05.05.2023

НИСКИ ЗАПЛАТИ, ИЗДРЪЖКА ОТ РОДИТЕЛИТЕ, НЕДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ И МЪРЗЕЛ СА СРЕД НАЙ-ЧЕСТИТЕ ПРИЧИНИ МЛАДИТЕ В БЪЛГАРИЯ ДА НЕ РАБОТЯТ

1 725 младежи на възраст до 29 години са регистрирани като безработни в Бюрата по труда в трите области на Северозападна България по последни данни на Агенцията по заетостта. В област Видин са 447, във Враца - 715, а в Монтана - 563. В национален мащаб около 140 000 млади хора нито учат, нито работят. Данните бяха представени на кръгла маса на тема „Работа за младите, младите на работа“, организирана от евродепутата Петър Витанов.

„България през последните години е изправена пред каскада от кризи, които създават основен проблем пред работната сила“. Това каза ръководителят на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент.

Според национално представително проучване на агенция „Тренд“, представено от социолога Евелина Славкова, 88 на сто от запитаните смятат, че трябва да има повече държавни политики, насочени към безработните младежи. 

"Около 60 процента от анкетираните смятат, че образователната система не подготвя достатъчно младите да си намерят работа, 25 на сто са на обратното мнение. 75 процентни пункта от запитаните посочват ниското заплащане сред причините младите да не могат да си намерят работа; лоши условия от работодатели и без договори – 51 процента; 50 на сто изтъкват липса на работни места; липсата на опит отбелязват 48 процента; 38 на сто – липса на инициатива да си търсят работа. 42 процента, най-вече между 18 и 29 години, отговарят, че държавата е длъжна да осигурява работа. Намирането на работа е лична отговорност, смятат 51 на сто. На въпрос има или няма достатъчно възможности за реализация 33 процента от реципиентите отговарят положително, докато 55 на сто са на противоположното мнение. 34 процента смятат, че трябва да има повече възможности за преквалификация, 13 на сто – че е необходима реформа във висшето образование. Според 75 на сто от запитаните младите могат да си намерят работа само в големите градове, а 56 на сто смятат, че е по-лесно в чужбина. 66% от българите смятат, че младите хора трябва да имат връзки, за да си намерят добра работа. Когато ги попитате защо не искате да работите или да учите, казват, че родителите им са в чужбина и ме издържат. В по-малките населени места парите, които получават от родителите си в чужбина, са много по-високи от заплатата, която биха получили в това населено място. Младите хора в България са мързеливи и заради това не могат да си намерят работа, смятат 32% от анкетираните."

В дискусията участва и Даниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети. Той очерта проблемите в подготовката на младите хора за пазара на труда. Той обърна внимание, че във висшите училища влизат все по-неподготвени младежи, стипендиите продължават да бъдат ниски, недобри са условията в по-голямата част от общежитията. Липсата на иновативност на преподаватели и асистенти е сред причините студентите да не посещават лекции и упражнения, обърна внимание той. Липсва връзка с бизнеса, достатъчно платени стажове за студентската общност. Българските фирми проявяват слаб интерес, но все пак висшето образование у нас много е израснало, констатира още Парушев.

В глобален контекст пазарът на труда се променя с изключително голяма скорост, излизат технологични разработки и нововъведения, каза вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов. Такъв ще бъде 21 век – век на предизвикателства, на нови компетенции, които трябва да придобиваме всеки един ден, коментира той. Пеканов посочи, че с всеки изминал ден трябва да се работи младите хора да имат достъп до тези компетенции. Не трябва да забравяме нещо, което ще бъде нужно на всички нас – умението да се учим цял живот, каза вицепремиерът.

Над 140 хиляди младежи не са заети и не участват в никакви форми на обучение, отбеляза заместник-министърът на труда и социалната политика Емил Мингов. По думите му това е огромен резерв, въпросът е да можем да го раздвижим. Ние сме изправени пред нееднородна маса младежи, които не работят и не учат, посочи той и допълни, че една част са в уязвимо положение, включително от ромската общност, но има и други, които въпреки всичко, не желаят да работят. По отношение на първата група заместник-министърът каза, че в момента се разработва модел на центрове в самите ромски общности, където да се установи какво може да активира младежите да работят и как да се промени сегашната практика, при която част от хората работят нерегламентирано и едновременно с това взимат социални помощи.

