20.01.2023

КОЛКО СА БИЛИ БЕЗРАБОТНИ У НАС ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА

Регистрираните безработни в бюрата по труда в цялата страна за изминалата 2022 година са 264 434, а започналите работа – 164 426 души.

Това сочат предварителните данни от специализираното наблюдение на пазара на труда на Националния статистически институт и Агенцията по заетостта. В последната седмица на миналата година новорегистрираните безработни са 1488 души.

Наблюдението на пазара на труда за миналата година показва тенденциите по области и по седмици за периода 3 януари 2022 – 1 януари 2023 година, като по последни данни населението в трудоспособна възраст е малко над 4 милиона и 106 хиляди души.

През цялата изминала година е налице тенденцията новорегистрираните безработни да са повече от устроените на работа, като единственото изключение е седмицата от 27 юни до 3 юли. Тогава намерилите препитание чрез бюрата по труда са малко над 10 000 души и са два пъти повече от регистрираните.

Пикът на записаните в бюрата по труда за изминалата година е 8798 души – за периода от 3 до 9 януари. Общо през четири седмици от 2022 година новорегистрираните са надхвърлили 8 000 души. Данните сочат, че за последната седмица на миналата година от 26 декември до 1 януари 2023 постъпилите на работа са 744 души, като най-много от тях – 64, са в област Благоевград.

19.01.2023

РАБОТИМ НА "ЧЕРНО" - КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИМ?

Работници и служители могат да проверят каква е вероятността полаганият от тях труд или част от него да е недеклариран, както и да получат насоки как да реагират, ако е установен риск от работа на черно.

Работодателите също могат да проверят доколко прилагат трудовото законодателство и да отстранят несъответствията преди да бъдат проверени на място.

Това е възможно благодарение на иновативен софтуер, разработен по международния проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“ („Cooperation for decent work“), финансиран от Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021.

Инструментът за самооценка е свободно достъпен на сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, която е партньор по проекта, на адрес https://www.gli.government.bg/udw/ Осигурен е и пряк път към него чрез банера „Провери дали работиш недекларирано“.

Софтуерът представлява въпросник, който оценява риска от недеклариран труд в различните му направления – работа без трудов договор или при фиктивни условия, нерегламентирани плащания, застрашени ли са животът и здравето на работещите и др.

С попълването на въпросника работникът получава отговори доколко са спазени трудовите му права, какви биха били последствията за него от допусканите нарушения от страна на работодателя му, както и насоки в кои случаи има основание да потърси съдействие от контролните органи.

За да бъде направена самаоценката, трябва да бъде попълнен въпросникът, който съдържа въпроси, касаещи общата демографска информация и оценяваните рискове. Има възможност въведените отговори да бъдат прегледани и след това да се запазят чрез натискане на бутона „Запази“.

Страницата на оценката се активира след запазването. На нея след всеки въпрос е показана препоръка в зависимост от отговора. В долния край на страницата е показана общата оценка и препоръките към нея (с фон на "светофарен принцип").

Чрез събираната информация не могат да бъдат идентифицирани конкретни лица.

Данните имат за цел да се постигне по-добро информиране на работниците и служителите за степента на индивидуалния риск от полагане на недеклариран труд, а в обработен вид ще послужат за подобряване на информационната и контролната дейност на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" с акцент върху справянето с недекларирания труд.

По различни проучвания и оценки недекларираният труд у нас е около 30 на сто. Все по-рядко той се среща в най-чистия му вид – работа без никакъв договор.

Най-често вече се използват формите на договори с т. нар. фиктивни клаузи – договаря се писмено по-кратко работно време от реално отработеното или по-ниско възнаграждение от реално получаваното. Така част от парите се дават на ръка, без върху тях да се заплащат данъци и осигуровки.

На второ място се прилага практиката да не се изплаща извънреден труд, както и да се използват прикрити трудови договори – тоест сключва се граждански договор при наличие на трудови правоотношения, което също намалява разходите и за двете страни за данъци и осигуровки.

Инспекцията по труда предупреждава работещите, че когато не договарят писмено реалните условия, при които работят, те губят трудови и осигурителни права. При необходимост те, също така, не могат да докажат при какви условия наистина са работили и рискуват да не могат да получат защита от контролните органи или в съда.

Работодателите от своя страна рискуват да бъдат санкционирани, а заради недобрите условия на труд губят и квалифицирана работна ръка.

19.01.2023

ПРЕДЛАГАТ НОВИ МЕРКИ ЗА БЕЗРАБОТНИ

Работодателите да заявят обучение за лицата от неравностойните групи на пазара на труда (на пълно или непълно работно време), които ще наемат, както и да осигурят ментор, който да подпомага да придобият/възстановят трудови навици и да се адаптират към трудовия процес, предвижда нова мярка за насърчаване заетостта. Тя е включена в промени в Закона за насърчаване на заетостта, качени за обществено обсъждане.

„Групи в неравностойно положение“ са безработни с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда, в които се включват: безработни младежи до 29-годишна възраст (включително); продължително безработни лица; безработни лица с трайни увреждания; родители (осиновители) с деца до 4-годишна възраст; изтърпели наказание лишаване от свобода; безработни над 55-годишна възраст; хора с основно или по-ниско образование, или без професионална квалификация.

Друга промяна предвижда да се разшири обхватът на безработните, които могат да бъдат наемани на „зелени работни места“. Ускореното развитие на зеления преход налага да се осигури достъп до „зелени работни места“ на всички безработни, а не само на тези с продължителност на регистрацията над 6 месеца, пише в мотивите към проекта.

В същото време отмяната на неефикасните мерки ще даде възможност за по-ефективно планиране, разпределяне и използване на средствата от държавния бюджет, предоставени за активна политика на пазара на труда.

Предлага се промяна на санкцията за хората, чието участие в субсидирана заетост е прекратено с дисциплинарно уволнение. Вместо забрана за регистрация в бюрото по труда се предлага санкцията да е забрана за участие в заетост или обучение, финансирано от държавата. По този начин тези хора няма да бъдат изключени от търсещите работа лица, ще могат да ползват услуги за заетост, което ще е превенция за преминаване в групата на икономически неактивните, както и за участие в недекларирана заетост.

В допълнение се предвижда безработните, започнали работа на субсидирани работни места, да останат регистрирани като търсещи работа. По този начин ще продължат да ползват услуги за заетост, което повишава шансът им за намиране на постоянна работа.

Предвижда се да се намали санкцията от 6 на 3 месеца за изключването от регистъра на безработните лица с прекратена предходна регистрация. Според мотивите 6-месечен период е неоправдано тежка санкция и води до загуба на правото на обезщетение и до прекратяване на достъпа до услуги, което значително отдалечава лицата от пазара на труда и впоследствие затруднява активирането им.

Разширяват се възможностите за търсещите работа да ползват регламентираните посреднически услуги по насочване към подходящи програми и мерки за заетост и обучение, насочване към обучение на възрастни и насочване към процедура за валидиране на професионални знания, умения и компетентности във всички дирекции „Бюро по труда“ в страната, независимо от мястото на регистрация.

Отменя се изискването към работодателите, кандидатстващи за субсидии по мерки за насърчаване на заетостта, да наемат безработни лица на работни места за длъжности, по които през последните три месеца не са прекратявали трудово правоотношение с работници и служители.

Предлагат се изменения във връзка с регистрацията на лицата, осъществяващи посредническа дейност по наемане на работа, както и по регистрацията на предприятия, осигуряващи временна работа. В законопроекта се предвижда удостоверенията за регистрация да се подписват от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, вместо от министъра на труда и социалната политика.

Регламентира се право за предоставяне на парични средства за представително облекло на служителите на Агенцията по заетостта и териториалните ѝ поделения по трудово правоотношение, което ще създаде равнопоставеност в условията на работа между служители, полагащи еднакъв труд.

18.01.2023

4.7% БЕЗРАБОТИЦА ЗА ДЕКЕМВРИ ОТЧЕТЕ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

Отчетените от административната статистика на Агенция по заетостта 4.7% безработица за последния месец на 2022 г. регистрират най-ниската стойност на показателя за декември. Продължава и спадът по отношение на годишната динамика - в този случай с 0.1 процентни пункта. Това съобщават от Агенцията по заетостта.

Започналите работа безработни през последния месец на 2022 г. са 9938. Работа чрез бюрата по труда откриха и 154 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите, информират от Агенцията по заетостта.

През декември най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост – 18,1%, следват тези в търговията – 16,8%,  хотелиерството и ресторантьорството – 12,6%, държавното управление – 6,4%,  хуманно здравеопазване и социална работа – 6,4%, строителството – 5,1% и други, уточняват още от агенцията.

В края на месеца регистрираните безработни в бюрата по труда са общо 153 944, което е нарастване с 8 513 лица повече спрямо отчетените през ноември. Новорегистрираните през декември са 26 413 - с 2669 повече от предходния месец. Други 411 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца, отчитат още от Агенцията по заетостта.

Данните сочат също, че 1770 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 76 по програми и мерки за заетост и 1 694 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. През декември 179 безработни и заети лица са включени в различни обучения, а 416 са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през декември са 5 542. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (20.5%), следват държавното управление (16.6%); хотелиерството и ресторантьорството (11.6%), търговията (11.2%), образованието (8.5%) и административните и спомагателните дейности (4.8%), посочват от Агенцията по заетостта. 

Според статистика най-търсените от бизнеса професии през същия месец са: персонал, полагащ грижи за хората; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; водачи на моторни превозни средства и подвижни съоръжения; преподаватели; чистачи и помощници и др.

От Агенцията по заетостта напомнят, че равнището на безработица се определя като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население на възраст 15 - 64 г., установено при Преброяването от 2011 г.

Отчетената през ноември м. г. безработицата у нас беше 4,4%.

18.01.2023

ПРАВА ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ И МАЙЧИНСТВО

Освен повод за радост, бременността понякога е и причина за притеснение относно работното място. Ако сте бременна и работеща жена, важното е да не се страхувате да уведомите работодателя ви за бременността. В повечето случаи той няма право да прекрати вашия трудов договор, тъй като всяка бременна служителка се ползва със специална закрила по Кодекса на труда.

Правилният начин да уведомите работодателя си за бременност е да представите медицински документ, удостоверяващ бременността. Така ще може да се възползвате от всички допълнителни права и защити по Кодекса на труда, които се полагат на бременните жени. Важно е да знаете, че устното уведомление или написано на хвърчащ лист в свободен стил няма юридическа стойност и не ви гарантира допълнителните права и защити.

Инвитро, бременност и работа

Работодателят няма право да ви възлага работа, която излага на опасност или застрашава сигурността и здравето на вас и вашето неродено дете. Бременната жена има право да откаже да изпълнява такава работа, без това да доведе до отрицателни за нея за последици, например уволнение. Става дума за професии, свързани с:

- отделянето на токсични химически вещества;

- вибрации, шум, ултразвук, електромагнитни вълни или температури на работната среда над допустимите хигиенни норми;

- вдигане и носене на тежести над 5 кг;

- закрити източници на йонизиращи лъчения (през целия период на бременността);

- възбудители на инфекции, паразитни и гъбични заболявания (например в морга).

Работодателят е длъжен да ви освобождава от работа, когато се налага да ходите на медицински прегледи. За времето, в което сте на преглед, той трябва да ви плати възнаграждение в размера на среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец.

Когато сте бременна или в напреднал етап на инвитро лечение, нощният труд (от 22:00 до 06:00 ч.) е забранен. Да работите през нощта не е позволено и ако вече имате деца до 6-годишна възраст или се грижите за деца с увреждания независимо от възрастта им. Същото важи и за извънредния труд – извън установеното в трудовия ви договор работно време, през почивните дни или по време на официалните празници.

Ако сте бременна, имате дете/деца до 3 години или сте в напреднал етап на инвитро лечение, работодателят ви няма право да ви изпраща в командировка без да сте се съгласили писмено за това.

При по-големи колективи от над 20 жени, работодателят трябва да обзаведе стаи за лична хигиена и стаи за почивка на бременните.

Ако извършваната работа е неподходяща за състоянието ви, по предписание на здравните органи (личен лекар, ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК) работодателят е задължен временно да ви трудоустрои. Например намаляване на работното време, осигуряване на работно място със свеж въздух и светлина, невдигане на тежки предмети и т. н.

В случай че приспособяването на условията на труд е технически и/или обективно неосъществимо или не е оправдано да се изисква поради самия характер на работата ви, работодателят ще трябва да ви премести на друга, подходяща за вас работа.

До изпълнението на предписанието за преместване бременната е освободена от задължението да изпълнява неподходящата работа, а работодателят ще трябва да ѝ изплаща обезщетение. Такова обезщетение ще получите и когато трудовото ви възнаграждение е по-ниско от това, което сте получавали преди трудоустрояването.

Без предварително разрешение от Инспекцията по труда работодателят няма право да ви уволнява, ако сте бременна или майка на дете до 3 години. Ако ползвате отпуск за бременност и раждане, могат да ви уволнят, само ако фирмата бъде закрита.

С предизвестие могат да ви уволнят с предварително разрешение на Инспекцията по труда само при:

- закриване на фирмата;

- отказ да последвате компанията или поделението, в което работите, когато то се премества на друго място;

- когато заеманата от вас длъжност трябва да бъде освободена, за да бъде възстановен незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;

- обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор – например когато нито могат да ви преместят на друга подходяща работа, нито да смекчат условията на тази, която вече имате.

Без предизвестие могат да ви уволнят, когато:

- бъдете задържана за изпълнение на присъда;

- бъдете дисциплинарно уволнена, чрез предварително разрешение на Инспекцията по труда.

При кърмене имате следните права:

- до навършване на 8-месечната възраст на бебето ви се полагат по 1 час два пъти дневно или 2 последователни часа платен отпуск при пълен работен ден от 8 часа;

- при кърмене на близнаци или недоносено дете, се полагат по 3 часа платен отпуск на ден до навършване на 8-месечна възраст, а след това по 2 часа на ден, докато това е необходимо по преценка на здравните органи.

Медицински права

Бременните имат право на консултативен преглед с акушер-гинеколог, който включва безплатни акушерска ехография, цитонамазка, микробиологично изследване, второ ехографско изследване при акушер-гинеколог през 16-20-ата гестационна седмица. Освен това, при първото посещение при лекаря имат право и на следните безплатни медико-диагностични дейности: определяне на кръвна група и Rh-фактор; изследване за сифилис, хепатит В, HIV, хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, СУЕ, урина (седимент).

Някои от тези изследвания може да се извършат повторно през следващите месеци по преценка на лекаря. В лаборатории се заплаща единствено такса за вземане на биологичен материал, независимо от броя на изследванията.

Допълнително бременната има право на един допълнителен безплатен профилактичен преглед при зъболекар и домашни посещения за лечение и манипулации, ако има проблем с бременността.

Отпуск по майчинство и обезщетение

Платеният отпуск по майчинство е с продължителност 410 дни. Любопитно е, че това е един от най-дългите платени отпуски в света. За сравнение, в другите държави в ЕС варира между 6 месеца и година, а в САЩ е 3 месеца). Бащите у нас получават право на 15-дневен платен отпуск при раждане или осиновяване.

Към края на бременността идва време да се подаде молба за отпуск. Преди термина на раждане задължително се ползват 45 дни отпуск. Когато обаче детето се роди преди изтичане на тези 45 дни от началото на отпуска, то тогава оставащите дни се ползват след раждането.

Отпускът по майчинство е платен и се признава за трудов стаж. През първата година се получават 90% от средното брутно трудово възнаграждение, върху което са внесени или дължими осигурителни вноски, за периода от 24 календарни месеца преди отпуска по бременност, но само ако има натрупан 12-месечен общ осигурителен стаж за този риск. Тези средства се изплащат не от работодателя, а от Националния осигурителен институт. За целта всички задължителни осигурителни вноски трябва да са внесени.

Минималното обезщетение е в размер на актуалната минимална месечна работна заплата. При предсрочно връщане на работа (след 135 дни от раждането) майката има право да продължи да получава и 50% от обезщетението.

Майките имат право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете след използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване. Осиновителите имат право на 365 дни отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, считано от датата на осиновяването.

Със съгласие на майката този отпуск може да се ползва и от бащата, когато майката реши, че няма възможност или не иска да отсъства от работното място. В такива случаи има право да прехвърли отпуска на бащата на детето или на един от техните родители, който има сключени трудови договорни отношения на работното си място.

18.01.2023

ЖИВОТЪТ В РУМЪНИЯ СТАНА ПО-ДОБЪР ОТ ТОЗИ В УНГАРИЯ И ПРИВЛЕЧЕ ИНВЕСТИТОРИ, БЯГАЩИ ОТ ВОЙНАТА

Икономиката на Румъния се очаква да изпревари стагниращите си съседи тази година, подпомогната от финансирането от Европейския съюз, стабилността на валутата и чуждестранните инвестиции, движени отчасти от отдръпването на бизнеса от Русия и Украйна.

Международният валутен фонд очаква ръст на БВП от 3.1% в Румъния, но дори ако се сбъдне прогнозата само на Европейската комисия за растеж от 1.8%, Букурещ би изпреварил чувствително Полша, чиято икономика се очаква да порасне с 0.7%, или Унгария, бореща се с икономическо забавяне и главоломно висока инфлация.

Румъния остави зад гърба си едно десетилетие, в което имаше славата на една от най-бедните страни в Европа, обхваната от висока корупция, и излиза от него като втората по големина икономика в Източна Европа след Полша.

Доходите на румънците са вече 74% от европейските

Според най-новите данни на Евростат БВП на глава от населението, изразен като покупателна способност, е бил 74% от средното за ЕС през 2021 г., което е увеличение от 21% спрямо 2010 г.

Средностатистическият румънец би похарчил чистите си доходи за около 20 месеца, за да си купи нов автомобил Dacia Jogger, колкото в традиционно по-богатата Унгария.

Трансформацията е постигната въпреки историята на политическа нестабилност в Румъния - последното падане на правителството беше през 2021 г.

Перспективите на Румъния са подкрепени от нейното членство в ЕС и добрите отношения с Брюксел.

Докато Будапеща и Варшава се пазарят с ЕС за върховенството на правото, свързани с милиарди средства за възстановяване от пандемията, Румъния вече е изтеглила над 6 милиарда евро безвъзмездни средства и евтини заеми.

Премиерът Николае Чука каза, че правителството си поставя за цел да използва повече от 10 милиарда евро годишно, което се равнява на около 4% от БВП на страната. Румъния разполага с около 90 милиарда евро финансиране от ЕС до 2027 г.

Напредъкът в реформите в правосъдието накара Европейската комисия да препоръча през ноември премахването на специалния механизъм за наблюдение на правосъдието, който прилага спрямо Румъния (и България) от влизането й в ЕС през 2007 г.

"При условие че всички мерки за борба с корупцията в плана (фондовете за възстановяване) бъдат приложени правилно, Румъния може да стане пример за добро управление в региона", каза служител на ЕС.

S&P, която подобно на други рейтингови агенции, има най-ниския си инвестиционен рейтинг в Румъния в очакване на намаляване на фискалния дефицит, заяви, че Букурещ е твърдо на пътя да постигне напредък в реформите, договорени за осигуряване на основните фондове за възстановяване.

