монтана

Парамедицински специалисти 1 Монтана

Сервитьори и бармани 2 Монтана

Готвачи 1 Монтана

Посредници в търговията и продажбите 5 Монтана

Персонал, полагащ здравни грижи за хора 2 Медковец

Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство 5 Лом

Работници в селското, горското и рибното стопанство 5 Монтана

Работници по производство на облекло и сродни на тях 2 Монтана

Работници по производство на облекло и сродни на тях 10 Берковица

Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 2 Монтана

Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения 1 Лом

Финансови специалисти 1019 лв. 1 Лом

Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях 3 Лом

Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях 2 Монтана

Сервитьори и бармани 2 Монтана

Готвачи 1 Монтана

Продавачи в магазини 2 Вършец

Приложни специалисти във физическите и техническите науки 1 Лом

Работници по производство на облекло и сродни на тях 5 Чипровци

Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 1 Берковица

Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството 2 Монтана

Работници по производство на облекло и сродни на тях 10 Берковица

Сервитьори и бармани 2 Монтана

Персонал, водещ счетоводни сметки и документи 1500 лв. 1 Лом

Работници по производство на облекло и сродни на тях 19 Берковица

Приложни специалисти във физическите и техническите науки 2 Лом

Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство 2 Лом

Други неквалифицирани работници 1 Якимово

Помощници при приготвянето на храни 1 Лом

Работници в селското, горското и рибното стопанство 3 Монтана

Други медицински и здравни специалисти 1 Монтана

Монтажници 6 Монтана

Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 2 Монтана

Машинни механици и монтьори 1 Лом

Други неквалифицирани работници 2 Берковица

Специалисти по естествени науки 1 Вълчедръм

Персонал, полагащ здравни грижи за хора 750 лв. 1 Вълчедръм

Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството 900 лв. 2 Вършец

Продавачи в магазини 800 лв. 2 Монтана

Работници в добивната промишленост и строителството 2 Вършец

Персонал, водещ стокови и транспортни документи 850 лв. 1 Монтана

Приложни специалисти по финанси и математика 5 Монтана

Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство 4Монтана

Машинни механици и монтьори 2 Вълчедръм

Друг персонал, зает с търговия 1 Монтана

Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) 1 Монтана

Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 2 Медковец

Лекари 2 Монтана

Приложни специалисти във физическите и техническите науки 1 Монтана

Водачи на леки автомобили и мотоциклети 1 Лом

Продавачи в магазини 710 лв. 1 Лом

Занаятчии 2 Монтана

Оператори на подвижни съоръжения 1 Монтана

Персонал, водещ стокови и транспортни документи 1 Монтана

Други неквалифицирани работници 1000 лв. 1 Монтана

Лекари 2 Монтана

Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) 1 Лом

Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 1 Монтана

Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 2 Монтана

Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители 1 Георги Дамяново

Помощници при приготвянето на храни 2 Монтана

Други медицински и здравни специалисти 1 Монтана

Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) 1 Георги Дамяново

Лекари 1 Монтана

Готвачи 1 Монтана

Продавачи в магазини 1 Монтана

Работници по производство на облекло и сродни на тях 3 Монтана

Финансови специалисти 1400 лв. 1 Лом

Сервитьори и бармани 1 Вършец

Сервитьори и бармани 1 Берковица

Продавачи в магазини 2 Монтана

12.08.2022

ИНВЕСТИРАТ 56 МЛН. ЛЕВА СРЕЩУ МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА

С 56 млн. лева от Плана за възстановяване и устойчивост ще се развиват умения у млади хора на възраст до 29 години, които са безработни, отпаднали са от образователната система или има риск да напуснат училище. Това информират от Министерството на образованието и науката (МОН) на своята Facebook страница.

Те ще се подготвят в младежки центрове, които ще работят в партньорство с бизнеса. За изграждането на тези центрове в областни градове са предвидени 40 млн. лв. Останалата част от средствата ще бъде за градове, които не са областни центрове.

Предвижда се в младежките центрове да има кабинети за обучения в дигитална и медийна грамотност, разпознаване на фалшиви новини и езикови курсове.
Успоредно с обученията се предвиждат дейности за бизнес консултиране, подкрепа на младежко предприемачество, консултации и друга помощ за разработване на собствени бизнес идеи. Ще бъде създадена възможност и за включване на младите хора в доброволчески дейности.

12.08.2022

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: КАКВО МОЖЕМ ДА НАУЧИМ ОТ ВОЕННОМОРСКИТЕ ТЮЛЕНИ ЗА ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ

От това да решим какво да облечем до избора с коя задача да се захванем първо, когато отидем на работа, ние вземаме хиляди решения всеки ден. Някои са тривиални, но други могат да имат доста сериозни последици както за самите нас, така и за останалите. Когато правите тези избори, може лесно да се увлечете в размисли, методично притегляйки всички възможности. Въпреки че това може да изглежда като разумен процес, той също може да доведе до пропускане на редица шансове. Понякога се налага да вземете решение бързо и категорично.

В днешния свят сме затрупани от информация, което кара много хора страдат от така наречената „аналитична парализа“, казва Райън Анголд, бивш военноморски тюлен и главен изпълнителен директор на доставчика на военно оборудване ADS, Inc. „Искате да проучите нещата и да се възползвате от всички ресурси, до които имате достъп, за да можете да вземете правилното решение. Но не можете да бездействате завинаги. В крайна сметка няма 100% перфектно решение“, казва той.

„Всички решения на практика са едни и същи“, казва главният директор по цифрова трансформация на VMWare Майк Хейс, който е бивш командир на отряд военноморските тюлени автор на „Never Enough: A Navy SEAL Commander on Living a Life of Excellence, Agility, and Meaning“.

По време на 20-годишната си кариера сред тюлените, Хейс е научил, че вземането на решения, когато става дума за въпрос на живот и смърт, не се различава като процес от всяко решение с ниски залози

„Независимо дали вземам инвестиционно решение за това какво трябва да направи компанията в момента или решавам какви действия трябва да предприеме моят отряд от тюлени, всичко се свежда до една и съща рамка за вземане на решения“, казва той.

Съберете отзиви, идеи и гледни точки

Когато сте лидер или високоефективен член на екипа, вероятно имате изграден опит, от който можете да черпите

„Изискването в отрядите на военноморските тюлени  да са подготвени за множество различни сценарии, да са тренирали за операции в най-екстремната и да са готови за най-лошото“, казва Анголд. „Тези референтни точки са полезни, защото ви позволяват да кажете: „Добре, виждали сме нещо подобно и преди.“ Може би ситуацията не е идентична (никога не е), но опитът ви помага да вземате бързи рения“, добавя той.

Събирането на отзиви от другите е от ключово значение. Хейс, който е служил като сътрудник в Белия дом и директор по политиката и стратегията за отбрана в Съвета за национална сигурност при администрациите на Буш и Обама, казва, че е важно да търсите мнението на хора, които не мислят като вас.

„Твърде често сме склонни да търсим отзиви от съмишленици“, казва той. „Когато приемате отзиви от хора, които не мислят като нас, и насърчавате култура, която насърчава изразяването на различни идеи, за членовете на вашия екип е по-лесно да кажат нещо от рода на: „Не мисля че това е страхотна идея. Аз бих направил следното“. Таи рамка ви дава възможността да стигнете до най-добрите решения“, обяснява Хейс.

„Твърде много лидери смятат, че трябва сами да вземат решение“, добавя Анголд. „Да разчиташ на своя екип не е признак на слабост. Силните лидери използват ресурсите си“, казва той.

Решете кога да направите избор

„Първата част от процеса на вземане на решение всъщност е изборът, когато то да бъде взето“, казва Хейс. „Това е стъпката, при която повечето хора грешат“.

Да знаете кога да вземете решение зависи от получаването на възможно най-добрите данни, необходими за правене на избор възможно най-бързо. Понякога времето за вземане на решение е 30 секунди, като например решението кога да пуснете бомба. Друг път времето за вземане на решение може да бъде две седмици.

„Има случаи, когато събирането на повече информация е полезно за вземането на решение, но в други ситуации трябва да действате инстинктивно“, обяснява Хейс.

Твърде дългото чакане също може да повлияе на решението, казва Анголд. „Не можеш да седиш на едно вечно“, казва той. „Хората чакат да направите избор, защото от него могат да зависят други решения. Понякога, ако отлагате твърде дълго, ефектът от вземането на правилното решение се губи, защото сте изпуснали правилния момент“, добавя той.

Бъдете готови за корекции

Винаги съществува възможност да сте вземете грешно решение. Хейс и Анголд казват, че смирението ще ви помогне както да вземете правилното решение, така и да се справите със ситуацията, в която ще попаднете, ако сбъркате.

„Когато вземат решения, много висши ръководители позволяват на тяхното его да диктува правилата“, казва Хейс. „Те смятат, че отстъпването от позицията, на която са застанали, ще ги накара да изглеждат зле. Трябва  да се чувствате комфортно с идеята да кажете „Има нова информация, позволете ми да я прегледам. Може да се наложи да променим курса, добавя той.

Според него това е най-яркият знак за добро лидерство, защото показва, че ръководителят е готов да постави организацията пред себе си и да вземе правилното решение.

Анголд споделя неговото виждане. „Изисква се много смирение, за да може човек да признае, че взел грешно решение“, казва той. „Тук е важна комуникацията и тази прозрачност с вашия екип. Можете да спечелите много допълнително доверие от хората си, когато признаете грешките си“, добавя той.

Източник: сп. Мениджър

11.08.2022

ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА НЕИЗПОЛЗВАН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Предстои прекратяване на трудовото ми правоотношение, но имам отпуска, която още не съм използвал. Има ли задължение работодателят да ми заплати дните от платения годишен отпуск, които не съм използвал, или мога да ги прехвърля за полазване при следващия ми работодател?