Тенденцията в момента е децата да остават в България, за да завършат тук първата бакалавърска степен и след това чрез магистратурите да видят и чуждестранния опит, каза на кръгла маса, посветена на младите хора, служебният министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов. „От записаните студенти завършват 60%, другите се отказват, защото не искат да учат“, посочи просветният министър.

Проблемът с младежката заетост е по-всеобхватен, но причините за високата безработица сред младите хора са по-скоро прозаични. Това отбеляза Ваня Григорова, икономически съветник на Конфедерация на Труда "Подкрепа":

"Когато направим средата в България по-приветлива за младите хора, тогава можем да очакваме да останат тук да учат, да правят семейства и да създават деца. В противен случай ще продължаваме да се редим на Терминал 2. Няма как да продължаваме по този начин, особено ако управляващите продължават да си затварят очите за такива ключови проблеми като ниското заплащане, експлоатацията, невъзможността да учиш нормално в България."

04.05.2023

ЕК НИ ОТПУСКА ПАРИ ЗА 787 000 БЪЛГАРИ, ЗАПЛАШЕНИ ОТ БЕДНОСТ

В някои държави от ЕС средствата за сближаване представляват значителна подкрепа, като в България стойността им до 2027 г. достига 1,8 на сто от БВП, сочат данни, представени от Европейската комисия. Допълва се, че през 2020 г. БВП на глава от населението в България е бил 55 на сто от средното за ЕС, като в района на София е 92 на сто, докато във всички останали региони е от 36 до 42 на сто.

Отбелязва се, че за по-слабо развити региони финансирането е дори по-високо и в българския Северозападен район надвишава 3,5 на сто от БВП средно на година. Според предвижданията в следващите четири години тези европейски средства ще допринесат за ръст на БВП от три процента у нас, в Румъния и Португалия. До 2027 г. България разполага с 10,8 милиарда евро за сближаване, като средствата ще бъдат насочени към икономическото, социалното и териториалното развитие, включително за прехода към природосъобразна и цифровизирана икономика.

Комисията пояснява, че нашата страна получава помощ за развитието на иновации по общата политика за обмен на технологии и резултати от изследвания, и тяхното приложение в дружествата и икономиката, за цифровизиране на администрацията. Отпуснати са 140 милиона евро за подобрение на българските центрове за върхови постижения, 200 милиона евро ще бъдат предоставени на 12 центъра за цифрови иновации. Над 10 000 български дружества ще получат целенасочена подкрепа за повишаване на конкурентоспособността чрез нови производствени инвестиции и усвояване на съвременни технологии.

Допълва се, че българската икономика е най-енергоемката в ЕС и управлението на отпадъците остава предизвикателство, като преработката на битовите отпадъци все още е значително под средното равнище в ЕС. България е сред най-уязвимите страни в ЕС от промените в природата, включително повишаването на температурата, от суша и прекомерни валежи.

За справяне с тези предизвикателства инвестиции за 2,1 милиарда евро ще помогнат на нашата страна да постигне целите за качеството на питейната вода и градските отпадъчни води, за чиста и кръгова икономика, за биоразнообразието, за цялостно управление на заплахите от бедствия.

Над 1,7 милиона души ще се възползват от подобрен достъп до обществено водоснабдяване, а 340 000 души ще получат достъп до ново или подобрено пречистване на отпадъчните води.

Гъстотата на железопътните линии и пътищата в България е далеч под средната за ЕС, като една трета от националната пътна мрежа е с лошо качество и това влияе на регионалната свързаност и пътната безопасност, се посочва в оценката на комисията. За справяне с тези въпроси ЕС отпуска 1,5 милиарда евро. Предвидените инвестиции ще насърчат използването на чисти видове транспорт и алтернативни горива, ще подобрят качеството на пътищата и ще допринесат за намаляване на вредното въздействие на превозите върху околната среда. Ще бъдат финансирани проекти за подобряване на 167 километра пътища. С европейски средства е предвидено да бъдат развити железопътни участъци, сред които връзката между България и Република Северна Македония и линията София – Перник - Радомир.

Равнищата на бедност и неравенство в доходите в България са особено високи сред децата, хората с увреждания, ромите и живеещите в селските и отдалечените райони, добавя ЕК. За борба с тези неравенства са предвидени 2,5 милиарда евро. Инвестициите се очаква да подобрят образованието и грижите в ранна детска възраст. Средствата ще насърчават приобщаването на най-уязвимите групи, сред които са възрастните хора и хората с увреждания, както и ромите.

