03.02.2023

ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ ЩЕ ИМАМЕ ЕЛЕКТРОННАТА ТРУДОВА КНИЖКА

Коментар на специалиста

Трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя.

В нея се вписват обстоятелства относно данните от личните документи на работника или служителя, неговото образование, уговореното трудово възнаграждение, заеманата длъжност, дата и основание за прекратяване на трудовото правоотношение и други, свързани с трудовите правоотношения.

Дали е възможно за тази информация да бъде създаден електронен регистър, съдържащ подобни данни, които също да бъдат „официален удостоверяващ документ“, който работниците и служителите да използват при необходимост, отговаря експертът по трудово право д-р Тодор Капитанов.

Преди всичко, за да бъде създаден подобен регистър, много внимателно следва да се да се уточни възможността за ползване на съответните електронните записи с данни на работещите като доказателствено средство при евентуални спорове. Това означава, че тези намерения следва да бъдат регламентират в конкретен закон, а не чрез препращане към подзаконов нормативен акт.

Въпросите, свързани със съдържанието на регистъра, неговото създаване и поддържане, обработването и достъпа до данните от него, сроковете за подаване на данните в регистъра, възможността за корекции в регистъра и др., следва да бъдат ясно дефинирани от законодателството.

Необходимо е да се гарантира сигурността на данните и достъпа до тях в електронния трудов регистър. В това число да се гарантира на работниците и служителите, че цялата информация, съдържаща се в трудовата книжка до прехвърлянето ѝ в електронен вид, ще бъде запазена в цялост, включително да се предвиди отговорност при неточности на преноса на данни от хартиената книжка в електронната такава и възможност за оспорването им по съдебен ред, включително и когато има грешки при автоматично изчисляване на трудовия им стаж. Също така да се определи със закона лицето, което е отговорно да прави вписвания в електронната трудова книжка.

Няма как да не обърнем внимание и на това, че следва да се гарантира на работниците и служителите безплатен достъп до собствения им електронен трудов запис. В повечето случаи практиката показва, че в работата с администрацията, гражданите следва да заплащат, за да получат информация от административен орган, макар че тази информация касае техни лични данни.

Примерът с административната процедурата за издаване на свидетелство за съдимост, което в редица случаи се изисква при постъпване на работа и за което гражданите следва да заплатят, е онагледяващ пример за процедура, която следва да бъде избегната при искане за получаване на информация, относно лични данни по какъвто и да било повод.

Разбира се, освен интересите на работниците и служителите, не трябва да пропускаме и тези на работодателите. Ето защо е важно да не се допуска създаването на непосилна допълнителна административна тежест за работодателите, както и да се предвиди достатъчен преходен период след приемане на нормативните промени и създаването на електронния регистър, за да могат работодателите да изпълнят задълженията, възлагани им със закон.

Какво означава „електронен трудов запис“

Темата за електронната трудова книжка отново е на дневен ред, след като бе внесен за разглеждане законопроект, който цели създаването на електронен трудов запис, който да замени досега съществуващата хартиена трудова (служебна) книжка на работниците и служителите, включително и държавните служители.

Намеренията са да се създаде електронен регистър на заетостта, поддържан от Агенцията по заетостта, в който се вписват всички данни от трудовата книжка на работещия. Трудовата книжка да се замени с „електронен трудов запис“, до който работниците и служителите ще имат достъп.

Предвижда се и преходен период за сканиране и изпращане на данните от всички трудови книжки от работодателите. Също така се предвижда и автоматично изчисляване на трудовия стаж на лицата и заличаване на текстовете от Кодекса на труда относно обезщетения, дължими от работодателя при незаконно задържане на трудовата книжка.

Едва ли има човек, който да е против идеята за въвеждане на съвременни технологии и методи за обработка на информация, свързана с индивидуалните данни, съпътстващи и отразяващи трудовия път на всеки работник или служител, включително и държавните, както и на факти и обстоятелства, които са от значение за трудовата им дейност.

Какви са обаче особеностите и рисковете при една евентуална промяна на законодателството в тази посока и как могат да бъдат избегнати.

При по-задълбочено и експертно проучване на въпроса, иначе добрата идея за въвеждане на електронна трудова книжка, крие редица рискове, които следва да бъдат обезпечени. Пораждат се много повече въпроси за размисъл, отколкото такива се съдържат на пръв поглед.

Един от тези въпроси е кой и как ще има достъпът до базата с данни, съдържащи се в електронните трудовите книжки, още повече, че по сега действащото законодателство тези документи са собственост на работниците/служителите.

Друг въпрос, на който следва предварително да се даде отговор, е кой и по какъв начин ще обезпечи допълнителна административна тежест за работодателите, например в процеса на сканиране на трудовите книжки, въвеждането на базата данни в специалния регистър и най-важното – кой и по какъв начин ще носи отговорност при грешно въведени данни.

В обобщение, направените предложения не охраняват достатъчно правата на работниците и служителите, доколкото работодателят ще има достъп до изплатените обезщетения за неспазено предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение, обезщетение за неизползуван платен годишен отпуск и други подобни данни, които се изчисляват на база на възнаграждението на лицето, поради което работодателите ще имат достъп до информация за заплатата от предишната работа на евентуалния кандидат.

При това положение евентуалните кандидати за нова работа ще бъдат поставени в по-неблагоприятна позиция, когато следва да договарят размерите на трудовото си възнаграждение, а в аргументите на работодателите за отправна точка винаги ще бъде размерът на заплатата от предходната работа на кандидата.

Това са само малка част от примерите, в които става ясно как една добра идея, когато не е достатъчно добре прецизирана и е пропуснат (може би и умишлено) елементът на защитата на правата на работещите, може да се превърне в огромна тема за спорове между различните страни в трудовите правоотношения и практически да не може да бъде реализирана.

България категорично има нужда от дигитализация не само в областта на трудовата книжка, но и във всички процеси, свързани с административните ангажименти на страните в работните отношения. За да се случи това, със сигурност следва да бъде подходено в много по-мащабен план, но и в много по-експертен.

02.02.2023

КАКЪВ ДА СТАНА ПРЕЗ 2023? ШЕСТ ПРОФЕСИИ С ДОБРИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕЗ ГОДИНАТА

Пандемията от COVID-19 беше мащеха за едни и майка за други. Докато някои индустрии преживяха и продължават да преживяват сериозни катаклизми, други се радваха на взривен растеж, което предполагаше наемането на много нови служители.

Пример за това е технологичната индустрия. Тя обаче също така е пример за това какво се случва с пазара на труда в тези сектори, след като ситуацията се нормализира. А то може да се опише само така – голямото освобождаване.

И все пак място за паника няма, смятат от платформата за кариерна ориентация CareerFitter и посочват сферите, в които се очаква да бъдат разкрити най-много работни места в глобален мащаб.

Здравна сфера

Домашните санитари и здравни асистенти се оказват едни от най-търсените по време на пандемията и тази тенденция ще се запази, смятат от платформата. Тези професии включват ежедневни грижи за възрастни и болни хора, в това число прилагане на лекарства, мерене на температура и кръвно налягане на пациентите, обслужване и разходки. 

Мениджърите на медицински и здравни услуги също ше бъдат търсени в постпандемичните години. Тяхната работа включва планиране, ръководене и координиране на бизнес дейностите на доставчиците на здравни услуги.

Готвачи

Ако вече обичате да готвите за хора, е време да направите това срещу заплащане, съветват от CareerFitter, тъй като това ще бъдат едни от най-търсените кадри в световен мащаб през 2023 г.

Туристическият сектор, хотели и ресторанти бяха едни от най-засегнатите индустрии по време на пандемията, което се отрази на заетостта в тези сектори. Сега те се очаква да преживеят своеобразен Ренесанс, а най-хубавото е, че за да влезете в него, не се изисква висше образование.

Повечето готвачи усвояват уменията си чрез професионален опит. Въпреки това курсове не липсват, а заплащането за тази позиция се очаква да се увеличава.  

През 2019 г., например, шеф Гордън Рамзи е спечелил около 63 милиона долара. Това показва, че перспективи пред професията не липсват.

Разработка на софтуер

Въпреки че технологичната сфера е основен пример за сътресенията на пазара на труда при прехода нормалност-пандемия-нормалност, софтуерните разработчици ще останат на гребена на вълната и нуждата от хора с подобни умения и знания ще расте. Ако обичате да откривате грешки в приложения и да разработвате такива, а все още това ви е само хоби, то 2023 г. ще ви даде достатъчно възможности за професионално развитие.

Най-хубавото е, че дори да нямате много знания в сферата, има достатъчно курсове, които в рамките на няколко месеца ще ви дадат всичко нужно. Почти.

В тази група попадат и уеб-разработчиците. В крайна сметка, в днешно време няма организация или услуга, която може да просъществува без интернет присъствие. Затова и тази професия още дълго се очаква да бъде сред водещите. Допълнително предимство е, че можете да си я работите от вкъщи.

Киберсигурност

Като основна част от стратегията на всяка една компания в днешно време киберсигурността е поле, което постоянно има нужда от прилив на свежа кръв.

Обичате компютрите и решаването на проблеми? Тази работа може да идеална за вас. Като специалист по информационна сигурност ще помагате на компаниите да защитават критичните си данни и ще предлагате решения за предотвратяване на кибератаки. Ще оценявате проблемите със сигурността, с които компаниите могат да се сблъскат, и ще разработвате планове за защита.

Въпреки че много работодатели предпочитат кандидати с академична подготовка, това в крайна сметка е сфера, в която практическите умения са изключително важни.

Логистика

С всички тези разговори за веригата за доставки през последните няколко години не е изненадващо, че експертите в тази сфера ще продължат да бъдат търсени. Обикновено в нея се търсят добре организирани хора, които могат да координират както своята дейност с тази на други хора и организации, така и дейностите, в които не са пряко ангажирани.

Специалистите по логистика могат да намерят реализация далеч отвъд чисто логистичните компании. Такива са нужни за всяка производствена индустрия, тъй като начинът, по който продуктите достигат до потребителите, е изключително важен за техния успех и затова са готови да осигуряват добри условия за хората, които го гарантират.

Ако изберете това поприще, вие ще се грижите компанията да разполага с доставките, необходими за производството на нейните продукти, както и за това готовият продукт да стигне до правилната дестинация.

Работа с данни

Технологичното общество експоненциално произвежда все повече данни и информация, а компаниите използват тези данни, за да подобрят ефективността и рентабилността си. За да сте им полезни обаче, трябва да имате аналитичен ум, компютърни умения, страст към необработените данни и желание да ги превърнете в информация, която може да бъде разбрана и да се превърне в основа за информирани решения.

Специалистът по данни събира и организира постъпващата информация, анализира организираните данни и обяснява резултатите по опростен начин, така че другите да могат да ги разберат, след което изготвя препоръки въз основа на резултатите от направените констатации.

Разбира се, тези, които се ориентират в тази посока, трябва да имат предвид, че изкуственият интелект вече е на сцената и ще става все по-добър. А той е създаден именно затова.

01.02.2023

БНБ ОТНОВО ВДИГНА ОСНОВНАТА ЛИХВА

Българската национална банка повишава отново основния лихвен процент. Така считано от 1 февруари 2023 г. той ще бъде в размер на 1.82 на сто. Това е поредното – пето по ред, увеличение на основната лихва. От 1 януари тя беше повишена на 1,42%, а от 1 декември на 1.30%. През октомври тя беше определена на 0,49%, а през ноември се повиши до 0,59%.

Основният лихвен процент за последно е бил различен от 0,00 на 1 януари 2016 г., когато беше 0,01%.

Стойността на основния лихвен процент има значение, но само при някои ограничени случаи. Най-вече основният лихвен процент се използва за изчисляването на наказателната или законната лихва при забава. Изчисляването се прави, като се добави 10% към основния лихвен процент.

Основният лихвен процент е инструмент, чрез който се регулира и измерва стойността на паричната единица в икономиката на една държава. Неговият размер се определя от Централната банка.

Когато основният лихвен процент се повиши, обикновено това се случва при силна икономика, с цел тя да се балансира. По този начин се регулира и инфлацията.

Централната банка намалява размера му, когато икономиката е затруднена и има необходимост от подпомагането й. Това се прави с цел да се стимулира тегленето на кредити и да се осигурят нови работни места.

01.02.2023

ПРОЕКТИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ: ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЗАЕТОСТ

Стартират онлайн информационни дни за програмите, които финансират проекти за осигуряване на заетост, рехабилитация и интеграция, изграждане на достъпна среда за хората с увреждания.

От следващата седмица участниците ще могат да се запознаят с програмите и да зададат своите въпроси, свързани с условия на кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на проектните предложения. По програмата могат да бъдат финансирани дейности, свързани с обучения, придобиване на умения за самостоятелен живот, рехабилитация, арт терапия, запознаване с културното наследство, благотворителни и търговски базари и др. Участниците трябва да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания.

Информационните сесии ще се проведат, както следва:

 • Програма за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания на 06.02.2023 г. от 14:00  ч.;
 • Програма за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания на 15.02.2023 г. от 10:00  ч.;
 • Програма за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания на 16.02.2023 г. от 10:00  ч.;
 • Програма за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост за хора с множество трайни увреждания на 17.02.2023 г. от 10:00 ч.;
 • Програма за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти на 21.02.2023 г. от 14:00  ч

Всяко  едно от информационните събития включва:

 1. Представяне на Програмата – Презентация;
 2. Въпроси и отговори.

При проявено желание за участие можете  да заявите своето намерение на следните имейл адреси на Агенцията за хората с увреждания, съобразявайки се с горецитираните срокове на всяка една от програмите:

Програма „Рехабилитация и интеграция“: ahu_npo@mlsp.government.bg

Програма „Самостоятелна стопанска дейност“: ahu_ssd@mlsp.government.bg

Програма „Социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия и кооперации“: ahu_stn@mlsp.government.bg и ahu_sn@mlsp.government.bg

Програма „Центрове за защитена заетост“: ahu_ssd@mlsp.government.bg

Програма „Достъпна архитектурна среда“: ahu_dostap@mlsp.government.bg

На заявилите интерес допълнително ще им бъде изпратен имейл с линк за включване в мероприятието „Ден на отворените врати“.

01.02.2023

ПОЛЗИТЕ ОТ СМЕХА НА РАБОТНОТО МЯСТО

“Според изледвания на сериозни институции, като Хортън, Масачузетския технологичен институт и Лондонското училище за бизнес и финанси, всяко хихикане или кикотене носи със себе си редица ползи,” пише Алисън Биърд в HBR.

“Смехът облекчава стреса и скуката, повишава ангажираността, подобрява благосъстоянието и предизвиква не само креативност и сътрудничество, но и аналитична прецизност и продуктивност.”

Преподавателят в бизнес училището на Харвардския университет Алисън Уудс Брукс също установява, че пускането на шегички на работното място може да направи така, че хората да изглеждат по-компетентни.

Какво обаче да кажем за това човек да е обект на шеги и да се смее от сърце?

Това също може да донесе редица ползи за служителите. “Когато започнете да се смеете, това не само облекчава психическия ви товар, но всъщност предизвиква физически промени в тялото ви,” обясняват от Mayo Clinic.

Това подобрява приема ви на “богат на кислород въздух,” увеличавайки отделянето на ендорфин в мозъка ви. “Може също така да стимулира кръвообращението и отпускането на мускулите, които пък помагат за ограничаването на част от физическите симптоми на стреса.”

Предвид всички изследвания, които показват, че по-малкият стрес е от полза за служителите и намалява отсъствията от работа, свободата да се смееш изглежда като нещо, което е не просто добро, но и необходимо на работа.

Група изследователи дори установяват, че след като са изгледали комедиен клип, служителите са с 10% по-продуктивни от колегите си.

Разбира се, прекалено многото хумор или смях може да има и недостатъци. Например, лидери, които подкокоросват служители или разказват мръсни вицове, може да подготвят почвата за други служители да се държат лошо. 

В границите на приличието обаче смехът като цяло е нещо добро, а ползите далеч надхвърлят рисковете.

Така че се смейте свободно, не всеки ден по цял ден, разбира се. Винаги е добре да сте наясно с децибелите във вашата среда и да не разсейвате колегите.

Както казва преподавателят в медицинския факултет на Харвардския университет Карл Марси, “смехът е социален сигнал между хората. Той е като препинателен знак.”

Понякога в разгара на стресиращ ден е полезно да бъдете удивителния знак.

01.02.2023

ТРУДОВ СТАЖ ПРИ РАБОТА НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР

Често се случва гражданите да питат дали се трупа трудов стаж, когато работят на „хонорар“.

Въпросите са от най-различен характер, очертаващи различни хипотези, свързани и с работата по време на платен годишен отпуск, работа по време на майчинство и много други, свързани с полагането на някакъв вид труд под най-разнообразна форма. Какво уреждат разпоредбите в българското законодателство относно трудовия стаж в подобни ситуации?

Нека първо изясним какво означава „работа на хонорар“ или по-скоро какво имат предвид питащите,  които използват тези думи. Хонорар най-общо означава парично възнаграждение, изплащано за труда на работещи на свободна практика или творци – като писатели, преводачи, художници, актьори, преподаватели, адвокати и др. Заплащането на възнаграждения под формата на хонорари обикновено става в два варианта - като процент от продажбите или като еднократно плащане.

Всъщност, когато някой работи „на хонорар“, често има предвид, че работи на граждански договор. В тези ситуации на практика се използват най-вече правилата на договорите за поръчка и за изработка по смисъла на Закона за задълженията и договорите. При трудовия договор се говори за трудово възнаграждение. Затова няма как да работите по трудов договор и да получавате хонорар.

Работата по граждански договор по никакъв начин не би могла да повлияе върху трудовия стаж, включително и по време на майчинство. Тя води обаче до натрупване на по-голям осигурителен стаж, което ще се отрази в един много по-късен етап с оглед получаване на по-висок размер на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Ето защо при работа по граждански договор не се натрупва трудов стаж, а само осигурителен стаж. Ако например майката, в периода на отпуска си по майчинство, работи на граждански договор, тази форма на полагане на труд не води до прекъсване на трудовия й стаж, нито до прекъсване изплащането на паричното обезщетение за майчинство.