Заплатите в Румъния задминаха унгарските

Стабилността на валутата лея е друг фактор, особено в сравнение с унгарския форинт, който достигна рекордно ниски нива миналата година. По-високите заплати отвъд границата вече накараха някои унгарци да търсят работа в индустриализирана западна Румъния.

Инвестиционен магнит

Компаниите, преместващи се от Русия и Украйна в близки евтини производствени центрове, частично помогнаха за увеличаване на преките чуждестранни инвестиции до 9.39 милиарда евро през януари - октомври, рекорд за годините след влизането на Румъния в ЕС.

Проучване на Ernst&Young от 2022 г. показа, че повече от половината от 101 чуждестранни компании планират да създадат или разширят дейността си в Румъния, предимно във веригите за доставки и логистиката, което я нарежда на четвърто място в Европа по намерение за инвестиране.

Министерството на малките фирми и предприемачеството каза на Ройтерс, че наблюдава пет възможни проекта за преместване от Русия, Беларус и Украйна на стойност около 705 милиона евро.

Сред тях финландската Nokian Tyres планира да инвестира 650 милиона евро до 2024 г. във фабрика за гуми в Орадя в северозападна Румъния, богат регион, граничещ с бедните части на Унгария.

"Беше ясно, че Орадя е най-добрият избор за нашата нова фабрика", каза пред Ройтерс Палви Антола, която ръководи отдела за връзки с инвеститорите. Тя добави, че Nokian е прегледала над 40 цели за преместване, разглеждайки наличието на квалифицирана работна сила, логистични предимства, източници на зелена енергия и железопътен достъп.

Пречки пред икономиката остават големият дефицит по текущата сметка на Румъния, застаряващото население и хроничната бюрокрация, която осуетява развитието на инфраструктурата. Регионалните различия са огромни, като някои селски райони все още са извън електрическата мрежа, докато в оживения Букурещ жизненият стандарт надвишава този в бивша Източна Германия.

17.01.2023

СПАД НА ОБЯВИТЕ ЗА РАБОТА

През декември 2022 г. се наблюдават малко под 28 000 обяви за работа, като те са намалели с 33% (близо 14 000 по-малко) спрямо ноември. Това показва ежемесечният анализ на водещ кариерен сайт в България (JobTiger).

През последното тримесечие на миналата година спадът е цели 43%, като той е на-осезаем през последния месец на 2022 г.

На годишна база обаче броят на обявите е все още с 5% по-голям от този през последния месец на 2021 г.

От компанията, осъществила проучването, отбелязват, че драстичният спад на предлагането на работа не е нещо нестандартно за последния месец на годината. Коледните и новогодишни празници обикновено са причина за забавяне или преустановяване на работните процеси за 10-15 дни, в това число и процесите на подбор на персонал.

През декември се наблюдава солиден спад при обявите за работа във всеки един сектор, като най-много е намалял броят на предложенията в сектор "Търговия и продажби" – спад на обявите с 3360 или с 35% спрямо ноември. След него се нареждат секторите "Производство" и "Административни и обслужващи дейности“ (понижения с по 36%), "Хотелиерство и ресторантьорство“ (с 29%), сектора "ИТ“ (с 21%), "Логистика и транспорт“ (с 29%), "Строителство" (с 39% спад), "Здравеопазване и фармация“ (с 33%), "Счетоводство, одит, финанси" (спад с 28%) и "Маркетинг и реклама" (с 25% спад).

На годишна база през декември все още се отчита нарастване на обявите за работа в почти всички сектори с изключение на "ИТ", където подобно на тенденциите по света има спад на предложенията за работа с цели 27% спрямо последния месец на 2021 г.

По отношение на дяловото разпределение на обявите по сектори на първо място е секторът "Търговия и продажби" (с 22%), следван от секторите "ИТ" (с 15,3%) и "Производство" (с 14,9%).

Подобно на общия брой обяви, предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа също са намалели с приблизително една трета (с 30%). Те са с около 1400 по-малко от ноември и общият им брой се равнява на около 3400 или 14,3% от всички обяви. Като разпределение по сектори 66% от този тип предложения са в сектора "ИТ", следвани от "Административни и обслужващи дейности" (13%), секторите на аутсорсинг индустрията (12%) и "Търговия и продажби" (5%).

Във водещите областни градове се наблюдава същата тенденция - общият брой на обявите в тях е намалял с 33%. Спадът на предложенията във всеки един от тях е както следва: София (-32%), Пловдив (-36%), Варна (-37%), Бургас (-33%), Русе (-31%) и Стара Загора (-26%). Броят на предложенията за работа като дялово разпределение е:  София (48%), Пловдив (10%), Варна (7%), Бургас (3%), Русе (3%) и Стара Загора (3%).

Броят на обявите за работа, подходящи за бежанци, през ноември е намалял с 33% - около 700 предложения по-малко. Общият брой на този тип обяви  е около 1350, което е 6% дял от всички обяви.

Въпреки солидния спад на обявите за работа през декември, изминалата 2022 г. отчита по-активен и по-стабилен пазар на труда от предходните 2020 г. и 2021 г., заключва анализът на водещия кариерен сайт.

Сумарно през изминалата година бяха публикувани около 566 000 предложения (в това число и дублиращи се позиции на месечна база), което е с 14% (малко над 69 000 ) повече от 2021 г.

Въпреки динамиката през последните месеци, всеки един от секторите отчете ръст на обявите през 2022 г.  Той бе най-голям в сектора "Хотелиерство и ресторантьорство" (с 16 700 повече предложения или ръст с 25%), който успя да възстанови нивата на предлагане от периода преди пандемията.

След този драстичен (макар и обичаен) спад на предложенията за работа през декември, очакванията на JobTiger са, че още в първия месец на новата година ще има нов ръст в предлагането на обяви за работа.

17.01.2023

ОТ КОГА ПОДАВАМЕ ДАНЪЧНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ?

Данъчната кампания 2023 г. започна на 10 януари, като от тази дата стартира подаването на декларациите за доходите на физическите лица по електронен път, по пощата и в офисите на приходната агенция, съобщиха от НАП.

В началото на март 2023 г., след подаването на данните от работодатели и платци на доходи, ще бъде пусната и е-услугата за достъп до предварително попълнената декларация за доходите, която се подава с ПИК или електронен подпис през Портала за електронни услуги на НАП.

В нея могат да бъдат вписани автоматично данни за получени през 2022 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други.

Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно онлайн деклариране и плащане е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък върху общата годишна данъчна основа тази година е 2 май, първият работен ден след 30 април, напомнят от приходната агенция. 

Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 30 юни.

Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък (чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане), данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни.

Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи в сайта на приходната агенция: www.nap.bg и на телефоните на Информационния център на НАП: 02/9859 6801 или 0700 18 700 на цена, според тарифите на съответния оператор.

16.01.2023

КАК СЕ ПРОМЕНЯТ ПОМОЩИТЕ ЗА САМОТНИ СТАРИ ХОРА, ИНВАЛИДИ И СИРАЦИ ПРЕЗ 2023 Г.

Самотни стари хора над 75 г. без доходи ще получават 207,90 лв. от 1 юни тази година. При същите условия за хората над 65 г. достъпът до помощи е 176,40 лв. 83,16 лв. ще получават тези, които са в съжителство или семейство и за всеки от съпрузите.

С въвеждането на линията на бедност от 504 лв. като основа за определяне на помощите ще се разшири кръгът на хората, които ще ги получават и ще се увеличи размерът им.

Той пък ще се актуализира всяка година заедно с линията на бедност. Помощи получават хора с увреждания, деца, възрастни и техните семейства. Очаква се техният брой да нарасне от 63 хиляди през 2022 г. до 115 хиляди през 2025 година, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

Доход

Основата за определяне на диференцирания минимален доход досега беше гарантираният минимален доход от 75 лв. Сега гарантираният минимален доход ще е 25% от линията на бедност, тоест 126 лв.

ЕК очаква към 2024 г. месечните социални помощи да не са по-ниски от 30% от линията на бедност. Изискването е залегнало и в Плана за възстановяване и устойчивост като препоръка от Брюксел. Диференцираният минимален доход се определя в зависимост от броя членове на семейството и броя лица, живеещи в едно жилище. Той е свързан и с възрастта, семейното положение, здравословно и имуществено състояние на заинтересованите лица.

 База

Месечните помощи за хора с увреждания зависят от процента на инвалидност. За тези с 50% базата, върху която ще се изчислява помощта, е 126 лв. За 70% и над 70%  прагът е 157,50 лв.  Сираците до 16 г., а ако учат - до завършване на средно образование, но не повече от 20 г. от 82,50 лв. става 126 лв. Ако детето е настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство, помощта също е 126 лв.

По-малко ще получат децата от 4 до 16 г., които учат, но е допуснато да направят 5 или повече неизвинени отсъствия за съответния месец или повече от 3 дни без уважителни причини от предучилищно образование. Месечната помощ за тях пак ще е по-висока спрямо миналата година, когато прагът е 24,75 лв., но е значително по-ниска от тази на редовно посещаващите училище или градина, защото е 37,80 лв. Помощта за деца до навършването на 16 г., които не учат, се смята върху 25,20 лв.  За тези, които нямат имунизации и профилактични прегледи или ако не е избран личен лекар, сумата също е 37,80 лв. 

За дете с трайно увреждане месечната помощ ще е 126 лв. от юни, сегашната сума е 82,50 лв. Самотните родители на дете до 3 г. ще вземат 151,20 лв., което е с 50 лв. повече. След това, ако учи, до навършване на 16 г. ще получава 126 лв. Родител, отглеждащ дете до 18 г., което не учи, месечно ще взема 25,20 лв. Ако все пак ходи на училище, но има 5 неизвинени отсъствия, месечната помощ е 37,80 лв. За бременните жени, 45 дни преди раждането и родител, отглеждащ дете до 3 г. - 126 лв. е базата на диференцирания минимален доход.

Примери

Ако през 2022 г. едно лице над 65 години живее само и границата за достъп е била 115,50 лв., то след 1 юни 2023 г. тази граница ще бъде вече 176,40 лв. Ако няма право и на социална пенсия за старост, това ще е и размерът на месечната помощ, при липса на друг доход, обясняват от МТСП. Когато за човек с увреждане 70 и над 70 на сто границата за достъп е била 103,50 лв., от юни ще бъде вече 157,50 лв., което ще е размерът на месечната помощ.

Границата за получаване на помощ за сирак до 16 г., при положение че учи до завършване на 12 клас, но не повече от 20-годишна възраст, досега беше гарантираният минимален доход от 75 лв. сега тази граница ще бъде 114,66 лв. и това ще е размерът на социалната помощ. Ако през миналата година за дете с трайно увреждане, до 18-годишна възраст, границата за достъп е била 82,50 лв. то след 1 юни тази граница ще бъде 126 лв. и увеличеният размер ще влезе в помощта, която семейството ще получи.

Средства

Почти тройно е увеличението на средствата, заложени в бюджета за 2025 г., с които ще се плащат увеличените социални помощи, спрямо тези във финансовата рамка за 2022 г. Парите за месечно подпомагане на уязвимите групи ще се увеличат от 37,80 лв. на 126,44 лв. след две години.

По-кратко наказание за взелите пари без право

Хората, които са получили социална помощ, за която нямат право, тя им се отнема за определен период от време. Решението е да се намалят сроковете на рестрикциите в случаите, когато това е направено заради незнание или поради различни житейски ситуации. Срокът на лишаване от социални помощи за период не по-дълъг от две години, става не по-дълъг от една година, уточняват от МТСП. Намалява се и санкцията, когато безработните, получаващи социални помощи, откажат участие в програми за заетост. В тези случаи срокът на лишаване от социални помощи се намалява от 1 година на 6 месеца.

363 890 домакинства с пари за топло

300 290 семейства са получили пари за топло за зимата на стойност 300 лв., а изплатените пари са 157 216 829 лв. Домакинствата са получили и допълнителните 100 лв., които бяха отпуснати с постановление на Министерския съвет. 6,5 млн. лева бяха отпуснати със същото министерско постановление, като средства за отопление взеха още 16 268 домакинства, чиито доходи бяха на границата и с малко не се включваха в норматива. С още едно второ постановление още 47 332 семейства си осигуриха топло, като за целта държавата отдели малко под 14,2 млн. лева. Общо 207 952 629 лв. за 363 890 домакинства.

13.01.2023

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДЕЛНИТЕ ЦЕНИ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРОГРАМА „ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ" 2014 - 2020 Г.

Срок за участие: до 20.01.2023 г.

Настоящият списък с таванови цени може да бъде намерен тук: https://www.interregrobg.eu/en/rules-of-implementation/programme-rules/ceilings.html.

Предложенията си може да изпращате на sc@calarasicbc.ro до 20-и януари 2023. За предложения за изменение, моля, прикачете следното:

 1. Референтни връзки за оферти, налични на пазара или
 2. Оферти от икономически агенти.

За повече информация посетете https://interregrobg.eu

13.01.2023

СПОРЕД ПРЕБРОЯВАНЕТО ОТ 2021 Г. НАСЕЛЕНИЕТО НА РУМЪНИЯ Е 19,05 МИЛИОНА ДУШИ, ПРОЦЕСЪТ НА ДЕМОГРАФСКО ЗАСТАРЯВАНЕ СЕ ЗАДЪЛБОЧАВА

Населението на Румъния наброява 19,05 милиона души, от които 9,8 милиона - 51,5 процента - са жени, според първите предварителни данни за преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г. съобщава Националният статистически институт (НСИ).

В градска среда живеят 9,941 милиона души -  52,2 процента от цялото население.

Според НСИ процесът на демографско застаряване се е задълбочил в сравнение с преди 10 години (преброяването от 2011 г.) и нараства делът на възрастното население (65 и повече години).

Индексът на демографското застаряване се обезцени с почти 20 процентни пункта, като се увеличи до 121,2 възрастни хора на 100 млади хора (Преброяване 2021) в сравнение със 101,8 (Преброяване 2011). Въпреки че броят на младите хора (под 15 години) е намалял със 115 700 души, техният дял в общото население леко се е повишил до 16,1 процента (спрямо 15,9 процента в Преброяване 2011), докато хората на 65 и повече години са се увеличили с почти половин милион души, съответно техният дял е нараснал с 3,5 процентни пункта (от 16,1 процента при преброяване през 2011 г. на 19,6 процента при преброяване през 2021 г.).

В сравнение с постоянното население, регистрирано при предишното преброяване (2011 г.), Румъния е загубила 1,1 милиона жители. От 42 окръга (включително община Букурещ) в 39  окръга населението е намаляло. Изключение правят окръг Илфов, чието население се е увеличило с 153 900 души, и окръзите Бистрица-Насауд и Сучава, отбелязали увеличение съответно с 9 800 и с 7 700 жители.

Информация за етническа принадлежност е налична за 16,5 милиона души (от общо 19,05 милиона души, които съставляват постоянното население на Румъния). 14,8 милиона души (89,3 процента) са се обявили за румънци. Етническото унгарско население, регистрирано при преброяването, е 1,002 милиона души (6 процента), а броят на деклариралите се като роми е 569 500 души (3,4 процента). Етническите групи, за които са регистрирани над 20 000 души са: украинци (45 800 души), германци (22 900 души) и турци (20 900 души).

16,551 милиона души са декларирали своя майчин език и според техните данни структурата на населението по майчиния език е следната: 91,6 процента с румънски като майчин език,  6,3% с унгарски като майчин език.

16,397 милиона души са декларирали своето вероизповедание и данните показват, че 85,3 процента са православни; 4,5 процента се обявяват за римокатолици, 3 процента за реформисти и 2,5 процента за петдесятници. Тежести между 0,4% и 0,8% са регистрирани от следните религии: гръкокатолическата (0,7%), баптистката (0,6%), адвентистите от седмия ден и мюсюлманите по 0,4% всяка.

Почти половината от населението на Румъния (47,9 процента) са семейни със законно сключен брак. 4,495 милиона мъже и 4,629 милиона жени са женени. Двама от петима души никога не са били женени, а вдовиците представляват 5,2 процента от общото население.

43,5 процента от населението на Румъния е със средно ниво на образование (гимназия, следгимназиално, професионално или техническо образование), 40,5 процента са с по-ниско ниво (начално, основно или без образование) и 16 процента с по-високо ниво . При преброяването през 2021 г. 143 600 души са били неграмотни (в сравнение с 245 400 при преброяване през 2011 г.).

Активното население на Румъния е 8,185 милиона души, състоящо се от 7,689 милиона заети и 496 100 безработни. Неактивното население включва 10,868 млн. души, от които пенсионерите и хората на социални помощи представляват две пети (39,5 на сто), а учениците и студентите почти една трета (32 на сто).

Преброяването през 2021 г. беше 13-тото поред в историята на страната и първото, организирано изцяло в цифров формат. Целият процес на събиране на данни се проведе при гарантиране на конфиденциалност и пълна защита на информацията.

12.01.2023

ФИНАНСОВИ НОВОГОДИШНИ ОБЕЩАНИЯ И КАК ДА ГИ СПАЗИМ

Новогодишната резолюция е обещание, което човек си дава да започне да прави нещо добро или да спре да прави нещо лошо в началото на годината. Например да се храните по-здравословно и да откажете пушенето. А какво ще кажете за обещанието да спестявате повече и да изчистите всички заеми? Ако още не сте си дали новогодишни обещания, свързани с финансите, ние ви предлагаме няколко добри идеи.

Направете обзор на миналогодишните финансови грешки и успехи

Не можете да планирате бъдещето, ако не анализирате миналото си. Прегледайте старите си банкови извлечения и извлечения по кредитни карти и вижте къде се намирате в момента. Какви финансови грешки допуснахте миналата година? А кои финaнсови постижения ви карат да се гордеете?

Поставете си финансови цели и ги запишете

След като разгледате миналите си финансови грешки и успехи, направете списък на финансовите си цели за новата година. Те могат да бъдат всеобхватни, големи цели или по-малки, специфични цели. Каквото и да искате да постигнете, запишете целите си някъде, където ще можете да ги виждате всеки ден. Това ще ви мотивира да не се отказвате, когато срещнете трудност по пътя.

Започнете да си правите бюджет

След като вече знаете какви финансови цели искате да постигнете тази година, създайте бюджет, за да ги осъществите. Колко пари изкарвате всеки месец и каква част от тях отива за домакински разходи, грижи за децата, пътуване до работното място, развлечения, дрехи, изплащане на дълг и т. н.? Пресметнете внимателно финансите си и след това създайте план за действие. Проследявайте разходите си през месеца и коригирайте бюджета си, когато е необходимо.

Променете навиците си за харчене

След като определите какви суми ще отделите за всяка категория, помислете как харчите парите си през един обикновен ден. Купувате ли си кафе всяка сутрин? Излизате ли веднъж седмично на обяд/вечеря? Плащате ли за услуги, които (почти) не използвате? Пазарувате ли хранителни продукти без списък? Правите ли дребни покупки онлайн, когато ви е скучно? Оценете навиците си за харчене и след това се ангажирайте да промените поне един от лошите навици, които „изяждат“ вашите пари.

Плащайте бързо, купувайте бавно

За да предпазите финансите си, винаги следвайте едно просто правило: плащайте бързо и купувайте бавно. Платете сметките си веднага щом дойдат, за да избегнете такси за закъснение и за да разберете колко точно пари ще ви останат. И възприемете подход на по-бавно харчене, за да намалите импулсивните покупки и да подобрите рационалното мислене. Това може да стане чрез прилагане на „пауза“ между момента, в който за първи път пожелаете да купите нещо, и момента, в който действително го купувате.