Съгласно чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност. Обезщетението по посочената алинея се изчислява по реда на чл. 177 КТ към деня на прекратяването на трудовото правоотношение (чл. 224, ал.2 КТ).

В закона не съществува и правно основание за прехвърляне на неизползвания платен годишен отпуск от един работодател на друг.

Съгласно разпоредбата на чл. 123, ал. 1 КТ, трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в резултат на:

 1. сливане на предприятия;
 2. вливане на едно предприятие в друго;
 3. разпределяне на дейността на едно предприятие между две или повече предприятия;
 4. преминаване на обособена част от едно предприятие към друго;
 5. промяна на правноорганизационната форма на предприятието;
 6. смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него;
 7. преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи.

В случаите по чл. 123, ал. 1 от КТ, правата и задълженията на работодателя прехвърлител преди промяната, които произтичат от трудовите правоотношения към датата на промяната, се прехвърлят на новия работодател приобретател (чл. 123, ал.2) от КТ). Това означава, че при промяна на работодателя по реда на чл. 123 КТ липсва основание за изплащане на обезщетение по чл. 224, ал. 1 КТ.

Съгласно чл. 42, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ се изплаща и в случаите, когато към датата на прекратяване на трудовото правоотношение работникът и служителят нямат придобито право на отпуск. Работникът и служителят имат право на парично обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, когато са придобили поне 1 пълен месец трудов стаж. Последният месец при трудов стаж повече от 1 месец се счита за пълен, ако работникът и служителят са прослужили най-малко половината от работните дни на месеца - чл. 42, ал. 3 НРВПО. Размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224, ал. 1 от КТ се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж в предприятието към деня на прекратяването на трудовото правоотношение (чл. 42, ал. 4 НРВПО).

Парично обезщетение се дължи за платен отпуск, който не е използван и не се е погасил по давност

Съгласно чл. 176, ал. 1 КТ, ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от:

 1. работодателя - поради важни производствени причини при условието на чл. 173, ал. 5, изречение трето от КТ;
 2. работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя.

Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага (чл. 176, ал. 2 КТ). Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в случаите и в сроковете по чл. 176, ал. 2 КТ, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително (чл. 176, ал. 3 КТ)

Спрямо чл. 176а, ал. 1 КТ, когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност. Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 1 КТ, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му (чл. 176а, ал. 2 КТ)

В случай че са налице предпоставките за дължимост от страна на работодателя на обезщетението по чл. 224, ал. 1 КТ, то се изплаща независимо от вида на основанието за прекратяване на трудовия договор.

За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни – чл. 177, ал. 1 КТ. Когато няма месец, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни при същия работодател, възнаграждението по ал. 1 се определя от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер (чл. 177, ал. 2 КТ.)

В чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) е предвидено, че в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда, се включват:

 1. основната работна заплата за отработеното време;
 2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;
 3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер;
 4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда;
 5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда;
 6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда;
 7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда.

В брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 от Кодекса на труда се включва съответната пропорционална част от допълнителните периодични или годишни възнаграждения, изплатени след ползването на платения отпуск, като за целта се преизчисляват изплатените възнаграждения за платен отпуск (чл. 17, ал. 2 НСОРЗ).

Съгласно чл. 18. ал. 1 НСОРЗ, среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда се установява, като начисленото при същия работодател брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 дни, се раздели на броя на отработените дни през този месец. Среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177, ал. 2 от Кодекса на труда се установява, като уговореното в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер се раздели на средномесечния брой работни дни през съответната календарна година. При определен месечен размер на трудовото възнаграждение установеното по чл. 18. ал. 1 НСОРЗ, изречение първо среднодневно брутно трудово възнаграждение се коригира с коефициент, получен от отношението на броя на работните дни на месеца, приет за база, и броя на работните дни на съответния месец, през който се ползва отпускът (чл. 18. ал. 2 НСОРЗ). При сумирано изчисляване на работното време броят на отработените дни се установява, като отработените часове през месеца след превръщането на нощните часове в дневни се разделят на дневната продължителност на работното време, установена за работното място при подневно отчитане на работното време (чл. 18. ал. 3 НСОРЗ).

В чл. 22, ал. 1 КТ е уредено, че брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел (в т.ч. и обезщетението по чл. 224 КТ) е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.

11.08.2022

НАД 3000 БЕЗРАБОТНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЩЕ ЗАПОЧНАТ РАБОТА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ПО ЗАЕТОСТТА

Министерството на труда и социалната политика осигури близо 5,7 млн. лв. по Националния план за действие по заетостта. Допълнителни средства ще се насочат към програми и мерки за заетост и обучение за хора от уязвимите групи на пазара на труда. Осигуряването на средствата ще даде възможност 3097 безработни да започнат работа, а 257 души да бъдат включени в обучения.

Преразпределението на финансовия ресурс беше одобрено днес на заседание на Националния съвет за насърчаване на заетостта. Преобладаващата част от средствата ще се използват за включване в заетост на младежи, продължително безработни, хора с увреждания, безработни в предпенсионна възраст и хора с право на временна закрила.

По този начин общият брой на хората, които ще започнат работа по програми и мерки на Националния план за действие по заетостта през 2022 г., ще достигне 25 051 души. Включените в обучения ще се увеличат до 10 743 души.

11.08.2022

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г.

Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) е официално одобрена от Европейската комисия и е първата програма в България, която получи „зелена светлина“ от Брюксел. ПРЧР (2021-2027) е съфинансирана от Европейския социален фонд + и националния бюджет. Бюджетът на програмата е в размер на повече от 3,8 млрд. лв., с които се очаква да бъдат подкрепени над 740 000 души в България.

Чрез изпълнението на Програма „Развитие на човешките ресурси“ ще бъде предоставена подкрепа за развитие на работната сила в България и преодоляване на предизвикателствата пред пазара на труда. В следващите седем години ще бъдат реализирани мерки, с които ще бъдат осигурени повече възможности за повишаване на квалификацията, знанията и уменията на заетите. Най-уязвимите групи в обществото - безработни, хора с увреждания, хора, живеещи в бедност, деца, възрастни, представители на ромската общност ще получат подкрепа за пълноценно включване в икономическия и социалния живот на страната.

По ПРЧР ще бъде оказана подкрепа на уязвимите хора и техните семейства. Подкрепата ще бъде комплексна - от една страна ще бъдат създавани възможности за професионална реализация, а от друга - ще бъде подобрен достъпът им до качествени социални и здравно-социални услуги. Социално-икономическата интеграция на хората в неравностойно положение ще бъде насърчавана чрез увеличаване обхвата и качеството на предоставяните услуги. Планирано е идентифициране на индивидуалните нужди на всеки нуждаещ се и изготвяне на профили с най-подходящите за съответния човек мерки. С европейски средства ще бъдат предоставяни услуги и качествена грижа в общността или в домашна среда.

За първи път „Младежката заетост“ е отделена в самостоятелен приоритет в програмата. С бюджет от над 735 млн. лв. ще бъдат реализирани мерки за идентифициране, информиране и мотивиране на неактивни младежи, включване в заетост, стажуване, чиракуване, обучения и подкрепа при първа работа. Индивидуален подход и комплексна подкрепа ще бъде оказана и за младежите в неравностойно положение на пазара на труда. Основната цел на мерките ще бъде улесняване на прехода от образование към заетост.

Общо 20 млн. лв. от Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) ще бъдат насочени към проекти за социално експериментиране, изпитване и прилагане на социални иновации в областта на пазара на труда и на социалното включване. С част от средствата ще бъде насърчено изпитването и оценяването на иновативните решения, преди прилагането им в по-голям мащаб. Предприятията на социалната и солидарна икономика могат да играят ключова роля за постигането на социални иновации. Чрез ПРЧР ще бъде подкрепена дейността на Компетентностен център за социални иновации. По този начин ще бъде подпомогнато развитието на социални иновации в предприятията на социалната и солидарна икономика.

11.08.2022

ДВА ПЪТИ ПОВЕЧЕ НОВИ БЕЗРАБОТНИ ОТ ПОЧНАЛИТЕ РАБОТА

Новорегистрираните безработни са два пъти повече от започналите работа и са съответно 5234-ма и 2686 души - това сочат най-новите данни на специализираното наблюдение на пазара на труда на Националния статистически институт и Агенцията по заетостта за първата седмица на август.

От началото на годината регистрираните в бюрата по труда са малко над 152 000 души, а устроените на работа – 108 500 души.

За периода първи-седми август най-много са регистрираните в бюрата по труда в столицата – 649 души, следвани от областите Пловдив, Благоевград и Варна. Данните сочат, че също в София-столица са най-много намерилите препитание – 247 души, следвани от област Бургас – 206-ма.

От 3 януари до момента е налице тенденцията новорегистрираните да са повече от започналите работа чрез бюрата по труда. Единственото изключение е седмицата от 27-и юни до трети юли, когато постъпилите на работа бяха малко над 10 000, а записаните в бюрата по труда – два пъти по-малко.

10.08.2022

СПАД НА ОБЯВИТЕ ЗА РАБОТА ПРЕЗ ЮЛИ

Значителен спад на обявите за работа през юли отчита най-голямата електронна платформа за кариерно развитие. Офертите са с близо 6000 или с 12 процента по-малко в сравнение с юни.

Най-голямо е намалението в сектор хотелиерство и ресторантьорство. В последната седмица на юли продължава тенденцията новорегистрираните безработни да са повече от постъпилите на работа, сочат най-новите данни от наблюдението на пазара на труда на Националния статистически институт и Агенцията по заетостта.

Данните сочат намаление на обявите за работа във всички сектори.

Експерти коментират, че това не бива да е повод за притеснения. Основен фактор за намалението в броя на предложенията е летният почивен период, в който както работодатели, така и търсещи работа са по-малко активни на пазара на труда.

На годишна база спадът в офертите е с един процент или близо 500 предложения.