Спрямо Кодекса за социално осигуряване осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст, вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

Когато някое лице, осигурено за общо заболяване и майчинство, през времето на отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на дете до 2-годишната му възраст, получава парично обезщетение, полагането на труд без трудово правоотношение (граждански договор) не е пречка за получаване на паричното обезщетение.

Важно е уточнението, че тази възможност се дава не само по време на ползване на отпуска за бременност и раждане, но и през време на ползване на допълнителния платен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

 

Справка:

чл. 48а и чл. 52а от Кодекса за социално осигуряване

чл. 164 от Кодекса на труда

31.01.2023

КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ ПРЕД ФИРМИТЕ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА

Макроикономическото развитие на страната (40%), прекъсването на бизнес дейността (31%) и енергийната криза (31%) са трите най-големи риска, които стоят пред българския бизнес през тази година. Това показва 12-то годишно проучване на ключовите бизнес рискове по света, базирано на мнението на над 2700 експерти от 94 държави, включително изпълнителни директори, мениджъри, брокери и застрахователни експерти, на Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

За родните фирми нестабилната политическа обстановка, кризата в Украйна, финансовата политика и покачването на цените са сред най-тревожните фактори, които оказват влияние на бизнеса. Кибератаките в страната също не са пренебрегвани, като се изкачват с 5 позиции нагоре в класацията и през 2023 г. заемат вече 4-то място (9-то място през 2022). На българската сцена също се появява нов риск за компаниите, а именно кражбите, измамите и корупцията (9% от анкетираните, позиция № 10).

„За втора поредна година Aлианц Риск Барометър показва, че компаниите са най-загрижени за нарастващите киберзаплахи и прекъсване на бизнес дейността си. В същото време те определят инфлацията, предстоящата рецесия и енергийната криза като непосредствени заплахи за техния бизнес. Компаниите в Европа и по-специално в САЩ се тревожат за настоящата „пермакриза“, произтичаща от последиците от пандемията, икономическото и политическо въздействие на продължаващата сражения в Украйна. Това е стрес тест за устойчивостта на всяка компания“, обобщава главният изпълнителен директор на AGCS Йоаким Мюлер.

Киберопасностите и прекъсването на бизнес дейността за втора поредна година са сред най-големите тревоги за компаниите на глобално ниво (и двете с 34% от всички отговори). Въпреки това макроикономическите показатели като инфлация, нестабилност на финансовите пазари и задаващата се рецесия се изкачват със 7 пункта и в тазгодишното издание и заемат 3-та позиция. На сцената се появява и нов фактор, а именно въздействието на енергийната криза, който заема 4-та позиция в класацията сред 22% от анкетираните. Всичко това се дължи на световните икономически и политически последици от Covid-19 и военните действия в Украйна.

Този натиск изисква незабавни и категорични действия от страна на компаниите. Това обяснява защо фактори като природните бедствия (от № 3 на № 6), изменението на климата (от № 6 на № 7) и пандемията (след като ваксините допринесоха за края на ограниченията (от № 4 на № 13 )), спадат с няколко позиции надолу в доклада за 2023 г. Политическите рискове и насилието отново са в топ 10 на глобалните рискове, като заемат 10-то място, докато липсата на квалифицирана работна ръка се покачва до № 8 в класацията. Промените в законодателството и регулациите остават ключов риск и запазват своята 5-та позиция, докато потенциалната заплаха от пожари и експлозии спада с две позиции до № 9.

Киберинциденти

Киберинцидентите, като ИТ прекъсвания, софтуерни атаки с цел откуп или пробиви на данни, са определени като най-големият риск за бизнеса в световен мащаб за втора поредна година  - това се случва за първи път. В 19 различни държави, сред които Канада, Франция, Япония, Индия и Великобритания, са посочени като най-голямата опасност. Това е и рискът, от който най-много се тревожат малките компании с годишен приход от 250 милиона долара.

„За много от компаниите заплахата в киберпространството е все още по-висока от всякога и обезщетенията по киберзастраховки остават на високо ниво. Големите компании са свикнали да бъдат набелязвани и тези, които имат подходяща киберзащита, са в състояние да отблъснат повечето атаки по ефективен начин. Наблюденията показват, че и все повече малки и средни фирми също са засегнати. Те обаче са склонни да подценяват своята уязвимост и трябва непрекъснато да инвестират в укрепване на своя киберконтрол“, споделя Шанил Уилямс, член на борда на AGCS и главен корпоративен директор по застраховане, отговарящ за киберзастраховане.

Честотата на атаките остава висока и през 2023 г. Средната цена на пробив в данните е най-висока за всички времена 4,35 млн. долара, като се очаква да надхвърли 5 млн. долара през 2023 г. Конфликтът в Украйна и по-широкото геополитическо напрежение повишава риска от широкомащабна кибератака от спонсорирани лица. Освен това има и нарастващ недостиг на специалисти по киберсигурност, което е предизвикателство, когато става въпрос за подобряване на сигурността.

Според проучването, прекъсването на бизнес дейността, заемащо 2-ра позиция в класацията, остава един от най-големите рискове и през 2023, тъй като много бизнес модели са уязвими на внезапни сътресения и промени, които от своя страна оказват влияние върху печалбите и приходите на компаниите. Прекъсването на бизнеса е риск № 1  в страни като Бразилия, Германия, Мексико, Холандия, Сингапур, Южна Корея, Швеция и САЩ.

Като основна причина за прекъсване на дейностите е посочена киберпрестъпността (45% от анкетираните), следвана от енергийната криза (35%) и природните бедствия (31%). Непрекъснато растящите разходи за енергия принудиха много от компаниите да използват енергийните ресурси по-ефективно, да преместят производството си на алтернативни места или дори да обмислят временно спиране. Произтичащият недостиг заплашва да причини прекъсване на доставките в редица критични индустрии в Европа, вкл. в хранителната, селскостопанската, фармацевтичната и др., въпреки че топлите зимни условия на континента и стабилизирането на цената на газа помагат за облекчаване на енергийната ситуация.

Възможната глобална рецесия е друг вероятен източник на смущения през 2023 г., с потенциал за неуспешни доставки и неплатежоспособност, което е особено тревожно за компании с единични или ограничени критични доставчици. Според Allianz Trade  неплатежоспособността на бизнеса в глобален мащаб вероятно ще нарасне значително през 2023 г.: +19%.

Макроикономическо неразположение

Макроикономическото развитие - инфлация и нестабилност на икономическите и финансовите пазари, се класира като третият най-голям риск за компаниите в световен мащаб през 2023 г. според 25% от анкетираните (спрямо #10 през 2022 г.). За първи път от 10 години този риск се появява в челната тройка. Трите основни икономически зони – САЩ, Китай и Европа, са в режим на криза по едно и също време, макар и по различни причини, според Allianz Research, който прогнозира рецесия в Европа и САЩ през 2023 г.

Инфлацията е една от основните причини за безпокойство, защото „изяжда“ ценовата структура и маржовете на рентабилност на много бизнеси. Подобно на реалната икономика, финансовите пазари са изправени пред трудна година, тъй като централните банки източват излишната ликвидност в цялата система и обемите на търговия намаляват, дори на исторически ликвидни пазари.

„2023-та ще бъде година на предизвикателства. В икономически план вероятно ще бъде година, която няма да се забрави за много домакинства и компании. Въпреки това няма причина да се отчайваме“, казва Лудовик Субран, главен икономист в Allianz. „От една страна, обратът в лихвените проценти помага на милиони спестители. Средносрочната перспектива също е много по-добра, въпреки – или по-скоро поради – енергийната криза. Последствията, извън очакваната рецесия през 2023 г., вече стават ясни: принудителна трансформация на икономиката в посока на декарбонизация, както и повишено осъзнаване на риска в обществото, укрепване на социалната и икономическа устойчивост.“

Нараствания и спадове в рисковете

Нов фактор, който за първи път се появява в класацията и заема 4-та позиция с цели 22%, е енергийната криза. Някои индустрии в европейски страни, като производството на химикали, торове, стъкло и алуминий, могат да разчитат само на един източник на енергия – руския газ, което ги прави уязвими от увеличения на цените или прекъсване на енергийните доставки. Ако такива базови индустрии се борят за оцеляване, то последствията ще се усетят неизбежно и по-надолу по веригата на стойността в други сектори. Според Allianz Trade енергийната криза ще остане най-големият шок за рентабилността, особено за европейските страни. При настоящите нива, цените на енергията биха унищожили печалбите на повечето нефинансови корпорации, тъй като ценовата мощ намалява на фона на забавящото се търсене.

Водени от това, че 2022 е била още една година на сътресения с конфликти и граждански вълнения, политическите рискове и насилието са нов фактор в доклада, заемащ 10-та позиция (13%). Освен това компаниите са загрижени и за нарастващите смущения от стачки, бунтове и граждански вълнения, тъй като кризата с разходите за живот се разраства в много страни.

Въпреки спада в класацията на годишна база, природните бедствия (19%) и изменението на климата (17%) също остават основни притеснения за бизнеса. В година, която включваше урагана Иън, една от най-мощните бури, регистрирани в САЩ, рекордно увеличение в температурите, суши и зимни бури по целия свят и над 100 млрд. долара застраховани загуби, те все още се нареждат в първите седем глобални риска.

31.01.2023

МОЖЕ ЛИ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ПАРИТЕ СИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЕНСИЯ?

Средствата, които се натрупват във фондовете за допълнително задължително и/или доброволно пенсионно осигуряване, са предназначени за осигуряване на допълнителна пенсия (освен пенсията от държавното обществено осигуряване) и увеличаване на пенсионния доход.

Възможностите да бъдат изтегляни средства от индивидуалната партида след придобиване право на допълнителна пенсия са различни за всеки от фондовете, като за универсален и професионален те са определени от закона, а за доброволния фонд е въпрос на избор на осигуреното лице, обясняват експертите от Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Средствата от универсален фонд могат да бъдат изтеглени, еднократно или разсрочено, само в случай, че изчисленият месечен размер на пенсията към датата на отпускането й е по-малък от 20% от актуалния размер на социалната пенсия за старост.

Средствата от професионален фонд могат да бъдат изтеглени, еднократно или разсрочено, ако лицето не се е възползвало от възможността за ранно пенсиониране от Държавното обществено осигуряване или от професионален пенсионен фонд и се е пенсионирало при условията на чл.68, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване.

Средствата от професионален фонд могат да бъдат изтеглени, еднократно или разсрочено, и когато осигуреното лице е придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, но изчисленият месечен размер на пенсията към датата на отпускането й е по-малък от 20% от актуалния размер на социалната пенсия за старост.

30.01.2023

ББР ЛИЗИНГ ПОДПОМАГА БИЗНЕСА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ МОЩНОСТИ

ББР Лизинг от Групата на Българската банка за развитие стартира нов продукт за технологично обновление на производствените мощности. Той е насочен към микро-, малки и средни компании, ангажирани в производството, преработващата и хранително-вкусовата промишленост, печатарската индустрия и здравеопазването. Фирмите могат да кандидатстват за лизинг на производствени машини и оборудване, вкл. медицинско и енергийно оборудване.

Максималният размер на отпуснатия лизинг е до 5 млн. лв., а срокът на финансирането е до 84 месеца с възможност за гратисен период. Самоучастието на компаниите е минимум 10% в зависимост от кредитоспособността им.

Сред изискванията към лизингополучателите са да имат минимум две завършени финансови години, през които са осъществявали дейност, и да разполагат с положителен собствен капитал.

Целта на новата програма е да насърчи малките и средните фирми да инвестират в производствени машини и оборудване, с чиято помощ ще подобрят ефективността на производствените си процеси и ще разширят продуктовото си портфолио. Чрез технологичното си обновление те ще имат възможността да излизат на нови пазари и да подобрят конкурентоспособността си, както и да създават нови работни места.

Новият финансов продукт ще съдейства на бизнеса и за подобряване на енергийната ефективност на производството.

Предвидената финансова подкрепа е в синхрон със стратегическите цели на ББР за осигуряване на достъп на малкия и средния бизнес до достатъчно и разнообразно финансиране, както и подпомагане на износа на компаниите и интегрирането им на външни пазари, съобщава Българската търговско-промишлена палата чрез сайта си www.infobusiness.bcci.bg.

Всички условия за подпомагане по програмата ще намерите тук.

27.01.2023

КОЙ ИМА ПРАВО НА БЕЗПЛАТНА Е-ВИНЕТКА?

През първите десет дни на януари т. г. са предоставени близо 20 000 безплатни е-винетки на хора с увреждания.

Общият брой на безплатните винетки, които са дадени чрез Агенцията за социално подпомагане на хора с намалена работоспособност през 2022 г., е 222 341. Те са за над 21,5 млн. лв. и са за сметка на бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Повече от 80 000 от издадените през 2022 г. безплатни е-винетки изтичат през януари. Националното тол управление припомня, че проверка на валидността на безплатна е-винетка може да бъде направена на интернет страницата на АПИ и на БГТОЛ. Директният линк за проверка е https://check.bgtoll.bg.

Право на безплатна е-винетка имат лица с 50 на сто и над 50 на сто намалена работоспособност, както и семействата, които отглеждат деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование, но не по-големи от 20-годишна възраст. Съгласно Закона за пътищата правото е за един автомобил с мощност до 160 к.с. и обем на двигателя до 2000 куб. см.

Препоръчително е заявленията за подновяването на безплатните винетки да бъдат подавани, когато наближи крайната дата на валидността им. Те се подават в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес – лично, с писмо или по електронен път с електронен подпис. Социалните служби обработват документите в 7-дневен срок. Агенцията за социално подпомагане изпраща всекидневно обработените заявки на Агенция „Пътна инфраструктура“, която издава е-винетката в рамките на следващия работен ден.

При прехвърляне на собствеността безплатната е-винетка не следва автомобила. В тези случаи правоимащият трябва в срок до три работни дни да уведоми Агенция „Пътна инфраструктура“, за да може да получи нова безплатна винетка от Агенцията за социално подпомагане. Под прехвърляне на собственост се има предвид покупко-продажба на пътно превозно средство или бракуване на автомобил и прехвърляне на лицензирана фирма за разкомплектоване с договор. Когато автомобилът е бракуван и е оставен за съхранение в частен имот, лицето няма право да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка до изтичането на първоначалната валидност.

При затруднения и нужда от консултация желаещите да им бъде издадена безплатна е-винетка чрез Агенцията за социално подпомагане могат да се свържат с центъра за обслужване на клиенти на Националното тол управление на тел.: 0700 10 876 или в писмен вид на e-mail: info@bgtoll.bg.

27.01.2023

ЗДРАВНАТА ВНОСКА ЗА БЕЗРАБОТНИТЕ НЯМА ДА СЕ ВДИГА

Хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, ще продължат да плащат по 28,40 лева.

Без промяна остава минималният осигурителен доход, който в момента е 710 лв. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху не по-малко от 355 лв. и не повече от 3400 лв. месечно.

Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, напомнят от НАП. Здравноосигурителната вноска за месец януари 2023 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2023 г. Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7, припомнят още от приходната агенция.

Тя се подава електронно с персонален идентификационен код ПИК на НАП или КЕП, чрез Портала за електронни услуги или в офиса на приходната агенция по постоянен адрес на лицето, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски на това основание. Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лева.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца.

Периодът се брои до началото на месеца,  предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите без данни за здравно осигуряване, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен достъп в Портала на НАП.

Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и на телефон: 0700 18 700 (на цена, съгласно тарифата на съответния оператор). Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

26.01.2023

ДАВАТ ПАРИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА СОБСТВЕН БИЗНЕС

До 20 000 лв. могат да получат хора с увреждания за стартиране или развитие на самостоятелен бизнес. Средствата могат да бъдат използвани за учредяване на ново предприятие, инвестиционни разходи, строително-ремонтни работи, оборудване на работни места, обучение на персонала и собственика на предприятието, както и за покриване на минимален стартов капитал.

Нужно е кандидатите да са с 50 и над 50% намалена трудоспособност и да не участват като собственици или съдружници в друга фирма. Проектните предложения се финансират Агенцията за хората с увреждания по Националната програма за заетост на хората с увреждания и трябва да бъдат изпратени до 06.03.2023 г.

Агенцията ще финансира с до 50 000 лв. и проекти със социална насоченост, които целят стимулирането на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда. За средствата могат да кандидатстват предприятия и кооперации, вписани в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания към Агенцията за хората с увреждания. Финансирането се отпуска за осигуряване на адекватни условия на труд и приспособяване на работното място за назначените при тях хора с трайни увреждания. Крайният срок за подаване на документи е 13.03.2023 г.

Агенцията за хората с увреждания ще отпуска средства и за проекти със стопанска насоченост, които имат за цел да се повиши конкурентоспособността на специализираните предприятия и кооперации на хора с трайни увреждания чрез обучения и закупуване на ново оборудване. За изпълнението на тези дейности работодателите могат да получат до 90 000 лв. Документи се подават до 28.03.2023 г.

Агенцията ще финансира с до 740 000 лв. и предложения за създаване на Центрове за защитена заетост. Участници в конкурса могат да бъдат специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази или организации на хора с увреждания, регистрирани по действащото законодателство. Създаването на тези центрове цели изграждане на трудови умения и навици на минимум 15 лица с множество трайни увреждания, с психични разстройства и/или интелектуални затруднения, заедно с предоставянето на минимален пакет от персонални подкрепящи услуги. Документи се подават до 29.03.2023 г.

За изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти могат да  кандидатстват държавни, общински, стопански и  неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите. Чрез програмата могат да бъдат изградени или да преустроени рампи, пътеки за хора със зрителни увреждания, сигнализации за хора със зрителни и слухови увреждания и др. Възможно е също приспособяването на вътрешната среда на различни обекти за самостоятелно посещение и пребиваване в него на лица с увреждания. Проектни предложения се подават до 21.03.2023 г.

Повече подробности за проектите и начина на кандидатстване може да видите на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания - https://ahu.mlsp.government.bg/.