Очаква се над 330 000 български граждани да бъдат подкрепени в търсенето на работа, включително над 45 000 роми. В областта на образованието 760 000 деца и ученици ще се възползват от европейското финансиране. Очаква се над 530 000 българи с ниски доходи и в затруднено положение да получават храна и средства за почистване всяка година, а 50 000 да получават топъл обяд през цялата година.

Общо европейските средства се предвижда да допринесат до 2030 г. за повишаване на равнището на заетост у нас до 79 на сто, а всеки трети възрастен да продължи да учи. Очаква се тези мерки да бъдат от полза за 787 000 българи, заплашени от бедност и изключване от обществото. До 2029 г. европейските средства следва да подобрят жилищните условия за 1247 българи и да осигурят подкрепа за енергийна ефективност на 3731 жилищни сгради.

03.05.2023

ОСИГУРОВКИ И ДАНЪЦИ ПО ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ

Граждански договор е договор, с който едно лице, наречено „изпълнител“, се задължава по поръчка на друго лице/фирма, наречени „възложител“, да предостави определен производствен резултат (веществен труд).

Самото название „граждански договор“ е по-скоро разговорно и се е наложило в практиката поради по-лесната му разпознаваемост. В трудовоправния свят договорът, уреждащ този род взаимоотношения между страните, се нарича „договор за възлагане“.

Правата и задълженията на работодателите, възложителите и осигурените лица при упражняване на трудова дейност по трудов договор и граждански договор са различни.

Какви са разликите при осигуровките и данъците между трудовия и гражданския договор?

Осигуряване

Осигуряването е една от големите разлики между трудовия и гражданския договор. Гражданският договор не се счита за трудов стаж, а само за осигурителен. Изпълнителите по граждански договор са осигурени за по-малко рискове в сравнение с работещите по трудов договор.

При трудовия договор всяка професия си има точно определен минимален осигурителен праг. Това е минимумът, върху който лицето се осигурява в общия случай за всички осигурителни рискове.

При гражданския договор, ако възнаграждението след приспадане на нормативно признатите разходи е по-малко от минималната работна заплата за страната и лицето не е осигурено на друго основание, осигуровки не се дължат. Лицето внася за своя сметка само здравни вноски както е при безработните лица. Също така осигуровки не се дължат и ако изпълнителят е едноличен търговец или самоосигуряващо се лице.

При гражданския договор не се внасят осигуровки за трудова злополука, професионална болест, общо заболяване и майчинство, безработица и съответно изпълнителите по граждански договори нямат право на обезщетение от държавата на тези основания.

Ако лицето е осигурено на друго основание или получава възнаграждение в размер по-голям от минималната работна заплата след приспадане на нормативните разходи, то на него му се удържат и внасят задължителни осигуровки за инвалидност, поради общо заболяване, за старост и смърт, както и здравноосигурителни вноски.

Задължителните осигурителни вноски за лицата, работещи по граждански договор и осигурени през месеца на друго основание на сума, равна или превишаваща минималната работна заплата за страната, са:

фонд „Пенсии“ на ДОО – Държавно обществено осигуряване – за инвалидност, общо заболяване, старост и смърт (за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.) – в размер на 11,02% за осигурител и 8,78% за осигурен;

фонд „Пенсии“ на ДОО – Държавно обществено осигуряване – за инвалидност, общо заболяване, старост и смърт (за лицата, родени след 31 декември 1959 г.) – в размер на 8,22% за осигурител и 6,58% за осигурен;

ДЗПО в УПФ – Допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд (за лицата, родени след 31 декември 1959 г.) – в размер на 2,8% за осигурител и 2,2% за осигурен;

ЗО – Здравно осигуряване – в размер на 4,8% за осигурител и 3,2% за осигурен.