Освен спад в хотелиерството и ресторантьорството, най-голямо намаление на офертите се отчита в секторите на здравеопазване и фармация и административни и обслужващи дейности.

Първенец по брой на обявите са търговия и продажби, както и производството.

Броят на предложенията за работа от вкъщи и или за дистанционна работа са намалели със 7% спрямо м. юни. Те са малко над 5200 или 13% от всички.

Броят на обявите за работа, подходящи за бежанци, през юни е малко над 2500. Броят им също е намалял със 7% спрямо предходния месец.

За периода 25– 31 юли регистрираните в бюрата по труда в цялата страна са 3571 души, а устроените на работа – 2454.

От началото на годината новорегистрираните са малко над 147 400 души, а намерилите препитание – 105 860.

26.07.2022

ОТКОГА СЕ БРОИ ДАВНОСТТА ПО ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДОГОВОРИ И ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА?

Идеята на погасителната давност е да накара един кредитор да си събере съответните вземания, дългове, заеми по начин, по който да не разтегля във времето този процес, да не злоупотребява. С нейното въвеждане се дава възможност длъжникът да иска погасяване на правото на кредитора да търси защита. Целта е да не живее длъжникът или неговите наследници постоянно в страх и притеснение как примерно след 30 г. кредитор може да реши, че ще си поиска нещо дължимо, и то с лихвите. 

Правилата за погасителната давност са основно в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Именно там е записано, че с изтичане на петгодишна давност се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок. Веднага след това обаче е определено, че с изтичане на тригодишна давност се погасяват вземанията за възнаграждение за труд, за които не е предвидена друга давност, тези за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор, както и вземанията за наем, за лихви и за други периодични плащания. Именно последното - периодични плащания, в случая е много важно, защото при тях са например масовите сметки за ток, парно, вода и т. н.

И тук стигаме до първия основен въпрос - откога почва да тече давността? ЗЗД определя, че "давността почва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо". Това означава от деня, в който е трябвало да бъде извършено съответното плащане. Това е основното правило, най-често срещаният случай. Има обаче и няколко други хипотези. Така например в ЗЗД е записано, че ако е уговорено, че вземането става изискуемо след покана, то давността започва да тече от деня, в който задължението е възникнало, определя още законът. За вземания от непозволено увреждане пък давността почва да тече от откриването на дееца. И накрая - при искове за неустойка за забава давностният срок започва да тече от последния ден, за който се начислява неустойката.

Важно е да се знае, че законът счита за недействително съглашение, с което се скъсяват или удължават установените давностни срокове, както и отказа от давност, преди тя да е изтекла.

Важно е да се разгледа и кога давността се прекъсва. Прекъсване има с признаване на вземането от длъжника. Същото е положението и при предявяване на иск или възражение, или на искане за почване на помирително производство. Ако обаче искът или възражението, или искането за почване на помирително производство не бъдат уважени, давността не се смята прекъсната. Прекъсване има и с предприемане на действия за принудително изпълнение. От всяко прекъсване на давността почва да тече нова давност. Ако едно вземане е установено със съдебно решение, срокът на новата давност е всякога пет години.

От 2021 г. бе въведено правилото и за абсолютната давност в ЗЗД. Там е посочено, че с изтичането на десетгодишна давност се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването й, освен когато задължението е отсрочено или разсрочено. Тази давност обаче не се прилага за вземания от търговската дейност на еднолични търговци или на физически лица - съдружници в дружество, за непозволено увреждане, неоснователно обогатяване и за издръжка, за трудово възнаграждение, за обезщетения по Кодекса на труда, по повод приватизационна сделка, по повод имущество, реституирано по реда на нормативен акт.

25.07.2022

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ПО МЯРКАТА ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АПАРАТУРА И СОФТУЕР ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ ПОТОЧНИ ЛИНИИ И ПРОДУКТИ

Микро, малките и средни предприятия (МСП) в страната вече могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ по мярката Технологична модернизация за закупуване на апаратура и софтуер за разработване на нови поточни линии и продукти. Ако става въпрос за микро фирми, те могат да заявят най-много 180 000 лв. Таванът за малките компании е 350 хил. лв., а за средните - 700 хил. лв. Със средствата могат да се купуват машини с автоматизирано управление, роботи или системи за дигитален контрол на процесите. Съфинансирането е до 50%. Подаването на проектите ще става изцяло електронно чрез системата ИСУН 2020, а срокът за това е 21 септември 2022 г. (включително).

Процедурата е насочена предимно към производствени фирми - за лекарства, компютри или оптични материали, храни, напитки, облекла и др.

Схемата е първата по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и ще се изпълнява от Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа. Чрез нея в българския бизнес ще бъдат инвестирани общо 260 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездната помощ по програмата е 35 000 лв., докато максималният се определя на база големинат аи нуждите на кандидатите.

Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят разходите и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП, коментира министърът на иновациите и растежа в оставка Даниел Лорер.

Допустими са още предприятия, които се занимават със събиране и обезвреждане на отпадъци или с рециклиране на материали, филмови и телевизионни студиа, радиа, телевизии и информационни агенции, както и компании с архитектурна, инженерна или научно-изследователска и развойна дейност.

Задължително условие е кандидатите да са регистрирани не по-късно от 31 декември 2019 г.

До края на годината по българския НПВУ се очаква да стартира още една процедура за подкрепа на производствените инвестиции - за изграждане на ВЕИ и съоръжения за съхранение на енергията.

19.07.2022

ПРЕМИЕРЪТ ЧУКА - ПРОГРАМАТА „СТАРТ ЪП НЕЙШЪН“ Е ЗА НОВОСЪЗДАДЕНИ КОМПАНИИ И ЗА РУМЪНЦИ В ЧУЖБИНА

Премиерът Николае Чука обяви началото на програмата „Старт ъп нейшън“ – (Start-Up Nation) за новосъздадени компании в Румъния, заявявайки, че част от нея е предназначена за румънци в чужбина, които искат да се върнат в страната и да отворят свой бизнес.

„Програмата „Старт ъп нейшън“ за нови компании, създадени в Румъния, започва днес. Компаниите ще имат достъп до 200 000 леи под формата на безвъзмездни средства, които са насочени към общо 55 000 бенефициенти по време на цялата програма. Кандидатите могат да се регистрират на платформата granturi.imm.gov.ro. Специален сегмент от тази програма е насочен към румънците в чужбина, които искат да се върнат в страната и да създадат компания. По този начин румънците, които са заминали в чужбина, ще могат да изградят бизнес в страната.

За румънското правителството е жизненоважно да се подкрепя частната инициатива в икономиката, да се насърчават малките инвеститори, както и да се гарантират възможности за румънците в чужбина.

19.07.2022

РУМЪНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПРИЕ ОКОНЧАТЕЛНИЯ ВАРИАНТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНИЯ КОДЕКС

Правителството прие окончателния вариант на наредбата за изменение и допълнение на Данъчния кодекс. Някои мерки ще влязат в сила в началото на август, съобщи министърът на финансите Адриан Къчу.

„Днес приехме окончателния вариант на наредбата за изменение и допълнение на Данъчния кодекс. Някои мерки ще влязат в сила от 1 януари 2023 г., а други от 1 август 2022 г. Ще подчертая този балансиран подход към фискалната реформа, тъй като имаше призиви за по-радикален подход. Правителството прецени, че с оглед на сложната ситуация, пред която сме изправени, извършването на радикални корекции във фискалната среда не би било препоръчително и избра да продължи своята траектория на подкрепа на бизнес средата и консолидиране на честния бизнес“, подчерта финансовият министър.

Той смята, че някои дълго отлагани фискални мерки са довели до влизането на Румъния в процедура за прекомерен дефицит през 2020 г.

„Ние обявихме още в началото на тази година, че тази реформа ще се проведе. Това е една балансирана корекция, от наша гледна точка, между необходимостта от допълнителна подкрепа на икономиката и гражданите и защитата, ако щете, на румънския капитал, но също и на доходите на служителите, като същевременно продължава устойчиво да осигурява средносрочно-дългосрочно фискално-бюджетен баланс. След предварителния разговор, който проведохме с бизнеса, но и в резултат на политическите дискусии в рамките на коалицията, Бяха взети поредица от решения, които бяха представени в решенията за изменението на Данъчния кодекс, и тази седмица продължиха дебатите с бизнес средата; по тяхно искане бяха направени поредица от корекции (...)", каза Адриан Къчу.

Промените, които влизат в сила на 1 август, включват увеличение на акцизите върху тютюна (включително нагрявания тютюн) и алкохола, намаляване на прага за отпускане на данъчни облекчения в хранително-вкусовата промишленост и строителството от 30 000 на 10 000 румънски леи (RON), отмяна на определени удръжки за сделки с недвижими имоти и връщане към данъчно облагане на реалната стойност.

Другите промени в Данъчния кодекс, които влизат в сила от януари 2023 г., се отнасят до 1% данък върху оборота за ресторанти и доставчици на храна, като по този начин се премахва специфичният данък и намаляването на прага за микропредприятията до 500 000 евро. Данъкът върху дивидентите ще се повиши до 8 процента от сегашните 5 процента.

Ставката на ДДС за напитките с добавени подсладители или захар се предвижда да се увеличи на 19 процента, докато за ресторантьорството, настаняването и кетъринга ставката на ДДС ще се върне на 9 процента.

Според последната версия на проектонаредбата за изменение на Данъчния кодекс финансовият ефект върху приходната част е 1,19 милиарда RON тази година и над 10,5 милиарда RON през следващата година.

15.07.2022

ГРЕШКИ, КОИТО ДА ИЗБЯГВАТЕ, КОГАТО ИЗБИРАТЕ ЛОГО ЗА ФИРМАТА СИ

Логото е един от най-важните визуални елементи на бизнеса. Той е сред нещата, по които ще ви разпознават.

Затова е от ключово значение да не го неглижирате, а да подходите внимателно при избора му. Ето какво да избягвате:

 1. Твърде нисък бюджет.