26.01.2023

ОТКРИТ БЕШЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В СИЛИСТРА

Нито един човек не може да бъде лишен от правосъдие, защото няма пари, защото е болен, защото е под запрещение. Но за да не остава казаното само на хартия, трябва да има места, където нуждаещите се да могат да се срещат с онези, които могат да им предоставят правната помощ“. Това заяви министърът на правосъдието Крум Зарков при откриването на нов Регионален център за консултиране в Силистра към адвокатската колегия в града.

Помещението е осигурено от общината в града като възможността местните власти да предоставят стаи за регионални центрове за консултиране беше уредена с последните промени в Закона за правната помощ, предложени от Министерство на правосъдието.

Центърът е 16-ият поред в страната, останалите са към адвокатските съвети – София, Велико Търново, Варна, Стара Загора, Видин, Сливен, Хасково, Кърджали, Перник, Пазарджик, Габрово, Плевен, Ловеч, Благоевград, Асеновград.

Министърът припомни, че с последните промени в Закона за правната помощ бе разширен кръгът на хората, които могат да ползван безвъзмездна правна помощ, финансирана от държавата.

Общо 12 адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ, ще предоставят първична правна помощ на гражданите от силистренския регион. Те ще осъществяват правни консултации, съдействие за попълване на документи, изискуеми от съда, прокуратурата, Министерство на вътрешните работи и администрацията. Към тях ще могат да се обръщат граждани от уязвимите социални групи –  хората под прага на бедност, деца в риск, пострадали от домашно насилие, от трафик на хора, търсещи международна закрила, поставени под запрещение и тези, чието запрещение се иска, хората с увреждания, чийто месечен доход не е достатъчен да си позволят адвокат.

Регионалният център бе открит от председателя на Адвокатската колегия в Силистра Димчо Кьосев, който благодари на председателят на Националното бюро за правна помощ Наталия Илиева за доброто сътрудничество.

26.01.2023

КАКВИ ПРОМЕНИ В ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙСТВАТА С ДЕЦА СА В СИЛА ОТ ТАЗИ ГОДИНА?

Какви са основните промени в областта на социалното осигуряване и политиката за подкрепа на семействата с деца, които вече са в сила от 1 януари, припомнят от Министерството на труда и социалната политика. 

Без доходен тест се предоставят:

Еднократна помощ от 300 лева за ученици, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас през учебната 2023/2024 г. Помощта е за всички ученици, независимо дали учат в държавно, общинско или частно училище.

На 15 декември 2022 г. парламентът реши еднократната помощ да се дава на всички ученици в начална степен на образование, както и в осми клас. Това стана с приемането на промени в Закона за семейните помощи за деца. До миналата година еднократната помощ се даваше само на деца, записани в първи и осми клас. За учебната 2022/2023 година тя също беше 300 лв.

Размерът на еднократната помощ се определя ежегодно в Закона за държавния бюджет за съответната година, но не е по-малък от предходната година. Помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Близо 100 000 семейства на деца, записани в първи и осми клас за учебната 2022/2023 г., получиха право на предвидената еднократна помощ от 300 лева през миналата година. 

През миналата година еднократната помощ бе отпусната на 49 879 семейства за 50 933 първокласници и на 48 595 семейства за 49 464 осмокласници.

Финансовата подкрепа помага на родителите да закупят без затруднения част от основните пособия и дрехи, необходими за учениците. Тя се получава при положение, че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството. Предоставя се и за ученици, настанени в семейства на роднини и близки и в приемни семейства, както и на настойник/попечител.

Без доходен тест от 1 януари се предоставят и месечни помощи от 200 лева за отглеждане на дете до една година и месечни помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, когато децата се отглеждат от техните самотни осиновители.

От тази година бабите и дядовците също могат да ползват отпуск след навършване на шестмесечна възраст на внучето

Майките могат да прехвърлят ползването на отпуска за бременност и раждане след 6-я месец от раждането на детето не само на бащата, но и на бабите и дядовците, при условие, че те работят по трудово или служебно правоотношение.

Същото право имат осиновителките, които ползват отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

Бабата или дядото, на които е прехвърлен отпускът, имат право на обезщетение от НОИ, докато детето навърши 1 година. Размерът му е 90% от средния им осигурителен доход за последните 24 месеца.

На 22 декември парламентът реши отпускът по майчинство да може да се ползва и от бабата или дядото след навършване на шестмесечна възраст на детето.  Това стана след приемането на второ четене на  разпоредби от удължителния закон за бюджета, с които се променя Кодексът на труда.

25.01.2023

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТАТА СЛЕД МАЙЧИНСТВО

В практиката чест въпрос, който поставят работничките и служителките, които се завръщат на работа след майчинство, е дали имат право на увеличение на работната заплата, когато във фирмата другите служители са получили актуализиране на работната заплата един или няколко пъти.

Работещите често се сблъскват с разнопосочни отговори относно това дали имат право на автоматично увеличение на размера на заплащането или актуализирането на сумата следва да бъде регулирано от други механизми.

Как стоят нещата с увеличението на работната заплата след майчинство и какви са правата на работничките и служителките в тези случаи?

Преди конкретния отговор на въпроса, следва да се направят няколко уточнения на разпоредбите в законите. Съгласно законодателството в България, размерът на трудовото възнаграждение се определя според времетраенето на работата или според изработеното. Размерът на трудовото възнаграждение за единица изработка (трудова норма) се уговаря между работника или служителя и работодателя и не може да бъде по-малко от предвиденото в колективния трудов договор. Заплатата се изплаща в предприятието, където се извършва работата, авансово или окончателно всеки месец на два пъти, доколкото не е уговорено друго.

Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника или служителя по ведомост или срещу разписка или по писмено искане на работника или служителя - на негови близки. По писмено искане на работника или служителя трудовото му възнаграждение се превежда на влог в посочената от него банка.

При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно със законната лихва.

Знаейки законовите разпоредби, можем да отговорим и конкретно на въпроса относно увеличението на трудовото възнаграждение след майчинство.

Ако работничката и служителката по договор получава възнаграждение в размер на минималната работна заплата, то заплатата следва да бъде повишена, ако самото равнище на минималната работна заплата за страната е повишавано през времето, в което работничката или служителката е била в майчинство.

Ако след повишаване на нивата на минималната работна заплата за страната не бъде актуализирано трудовото възнаграждение в размер не по-малък от този на настоящата минимална заплата за страната, то тогава работодателят е в нарушение. В тези случаи работничката или служителката има право на увеличение на възнаграждението. Същото важи и ако има увеличение на сумите за възнаграждения, договорени с колективен трудов договор, ако работничката и служителката е член на синдикалната организация, която е част от страните по договора.

Ако обаче не става дума за увеличение на възнаграждението на този принцип, то всяко увеличение се случва по индивидуално договаряне с работодателя или чрез механизмите на колективното трудово договаряне.

 

Справка:

Чл. 245, чл. 247, чл. 270 от Кодекса на труда

25.01.2023

ФОРМАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА STARTUP WORLD CUP 2023 Е АКТИВНА

Според различни класации относно стартъп климата в България, страната ни е на челни позиции на Балканския полуостров и тенденциите за 2023 година продължават да бъдат оптимистични. Интересът към стартиращи компании нараства, а с него нарастват и възможностите пред тях.

На 12 януари формата за кандидатстване в конкурса Startup World Cup Bulgaria за 2023 беше официално отворена за трети пореден път и всяка стартъп компания може да кандидатства абсолютно безплатно. Освен възможността за популяризиране, излъченият победител от националните квалификации ще спечели и правото да представи страната ни на световния финал в Америка. Там ще премери сили с повече от 60 отличени стартъп компании от целия свят и ще се състезава за голямата награда от 1 млн. долара.

Второто издание на националния конкурс беше организирано в партньорство с Българската банка за развитие, а на световния финал страната ни беше представена от стартъп компаниите Daye и Оffice RnD, които са отличените стартъпи респективно за 2022 година и 2021 година. Като победители в националните квалификации двете компании спечелиха своите самолетни билети до Америка, любезно предоставени от официален партньор на събитието.

Освен шанса да спечелят голямата награда, двете стартиращи компании получиха възможността да представят себе си и своите идеи пред широката публика. Имахме възможност да се презентираме за 2 минути на полуфинал и за 1 минута на финалния етап. Запознахме се с много компании със страхотни мисии и продукти и обменихме опит с техните екипи. Щастливи сме, че от септемвриo насам, Daye привлече инвестиция от 11.5 млн. долара, сподели Калина Михайлова, Product Development Manager в Daye.

Финалът в Сан Франциско беше страхотно изживяване. Като цяло, Startup World Cup Bulgaria беше много полезно да се позиционираме още по-добре на българския пазар като един от най-успешните стартъпи и да заявим себе с като много сериозен работодател. отбеляза Миро Мирославов от OfficeRnD.

Startup World Cup Bulgaria се организира от Internet Media Group, със съдействието на Европейската асоциация на дигиталните експерти (EURODEA) и Pegasus Tech Ventures, организатор на световните финали на Startup World Cup. Официалната церемония по награждаването ще се състои на 9 юни в София, а апликациите за кандидатстване ще останат отворени до 20 май.

24.01.2023

ФИНАНСИРАТ С ДО 100 000 ЛВ. ПРОЕКТИ ЗА ИНВАЛИДИ

Министерството на труда и социалната политика започна кампанията по набиране на проектни предложения, които ще се финансират по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност на хора с увреждания през 2023 г. Документи могат да се подават от 23 януари до 24 април.

По Компонент 1 „Достъпна жилищна среда” хората с увреждания могат да кандидатстват с предложения за изграждане и монтиране на рампи, подемни платформи и асансьори. Всеки одобрен проект ще бъде финансиран с до 100 000 лв. от МТСП.  В случаите, в които стойността на проектите е по-висока, кандидатите ще могат да съфинансират изпълнението на допустимите дейности.

По компонента могат да кандидатстват собственици на жилища, които са с трайни увреждания и се придвижват с инвалидни колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда.

Допустими кандидати са и сдружения на собствениците в етажната собственост в многофамилни жилищни сгради, в които има хора с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда.

Одобрените проекти по Компонент 2 „Лична мобилност“ ще се финансират с до 8000 лв. Средствата ще се отпускат за преустройство на лек автомобил за човек с трайни увреждания, монтиране на помощно съоръжение или приспособление за качване и сваляне на инвалидна количка в моторно превозно средство, както и за закупуване на автомобил с вече извършено изменение. Кандидатите ще могат да получат и средства за шофьорски курс.

Право да кандидатстват по втория компонент имат хора с трайни увреждания, с доказан дефицит на долни и/или горни крайници и решение на органите на медицинската експертиза, които имат документ, че са физически годни да бъдат шофьори. 

Подробна информация за условията и документите за кандидатстване по двата компонента може да се намери на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика www.mlsp.government.bg в рубрика „Политики“, категория „Хора с увреждания“, секция: „Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност” или на следния линк: https://www.mlsp.government.bg/natsionalna-programa-za-dostpna-zhilishchna-sreda-i-lichna-mobilnost-1

24.01.2023

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ, АКО БАНКОМАТЪТ ВИ ЗАДЪРЖИ КАРТАТА?

Какво да правим, ако решим да изтеглим пари от банкомат, но устройството задържи картата ни.

Ето някои полезни съвети към потребителите, предоставени от експертите на Комисия за защита на потребителите. Те са свързани с това как да постъпим в някои непредвидени и доста неприятни ситуации, които могат да ни костват ценно време и финансови загуби.

Картата може да бъде „глътната“ от банкомата по няколко причини. След като въведете пин кода си, имате определено време, в което трябва да я вземете от банкомата. Ако се забавите, той автоматично я прибира. Друга причина може да бъде, че картата ви е с изтекъл срок на валидност. Когато е повредена или размагнитена, това също може да бъде причина банкоматът да я прибере, както и когато въведете три пъти грешен пин код – тогава картата се блокира автоматично и банкоматът я прибира.

Когато машината е в неизправност, също може да "глътне" картата. Първото, което трябва да направите, ако това се случи, е да разберете дали банкоматът, който е прибрал картата ви, се намира на клон на банка, или не. Ако банкоматът се намира до клон на банка, влезте в банката и ги помолете да ви върнат картата.

Вероятно ще трябва да представите документ за самоличност и да попълните формуляр, но ще получите картата си веднага. Ако картата не ви бъде върната веднага, тя ще бъде изпратена в клона на банката, към който е издадена. Ако банкоматът не се намира до клон на банка и е собственост на друга банка, а не на вашата, трябва да позвъните на своята банка, за да блокират картата.

Обадете се и на банката, обслужваща банкомата, за да ги уведомите за случващото се. Ако случаят е такъв, ще получите картата си с известно забавяне. Ще бъде нужно повече време на банката, обслужваща банкомата, да изпрати картата към вашата банка. В случай че банкоматът не се намира до клон на банка и е собственост на банката, която ви обслужва, им се обадете, за да ви обяснят как да получите картата си.

Ако машината не ви даде банкноти, най-важното е да установите дали трансакцията е отчетена или е била отхвърлена като неуспешна и опитът за теглене не се е отразил върху баланса по сметката ви. Обадете се възможно най-бързо в кол центъра на банката, която е издала картата ви. Номерът обикновено е изписан на гърба на картата. Ако не успеете да се свържете с банката, в първия работен ден посетете най-близкия клон и подайте възражение.

Трябва да знаете, че при неправомерно теглене от сметката си имате шанс да си възстановите загубените суми. За целта отново следва да се обърнете към банката с възражение във връзка с възникналия проблем и да получите нейното становище. По закон тя е длъжна да отговори на възражението до 14 дни от датата, на която сте го подали. Ако отговорът от банката не ви удовлетворява, можете да се обърнете за съдействие до функциониращата към Комисията за защита на потребителите Помирителна комисия за платежни спорове.

От Комисията за защита на потребителите напомнят да имаме предвид, че тегленето на пари от външни банкомати в курортите крие по-големи рискове от кражби. Не е изключено някъде да са поставени скимиращи устройства, които да копират данните от картата ви и да откраднат пин кода. Според специалисти това са и едни от най-честите измами с пластики.

„Бъдете внимателни и спазвайте всички правила за финансовата си сигурност, както при трансакции на суми от терминални устройства АТМ и ПОС, така и при загуба или кражба на картата“, алармират от комисията.

24.01.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА: ПРЕЗ ФЕВРУАРИ ОТВАРЯМЕ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЕИ И ЛОКАЛНО СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ЗА 200 МЛН. ЛВ.

През февруари ще стартира кандидатстването по процедура „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ на стойност 200 млн. лв. Тя е третата, която Министерството на иновациите и растежа отваря по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това стана ясно от Мария Младенова, началник на отдел „Подбор на проекти и договаряне“ към Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в министерството.

Общественото обсъждане на процедурата беше обявено на 12 декември и приключи месец по-късно – на 12 януари. Кандидатстването на фирмите ще продължи три месеца. Мярката е за изграждане на фотоволтаична система – т. нар. соларни панели, които да бъдат монтирани върху покрива на даденото предприятие, фасадата му или на терена, на който се намира то. Батериите за локално съхранение на енергия ще могат да я съхраняват до няколко дни, а самата енергия ще се произвежда единствено и само за собствена употреба, без да може да се препродава и връща в енергийната система на страната.

По процедурата ще могат да кандидатстват освен микро-, малки и средни предприятия, но и такива със заети до 499 лица или с до 1 500 лица. „Очакваме интересът към процедурата „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ да бъде още по-голям от този към двете вече приключили процедури в министерството“, каза Мария Младенова. По думите й, до момента по двете обявени процедури само за 5 месеца има получени над 10 200 проекта.

По първата – „Технологична модернизация“ са постъпили над 2500 проектни предложения, а по втората – „ИКТ решения и киберсигурност“, над 7700 проекта. „Сериозен интерес от страна на фирмите към Националния план за възстановяване и устойчивост, освен от София, има и от Пловдив, Варна и Русе. Надяваме се и останалите области да стават все по-активни“, каза още Младенова. Тя посочи, че кандидатстването по процедурите от Националния план за възстановяване и устойчивост и тези от структурните фондове на ЕС е изцяло онлайн през системата ИСУН 2020, като е максимално облекчено за бизнеса. На 30 декември бяха обявени и първите спечелили проекти – 953 бр., които ще получат финансиране за 260 млн. лв. от Националния план за възстановяване и устойчивост по процедурата „Технологична модернизация“. В момента оценка преминават и подадените близо 7 700 проекта по втората мярка „ИКТ решения и киберсигурност“ на стойност 30,6 млн. лв. Очаква се скоро да бъдат обявени и победителите.

По линия на Министерство на иновациите и растежа ще бъдат отворени за кандидатстване седем процедури за 1,2 млрд. лв. само през първата половина на 2023 г., а общо до края на годината ще стартират 10 мерки за бизнеса. Подкрепата за микро-, малките и средни компании в страната ще е по три направления – Националния план за възстановяване и устойчивост, новата програма конкурентоспособност и новата програма за научни изследвания, иновации и дигитализация. Припомняме, че за рекордно кратък срок бяха одобрени и двете европрограми към министерството. Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. с бюджет 3 млрд. лв. бе изпратена в Брюксел на 16 август и одобрена от Европейската комисия на 3 октомври.

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. с бюджет от 2,14 млрд. лв. – изпратена на 26 октомври и одобрена на 5 декември. Първите процедури, които ще стартират по новата програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията, са „Разработване на иновации в малки и средни предприятия“ за 127 млн. лв. през март и „Внедряване на иновации в МСП“ за над 293 млн. лв. през април. По инициатива на министъра на иновациите и растежа и с активното съдействие на екипа на вицепремиера Пеканов е събрана и обобщена информация и от другите министерства (Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на енергетиката и Министерство на образованието и науката) за процедурите по Националния план за възстановяване и устойчивост при тях, която е изпратена до всички областни управители в страната.

23.01.2023

МОЖЕ ДА ПРОМЕНИМ ВИДА НА ОСИГУРЯВАНЕТО СИ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦА

До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от Националната агенция за приходите.  Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”.

Самоосигуряващите се лица, които изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд „Общо заболяване и майчинство”, могат да се ползват от всички осигурени социални рискове (без трудова злополука и професионална болест и безработица) на ДОО. Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент само във фонд „Пенсии“  на ДОО (за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт).