Данъци

Изпълнителите по граждански договор са задължени да декларират пред възложителя дали са осигурени и върху каква сума на други основания, за да се имат предвид следните неща при изчисляване на хонорара:

– Лицата, които са регистрирани като самоосигуряващи се лица, получават брутната сума, посочена в договора, без удръжки за осигуровки и данък. Те сами имат задължение да платят и декларират месечните си осигуровки и данъци;

Лицата, които дори на няколко основания, са осигурени под минималната работна заплата в месеца на изплащане на хонорара, не внасят осигурителни вноски;

– Лицата, които са осигурени на няколко основания, са задължени да плащат осигуровки до максималния осигурителен доход за страната, който от април 2022 г. е 3400 лв., т.е. ако лицето вече е осигурено на друго основаниe върху прага от 3400 лв., то следва да не бъдат удържани осигурителни вноски по допълнителните възнаграждения по гражданския договор;

– Пенсионерите, работещи по граждански договор, са задължително здравно осигурени, ако осигурителният им доход е равен или превишава минималната работна заплата, но осигурителните вноски за фондовете на ДОО и ДЗПО са по избор. При гражданските договори има нормативно признати разходи (сума, която не се облага с осигуровки и данък), които са в размер на 25% за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения съгласно чл. 29 ал.1 т.3 от ЗДДФЛ. След приспадането на нормативно признатите разходи, получената сума се нарича осигурителен доход, който се облага със задължителните осигуровки за сметка на изпълнителя. След приспадането на осигурителните вноски, получената сума се облага с 10% данък върху дохода, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ.

Осигурителните вноски се декларират от възложителя всеки месец с декларация образец 1 и 6 в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението. Данъкът се декларира на тримесечие с декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие от годината.

Изпълнителите по граждански договор са задължени да подават годишна данъчна декларация в срок до 30 април следващата година. В годишната данъчна декларация се включват доходите от всички правоотношения на лицето през календарната година. За целта всеки работодател или възложител издава служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ за съответните изплатени суми на лицето през календарната година.

03.05.2023

НАД 14 400 БЕЗРАБОТНИ И НЕАКТИВНИ ЛИЦА МОГАТ ДА ЗАПОЧНАТ РАБОТА ПО КОМПОНЕНТ 3 „ЗАЕТОСТ“ НА МЯРКАТА „ЗАПОЧВАМ РАБОТА“ НА ПРЧР

Над 14 400 безработни и неактивни български граждани могат да започнат работа по Компонент 3 „Заетост“ на мярката „Започвам работа“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“. Компонентът е отворен за кандидатстване от Управляващия орган на ПРЧР, като допустим кандидат е Агенцията по заетостта. Бюджетът на Компонент 3 е в размер на 224 млн. лв., съфинансирани от Европейския съюз. Над 206 млн. лв. ще бъдат насочени към реализиране на проекти в слабо развитите региони, а над 17,7 млн. лв. – към региони в преход.

В дейностите по Компонент 3 ще бъдат включени неактивни и безработни участници, като се очаква 14 400 лица да имат работа при напускане на операцията, включително като самостоятелно заети. Безработните и неактивни лица могат да бъдат включвани в заетост при работодатели от всички икономически сектори, с изключение на „Селско, горско и рибно стопанство“, „Дейности на домакинства като работодатели; Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“ и „Дейности на екстериториални организации и служби“. Общините и общинските предприятия също са допустим работодател.

С Компонент 3 „Заетост“ ще бъде осигурено включването в заетост на неактивни и безработни, а периодът на субсидираната заетост ще зависи от наемането на служители от съответната целева група. За безработните и неактивни лица ще бъде осигурена субсидирана заетост за период до 6 месеца. За безработните и неактивни участници в неравностойно положение подкрепата за заетост ще бъде за период до 12 месеца. Безработните и неактивни хора с трайни увреждания и степен на увреждане 75 и над 75% ще могат да бъдат назначени по проекта за период до 24 месеца. Всички участници в мярката ще бъдат информирани и консултирани за включване в заетост при прилагане на индивидуален подход.

След приключването на проекта работодателите следва да запазят заетостта най-малко на половината назначени служители за период от 50% от периода на субсидираната заетост. Работодателите ще имат задължение да запазят заетостта най-малко на половината наети участници с трайни увреждания за не по-малко от 3 месеца. Работодателите, които запазят назначените служители след приключване на проекта, ще получават еднократен тримесечен стимул.

02.05.2023

НАД 20% ОТ БЪЛГАРИТЕ СА БИЛИ ПОД ПРАГА НА БЕДНОСТ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА

През 2022 г. линията на бедност общо за страната e 525,92 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията на бедност, под прага на бедност са били 1,5719 милиона лица, или 22,9% от населението на страната, показват данни на Националния статистически институт.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 4,3% от 504,33 лв. през 2021 г., а относителният дял на бедното население в България нараства с 0,8 процентни пункта спрямо 22,1% година по-рано.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността.