Евтиното обикновено си личи. А не е никак вдъхващ доверие бизнесът, който не е склонен да вложи достатъчно средства в един от символите си. Дори и да не разполагате с висок бюджет, не се опитвайте да пестите непременно от това. Особено когато създавате нова фирма, която тепърва ще трябва да печели клиентите на своя страна. 

 1. Като всички останали.

Да заложите на изпитани формули е лесно, но няма да ви отличи въобще. В крайна сметка искате да привлечете внимание, а не да ви сбъркат с конкурентите, нали? Съобразете се с тематиката на бизнеса си и какво послание искате да има логото ви, но се постарайте то да не прилича на другите на пазара. За тази цел можете да проучите какво използват фирми, подобни на вашата, с оглед да имате база за сравнение.

 1. Копиране.

Тук нещата не опират само до това, че няма да се отличавате. Още по-лошо! Всеки, който види логото ви и е запознат с това от къде е копирано, автоматично ще изгуби дори възможността да се довери на вашия бизнес.

 1. Цвят по лични предпочитания.

Всеки цвят има послание. Изберете такъв, който да е в унисон с вашата фирмена мисия, с целите зад бизнеса ви, с това, което предлагате на клиентите си. Така ще можете да подсъзнателно ниво да комуникирате какво стои зад бизнеса ви.

Как цветът на логото манипулира вашите емоции

Някои марки се разпознават незабавно по цвета на техните лога. Ярко жълтите арки на хоризонта ви подсказват, че наблизо има Макдоналдс, например. Този цвят е неизменно асоцииран с конкретната фирма, но какви емоции отключва той на подсъзнателно ниво?

Ето как изглеждат нещата при различните цветове:

Червено

Асоциира се с огън и кръв и извиква на бял свят усещане за интензивност, действие, чувственост, страст, доверие и агресия.

Синьо

Асоциира се с небето и морето и предисвиква усещане за комфорт, вяра, консервативност, разбиране, яснота, сокойствие и доверие.

Жълто

Асоциира се със слънчевата светлина и предизвиква радост, жизненост, енергия и усещане за свежест.

Зелено

Асоциира се с природата и предизвиква спокойствие, усещане за отмора, хармония, мир и надежда.

Виолетово

Асоциира се с благородническо потекло, предизвиква усешане за лукс, сила, блясък, носталгия, романтика и самоанализа.

Оранжево

Асоциира се със слънчевата светлина и тропиците, предизвиква щастие, ентусиазъм, креативност, решителност и стимулира умствената активност.

Черно

Асоциира се с нощта и предизвиква усещане за мистериозност, официалност, смелост, сериозност и лукс.

Розово

Асоциира се с женственост и предизвиква емоции на любов, симпатия, топлина, сексуалност и грижовност.

Кафяво

Асоциира се с Майката Земя и предизвиква усещане за надеждност, грижа, подкрепа и сигурност.

15.07.2022

БНБ: ЦЕНИТЕ ЩЕ РАСТАТ ДО 2023 Г., НО ЗАПЛАТИТЕ ЩЕ ИЗПРЕВАРЯТ ТОЗИ РЪСТ

Ръст на доходите, по-висок от този на инфлацията до края на годината, прогнозира в новото си предвиждане Българската народна банка (БНБ). Причината за това според експертите е недостигът на квалифицирани работници, което ще притиска частния сектор да вдига заплатите.

Ръстът на доходите ще се ускори с 14,3% през 2022 г., като по-бързият темп на покачването им спрямо инфлацията се очаква да подкрепи реалния разполагаем доход на домакинствата, е записано в документа.

Тази ножица ще се затвори през 2023 г., за която БНБ очаква заплатите да се вдигат два пъти по-бавно – с 6,5%, а за 2024 г. увеличението ще е малко по-голямо – до 7,5%. Безработицата у нас се очаква да достигне 4,7% през 2022 г. и да намалее до 4,3% през 2024 г.

БНБ обаче понижи, и то рязко, прогнозата си за растежа на българската икономика през 2022 г. – до 1,9% спрямо очакваните през март 2,1%. Аргументите – по-бавният ръст на БВП се определя от разширяването на отрицателния принос на нетния износ, което ще бъде само частично компенсирано от очакваното ускоряване на вътрешното търсене.

Очакванията на централната банка са много по-песимистични от тези преди три месецаи за икономическия ръст до 2024 г. За догодина се очаква да не е по-висок от 1,7% вместо прогнозираните през март 3,9%. Малко по-оптимистично изглежда той през 2024 г. – 3,7%.

В противоположната посока ще се движи инфлацията, прогнозират от БНБ – до края на годината тя ще се ускори до 14,7%, а не както се очакваше през март – до 9,6%, причината ще бъде поскъпването на всички стоки и услуги. Едва през 2023 г. и 2024 г. предвижданията са инфлацията да се забави съответно до 3,8 и 3,1% заради очакваното тогава успокояване на цените на енергийните суровини на международните пазари и значителното забавяне на поскъпването на храните.

Дефицит от 1,1% от БВП през 2022 г., нарастване до 1,3% през 2023 г. и свиване до 0,5% през 2024 г. прогнозират още от централната банка.

Слабо забавяне на ръста на кредитите в края на 2022 г. – до 8,4%, но запазване на силния интерес към ипотечните кредити, въпреки очакванията за повишаване на лихвите, прогнозират още от БНБ. Причините – значителното ускоряване на инфлацията и оставащите отрицателни в реално изражение лихвени проценти по жилищните заеми, заедно с все още отрицателното ниво на лихвите по депозитите.

За 2023 г. обаче, когато се очаква да се усетят повишението на лихвите и успокояването на инфлацията, прогнозата е за по-съществено забавяне на растежа както на кредитите за домакинствата, така и на кредитите за нефинансовите предприятия. През 2024 г. прогнозата сочи слабо ускоряване на кредитирането.

Депозитите се очаква да продължат да нарастват с високи темпове през прогнозирания период благодарение на ръста на заплатите и прогнозираното нарастване на лихвените проценти по депозитите. Темповете остават приблизително същите – около 9%.

Като потенциални рискове пред прогнозата централните банкери посочват този от още по-нисък растеж на БВП през целия прогнозен период, т. е. до 2024 г., заради възможността за допълнително влошаване на международната конюнктура и недостиг на енергийни суровини в България и основните търговски партньори на страната.

Като риск за прогнозата е отчетена и политическата несигурност, която ще се отрази на инвестиционната  активност в България. Това може да доведе до по-бавно усвояване на средства по европейски програми и до забавено изпълнение на инвестиционните проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Рискове има и за по-висока инфлация заради трудното прогнозиране на динамиката на цените на суровините на международните пазари. Непълното пренасяне в крайните потребителски цени на нулевия ДДС за доставка на хляб и брашно, както и компенсацията за цените на горивата също може да понижат реалистичността на прогнозата, отбелязват от БНБ.

Малко по-оптимистични за българската икономика се оказват от ЕК. Икономическият растеж на България през 2022 г. ще бъде в рамките на 2,8%, сочи лятната прогноза на Брюксел. Според тях тази година повишението на брутния вътрешен продукт ще се ускори с 0,7 процентни пункта спрямо пролетната им прогноза, но през 2023 г. ще има забавяне до 2,3%, което е с 0,8 процентни пункта по-ниско от пролетните очаквания.

Аргументи за тези очаквания от ЕС виждат в силното възстановяване на българската икономика през първото тримесечие догодина, което те очакват да продължи. Влошаването на външната среда, затегнатите условия за кредитиране и бавното нарастване на реалните заплати обаче ще дръпнат надолу прогнозата за 2023 г.

Брюксел очаква инфлацията в България да достигне ниво от 12,5% през 2022 г., а през 2023 г. да се успокои на едноцифрено ниво от 6,8%. Развитието на целия Европейски съюз е под влиянието на войната в Украйна, отбелязват от ЕК. Очакванията за тази година са БВП на общността да се повиши с 2,7% , но през 2023 г. да се понижи почти двойно – около 1,5%. За еврозоната ръстът на БВП през 2022 г. ще бъде 2,6%, а през следващата година ще се забави значително до 1,4%.

15.07.2022

УДЪЛЖАВАТ СРОКА НА СОЦИАЛНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Удължава се срокът на социалните плащания за хората с увреждания, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане.

Оттам уточняват, че до края на 2022 г. се удължиха експертните решения на ТЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност, чиято валидност е изтекла в периода от 13.03.2020 г. до 30.06.2022 г. при условие, че лицата са подали документи за преосвидетелстване в срок до 15 юли тази година.

Въз основа на предоставена до 20 юли 2022 г. информация от Регионалните здравни инспекции Агенцията ще удължи служебно сроковете на тези експертни решения и на заявленията-декларации за месечни социални плащания по всички нормативни основания на тези лица, на издадените им направления за лична помощ по Закона за хората с увреждания, както и за здравно осигуряване на лица до издаване на нови експертни решения, но не по-късно от 31.12.2022 г.

15.07.2022

РЕКОРДНО НИСКА БЕЗРАБОТИЦА У НАС

Рекордно ниска безработица от 4,2 на сто през юни отчете Агенцията по заетостта. Това е най-ниската стойност, достигана досега, откакто Агенцията измерва равнището й. В бюрата по труда са регистрирани 138 799 души или с близо 32 000 души по-малко в сравнение с май.

Спрямо май 2022 г. намалението на равнището на безработицата е с 0,3 процентни пункта, а на годишна база спрямо юни миналата година - с един процентен пункт.

Започналите работа безработни през юни са 22 744, или със 7 865 повече спрямо май.

Продължаващото снижение на безработните спрямо предходния месец се дължи основно на стартиралите регионални програми за заетост, обясниха от Агенцията по заетостта. Чрез тях общините си осигуряват нужната работна ръка за екологични и комунални дейности, а тази година бизнесът получава и подкрепа за наемане на работници, за да преодолее икономическите и социалните последствия от Covid-19.