В този случай обаче, самоосигуряващите се нямат право на парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) и др., изплащани от държавното обществено осигуряване, напомнят от НАП.

Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на НАП. Срокът за подаване на документа е до 31 януари на съответната година. Декларацията се подава в офис на НАП или чрез е-услугите на приходната агенция с персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис.

При  прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност от самоосигуряващото се лице през календарната година, не може да се променя вече избраният и декларираният вид осигуряване.

Повече информация и консултации за попълването на данъчни и осигурителни декларации можете да получите на телефони: 0700 18 700 или 02 9859 6801 (на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор).

23.01.2023

ОТВАРЯМЕ 7 ПРОЦЕДУРИ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА ЗА 1,2 МЛРД. ЛВ. ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА НА 2023 Г.

От Министерството на иновациите и растежа информират за процедурите за кандидатстване, които са по Плана за възстановяване и устойчивост и структурните фондове на ЕС.

На 30.12.2022 г. министерството публикува на сайта си първите 953 компании, които ще бъдат финансирани по първата мярка от Националния план за възстановяване и устойчивост – „Технологична модернизация“ с бюджет 260 млн. лв. Тя е за обновяване на технологичния парк на микро-, малки и средни предприятия. До края на януари – началото на февруари Министерството на иновациите и растежа ще публикува спечелилите финансиране компании и по втората мярка от Националния план за възстановяване и устойчивост – „ИКТ решения и киберсигурност“, по която помощта е безвъзмездна и без финансово съучастие от страна на фирмите.

„Само по линия на Министерството в следващите шест месеца отваряме за кандидатстване седем, а до края на годината още три процедури (общо десет) по три направления – Националния план за възстановяване и устойчивост, новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) и новата за България Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021 – 2027. Това е финансова инжекция от над 1,2 млрд. лв. за първите шест месеца и близо 2 млрд. лв. до края на 2023 г. за предприятията“, коментира министър Пулев.

От думите му става ясно, че през февруари предстои отварянето на една от най-чаканите от бизнеса процедури – „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ (за фирмите) с бюджет 200 млн. лв.

20.01.2023

ВИЖТЕ ВСИЧКИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ЦЕЛИЯ СЕВЕРОЗАПАД

Агенцията по заетостта публикува пълен списък на всички свободни работни места в Северозапада, обявени в дирекциите „Бюро по труда“. 

Най-голям глад за кадри има в област Враца. На трудовата борса се предлагат 75 позиции, като има както в производството и търговията, така и в индустрията и администрацията.

В Монтана служители се търсят на 71 места, а във Видин свободните позиции са наполовина – едва 38.

Враца

 1. Други оператори на стационарни машини и съоръжения 1400 лв. 1 Враца
 2. Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка 1 Козлодуй
 3. Монтажници 14 Враца
 4. Персонал, водещ стокови и транспортни документи 13 Враца
 5. Приложни специалисти по финанси и математика 1 Враца
 6. Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях 1 Враца
 7. Персонал, водещ стокови и транспортни документи 1 Враца
 8. Работници в преработващата промишленост 1 Враца
 9. Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО 1 Враца
 10. Продавачи в магазини 1 Враца
 11. Сервитьори и бармани 1 Враца
 12. Финансови специалисти 1000 лв. 1 Враца
 13. Монтажници 5 Мездра
 14. Монтажници 1050 лв. 1 Враца
 15. Общи административни служители 1200 лв. 1 Враца
 16. Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 2 Враца
 17. Персонал, информиращ клиенти 1 Враца
 18. Приложни специалисти по финанси и математика 1 Враца
 19. Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 3 Враца
 20. Друг обслужващ персонал 1 Враца
 21. Продавачи в магазини 1 Враца
 22. Други неквалифицирани работници 1 Враца
 23. Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях 1 Враца
 24. Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях 1 Оряхово
 25. Готвачи 1 Враца
 26. Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения 1 Враца
 27. Машинни оператори в миннодобива и добива на минерали 1200 лв. 1 Враца
 28. Приложни специалисти по финанси и математика 1 Враца
 29. Финансови специалисти 1 Враца
 30. Други медицински и здравни специалисти 1 Враца
 31. Монтажници 3 Мездра
 32. Общи административни служители 1 Козлодуй
 33. Продавачи в магазини 1300 лв. 1 Враца
 34. Монтажници 1300 лв. 1 Враца
 35. Монтажници 5 Мездра
 36. Продавачи в магазини 1 Враца
 37. Работници по производство на облекло и сродни на тях 1 Враца
 38. Приложни специалисти по финанси и математика 1200 лв. 1 Враца
 39. Сервитьори и бармани 1 Козлодуй
 40. Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство 4 Бяла Слатина
 41. Продавачи в магазини 250 лв. 1 Враца
 42. Други неквалифицирани работници 1 Враца
 43. Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 900 лв. 1 Враца
 44. Монтажници 2 Бяла Слатина
 45. Продавачи в магазини 1 Враца
 46. Монтажници 3 Мездра
 47. Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях 1 Враца
 48. Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) 1 Враца
 49. Работници по производство на храни и сродни на тях 1 Враца
 50. Персонал, осигуряващ защита и сигурност 2 Враца
 51. Общи административни служители 1 Враца
 52. Продавачи в магазини 1000 лв. 1 Враца
 53. Персонал, полагащ здравни грижи за хора 1 Козлодуй
 54. Монтажници 11 Мездра
 55. Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 2500 лв. 1 Козлодуй
 56. Продавачи в магазини 1 Враца
 57. Монтажници 6 Мездра
 58. Монтажници 850 лв. 5 Мездра
 59. Домакини и икономи 2400 лв. 1 Враца
 60. Продавачи в магазини 1000 лв. 1 Враца
 61. Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 3 Враца
 62. Работници по производство на облекло и сродни на тях 1 Враца
 63. Други неквалифицирани работници 780 лв. 1 Бяла Слатина
 64. Оператори на подвижни съоръжения 1 Враца
 65. Монтажници 2 Мездра
 66. Помощници при приготвянето на храни 2 Враца
 67. Персонал, полагащ здравни грижи за хора 1 Враца
 68. Монтажници 1 Мездра
 69. Персонал, полагащ здравни грижи за хора 4 Бяла Слатина
 70. Продавачи в магазини 1 Враца
 71. Работници в добивната промишленост и строителството 913 лв. 1 Враца
 72. Други неквалифицирани работници 1 Оряхово
 73. Други преподаватели 1 Враца
 74. Общи административни служители 1 Мездра
 75. Техници по контрол на производствени процеси 1 Враца

 

Монтана

 

 1. Занаятчии 1 Берковица
 2. Работници по производство на облекло и сродни на тях 3 Монтана
 3. Продавачи в магазини 2 Монтана
 4. Работници в преработващата промишленост 5 Монтана
 5. Строители на сгради и сродни на тях 2 Берковица
 6. Приложни специалисти по финанси и математика 5 Монтана
 7. Сервитьори и бармани 1 Монтана
 8. Касиери, инкасатори и сродни на тях 1 Монтана
 9. Приложни специалисти по юридически и социални дейности, религиозни служители 2 Лом
 10. Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 2 Монтана
 11. Машинни механици и монтьори 1 Лом
 12. Готвачи 1 Лом
 13. Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия 1100 лв. 1 Монтана
 14. Други неквалифицирани работници 1 Монтана
 15. Приложни специалисти по финанси и математика 1 Монтана
 16. Сервитьори и бармани 1 Монтана
 17. Машинни механици и монтьори 1 Лом
 18. Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 1 Лом
 19. Продавачи в магазини 2 Монтана
 20. Помощници при приготвянето на храни 1 Монтана
 21. Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти 1 Брусарци
 22. Сервитьори и бармани 1 Лом
 23. Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 2 Монтана
 24. Касиери и продавачи на билети 1 Монтана
 25. Занаятчии 1 Монтана
 26. Работници по производство на облекло и сродни на тях 10 Берковица
 27. Работници по производство на облекло и сродни на тях 5 Монтана
 28. Други неквалифицирани работници 1 Лом
 29. Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти 1 Берковица
 30. Работници в селското, горското и рибното стопанство 3 Берковица
 31. Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) 1 Лом
 32. Занаятчии 1 Монтана
 33. Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка 1 Якимово
 34. Работници по производство на облекло и сродни на тях 3 Монтана
 35. Продавачи в магазини 6 Монтана
 36. Касиери и продавачи на билети 1 Монтана
 37. Работници по производство на облекло и сродни на тях 5 Лом
 38. Приложни специалисти във физическите и техническите науки 1 Берковица
 39. Работници в преработващата промишленост 1 Берковица
 40. Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 2200 лв. 1 Монтана
 41. Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 1 Монтана
 42. Занаятчии 2 Монтана
 43. Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии 1 Берковица
 44. Касиери и продавачи на билети 1 Берковица
 45. Работници по производство на облекло и сродни на тях 16 Берковица
 46. Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения 1 Лом
 47. Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти 2 Лом
 48. Сервитьори и бармани 1 Монтана
 49. Персонал, полагащ здравни грижи за хора 4 Монтана
 50. Работници по производство на облекло и сродни на тях 4 Монтана
 51. Други медицински и здравни специалисти 1 Монтана
 52. Работници по производство на облекло и сродни на тях 3 Монтана
 53. Готвачи 1 Монтана
 54. Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 1 Монтана
 55. Помощници при приготвянето на храни 1 Лом
 56. Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) 1 Лом
 57. Сервитьори и бармани 1 Монтана
 58. Ръководители в областта на професионалните услуги 1500 лв. 1 Брусарци
 59. Приложни специалисти в държавната администрация 1 Монтана
 60. Други неквалифицирани работници 3 Монтана
 61. Приложни специалисти по финанси и математика 1 Вълчедръм
 62. Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството 2 Монтана
 63. Персонал, полагащ здравни грижи за хора 2 Чипровци
 64. Работници по производство на облекло и сродни на тях 5Монтана
 65. Парамедицински специалисти 1 Монтана
 66. Работници по производство на облекло и сродни на тях 2 Лом
 67. Посредници в търговията и продажбите 1 Лом
 68. Готвачи 1 Монтана
 69. Сервитьори и бармани 1 Монтана
 70. Административни приложни специалисти 1 Монтана
 71. Работници по производство на облекло и сродни на тях 5 Монтана

 

Видин

 

 1. Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях 1 Видин
 2. Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство 2 Ново село
 3. Други неквалифицирани работници 5 Бойница
 4. Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти 1 Бойница
 5. Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) 1 Видин
 6. Работници по производство на облекло и сродни на тях 3 Ново село
 7. Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии 1 Ново село
 8. Строители на сгради и сродни на тях 2 Видин
 9. Строители на сгради и сродни на тях 2 Видин
 10. Работници по производство на облекло и сродни на тях 850 лв. 11 Белоградчик
 11. Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти 1 Бойница
 12. Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти 1 Бойница
 13. Други оператори на стационарни машини и съоръжения 1 Димово
 14. Персонал, полагащ здравни грижи за хора 390 лв. 1 Димово
 15. Работници в преработващата промишленост 1 Ново село
 16. Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях 2 Видин
 17. Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях 2 Видин
 18. Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях 2 Видин
 19. Финансови специалисти 1 Грамада
 20. Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 2 Видин
 21. Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 1 Ново село
 22. Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях 2 Ново село
 23. Персонал, полагащ здравни грижи за хора 390 лв. 1 Димово
 24. Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка 1 Видин
 25. Строители на сгради и сродни на тях 1 Видин
 26. Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти 1 Бойница
 27. Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти 1 Бойница
 28. Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка 1486 лв. 1 Димово
 29. Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) 1 Видин
 30. Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии 1 Видин
 31. Персонал, водещ стокови и транспортни документи 1 Белоградчик
 32. Персонал, водещ стокови и транспортни документи 1 Ново село
 33. Машинни механици и монтьори 1 Видин
 34. Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство 3 Ново село
 35. Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях 1 Видин
 36. Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 2 Видин
 37. Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях 1 Видин
 38. Работници по производство на облекло и сродни на тях 3 Ново село

20.01.2023

НОВА ГОДИНА, НОВ ШАНС ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ! ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО ЗА КУРС ПО ПРОГРАМИРАНЕ В МОНТАНА

За втора поредна година Дигитално общество Монтана организира курс по програмиране с Java за напълно начинаещи. Записването за него вече е отворено и ще продължи до 3 февруари. Желаещите могат да кандидатстват на сайта на Дигитално общество. 
Курсът е подходящ както за ученици и студенти, така и за възрастни, без никакъв опит в програмирането, решили да се преквалифицират и да станат част от една от най-бързо развиващите се сфери. Той е разделен в три модула, като в тях ще се набляга на практически занимания и вникване в същността на технологията. Занятията ще се провеждат два пъти седмично в удобно за учащи и работещи време.

Знанията и уменията, които ще придобият курсистите по време на обучението, ще дадат възможност на всеки с достатъчно желание и време, да има перспективна работа с мотивиращо заплащане и то в Монтана.

Най-добре представилите се ще имат шанса да започнат стаж към софтуерна компания. За мотивираните и отлични курсисти са предвидени и стипендии.
Лектор ще бъде Стефани Сенкова - една от успешно реализиралите се от първия випуск програмисти на Дигитално общество Монтана. Обучението ѝ е помогнало да сбъдне мечтата си и в момента работи като Java разработчик във водеща в региона софтуерна компания.

Курсът се организира в партньорство с Враца софтуер общество. Те вече седем години предлагат обучения по програмиране и други дигитални професии, благодарение на които стотици намериха своето ново поприще и се развиват успешно в сферата на технологиите.

20.01.2023

КОЛКО СА БИЛИ БЕЗРАБОТНИ У НАС ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА

Регистрираните безработни в бюрата по труда в цялата страна за изминалата 2022 година са 264 434, а започналите работа – 164 426 души.

Това сочат предварителните данни от специализираното наблюдение на пазара на труда на Националния статистически институт и Агенцията по заетостта. В последната седмица на миналата година новорегистрираните безработни са 1488 души.

Наблюдението на пазара на труда за миналата година показва тенденциите по области и по седмици за периода 3 януари 2022 – 1 януари 2023 година, като по последни данни населението в трудоспособна възраст е малко над 4 милиона и 106 хиляди души.

През цялата изминала година е налице тенденцията новорегистрираните безработни да са повече от устроените на работа, като единственото изключение е седмицата от 27 юни до 3 юли. Тогава намерилите препитание чрез бюрата по труда са малко над 10 000 души и са два пъти повече от регистрираните.

Пикът на записаните в бюрата по труда за изминалата година е 8798 души – за периода от 3 до 9 януари. Общо през четири седмици от 2022 година новорегистрираните са надхвърлили 8 000 души. Данните сочат, че за последната седмица на миналата година от 26 декември до 1 януари 2023 постъпилите на работа са 744 души, като най-много от тях – 64, са в област Благоевград.

19.01.2023

РАБОТИМ НА "ЧЕРНО" - КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИМ?

Работници и служители могат да проверят каква е вероятността полаганият от тях труд или част от него да е недеклариран, както и да получат насоки как да реагират, ако е установен риск от работа на черно.

Работодателите също могат да проверят доколко прилагат трудовото законодателство и да отстранят несъответствията преди да бъдат проверени на място.

Това е възможно благодарение на иновативен софтуер, разработен по международния проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“ („Cooperation for decent work“), финансиран от Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021.

Инструментът за самооценка е свободно достъпен на сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, която е партньор по проекта, на адрес https://www.gli.government.bg/udw/ Осигурен е и пряк път към него чрез банера „Провери дали работиш недекларирано“.

Софтуерът представлява въпросник, който оценява риска от недеклариран труд в различните му направления – работа без трудов договор или при фиктивни условия, нерегламентирани плащания, застрашени ли са животът и здравето на работещите и др.

С попълването на въпросника работникът получава отговори доколко са спазени трудовите му права, какви биха били последствията за него от допусканите нарушения от страна на работодателя му, както и насоки в кои случаи има основание да потърси съдействие от контролните органи.

За да бъде направена самаоценката, трябва да бъде попълнен въпросникът, който съдържа въпроси, касаещи общата демографска информация и оценяваните рискове. Има възможност въведените отговори да бъдат прегледани и след това да се запазят чрез натискане на бутона „Запази“.

Страницата на оценката се активира след запазването. На нея след всеки въпрос е показана препоръка в зависимост от отговора. В долния край на страницата е показана общата оценка и препоръките към нея (с фон на "светофарен принцип").

Чрез събираната информация не могат да бъдат идентифицирани конкретни лица.

Данните имат за цел да се постигне по-добро информиране на работниците и служителите за степента на индивидуалния риск от полагане на недеклариран труд, а в обработен вид ще послужат за подобряване на информационната и контролната дейност на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" с акцент върху справянето с недекларирания труд.

По различни проучвания и оценки недекларираният труд у нас е около 30 на сто. Все по-рядко той се среща в най-чистия му вид – работа без никакъв договор.

Най-често вече се използват формите на договори с т. нар. фиктивни клаузи – договаря се писмено по-кратко работно време от реално отработеното или по-ниско възнаграждение от реално получаваното. Така част от парите се дават на ръка, без върху тях да се заплащат данъци и осигуровки.

На второ място се прилага практиката да не се изплаща извънреден труд, както и да се използват прикрити трудови договори – тоест сключва се граждански договор при наличие на трудови правоотношения, което също намалява разходите и за двете страни за данъци и осигуровки.

Инспекцията по труда предупреждава работещите, че когато не договарят писмено реалните условия, при които работят, те губят трудови и осигурителни права. При необходимост те, също така, не могат да докажат при какви условия наистина са работили и рискуват да не могат да получат защита от контролните органи или в съда.

Работодателите от своя страна рискуват да бъдат санкционирани, а заради недобрите условия на труд губят и квалифицирана работна ръка.

19.01.2023

ПРЕДЛАГАТ НОВИ МЕРКИ ЗА БЕЗРАБОТНИ

Работодателите да заявят обучение за лицата от неравностойните групи на пазара на труда (на пълно или непълно работно време), които ще наемат, както и да осигурят ментор, който да подпомага да придобият/възстановят трудови навици и да се адаптират към трудовия процес, предвижда нова мярка за насърчаване заетостта. Тя е включена в промени в Закона за насърчаване на заетостта, качени за обществено обсъждане.