Изплатете изцяло салдото по кредитната си карта

Ако не можете да изплатите баланса си изцяло, поне се стремете да внесете повече от минималното плащане. Уверете се, че имате необходимата сума в банковата си сметка, преди да правите покупки с кредитната си карта. Това ще ви помогне да прекъснете безкрайния цикъл на работа за изплащане на кредитната ви карта, докато добавяте още разходи към нея. Избягвайте да откривате нови кредитни карти, освен ако не сте сигурни, че ще можете да ги управлявате отговорно.

Говорете за финанси със своите близки

За да сте сигурни, че ще останете в правия път през тази година, потърсете подкрепа от вашето семейство и приятели. Споделете финансовите си цели с тях и обсъдете заедно как могат да ви помогнат да ги постигнете – независимо дали това е по-малко излизане по заведения, избор на по-изгодни забавления или просто като „наблюдатели“, за да ги информирате за напредъка си. Може да помислите и за услугите на финансов съветник.

Преминете курс по финансова грамотност

Разширяването на вашата финансова грамотност е една от най-добрите инвестиции, които можете да направите за себе си тази година. Научаването на повече за управлението на парите, дълга, кредита, бюджетирането, пенсионирането и т. н. ще ви помогне не само сега, но и за години напред. Можете да започнете като вземете книга за лични финанси от местната библиотека или се образовате чрез различни онлайн източници.

Създайте си спешен фонд и го изграждайте с времето

Ако има нещо, на което последните няколко години ни научиха, то това е колко е важно да имаме някакъв вид спестявания или фонд за спешни случаи. Като правило трябва да имате пари за 3-6 месеца напред. Но ако в момента изобщо нямате спестявания, не се опитвайте да натрупате цялата сума наведнъж. Чудесна стратегия е да си откриете спестовна сметка, в което част от заплатата ви да се депозира автоматично всеки месец. Така преди да започнете да плащате сметките си ще платите първо на себе си.

Започнете да инвестирате

Инвестирането върви ръка за ръка с решението „платете първо на себе си“. Въпреки че може да не е най-лесната стъпка в този списък, инвестирането е един от най-добрите начини да изградите своето богатство. Задайте месечен план за инвестиране на x лева всеки месец и се придържайте към него, независимо от това какво се случва на пазарите. Има достатъчно информация с много насоки за изграждане на инвестиционен портфейл за начинаещи. Финансовите експерти съветват да се инвестира с по-дългосрочна мисъл.

А сега е време да си дадете финансови обещания и да започнете да ги спазвате стриктно, за да завършите годината по най-добрия начин. Бъдете внимателни да не си поставите твърде много или нереалистични финансови цели. В противен случай може да не успеете да изпълните нито една от тях. Добра идея е да поддържате контролен списък, за да следите как се справяте през годината, така че да можете да направите всички необходими промени навреме.

12.01.2023

ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ ЩЕ УПРАВЛЯВА ПУБЛИЧЕН РЕСУРС В РАЗМЕР НА 2 МЛРД. ЛВ.

През следващия програмен период до 2027 г. „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (Фонд на фондовете) ще управлява 2 млрд. лв. публичен ресурс. Към него ще бъде добавен и значителен размер частно съфинансиране, с което финансовите средства могат да достигнат 4 млрд. лв. Това заяви Николай Генчев, член на новоназначения Надзорен съвет на Фонда на фондовете, чийто принципал е Министерството на иновациите и растежа.

От създаването си през 2015 г. досега Фондът е подкрепил над 2 500 проекта на фирми и общини. Зад тях стоят дялови инвестиции в над 200 иновативни стартъпа, близо 700 микрокредита за малки бизнеси и социални предприятия, почти 500 000 лв. кредитно финансиране за регионални и общински проекти, 540 млн. лв. за 1 300 малки и средни предприятия за преодоляване на последствията от Covid-19 пандемията и др.

Близо 600 млн. лв. свободен ресурс има от стария програмен период за финансиране на бизнеса и общините под различни форми. Останалите средства, които предстоят да се използват в следващата година, са 200 млн. лв. за дялови инвестиции през петте фонда, които са в системата на Министерството на иновациите и растежа, 200 млн. лв. за дългово финансиране през седемте банки, с които Фондът работи, 150 млн. лв. за финансиране на общински проекти, 75 млн. лв. за земеделие, около 120 млн. лв. за общините, както и значителен ресурс за бизнес микрокредити. 

За да достигнат до този ресурс, бенефициентите трябва да посетят сайта на Фонда на фондовете (Фонд мениджър на финансови инструменти в България|FMFIB) и да се свържат с неговите експерти, които да ги насочат към подходящите инструменти, банки или фонд-мениджъри. Освен изброените бенефициенти, които могат да получат подкрепа от Фонда, той може да осигури помощ, чрез финансов посредник, и само за идея на човек, който тепърва иска да развива собствен бизнес. Финансирането може да стартира от 50 000 евро и да достигне до 1 млн. евро. По този начин са финансирани вече над 200 стартъпа в България.

„През настоящия програмен период Фондът разполага с общо 1,2 млрд. лв. публичен ресурс (европейски и национален) и с още около 1 млрд. лв. частно съфинансиране или общо 2,2 млрд. лв., които вече са достигнали до крайните си бенефициенти“, посочи още Генчев.

Той подчерта, че за да могат фирмите, общините, стартъпите и другите възможни бенефициенти да ползват този ресурс, те следва да попитат в банковите клонове на обслужващите ги банки за инструментите на Фонда на фондовете, както и да прочетат повече на сайта на Фонда.

Задачата на Фонд на фондовете е да структурира и управлява финансови инструменти по различните европейски програми. Крайните бенефициенти на получените средства от Фонда могат да бъдат освен различни бизнеси – стартиращи, малки, големи, разрастващи се, така и общини, региони, ВиК дружества в цялата страна, селскостопански производители, малки и семейни фирми и т. н.

Голяма част от ресурса на Фонда на фондовете за новия оперативен период бе осигурен от Министерството на иновациите и растежа по програма „Иновации и конкурентоспособност в предприятията“. Парите ще се инвестират под формата на различни финансови инструменти в подкрепа на бизнеса, общините, земеделски производители, стартъпи и др.

12.01.2023

KAUFLAND ДАВА СТИПЕНДИИ НА ЛЮБИТЕЛИ ПЧЕЛАРИ

До 9 февруари тече записването за новата учебна година в първото любителско училище за пчелари – „Пчеларски университет“, което реализира второто си издание у нас с подкрепата на „зеления“ ритейлър Kaufland България. Целта на проекта е да насърчи пчеларството у нас и да обучи ново поколение модерни пчелари. Инициативата се реализира от „Истински мед“.

Новото издание на „Пчеларски университет“ предлага три курса на обучение - от изцяло онлайн курс до лекции в реално време и практически обучения от професионални пчелари на терен. Броят на студентите, които ще бъдат приети във всеки от тях, е неограничен, а записването става през сайта на университета.

Кандидатите могат да получат стипендии за обучението си, като част от тях са осигурени от Kaufland. Пълна информация за учебната програма, таксата за участие и сроковете за записване могат да бъдат намерени на сайта на университета: https://istinskimed.bg/bee-university.

Гъвкавият формат на обучение - възможностите за онлайн срещи, беседи „на живо“ и практически обучения, позволява да се усвоят тънкостите, свързани с отглеждането на тези изключително интересни и полезни насекоми. Обучението включва всички задължителни теми от пчеларската литература, но добавя и теми за приложението на новите технологии в отглеждането на пчели. Лекторите в университета са опитни пчелари, преподаватели и учени от България и чужбина. Така училището дава шанс на любителите пчелари да станат професионалисти, каквито в България в момента не достигат.

Kaufland България припознава каузата за популяризиране на пчеларството като част от своя ангажимент за опазване на биоразнообразието и пчелите. Компанията има целенасочена политика за редуциране и избягване на пестициди при отглеждането на цветя и растения и работи със своите доставчици да използват предимно биологични препарати. Веригата включва в своя асортимент семена и растения, благоприятни за пчелите.

11.01.2023

11 ЯНУАРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДУМАТА „БЛАГОДАРЯ!“

На днешната дата много страни по света отбелязват Международния ден на най-прекрасната дума – „Благодаря!“. Един прекрасен повод да изразим благодарността си на семейството, приятели, колеги и всеки, който ни е направил деня по-добър.

Специалистите твърдят, че думите на благодарност могат да стоплят и успокоят хората душевно. Стига да са изречени от сърце, разбира се.

Получаването на „Благодаря“ след услуга или добро дело автоматично ни кара да се чувстваме по-добре. Така че не забравяйте да награждавате всеки, заслужил вълшебната думичка.

Учените смятат, че устното, писмено или ритуално изразяване на благодарност има дълбок положителен ефект върху нас. Самото изричане на думата „благодаря” освобождава в тялото ни благотворни химикали, като например допамин и серотонин, които ни карат да се чувстваме щастливи и спокойни.

Както човекът, изказващ благодарността си, така и този, комуто благодарим, изпитват благотворното влияние на окситоцина – хормона на обичта, който е в изобилие в организма на влюбените двойки.

„Ако благодарността беше лекарство, то щеше да е най-добре продаваното лекарство в света”, категоричен е д-р Мурали Дорайсвами от университета „Дюк”. „Тя се отразява благотворно на всеки един важен орган в организма ни.”

Хормоните на стреса като кортизола също намаляват при простото действие на изразяване на благодарност. Учени от университета „Кент” в САЩ са измерили точния ефект от изказването на това хубаво чувство. Стив Топфер и студентите му написали благодарствени писма до свои познати, в които изразявали признателността си за нещо важно в своя живот, а не просто за получен подарък или приятен купон.

Съизмерването на „благодарните” с контролната група студенти, които не били благодарили на никого за нищо, показало, че при първите нивото на общо задоволство от живота значително се покачва, а симптомите на депресията значително отслабват.

Важно е обаче да изразяваме истинска благодарност, подчертават учените – тялото ни я разпознава като много положително събитие и реагира съответно със своята благодарност към вашето действие. Системите му за „награда” са така устроени, че игнорират незначителните събития като „фонов шум”, но отбелязват важните със силна реакция, която ни кара да се чувстваме щастливи и понижава стреса, който вреди на физическото ни здраве.

„Ако искате да сте по-щастливи и здрави, отделете 15 минути да напишете на някого благодарствено писмо”, съветва Топфер. Така насочвате вниманието на мозъка си към мисълта, че се е случило нещо хубаво. Това ще го накара да реагира с вълна от невротрансмитери – химически вещества, които помагат на тялото ни да разбере дали се чувстваме добре или зле.

Ефектът е толкова значим, че може да се използва при лечението на слаба до средна депресия, твърди Дорайсвами. Простата учтивост кара мозъка ни да ни „ощастливи” с порция хормони на доволството.

11.01.2023

ВСИЧКО ЗА ОТПУСКА ПО БАЩИНСТВО

ПРАВО НА ОТПУСК ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ:

Ако сте в брак с майката на детето или живеете в едно домакинство с нея, то вие имате право на 15-дневен отпуск при раждането на детето от датата на изписването му от лечебното заведение. Същото право имате и в случай че с половинката ви сте осиновили при условията на пълно осиновяване дете до 5-годишна възраст. В този случай отпускът ви се полага от деня, в който са ви предали детето.

Отпускът при раждане на дете може да ползвате въз основа на писмено заявление до работодателя ви. Към него се прилагат:

 • Копие от акт за сключен граждански брак или декларация от вас и майката, че съм припознал детето и че живеете заедно в едно домакинство;
 • Документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето.

Важно: Отпускът се заявява и ползва в календарни дни.

В случай че документите ви са изрядни, работодателят ви е длъжен да ви разреши да ползвате отпуска от деня, посочен в заявлението.

Вие, от своя страна, сте длъжен незабавно да уведомите работодателя ви, ако по време на ползването на отпуска ви по бащинство:

 • бракът бъде прекратен с влязло в сила съдебно решение;
 • престанете да живеете в едно домакинство с майката на детето;
 • детето бъде дадено за осиновяване;
 • детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
 • детето бъде настанено извън вашето семейство в семейство на ваши роднини или близки, както и настаняването на дете за отглеждане в приемно семейство;
 • детето почине.

При наличие на тези обстоятелствата отпускът се прекратява.

Може да прекратите ползването на отпуска с писмено заявление до работодателя ви.

ПРАВО ДА ПОЛЗВАТЕ ОТПУСК, ПОЛАГАЩ СЕ НА МАЙКАТА НА ДЕТЕТО:

Вие може да ползвате вместо майката на детето отпуск за остатъка до 410 дни само с нейното съгласие след навършване на 6-месечна възраст на детето, като отпускът на майката се прекъсва.

Този отпуск ползвате въз основа на писмено заявление до работодателя ви, към което се прилагат:

 • акт за раждане на детето;
 • декларация съгласно приложение № 8 към Наредба за работното време, почивките и отпуските.

Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението.

Не може да ползвате отпуска по бащинство едновременно с отпуск при смърт или тежко заболяване на родител.

Когато майката (осиновителката) на дете до 2-годишна възраст или осиновителката на дете от 2 до 5-годишна възраст почине или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, съответната част от отпуска за раждане, при осиновяване и за отглеждане на малко дете се ползват от бащата (осиновителя). С негово съгласие тези отпуски могат да се ползват от един от неговите родители или от един от родителите на починалата или заболялата тежко майка (осиновителка) на детето, когато работи по трудово правоотношение.

Майката има право по всяко време да оттегли даденото от нея съгласие с писмено заявление до нейния работодател и до работодателя на бащата и да продължи да ползва лично отпуска си. Към заявлението до работодателя си майката прилага акт за раждане на детето или акт за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 7 към Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Бащата също може да прекрати ползването на отпуска с писмено заявление до предприятието, в което работи.

Отпускът ви се прекратява, когато:

 • сте лишен от родителски права или те са ограничени по установен ред;
 • детето бъде дадено за осиновяване;
 • детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
 • детето бъде настанено извън вашето семейство в семейство на ваши роднини или близки, както и настаняването на дете за отглеждане в приемно семейство;
 • майката продължи лично да ползва отпуска си по майчинство;
 • детето почине;
 • осиновяването бъде прекратено от съда;
 • трудовото правоотношение на майката бъде прекратено.

Ползването на отпуска по майчинство не се прекратява, когато майката ползва друг вид полагащ й се отпуск.

Времето, през което се ползва отпускът, се признава за трудов стаж.

Важно: Докато ползвате гореописаните отпуски, вие попадате в обхвата на закрилата при уволнение.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ:

 • Вие имате право на парично обезщетение по време на ползването на 15-дневния отпуск при раждането на детето, ако сте осигуряван за общо заболяване и майчинство с минимум 12 месечен осигурителен стаж като осигурен за този риск.

Вие получавате парично обезщетение за работните дни от този 15-дневен срок независимо от обезщетението, което осигурената майка получава за бременност и раждане. Така обезщетение получавате едновременно и двамата.

 • Имате право на парично обезщетение по време на ползването на отпуска след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни.

Тук обаче получавате обезщетението вместо майката на детето – т. е. само вие.

11.01.2023

117 МЛН. ЛВ. ЗА СЕМЕЙНИ ФИРМИ ПО НОВАТА ПРОГРАМА ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Още през януари 2023 г. Министерството на иновациите и растежа ще стартира кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ за модернизация на семейни предприятия и фирми от творческите индустрии и занаяти.

То ще бъде възможно по процедура за Подобряване на производствения капацитет на малки и средни предприятия на стойност над 117 млн. лв. Тя е по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията".

Процедурата ще бъде насочена към малки и средни предприятия и по-точно семейни фирми – предприятия, които се притежават от повече от един член от семейство. Допустимите разходи ще са насочени към придобиване на машини, съоръжения, оборудване и софтуер, свързани с производствените цели на предприятията.

Кандидатстването ще се осъществява само електронно през системата ИСУН.

11.01.2023

КАК ХОРАТА МОГАТ ДА СИ ИЗВАДЯТ ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ?

Знаем, че държавните органи, които ни изискваха свидетелство за съдимост за различни услуги или регистрации, вече получават информацията по служебен път, вместо да ни разхождат до бюрата „Съдимост“ за хартиен оригинал. А информацията дали сме осъждани и за какво е нужна при различни случаи – ако кандидатстваме в МВР, ДАНС, искаме разрешително за оръжие или за търговия с ценни книжа.

Остават обаче редица случаи, когато се налага сами да си вадим свидетелство за съдимост – например, когато постъпваме на работа в частна фирма или получаваме правоспособност да упражняваме определена регулирана професия.

В тези случаи държавата бе предоставила възможност още от 2013 г. българите да го заявяват и получават по електронен път. За целта обаче човек трябваше да притежава квалифициран електронен подпис на физическо лице с ЕГН в сертификата, а цените им до скоро не бяха никак ниски за масовото им издаване и всъщност едва няколко хиляди души притежаваха такива (фирмените електронни подписи не вършат работа в случая). Отделно от това електронното свидетелство можеше да се заяви само от хора, родени на територията на страната, които никога не са били осъждани.

При всички останали случаи се налагаше да посетите лично бюро „Съдимост“ в районния съд по местоживеене, защото само там се съхраняваха в хартиен и електронен вид бюлетините на съдимост за българските граждани, родени на територията, попадаща под юрисдикцията на съответния районен съд.

От няколко месеца обаче функционира Централизираната автоматизирана информационна система „Съдебен статус“, която дава възможност практически на почти всеки български гражданин да си заяви свидетелство за съдимост по електронен път. Какво е нужно?

Освен класическия квалифициран електронен подпис, може да се използва и т.нар. облачен КЕП (който се заявява през мобилно приложение от телефона и чието използване е безплатно, когато се подписва вход в системите за електронна автентикация на държавата). Освен това гражданите може да се идентифицират и с идентификационен код на Националния осигурителен институт или на Националната агенция за приходите. Това са кодове, които все повече граждани притежават, защото те им помагат да подават декларации, правят справки и заявяват услуги в тези две институции.

По отношение на плащането е достатъчно да притежавате банкова карта, каквато имат почти всички българи в работоспособна възраст.

Що се отнася до ограниченията по месторождение или съдебен статус, системата вече дава възможност заявителят да поиска електронно свидетелство за съдимост, дори да не е роден в България, и дори да е осъждан или глобяван по чл. 78а.

Обединиха се информационните масиви на Централното бюро „Съдимост“ с всички 113 бюра в страната. Така данните за статуса на гражданите се обработват и съхраняват само в една база данни, вместо в локалните бази към районните съдилища по местоживеене. Години наред локалните бази данни на бюрата за съдимост се актуализираха ръчно, на база на съдебните бюлетини, което правеше процеса изключително ненадежден, трудоемък и труден за контрол.

Освен промените в онлайн услугата, новата информационна система дава възможност свидетелства за съдимост на хартия да се издават на всички граждани, от всяко едно бюро „Съдимост“ в страната, независимо от месторождението на лицето или адресната му регистрация. Хартиеният оригинал на свидетелството има QR код, който води до електронното съдържание на документа.

Това е немалко облекчение, защото отчетите на районните съдилища сочат, че гражданите все още предпочитат да заявяват свидетелства за съдимост на гише, вместо по интернет, което вероятно се дължеше и на ограниченията, които електронната услуга даваше до момента.