Най-търсените от бизнеса професии през юни са работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта, както и персонал, зает в сферата на персоналните услуги, работници по събиране на отпадъци, машинни оператори и други.

Преобладаващо свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (20,2%), следват хотелиерството и ресторантьорството (14,2%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (8,0%), административните и спомагателните дейности (4,6%) и образование (4,5%).

14.07.2022

ТРИ СЪВЕТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ РАБОТЕЩА СТРАТЕГИЯ ЗА БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

Развитието следва да е сред основните приоритети през първите 5 години на бизнеса ви, ако искате да му осигурите стабилни позиции на пазара.

С оглед да се развива обаче фирмата ви, следва да имате добра стратегия за това. А за да се уверите, че вашата е такава, следвайте тези 3 съвета:

 1. Определете какво означава бизнес развитието за Вас и Вашия бизнес.

За да реализирате определени постижения, те трябва да са заложени като измерими цели. Иначе казано, да имат числов израз, по който впоследствие да можете да сравните началното състояние и това, регистрирано след определен период от време. Така че в какви измерители искате да се изразява развитието на бизнеса ви? Определен брой продажби? Определен брой редовни клиенти? Дадени средномесечни приходи? и други.

 1. Планирайте постигането на целите.

Определите ли в какви постижения се цели бизнесът ви, трябва да планирате как да ги реализирате. Какви мерки ще предприемете, как ще следите за тяхното изпълнение, какви ресурси ще ви трябват и т.н. Разбира се, този план няма да бъде окончателен, а ще се нуждае от редовно преразглеждане съобразно промяната в ситуацията. Но с негова помощ ще бъдете подготвени и ще имате разработена рамка за действие.

 1. Разчитайте на екипа си.

Ако сте подбрали служителите си внимателно и им имате доверие, не ги дръжте встрани от плановете си за развитие. Напротив, включете ги в разработката им. Възползвайте се от компетенциите на кадрите си, като им възложите задачите, за които са най-добре подготвени. Потърсете мнението и идеите им по въпросите, където знанията и опитът им превъзхождат вашите. Всичко това не само ще ангажира екипа ви с изпълнението на стратегията за развитие на бизнеса ви, но и ще го мотивира за работа. А мотивираните служители са именно тези, които ще помогнат за реализирането на стремежите ви в бизнеса.

 

източник: entrepreneur.com

14.07.2022

ОСИГУРОВКИ ПО ВРЕМЕ НА БОЛНИЧЕН

По време на непрекъснат болничен лист на нает служител декларираният осигурителен доход, съгласно документи, подавани от работодателя, е минималният осигурителен доход, а възнаграждението на служителя според безсрочен трудов договор е по-високо. Това правомерно ли е?

Обществените отношения, свързани с държавното обществено осигуряване (ДОО) и допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) се уреждат с Кодекса за социално осигуряване (КСО), а свързаните със здравното осигуряване - със Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Осигурителният доход е основно понятие в осигурителното право. Осигурителният доход е месечен доход и е основата, върху която се изчисляват и правят осигурителните вноски.

В посочения случай, на основание чл.9, ал.2, т.2 от КСО, времето на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, отпуск за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, както и платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете се зачита за осигурителен стаж без да се правят осигурителни вноски.

Осигурителният доход за целите на задължителното здравно осигуряване е определен в ЗЗО в зависимост от осигурените лица. Върху осигурителния доход, определен в закона, се изчислява здравната вноска.

Нормативната уредба, която определя дохода, върху който се дължат здравни вноски за лицата във временна неработоспособност поради болест, е чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО. Здравните вноски за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда (КТ) и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от КТ се дължат върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Вноските са за сметка на работодателя и са равни на дължимата от него част от вноската, като се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

От цитираната разпоредба е видно, че доходът, върху който са дължат здравни вноски за тези лица, е обвързан с минималния месечен осигурителния доход за самоосигуряващите се и не е съотносим към размера на получаваното обезщетение от държавното обществено осигуряване.

Предвид изложеното и съгласно чл.9, ал.2, т.2 от КСО за периодите на временна неработоспособност не се определя осигурителен доход, върху който се дължат осигуровки по смисъла на КСО, но с разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО е регламентиран осигурителен доход само за целите на здравното осигуряване в размер на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Върху същия доход работодателят (осигуряващият) има задължение да внася здравни вноски в размер равен на дължимата от него част от здравната вноска (4,8 на сто). В разглежданата хипотеза, за визираните с разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО периоди, а именно периодите на временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл.164, ал. 1 и 3 от КТ и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл.164б, ал. 1 и 5 от КТ, не се дължат осигурителни вноски от и за сметка на осигуреното лице.

Съгласно чл. 5, ал. 4 от КСО и чл. 39, ал. 1 от ЗЗО осигурителите/осигуряващите и работодателите следва периодично да представят в НАП данни по реда на Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица в съответствие с разпоредбите на наредбата и осигурителното законодателство. Именно в тази връзка в Декларация образец №1 “Данни за осигуреното лице” (Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от наредбата) е предвидено осигурителният доход, върху който се дължат вноски за здравно осигуряване за периодите на временна неработоспособност, да се попълва в отделно поле на декларацията - т.17 “Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО”.

14.07.2022

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: 4 УРОКА, НА КОИТО НИ УЧИ СТАРТИРАНЕТО НА СОБСТВЕН БИЗНЕС

Да отворите своя фирма никак не е просто начинание, напротив. Съпътстват го толкова много важни подробности, че не е никак трудно да пропуснете някоя.

Същевременно, с напредването в управлението на собствен бизнес, се открояват 4 важни урока, които е добре да знаете на старта:

 1. Действайте, вместо да говорите.

Няма смисъл да разказвате на приятелите си, че ще стартирате бизнес. По-добре стартирайте и тогава им споделете. Разбира се, ако са част от целевите ви клиенти, е важно да знаят, но нека е тогава, когато вече могат да си купят продуктите ви. В крайна сметка никой не е сполучил в каквото и да било начинание, само говорейки за него.

 1. Жизнено важно е да намерите партньори, които отговарят на нуждите и изискванията ви.

Не правете компромиси тук. От това какви доставчици на суровини имате, например, ще зависи качеството на вашия продукт. Затова отделете време и подходете с търпение, когато търсите подходящите партньори. Ако дадени отношения не ви устройват, не се страхувайте да ги преустановите. Не горете мостове, разбира се, но не се и колебайте.

 1. Създавате ли собствен сайт, не се мъчете да откривате "топлата вода".

Има изпитани методи, които работят. На старта е по-добре да им се доверите. Когато вече спечелите стабилен кръг от клиенти, можете да мислите за подобрения в интернет страницата си, за новости, по-приятен дизайн и каквото друго ви дойде на ум. В началото е важно да имате сносен сайт, той да работи добре и да е лесен за навигиране от клиентите.

 1. Усвоете новите умения, които са нужни за бизнеса ви.

Ако са ви повтаряли, че ще учите само 12 или 16 години, са ви излъгали. Ученето продължава до края на живота. А ако искате бизнесът ви да работи добре, да се развива, да печели нови клиенти, вие самият като предприемач трябва да се развивате, да усъвършенствате наличните си умения и да придобивате нови. Анализирайте нуждите на фирмата си и подберете курсове и обучения, които ще са от полза.

13.07.2022

КОЛКО ОТПУСКА МОЖЕМ ДА ПРЕХВЪРЛИМ ЗА СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА?

Ползването на платения годишен отпуск е уреден в чл. 172 от Кодекса на труда /КТ/, съгласно който платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части. В чл. 173, ал. 1 от КТ е предвидено, че платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя с писмено разрешение от работодателя. За ползването на платен годишен отпуск е необходимо работникът или служителят да подаде писмено искане до работодателя. Писменото разрешение от работодателя се дава чрез заповед, нареждане или друг писмен акт, който работникът или служителят трябва да получи.

Съгласно чл. 173, ал. 5 от КТ, работникът или служителят използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя до края на съответната календарна година, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176. В този случай на работника или служителя се осигурява ползване на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск.

Съгласно чл. 176, ал. 1 от КТ, ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година: 1. от работодателя - поради важни производствени причини при условието на чл. 173, ал. 5, изречение трето; 2. от работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя.

Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага - чл. 176, ал. 2 от КТ. Разпоредбата на чл. 176, ал. 3 от КТ указва, че когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в случаите и в сроковете по ал. 2, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително.

Спроед чл. 176а, ал. 1 от КТ, когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност. В чл. 176а, ал. 2 от КТ е предвидено, че когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 1, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му. Например платеният годишен отпуск за 2020 г. трябва да се ползва до 31.12.2022 г., след което правото на ползването му се погасява по давност.

13.07.2022

КОЛКО ПЛАТИХА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ЗА ДА ЗАПАЗЯТ РАБОТНИ МЕСТА ПРЕЗ ПАНДЕМИЯТА

До 29 юли работодателите, които са ползвали мярката за запазване на заетостта 60 на 40 през месец юни, трябва да предоставят в Агенцията по заетостта отчетите за участвалите работници. 

Мярката започна да действа през март 2020 година и приключи в края на миналия месец. 

По оперативна информация на НОИ към 23 юни изплатените до момента средства за запазване на работни места по време на пандемията са 1,931 млрд. лева, схемата е ползвана от 13 700 000, които са съхранили 335 000 служители.

Последният междинен отчет на НОИ за платените средства по мярката показва, че най-голям дял от общия брой запазени работни места е в сектор "Преработваща промишленост". Там са концентрирани близо 42 на сто от съхранените работници. Приблизително същият процент са и платените суми. В сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" са около 20 на сто от запазените работни места и малко над 16 на сто от платените пари.