„Групи в неравностойно положение“ са безработни с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда, в които се включват: безработни младежи до 29-годишна възраст (включително); продължително безработни лица; безработни лица с трайни увреждания; родители (осиновители) с деца до 4-годишна възраст; изтърпели наказание лишаване от свобода; безработни над 55-годишна възраст; хора с основно или по-ниско образование, или без професионална квалификация.

Друга промяна предвижда да се разшири обхватът на безработните, които могат да бъдат наемани на „зелени работни места“. Ускореното развитие на зеления преход налага да се осигури достъп до „зелени работни места“ на всички безработни, а не само на тези с продължителност на регистрацията над 6 месеца, пише в мотивите към проекта.

В същото време отмяната на неефикасните мерки ще даде възможност за по-ефективно планиране, разпределяне и използване на средствата от държавния бюджет, предоставени за активна политика на пазара на труда.

Предлага се промяна на санкцията за хората, чието участие в субсидирана заетост е прекратено с дисциплинарно уволнение. Вместо забрана за регистрация в бюрото по труда се предлага санкцията да е забрана за участие в заетост или обучение, финансирано от държавата. По този начин тези хора няма да бъдат изключени от търсещите работа лица, ще могат да ползват услуги за заетост, което ще е превенция за преминаване в групата на икономически неактивните, както и за участие в недекларирана заетост.

В допълнение се предвижда безработните, започнали работа на субсидирани работни места, да останат регистрирани като търсещи работа. По този начин ще продължат да ползват услуги за заетост, което повишава шансът им за намиране на постоянна работа.

Предвижда се да се намали санкцията от 6 на 3 месеца за изключването от регистъра на безработните лица с прекратена предходна регистрация. Според мотивите 6-месечен период е неоправдано тежка санкция и води до загуба на правото на обезщетение и до прекратяване на достъпа до услуги, което значително отдалечава лицата от пазара на труда и впоследствие затруднява активирането им.

Разширяват се възможностите за търсещите работа да ползват регламентираните посреднически услуги по насочване към подходящи програми и мерки за заетост и обучение, насочване към обучение на възрастни и насочване към процедура за валидиране на професионални знания, умения и компетентности във всички дирекции „Бюро по труда“ в страната, независимо от мястото на регистрация.

Отменя се изискването към работодателите, кандидатстващи за субсидии по мерки за насърчаване на заетостта, да наемат безработни лица на работни места за длъжности, по които през последните три месеца не са прекратявали трудово правоотношение с работници и служители.

Предлагат се изменения във връзка с регистрацията на лицата, осъществяващи посредническа дейност по наемане на работа, както и по регистрацията на предприятия, осигуряващи временна работа. В законопроекта се предвижда удостоверенията за регистрация да се подписват от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, вместо от министъра на труда и социалната политика.

Регламентира се право за предоставяне на парични средства за представително облекло на служителите на Агенцията по заетостта и териториалните ѝ поделения по трудово правоотношение, което ще създаде равнопоставеност в условията на работа между служители, полагащи еднакъв труд.

18.01.2023

4.7% БЕЗРАБОТИЦА ЗА ДЕКЕМВРИ ОТЧЕТЕ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

Отчетените от административната статистика на Агенция по заетостта 4.7% безработица за последния месец на 2022 г. регистрират най-ниската стойност на показателя за декември. Продължава и спадът по отношение на годишната динамика - в този случай с 0.1 процентни пункта. Това съобщават от Агенцията по заетостта.

Започналите работа безработни през последния месец на 2022 г. са 9938. Работа чрез бюрата по труда откриха и 154 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите, информират от Агенцията по заетостта.

През декември най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост – 18,1%, следват тези в търговията – 16,8%,  хотелиерството и ресторантьорството – 12,6%, държавното управление – 6,4%,  хуманно здравеопазване и социална работа – 6,4%, строителството – 5,1% и други, уточняват още от агенцията.

В края на месеца регистрираните безработни в бюрата по труда са общо 153 944, което е нарастване с 8 513 лица повече спрямо отчетените през ноември. Новорегистрираните през декември са 26 413 - с 2669 повече от предходния месец. Други 411 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца, отчитат още от Агенцията по заетостта.

Данните сочат също, че 1770 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 76 по програми и мерки за заетост и 1 694 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. През декември 179 безработни и заети лица са включени в различни обучения, а 416 са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през декември са 5 542. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (20.5%), следват държавното управление (16.6%); хотелиерството и ресторантьорството (11.6%), търговията (11.2%), образованието (8.5%) и административните и спомагателните дейности (4.8%), посочват от Агенцията по заетостта. 

Според статистика най-търсените от бизнеса професии през същия месец са: персонал, полагащ грижи за хората; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; водачи на моторни превозни средства и подвижни съоръжения; преподаватели; чистачи и помощници и др.

От Агенцията по заетостта напомнят, че равнището на безработица се определя като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население на възраст 15 - 64 г., установено при Преброяването от 2011 г.

Отчетената през ноември м. г. безработицата у нас беше 4,4%.

18.01.2023

ПРАВА ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ И МАЙЧИНСТВО

Освен повод за радост, бременността понякога е и причина за притеснение относно работното място. Ако сте бременна и работеща жена, важното е да не се страхувате да уведомите работодателя ви за бременността. В повечето случаи той няма право да прекрати вашия трудов договор, тъй като всяка бременна служителка се ползва със специална закрила по Кодекса на труда.

Правилният начин да уведомите работодателя си за бременност е да представите медицински документ, удостоверяващ бременността. Така ще може да се възползвате от всички допълнителни права и защити по Кодекса на труда, които се полагат на бременните жени. Важно е да знаете, че устното уведомление или написано на хвърчащ лист в свободен стил няма юридическа стойност и не ви гарантира допълнителните права и защити.

Инвитро, бременност и работа

Работодателят няма право да ви възлага работа, която излага на опасност или застрашава сигурността и здравето на вас и вашето неродено дете. Бременната жена има право да откаже да изпълнява такава работа, без това да доведе до отрицателни за нея за последици, например уволнение. Става дума за професии, свързани с:

- отделянето на токсични химически вещества;

- вибрации, шум, ултразвук, електромагнитни вълни или температури на работната среда над допустимите хигиенни норми;

- вдигане и носене на тежести над 5 кг;

- закрити източници на йонизиращи лъчения (през целия период на бременността);

- възбудители на инфекции, паразитни и гъбични заболявания (например в морга).

Работодателят е длъжен да ви освобождава от работа, когато се налага да ходите на медицински прегледи. За времето, в което сте на преглед, той трябва да ви плати възнаграждение в размера на среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец.

Когато сте бременна или в напреднал етап на инвитро лечение, нощният труд (от 22:00 до 06:00 ч.) е забранен. Да работите през нощта не е позволено и ако вече имате деца до 6-годишна възраст или се грижите за деца с увреждания независимо от възрастта им. Същото важи и за извънредния труд – извън установеното в трудовия ви договор работно време, през почивните дни или по време на официалните празници.

Ако сте бременна, имате дете/деца до 3 години или сте в напреднал етап на инвитро лечение, работодателят ви няма право да ви изпраща в командировка без да сте се съгласили писмено за това.

При по-големи колективи от над 20 жени, работодателят трябва да обзаведе стаи за лична хигиена и стаи за почивка на бременните.

Ако извършваната работа е неподходяща за състоянието ви, по предписание на здравните органи (личен лекар, ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК) работодателят е задължен временно да ви трудоустрои. Например намаляване на работното време, осигуряване на работно място със свеж въздух и светлина, невдигане на тежки предмети и т. н.

В случай че приспособяването на условията на труд е технически и/или обективно неосъществимо или не е оправдано да се изисква поради самия характер на работата ви, работодателят ще трябва да ви премести на друга, подходяща за вас работа.

До изпълнението на предписанието за преместване бременната е освободена от задължението да изпълнява неподходящата работа, а работодателят ще трябва да ѝ изплаща обезщетение. Такова обезщетение ще получите и когато трудовото ви възнаграждение е по-ниско от това, което сте получавали преди трудоустрояването.

Без предварително разрешение от Инспекцията по труда работодателят няма право да ви уволнява, ако сте бременна или майка на дете до 3 години. Ако ползвате отпуск за бременност и раждане, могат да ви уволнят, само ако фирмата бъде закрита.

С предизвестие могат да ви уволнят с предварително разрешение на Инспекцията по труда само при:

- закриване на фирмата;

- отказ да последвате компанията или поделението, в което работите, когато то се премества на друго място;

- когато заеманата от вас длъжност трябва да бъде освободена, за да бъде възстановен незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;

- обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор – например когато нито могат да ви преместят на друга подходяща работа, нито да смекчат условията на тази, която вече имате.

Без предизвестие могат да ви уволнят, когато:

- бъдете задържана за изпълнение на присъда;

- бъдете дисциплинарно уволнена, чрез предварително разрешение на Инспекцията по труда.

При кърмене имате следните права:

- до навършване на 8-месечната възраст на бебето ви се полагат по 1 час два пъти дневно или 2 последователни часа платен отпуск при пълен работен ден от 8 часа;

- при кърмене на близнаци или недоносено дете, се полагат по 3 часа платен отпуск на ден до навършване на 8-месечна възраст, а след това по 2 часа на ден, докато това е необходимо по преценка на здравните органи.

Медицински права

Бременните имат право на консултативен преглед с акушер-гинеколог, който включва безплатни акушерска ехография, цитонамазка, микробиологично изследване, второ ехографско изследване при акушер-гинеколог през 16-20-ата гестационна седмица. Освен това, при първото посещение при лекаря имат право и на следните безплатни медико-диагностични дейности: определяне на кръвна група и Rh-фактор; изследване за сифилис, хепатит В, HIV, хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, СУЕ, урина (седимент).

Някои от тези изследвания може да се извършат повторно през следващите месеци по преценка на лекаря. В лаборатории се заплаща единствено такса за вземане на биологичен материал, независимо от броя на изследванията.

Допълнително бременната има право на един допълнителен безплатен профилактичен преглед при зъболекар и домашни посещения за лечение и манипулации, ако има проблем с бременността.

Отпуск по майчинство и обезщетение

Платеният отпуск по майчинство е с продължителност 410 дни. Любопитно е, че това е един от най-дългите платени отпуски в света. За сравнение, в другите държави в ЕС варира между 6 месеца и година, а в САЩ е 3 месеца). Бащите у нас получават право на 15-дневен платен отпуск при раждане или осиновяване.

Към края на бременността идва време да се подаде молба за отпуск. Преди термина на раждане задължително се ползват 45 дни отпуск. Когато обаче детето се роди преди изтичане на тези 45 дни от началото на отпуска, то тогава оставащите дни се ползват след раждането.

Отпускът по майчинство е платен и се признава за трудов стаж. През първата година се получават 90% от средното брутно трудово възнаграждение, върху което са внесени или дължими осигурителни вноски, за периода от 24 календарни месеца преди отпуска по бременност, но само ако има натрупан 12-месечен общ осигурителен стаж за този риск. Тези средства се изплащат не от работодателя, а от Националния осигурителен институт. За целта всички задължителни осигурителни вноски трябва да са внесени.

Минималното обезщетение е в размер на актуалната минимална месечна работна заплата. При предсрочно връщане на работа (след 135 дни от раждането) майката има право да продължи да получава и 50% от обезщетението.

Майките имат право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете след използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване. Осиновителите имат право на 365 дни отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, считано от датата на осиновяването.

Със съгласие на майката този отпуск може да се ползва и от бащата, когато майката реши, че няма възможност или не иска да отсъства от работното място. В такива случаи има право да прехвърли отпуска на бащата на детето или на един от техните родители, който има сключени трудови договорни отношения на работното си място.

18.01.2023

ЖИВОТЪТ В РУМЪНИЯ СТАНА ПО-ДОБЪР ОТ ТОЗИ В УНГАРИЯ И ПРИВЛЕЧЕ ИНВЕСТИТОРИ, БЯГАЩИ ОТ ВОЙНАТА

Икономиката на Румъния се очаква да изпревари стагниращите си съседи тази година, подпомогната от финансирането от Европейския съюз, стабилността на валутата и чуждестранните инвестиции, движени отчасти от отдръпването на бизнеса от Русия и Украйна.

Международният валутен фонд очаква ръст на БВП от 3.1% в Румъния, но дори ако се сбъдне прогнозата само на Европейската комисия за растеж от 1.8%, Букурещ би изпреварил чувствително Полша, чиято икономика се очаква да порасне с 0.7%, или Унгария, бореща се с икономическо забавяне и главоломно висока инфлация.

Румъния остави зад гърба си едно десетилетие, в което имаше славата на една от най-бедните страни в Европа, обхваната от висока корупция, и излиза от него като втората по големина икономика в Източна Европа след Полша.

Доходите на румънците са вече 74% от европейските

Според най-новите данни на Евростат БВП на глава от населението, изразен като покупателна способност, е бил 74% от средното за ЕС през 2021 г., което е увеличение от 21% спрямо 2010 г.

Средностатистическият румънец би похарчил чистите си доходи за около 20 месеца, за да си купи нов автомобил Dacia Jogger, колкото в традиционно по-богатата Унгария.

Трансформацията е постигната въпреки историята на политическа нестабилност в Румъния - последното падане на правителството беше през 2021 г.

Перспективите на Румъния са подкрепени от нейното членство в ЕС и добрите отношения с Брюксел.

Докато Будапеща и Варшава се пазарят с ЕС за върховенството на правото, свързани с милиарди средства за възстановяване от пандемията, Румъния вече е изтеглила над 6 милиарда евро безвъзмездни средства и евтини заеми.

Премиерът Николае Чука каза, че правителството си поставя за цел да използва повече от 10 милиарда евро годишно, което се равнява на около 4% от БВП на страната. Румъния разполага с около 90 милиарда евро финансиране от ЕС до 2027 г.

Напредъкът в реформите в правосъдието накара Европейската комисия да препоръча през ноември премахването на специалния механизъм за наблюдение на правосъдието, който прилага спрямо Румъния (и България) от влизането й в ЕС през 2007 г.

"При условие че всички мерки за борба с корупцията в плана (фондовете за възстановяване) бъдат приложени правилно, Румъния може да стане пример за добро управление в региона", каза служител на ЕС.

S&P, която подобно на други рейтингови агенции, има най-ниския си инвестиционен рейтинг в Румъния в очакване на намаляване на фискалния дефицит, заяви, че Букурещ е твърдо на пътя да постигне напредък в реформите, договорени за осигуряване на основните фондове за възстановяване.

Заплатите в Румъния задминаха унгарските

Стабилността на валутата лея е друг фактор, особено в сравнение с унгарския форинт, който достигна рекордно ниски нива миналата година. По-високите заплати отвъд границата вече накараха някои унгарци да търсят работа в индустриализирана западна Румъния.

Инвестиционен магнит

Компаниите, преместващи се от Русия и Украйна в близки евтини производствени центрове, частично помогнаха за увеличаване на преките чуждестранни инвестиции до 9.39 милиарда евро през януари - октомври, рекорд за годините след влизането на Румъния в ЕС.

Проучване на Ernst&Young от 2022 г. показа, че повече от половината от 101 чуждестранни компании планират да създадат или разширят дейността си в Румъния, предимно във веригите за доставки и логистиката, което я нарежда на четвърто място в Европа по намерение за инвестиране.

Министерството на малките фирми и предприемачеството каза на Ройтерс, че наблюдава пет възможни проекта за преместване от Русия, Беларус и Украйна на стойност около 705 милиона евро.

Сред тях финландската Nokian Tyres планира да инвестира 650 милиона евро до 2024 г. във фабрика за гуми в Орадя в северозападна Румъния, богат регион, граничещ с бедните части на Унгария.

"Беше ясно, че Орадя е най-добрият избор за нашата нова фабрика", каза пред Ройтерс Палви Антола, която ръководи отдела за връзки с инвеститорите. Тя добави, че Nokian е прегледала над 40 цели за преместване, разглеждайки наличието на квалифицирана работна сила, логистични предимства, източници на зелена енергия и железопътен достъп.

Пречки пред икономиката остават големият дефицит по текущата сметка на Румъния, застаряващото население и хроничната бюрокрация, която осуетява развитието на инфраструктурата. Регионалните различия са огромни, като някои селски райони все още са извън електрическата мрежа, докато в оживения Букурещ жизненият стандарт надвишава този в бивша Източна Германия.

17.01.2023

СПАД НА ОБЯВИТЕ ЗА РАБОТА

През декември 2022 г. се наблюдават малко под 28 000 обяви за работа, като те са намалели с 33% (близо 14 000 по-малко) спрямо ноември. Това показва ежемесечният анализ на водещ кариерен сайт в България (JobTiger).

През последното тримесечие на миналата година спадът е цели 43%, като той е на-осезаем през последния месец на 2022 г.

На годишна база обаче броят на обявите е все още с 5% по-голям от този през последния месец на 2021 г.

От компанията, осъществила проучването, отбелязват, че драстичният спад на предлагането на работа не е нещо нестандартно за последния месец на годината. Коледните и новогодишни празници обикновено са причина за забавяне или преустановяване на работните процеси за 10-15 дни, в това число и процесите на подбор на персонал.

През декември се наблюдава солиден спад при обявите за работа във всеки един сектор, като най-много е намалял броят на предложенията в сектор "Търговия и продажби" – спад на обявите с 3360 или с 35% спрямо ноември. След него се нареждат секторите "Производство" и "Административни и обслужващи дейности“ (понижения с по 36%), "Хотелиерство и ресторантьорство“ (с 29%), сектора "ИТ“ (с 21%), "Логистика и транспорт“ (с 29%), "Строителство" (с 39% спад), "Здравеопазване и фармация“ (с 33%), "Счетоводство, одит, финанси" (спад с 28%) и "Маркетинг и реклама" (с 25% спад).

На годишна база през декември все още се отчита нарастване на обявите за работа в почти всички сектори с изключение на "ИТ", където подобно на тенденциите по света има спад на предложенията за работа с цели 27% спрямо последния месец на 2021 г.

По отношение на дяловото разпределение на обявите по сектори на първо място е секторът "Търговия и продажби" (с 22%), следван от секторите "ИТ" (с 15,3%) и "Производство" (с 14,9%).