10.01.2023

КАК ДА СИ ПЛАТИТЕ ДАНЪЦИТЕ ОНЛАЙН?

Онлайн плащането на данъци и осигурителни вноски е една от най-предпочитаните електронни услуги на Национална агенция за приходите. От началото на година досега, през т. нар. виртуален ПОС (е-услугата на НАП за плащане с карти), без такси са платени близо 450 млн. лева, а от създаването ѝ през 2018 г. до момента са извършени повече от 2,5 милиона трансакции за почти 1,2 млрд. лв., съобщиха от агенцията.

Електронната услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане“ е достъпна с персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис в Портала за електронни услуги на НАП.

От приходната агенция уточняват, че за плащането чрез виртуалния ПОС терминал не се дължат такси и то се отразява в данъчно-осигурителната сметка на клиента веднага, без обичайното забавяне при банков превод.

Онлайн плащането си остава най-удобният и предпочитан начин за погасяване на задължения. Все повече родители избират да платят данъците и осигуровките си през виртуалния ПОС, тъй като основно изискване за ползването на данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания е да нямат неплатени публични задължения, подлежащи на принудително събиране.

От НАП препоръчват използването на Портала за електронни услуги както за плащане на задължения, така и за подаване на декларации, заявяване на документи, получаване на справки и информация, защото пести време и средства на клиентите.

10.01.2023

ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО ОТПУСКА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ДО 1500 ЕВРО ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Патентното ведомство на Република България обяви безвъзмездна помощ за малките и средните предприятия (МСП) за закрила на интелектуална собственост през 2023 г. Ваучерите, които ще бъдат налични през тази година, покриват до 90 на сто от разходите и почти всички дейности, които МСП трябва да извършат в процеса по придобиване на закрила за тяхната интелектуална собственост, като максималната сума за възстановяване достига 1500 евро.

От Патентното ведомство информират бизнеса, че Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) предвижда нова инициатива за увеличаване на бюджета на Фонда за малки и средни предприятия в ЕС за 2023 г. Целта е подпомагане на бизнеса в повишаването на конкурентоспособността му чрез по-добра закрила и използване на правата на интелектуална собственост.

„Работата по програмата за подпомагане на МСП беше стартирана пилотно през 2020 г. в отговор на пандемията от КОВИД-19. Тогава бе одобрен и създаден Фондът за МСП 2021 в рамките на програма COSME. Неговата цел беше да предостави финансова подкрепа на онези МСП от ЕС, които желаят или да получат услуга за предварителна диагностика на интелектуалната собственост (IP Scan), или да получат закрила за своите търговски марки и/или дизайни“, коментира проф. Владя Борисова, председател на Патентното ведомство.

Обобщените данни за резултатите са категорични: подадени са 12 989 искания за безвъзмездни средства на ниво ЕС на обща сума 3 750 172,60 евро, като средната изплатена сума е 500 евро. През 2021 г. 77 на сто от МСП, които са поискали безвъзмездни средства, са заявители на обекти на интелектуална собственост за първи път, а 52 на сто от бенефициерите посочват, че не биха кандидатствали за закрила на интелектуалната си собственост без подкрепата на Фонда за МСП.

Това дава основание на Службата не само да продължи работата на Фонда, но и да актуализира някои от действията, така че да отговорят максимално на нуждите на МСП, коментират от Патентното ведомство на България.

Ваучерите

 • Ваучер 1 ще възстановява до 90 на сто от разходите за услуги за предварителна диагностика на обекти на интелектуална собственост на стойност до 1350 евро (в зависимост от приложимите разходи на национално ниво за тази услуга, с максимална цена за услугата от 1500 евро). Това би позволило на МСП да се възползват напълно от сканирането на своето портфолио от обекти на интелектуална собственост и все още да разполагат със средства, за да кандидатстват за придобиване на допълнителни права на интелектуална собственост, следвайки препоръките в доклада от сканирането на интелектуална собственост.
 • Ваучер 2 ще покрива регистрацията на търговска марка и дизайн на национално, регионално, европейско и международно ниво за максимум 1000 евро. Процентът на възстановяване ще остане 75 на сто за търговски марки и дизайни, заявени на национално, регионално и европейско ниво и 50 на сто за търговски марки и дизайни, заявени на международно ниво.
 • Ваучер 3 за национални и европейски патенти, с който ще се разшири възможността за възстановяване на такси при подаване на национални и европейски патенти и проучване на предшестващото състояние на техниката. Размерът на безвъзмездната помощ и процентът на възстановяване също се увеличават съответно на 1500 евро и 75 на сто.
 • Ваучер 4, който ще покрие 50 на сто от таксата за електронно подаване на заявки за сортовете растения на ниво ЕС (225 евро). Предоставяйки финансова подкрепа за регистрацията на сортовете растения, Фондът за МСП ще подпомага МСП, участващи в зеления и цифров преход, като в същото време подкрепя целите на Зелената сделка на ЕК. За този ваучер няма да има период на изпълнение, тъй като само таксата за кандидатстване ще бъде допустима за възстановяване.

Две са съществените промени за 2023 г. – увеличаване на бюджета и по-кратък период на активиране на всеки един от четирите ваучера, намален до два месеца с възможност за удължаването му до четири месеца. Това би спомогнало за оптимизиране на изпълнението на бюджета, като позволи по-бързо освобождаване на неизползваните средства към МСП.

„МСП са движещата сила на европейската икономика и на тях се падат 65,2 на сто от всички работни места в ЕС. В България картината не е по-различна – МСП допринасят традиционно за три четвърти от общата заетост и за близо 65 на сто от добавената стойност в икономиката на страната“, казва проф. Борисова и допълва, че именно те предлагат иновативни решения на много неотложни предизвикателства и спомагат за разпространението на иновациите в цяла Европа. Въпреки това само 10 на сто от европейските МСП притежават регистрирани права на интелектуална собственост. Ето защо, според всички анализи, те се нуждаят от подкрепа за повишаване на конкурентоспособността си чрез по-добра закрила и използване на обектите на интелектуална собственост.

Контекст

Фондът за МСП е инициатива, която има за цел да подпомогне финансово малките и средните предприятия в ЕС при закрилата и управлението на техните права на интелектуална собственост чрез националните, регионалните, европейските и международните системи за интелектуална собственост, като използва част от финансовите резерви на Службата. Инициативата се осъществява от Службата в партньорство с Европейската комисия и с подкрепата на Мрежата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPN).

През ноември 2020 г. Управителният съвет и Бюджетният комитет одобриха създаването на Фонд за МСП за 2021 г. по програма „Конкурентоспособност на предприятията и МСП“ (COSME). Действието стартира на 11 януари 2021 г. и приключи на 30 юни 2022 г.

Въз основа на успеха и поуките, извлечени от тази първа покана за представяне на предложения, през ноември 2021 г. Управителният съвет и Бюджетният комитет одобриха създаването на многогодишната инициатива „Фонд за МСП“ за периода 2022-2024 г. в рамките на Програмата за единния пазар на ЕС (SMP).

09.01.2023

КАКВИ СА УСЛОВИЯТА ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПРЕЗ 2023Г.?

Министерството на труда и социалната политика припомня в страницата си във Фейсбук, че от първи януари 2023г. се променят условията за получаване на пенсия за пълен осигурителен стаж и възраст.

За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 януари 2023 г., осигурените лица трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и определен стаж.

От ведомството изтъкват, че през тази година мъжете у нас ще мога да се пенсионират на възраст от 64 години и 6 месеца и 39 години и 4 месеца стаж, а жените на възраст 62 години и 36 години и 4 месеца стаж. 

 От Министерството на труда и социалната политика също така напомнят и какви са условията за 1 година по-ранно пенсиониране. За мъжете съответно - възраст 63 години и 7 месеца и 39 години и 6 месеца стаж и за жените - възраст 61 години и 2 месеца и 36 години и 6 месеца стаж.

За всеки недостигащ месец до общата пенсионна възраст пенсията се намалява пожизнено с 0,4%, уточняват още от Министерството на труда и социалната политика.

Правото на пенсия не се погасява по давност. Лицата, които в предходна година са изпълнили условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще могат да се пенсионират във всеки следващ момент по вече изпълнените условия и през следващите години, независимо от това дали има промени в условията за пенсиониране. Вземането на пенсия се погасява с изтичането на 3-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася.

Предвиденото плавно увеличаване и постепенно изравняване на пенсионната възраст за пенсиониране по общия ред (по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване) (както за жените, така и за мъжете) следва да завърши при навършването на 65-годишна възраст и за двата пола през 2037 г. След това, възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване ще се обвързва с нарастването на средната продължителност на живота (на основание чл. 68, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване).

Изискуемият осигурителен стаж за пенсиониране (по чл. 68, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване) за работещите при условията на трета категория труд също нараства с по два месеца годишно за жените и мъжете до достигане през 2037 г. на 37 години за жените и 40 години за мъжете.

09.01.2023

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЩЕ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЯНА НА РАБОТОДАТЕЛИ ЗА НАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ

Финансова подкрепа ще бъде предоставяна на работодатели, които наемат на работа безработни младежи до 29-годишна възраст. Средствата се осигуряват  по проект "Нови възможности за младежка заетост“.

Финансова подкрепа по проекта за наемане на младежи до 29-годишна възраст могат да получат работодатели от реалния сектор, а също и органи на изпълнителната власт съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост, органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, съгласно чл. 38 от Закона за администрацията, като последните могат да заявят свободни работни места само за стажуване при работодател за младежи със завършено висше образование.

Подкрепа се предоставя на работодатели, които наемат на работа безработни младежи до 29-годишна възраст чрез следните три възможности:

 • сключване на трудов договор за обучение по време на работа, за срок до 6 месеца, като през времето на обучението обучаемият получава трудово възнаграждение за действително отработеното време. С такъв трудов договор работодателят се задължава да обучи работника или служителя в процеса на работата по определена професия или специалност. Договор по чл. 230 от Кодекса на труда се сключва с младежи, които не притежават квалификация по професията, по която ще бъдат обучавани в процеса на работа. Допустимо е такъв договор да се сключва с лица, които притежават квалификация, но по друга професия или специалност. Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, работодателят е задължен да осигури работа за срок до 3 години, съобразно придобитата квалификация, на успешно завършилите обучение лица по проекта (чл. 230, ал. 4 от Кодекса на труда). Обучението се подпомага от ментори, които могат да бъдат, както определени от работодателя негови служители/работници, така и физическите лица, които представляват Работодателя. Възнаграждението на включените в обучение лица е в размер на минималната работна заплата за страната, а на менторите е в размер 1/2 от минималната работна заплата (за назначените на трудово или служебно правоотношение).
 • сключване на трудов договор за стажуване, за срок от 6 до 9 месеца, като възнаграждението е в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към които се отнася разкритото стажантско място (чл. 233б от Кодекса на труда). Стажуването е изпълнение на работа под наставничеството на работодателя или на определено от него лице – наставник, с цел усвояване на практически умения по придобита професия или специалност. Такъв трудов договор може да се сключва само с лица, които притежават квалификация, придобита в системата на средното или висшето образование, за работа на длъжност, която съответства на придобитата от лицето квалификация. Стажуването е за срок от 6 до 9 месеца. При стажуване не се поемат разходи за възнаграждение на наставник.
 • сключване на трудов договор за заетост за период до 9 месеца с осигурен ментор на разкрити от работодателите работни места в сферата на осъществявани от тях дейности на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от Националната класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. Възнаграждението на наетите младежи е в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година. Ментори могат да бъдат определени от работодателя негови служители/работници, назначени на трудово или служебно правоотношение, като със средствата по проекта се покриват разходите им за възнаграждение в размер 1/2 от минималната работна заплата.

По проекта се възстановяват и разходи за обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдените републиканска, областни или общински транспортни схеми или за железопътни превози на пътници в случаите, когато безработното лице е приело предложената от Агенция по заетостта "подходяща работа“ по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта. Разходите за транспорт покриват стойността на разходооправдателните документи (билети – до 2 транспортни средства на ден в една посока; дневни карти), съответстващи на отработените дни за първия месец от стажа/обучението по време на работа/заетостта.

Всички процедури и необходими документи за кандидатстване и включване в проекта са публикувани на Интернет страницата на Агенцията по заетостта.

След одобрение на работодателя и на безработните лица между Агенция по заетостта и работодателя се сключва договор за осигуряване на заетост. На работодателите се възстановяват вече извършени разходи за работни заплати и осигурителни вноски за наетите лица по проекта, като е регламентирана и възможност да се възстановяват освен вече изплатени, но и само начислени разходи на работилите през отчетния месец лица.

Важно е също да се знае, че:

 • Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места за младежи с регистрация в Дирекции "Бюро по труда" на територията на цялата страна;
 • Всички действащи към момента договори с работодатели за стажуване/обучение по време на работа могат, по преценка на съответния работодател, да бъдат анексирани съобразно новите условия по проекта.
 • Заетостта по всички договори с работодатели следва да приключи не по-късно от 31.07.2023 г.

06.01.2023

ПРОГРАМАТА INTERREG VI-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ОДОБРЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Програмата Interreg VI-A Румъния-България беше одобрена от Европейската комисия на 30 ноември 2022 г.

Програмата Interreg VI-A Румъния-България има общ бюджет от 207,45 милиона евро, посветен на местните общности в 7-те окръга в южната част на Румъния (Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констанца) и 8 области на северна България (Видин, Враца, Монтана, Велико Търново, Плевен, Русе, Добрич и Силистра).

Програмата има за цел да финансира проекти в областта на мобилността и свързаността, опазването на околната среда и биоразнообразието, превенцията на риска и адаптирането към изменението на климата, образованието, туризма и културата.

Също така, една от основните ни цели е развитието на Маршрут Евровело 6, който ще допринесе за интегрираното развитие на региона чрез стимулиране на туризма и културната дейност, укрепване на местната икономика и улесняване на транспорта между дунавските градове.

Подробна информация за тази програма можете да намерите тук.

06.01.2023

ОСНОВНИЯТ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ У НАС ВЕЧЕ Е 1.42%

Българската национална банка обяви, считано от 1 януари 2023 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 1.42%.

Това е четвърто поредно повишение. През декември лихвата достигна 1,30%. През ноември основният лихвен процент беше 0,59 на сто, а през октомври - 0,49%. Тогава за първи път от 2016 г. насам основният лихвен процент стана по-висок от нула.

Увеличаването на ОЛП в България идва на фона на повишените лихвени нива от Европейската централна банка.

05.01.2023

КОЛКО ЛЕВА Е МИНИМАЛНИЯТ ПРАГ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛЦИ И САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ?

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и земеделците остава 710 лева месечно, но осигуровките на наетите от тях служители задължително трябва да са върху минимум 780 лева заплата.

Разминаването идва от факта, че т. нар. "удължителен закон" остави минималния осигурителен праг на 710 лева, колкото бе и минималната работна заплата през миналата 2022 година.

В същото време от началото на 2023 година с постановление на Министерския съвет минималната работна заплата вече е 780 лева.

05.01.2023

11 ОБЛАСТИ У НАС СА „ДОНОРИ“ НА РАБОТНИЦИ ЗА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

Над 5 на сто от населението на 11 области в страната (Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Разград, Сливен, Смолян, Търговище, Хасково) е заминало зад граница през последните 10 години.

Тези области са най-големите „донори“ на работна сила за чужди държави, основно от Европейския съюз, информира Главната инспекция по труда на своята интернет страница.

Предпочитаните държави за полагане на труд през последните пет години са основно държави от ЕС. Водещи са Германия, Испания, Италия, Нидерландия, Гърция, Белгия, Австрия, Франция и Чехия.

Основната причина българите да търсят работа в чужбина е заплащането. Близо 96 на сто от трудовите емигранти очакват по-високи заплати от тези в страната ни и се надяват да натрупат спестявания, които ще им помогнат в бъдеще. Данните показват, че тази мотивация не зависи от образование, материално положение и населено място.

В чужбина работят хора на всякаква възраст – от 18 до 55. Преобладават обаче активните българи над 30 години, сочат данните на Инспекцията по труда. От гледна точка на пола мъжете преобладават в съотношение 53% към 47%, но делът на жените постепенно нараства с повишаване на възрастта, като при възрастовата група 46 - 55 години те вече доминират.

Според изследването през последните години делът на хората, които заминават зад граница, бележи тенденция на спад. Като част от причините за това се посочват наложените ограничения покрай коронавируса и рецесията в Европа в резултат на пандемията и на войната в Украйна.

Проучването, осъществено от ГИТ, е в рамките на трансграничния проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“ („Cooperation for decent work“), финансиран от  Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021.

Агенцията е партньор по проекта, а цялото изследване е достъпно на официалната ѝ интернет страница, в секцията „Дейност“, рубрика „Проекти“, подрубрика „Проект DFPO-1.002-0002-C01 „Сътрудничество за достойни условия на труд“ https://gli.government.bg/bg/taxonomy/term/508  Публикувано е като част от Цел № 6 на проекта „Извършване на национални социологически проучвания по въпроси, свързани с недекларирания труд и работата в чужбина“.

05.01.2023

ИЗТИЧАТ БЕЗПЛАТНИТЕ ВИНЕТКИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

В първите три месеца на 2023 г. изтича валидността на 135 614 електронни винетки, отпуснати чрез Агенцията за социално подпомагане на хора с намалена работоспособност. Общият брой на безплатните винетки, предоставени на хора с увреждания към 20 декември 2022 г., е 214 525. Те са за над 20 млн. лв. и са за сметка на бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Най-много безплатни винетки изтичат през януари – 80 638. През февруари – 34 512 бр., а през март - 20 464 винетки. Проверка за срока на валидност на е-винетките може да бъде направена на сайта на АПИ www.api.bg и на www.bgtoll.bg. Директният линк за проверка е https://check.bgtoll.bg.

Право на безплатна едногодишна е-винетка имат хора с 50 на сто и над 50 на сто намалена работоспособност, както и семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания. Правото е за един автомобил с мощност на двигателя до 160 к.с. и обем на двигателя до 2000 куб. см. Препоръчително е заявленията за подновяването на безплатните винетки да бъдат подавани, когато наближи крайната дата на валидността им. Те се подават в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес – лично, с писмо или по електронен път с електронен подпис. Социалните служби обработват документите в 7-дневен срок. Агенцията за социално подпомагане изпраща всекидневно обработените заявки на Агенция „Пътна инфраструктура“, която издава е-винетката в рамките на следващия работен ден.

При прехвърляне на собствеността, безплатната е-винетка не следва автомобила. В тези случаи правоимащият трябва в срок до три работни дни да уведоми Агенция „Пътна инфраструктура“, за да може да получи нова безплатна винетка от Агенцията за социално подпомагане. Под прехвърляне на собственост се има предвид покупко-продажба на пътно превозно средство или бракуване на автомобил и прехвърляне на лицензирана фирма за разкомплектоване с договор. Когато автомобилът е бракуван и е оставен за съхранение в частен имот, лицето няма право да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка до изтичането на първоначалната валидност.

При затруднения и нужда от консултация желаещите да им бъде издадена безплатна е-винетка чрез Агенцията за социално подпомагане могат да се свържат с центъра за обслужване на клиенти на Националното тол управление на тел.: 0700 10 876 или на e-mail: info@bgtoll.bg.