Данните за 2022 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 22,9 до 30,3%, или със 7,4 процентни пункта в рамките на година.

При изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност пък нараства до 44,2%, или с 21,3 процентни пункта.

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда.

За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните лица (56,9% за 2022 г.), като рискът от бедност при безработните мъже е с 3,3 процентни пункта по-висок в сравнение с безработните жени, показват още данните на Националния статистически институт.

През 2022 г. делът на бедните сред заетите лица във възрастовата група 18 - 64 години остава непроменен спрямо предходната година - 10%, като при работещите на непълно работно време рискът за изпадане в бедност е приблизително три пъти по-висок от този при работещите на пълно работно време. Същевременно рискът от бедност сред работещите жени е с 3,2 процентни пункта по-нисък от този при мъжете.

Образователното равнище оказва съществено влияние върху риска от бедност при заетите лица, показва проучването на националната статистика.

Най-висок е относителният дял на работещите бедни с начално и без образование - 68,5%. С нарастване на образователното равнище относителният дял на бедните сред работещите намалява два пъти за лицата с основно образование и над седем пъти за лицата със средно образование. Делът на работещите бедни с висше образование е най-нисък - едва 3.2%.

Оценките на бедността в зависимост от типа на домакинството показват, че най-висок е относителният дял на бедните сред едночленните домакинства с лице на възраст над 65 години, достигайки за 2022 г. 61,3%, както и при едно лице в домакинство - жена (56,2% за 2022 г.). Сред едночленните домакинства рискът от бедност при жените е с 21,9 процентни пункта по-висок, отколкото при мъжете. Ако в домакинството живее едно лице над 65 години, рискът от бедност е с 35,4 процентни пункта по-висок от домакинство, в което живее едно лице под 65 години.

През 2022 г. най-висок е относителният дял на бедните сред лицата, самоопределили се от ромската етническа група - 63,2%, а най-нисък - сред лицата, самоопределили се от българската етническа група - 17,3%.

28.04.2023

РЕГИСТРИРАНАТА БЕЗРАБОТИЦА В БЪЛГАРИЯ Е 5,4% ПРЕЗ МАРТ

През месец март Агенцията по заетостта отчита 152 230 регистрирани безработни, които са с 3 298 лица, или с 2,1%, по-малко от месец февруари. При тази численост равнището на регистрирана безработица през март е 5,4%, което е с 0,1 пункта по-ниско спрямо предходния месец и спрямо март 2022 г.

Броят на новорегистрираните безработни през март се увеличава с 1 898 спрямо февруари 2023 г. Според отчетените данни те са 20 096 лица, като се наблюдава намаление с 1 451 лица на годишна база. Други 597 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца. През март трудовите посредници - ромски и младежки медиатори са успели да активират малко над 1 700 неактивни лица за регистрация в бюрата по труда.

През месеца в бюрата по труда са заявени 17 189 свободни работни места на първичния пазар, което е намаление с 0,8% спрямо март 2022 г. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в хотелиерството и ресторантьорството (23.8%), преработващата промишленост (21.2%), следват държавното управление (11.2%), търговията (9.4%), селското, горското и рибното стопанство (8.0%) и административните и спомагателните дейности (5.0%).

Най-търсените от бизнеса професии през март са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хората; продавачи; работници в селското, горското и рибното стопанство; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; водачи на моторни превозни средства и подвижни съоръжения; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; металурзи, машиностроители и сродни на тях, и занаятчии; помощници при приготвяне на храни и др.

Увеличение на броя започнали работа безработни през март отчита административната статистика на Агенцията по заетостта. През третия месец на годината те са 16 107 - с 2 911 повече от февруари 2023 г. Работа чрез бюрата по труда намериха и 429 лица пенсионери, учащи и заети.

Най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост - 18,2%, следват тези в търговията - 13,2%, хотелиерството и ресторантьорството - 9,6%, държавното управление - 8,9%, селско, горско и рибно стопанство -8,3%, хуманното здравеопазване и социалната работа - 5,5%, строителството 5,1% и други.

През март 1 517 безработни от рисковите групи са назначени на субсидирани работни места - 97 по програми и мерки за заетост и 1 420 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Общо 383 безработни и заети са включени в различни обучения, а 80 души са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

27.04.2023

БЪРДАРОВ: ПРЕЗ 2050 Г. РОМИТЕ ЩЕ БЪДАТ 1.1 -1.2 МИЛИОНА ОТ ОБЩО ОКОЛО 5 МЛН. НАСЕЛЕНИЕ НА СТРАНАТА

Битката през XXI век няма да е за ресурси – например храна, а за активно население.