Подобно на общия брой обяви, предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа също са намалели с приблизително една трета (с 30%). Те са с около 1400 по-малко от ноември и общият им брой се равнява на около 3400 или 14,3% от всички обяви. Като разпределение по сектори 66% от този тип предложения са в сектора "ИТ", следвани от "Административни и обслужващи дейности" (13%), секторите на аутсорсинг индустрията (12%) и "Търговия и продажби" (5%).

Във водещите областни градове се наблюдава същата тенденция - общият брой на обявите в тях е намалял с 33%. Спадът на предложенията във всеки един от тях е както следва: София (-32%), Пловдив (-36%), Варна (-37%), Бургас (-33%), Русе (-31%) и Стара Загора (-26%). Броят на предложенията за работа като дялово разпределение е:  София (48%), Пловдив (10%), Варна (7%), Бургас (3%), Русе (3%) и Стара Загора (3%).

Броят на обявите за работа, подходящи за бежанци, през ноември е намалял с 33% - около 700 предложения по-малко. Общият брой на този тип обяви  е около 1350, което е 6% дял от всички обяви.

Въпреки солидния спад на обявите за работа през декември, изминалата 2022 г. отчита по-активен и по-стабилен пазар на труда от предходните 2020 г. и 2021 г., заключва анализът на водещия кариерен сайт.

Сумарно през изминалата година бяха публикувани около 566 000 предложения (в това число и дублиращи се позиции на месечна база), което е с 14% (малко над 69 000 ) повече от 2021 г.

Въпреки динамиката през последните месеци, всеки един от секторите отчете ръст на обявите през 2022 г.  Той бе най-голям в сектора "Хотелиерство и ресторантьорство" (с 16 700 повече предложения или ръст с 25%), който успя да възстанови нивата на предлагане от периода преди пандемията.

След този драстичен (макар и обичаен) спад на предложенията за работа през декември, очакванията на JobTiger са, че още в първия месец на новата година ще има нов ръст в предлагането на обяви за работа.

17.01.2023

ОТ КОГА ПОДАВАМЕ ДАНЪЧНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ?

Данъчната кампания 2023 г. започна на 10 януари, като от тази дата стартира подаването на декларациите за доходите на физическите лица по електронен път, по пощата и в офисите на приходната агенция, съобщиха от НАП.

В началото на март 2023 г., след подаването на данните от работодатели и платци на доходи, ще бъде пусната и е-услугата за достъп до предварително попълнената декларация за доходите, която се подава с ПИК или електронен подпис през Портала за електронни услуги на НАП.

В нея могат да бъдат вписани автоматично данни за получени през 2022 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други.

Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно онлайн деклариране и плащане е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък върху общата годишна данъчна основа тази година е 2 май, първият работен ден след 30 април, напомнят от приходната агенция. 

Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 30 юни.

Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък (чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане), данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни.

Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи в сайта на приходната агенция: www.nap.bg и на телефоните на Информационния център на НАП: 02/9859 6801 или 0700 18 700 на цена, според тарифите на съответния оператор.

16.01.2023

КАК СЕ ПРОМЕНЯТ ПОМОЩИТЕ ЗА САМОТНИ СТАРИ ХОРА, ИНВАЛИДИ И СИРАЦИ ПРЕЗ 2023 Г.

Самотни стари хора над 75 г. без доходи ще получават 207,90 лв. от 1 юни тази година. При същите условия за хората над 65 г. достъпът до помощи е 176,40 лв. 83,16 лв. ще получават тези, които са в съжителство или семейство и за всеки от съпрузите.

С въвеждането на линията на бедност от 504 лв. като основа за определяне на помощите ще се разшири кръгът на хората, които ще ги получават и ще се увеличи размерът им.

Той пък ще се актуализира всяка година заедно с линията на бедност. Помощи получават хора с увреждания, деца, възрастни и техните семейства. Очаква се техният брой да нарасне от 63 хиляди през 2022 г. до 115 хиляди през 2025 година, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

Доход

Основата за определяне на диференцирания минимален доход досега беше гарантираният минимален доход от 75 лв. Сега гарантираният минимален доход ще е 25% от линията на бедност, тоест 126 лв.

ЕК очаква към 2024 г. месечните социални помощи да не са по-ниски от 30% от линията на бедност. Изискването е залегнало и в Плана за възстановяване и устойчивост като препоръка от Брюксел. Диференцираният минимален доход се определя в зависимост от броя членове на семейството и броя лица, живеещи в едно жилище. Той е свързан и с възрастта, семейното положение, здравословно и имуществено състояние на заинтересованите лица.

 База

Месечните помощи за хора с увреждания зависят от процента на инвалидност. За тези с 50% базата, върху която ще се изчислява помощта, е 126 лв. За 70% и над 70%  прагът е 157,50 лв.  Сираците до 16 г., а ако учат - до завършване на средно образование, но не повече от 20 г. от 82,50 лв. става 126 лв. Ако детето е настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство, помощта също е 126 лв.

По-малко ще получат децата от 4 до 16 г., които учат, но е допуснато да направят 5 или повече неизвинени отсъствия за съответния месец или повече от 3 дни без уважителни причини от предучилищно образование. Месечната помощ за тях пак ще е по-висока спрямо миналата година, когато прагът е 24,75 лв., но е значително по-ниска от тази на редовно посещаващите училище или градина, защото е 37,80 лв. Помощта за деца до навършването на 16 г., които не учат, се смята върху 25,20 лв.  За тези, които нямат имунизации и профилактични прегледи или ако не е избран личен лекар, сумата също е 37,80 лв. 

За дете с трайно увреждане месечната помощ ще е 126 лв. от юни, сегашната сума е 82,50 лв. Самотните родители на дете до 3 г. ще вземат 151,20 лв., което е с 50 лв. повече. След това, ако учи, до навършване на 16 г. ще получава 126 лв. Родител, отглеждащ дете до 18 г., което не учи, месечно ще взема 25,20 лв. Ако все пак ходи на училище, но има 5 неизвинени отсъствия, месечната помощ е 37,80 лв. За бременните жени, 45 дни преди раждането и родител, отглеждащ дете до 3 г. - 126 лв. е базата на диференцирания минимален доход.

Примери

Ако през 2022 г. едно лице над 65 години живее само и границата за достъп е била 115,50 лв., то след 1 юни 2023 г. тази граница ще бъде вече 176,40 лв. Ако няма право и на социална пенсия за старост, това ще е и размерът на месечната помощ, при липса на друг доход, обясняват от МТСП. Когато за човек с увреждане 70 и над 70 на сто границата за достъп е била 103,50 лв., от юни ще бъде вече 157,50 лв., което ще е размерът на месечната помощ.

Границата за получаване на помощ за сирак до 16 г., при положение че учи до завършване на 12 клас, но не повече от 20-годишна възраст, досега беше гарантираният минимален доход от 75 лв. сега тази граница ще бъде 114,66 лв. и това ще е размерът на социалната помощ. Ако през миналата година за дете с трайно увреждане, до 18-годишна възраст, границата за достъп е била 82,50 лв. то след 1 юни тази граница ще бъде 126 лв. и увеличеният размер ще влезе в помощта, която семейството ще получи.

Средства

Почти тройно е увеличението на средствата, заложени в бюджета за 2025 г., с които ще се плащат увеличените социални помощи, спрямо тези във финансовата рамка за 2022 г. Парите за месечно подпомагане на уязвимите групи ще се увеличат от 37,80 лв. на 126,44 лв. след две години.

По-кратко наказание за взелите пари без право

Хората, които са получили социална помощ, за която нямат право, тя им се отнема за определен период от време. Решението е да се намалят сроковете на рестрикциите в случаите, когато това е направено заради незнание или поради различни житейски ситуации. Срокът на лишаване от социални помощи за период не по-дълъг от две години, става не по-дълъг от една година, уточняват от МТСП. Намалява се и санкцията, когато безработните, получаващи социални помощи, откажат участие в програми за заетост. В тези случаи срокът на лишаване от социални помощи се намалява от 1 година на 6 месеца.

363 890 домакинства с пари за топло

300 290 семейства са получили пари за топло за зимата на стойност 300 лв., а изплатените пари са 157 216 829 лв. Домакинствата са получили и допълнителните 100 лв., които бяха отпуснати с постановление на Министерския съвет. 6,5 млн. лева бяха отпуснати със същото министерско постановление, като средства за отопление взеха още 16 268 домакинства, чиито доходи бяха на границата и с малко не се включваха в норматива. С още едно второ постановление още 47 332 семейства си осигуриха топло, като за целта държавата отдели малко под 14,2 млн. лева. Общо 207 952 629 лв. за 363 890 домакинства.

13.01.2023

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДЕЛНИТЕ ЦЕНИ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРОГРАМА „ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ" 2014 - 2020 Г.

Срок за участие: до 20.01.2023 г.

Настоящият списък с таванови цени може да бъде намерен тук: https://www.interregrobg.eu/en/rules-of-implementation/programme-rules/ceilings.html.

Предложенията си може да изпращате на sc@calarasicbc.ro до 20-и януари 2023. За предложения за изменение, моля, прикачете следното:

 1. Референтни връзки за оферти, налични на пазара или
 2. Оферти от икономически агенти.

За повече информация посетете https://interregrobg.eu

13.01.2023

СПОРЕД ПРЕБРОЯВАНЕТО ОТ 2021 Г. НАСЕЛЕНИЕТО НА РУМЪНИЯ Е 19,05 МИЛИОНА ДУШИ, ПРОЦЕСЪТ НА ДЕМОГРАФСКО ЗАСТАРЯВАНЕ СЕ ЗАДЪЛБОЧАВА

Населението на Румъния наброява 19,05 милиона души, от които 9,8 милиона - 51,5 процента - са жени, според първите предварителни данни за преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г. съобщава Националният статистически институт (НСИ).

В градска среда живеят 9,941 милиона души -  52,2 процента от цялото население.

Според НСИ процесът на демографско застаряване се е задълбочил в сравнение с преди 10 години (преброяването от 2011 г.) и нараства делът на възрастното население (65 и повече години).

Индексът на демографското застаряване се обезцени с почти 20 процентни пункта, като се увеличи до 121,2 възрастни хора на 100 млади хора (Преброяване 2021) в сравнение със 101,8 (Преброяване 2011). Въпреки че броят на младите хора (под 15 години) е намалял със 115 700 души, техният дял в общото население леко се е повишил до 16,1 процента (спрямо 15,9 процента в Преброяване 2011), докато хората на 65 и повече години са се увеличили с почти половин милион души, съответно техният дял е нараснал с 3,5 процентни пункта (от 16,1 процента при преброяване през 2011 г. на 19,6 процента при преброяване през 2021 г.).

В сравнение с постоянното население, регистрирано при предишното преброяване (2011 г.), Румъния е загубила 1,1 милиона жители. От 42 окръга (включително община Букурещ) в 39  окръга населението е намаляло. Изключение правят окръг Илфов, чието население се е увеличило с 153 900 души, и окръзите Бистрица-Насауд и Сучава, отбелязали увеличение съответно с 9 800 и с 7 700 жители.

Информация за етническа принадлежност е налична за 16,5 милиона души (от общо 19,05 милиона души, които съставляват постоянното население на Румъния). 14,8 милиона души (89,3 процента) са се обявили за румънци. Етническото унгарско население, регистрирано при преброяването, е 1,002 милиона души (6 процента), а броят на деклариралите се като роми е 569 500 души (3,4 процента). Етническите групи, за които са регистрирани над 20 000 души са: украинци (45 800 души), германци (22 900 души) и турци (20 900 души).

16,551 милиона души са декларирали своя майчин език и според техните данни структурата на населението по майчиния език е следната: 91,6 процента с румънски като майчин език,  6,3% с унгарски като майчин език.

16,397 милиона души са декларирали своето вероизповедание и данните показват, че 85,3 процента са православни; 4,5 процента се обявяват за римокатолици, 3 процента за реформисти и 2,5 процента за петдесятници. Тежести между 0,4% и 0,8% са регистрирани от следните религии: гръкокатолическата (0,7%), баптистката (0,6%), адвентистите от седмия ден и мюсюлманите по 0,4% всяка.

Почти половината от населението на Румъния (47,9 процента) са семейни със законно сключен брак. 4,495 милиона мъже и 4,629 милиона жени са женени. Двама от петима души никога не са били женени, а вдовиците представляват 5,2 процента от общото население.

43,5 процента от населението на Румъния е със средно ниво на образование (гимназия, следгимназиално, професионално или техническо образование), 40,5 процента са с по-ниско ниво (начално, основно или без образование) и 16 процента с по-високо ниво . При преброяването през 2021 г. 143 600 души са били неграмотни (в сравнение с 245 400 при преброяване през 2011 г.).

Активното население на Румъния е 8,185 милиона души, състоящо се от 7,689 милиона заети и 496 100 безработни. Неактивното население включва 10,868 млн. души, от които пенсионерите и хората на социални помощи представляват две пети (39,5 на сто), а учениците и студентите почти една трета (32 на сто).

Преброяването през 2021 г. беше 13-тото поред в историята на страната и първото, организирано изцяло в цифров формат. Целият процес на събиране на данни се проведе при гарантиране на конфиденциалност и пълна защита на информацията.

12.01.2023

ФИНАНСОВИ НОВОГОДИШНИ ОБЕЩАНИЯ И КАК ДА ГИ СПАЗИМ

Новогодишната резолюция е обещание, което човек си дава да започне да прави нещо добро или да спре да прави нещо лошо в началото на годината. Например да се храните по-здравословно и да откажете пушенето. А какво ще кажете за обещанието да спестявате повече и да изчистите всички заеми? Ако още не сте си дали новогодишни обещания, свързани с финансите, ние ви предлагаме няколко добри идеи.

Направете обзор на миналогодишните финансови грешки и успехи

Не можете да планирате бъдещето, ако не анализирате миналото си. Прегледайте старите си банкови извлечения и извлечения по кредитни карти и вижте къде се намирате в момента. Какви финансови грешки допуснахте миналата година? А кои финaнсови постижения ви карат да се гордеете?

Поставете си финансови цели и ги запишете

След като разгледате миналите си финансови грешки и успехи, направете списък на финансовите си цели за новата година. Те могат да бъдат всеобхватни, големи цели или по-малки, специфични цели. Каквото и да искате да постигнете, запишете целите си някъде, където ще можете да ги виждате всеки ден. Това ще ви мотивира да не се отказвате, когато срещнете трудност по пътя.

Започнете да си правите бюджет

След като вече знаете какви финансови цели искате да постигнете тази година, създайте бюджет, за да ги осъществите. Колко пари изкарвате всеки месец и каква част от тях отива за домакински разходи, грижи за децата, пътуване до работното място, развлечения, дрехи, изплащане на дълг и т. н.? Пресметнете внимателно финансите си и след това създайте план за действие. Проследявайте разходите си през месеца и коригирайте бюджета си, когато е необходимо.

Променете навиците си за харчене

След като определите какви суми ще отделите за всяка категория, помислете как харчите парите си през един обикновен ден. Купувате ли си кафе всяка сутрин? Излизате ли веднъж седмично на обяд/вечеря? Плащате ли за услуги, които (почти) не използвате? Пазарувате ли хранителни продукти без списък? Правите ли дребни покупки онлайн, когато ви е скучно? Оценете навиците си за харчене и след това се ангажирайте да промените поне един от лошите навици, които „изяждат“ вашите пари.

Плащайте бързо, купувайте бавно

За да предпазите финансите си, винаги следвайте едно просто правило: плащайте бързо и купувайте бавно. Платете сметките си веднага щом дойдат, за да избегнете такси за закъснение и за да разберете колко точно пари ще ви останат. И възприемете подход на по-бавно харчене, за да намалите импулсивните покупки и да подобрите рационалното мислене. Това може да стане чрез прилагане на „пауза“ между момента, в който за първи път пожелаете да купите нещо, и момента, в който действително го купувате.

Изплатете изцяло салдото по кредитната си карта

Ако не можете да изплатите баланса си изцяло, поне се стремете да внесете повече от минималното плащане. Уверете се, че имате необходимата сума в банковата си сметка, преди да правите покупки с кредитната си карта. Това ще ви помогне да прекъснете безкрайния цикъл на работа за изплащане на кредитната ви карта, докато добавяте още разходи към нея. Избягвайте да откривате нови кредитни карти, освен ако не сте сигурни, че ще можете да ги управлявате отговорно.

Говорете за финанси със своите близки

За да сте сигурни, че ще останете в правия път през тази година, потърсете подкрепа от вашето семейство и приятели. Споделете финансовите си цели с тях и обсъдете заедно как могат да ви помогнат да ги постигнете – независимо дали това е по-малко излизане по заведения, избор на по-изгодни забавления или просто като „наблюдатели“, за да ги информирате за напредъка си. Може да помислите и за услугите на финансов съветник.

Преминете курс по финансова грамотност

Разширяването на вашата финансова грамотност е една от най-добрите инвестиции, които можете да направите за себе си тази година. Научаването на повече за управлението на парите, дълга, кредита, бюджетирането, пенсионирането и т. н. ще ви помогне не само сега, но и за години напред. Можете да започнете като вземете книга за лични финанси от местната библиотека или се образовате чрез различни онлайн източници.

Създайте си спешен фонд и го изграждайте с времето

Ако има нещо, на което последните няколко години ни научиха, то това е колко е важно да имаме някакъв вид спестявания или фонд за спешни случаи. Като правило трябва да имате пари за 3-6 месеца напред. Но ако в момента изобщо нямате спестявания, не се опитвайте да натрупате цялата сума наведнъж. Чудесна стратегия е да си откриете спестовна сметка, в което част от заплатата ви да се депозира автоматично всеки месец. Така преди да започнете да плащате сметките си ще платите първо на себе си.

Започнете да инвестирате

Инвестирането върви ръка за ръка с решението „платете първо на себе си“. Въпреки че може да не е най-лесната стъпка в този списък, инвестирането е един от най-добрите начини да изградите своето богатство. Задайте месечен план за инвестиране на x лева всеки месец и се придържайте към него, независимо от това какво се случва на пазарите. Има достатъчно информация с много насоки за изграждане на инвестиционен портфейл за начинаещи. Финансовите експерти съветват да се инвестира с по-дългосрочна мисъл.