Месеците, в които са направени най-големи плащания по мярката "60 на 40", са януари, февруари и март 2021 г. - по 123 милиона лв. на месец. Тогава са запазвани и по 150 000 работници. 

За сравнение, през май 2022 г. по мярката са платени 14 млн. лв. за 20 000 служители, а парите са отишли при 930 работодатели. 

Над 60 на сто от работодателите и близо 70 на сто от работниците са участвали в мярката за период до 10 месеца. 

57% от бизнеса е бил с до 9 наети, а 1,5% - с 250 и повече осигурени.

13.07.2022

МЛАДИТЕ ХОРА СА НАЙ-СИЛНО ЗАСЕГНАТИ ОТ ЗАГУБАТА НА РАБОТНИ МЕСТА ПОРАДИ ИКОНОМИЧЕСКОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА КОВИД

Европейската комисия публикува своя преглед Заетостта и социалното развитие в Европа (ЗСРЕ) за 2022 г. Наред с други констатации докладът показва, че младите хора са сред най-силно засегнатите от загубата на работни места по време на икономическата криза, предизвикана от пандемията от COVID-19. Той показва също така, че възстановяването им е по-бавно, отколкото при другите възрастови групи. Възможните обяснения са свързани с високия дял на срочните договори и трудностите при намирането на първа работа след напускане на училище, университет или обучение. Новият доклад спомага за определянето и обосноваването на политиката за заетостта и социалните политики, необходими за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени младите хора, за да станат икономически независими в условията на влошаващо се социално-икономическо положение поради руското нашествие в Украйна.

Комисарят за работните места и социалните права Никола Шмит посочи: Много млади хора имат високо образование, умения в областта на цифровите технологии и проявяват активен интерес към екологичните въпроси. Това може да им помогне да се възползват от възможностите на възстановяването и на цифровия и екологичния преход. 2022 г. е Европейска година на младежта, защото Европейският съюз се ангажира да се вслушва в младите хора, да ги подкрепя и да подобрява шансовете им в живота. Това означава също така да се подкрепят младите украинци, избягали от войната, като им се помогне да навлязат в образователната система и пазара на труда в ЕС.

В прегледа на ЗСРЕ въз основа на последните годишни данни се констатира, че:

Възстановяването от пандемията от COVID-19 не беше равномерно разпределено. Младите хора (на възраст под 30 години) все още са изправени пред значителни предизвикателства при намирането на работа или намирането на работа, която да съответства на техните умения и опит. Въпреки че младежката безработица намаля през 2021 г., особено към края на годината, тя остана с 1 процентен пункт по-висока, отколкото преди кризата (през 2019 г.). От работещите близо 1 от двама млади хора (45,9%) са имали временни договори в сравнение с 1 от 10 за всички работещи (10,2%). Като цяло за младите хора е по-вероятно да се изправят пред трудна социална и финансова ситуация. Още преди пандемията трудовите доходи на младите хора бяха по-нестабилни от тези на по-възрастните работници. Оглавяваните от млади хора домакинства са изправени пред по-голяма бедност, въпреки че съществуват значителни различия между отделните държави от ЕС. Младите хора срещат трудности при посрещането на ежедневните си разходи, като например разходите за сметки

и наем, а 61% от тях се тревожат за намирането или поддържането на подходящо жилище през следващите десет години. Предизвикателствата, пред които са изправени младите хора, зависят от тяхното равнище на образование и от социално-икономическия им произход. За младите хора със средно образование е с 19 процентни пункта по-малко вероятно да попаднат в ситуация, в която не работят и не учат или не се обучават, отколкото за тези с по-ниско ниво на образование. За лицата с висше образование този риск е с 28 процентни пункта по-нисък. За младите хора в неравностойно положение вероятността да бъдат заети с работа, образование или обучение е още по-малка. Полът е друг фактор, който води до неравенство сред младите хора. Когато започват кариерата си, младите жени в ЕС печелят средно със 7,2% по-малко от колегите си мъже - разлика, която се увеличава с възрастта. На равнището на ЕС само малка част от тази разлика - 0,5 процентни пункта - е резултат от образователните постижения на жените, избора на професия, професионалния опит и вида на трудовия договор, който имат.

Успешни политики на равнище ЕС в подкрепа на младите хора

Прегледът на ЗСРЕ предоставя основан на доказателства анализ на начините за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени младите хора. По-специално политиката в областта на заетостта и социалните политики следва:

да подобряват интеграцията на младите хора на пазара на труда, да дават възможност на младите хора да придобиват умения, да подкрепят трудовата мобилност - градивен елемент за успешна и устойчива кариера, да намаляват рисковете за младите хора, като например от безработица или болест, бедност и задлъжняване, да подпомагат младите хора да си изградят материална обезпеченост и да придобият собственост.

В процес на подготовка са допълнителни инициативи на ЕС в подкрепа на младите хора. През 2023 г. Комисията планира да преразгледа препоръката на Съвета относно рамката за качество на стажовете, по-специално по отношение на условията на труд. Понастоящем група на високо равнище търси начини за подобряване на социалната закрила, включително за младите хора, и ще представи констатациите си в началото на следващата година.

Контекст

Годишният преглед на заетостта и социалното развитие в Европа (ЗСРЕ) е водещият аналитичен доклад на Европейската комисия относно заетостта и социалните въпроси. Той предоставя актуален икономически анализ, както и свързаните с него предложения за политики.

ЕС подкрепя младите хора чрез поредица от политически програми, включително:

Схемата Гаранция за младежта, включваща Инициативата за младежка заетост, оказа трансформиращо въздействие върху пазарите на труда в ЕС. Данните показват, че от 2014 г. насам над 36 милиона млади хора, които веднъж са били регистрирани в схеми по Гаранция за младежта, след това са получили предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване и/или стажове. Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+) е основният инструмент на ЕС за инвестиране в хората, включително в подкрепа за младежката заетост. Новата инициатива ALMA (от английски Aim, Learn, Master, Achieve - стреми се, учи, овладей, постигай) е насочена към млади хора в неравностойно положение, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение. Европейският инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) на стойност 100 милиарда евро беше стартиран през април 2020 г. с цел справяне с въздействието на пандемията върху пазарите на труда в ЕС, включително за младите хора. През 2020 г. той подпомогна около 31 милиона души и 2,5 милиона предприятия. През 2021 г. той подпомогна приблизително 3 милиона души и 400 000 предприятия. Плановете за възстановяване и устойчивост на държавите - членки на ЕС, са съсредоточени върху политиките за следващото поколение като един от шестте им стълба, в съответствие с подсилената Гаранция за младежта.

За повече информация

Преглед Заетостта и социалното развитие в Европа (ЗСРЕ)

Раздел, посветен на анализа на заетостта и социалното положение, на уебсайта на ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване

Европейска година на младежта

08.07.2022

АХУ ФИНАНСИРА С ДО 10 000 ЛВ. ПРОЕКТИ ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

До 10 000 лв. могат да получат работодателите за финансиране на проекти за осигуряване на достъп до действащи или нови работни места за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Същата сума ще се отпуска за предложения за приспособяване на съществуващи работни места и за оборудване на нови работни места за хора с намалена работоспособност.

Средствата се осигуряват от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) по Националната програма за заетост на хората с увреждания. По нея са предвидени и средства за квалификация и преквалификация на наетите хора с увреждания. Работодателите могат да получат до 1000 лв. за професионално обучение на един служител с намалена работоспособност.

Проектните предложения могат да се подават до 17 август 2022 г. в АХУ, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път на ahu_zaetost@mlsp.government.bg. Повече подробности може да видите на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/83.

08.07.2022

ВДИГАТ С 91 ЛЕВА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ

Линията на бедност за 2023 г. да бъде в размер на 504 лв., предлага министърът на труда и социалната  в оставка Георги Гьоков. Увеличението е с 91 лева, тъй като за тази година прагът на бедност е определен на 413 лева. Спрямо 2021 г. линията на бедност беше повишена с 44 лева.

С увеличаването на линията на бедност ще нараснат и социалните помощи по Закона за социалното подпомагане и финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания, което ще окаже благоприятно въздействие върху уязвимите и най-ниско доходните групи от населението, пише в мотивите към проекта.

В Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. се предвижда за 2023 г. ръст на БВП от 2,8%, коефициент на безработица от 4,8% и ръст на заетостта от националните сметки от 0,8%.

Последните данни от НСИ за първо тримесечие на 2022 г. отчитат ръст на БВП от 4,5% на годишна база. За първото тримесечие по данни от наблюдението на работната сила коефициентът на безработица е 4,9%, а заетостта по данни на националните сметки нараства с 1,6% на годишна база.

Използването на линията на бедност, определена в изследването EU-SILC за 2021 г. и публикувано през 2022 г., отразява социално-икономическата среда в страната, пазара на труда и възможностите на бюджета. Промените от социално-икономическо естество и свиването на глобалната икономика през 2020-2021 г. и първото полугодие на 2022 г. са свързани предимно с последиците от СОVID-19, динамичната макроикономическа среда и цялостното влияние на международната обстановка.

Липсата на предсказуемост по отношение на промените в потреблението и заетостта, свързани с все още наличните рискове от здравно естество, международната обстановка и инфлационните процеси, налагат използването на обективен подход при определянето на размер на линията на бедност за 2023 г. съгласно европейската методика на изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)”, който едновременно да гарантира адекватност на използваната статистическа информация и да обезпечи политиките, относими към ограничаване на бедността, пише в мотивите към проекта.

Предложената стойност от 504 лв. компенсира изоставането на националната линия на бедност спрямо изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)”, нараства с 22% (91 лв.) спрямо размера от предходната година, като за последните 10 г. бележи най-голям ръст и разширява обхвата на социалните помощи.