04.01.2023

ИМАМ ЛИ ПРАВО НА БЕЗПЛАТЕН ОЧЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТА?

Съгласно чл. 8 от Наредбата, работодателят следва да организира трудовата дейност на лицата, работещи с видеодисплеи, по начин, осигуряващ периодични прекъсвания на работата с видеодисплеи, които се ползват за: 

 1. регламентирани почивки, като техният брой, продължителност и ред на ползване се определят в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа; 
 2. извършване на други дейности с цел намаляване на натоварването, дължащо се на работата с видеодисплеи.

В допълнение към посочените мерки, работодателят осигурява и преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести: преди започване на работа с видеодисплеи; един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години, както и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. В случаите, когато при тези прегледи се установи необходимост от средства за корекция на зрението при работа с видеодисплеи, те също се осигуряват за сметка на работодателя.

Основните изисквания, които следва да спазват работодателите и работещите при работа с видеодисплеи, са определени с Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. Съгласно наредбата работодателят е задължен да извършва оценка на риска на работните места с видеодисплеи за определяне на възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др.

Съобразно оценката на риска, работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за намаляване на рисковете, както и да предостави на служителите обучение и информация относно тези мерки и изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове.

Целта на цитираните мерки е да се осигурят условия на труд, при които са елиминирани или намалени всички професионални рискове, с оглед запазване на здравето и работоспособността на работещия при условия на пълна заетост и в течение на целия му трудов стаж.

04.01.2023

ВДИГАТ ПОМОЩИТЕ ЗА 670 000 ДУШИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Месечната финансова подкрепа за 670 000 хора с трайни увреждания ще се увеличи с 22% от 1 януари 2023 г. Ръстът е резултат от повишаването на линията на бедност от 413 лв. на 504 лв. от същата дата.

Съгласно Закона за хората с увреждания конкретният размер на помощта е процент от нейната стойност и се определя в зависимост от степента на увреждането, припомнят от социалното министерство.

Така хората с над 90% увреждане, с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност, от догодина ще получават 287,28 лв. месечно – с 52 лв. повече отколкото в момента.

За хората с над 90% степен на увреждане, с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест – месечната финансова подкрепа ще се увеличи с близо 30 лв. и ще достигне 151,20 лв.

Хората с над 90% увреждане ще получават по 126 лв.

Хората с от 71 до 90% степен на увреждане ще получават по 75,60 лв. на месец, а тези с между 50 и 70,99% степен на увреждане – по 35,28 лв.

Месечната финансова подкрепа се изплаща от Агенцията за социално подпомагане съгласно Закона за хората с увреждания.

Новият по-висок размер на помощите за месец януари 2023 г. ще бъде изплатен през февруари. През януари обаче хората ще получат месечна финансова подкрепа за декември 2022 г., която ще е в досегашния си размер.

Преди Коледа парламентът прие на второ четене промени в Закона за социалното подпомагане. Измененията предвиждат социалните помощи да се определят на база размера на линията на бедност за съответната година, определена с постановление на Министерския съвет. Досега социалните помощи се определят на база на гарантиран минимален доход.

03.01.2023

МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА СТАВА 780 ЛЕВА ОТ 1 ЯНУАРИ 2023

Минималната работна заплата става 780 лв. от 1 януари 2023 г., реши правителството. Размерът ѝ се повиши с 9,9% спрямо досегашната й стойност, а увеличението на годишна база е с 20%. Това съобщи вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров.

При определянето на новия размер на минималната работна заплата са отчетени реалните параметри на макроикономическата среда и възможностите на държавния бюджет. „Това ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите и на неравенствата в разпределението на доходите“, заяви вицепремиерът Лазаров. 

Ръстът на най-ниското възнаграждение за труд ще повиши покупателната способност и потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на труда, ще увеличи мотивацията на работната сила и ще намали нелоялната конкуренция. „Чрез това увеличение ще бъдат подкрепени също работещите в социалните услуги и личните асистенти по механизма за лична помощ, чиито заплати се определят с коефициент съобразно размера на минималната работна заплата“, подчерта министърът.

С приемането на новия размер на възнаграждението се създават условия за изготвяне на механизъм за определяне на минималната работна заплата. „Разработването му ще започне в началото на 2023 г., когато съвместно със социалните партньори ще започнем работа и по създаването на предпоставки за прилагането на Директивата за адекватните минимални работни заплати“, обясни вицепремиерът Лазаров.

03.01.2023

ПУБЛИЧНИ И ЧАСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ В ЕС МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ALMA

Публични и частни организации и институции със седалище в държава членка на Европейския съюз могат да кандидатстват с проектни предложения по поканата за изпълнение на инициативата ALMA. Поканата се реализира от Агенция на Европейския социален фонд ESFA в рамките на Инициативата за социални иновации на ниво ЕС. Кандидатите трябва да бъдат в ролята на „изпращаща организация“ за младежи по инициативата ALMA (Aim-Learn-Master-Achieve). Проектите следва да бъдат насочени към младежи от групата NEETs, които нито работят, нито са в образование или обучение.

Основната цел на поканата е държавите членки да бъдат подпомогнати в прилагането на инициативата ALMA в програмите с финансиране от Европейския социален фонд +. По инициативата ALMA се предоставят възможности на младежи в неравностойно положение да стажуват и да придобият опит при работодател в друга държава членка на Европейския съюз, а при завръщането си да бъдат подкрепени за намиране на работа.

Допустимите дейности по проектите ще се реализират в две фази – подготовка и изпълнение. В подготвителната фаза е допустимо изграждането на партньорства, включително транснационални, за изпълнение на дейностите по ALMA. Във втората фаза организациите могат да извършат подбор и подготовка на участниците, както и мобилност на младите хора в друга държава членка на ЕС за период до 6 месеца. Младежите от групата NEETs могат да разчитат на консултиране и професионално ориентиране след завръщане в собствената си държава. В рамките на втората фаза може да бъде изготвен доклад за научените уроци от изпълнението на дейностите, а придобитият опит да бъде разпространен на национално ниво.

Бюджетът на поканата е в размер на 15 млн. евро. Безвъзмездното финансиране за един проект е от 300 000 до 650 000 евро, като сумата не може да надхвърля 80% от общия бюджет на проекта. Крайният срок за кандидатстване е 15 март 2023 г. Проектните предложения се подават единствено онлайн чрез портала eSINNIS (Social Innovation Information System).

Подробности за поканата и документите за кандидатстване можете да откриете ТУК.

03.01.2023

КАК ЩЕ СЕ ВДИГНАТ СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ ОТ ТАЗИ ГОДИНА

От 1 юни 2023 година повече хора ще попаднат в системата за социално подпомагане, ще се повишат и размерите на месечните помощи. Те вече ще се изчисляват като 25 процента от линията на бедност, а през 2024 г. като 30 на сто от прага, който ежегодно се актуализира.

От десетилетия като  база за достъп и за определяне на размерите на помощите се ползва Гарантираният минимален доход, който ще остане в историята. Какви са приетите преди дни от Народното събрание промените в Закона за социалното подпомагане?

От социалното министерство изчисляват, че през 2024 година над 115 хиляди ще са хората, които ще получават месечни помощи, сега те са 63 хиляди, а освен това, заради обвързването с линията на бедност, която тази година вече е 504 лева, се повишават и изплащаните средства.

„Ако през 2022 г. едно лице над 65 г. живее само и границата за достъп е била 115,50 лв., то след 1 юни 2023 г. тази граница ще бъде 176,40 лв., съответно и това ще бъде размерът на месечната помощ, ако лицето няма доход.

Друг пример – ако едно лице с трайно намалена работоспособност – 70 и над 70 на сто от границата за достъп през 2022 г., сумата е била 103,50 лв., то след влизане на закона в сила вече границата за достъп ще бъде 157,50 лв. и съответно размерът на получаваната помощ. Така че, ако сравним 103 лв. към 157 лв. ще видим това значително увеличение, като през 2024 г. помощите ще бъдат още по-високи с оглед увеличената линия на бедност за тази година и съответно увеличеният процент към линията на бедност не по-малко от 30%“, обясни заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска пред БНР.

Приемането на промените в закона за социалното подпомагане  беше наложително и защото е заложено като условия по втория транш, който страната ни ще поиска по Плана за възстановяване и устойчивост и защото България получаваше редовни критики, че няма адекватни инструменти за подпомагане. До юни ще се приемат и промените в подзаконовата нормативна база, предвиден е по-облекчен достъп и по щадящи рестрикции спрямо хора, временно лишени от помощи.

30.12.2022

КОИ СА ПОЧИВНИТЕ ДНИ ПРЕЗ 2023 Г.

Актуален календар на официалните празници през 2023 г. Вижте кои дни са почивни и възможностите за комбиниране на отпуски с почивни дни.

Накратко, следните дни са официални празници и неработни през 2023 г.:

1 януари 2023 – Нова година.

3 март – Ден на Освобождението на България от османско робство.

16 април 2023 – Великден – християнската религия отбелязва Възкресение Христово.

1 май – Ден на труда и на международната работническа солидарност.

6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия.

24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.

6 септември – Съединението на България.

22 септември – Ден на независимостта на България.

24, 25, 26, 27 декември – Коледа.

30.12.2022

12 ВЪПРОСА, КОИТО ЩЕ ВИ ПОМОГНАТ ДА НАЧЕРТАЕТЕ НОВ ПЪТ ЗА СЕБЕ СИ ПРЕЗ 2023 Г.

С наближаването на края на 2022 г. мислим, че всички можем да се съгласим с едно нещо – това беше странна година. След като най-лошото от пандемията (надяваме се) остана зад гърба ни, хората най-накрая излязоха от тъмните стаи, огледаха се и започнаха да се питат: Какво да правя с живота си сега?

Тази объркана решимост да се начертае нов курс, както в житейски, така и в професионален план, се отразява в постоянно високи нива на напускане, нарастващия интерес към предприемачеството и дигиталното номадство и увеличението на броя на публикациите и разсъжденията за това как много от нас преразглеждат приоритетите и отношението си към работата.

Ясно е, че много хора са решени да преоткрият себе си през 2023 г., но въпросът е откъде да започнат. Има редица статии от организационни психолози и дори цели книги, които обещават да ви помогнат с насоки по новия път, по който искате да поемете. Но един от най-провокиращите размисъл ресурси, на които случайно попаднахме наскоро, е набор от въпроси от Thought Catalog.

Простият списък от 31 въпроса е предназначен да ви накара да се замислите какво ви мотивира, какво изчерпва енергията ви, какво ви пречи и къде в крайна сметка се надявате да се озовете. Подбрахме 12 въпроса, които да ви помогнат да намерите нов път през 2023 година:

 1. Как би изглеждал животът ми, ако парите вече не бяха пречка?
 2. 2. В какви продуктивни дейности прекарвам времето си без друга причина, освен че ме правят щастлив/а?
 3. Какви черти и ценности имат хората, на които най-много се възхищавам?
 4. Колко пари ми трябват, за да съм „наистина“ щастлив/а?
 5. Как бих искал/а да ме описват другите?
 6. Какви неща правя само защото това кара другите хора да ме възприемат положително?
 7. Какво най-много очаквам всеки ден?
 8. Кога за последен път почувствах голям прилив на удовлетворение?
 9. Какво обичах да правя, когато бях по-млад/а, но вече не е част от моя живот?
 10. От кой навик най-много ми се иска да се отърва тази година?
 11. С какво искам да ме запомнят?
 12. За какво бих съжалявал/а най-много, ако никога не опитам?

След като помислите по тези въпроси, ще бъдете готови да поемете по нов път през 2023 г.

30.12.2022

СПИСАНИЕ SCIENCE ОБЯВИ 10-ТЕ НАЙ-ГОЛЕМИ НАУЧНИ ПРОБИВА ЗА 2022 Г.

Всяка година в средата на декември списание Science публикува списък с научните постижения на годината, като избира един най-голям пробив и девет други важни открития. За разлика от Nature, списъкът Science не е посветен на хората, чиито имена са свързани с най-важните научни истории през годината, а на самите събития и открития.

През 2021 г. редакторите на списанието обявиха за основен научен пробив на годината напредъка в предсказването на структурата на протеините с помощта на машинно обучение, по-специално алгоритми с отворен код AlphaFold2 и RoseTTAFold. Основният пробив според редакцията тази година е въвеждането в експлоатация на космическия телескоп "Джеймс Уеб" (JWST).

Топ 10 научни постижения за 2022

 1. Мисията на "Джеймс Уеб"
 2. Многогодишен ориз
 3. Невронни мрежи - творци
 4. Най-големите бактерии
 5. RSV ваксините
 6. Вирусът, отговорен за множествената склероза
 7. Американският закон за климата
 8. Генетичният отпечатък на чумата
 9. Отклоняване на астероид
 10. Древна екосистема, реконструирана от ДНК на 2 милиона години

Мисията на космическия телескоп "Джеймс Уеб"

JWST е космическа обсерватория за изучаване на Вселената в инфрачервения диапазон на дължината на вълната (за разлика например от Хъбъл, който работи в оптичната и ултравиолетовата част на спектъра). Основното огледало на обсерваторията се състои от 18 позлатени берилиеви сегмента с обща площ 27 квадратни метра и тегло 625 килограма: шест пъти по-голямо от огледалото на Хъбъл и почти с една трета по-леко.

За подготовката за стартирането на телескопа бяха необходими почти четвърт век и 10 милиарда долара. Затова стартирането и началото на наблюденията е истински пробив.

Всъщност космическата обсерватория не излита в космоса през 2022 г., а в края на 2021 г. - на 25 декември 2021 г., след тригодишни всеобхватни тестове, ракетата Ариана 5 с телескопа стартира от Куру във Френска Гвиана. За да бъдат избегнати хронологични несъответствия, редакционната колегия нарича пробив не изстрелването, а полета на телескопа, защото се случва след публикуването на предишния списък.

През януари 2022 г. инфрачервеният телескоп навлиза в орбита около втората точка на Лагранж в системата Слънце-Земя и на 11 февруари изпраща първото си техническо изображение. Още пет месеца по-късно обсерваторията официално започва научната си програма и първото научно изображение - пример за гравитационна леща на светлина от далечна галактика от ранната Вселена - е публикувано вечерта на 11 юли. На следващия ден са представени изображения на мъглявините Карина и Южен пръстен, както и на групата компактни галактики "Квинтет на Стефан".

В продължение на шест месеца след това телескопът редовно прави снимки както на нови, така и на добре познати обекти, но с недостъпна досега резолюция и в различна част от спектъра.

Многогодишен ориз

Според редакцията на Science в челната десетка заслужава място многогодишен сорт ориз с висок добив. Превръщането на едногодишните треви в многогодишни форми е един от начините за постигане на по-високи добиви, но и за запазване на почвеното плодородие, без да се изразходват твърде много ресурси.

За първи път многогодишният ориз е отгледан преди двадесет години чрез кръстосване на култивирания азиатски ориз Oryza sativa с африканския му многогодишен роднина Oryza longistaminata. Но бяха нужни още две десетилетия, за да се постигне достатъчен добив от него. Китайските учени започват да го изследват през 2018 г., а тази година отчитат успехите си.

Техният сорт PR23 дава приблизително същото количество зърно през първата година като обикновения едногодишен ориз, при същите разходи за засаждане и отглеждане. И през втората, третата и четвъртата година добивът остава същият, като спада едва през петата година. Това спестява 77 човекодни на хектар за сезон и намалява разходите наполовина.

Невронни мрежи - творци

2022 г. е годината, в която технологията за изкуствен интелект (AI) навлезе в области, които някога са били смятани за уникално човешки, включително изкуството и научните открития. Отначало навлизането на машините бе бавно, но тази година то се превърна в неудържим колонизатор на тези нови територии.

Миналата година редакторите на списание Science отличиха AI инструменти, които предсказват 3D структурата на протеините от последователността на техните аминокиселинни градивни елементи. Разширявайки тази работа, изследователите вече са използват AI, за да проектират изцяло нови протеини, които могат да се използват във ваксини, строителни материали или наномашини. Една техника, наречена „халюцинация“, започва с произволни секвенции и ги мутира към последователности, за които други AI инструменти са сигурни, че ще ги сгънат в стабилни протеини.

Но тазгодишното издание отбелязва невронните мрежи, използвани за създаване на изображения и видеоклипове.

Най-впечатляващото доказателство - неизбежно в социалните медии - идва от така наречените модели "от текст към изображение". Те използват машинно обучение, за да анализират сдвояването на текст и изображения онлайн, намирайки модели, които им позволяват да създават нови изображения въз основа на нов текст.

Миналата година изследователската лаборатория OpenAI представи софтуерна система, наречена DALL-E, която при запитване за „фотьойл във формата на авокадо“ може да изплюе няколко очарователни примера. Тази пролет OpenAI пусна голяма надстройка, DALL-E 2. Тя внедри техника за машинно обучение, наречена "дифузия", при която изображенията се появяват от „шум“, ръководени от контекст или текстови описания.

Методът може ефективно да генерира реалистични и привлекателни картини. Няколко дифузионни модела станаха достъпни за обществено ползване тази година и художник, използващ един, спечели конкурс за изящни изкуства, предизвиквайки както любопитство, така и отрицание.

През октомври Google разширява креативните алгоритми на Imagen и за видео. Сега невронните мрежи са се научили да генерират видеоклипове въз основа на текстови описания. Няколко дни преди това изследователи от Meta представят подобен алгоритъм. Малко по-късно изследователи от Google разработват Imagic - модел на невронна мрежа, който редактира изображения въз основа на словесни инструкции.

Може да прочетете за това как подобни невронни мрежи вече влияят в практиката на художниците и дизайнерите в статията "Краде ли изкуственият интелект на Lensa от човешкото изкуство? Експерт обяснява противоречията".

Най-големите бактерии

През юни тази година биолози описват най-голямата известна бактерия. Тя е не просто по-голяма от всички други бактерии, но по-голяма от повечето от тях около 5000 пъти. На дължина клетката му може да достигне два сантиметра. Бактерията еоткрита в мангрово блато в Карибите и се нарича Thiomargarita magnifica.

За разлика от по-големите, многоклетъчни организми – еукариоти като нас, които имат затворени в мембрана органели в клетките си като ядрото – бактериите принадлежат към група организми, наречени прокариоти, за които традиционно се смята, че са просто „торби с ензими“ без вътрешни мембрани за отделяне генетичен материал.

 1. magnifica макар и прокариот, има вътрешни мембрани за съхранение на ДНК и рибозоми. T. magnifica има много по-голям геном от другите бактерии – 11 788 гена в сравнение с 3 935 гена за средния прокариот.

RSV ваксините

Редакторите на списание Science посочват като важен пробив клиничните изпитвания на две ваксини срещу респираторен синцитиален вирус (RSV).

Според проучванията на Pfizer и GSK новите ваксини предпазват бебетата и възрастните хора - групите, които са най-застрашени от RSV. Обикновено RSV причинява само леки симптоми на настинка, но при кърмачетата може да засегне долните дихателни пътища и да причини бронхиолит с остра дихателна недостатъчност, а при възрастните хора да изостри сърдечно заболяване.

И двете ваксини предотвратяват тежки симптоми при хора над 60-годишна възраст, без да предизвикват сериозни странични ефекти. Те също така предпазват бебетата от RSV, ако майките им са ваксинирани в края на бременността.