А сега е време да си дадете финансови обещания и да започнете да ги спазвате стриктно, за да завършите годината по най-добрия начин. Бъдете внимателни да не си поставите твърде много или нереалистични финансови цели. В противен случай може да не успеете да изпълните нито една от тях. Добра идея е да поддържате контролен списък, за да следите как се справяте през годината, така че да можете да направите всички необходими промени навреме.

12.01.2023

ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ ЩЕ УПРАВЛЯВА ПУБЛИЧЕН РЕСУРС В РАЗМЕР НА 2 МЛРД. ЛВ.

През следващия програмен период до 2027 г. „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (Фонд на фондовете) ще управлява 2 млрд. лв. публичен ресурс. Към него ще бъде добавен и значителен размер частно съфинансиране, с което финансовите средства могат да достигнат 4 млрд. лв. Това заяви Николай Генчев, член на новоназначения Надзорен съвет на Фонда на фондовете, чийто принципал е Министерството на иновациите и растежа.

От създаването си през 2015 г. досега Фондът е подкрепил над 2 500 проекта на фирми и общини. Зад тях стоят дялови инвестиции в над 200 иновативни стартъпа, близо 700 микрокредита за малки бизнеси и социални предприятия, почти 500 000 лв. кредитно финансиране за регионални и общински проекти, 540 млн. лв. за 1 300 малки и средни предприятия за преодоляване на последствията от Covid-19 пандемията и др.

Близо 600 млн. лв. свободен ресурс има от стария програмен период за финансиране на бизнеса и общините под различни форми. Останалите средства, които предстоят да се използват в следващата година, са 200 млн. лв. за дялови инвестиции през петте фонда, които са в системата на Министерството на иновациите и растежа, 200 млн. лв. за дългово финансиране през седемте банки, с които Фондът работи, 150 млн. лв. за финансиране на общински проекти, 75 млн. лв. за земеделие, около 120 млн. лв. за общините, както и значителен ресурс за бизнес микрокредити. 

За да достигнат до този ресурс, бенефициентите трябва да посетят сайта на Фонда на фондовете (Фонд мениджър на финансови инструменти в България|FMFIB) и да се свържат с неговите експерти, които да ги насочат към подходящите инструменти, банки или фонд-мениджъри. Освен изброените бенефициенти, които могат да получат подкрепа от Фонда, той може да осигури помощ, чрез финансов посредник, и само за идея на човек, който тепърва иска да развива собствен бизнес. Финансирането може да стартира от 50 000 евро и да достигне до 1 млн. евро. По този начин са финансирани вече над 200 стартъпа в България.

„През настоящия програмен период Фондът разполага с общо 1,2 млрд. лв. публичен ресурс (европейски и национален) и с още около 1 млрд. лв. частно съфинансиране или общо 2,2 млрд. лв., които вече са достигнали до крайните си бенефициенти“, посочи още Генчев.

Той подчерта, че за да могат фирмите, общините, стартъпите и другите възможни бенефициенти да ползват този ресурс, те следва да попитат в банковите клонове на обслужващите ги банки за инструментите на Фонда на фондовете, както и да прочетат повече на сайта на Фонда.

Задачата на Фонд на фондовете е да структурира и управлява финансови инструменти по различните европейски програми. Крайните бенефициенти на получените средства от Фонда могат да бъдат освен различни бизнеси – стартиращи, малки, големи, разрастващи се, така и общини, региони, ВиК дружества в цялата страна, селскостопански производители, малки и семейни фирми и т. н.

Голяма част от ресурса на Фонда на фондовете за новия оперативен период бе осигурен от Министерството на иновациите и растежа по програма „Иновации и конкурентоспособност в предприятията“. Парите ще се инвестират под формата на различни финансови инструменти в подкрепа на бизнеса, общините, земеделски производители, стартъпи и др.

12.01.2023

KAUFLAND ДАВА СТИПЕНДИИ НА ЛЮБИТЕЛИ ПЧЕЛАРИ

До 9 февруари тече записването за новата учебна година в първото любителско училище за пчелари – „Пчеларски университет“, което реализира второто си издание у нас с подкрепата на „зеления“ ритейлър Kaufland България. Целта на проекта е да насърчи пчеларството у нас и да обучи ново поколение модерни пчелари. Инициативата се реализира от „Истински мед“.

Новото издание на „Пчеларски университет“ предлага три курса на обучение - от изцяло онлайн курс до лекции в реално време и практически обучения от професионални пчелари на терен. Броят на студентите, които ще бъдат приети във всеки от тях, е неограничен, а записването става през сайта на университета.

Кандидатите могат да получат стипендии за обучението си, като част от тях са осигурени от Kaufland. Пълна информация за учебната програма, таксата за участие и сроковете за записване могат да бъдат намерени на сайта на университета: https://istinskimed.bg/bee-university.

Гъвкавият формат на обучение - възможностите за онлайн срещи, беседи „на живо“ и практически обучения, позволява да се усвоят тънкостите, свързани с отглеждането на тези изключително интересни и полезни насекоми. Обучението включва всички задължителни теми от пчеларската литература, но добавя и теми за приложението на новите технологии в отглеждането на пчели. Лекторите в университета са опитни пчелари, преподаватели и учени от България и чужбина. Така училището дава шанс на любителите пчелари да станат професионалисти, каквито в България в момента не достигат.

Kaufland България припознава каузата за популяризиране на пчеларството като част от своя ангажимент за опазване на биоразнообразието и пчелите. Компанията има целенасочена политика за редуциране и избягване на пестициди при отглеждането на цветя и растения и работи със своите доставчици да използват предимно биологични препарати. Веригата включва в своя асортимент семена и растения, благоприятни за пчелите.

11.01.2023

11 ЯНУАРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДУМАТА „БЛАГОДАРЯ!“

На днешната дата много страни по света отбелязват Международния ден на най-прекрасната дума – „Благодаря!“. Един прекрасен повод да изразим благодарността си на семейството, приятели, колеги и всеки, който ни е направил деня по-добър.

Специалистите твърдят, че думите на благодарност могат да стоплят и успокоят хората душевно. Стига да са изречени от сърце, разбира се.

Получаването на „Благодаря“ след услуга или добро дело автоматично ни кара да се чувстваме по-добре. Така че не забравяйте да награждавате всеки, заслужил вълшебната думичка.

Учените смятат, че устното, писмено или ритуално изразяване на благодарност има дълбок положителен ефект върху нас. Самото изричане на думата „благодаря” освобождава в тялото ни благотворни химикали, като например допамин и серотонин, които ни карат да се чувстваме щастливи и спокойни.

Както човекът, изказващ благодарността си, така и този, комуто благодарим, изпитват благотворното влияние на окситоцина – хормона на обичта, който е в изобилие в организма на влюбените двойки.

„Ако благодарността беше лекарство, то щеше да е най-добре продаваното лекарство в света”, категоричен е д-р Мурали Дорайсвами от университета „Дюк”. „Тя се отразява благотворно на всеки един важен орган в организма ни.”

Хормоните на стреса като кортизола също намаляват при простото действие на изразяване на благодарност. Учени от университета „Кент” в САЩ са измерили точния ефект от изказването на това хубаво чувство. Стив Топфер и студентите му написали благодарствени писма до свои познати, в които изразявали признателността си за нещо важно в своя живот, а не просто за получен подарък или приятен купон.

Съизмерването на „благодарните” с контролната група студенти, които не били благодарили на никого за нищо, показало, че при първите нивото на общо задоволство от живота значително се покачва, а симптомите на депресията значително отслабват.

Важно е обаче да изразяваме истинска благодарност, подчертават учените – тялото ни я разпознава като много положително събитие и реагира съответно със своята благодарност към вашето действие. Системите му за „награда” са така устроени, че игнорират незначителните събития като „фонов шум”, но отбелязват важните със силна реакция, която ни кара да се чувстваме щастливи и понижава стреса, който вреди на физическото ни здраве.

„Ако искате да сте по-щастливи и здрави, отделете 15 минути да напишете на някого благодарствено писмо”, съветва Топфер. Така насочвате вниманието на мозъка си към мисълта, че се е случило нещо хубаво. Това ще го накара да реагира с вълна от невротрансмитери – химически вещества, които помагат на тялото ни да разбере дали се чувстваме добре или зле.

Ефектът е толкова значим, че може да се използва при лечението на слаба до средна депресия, твърди Дорайсвами. Простата учтивост кара мозъка ни да ни „ощастливи” с порция хормони на доволството.

11.01.2023

ВСИЧКО ЗА ОТПУСКА ПО БАЩИНСТВО

ПРАВО НА ОТПУСК ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ:

Ако сте в брак с майката на детето или живеете в едно домакинство с нея, то вие имате право на 15-дневен отпуск при раждането на детето от датата на изписването му от лечебното заведение. Същото право имате и в случай че с половинката ви сте осиновили при условията на пълно осиновяване дете до 5-годишна възраст. В този случай отпускът ви се полага от деня, в който са ви предали детето.

Отпускът при раждане на дете може да ползвате въз основа на писмено заявление до работодателя ви. Към него се прилагат:

 • Копие от акт за сключен граждански брак или декларация от вас и майката, че съм припознал детето и че живеете заедно в едно домакинство;
 • Документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето.

Важно: Отпускът се заявява и ползва в календарни дни.

В случай че документите ви са изрядни, работодателят ви е длъжен да ви разреши да ползвате отпуска от деня, посочен в заявлението.

Вие, от своя страна, сте длъжен незабавно да уведомите работодателя ви, ако по време на ползването на отпуска ви по бащинство:

 • бракът бъде прекратен с влязло в сила съдебно решение;
 • престанете да живеете в едно домакинство с майката на детето;
 • детето бъде дадено за осиновяване;
 • детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
 • детето бъде настанено извън вашето семейство в семейство на ваши роднини или близки, както и настаняването на дете за отглеждане в приемно семейство;
 • детето почине.

При наличие на тези обстоятелствата отпускът се прекратява.

Може да прекратите ползването на отпуска с писмено заявление до работодателя ви.

ПРАВО ДА ПОЛЗВАТЕ ОТПУСК, ПОЛАГАЩ СЕ НА МАЙКАТА НА ДЕТЕТО:

Вие може да ползвате вместо майката на детето отпуск за остатъка до 410 дни само с нейното съгласие след навършване на 6-месечна възраст на детето, като отпускът на майката се прекъсва.

Този отпуск ползвате въз основа на писмено заявление до работодателя ви, към което се прилагат:

 • акт за раждане на детето;
 • декларация съгласно приложение № 8 към Наредба за работното време, почивките и отпуските.

Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението.

Не може да ползвате отпуска по бащинство едновременно с отпуск при смърт или тежко заболяване на родител.

Когато майката (осиновителката) на дете до 2-годишна възраст или осиновителката на дете от 2 до 5-годишна възраст почине или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, съответната част от отпуска за раждане, при осиновяване и за отглеждане на малко дете се ползват от бащата (осиновителя). С негово съгласие тези отпуски могат да се ползват от един от неговите родители или от един от родителите на починалата или заболялата тежко майка (осиновителка) на детето, когато работи по трудово правоотношение.

Майката има право по всяко време да оттегли даденото от нея съгласие с писмено заявление до нейния работодател и до работодателя на бащата и да продължи да ползва лично отпуска си. Към заявлението до работодателя си майката прилага акт за раждане на детето или акт за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 7 към Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Бащата също може да прекрати ползването на отпуска с писмено заявление до предприятието, в което работи.

Отпускът ви се прекратява, когато:

 • сте лишен от родителски права или те са ограничени по установен ред;
 • детето бъде дадено за осиновяване;
 • детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
 • детето бъде настанено извън вашето семейство в семейство на ваши роднини или близки, както и настаняването на дете за отглеждане в приемно семейство;
 • майката продължи лично да ползва отпуска си по майчинство;
 • детето почине;
 • осиновяването бъде прекратено от съда;
 • трудовото правоотношение на майката бъде прекратено.

Ползването на отпуска по майчинство не се прекратява, когато майката ползва друг вид полагащ й се отпуск.

Времето, през което се ползва отпускът, се признава за трудов стаж.

Важно: Докато ползвате гореописаните отпуски, вие попадате в обхвата на закрилата при уволнение.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ:

 • Вие имате право на парично обезщетение по време на ползването на 15-дневния отпуск при раждането на детето, ако сте осигуряван за общо заболяване и майчинство с минимум 12 месечен осигурителен стаж като осигурен за този риск.

Вие получавате парично обезщетение за работните дни от този 15-дневен срок независимо от обезщетението, което осигурената майка получава за бременност и раждане. Така обезщетение получавате едновременно и двамата.

 • Имате право на парично обезщетение по време на ползването на отпуска след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни.

Тук обаче получавате обезщетението вместо майката на детето – т. е. само вие.

11.01.2023

117 МЛН. ЛВ. ЗА СЕМЕЙНИ ФИРМИ ПО НОВАТА ПРОГРАМА ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Още през януари 2023 г. Министерството на иновациите и растежа ще стартира кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ за модернизация на семейни предприятия и фирми от творческите индустрии и занаяти.

То ще бъде възможно по процедура за Подобряване на производствения капацитет на малки и средни предприятия на стойност над 117 млн. лв. Тя е по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията".

Процедурата ще бъде насочена към малки и средни предприятия и по-точно семейни фирми – предприятия, които се притежават от повече от един член от семейство. Допустимите разходи ще са насочени към придобиване на машини, съоръжения, оборудване и софтуер, свързани с производствените цели на предприятията.

Кандидатстването ще се осъществява само електронно през системата ИСУН.

11.01.2023

КАК ХОРАТА МОГАТ ДА СИ ИЗВАДЯТ ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ?

Знаем, че държавните органи, които ни изискваха свидетелство за съдимост за различни услуги или регистрации, вече получават информацията по служебен път, вместо да ни разхождат до бюрата „Съдимост“ за хартиен оригинал. А информацията дали сме осъждани и за какво е нужна при различни случаи – ако кандидатстваме в МВР, ДАНС, искаме разрешително за оръжие или за търговия с ценни книжа.

Остават обаче редица случаи, когато се налага сами да си вадим свидетелство за съдимост – например, когато постъпваме на работа в частна фирма или получаваме правоспособност да упражняваме определена регулирана професия.

В тези случаи държавата бе предоставила възможност още от 2013 г. българите да го заявяват и получават по електронен път. За целта обаче човек трябваше да притежава квалифициран електронен подпис на физическо лице с ЕГН в сертификата, а цените им до скоро не бяха никак ниски за масовото им издаване и всъщност едва няколко хиляди души притежаваха такива (фирмените електронни подписи не вършат работа в случая). Отделно от това електронното свидетелство можеше да се заяви само от хора, родени на територията на страната, които никога не са били осъждани.

При всички останали случаи се налагаше да посетите лично бюро „Съдимост“ в районния съд по местоживеене, защото само там се съхраняваха в хартиен и електронен вид бюлетините на съдимост за българските граждани, родени на територията, попадаща под юрисдикцията на съответния районен съд.

От няколко месеца обаче функционира Централизираната автоматизирана информационна система „Съдебен статус“, която дава възможност практически на почти всеки български гражданин да си заяви свидетелство за съдимост по електронен път. Какво е нужно?

Освен класическия квалифициран електронен подпис, може да се използва и т.нар. облачен КЕП (който се заявява през мобилно приложение от телефона и чието използване е безплатно, когато се подписва вход в системите за електронна автентикация на държавата). Освен това гражданите може да се идентифицират и с идентификационен код на Националния осигурителен институт или на Националната агенция за приходите. Това са кодове, които все повече граждани притежават, защото те им помагат да подават декларации, правят справки и заявяват услуги в тези две институции.

По отношение на плащането е достатъчно да притежавате банкова карта, каквато имат почти всички българи в работоспособна възраст.

Що се отнася до ограниченията по месторождение или съдебен статус, системата вече дава възможност заявителят да поиска електронно свидетелство за съдимост, дори да не е роден в България, и дори да е осъждан или глобяван по чл. 78а.

Обединиха се информационните масиви на Централното бюро „Съдимост“ с всички 113 бюра в страната. Така данните за статуса на гражданите се обработват и съхраняват само в една база данни, вместо в локалните бази към районните съдилища по местоживеене. Години наред локалните бази данни на бюрата за съдимост се актуализираха ръчно, на база на съдебните бюлетини, което правеше процеса изключително ненадежден, трудоемък и труден за контрол.

Освен промените в онлайн услугата, новата информационна система дава възможност свидетелства за съдимост на хартия да се издават на всички граждани, от всяко едно бюро „Съдимост“ в страната, независимо от месторождението на лицето или адресната му регистрация. Хартиеният оригинал на свидетелството има QR код, който води до електронното съдържание на документа.

Това е немалко облекчение, защото отчетите на районните съдилища сочат, че гражданите все още предпочитат да заявяват свидетелства за съдимост на гише, вместо по интернет, което вероятно се дължеше и на ограниченията, които електронната услуга даваше до момента.

10.01.2023

КАК ДА СИ ПЛАТИТЕ ДАНЪЦИТЕ ОНЛАЙН?

Онлайн плащането на данъци и осигурителни вноски е една от най-предпочитаните електронни услуги на Национална агенция за приходите. От началото на година досега, през т. нар. виртуален ПОС (е-услугата на НАП за плащане с карти), без такси са платени близо 450 млн. лева, а от създаването ѝ през 2018 г. до момента са извършени повече от 2,5 милиона трансакции за почти 1,2 млрд. лв., съобщиха от агенцията.

Електронната услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане“ е достъпна с персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис в Портала за електронни услуги на НАП.

От приходната агенция уточняват, че за плащането чрез виртуалния ПОС терминал не се дължат такси и то се отразява в данъчно-осигурителната сметка на клиента веднага, без обичайното забавяне при банков превод.

Онлайн плащането си остава най-удобният и предпочитан начин за погасяване на задължения. Все повече родители избират да платят данъците и осигуровките си през виртуалния ПОС, тъй като основно изискване за ползването на данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания е да нямат неплатени публични задължения, подлежащи на принудително събиране.