Това казва за БТА доц. д-р Георги Бърдаров, специалист по демография, етно-политически конфликти, география на населението и селищата, геодемография и геоурбанистика. Той е преподавател и зам.-декан в Геолого-географския факултет на Софийския университет.

Обществата, не само в България, застаряват бързо и съвсем скоро в целия свят ще има жестока битка за привличането на човешки ресурси, казва Бърдаров. Според него няма как да се отрича, че демографската криза у нас е много сериозна, но не е безнадеждна и не може да се правят прогнози през коя година ще изчезне последният българин. Неговата позиция е, че не бива да се правят апокалиптични изчисления, защото демографски нещата могат бързо да се обърнат, макар и с отложен ефект.

„Примерно, през 1989 година имаше прогнози, че към 2000 година България ще е с между 9,5 и 10 милиона души население, а ние бяхме под 8 милиона“, посочи Бърдаров.

По думите му нещата винаги са обратими, както в негативна, така и в позитивна посока, въпросът е каква ще е държавната политика.

Според него за нашата страна големият проблем е, че се акцентира върху нещата, на които не може да се влияе и затова няма резултати. У нас, когато се говори за демография, се акцентира основно върху раждаемостта, но това е грешен подход, смята Бърдаров. Той припомни, че този проблем се отнася за целия развит свят, той е продиктуван от обективни фактори и в обозримо бъдеще няма да се промени. Средният брой деца, раждани от жена във фертилна възраст в ЕС, е 1.5, в България е 1.56, т. е. ние сме над средното ниво за Европа, посочи експертът. Най-ниският коефициент на раждаемост в Европа е на Италия - 7.8 промила, най-високият - на Ейре - 12.8 промила, България е с 8.9 промила и отново е по средата, допълни Бърдаров.

Предстои тотална демографска промяна

Има една теория за демографския преход - че той минава през четири фази, разказа още експертът. Последната е с ниски и изравнени стойности на раждаемост и смъртност, нулев естествен прираст, който в един момент преминава към отрицателен естествен прираст, обясни Бърдаров.

По думите му в момента развитият свят е в тази четвърта фаза, но другите региони по света също ще влязат постепенно в нея. Прогнозата на Бърдаров е, че след около 40-50 години това, което в момента се случва в Европа, ще става по целия свят.

На въпрос - какво следва след четвъртата фаза, експертът обясни, че засега няма продължение на теорията.

Неговото лично мнение като демограф е, че ще се стигне до крайно критични нива на раждаемост и крайно високи на средната продължителност на живота.

"Възможно е това да е естественият начин на Земята да се стигне до оптимален брой население и после по естествен път броят на хората да тръгне надолу", казва още Бърдаров.

Според него обаче, така или иначе, предстои тотална демографска промяна. Всъщност, тя вече настъпва, допълни Бърдаров.

Своята теория той развива в новата си монография „Глобализация и нови демографски модели на 21 век“, където посочва, че има три изцяло нови демографски модела. Това са много ниски нива на раждаемост, все по-застарели общества и третият модел – глобалното разместване на населението. Не че в миналото е нямало миграции, например Великото преселение на народите, но мащабите в момента са коренно различни, обясни Бърдаров. И уточни, че според него през 21 век човечеството влиза в изцяло нов свят по отношение на демография и идентичност. 

Дори в Китай вече се появява недостиг на човешки ресурси, на активно население, разказа още експертът. Според него това е станало факт по изкуствен начин, заради модела за едно дете в семейство, но и там има застаряване на обществото.

Че миграционните потоци в последно време се насочват към Европа, е ясно, допълва Бърдаров.

По думите му за пръв път в историята на света има толкова изразен поток от юг на север, макар по принцип по-логичното е да бъде от север на юг, заради природните условия. Като цяло обаче, според учения, за много от предстоящите процеси може само да се гадае, тъй като светът се променя и ще бъде коренно различен с технологиите, с дигиталните номади, с това, че може да се работи от всяка точка на планетата.

Хората ще търсят природа, спокойствие и инфраструктура

Хората в съвсем близко бъдеще ще търсят най-приемливите условия за живот от гледна точка първо на природа, второ на екология и спокойствие и трето - на инфраструктура, свързана с отглеждането на децата, допълни Бърдаров. Според него обществата, които инвестират в тези фактори, ще привлекат активно население.