Разработването на RSV ваксини е спряно за десетилетия, след като преди повече от 50 години по време на клинични изпитвания на инактивирана ваксина две деца умират, а 80% от участниците в изследването са хоспитализирани. По-късно учените установяват основната причина, поради която ваксиналният вирус е толкова опасен за участниците в теста: той предизвиква образуването на относително слаби антитела, които не само не успяват да спрат вируса, но чрез слабо разбрани механизми помагат на RSV да увреди дихателните пътища.

Новите ваксини решават този проблем: сега антителата се образуват по-надеждно и в по-високи концентрации.

Вирусът, отговорен за множествената склероза

Друг пробив през 2022 г. е откритието, че обикновеният херпесен вирус е основен фактор при множествената склероза (МС), заболяване, при което имунната система атакува и уврежда миелиновата обвивка на невроните в главния и гръбначния мозък.

Анализте на огромен набор от военни медицински досиета показва, че множествената склероза (МС) – заболяване, считано с неизвестна етиология – е усложнение на инфекцията с вируса на Епщайн-Бар (Epstein-Barr virus - EBV).

Вирусът на Епщайн-Бар, известен също като човешки херпесвирус 4, е член на семейството на херпесните вируси. Това е един от най-често срещаните човешки вируси. EBV се среща по целия свят. Повечето хора се заразяват с EBV в някакъв момент от живота си. EBV се разпространява най-често чрез телесни течности, предимно слюнка.

Множествената склероза е хронично демиелинизиращо заболяване на централната нервна система. Основната причина за това заболяване не е известна, но се смята, че вирусът на Епщайн-Бар е възможният виновник. Но повечето хора, заразени с този често срещан вирус, не развиват множествена склероза и не е възможно директно да се демонстрира причината за това заболяване при хората.

Използвайки данни от повече от десет милиона военнослужещи на Съединените щати, наблюдавани за 20-годишен период, 955 от които са били диагностицирани с МС по време на службата си, Кшетил Бьорневик (Kjetil Bjornevik) и колегите му прверяват хипотезата, че МС се причинява от EBV. Те откриват, че рискът от развитие на МС при индивиди, които са били EBV-отрицателни, се е увеличил с 32 пъти след EBV инфекция.

Констатациите могат да доведат до нови начини за лечение или предотвратяване на загадъчното заболяване, което причинява леки симптоми - включително замъглено зрение, умора и изтръпване - при около 2,8 милиона страдащи по света, но постепенно оставя други неспособни да говорят или да ходят.

Американският закон за климата

През 2016 г. бе подписано Парижкото споразумение като част от Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Подписалите споразумението признават необходимостта от задържане на глобалното повишаване на средната температура на планетата в рамките на два градуса по Целзий чрез намаляване на емисиите на парникови газове. Законите на самите подписали страни обаче пречат на постигането на тази амбициозна цел. В САЩ например намаляването на емисиите досега не е било регулирано.

Законът за намаляване на инфлацията (Inflation Reduction Act - IRA), който Джо Байдън подписа на 16 август 2022 г., е тазгодишният пробив. Този закон трябва да насърчи прехода към чиста енергия и електрически автомобили. През следващите 10 години 369 млрд. долара ще бъдат използвани за финансиране на чисти енергийни източници. Авторите на закона смятат, че до 2030 г. той ще намали емисиите на парникови газове с около 40%.

В редакционната статия на Science се отбелязва, че Законът за намаляване на инфлацията е необходима, макар и все още недостатъчна мярка за изпълнение на ангажиментите на САЩ по Парижкото споразумение. Освен федерален закон ще са необходими и закони на ниво отделни щати. Очаква се скоро подобни закони да бъдат приети и в други страни, които са подписали споразумението.

Генетичният отпечатък на чумата

През октомври Nature публикува статия, която показва как Черната смърт - чумна пандемия в Европа през XIV век - е засегнала европейците. След това населението на Европа намалява значително, а последващите огнища на чума са по-малко смъртоносни - независимо дали патогенът се е променил, или хората. Работата на генетиците от Чикагския университет показва, че чумата е променила европейците доста драматично.

Генетиците анализират ДНК на хора, починали малко преди и след пандемията, и откриват локуси, които най-вероятно са били подложени на положителен подбор. Оказва се, че Черната смърт е повлияла най-вече на развитието на човешката имунна система.

Един от откритите локуси съдържа гена ERAP2, който е свързан с имунната система. От една страна, това може да се счита за адаптация към инфекциозни заболявания, но промените в този локус също така увеличават риска собствениците му да развият автоимунни заболявания като болестта на Крон, ревматоиден артрит и лупус.

Отклоняването на астероид

Друг пробив през 2022 г. е успехът на мисията DART (Double Asteroid Redirection Test). Мисията стартира преди две години, когато космическият апарат DART на НАСА бе изстрелян в космоса - специално за да се сблъска със 160-метровия астероид Диморфос, който не е опасен за Земята. Мисията имаше за цел да промени траекторията на астероида, за да се изпробва техника за контролиран сблъсък - един от начините за защита на Земята от астероиди.

На 27 септември 2022 г., в 02:14 българско време, 550-килограмова сонда се удря в Диморфос със скорост над 6 км в секунда.

Редица космически и наземни телескопи наблюдават сблъсъка, за да потвърдят, че траекторията на астероида се е променила. Резултатите дори надминават очакванията на учените и оценките на моделите: периодът на въртене на Диморфос около по-голям астероид от същата система се е променил с цели 32 минути - 26 пъти повече от предвиденото от НАСА. Тези резултати позволяват на учените да проверят ефективността на метода за кинетично отклоняване. А също и че техните модели ще трябва да бъдат усъвършенствани.

Древна екосистема, реконструирана от ДНК на 2 милиона години

Последният пробив, за който редакторите на Science пишат, е откриването на фрагменти от най-старата ДНК във формацията формацията Кап Кьобенхавн (Kap København от датски "нос Копенхаген") в Северна Гренландия.

Според анализа намереният генетичен материал е на повече от два милиона години. Той е два пъти по-стар от предишния рекорд - ДНК от кост на сибирски мамут. Освен рекордната възраст, важността на работата се крие във факта, че молекулярните биолози са успели да пресъздадат цяла екосистема от множество видове растения, животни и микроорганизми, която по това време е преживявала драматична климатична криза, въз основа на данни от секвенирането.

Проби от генетичния материал се съхраняват в лаборатория в Университета в Копенхаген от 2006 г. насам. Древната ДНК в тези проби е сравнително добре запазена, тъй като се свързва с минералите в глината. Благодарение на това съвременните методи за секвениране са създали повече от 16 милиарда записи. Резултатите са сравнени със съществуващите бази данни с геноми на съвременни животни, растения и микроорганизми и е пресъздадена екосистемата на Кап Кьобенхавн преди два милиона години. По онова време там са растели тополи, брези, арктически треви и храсти, а между тях са се разхождали мастодонти, както и предците на съвременните зайци, северни елени, гризачи.

Научните редактори отбелязват, че в тези данни могат да се открият генетични адаптации, които са позволили на растенията и животните да живеят в далечния Север при по-високи температури от днешните. И това може да се използва - например за вграждане в гените на съвременните растения, за да се адаптират културите към променящия се климат.

Това са постиженията, отбелязани от редакторите на списание Science. Дали не пропускат нещо важно? Със сигурност.

30.12.2022

ПО-ЕВТИНИ ВИНЕТКИ ОТ ЯНУАРИ У НАС

От 1 януари 2023 г. влизат в сила нови цени на винетките и тол таксите у нас, напомнят от Агенция „Пътна инфраструктура“. 

Всички видове електронни винетки за пътни превозни средства с обща техническа допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона ще поевтинеят с близо 10%. Годишната винетка ще струва 87 лева, тримесечната винетка ще е 48 лева, месечната – 27 лева, седмичната – 13 лева, а уикенд винетката – 9 лева.

Електронни винетки, купени през декември 2022 г., дори да са с период на активация след 00:00 часа на 01.01.2023 г., се калкулират на цените, важащи до края на настоящата година. Те са както следва – годишна винетка – 97 лв., тримесечна – 54 лв., месечна – 30 лв., седмична – 15 лв., уикенд винетка - 10 лв. Затова трябва да се вземе под внимание, че ако водач на моторно превозно средство купи годишна винетка в края на месец декември 2022 г., то тя ще бъде продадена на цените, които са в сила през 2022 г. 

Приходите от пътни такси към края на ноември 2022 г. са близо 511 млн. лева, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Приблизително 268 млн. лева от тях са от е-винетки, а от тол около 243 млн. лева.

Очакваните приходи от пътни такси - е-винетки и тол, през 2023 г. са около 800 млн. лв. Прогнозите са близо 550 млн. лв. от постъпленията да са от тол, които превозните пътни средства над 3,5 тона заплащат за изминато разстояние. Около 250 млн. лв. се очакваните постъпления от е-винетки.

Националното тол управление апелира потребителите да използват за закупуване на е-винетка от сайта www.bgtoll.bg или мобилното приложение. Електронни винетки могат да бъдат купени и през останалите канали за продажба на Агенция „Пътна инфраструктура“ – на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване – с карта. Гишета има на основните гранични контролно-пропускателни пунктове, както и в 27-те областни пътни управления в страната. 

Електронни винетки се продават и в партньорската мрежа на Агенция „Пътна инфраструктура“, която включва сайтовете www.vinetki.bgwww.tollpass.bgwww.digitoll.bgwww.epay.bg и други.

При купуването на е-винетка е необходимо потребителите внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях или от съответния служител информация преди финално да потвърдят плащането на пътната такса. Отговорността за попълване на коректна информация за номера на превозното средство, категорията му и периода на валидност на винетката е на собственика или ползвателя му. В случай на неправилно декларирани данни се счита, че не е заплатена дължимата винетна такса за съответния автомобил.

Символите от регистрационния номер може да бъдат изписани и на кирилица, и на латиница, но трябва да съответстват на символите в самия регистрационен номер. При изписването на номера се въвеждат само букви и цифри. Символите 0 (нула) и О (буква О) не са взаимозаменяеми. За цифра от номера трябва да се изпише 0 (нула), а за буква - „О“. В случай,че регистрационният номер съдържа тире, точка или интервал, те не се въвеждат.

Право на безплатна е-винетка имат лица с 50 на сто и над 50 на сто намалена работоспособност, както и семействата, които отглеждат деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование, но не по-големи от 20-годишна възраст. Съгласно Закона за пътищата правото е за един автомобил с мощност до 160 к. с. и обем на двигателя до 2000 куб. см.

Трябва да се вземе под внимание, че безплатната електронна винетка не следва пътното превозно средство в случай на прехвърляне на собствеността върху него. В такъв случай правоимащият е длъжен да уведоми Агенция „Пътна инфраструктура“ за извършеното прехвърляне в срок до три работни дни, за да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка.

Заявлението за издаване на безплатна е-винетка трябва да бъде подадено от правоимащия в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес – лично или чрез упълномощено лице, с писмо или по електронен път. Социалните служби обработват и одобряват документите в 7-дневен срок от подаване на заявлението.

Агенцията за социално подпомагане изпраща всекидневно обработените заявки на Агенция „Пътна инфраструктура“, която издава е-винетката в рамките на следващия работен ден.

При затруднения и нужда от консултация, желаещите да им бъде издадена безплатна е-винетка чрез Агенцията за социално подпомагане могат да се свържат с центъра за обслужване на клиенти на Националното тол управление на тел.: 0700 10 876 или на e-mail: info@bgtoll.bg.

30.12.2022

КОЕ Е НАЙ-СПЕШНОТО ИЗМЕНЕНИЕ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Коментар на специалиста

Въпреки нестабилната политическа обстановка, в средата на 2022 г. се приеха изменения и допълнения в Кодекса на труда в България, целящи сигурността и предвидимостта на трудовото правоотношение, като се запази неговата гъвкавост, както и подобряване на възможностите за съвместяване на трудовите и семейните задължения.

Важна промяна в тази стъпка бе промяната в действащото законодателство, която да регламентира индивидуално право на бащата (осиновителя) на отпуск за отглеждане на дете с гарантирано право на обезщетение. Преди промените от 2022 г., от това право можеше да се ползва само майката.

Чрез промените в Кодекса на труда бяха допълнени и някои от правата на работещите по отношение на информацията, която им предоставя работодателя при сключване на трудов договори, също и задължението на работодателят да предоставя информация относно възможностите и начините за напускане на работа, ако работещият пожелае това.

Законодателството вече дава възможност на работника или служителя да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорена забрана в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение поради защита на търговска тайна и/или предотвратяване на конфликт на интереси.

Припомням, че преди промяната, причините за подобна забрана не бяха посочени, и по този начин всеки работодател субективно имаше право да възлага забрана за на работника или служителя да работи и на друго място. Разбира се, това съвсем не изчерпва промените, които бяха направени в Кодекса на труда през 2022 г.

Кое остана недовършено относно промяната в трудовото законодателство и защо е необходимо да се направят решителни стъпки към законовите изменения, отговор на въпросите предоставя д-р Тодор Капитанов, експерт в сферата на трудовото право.

За съжаление, въпреки многото възможности от страна на управляващите и въпреки сериозните настоявания на работещите и представляващите ги синдикални организации, все още остава нерешен проблемът в законодателството със режима на въвеждане на сумирано изчисляване на работното време, което по необясними причини в България се отклонява от международните изисквания, което на практика води до влошаване здравословните и безопасни условия на труд, отнемане част от обичайното свободно време на работещите и се нарушава балансът на времето, предназначено за труд, лично време и времето за семейството.

Ето защо в законодателството спешно следва да се направят промени, с които максималната продължителност на седмичното работно време при сумирано изчисляване да бъде променена от 56 часа на 52 часа, и подобен режим на работа да бъде възможен само в производства с непрекъсваем режим на работа, както сочат европейските директиви и конвенции.

Не бъдат ли предприети мерки в тази насока, вероятността от социално напрежение сред работещите, изразявана чрез протестни действия в цялата страна, е изключително голяма.

Наред с инфлацията и политическата криза в страната, едни подобни действия биха задълбочили допълнително и социалната криза в България. Това е още една допълнителна причина управляващите незабавно да предприемат действия в посока регулиране на Кодекса на труда съгласно изискванията на европейското законодателство.

29.12.2022

ПРАВО НА СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ ПРИ ВТОРИ ТРУДОВ ДОГОВОР

Съгласно чл. 111 от Кодекса на труда работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение. Платеният годишен отпуск се определя пропорционално на времето, зачетено за трудов стаж. Трудовият стаж се изчислява по общите правила, като се набира по часове, дни и месеци (чл. 355 КТ). При работа по два трудови договора, отпускът се разрешава и ползва по всяко правоотношение. Няма пречка при сключен втори трудов договор на основание чл.111 от Кодекса на труда да се ползва платен годишен отпуск едновременно и по двете правоотношения.

В случай, че платеният годишен отпускът не се ползва едновременно или се полага отпуск с различна продължителност, то е възможно да се заяви ползване на платен годишен отпуск от единия работодател и неплатен отпуск – от другия работодател. 

Съгласно чл. 12, ал. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит (клас) се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време - по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време. Следователно, ако основното трудово правоотношение е на 8 часа, то по договора по чл. 111 от КТ не се полага възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.

Съгласно чл. 296 от Кодекса на труда работодателят осигурява на работниците и служителите безплатно работно и униформено облекло при условия и по ред, установени от Министерския съвет или в колективен трудов договор. Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (ДВ, бр. 9 от 2011 г.) регламентира реда, начина и условията за предоставяне на безплатно работно и униформено облекло от работодателите на работниците и служителите.

Съгласно чл. 292 от Кодекса на труда, социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите се финансира със средства от работодателя и от други източници. Начинът на използването на средствата за социално-битовото и културното обслужване се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите – чл. 293, ал.1 от КТ.

Следователно средствата от социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите се ползват по начина, определен от общото събрание. С оглед разпоредбите, работодателят не може да нарежда изплащане или неизплащане на средства за социално-битово и културно обслужване без решение на общото събрание на работниците и служителите.

29.12.2022

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: МОЯТ БИЗНЕС ПЛАН - КОГА, КАК И ЗАЩО ДА ГО АКТУАЛИЗИРАМ?

Всеки успешен бизнес се нуждае от добре обмислен бизнес план. Неусетно приключи и тази година и е време за бърза проверка дали и какво можете да промените, за да увеличите ефективността на бизнеса си и да завършите годината с чувство на удовлетвореност.

Факт: Бизнесите, които изграждат бизнес план в самото си стартиране, имат 7% по-високи шансове за растеж от онези, които не се осланят на такъв. (Francis J. Greene & Hopp, 2017).

Защо е необходимо да анализирам бизнес плана си?

Отговорът тук е прост – защото всичко се променя. Вие сте различен човек, екипът ви е претърпял развитие, бизнесът и индустрията, в която работите, също. Тези фактори пораждат опасността, заложените цели в началото на годината или при стартиране на бизнеса, вече да не са актуални. 

Ето примери:

Може би сте започнали с малък онлайн магазин и базов план на услугата с цел да валидирате идеята си, без да рискувате голяма сума. Към онзи момент сте заложили очакванията си за нисък трафик в магазина и сте игнорирали нуждата от повече от 5 пощенски кутии, тъй като такъв е бил капацитетът на екипа ви.

Още през първите месеци обаче идеята се е проявила като успешна, а продуктът – търсен. Увеличавате рекламните си усилия и докарвате повече трафик на сайта. Респективно, екипът ви се разраства и имате нужда от допълнителен брой професионални имейли. Време e да преминете на следващ план с повече ресурси и възможности, за да обезпечите нуждите си. 

Аналогична е и ситуацията, в която стартирате със споделен хостинг план, но с развитието на бизнеса ви усещате необходимостта от това да разполагате със собствено сървърно пространство, предоставяно от услугата ManagedVPS.  

А може би сте започнали амбициозно, представяйки богато портфолио от продукти, но продажбите така и не са достигнали задоволителна за вас степен. Няколко поредни месеца, изпълнени с финансови притеснения и търсене на алтернативни методи за промотиране могат да ви подействат доста разочароващо. Дори да ви накарат да си задавате въпроси като изобщо правилно ли сте постъпили, разумна ли е стратегията ви, добър ли е сайтът ви и пр.

Не се плашете. Отделяйки време да премислите посоката на развитие на бизнеса си, вие можете да идентифицирате пропуските в правилния момент и да потърсите надеждно решение, за да увеличите успехите си. 

Колко често да актуализирам бизнес плана си?

Много експерти твърдят, че е добре да премисляте бизнес целите си поне веднъж годишно. Споделяме тяхното мнение, но допълваме и че честотата зависи от няколко важни фактора:

Прогресът ви до момента. Помислете каква част от предишно заложените си цели сте успели да изпълните и за какъв период. Когато препланирате, не е правилно да налагате чести промени само за да отбележите, че ги има. Напротив, те трябва да бъдат съобразени с пропуските и напредъка ви до момента. 

Може би сте мислили, че популяризирането на страницата ви в социалните мрежи ще отнеме едва месец или два, но половин година по-късно все още се опитвате да натрупате ангажирани последователи. Това не бива да ви отчайва. В началото едва ли сте имали реалистична преценка. Удължете срока, но не занемарявайте тези канали. Търсете алтернативни бързи методи за популяризиране, докато усъвършенствате себе си.