07.07.2022

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИЕ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО С БЪЛГАРИЯ НА СТОЙНОСТ 11 МЛРД. ЕВРО

Европейската комисия прие споразумение за партньорство с България на стойност 11 млрд. евро - в него се определя инвестиционната стратегия на страната в областта на политиката на сближаване за периода 2021-2027 г. Фондовете по линия на политиката на сближаване ще насърчават икономическото, социалното и териториалното сближаване в българските региони и ще спомогнат за изпълнението на основните приоритети на ЕС, като например екологичния и цифровия преход. С тези средства ще бъдат подпомагани и области на политиката, в които България има потенциал да отбележи напредък и да намали регионалните различия в рамките на страната.

Споразумението за партньорство обхваща Европейския фонд за регионално развитие - ЕФРР, Европейския социален фонд плюс - ЕСФ+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход - ФСП, и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури - ЕФМДРА.

Екологичният преход и намаляване на енергийната зависимост

2,4 млрд. евро от ЕФРР и Кохезионния фонд ще помогнат на България да постигне целите си в областта на климата.

По-конкретно, 600 млн. евро ще помогнат за увеличаването на дела на възобновяемите енергийни източници на 27 % от общото потребление на енергия, както и за намаляването на потреблението на енергия и емисиите на парникови газове в обществените сгради. Финансирането от ЕФРР ще се използва и за рециклиране на 70 % от всички отпадъци от опаковки.

Освен това инвестициите също така ще бъдат насочени към намаляването с повече от една трета (най-малко 35 %) на дела на населението, живеещо в риск от природни бедствия, като наводнения или горски пожари.

ФСП ще предостави 1,3 млрд. евро, за да се гарантира социално и икономически устойчив преход. Фондът ще подобри капацитета на засегнатите територии за по-добро използване на енергията от възобновяеми източници.

Настигане на ЕС и подкрепа за най-уязвимите региони

Средствата също така ще помогнат на България да подобри основната си инфраструктура, особено в регионите, в които инвестициите в инфраструктурата са недостатъчни или липсват. Почти половината от общото финансиране по линия на политиката на сближаване (4,2 млрд. евро) ще бъде инвестирано в северозападния, северния централен и североизточния райони, включително под формата на съфинансиране за изграждането на тунела Шипка - първият тунел, който ще минава през Стара планина.

Очаква се също така подкрепата на ЕС за благоприятната бизнес среда да увеличи дела на иновативните малки и средни предприятия от 27,2 % през 2016 г. на 32 % през 2026 г. - те ще създадат работни места и ще допринесат за развитието на българската икономика.

Работни места на бъдещето: по-социално приобщаващ и съобразен с цифровите технологии пазар на труда

България ще инвестира 2,6 млрд. евро от ЕСФ+ с цел подобряване на достъпа до заетост, повишаване на уменията, за да могат хората успешно да се ориентират в двойния екологичен и цифров преход, както и гарантиране на равен достъп до качествено и приобщаващо образование и обучение. Това включва 315 млн. евро за подкрепа на младежката заетост и 630 млн. евро за мерки за социално приобщаване, от които 136 млн. евро са предвидени за борба с детската бедност. 221 млн. евро ще бъдат насочени към социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности, например ромите.

Благодарение на финансирането от ЕС ранното отпадане от училище се очаква да намалее от 12,8 % на 7 % до 2030 г. Очаква се участието на възрастните в учебни дейности да нарасне от 24,6 % на 35,4 %, докато заетостта се очаква да се увеличи от 73 % на 79 %. Населението, изложено на риск от бедност и социално изключване, се очаква да намалее с 0,8 млн. души (от 2,3 на 1,5 млн. души).

И накрая, България се стреми да надхвърли целта, заложена на срещата на върха в Порто, по отношение на равнището на заетост, а броят на хората, изложени на риск от бедност и социално изключване в страната, следва да намалее с почти 800 000.

Устойчиво рибарство и устойчиви аквакултури

ЕФМДРА ще инвестира около 84,9 млн. евро в по-устойчиво рибарство и възстановяване и опазване на водните биологични ресурси в Черно море. Подкрепа ще бъде предоставена и за развитието на устойчив сектор на аквакултурите и преработвателен сектор, включително на местните общности, занимаващи се с рибарство и аквакултури, както и за прилагането на международното управление на океаните. Всички действия, които получават подкрепа, ще допринесат за целите на общата политика в областта на рибарството, както и за ключовите приоритети на политиката на ЕС, очертани в Европейския зелен пакт, стратегията От фермата до трапезата и стратегията за биологичното разнообразие.

Изявления на членове на колегиума:

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите, Елиза Ферейра, каза: Споразумението за партньорство бележи решителна стъпка за България. Финансирането по линия на политиката за сближаване през периода 2021-2027 г. ще бъде от съществено значение за намаляване на регионалните различия в страната и за насърчаване на сближаването по отношение на растежа с останалата част от ЕС. Сега очакваме приключването на преговорите по десетте национални програми, така че възможно най-бързо по линия на политиката на сближаване да могат да започнат инвестиции в ключови области като чиста околна среда, по-добро образование, подкрепа за предприятията и транспортна инфраструктура.

Комисарят, отговарящ за работните места и социалните права, Никола Шмит заяви: Целите на споразумението за партньорство с България показват твърд ангажимент за постигане на социалните цели от Порто по отношение на заетостта, ученето през целия живот и намаляването на бедността. Чрез инвестиране на средствата по ЕСФ + в хората България ще повиши социалното приобщаване и ще подобри достъпа до пазара на труда, особено за хората, които са уязвими или в неравностойно положение.

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс заяви: Европейският фонд за морско дело, рибарство и аквакултури играе решаваща роля за подпомагането на крайбрежните общности, за облекчаването на последиците от кризата за сектора на рибарството и за декарбонизацията на нашата икономика. Той подкрепя иновативни проекти, които допринасят за устойчивото използване и управление на водните и морските ресурси. Това споразумение за партньорство е в основата на ангажимента на България да постигне напредък в екологичния и цифровия преход, като изгражда нисковъглеродни, устойчиви и иновативни сектори на рибарството и аквакултурите и подкрепя развитието на синята икономика в крайбрежните общности. То също така ще подкрепя устойчивостта на секторите, изправени пред предизвикателства поради извънредни събития, причиняващи значителни смущения на пазарите.

Контекст

Споразумението за партньорство с България обхваща 10 национални програми. То обхваща също така допустимостта и изпълнението на ФСП в три български области, които са най-силно засегнати от климатичния преход.

В рамките на политиката на сближаване и в сътрудничество с Комисията всяка държава членка изготвя споразумение за партньорство - стратегически документ за програмиране на инвестициите от фондовете на политиката на сближаване (Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд и Фонда за справедлив преход) и от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури по време на многогодишната финансова рамка. То е съсредоточено върху приоритетите на ЕС, като в него се определят стратегията и инвестиционните приоритети, избрани от държавата членка, и се представя списък на националните и регионалните програми за изпълнение по места, включително предварително годишно разпределение на средствата за всяка програма.

Споразумението за партньорство с България е дванадесетото споразумение за периода на финансиране 2021-2027 г. след вече приетите за Гърция, Германия, Австрия, Чехия, Литва, Финландия, Дания, Франция, Швеция, Нидерландия и Полша.

Съгласно Регламента за общоприложимите разпоредби за периода 2021-2027 г. държавите членки трябва да изпълнят т.нар. хоризонтални и тематични отключващи условия при изпълнението на програмите на политиката на сближаване. Едно от отключващите условия изисква спазване на Хартата на основните права на ЕС. При изготвянето на своите програми държавите членки трябва да преценят дали отключващите условия са изпълнени. Ако Комисията не е съгласна с тази оценка, тя не може да възстанови разходите, свързани с частите от съответната програма, докато условията не бъдат изпълнени. Държавите членки трябва да гарантират, че продължават да отговарят на тези условия през целия програмен период.

За повече информация

Дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г. и NextGenerationEU

Въпроси и отговори във връзка със законодателния пакет за политиката на сближаване на ЕС за периода 2021-2027 г.

Платформа за свободно достъпни данни във връзка със сближаването

Разпределение на средствата в рамките на политиката на сближаване по държави членки

Kohesio

Споразумения за партньорство за периода 2021-2027 г.

07.07.2022

РУМЪНСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА ПОВИШИ СЪС 100 БАЗИСНИ ПУНКТА ОСНОВНАТА СИ ЛИХВА

Централната банка на Румъния повиши основния си лихвен процент с цели 100 базисни пункта до 4,75%, докато очакванията на финансовите пазари бяха за затягане на лихвата със 75 базисни пункта, съобщи БНР.

Новото ниво на румънската лихва от 4,75% е най-високо от юли 2013 г. насам.

Това повишение на лихвената ставка е шестото, откакто централната банка започна процеса на нормализиране на паричната си и лихвена политика през миналия октомври и най-голямото еднократно вдигане на лихвата от глобалната финансовата криза през 2008 г., тъй като централната банка се опитваше да настигне източноевропейските си партньори, които се борят с растящата инфлация чрез поредица от повишения на лихвите.

В Румъния инфлацията скочи през май до почти 19-годишен връх от 14,49%.

Централната банка очаква инфлацията да нарасне повече от очакваното в краткосрочен план и да остане двуцифрена поне до второто тримесечие на следващата година.

07.07.2022

СПАД НА ОБЯВИТЕ ЗА РАБОТА В КРАЯ НА ЮНИ

За пръв път тази година в края на юни се отчита спад от 8 на сто на обявите за работа във водещите сайтове в страната. Това показва ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт "Джобтайгър" (JobTiger).

От началото на годината броят на обявите постоянно нарастваше, но през изминалия месец отчитаме близо 5000 предложения по-малко спрямо месец май, съобщиха от компанията. 

Според експертите обаче това не е повод за притеснения, защото се намираме във ваканционните летни месеци, в които предлагането и търсенето на работа традиционно са в по-малки обеми.

Броят на активните предложения в края на месец юни е малко над 52 000 и са с 4 на сто повече от същия период през 2021 г. 