У нас мнозина се стряскат, когато се каже, че трябва да привличаме хора в активна възраст -  образовани и квалифицирани, независимо от къде, допълни експертът.

Неговата позиция е обратната, но изтъква като проблем, че не разполагаме с нужната инфраструктура. Такива територии, каквато е Северозападна България, с фрапиращи темпове на обезлюдяване, няма как да останат празни, посочи Бърдаров.

Той допълни още, че 42 процента от населението у нас през 2030 година ще живее в шестте най-големи градове в страната. Експертът отхвърли роптаенето срещу урбанизацията, посочвайки, че това е световен процес.

Градското население в света е 3 процента през 19 век, а сега е 54-55 на сто и скоро ще бъде 70 процента, обясни Бърдаров.

За него главният проблем е допускането на неравномерно разпределение, а не че хората отиват в градовете. Като добър пример даде Германия с нейната адекватна регионална политика, която пречи да се обезлюдяват територии. В България първото нещо, което може и трябва да направи държавата, е да изгради социална и пътна инфраструктура, обясни Бърдаров.

Той посочи, че няма как да бъдат привлечени млади семейства в Северозапада, ако най-близката болница е на поне 60 километра, няма детски градини, а пътищата са опасни.

Няма начин в момента да отидат млади хора, затова държавата първо трябва да осигури необходимата инфраструктура, а след това вече да мисли как да стимулира бизнеса, за да се откриват работни места, каза експертът.

Той препоръчва промяна в две неща - в административно-териториалното деление на страната и в пенсионната система. Освен Северозапада, обезлюден е и районът на Странджа-Сакар, допълни експертът. Сериозни демографски проблеми има и в Кюстендилско, Брезнишко и Трънско.

Основен фактор за обръщане на негативните тенденции е образованието

На въпрос дали би могло да има обратимост на негативните тенденции, експертът посочва, че за него основният фактор за това е образованието.

Факт е, че колкото по-образован е човекът, толкова по-ниски са неговите репродуктивни нагласи, обясни Бърдаров.

Според него държавата няма как да помогне за вдигането на раждаемостта, но може да се погрижи за увеличаването на младото, активно, образовано население – да остава у нас, да работи, живее и ражда деца тук, а не в други държави. Образованието ни трябва да е адекватно на съвременния свят, посочи експертът. По думите му в образователната ни система работят много качествени хора, но тя просто не отговаря на сегашното време.

За пример дава работата си в университета, където преди е давал знания и информация на студентите, но днес те разчитат за това на телефоните си. „Аз не мога да им давам информация, аз трябва да им кажа как да я тълкуват, да я анализират, как да я използват“, посочи преподавателят.

Има една седемстъпкова програма за демографски рестарт на България и тя изисква промяна във всички сфери, разказа още Бърдаров. Сред стъпките фигурира и проактивна миграционна политика, която включва три неща. Първото е на тези млади хора, които са в момента в България, да им бъдат създадени условия да искат да живеят у нас, обясни Бърдаров. Като втора необходимост той посочи да се работи активно с българите, които са зад граница, особено с диаспорите в Украйна и Бесарабия. Третият момент е привличането на мигранти от трети страни, допълни Бърдаров. И подчерта, че няма значение от къде ще дойдат хората, важното е да са образовани и квалифицирани и в активна възраст.

Покрай мигрантската политика на страната, Бърдаров засяга и въпроса с ромите у нас и нуждата от тяхната интеграция.

Никой не иска да говори за това, защото въпросът е много тежък и дори политически обвързан, посочи експертът.

Ромите са около 800 000 в момента, те ще бъдат и ще живеят на тази територия, затова ако днес не започнем да работим с тях, утре ще имаме проблеми и то не просто нерешени, а неразрешими проблеми, каза Бърдаров.

Той припомни, че от 800 000 роми с висше образование са 0.5 процента, а със средно – 9 процента. Това означава, че над 90 процента от тях са с по-ниско от средното образование и то в свят, в който дори за най-елементарна работа се иска компютърна грамотност.

И допълни, че по прогнозни данни през 2050 г. тази група ще бъде 1.1 -1.2 милиона души от общо около 5-милионното население на страната. Ако тогава ромите имат същата образователна структура, означава 1 милион души неактивни на пазара на труда, подчерта Бърдаров.