Развитието на индустрията. Не бъдете като рибата, осъдена, че не може да кара колело, а се съобразете с темпа на развитие на сферата, в която вие сте позиционирани. Сред някои бизнеси не са внедрявани промени през последните 50 години. При други като технологиите, новостите идват ежедневно.

Бъдете гъвкави и напасвайте своите цели спрямо конкурентите и клиентите си с честотата, с която техните нужди се променят. 

Полезно е да създадете рутина и да отделяте по няколко часа всеки месец, за да четете и гледате различни проучвания и добри практики на сходни бизнеси като вашия. Това ще ви помогне във вземането на правилни и навременни решения.

Представете си, че продавате домашен мед. Добре е да миксирате източниците на информация. Абонирайте се за блог например, за да държите сайта и рекламната си стратегия винаги на ниво. Не изоставайте обаче и с информацията за подобряване на техниката на отглеждане на кошерите, добиването на мед и съхранението му. Прилагайте бързо новонаучените неща, като коригирате представянето си. 

Новите тенденции. Освен че индустриите се променят, променят се и самите потребители, поколенията, законите. От време на време поглеждайте на ситуацията в мащаб. По този начин ще излезете от детайлите, с които работите ежедневно, и ще си отворите очите за голямата картина. Този подход е много полезен при определяне на дългосрочните цели и задачи.

Как да подобря целеполагането? 

Дотук оставихме немалко храна за размисъл в чинийката на вашето съзнание, нали? Да пристъпим към практиката. Независимо дали сте доволни, или пък не от постигнатото през годината, ето една стратегия, с чиято помощ ще се справите още по-добре с целеполагането за следващата.

Стратегията на английски се нарича SMART и е абревиатура от първите букви на основните й съставки. На български я наричаме СИПАС. Да видим съставките на тази доказала се рецепта, която ще ви помогне да си забъркате най-вкусния коктейл с цели.

Специфични (Specific). Колкото по-конкретни и ясни са целите ви, толкова по-лесно ще бъде да ги постигнете. Субективна и неясно формулирана цел като „Искам бизнесът ми да бъде най-добрият на света“ звучи омайващо, но не работи. Вместо това, запишете стъпките, които трябва да извървите, за да бъде бизнесът ви най-добрият.

Измерими (Measurable). Как ще разберете, че сте постигнали целта си, ако не сте формурирали ясни измерители? Да речем, че искате до края на годината да увеличите посещенията в своя онлайн магазин. Това е ясна цел, но за да бъде и измерима, добавете брой или процент увеличение. 

„Искам да увелича посетителите в онлайн магазина си с 20%“ е специфична и измерима цел. Можете да разберете до колко е успешна само с няколко клика с помощта на Google Analytics например, като засечете броя на посетителите през изминалите 6 месеца и го използвате като отправна точка.

Постижими (Achievable). Разберете дали целта да увеличите посетителите на вашия онлайн магазин с 20% е постижима, като анализирате пазара и конкурентите и като изброите тактиките, които ще приложите. Какви рекламни канали ще използвате? Можете ли да увеличите бюджета си, за да откриете нови хора? Можете ли да предложите нова характеристика/допълнение/предимство към своите продукти или услуги, за да привлечете нови потребители? 

Ако отговорите са по-скоро отрицателни, то помислете за занижаване на таргета или пък за други алтернативни методи. Стремете се към баланса между високата мотивация и предизвикателствата. Непостигнатият, но прекалено висок таргет, би ви разочаровал, както твърде лесно достижимият би ви направил ненужно самонадеяни.

Адекватни (Relevant). И по-горе споменахме, не бъдете рибата, която страда, че не умее да кара колело. Винаги съобразявайте целите си със ситуацията, в която се намирате, и капацитета си. Запитайте се дали при 20% увеличение на посетителите на сайта, което потенциално би довело до повече поръчки, ще можете да ги обслужите качествено. По-добре по-малко, но доволни клиенти, отколкото много разочаровани.

С краен срок (Time-bound). Крайният срок не бива да бъде възприеман като ограничение, напротив той е вашият ориентир. Целите оставени без краен срок често се размиват във времето, а и е далеч по-лесно да си намерите извинение за неизпълнението им.  

Прекарайте целия си бизнес план през тази своеобразна цедка от критерии, за да сверите часовника си и да валидирате дали действително вървите в желаната посока. Ако ли не, направете нужните промени и продължавайте смело напред.

23.12.2022

ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА ЩЕ МОГАТ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ В БЮРО ПО ТРУДА, БЕЗ ДА Е НЕОБХОДИМО ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО

Това може да стане по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг подходящ начин, оповестен на интернет страницата на Агенция по заетостта.

При регистрация на място тя може да се осъществи във всяко бюро по труда, независимо от постоянния или настоящия адрес на лицето.

Това предвиждат приетите промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта. На безработните ще се предоставят услуги за информиране, консултиране, насочване за самостоятелно търсене на работа или регистрация в териториално поделение на Агенцията по заетостта.

Основните цели са облекчаването на административна процедура по регистрация в бюро по труда на търсещите работа, регламентирането на дейности за насърчаване на заетостта на икономически неактивните хора и определянето на реда и условията за финансиране на процедури по валидиране на професионални знания, умения и компетентности за безработни.

С новите разпоредби се намалява административната тежест за работодателите, които кандидатстват за средства по насърчителните мерки за заетост и обучение.
За улесняване на достъпа до пазара на труда трудовите посредници ще насочват безработните към валидиране на техните професионални знания, умения и компетентности. Агенцията по заетостта ще публикува на интернет страницата си списък на институциите, които имат право да извършват тази процедура по валидиране. Безработните, които желаят да се включат в нея, ще подават заявление по образец в бюрата по труда. За участие в процедурата по валидиране те ще получават средства за стипендия, транспортни и квартирни разходи.

23.12.2022

ЕЦБ И БНБ С ВАЖНО СПОРАЗУМЕНИЕ, ДОБЛИЖАВАЩО НИ КЪМ ЕВРОТО

Подписано е важно рамково споразумение между Българската народна банка и Европейската централна банка, съобщи БНБ. То е свързано с платформа за обработка на трансакции на държавни ценни книжа на Евросистемата. 

Така Депозитарят на държавни ценни книжа, който е собственост на БНБ, ще може да предлага на своите участници т. нар. принцип "доставка срещу плащане" на ценни книжа и парични средства в централнобанкови пари.

През 2021 г. платформата, към която българският депозитар на държавни ценни книжа се присъединява, е обработвала средно по 700 000 трансакции дневно.  

Това е поредната важна стъпка на финансовата ни система по пътя към еврото.

23.12.2022

"АРСЕНАЛ" ТЪРСИ 2000 РАБОТНИЦИ

Оръжейният завод "Арсенал" в Казанлък откри в началото на декември свой офис в центъра на Стара Загора, в който ще бъдат приемани и придвижвани документи за работа и всеки желаещ може да се запознае на място със свободните позиции. По време на откриването изпълнителният директор на "Арсенал" АД и "Арсенал 2000" АД Христо Ибушев обяви, че предприятието търси около две хиляди работници и специалисти в различни направления. 

"Най-важното е да се знае, че работните места в "Арсенал" са изключително сигурни", подчерта Ибушев и посочи, че дружеството има сключени договори за следващите две години. По думите му през настоящата година заплатите на работещите в предприятието са увеличени с 63 на сто, което е три пъти над официалната инфлация в страната.

"Заплатите са по-високи от средните за сектор машиностроене", посочи още той и отбеляза, че "Арсенал" предлага и много добри придобивки за хора с висше образование и специалности. "Ние сме едно от малкото останали големи предприятия в държавата, което означава, че амбициозните хора имат възможността да се развиват професионално", коментира Христо Ибушев и отбеляза, че от над десет години заводът е най-големият работодател в страната. По думите му в момента в предприятието работят около 8000 души, а през 2015-2016 година служителите са били 11 600.

"Осъзнаваме, че това е доста амбициозно, но в момента целта ни е да станем 10-11 хиляди души", каза още той. Според Ибушев основната цел на откриването на новия офис е всички желаещи от Стара Загора и страната да могат да получат на място информацията, която им е необходима, както и да подадат документи за работа, без да се налага да пътуват за това до Казанлък. "Искаме да отговаряме на въпросите на нашите потенциални работници лично, а не по телефон или имейл", коментира той. 

Пламен Стайков, ръководител направление "Кадри" в дружеството, уточни, че разнообразието от длъжности и професии в завода е огромно. "Имаме почти 700 вида професии, а вариантите за работно време са около 48", посочи той и допълни, че "Арсенал" е един от малкото останали работодатели в страната, които предлагат втора категория труд. "Това е доста атрактивно за много хора, защото предлага по-ранно пенсиониране", поясни Стайков. Той посочи, че средната заплата в дружеството в момента е около 2050 лева, като има и бонусна система за всеки новопостъпил работник в зависимост от неговата квалификация и позиция.

"По тази система всеки нов работник получава между хиляда и две хиляди лева допълнително, платими два пъти – след третия и след шестия месец от назначаването му", обясни Пламен Стайков. Друга социална придобивка е безплатният транспорт, а освен него, служителите от общините Стара Загора, Гурково и Николаево, които работят в заводите в Казанлък и Мъглиж, получават допълнителни 250 лева месечно за отдалеченост.

"Годишно всички служители в "Арсенал" получават ваучери за храна на стойност три хиляди лева – по двеста лева месечно, както и по двеста лева по случай Коледа, Великден и празника на дружеството през октомври", коментира още Стайков. Той допълни, че дружеството осигурява и безплатна почивка в хотелски комплекс "Арсенал" в Несебър, от която годишно се възползват около 2600 души. "Предприятието разполага с медицинско обслужване, бърза помощ, пожарна, детска градина, спортен отбор, като всичко е безплатно за служителите", каза още той. 

През 2022 година се навършват 145 години от създаването на "Арсенал" АД и 99 години от установяването на предприятието в Казанлък. През последните няколко години направените в дружеството инвестиции надхвърлят 200 милиона лева. Паралелно с обновяването на производствените цехове, изграждането на нови съоръжения и въвеждането на съвременно технологично оборудване, дружеството разширява и социалната си програма, касаеща работещите във фирмите "Арсенал" АД и "Арсенал 2000" АД.

23.12.2022

„ОДЕЛО БЪЛГАРИЯ“: ПЛАНИРАМЕ ПРЕЗ 2023 ЕКИПЪТ НИ В БЪЛГАРИЯ ДА ДОСТИГНЕ 600 ДУШИ

Турската Odelo, част от холдинга Bayraktarlar, вече има втори работещ завод у нас. След като през 2019 г. производителят на фарове за автомобилни гиганти като Mercedes, BMW и Audi пусна в експлоатация първата си база край Пловдив, в началото на тази година оперативна дейност стартира и нова фабрика. С нея се oтдeлят cepийнoтo пpoизвoдcтвo нa aвтoмoбилни фapoвe зa нoви aвтoмoбили, което остава в първия завод, oт тoвa на peзepвни чacти, което се реализира във втория.
Общият брой на работещите в „Одело България“ вече надхвърля 500 души, като в новата база към момента са заети 50 души. Плановете са до края на следващата година към този екип да бъдат добавени още 100 души. Компанията има и развоен център в София, в който в момента работят около 50 души. За 2023 г. целта на производителя на фарове е заетите във всички локации да достигнат общо 600 души.
Основните клиенти на компанията са Mercedes, BMW, Audi, Dacia, както и Porsche и Rolls-Royce.

Какви са плановете на „Одело България“, колко и какъв тип специалисти планира да наеме, как компанията вижда бъдещето на аутомотив индустрията в България - тези и други въпроси коментира Димо Николов, мениджър „Човешки ресурси“.

Г-н Николов, открихте ли вече официално новия си завод край Пловдив?

Откриване официално не сме правили, тъй като така или иначе това е продължение на сегашната ни инвестиция. Заводът стартира оперативна дейност от началото на тази година, като основната идея е разделянето на двете части на бизнеса – серийно производство и производство на резервни части. Проектите започват своя живот в първия завод. След изтичане на срока на серийно производство на автомобилите, който е около 2 години, проектът преминава в завода за резервни части. Всеки един от клиентите на сегашните марки, за които работим, купувайки впоследствие по някаква причина част, която да подмени по автомобила си, ще има пълната гаранция, че тя е абсолютно аналогичен продукт на този, който е бил в автомобила тогава, когато го е закупувал като нов. Разбира се, имаме и други проекти, които са на доста години, но за щастие, в тази част на Европа, в която ние оперираме - Балканите, 3-те големи немски производители BMW, Audi и Mercedes са доста популярни и автомобилите имат доста дълъг живот.

Те ли са вашите основни клиенти?

Те са нашите основни клиенти в момента в завода за резервни части плюс доста по-екзотични марки като Porsche и Rolls-Royce, но там обемите са доста по-малки.
Иначе в завода за серийно производство освен за Daimler произвеждаме в момента и за Dacia от групата на Renault. Това все още са нови проекти, които не са минали за резервни части.

Каква е инвестицията в новия завод?

Инвестицията отново е доста сериозна, почти същата като за първия завод, тъй като разполага с много голяма логистична база, с офисна част. Общата инвестиция е около 50 млн. лв. Разбира се, тя не е еднократна, а продължава. Но инвестицията, която е свързана със сгради, земи и инфраструктура, е в този порядък.

Колко души ще бъдат заети в новия завод? И колко общо са служителите ви в момента?
Съвсем скоро Odelo България назначи своя 500-тен служител. Това е бройката в завода за серийно производство и за резервни части плюс развойния център в София. Трудно ми е да кажа в новото производство, което стартирахме, колко души ще работят, тъй като до голяма степен работата в него се подкрепя и от завода, който е за серийно производство, т. е. отдели като „Поддръжка“, „Логистика“, дори чисто оперативни отдели като „Нови проекти“, отговарят и за двата завода. Но по линия на чистото производство директният персонал в момента е около 50 души. Това е съвсем в началото. За следващата година предвиждаме да добавим поне още 100 души към този екип. Планът ни за 2023 е екипът на odelo България във всичките локации да достигне 600 души. И така да продължим следващите няколко години да добавяме по 100 души. Умишлено правим по-плавно разрастване, тъй като аутомотив индустрията както бързо се развива в България, така и има доста малко кадри. Така че за следващата година сме основно фокусирани върху изграждането на екипите и обучението.
Направихме odelo академия в Пловдив, която продължава да създава мениджъри от средно и по-високо ниво. Повечето хора, които заемат някакъв вид мениджърска позиция при нас, излизат отвътре. Опитваме се да изграждаме екипите и да обучаваме хората в това, което реално ще им трябва занапред в работата.

Как виждате потенциала и предизвикателствата на аутомотив индустрията в България?
Инфраструктурата в България вече е готова за голям автомобилен производител, какъвто преди няколко години изпуснахме в лицето на Volkswagen. Но вече смятам, че сме готови и много скоро това ще се случи. Считам, че в следващите 5 години такъв автомобилен производител ще дойде в България. Кой ще е той? Имам някакви идеи, но всичко все още е в рамките на предварителни разговори.

Това как би повлияло на поддоставчици като вас?

От гледна точка на HR директора няма да повлияе добре, тъй като ще има разместване на пазара на труда. Но със сигурност ефектът ще е добър. Аутомотив индустрията се разви много динамично в България. Доста от университетите вече реагираха и започнаха да обучават кадри за индустрията.

Другата част на аутомотив индустрията, без която тя не може, е развойната дейност. Тя също през последните няколко години „избухна“ най-вече тук, в София. Има големи развойни центрове. На този фон нашият все още е малко по-бутиков, с персонал от около 50 души. Но реално, когато човек види на улицата един нов Mercedes, светлините по него са проектирани и изработени тук, в България. Това е по-важната част от бизнеса, защото ние не сме само един производител на ишлеме, както в миналото бяха някои български компании. Добавената стойност наистина е много голяма.
Затова казвам, че вече сме почти готови. Тъй като аутомотив индустрията в България произвежда светлини, софтуер, кабели, седалки, и т. н. Така че много скоро това ще се случи.

Повече информация за компанията и свободните позиции в момента вижте в профила на Oдело България ЕООД в JOBS.bg тук

22.12.2022

КАК ДА ПРЕХВЪРЛЯ ОТПУСКАТА СИ ЗА СЛЕДВАЩА ГОДИНА?

Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година както от работодателя, така и от работника или служителя:

 1. От работодателя - поради важни производствени причини при условието на чл. 173, ал. 5, изречение трето;
 2. От работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя.

Кодексът на труда предвижда, че работникът или служителят използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. Когато ползването на платения годишен отпуск е отложено от работодателя за следващата година, в този случай на работника/служителя се осигурява ползване на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск. При отлагане от страна на работника/служителя може да са отложи целия или част от платения годишен отпуск. Отпускът се отлага по искане на работника и при съгласие на работодателя. Съгласието на работника и работодателя е достатъчно, за да бъде отложен отпускът за следващата година.

Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага. Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност.

Законът установява, че в началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходни календарни години.

 

Справка: 

чл. 176, ал. 1 от Кодекса на труда

чл. 173, ал. 5 от Кодекса на труда

чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда

чл. 176, ал. 2 от Кодекса на труда

22.12.2022

С КОЛКО НАМАЛЯВАТ РЕАЛНИТЕ ДОХОДИ У НАС

Спад на реалните доходи през третото тримесечие на тази година, отчита Министерство на финансите. Доходите от труд в страната продължават да се повишават с двуцифрен темп, като средната работна заплата общо в икономиката се повишава номинално с 14.7% на годишна база, показват данните от Месечния обзор на българската икономика.

Текущата динамика на заплатите се ускорява в сравнение с предходните три месеца на годината, което се дължи изцяло на публичния сектор, докато номиналният растеж на заплатите в частния сектор не се променя в сравнение с отчетения през второто тримесечие (15.4%). В реално изражение, средната заплата, дефлирана с индекса на потребителските цени, се понижава минимално с 0.4% на годишна база. Най-висок темп на растеж на заплатите бе наблюдаван в търговията (17.3%), държавното управление (17.3%) и административните и спомагателни дейности (16.9%).

Месечната инфлация през октомври е 0.6% според Хармонизирания индекс на потребителските цени, се посочва още в обзора. Поскъпването в групата храни и безалкохолни напитки с 2.4% спрямо предходния месец има водещ принос (0.55 пр.п.) за повишението на общия индекс. До голяма степен това се дължи на по-високите цени на преработените храни и в много по-малка на непреработените.

Неенергийните нехранителни стоки също отчитат поскъпване – с 1.9% спрямо септември, а влияние за това имат лекарствените продукти, както и характерното за сезона повишение в цените на облекло и обувки. Енергийните стоки отчитат поевтиняване през месеца с 3.6%, след като по-ниски цени са регистрирани както при транспортните горива с 2.2%, така и при централно газоснабдяване с 30.8%. При услугите също има минимално поевтиняване с 0.2% най-вече под влияние на по-ниски цени на самолетните билети, както и на услугите по настаняване.

Годишният темп на инфлация очаквано започва да се забавя и достигна 14.8% през октомври. Това се дължи на по-ниска инфлация при енергийните стоки и съответно свиване на положителния им принос на годишна база. Заедно с храните те продължават да формират около 60% от повишението на общия индекс спрямо същия месец на 2021 г. Базисната инфлация (общия индекс без енергия и непреработени храни) продължи да се ускорява до 13.3% на годишна база.