Спад на обявите се наблюдава в почти всички сектори. Изключение правят "Здравеопазване и фармация" и "Строителство", в които обявите са се увеличили съответно с 16 на сто и 2 на сто.

Основна причина за по-големия брой обяви в здравния сектор е наличието на предложения за медицински персонал за позиции в чужбина.

След постоянния ръст на предложенията през последните 4 месеца в сектора "Хотелиерство и ресторантьорство", през юни те започват да намаляват. Това е секторът с най-голям спад на обявите от цели 22 на сто, след него се нарежда секторът "Търговия и продажби" със спад от 11 на сто, отчитат още от компанията.

По-малък брой обяви има и в секторите "Маркетинг и реклама" (-9 на сто), "Счетоводство, одит, финанси" (-8,7 на сто), ИТ (-6 на сто), "Административни и обслужващи дейности" (3,2 на сто), "Логистика и транспорт" (-3 на сто) и "Производство" (-0,5 на сто).

Дялово разпределение

В дяловото разпределение на обявите на първо място е секторът "Търговия и продажби" с 21 процента дял, следван от секторите "Хотелиерство и ресторантьорство" (17 на сто), "Производство" (15 на сто), ИТ (13 на сто).

След тях се нареждат секторите "Административни и обслужващи дейности" (10 на сто), "Логистика и транспорт" (9 на сто), "Строителство" (5 на сто), "Счетоводство, одит, финанси" (4,4 на сто), "Здравеопазване и фармация" (3,9 на сто), "Маркетинг и реклама" (3 на сто) и "Изкуство" (1 на сто).

Работа от вкъщи

Според анализа броят на предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа в края на месец юни са намалели с 8 на сто спрямо месец май. Те са малко над 5500 за страната или 12,4 на сто от общия брой обяви.

Половината от тези предложения (50 на сто) са в секторa "ИТ", следвани от "Административни и обслужващи дейности" (15 на сто), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (14 на сто) и "Търговия и продажби" (4 на сто).

Предлагане по градове

Броят на обявите във водещите областни градове също е намалял с 8 на сто през месец юни. Спад на обявите има във всеки областен град: София (-6 на сто), Пловдив (-9 на сто), Варна (-9 на сто), Бургас (-15 на сто), Русе (-6 на сто) и Стара Загора (-11 на сто).

Като дялово разпределение предложенията във водещите областни градове заемат 72 на сто от всички обяви. Разпределението във всеки от тези градове е както следва: София (44 на сто), Пловдив (10 на сто), Варна (9 на сто), Бургас (4 на сто), Русе (3 на сто) и Стара Загора (2 на сто).

Обяви, подходящи за бежанци

Броят на обявите за работа, подходящи за бежанци през юни е малко над 2900 (7 на сто дял от всички обяви), като броят им е с 8 на сто по-малко от предходния месец. Една трета от тези предложения са в сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" (30 на сто), като преобладават и в секторите "Търговия и продажби" (18 на сто), "Производство" (15 на сто) и "ИТ" (13 на сто).

07.07.2022

ПРЕДСТАВЕНИ БЯХА МЕРКИТЕ ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ (2021-2027) ЗА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ГРУПИ

Заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев представи мерките по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) за десегрегация на маргинализираните групи. Той участва в Национална конференция на тема „Състояние на ромската образователна интеграция: от сегрегация към обучение в етнически смесена среда“, организирана от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“. „За да спрем образователната сегрегация и всички трайно негативни последствия, които тя създава, трябва да работим не само с децата, но и с техните родители, не само с малцинството, но и с мнозинството“, коментира Кръстев. Според него всички заедно трябва да търсим общите решения, защото сегрегацията не е проблем само на ромите, а на обществото като цяло.

„Новата Програма „Развитие на човешките ресурси“ ще разполага с впечатляващ ресурс, с който ще подкрепим пазара на труда, а една голяма част от мерките за социално включване ще бъдат интегрираните здравно-социални услуги, с които се стремим да обхванем хората от уязвимите групи в малките населени места“, заяви Кръстев. Очакванията са във всички мерки на ПРЧР на национално ниво подкрепа да получат над 95 000 души от ромски произход. В следващия програмен период ще бъде приложен и подходът „Интегрирани териториални инвестиции“, по който за всяка област ще бъдат заделени целенасочени средства за мерки, свързани със заетост, равни възможности и интеграция според нуждите на района. За периода 2021-2027 г. ще бъдат отделени 94,2 млн. евро от ПРЧР, от които ще могат да се възползват всички областни и общински администрации, уточни зам.-министърът. Очаква се най-малко 50 000 души от ромската общност да бъдат обхванати от тези мерки.

Зам.-министър Кръстев представи и възможностите по Европейската гаранция за детето, която в България ще се изпълнява от Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Програма „Образование“. „В следващия програмен период ще бъдат предприети интегрирани действия за гарантиране правата на децата - достъп до качествено здравеопазване, образование, правилно хранене, жилищно настаняване, социални и други услуги в зависимост от нуждите на детето и семейството“, заяви Кръстев. Мерките по ПРЧР, които ще получат подкрепа, са насочени към социално включване, справяне с детската бедност и достъп до здравни услуги за деца. Мерките по Програма „Образование“ са свързани с достъпа до предучилищно и училищно образование и подкрепа за програми за здравословен начин на живот.

Една от одобрените мерки на последното заседание на Комитета за наблюдение на ОПРЧР, е операция „Бъдеще за децата“ с бюджет от 81,2 млн. лв. Основните дейности, които ще бъдат финансирани, са услуги за ранно детско развитие, интегрирани здравно-социални услуги, превенция за по-добро здравеопазване на децата, техните родители и разширено семейство, патронажната грижа за деца от 0 до 3 г., в която е включена и грижата за бременни и родилките. По мярката „Бъдеще за децата“ ще бъдат подкрепени и всички съпътстващи дейности, насочени към реализацията на родителите на пазара на труда, като осигуряване на достъп до пазара на труда, консултиране и трудово посредничество, субсидиране на работни места за неактивни и безработни лица. Очаква се с операцията да бъдат обхванати над 40 000 деца до 18-годишна възраст, като 5 000 от тях се предвижда да бъдат от силно маргинализираните общности. „Ако успехът, който отчитаме до момента с пилотния проект в областите Стара Загора, Сливен и Бургас, бъде мултиплициран, средствата лесно могат да бъдат увеличени съществено“, подчерта зам.-министърът.

07.07.2022

В КОИ ПРОФЕСИИ НАЗНАЧАВАТ НАЙ-МНОГО ХОРА

Професията, която отчита най-голямо увеличение на броя на заетите през първото тримесечие на тази година спрямо същото на 2021,  са помощници при приготвяне на храна. Увеличението е с 25,1% или от почти 1,1 на почти 1,4 милиона души в ЕС работят тази професия. Това показват данни на Евростат за топ 10 на нарастващите професии.
 
Второто най-голямо увеличение - с 15,6%, е в групата на персоналните обслужващи работници, което се отнася до придружители, кондуктори, водачи, готвачи, сервитьори и бармани, фризьори, козметици и строителни и домакински надзорници. През първото тримесечие на 2022 г. тази професионална група е имала 7,6 милиона работници.

Специалистите по информационни и комуникационни технологии се наредиха на трето място с 9,6% увеличение за година. Между тези две тримесечия тази група (която се отнася до разработчици на софтуер и приложения и анализатори и специалисти по бази данни и мрежи) се е увеличила от 4,1 на 4,5 милиона души.

Има две професионални групи с 9% увеличение на броя на работниците: правни, социални, културни и свързани с тях асоциирани професионалисти (+9,4%), както и мениджъри в туризма, търговия на дребно и други услуги (+9,1 %). През първото тримесечие на 2022 г. тези групи наброяваха съответно 3,5 и 2,4 милиона работници.

Следващи в списъка на водещите професии с най-рязко процентно увеличение на броя на заетите лица са професионалистите в бизнеса и администрацията (+7,4%), занаятчиите и печатарите (+6,7%), информационните и комуникационни техници (+5,9%), науката и инженерни професионалисти (+5,7%) и мениджъри производство и специализирани услуги (+5,3%).

За разлика от тях работниците в селското, горското и рибното стопанство отбелязват най-значителното намаление в ЕС – с -12,6 %.

07.07.2022

ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ ФИНАНСИРА РАЗРАБОТВАНЕТО НА СИНТЕЗАТОР НА БЪЛГАРСКА РЕЧ ЗА ХОРА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ

Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика  подкрепи с 364 800 лв. проект за „Разработване на синтезатор на българска реч за нуждите на хората със зрителни увреждания“ на Сдружение „Съюз на слепите в България“. Общият му бюджет е 384 000 лв., а собственият принос на Сдружението е в размер на 19 200 лв. Очаква се синтезаторът да бъде в помощ на над 4 000 хора със зрителни увреждания в цяла България. Той е реализиран с помощта на Института по информационни и комуникационни технологии при БАН.

Речевият синтезатор изговаря подаден към него текст с компютърно генериран глас. Използването му създава възможности за повишаване на образованието и знанията на хората със зрителни увреждания и насърчава тяхното социално включване и трудова реализация. Последният българоговорящ синтезатор е създаден през 2004 г. и вече не отговаря на нивото на развитие на технологиите в тази област.

„Реализацията на проекта е успешен пример за партньорство между държавна институция, национално представителна организация и научната общественост. В него са приложени последните достижения на науката в областта“, изтъкна при представянето на синтезатора заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров. Той постави акцент върху Националния план за възстановяване и устойчивост, като посочи, че в него са отделени 24 млн. лв. за подпомагане на над 3300 лица с трайни увреждания чрез използване на технологии за подобряване на техния живот.

„Фонд „Социална закрила“ за пореден път доказва, че цели да насърчава иновативни проекти, които да подкрепят голям кръг от хора“, каза изпълнителният директор на фонда Марина Сарадинова.