От НАП препоръчват използването на Портала за електронни услуги както за плащане на задължения, така и за подаване на декларации, заявяване на документи, получаване на справки и информация, защото пести време и средства на клиентите.

10.01.2023

ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО ОТПУСКА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ДО 1500 ЕВРО ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Патентното ведомство на Република България обяви безвъзмездна помощ за малките и средните предприятия (МСП) за закрила на интелектуална собственост през 2023 г. Ваучерите, които ще бъдат налични през тази година, покриват до 90 на сто от разходите и почти всички дейности, които МСП трябва да извършат в процеса по придобиване на закрила за тяхната интелектуална собственост, като максималната сума за възстановяване достига 1500 евро.

От Патентното ведомство информират бизнеса, че Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) предвижда нова инициатива за увеличаване на бюджета на Фонда за малки и средни предприятия в ЕС за 2023 г. Целта е подпомагане на бизнеса в повишаването на конкурентоспособността му чрез по-добра закрила и използване на правата на интелектуална собственост.

„Работата по програмата за подпомагане на МСП беше стартирана пилотно през 2020 г. в отговор на пандемията от КОВИД-19. Тогава бе одобрен и създаден Фондът за МСП 2021 в рамките на програма COSME. Неговата цел беше да предостави финансова подкрепа на онези МСП от ЕС, които желаят или да получат услуга за предварителна диагностика на интелектуалната собственост (IP Scan), или да получат закрила за своите търговски марки и/или дизайни“, коментира проф. Владя Борисова, председател на Патентното ведомство.

Обобщените данни за резултатите са категорични: подадени са 12 989 искания за безвъзмездни средства на ниво ЕС на обща сума 3 750 172,60 евро, като средната изплатена сума е 500 евро. През 2021 г. 77 на сто от МСП, които са поискали безвъзмездни средства, са заявители на обекти на интелектуална собственост за първи път, а 52 на сто от бенефициерите посочват, че не биха кандидатствали за закрила на интелектуалната си собственост без подкрепата на Фонда за МСП.

Това дава основание на Службата не само да продължи работата на Фонда, но и да актуализира някои от действията, така че да отговорят максимално на нуждите на МСП, коментират от Патентното ведомство на България.

Ваучерите

 • Ваучер 1 ще възстановява до 90 на сто от разходите за услуги за предварителна диагностика на обекти на интелектуална собственост на стойност до 1350 евро (в зависимост от приложимите разходи на национално ниво за тази услуга, с максимална цена за услугата от 1500 евро). Това би позволило на МСП да се възползват напълно от сканирането на своето портфолио от обекти на интелектуална собственост и все още да разполагат със средства, за да кандидатстват за придобиване на допълнителни права на интелектуална собственост, следвайки препоръките в доклада от сканирането на интелектуална собственост.
 • Ваучер 2 ще покрива регистрацията на търговска марка и дизайн на национално, регионално, европейско и международно ниво за максимум 1000 евро. Процентът на възстановяване ще остане 75 на сто за търговски марки и дизайни, заявени на национално, регионално и европейско ниво и 50 на сто за търговски марки и дизайни, заявени на международно ниво.
 • Ваучер 3 за национални и европейски патенти, с който ще се разшири възможността за възстановяване на такси при подаване на национални и европейски патенти и проучване на предшестващото състояние на техниката. Размерът на безвъзмездната помощ и процентът на възстановяване също се увеличават съответно на 1500 евро и 75 на сто.
 • Ваучер 4, който ще покрие 50 на сто от таксата за електронно подаване на заявки за сортовете растения на ниво ЕС (225 евро). Предоставяйки финансова подкрепа за регистрацията на сортовете растения, Фондът за МСП ще подпомага МСП, участващи в зеления и цифров преход, като в същото време подкрепя целите на Зелената сделка на ЕК. За този ваучер няма да има период на изпълнение, тъй като само таксата за кандидатстване ще бъде допустима за възстановяване.

Две са съществените промени за 2023 г. – увеличаване на бюджета и по-кратък период на активиране на всеки един от четирите ваучера, намален до два месеца с възможност за удължаването му до четири месеца. Това би спомогнало за оптимизиране на изпълнението на бюджета, като позволи по-бързо освобождаване на неизползваните средства към МСП.

„МСП са движещата сила на европейската икономика и на тях се падат 65,2 на сто от всички работни места в ЕС. В България картината не е по-различна – МСП допринасят традиционно за три четвърти от общата заетост и за близо 65 на сто от добавената стойност в икономиката на страната“, казва проф. Борисова и допълва, че именно те предлагат иновативни решения на много неотложни предизвикателства и спомагат за разпространението на иновациите в цяла Европа. Въпреки това само 10 на сто от европейските МСП притежават регистрирани права на интелектуална собственост. Ето защо, според всички анализи, те се нуждаят от подкрепа за повишаване на конкурентоспособността си чрез по-добра закрила и използване на обектите на интелектуална собственост.

Контекст

Фондът за МСП е инициатива, която има за цел да подпомогне финансово малките и средните предприятия в ЕС при закрилата и управлението на техните права на интелектуална собственост чрез националните, регионалните, европейските и международните системи за интелектуална собственост, като използва част от финансовите резерви на Службата. Инициативата се осъществява от Службата в партньорство с Европейската комисия и с подкрепата на Мрежата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPN).

През ноември 2020 г. Управителният съвет и Бюджетният комитет одобриха създаването на Фонд за МСП за 2021 г. по програма „Конкурентоспособност на предприятията и МСП“ (COSME). Действието стартира на 11 януари 2021 г. и приключи на 30 юни 2022 г.

Въз основа на успеха и поуките, извлечени от тази първа покана за представяне на предложения, през ноември 2021 г. Управителният съвет и Бюджетният комитет одобриха създаването на многогодишната инициатива „Фонд за МСП“ за периода 2022-2024 г. в рамките на Програмата за единния пазар на ЕС (SMP).

09.01.2023

КАКВИ СА УСЛОВИЯТА ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПРЕЗ 2023Г.?

Министерството на труда и социалната политика припомня в страницата си във Фейсбук, че от първи януари 2023г. се променят условията за получаване на пенсия за пълен осигурителен стаж и възраст.

За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 януари 2023 г., осигурените лица трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и определен стаж.

От ведомството изтъкват, че през тази година мъжете у нас ще мога да се пенсионират на възраст от 64 години и 6 месеца и 39 години и 4 месеца стаж, а жените на възраст 62 години и 36 години и 4 месеца стаж. 

 От Министерството на труда и социалната политика също така напомнят и какви са условията за 1 година по-ранно пенсиониране. За мъжете съответно - възраст 63 години и 7 месеца и 39 години и 6 месеца стаж и за жените - възраст 61 години и 2 месеца и 36 години и 6 месеца стаж.

За всеки недостигащ месец до общата пенсионна възраст пенсията се намалява пожизнено с 0,4%, уточняват още от Министерството на труда и социалната политика.

Правото на пенсия не се погасява по давност. Лицата, които в предходна година са изпълнили условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще могат да се пенсионират във всеки следващ момент по вече изпълнените условия и през следващите години, независимо от това дали има промени в условията за пенсиониране. Вземането на пенсия се погасява с изтичането на 3-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася.

Предвиденото плавно увеличаване и постепенно изравняване на пенсионната възраст за пенсиониране по общия ред (по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване) (както за жените, така и за мъжете) следва да завърши при навършването на 65-годишна възраст и за двата пола през 2037 г. След това, възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване ще се обвързва с нарастването на средната продължителност на живота (на основание чл. 68, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване).

Изискуемият осигурителен стаж за пенсиониране (по чл. 68, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване) за работещите при условията на трета категория труд също нараства с по два месеца годишно за жените и мъжете до достигане през 2037 г. на 37 години за жените и 40 години за мъжете.

09.01.2023

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЩЕ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЯНА НА РАБОТОДАТЕЛИ ЗА НАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ

Финансова подкрепа ще бъде предоставяна на работодатели, които наемат на работа безработни младежи до 29-годишна възраст. Средствата се осигуряват  по проект "Нови възможности за младежка заетост“.

Финансова подкрепа по проекта за наемане на младежи до 29-годишна възраст могат да получат работодатели от реалния сектор, а също и органи на изпълнителната власт съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост, органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, съгласно чл. 38 от Закона за администрацията, като последните могат да заявят свободни работни места само за стажуване при работодател за младежи със завършено висше образование.

Подкрепа се предоставя на работодатели, които наемат на работа безработни младежи до 29-годишна възраст чрез следните три възможности:

 • сключване на трудов договор за обучение по време на работа, за срок до 6 месеца, като през времето на обучението обучаемият получава трудово възнаграждение за действително отработеното време. С такъв трудов договор работодателят се задължава да обучи работника или служителя в процеса на работата по определена професия или специалност. Договор по чл. 230 от Кодекса на труда се сключва с младежи, които не притежават квалификация по професията, по която ще бъдат обучавани в процеса на работа. Допустимо е такъв договор да се сключва с лица, които притежават квалификация, но по друга професия или специалност. Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, работодателят е задължен да осигури работа за срок до 3 години, съобразно придобитата квалификация, на успешно завършилите обучение лица по проекта (чл. 230, ал. 4 от Кодекса на труда). Обучението се подпомага от ментори, които могат да бъдат, както определени от работодателя негови служители/работници, така и физическите лица, които представляват Работодателя. Възнаграждението на включените в обучение лица е в размер на минималната работна заплата за страната, а на менторите е в размер 1/2 от минималната работна заплата (за назначените на трудово или служебно правоотношение).
 • сключване на трудов договор за стажуване, за срок от 6 до 9 месеца, като възнаграждението е в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към които се отнася разкритото стажантско място (чл. 233б от Кодекса на труда). Стажуването е изпълнение на работа под наставничеството на работодателя или на определено от него лице – наставник, с цел усвояване на практически умения по придобита професия или специалност. Такъв трудов договор може да се сключва само с лица, които притежават квалификация, придобита в системата на средното или висшето образование, за работа на длъжност, която съответства на придобитата от лицето квалификация. Стажуването е за срок от 6 до 9 месеца. При стажуване не се поемат разходи за възнаграждение на наставник.
 • сключване на трудов договор за заетост за период до 9 месеца с осигурен ментор на разкрити от работодателите работни места в сферата на осъществявани от тях дейности на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от Националната класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. Възнаграждението на наетите младежи е в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година. Ментори могат да бъдат определени от работодателя негови служители/работници, назначени на трудово или служебно правоотношение, като със средствата по проекта се покриват разходите им за възнаграждение в размер 1/2 от минималната работна заплата.

По проекта се възстановяват и разходи за обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдените републиканска, областни или общински транспортни схеми или за железопътни превози на пътници в случаите, когато безработното лице е приело предложената от Агенция по заетостта "подходяща работа“ по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта. Разходите за транспорт покриват стойността на разходооправдателните документи (билети – до 2 транспортни средства на ден в една посока; дневни карти), съответстващи на отработените дни за първия месец от стажа/обучението по време на работа/заетостта.

Всички процедури и необходими документи за кандидатстване и включване в проекта са публикувани на Интернет страницата на Агенцията по заетостта.

След одобрение на работодателя и на безработните лица между Агенция по заетостта и работодателя се сключва договор за осигуряване на заетост. На работодателите се възстановяват вече извършени разходи за работни заплати и осигурителни вноски за наетите лица по проекта, като е регламентирана и възможност да се възстановяват освен вече изплатени, но и само начислени разходи на работилите през отчетния месец лица.

Важно е също да се знае, че:

 • Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места за младежи с регистрация в Дирекции "Бюро по труда" на територията на цялата страна;
 • Всички действащи към момента договори с работодатели за стажуване/обучение по време на работа могат, по преценка на съответния работодател, да бъдат анексирани съобразно новите условия по проекта.
 • Заетостта по всички договори с работодатели следва да приключи не по-късно от 31.07.2023 г.

06.01.2023

ПРОГРАМАТА INTERREG VI-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ОДОБРЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Програмата Interreg VI-A Румъния-България беше одобрена от Европейската комисия на 30 ноември 2022 г.

Програмата Interreg VI-A Румъния-България има общ бюджет от 207,45 милиона евро, посветен на местните общности в 7-те окръга в южната част на Румъния (Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констанца) и 8 области на северна България (Видин, Враца, Монтана, Велико Търново, Плевен, Русе, Добрич и Силистра).

Програмата има за цел да финансира проекти в областта на мобилността и свързаността, опазването на околната среда и биоразнообразието, превенцията на риска и адаптирането към изменението на климата, образованието, туризма и културата.

Също така, една от основните ни цели е развитието на Маршрут Евровело 6, който ще допринесе за интегрираното развитие на региона чрез стимулиране на туризма и културната дейност, укрепване на местната икономика и улесняване на транспорта между дунавските градове.

Подробна информация за тази програма можете да намерите тук.

06.01.2023

ОСНОВНИЯТ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ У НАС ВЕЧЕ Е 1.42%

Българската национална банка обяви, считано от 1 януари 2023 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 1.42%.

Това е четвърто поредно повишение. През декември лихвата достигна 1,30%. През ноември основният лихвен процент беше 0,59 на сто, а през октомври - 0,49%. Тогава за първи път от 2016 г. насам основният лихвен процент стана по-висок от нула.

Увеличаването на ОЛП в България идва на фона на повишените лихвени нива от Европейската централна банка.

05.01.2023

КОЛКО ЛЕВА Е МИНИМАЛНИЯТ ПРАГ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛЦИ И САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ?

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и земеделците остава 710 лева месечно, но осигуровките на наетите от тях служители задължително трябва да са върху минимум 780 лева заплата.

Разминаването идва от факта, че т. нар. "удължителен закон" остави минималния осигурителен праг на 710 лева, колкото бе и минималната работна заплата през миналата 2022 година.

В същото време от началото на 2023 година с постановление на Министерския съвет минималната работна заплата вече е 780 лева.

05.01.2023

11 ОБЛАСТИ У НАС СА „ДОНОРИ“ НА РАБОТНИЦИ ЗА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

Над 5 на сто от населението на 11 области в страната (Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Разград, Сливен, Смолян, Търговище, Хасково) е заминало зад граница през последните 10 години.

Тези области са най-големите „донори“ на работна сила за чужди държави, основно от Европейския съюз, информира Главната инспекция по труда на своята интернет страница.

Предпочитаните държави за полагане на труд през последните пет години са основно държави от ЕС. Водещи са Германия, Испания, Италия, Нидерландия, Гърция, Белгия, Австрия, Франция и Чехия.

Основната причина българите да търсят работа в чужбина е заплащането. Близо 96 на сто от трудовите емигранти очакват по-високи заплати от тези в страната ни и се надяват да натрупат спестявания, които ще им помогнат в бъдеще. Данните показват, че тази мотивация не зависи от образование, материално положение и населено място.

В чужбина работят хора на всякаква възраст – от 18 до 55. Преобладават обаче активните българи над 30 години, сочат данните на Инспекцията по труда. От гледна точка на пола мъжете преобладават в съотношение 53% към 47%, но делът на жените постепенно нараства с повишаване на възрастта, като при възрастовата група 46 - 55 години те вече доминират.

Според изследването през последните години делът на хората, които заминават зад граница, бележи тенденция на спад. Като част от причините за това се посочват наложените ограничения покрай коронавируса и рецесията в Европа в резултат на пандемията и на войната в Украйна.

Проучването, осъществено от ГИТ, е в рамките на трансграничния проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“ („Cooperation for decent work“), финансиран от  Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021.

Агенцията е партньор по проекта, а цялото изследване е достъпно на официалната ѝ интернет страница, в секцията „Дейност“, рубрика „Проекти“, подрубрика „Проект DFPO-1.002-0002-C01 „Сътрудничество за достойни условия на труд“ https://gli.government.bg/bg/taxonomy/term/508  Публикувано е като част от Цел № 6 на проекта „Извършване на национални социологически проучвания по въпроси, свързани с недекларирания труд и работата в чужбина“.

05.01.2023

ИЗТИЧАТ БЕЗПЛАТНИТЕ ВИНЕТКИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

В първите три месеца на 2023 г. изтича валидността на 135 614 електронни винетки, отпуснати чрез Агенцията за социално подпомагане на хора с намалена работоспособност. Общият брой на безплатните винетки, предоставени на хора с увреждания към 20 декември 2022 г., е 214 525. Те са за над 20 млн. лв. и са за сметка на бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Най-много безплатни винетки изтичат през януари – 80 638. През февруари – 34 512 бр., а през март - 20 464 винетки. Проверка за срока на валидност на е-винетките може да бъде направена на сайта на АПИ www.api.bg и на www.bgtoll.bg. Директният линк за проверка е https://check.bgtoll.bg.

Право на безплатна едногодишна е-винетка имат хора с 50 на сто и над 50 на сто намалена работоспособност, както и семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания. Правото е за един автомобил с мощност на двигателя до 160 к.с. и обем на двигателя до 2000 куб. см. Препоръчително е заявленията за подновяването на безплатните винетки да бъдат подавани, когато наближи крайната дата на валидността им. Те се подават в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес – лично, с писмо или по електронен път с електронен подпис. Социалните служби обработват документите в 7-дневен срок. Агенцията за социално подпомагане изпраща всекидневно обработените заявки на Агенция „Пътна инфраструктура“, която издава е-винетката в рамките на следващия работен ден.

При прехвърляне на собствеността, безплатната е-винетка не следва автомобила. В тези случаи правоимащият трябва в срок до три работни дни да уведоми Агенция „Пътна инфраструктура“, за да може да получи нова безплатна винетка от Агенцията за социално подпомагане. Под прехвърляне на собственост се има предвид покупко-продажба на пътно превозно средство или бракуване на автомобил и прехвърляне на лицензирана фирма за разкомплектоване с договор. Когато автомобилът е бракуван и е оставен за съхранение в частен имот, лицето няма право да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка до изтичането на първоначалната валидност.

При затруднения и нужда от консултация желаещите да им бъде издадена безплатна е-винетка чрез Агенцията за социално подпомагане могат да се свържат с центъра за обслужване на клиенти на Националното тол управление на тел.: 0700 10 876 или на e-mail: info@bgtoll.bg.