Годишният темп на растеж на кредита за частния сектор се забавя през септември - за пръв път от началото на 2022 г., като отчита растеж от 13.6% при 13.9% в края на предходния месец. Това се дължи на по-бавното нарастване на кредитите за нефинансови предприятия, докато кредитите за домакинства се ускоряват минимално.

Фирмените кредити се увеличават с 11.4% на годишна база, спрямо ръст от 12.1% в края на август. Това се случва, след като темповете на растеж на средносрочните кредити и на овърдрафта бяха негативно повлияни от базов ефект от по-големите им ръстове през септември 2021 г. Кредитите за домакинствата се увеличават с 15.3% на годишна база в края на септември при 15.1% в края на предходни месец, водени от по-бързото нарастване на потребителските кредити (13.9% срещу 13.5% през август). Жилищните кредити нарастват с 18% на годишна база, като запазиха темпа си от предходния месец.

Среднопретегленият лихвен процент по кредити за нефинансови предприятия и домакинства се повишава с 42 базисни точки до 4.19%, като сновен принос за това има процентът по корпоративните кредити (повишение с 58 б.т.), докато цената на потребителските и жилищните кредити се понижава съответно с 5 и 3 б.т. Средната възвръщаемост на срочните депозити остава без промяна спрямо август на ниво 0.63%.

21.12.2022

КАК ДА СЕ ОТЪРВЕМ ОТ СКЪСАНА БАНКНОТА?

Много хора не знаят как да постъпят, ако в ръката им попаднат скъсани, захабени или деформирани банкноти и монети. Всъщност такива парични знаци може да бъдат подменени във всяка банка, вкл. и БНБ. Как става това е описано в Наредба № 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите. От Асоциация "Активни потребители" обясняват каква е процедурата.

Преди подмяна банковият служител проверява автентичността на парите. Ако се появят съмнения за фалшифициране или съмнения за умишлено повреждане, тези пари се задържат от съответната институция и се предават за експертиза в БНБ, като за "ареста" се издава документ.

Не всяка банкнота или монета се приема за смяна. Има критерии за "допустимите" повреди и те са описани в наредбата:  

- банкноти, които са повредени в незначителна степен от нанесени бележки, цифри, черти от молив, писалка, химикалка или друг тип пишещо/печатащо средство;

- монети, повредени от окисляване или износване;

- банкноти, повредени в резултат на активирани средства против кражба, за които е установено, че не са обект на престъпление.

Замяната се извършва след оценка

Повредена банкнота, от която е запазена най-малко 3/4 (75%) от площта ѝ или сглобените части от банкнотата възстановяват такава част от площта ѝ, се заменя по пълна номинална стойност;

Повредена банкнота, от която е запазена най-малко 1/2 (50%) от площта ѝ, се заменя по половината от номиналната ѝ стойност;

Повредена банкнота, от която е запазена по-малко от 1/2 (50%) от площта ѝ или сглобените части от банкнотата възстановяват такава част от площта ѝ, не се заменя;

Банкнота, сглобена от части на различни банкноти, се оценява, като за всяка отделна част се прилагат горните правила;

Повредена монета, на която се разпознават изображенията на лицевата и обратната страна, се заменя по пълна номинална стойност;

Ако не се разпознават изображенията на лицевата и/или обратната страна, монетата не се заменя;

Ако е запазен само вътрешният кръг и се разпознават изображенията на лицевата и обратната страна, монетата се заменя по пълна номинална стойност;

Ако металната пара е перфорирана или рязана, не се заменя.

Два съвета от "Активни потребители":

- При пазаруване, ако ви върнат похабена банкнота или монета, най-добре е веднага да поискате по-запазен паричен знак. Търговецът трябва да отдели тези пари и да ги смени за нови в някоя банка.

- Ако откриете в портмонето си изхабена или скъсана банкнота, не се опитвайте да я пробутате на някоя каса, просто отидете да я подмените в най-удобния за вас банков офис.

21.12.2022

КАКВИ СА ОЧАКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ ЗА ИНФЛАЦИЯТА И ДОХОДИТЕ

Очакванията на потребителите за темпа на инфлацията през следващите 12 месеца нарастват спрямо септември, докато за следващите 3 години остават без промяна, се казва в доклад на Европейската централна банка (ЕЦБ) за проучване на потребителските нагласи през октомври 2022 г.

Обобщеното ниво на очакване е за растеж на инфлацията с 5,4 на сто през следващите 12 месеца, докато през предходния период предвижданията на потребителите бяха за увеличение с 5,1 на сто. Що се отнася до нарастването й през 3-годишния период, то очакванията остават без промяна от 3 на сто. Несигурността относно темпа на инфлация през следващите 12 месеца се увеличава значително след началото на войната в Украйна, отчита ЕЦБ.

Нарастват очакванията на потребителите за растежа на разходите и доходите в номинално изражение през следващите 12 месеца. Очакваният ръст на разходите продължава да изпреварва този на доходите.

Потребителите очакват номиналните им доходи да нараснат с 0,7 на сто през този период, докато през септември предвижданията им бяха за увеличение с 0,6 на сто. По отношение на номиналните им разходи, потребителите очакват през следващите 12 месеца те да се увеличат с 4,5 на сто при прогноза през септември за ръст от 4,7 на сто.

Очакванията за темпа на икономически растеж през следващите 12 месеца намаляват (от -2,4 на сто през септември на -2,6 на сто през октомври), докато потребителите прогнозират, че ръстът на безработицата ще се увеличава през този период. Очакванията се увеличават на 12.5 на сто при 12,2 на сто през септември.

Потребителите очакват пазарната цена на жилищата им да се увеличава с по-слаби темпове през следващите 12 месеца. През октомври прогнозите са за поскъпване с 3,0 на сто, докато през септември бяха за увеличение на цените с 3,4 на сто.

Очакванията на потребителите са за продължаващо повишаване на лихвените проценти по ипотечните кредити до средно равнище от 4,7 процента.

20.12.2022

ПАРАМЕТРИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ПО НПВУ

До 12.01.2023 г. могат да се представят коментари и предложения по параметрите

Министерството на иновациите и растежа представи за обществено обсъждане документите и насоките за кандидатстване по процедура BG-RRP-3.006 – „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“.

Според публикуваната информация, предложенията и коментарите могат да се представят до 12.01.2023 г. в информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България ТУК.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 200 млн.лева, като средствата са разпределени пропорционално в зависимост от размера на предприятията и секторите, в които действат:

 • Индустрия (обхваща икономическите сектори по КИД-2008 B, C, E и F или това са добивна и преработваща промишленост, доставяне на води и управление на отпадъците, строителство);
 • Услуги (обхваща икономическите сектори по КИД 2008 G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S или това са търговия и ремонт, транспорт и складиране, хотелиерство и ресторантьорство, създаване и разпространение на информация, далекосъобщения, операции с недвижими имоти, научни изследвания, професионални, административни и спомагателни дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и развлечения и др.дейности).

Минималният и максимален размер на безвъзмездно финансиране за конкретно предложение за изпълнение на инвестиция е от 100 хил. лв. до 1 млн. лв., като максималният размер на заявено безвъзмездно финансиране на инвестиция не следва да надвишава реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г., съответно:

 • 100% за микропредприятия;
 • 60% за малки предприятия;
 • 25% за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация.

Продължителността за реализация на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

Допълнителни ограничителни условия са предвидени по отношение на интензитета на безвъзмездното финансиране и в зависимост от географското местоположение на изпълнение на инвестицията:

 • 50% за микропредприятия;
 • 50% за малки предприятия, НО 45% за кандидати от Югозападния регион за планиране;
 • 45% за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация, НО 35% за кандидати от Югозападния регион за планиране.

Кой може да кандидатства?

 • реализирали са нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието, което ще кандидатства:
 • дружества със средна пазарна капитализация (това са предприятия, които по финансови показатели са МСП - имат годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лева, и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лева, съгласно чл. 3 от ЗМСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 1 500 служители, т.е. имат средносписъчен брой на персонала от 500 души до 1 500 души);
 • малки дружества със средна пазарна капитализация (това са предприятия, които по финансови показатели са МСП - имат годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лева, и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лева, съгласно чл. 3 от ЗМСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 499 служители, т.е. имат средносписъчен брой на персонала от 250 души до 499 души);
 • микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия;
 • регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;
 • търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
  • Микропредприятия: ≥ 80 000 лева
  • Малки предприятия: ≥ 187 000 лева
  • Средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: ≥ 750 000 лева
 • заявили са подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008. По процедурата кандидатите могат да заявяват подкрепа само за кода на основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008.
 • нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
 • не могат да участват кандидати, които чрез изградената фотоволтаична система и съоръжения за локално съхранение на произведената енергия ще захранват с електрическа енергия сгради/обекти, в които упражняват едновременно дейност в допустими сектори и в недопустими сектори по настоящата процедура, с оглед на обстоятелството, че не може да се гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездното финансиране, предоставено по процедурата.

Задължителни условия, на които трябва да отговарят дейностите, за да бъдат финансирани:

 • Да се изпълняват само на територията на Република България;
 • Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД), но не повече от 1 MW;
 • Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет равностоен на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по настоящата процедура;
 • Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии;
 • Инвестицията трябва да се изпълняват върху сграда/имот, която е изцяло собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, същият следва да притежава документ за учредено право на строеж върху имота. Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия.
 • Посоченото в точките по-горе ограничения се удостоверяват, чрез представения на етап кандидатстване на идеен проект или технически/работен проект, изготвен от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
 • Инвестицията трябва да се изпълни от един изпълнител (юридическо лице).

Какви са предвидените допустими дейности?

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

Инвестицията следва да се поддържа от страна на крайния получател в имота, където първоначално е изградена, най-малко 5 (пет) години от окончателното плащане. За посочения период следва да се спазва и задължението – произведената от новите фотоволтаични инсталации енергия да се използва единствено за собствено потребление, включително съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии).

Инвестицията следва да бъде застрахована срещу кражби, умишлени действия на трети лица, пожар и други природни бедствия и други относими рискове за периода от въвеждане в експлоатация до минимум 5 (пет) години от окончателното плащане.

Какви разходи ще се признават?

Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии).

В обхвата на допустимите разходи могат да се включат: разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА); разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА); разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот; и разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер. Всички посочени разходи следва да са необходими и пряко свързани с изгражданите фотоволтаични системи в комбинация с батерии.

Всички разходи по инвестицията следва да са извършени от един изпълнител (юридическо лице).

Разходите за строително-монтажни работи (СМР) са допустими единствено доколкото са пряко свързани с реализирането на изграждане на фотоволтаична система комбинирана със съоръжения за локално съхранение.

По процедурата се финансират единствено нови фотоволтаични инсталации в комбинация с батерии (в тяхната цялост), а не нови компоненти /отделни части/, с които да се подменят елементи от съществуващи и изградени вече фотоволтаичните системи и/или батерии.

Обръщаме внимание, че заинтересованите страни могат да разгледат представените за обсъждане документи и изисквания и да дадат своите предложения и коментари в срок до 12.01.2023 г.

20.12.2022

МОТ: УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ЗАПЛАТИТЕ НЕ ВОДИ ДО РЪСТ НА ИНФЛАЦИЯТА

Тежката инфлационна криза, съчетана с глобалното забавяне на икономическия растеж – отчасти предизвикано от войната в Украйна и световната енергийна криза – води до поразителен спад на реалните месечни заплати в много страни.

Според нов доклад на Международната организация на труда кризата намалява покупателната способност на средната класа и засяга особено тежко домакинствата с ниски доходи.

“Доклад за равнището на заплатите в света за периода 2022-2023 г: Влиянието на инфлацията и COVID-19 върху заплатите и покупателната способност”, както се нарича документът, сочи, че през първата половина на 2022 г. месечните заплати в световен мащаб са намалели в реално изражение до минус 0,9 % – за първи път през този век реалният ръст на заплатите в световен мащаб е отрицателен.

“През 2022 г. разликата между производителността на труда и реалните заплати е най-голямата от над 20 години насам. Производителността на труда е силно положителна в продължение на много години, но доходите са в застой, тъй като правителствата отказват да ограничат корпоративната алчност, а в много държави отслабват правата на колективно договаряне и свобода на сдружаване… Светът не трябва повече да търпи икономическата политика да се диктува от дискредитирана академична теория на онези икономисти и политици, които отказват да се изправят пред реалността. Светът се нуждае от нов социален договор, в чийто център да бъдат работните места и достойното заплащане”.

Това заяви генералният секретар на Международната конфедерация на труда Лука Визентини, отричайки категорично теориите, лансирани от някои икономисти и централни банкери, че заплатите причиняват инфлация и следователно техният ръст трябва да бъде ограничен.

Според оценките сред развитите държави от Г-20 реалните заплати през първата половина на 2022 г. са намалели до минус 2,2 %, докато реалните заплати в държавите от Г-20 с възникващи пазари са нараснали с 0,8 %, което е с 2,6 % по-малко, отколкото през 2019 г. – годината преди пандемията от COVID-19.

“Многобройните глобални кризи, с които се сблъскваме, доведоха до спад на реалните заплати. Това постави десетки милиони работници в тежко положение, тъй като те са изправени пред нарастваща несигурност”, категоричен е генералният директор на МОТ Гилбърт Ф. Хънгбо.

Неравенствата в доходите и бедността ще се увеличат, ако покупателната способност на най-нископлатените работници не се запази. Освен това може да бъде изложено на риск така необходимото възстановяване след пандемията. Това може да подхрани допълнителни социални вълнения по света и да подкопае целта за постигане на просперитет и мир за всички.”

Кризата с разходите за издръжка се прибавя към значителните загуби на заплати за работниците и техните семейства по време на кризата от COVID-19, която в много страни имаше най-голямо въздействие върху групите с ниски доходи.

Докладът показва, че повишаващата се инфлация оказва по-голямо въздействие върху разходите за живот на хората с ниски доходи. Това е така, тъй като те харчат по-голямата част от разполагаемия си доход за стоки и услуги от първа необходимост, които по принцип претърпяват по-голямо увеличение на цените, отколкото второстепенните.

В доклада се посочва, че инфлацията намалява и покупателната способност на минималните заплати. Оценките показват, че въпреки номиналните корекции, ускоряващата се инфлация на цените бързо намалява реалната стойност на минималните заплати в много страни, за които има данни.

Според анализа има спешна нужда от прилагане на добре разработени политически мерки, които да помогнат за запазване на покупателната способност и жизнения стандарт на наемните работници и техните семейства.

Адекватното адаптиране на минималните ставки на заплащане би могло да бъде ефективен инструмент, като се има предвид, че 90 % от държавите членки на МОТ имат въведени системи за минимално заплащане. Силният тристранен социален диалог и колективното договаряне също могат да помогнат за постигане на адекватни корекции на заплатите по време на криза.

Други политики, които могат да облекчат въздействието на кризата с разходите за живот върху домакинствата, включват мерки, насочени към конкретни групи, като например предоставяне на ваучери на домакинствата с ниски доходи, които да са в помощ за закупуването на стоки от първа необходимост, или намаляване на данъка върху добавената стойност за тези стоки, за да се намали тежестта, която инфлацията налага на домакинствата, като същевременно се спомогне за понижаване на инфлацията.

“Трябва да обърнем специално внимание на работниците в средната и долната част на скалата на заплатите. Борбата срещу влошаването на реалните заплати може да помогне за поддържане на икономическия растеж, което от своя страна може да спомогне за възстановяване на нивата на заетост, наблюдавани преди пандемията. Това може да бъде ефективен начин за намаляване на вероятността за рецесии във всички страни и региони”, констатира Розалия Васкес-Алварес, един от авторите на доклада.

Докладът, който включва данни за регионите и държавите, показва, че през първата половина на 2022 г. инфлацията се е повишила пропорционално по-бързо в държавите с високи доходи, отколкото в държавите с ниски и средни доходи, което е довело до следните регионални тенденции при реалните заплати:

- В Европейския съюз, където схемите за запазване на работни места и субсидиите за заплати до голяма степен защитиха заетостта и равнището на заплатите по време на пандемията, растежът на реалните заплати се е увеличил до 1,3% през 2021 г. и е спаднал до минус 2,4% през първата половина на 2022 г.;

- В Източна Европа растежът на реалните заплати се е забавил до 4,0% през 2020 г. и 3,3% през 2021 г., а през първата половина на 2022 г. е спаднал до минус 3,3%;

- В Северна Америка (Канада и Съединените щати) средният ръст на реалната работна заплата се е понижил до нула през 2021 г. и е спаднал до минус 3,2% през първата половина на 2022 г.;

- В Латинска Америка и Карибския басейн растежът на реалната работна заплата се е понижил до минус 1,4% през 2021 г. и до минус 1,7% през първата половина на 2022 г.;

- В Азия и Тихоокеанския регион растежът на реалните заплати се е повишил до 3,5% през 2021 г. и се е забавил през първата половина на 2022 г. до 1,3%. Когато Китай бъде изключен от изчисленията – предвид голямата тежест, която страната има в региона, растежът на реалните заплати се е увеличил с много по-малко – 0,3 % през 2021 г. и 0,7 % през първата половина на 2022 г.;

- В Централна и Западна Азия растежът на реалните заплати е нараснал силно с 12,4% през 2021 г., но се е забавил до 2,5% през първата половина на 2022 г.;

- В Африка данните сочат спад в растежа на реалните заплати до минус 1,4% през 2021 г. и спад до минус 0,5% през първата половина на 2022 г.;

- В арабските държави тенденциите при заплатите са условни, но оценките сочат нисък растеж на заплатите от 0,5% през 2021 г. и 1,2% през 2022 г.

20.12.2022

ПРАЗНИЦИ И РАБОТА: КАК СЕ ЗАПЛАЩА ПРАЗНИЧНИЯТ ТРУД?

За предстоящите празници Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ напомня на работниците и служителите, които ще полагат труд, че трябва да получат минимум двойна надница за работата на официален празник. Размерът на заплащането става четворен, ако трудът в тези дни е и извънреден, тъй като той също се заплаща със 100% увеличение.

Съгласно Кодекса на труда официални празници са 24, 25 и 26 декември, както и 1 януари. Съвпадането им със събота и неделя удължава почивните дни с т. нар. неприсъствени дни, поради което за Коледа ще се почива и на 27 и 28 декември, а за Нова година - и на 2 януари. Работата на неприсъствен ден се заплаща както в почивен, т. е. с увеличение единствено за извънредния труд и то със 75%.

За работещите при ненормиран работен ден или при подневно отчитане на работното време трудът на празнични, почивни и неприсъствени дни е извънреден. Той задължително се възлага от работодателя с нарочна заповед, издадена поне 24 часа по-рано.

При сумирано изчисляване на работното време, когато в празничните дни се полага труд по график, той не е извънреден труд. В тези случаи се заплаща единствено двойна надница за работата на официалните празници.

Инспекцията по труда съветва работниците и служителите, които ще работят по време на празниците, да не се доверяват на устни договорки с работодателите. За да могат да защитят правата си, те трябва да имат писмено доказателство, че са полагали труд в празничните и неприсъствените дни, каквото може да бъде заповедта за извънреден труд или поименният график.