Самият той е работил по проект в Стралджа, по който са интегрирани роми в училище.

За една година постигнахме реално повишаване на посещаемостта в училище с 40 процента от децата, посочи Бърдаров.

И уточни, че проектът не е по негово ноу-хау, а пригаждане на чужд модел. Той не е панацея, но е важно, че има работещи механизми, както и общности сред ромите, които са склонни да се интегрират, да се образоват, обясни експертът.

И обобщи, че най-важното е да се работи, а не да се вдигат ръце и само да се мрънка, че нищо не се получава.

26.04.2023

КАК НИ ВРЪЩАТ НАЛОЗИ ПРИ ЗАЛИЧЕН СТАЖ 

Често служители от Националния Осигурителен Институт издават задължителни предписания за заличаване на осигурителен стаж при открити нарушения и опит за неоснователно ползване на осигурителни права. Затова представяме позицията на Националната Агенция за Приходите как в тези случаи може да бъде поискано възстановяване на внесени данъци и осигуровки.

От Националния осигурителен институт издават задължително предписание за заличаване на осигурителен стаж на самоосигуряващ се гражданин (заличаване на данни, подавани с декларация образец №1), което е потвърдено с решение на Върховен административен съд. Причина за това са открити от Националния осигурителен институт нарушения. Поставени са въпросите:

 1. Гражданинът има ли право да подаде искане за заличаване на задълженията по декларация образец № 6 и да му бъдат възстановени осигурителните вноски и внесените данъци върху доходите, получени въз основа на собствена регистрация по БУЛСТАТ? Това възможно ли е, при положение че в счетоводните регистри на „X“ ООД няма как да се изчистят отчетените месечни възнаграждения, които е получил като самоосигуряващо се лице?
 2. От кога започва да тече давностният срок по чл.129, ал.1 от Данъчно-Осигурителния Процесуален Кодекс?

По прилагане на осигурителното законодателство:

Контролните органи на Националния осигурителен институт дават задължителни предписания за спазване на разпоредбите по държавното обществено осигуряване. На основание чл.16 от Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се (Наредба № Н-13/17.12.2019 г.) контролът за спазване на наредбата се осъществява от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт.

Съгласно чл.9, ал.5 от Наредба № Н-13/17.12.2019 г. декларации по ал.1 (в т.ч. декларации образец №1) не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.

В чл.4, ал.10, т.6 от Наредба № Н-13/17.12.2019 г. е посочено, че Националния осигурителен институт подава данни и за издадените по чл.108, ал.1, т.3 от Кодекса за Социално Осигуряване и влезли в сила задължителни предписания, когато предписанията са за подаване на данни по чл.5, ал.4, т.1 от Кодекса за Социално Осигуряване, включително и след срока по чл.8, ал.1, т.4. Данните по ал.10, т.6 се подават по електронен път в тридневен срок от влизане в сила на предписанието по ред, определен с инструкция по чл.23 от Закона за Националната агенция за приходите (чл.4, ал.14 от Наредба № Н-13/17.12.2019 г.).

Следователно, след влизане в сила на задължителните предписания, издадени от контролните органи на Националния осигурителен институт, гражданинът може да подаде декларации образец №1 за заличаване на данни.

На основание чл.9, ал.10 от Наредба № Н-13/17.12.2019 г. декларация образец №6, подадена от лицата по чл.4, ал.3, т. 2, 4 и 5 (вкл. самоосигуряващите се), може да се коригира до изтичане на срока за подаването ѝ. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите. Декларация образец №6 се подава с код за корекция, когато се намалява размерът на декларирано задължение. В този случай освен коригираните се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация.

Самоосигуряващите се лица определят окончателен размер на месечния си осигурителен доход по реда на чл.6, ал.9 от Кодекса за Социално Осигуряване – за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към Годишната Данъчна Декларация по Закона за Данъците върху Доходите на Физическите Лица, който не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход и по-голям от максималния осигурителен доход. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или установения от органа по приходите при условията и по реда на Данъчно-Осигурителния Процесуален Кодекс облагаем доход от упражняване на трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигуровки.

Когато с коригираща Годишна Данъчна Декларация по чл.50 от Закона за Данъците върху Доходите на Физическите Лица самоосигуряващото се лице декларира облагаем доход в по-малък размер от вече декларирания, то попълва и Справката за окончателния размер на осигурителния доход, за да формира нов годишен осигурителен доход. Ако след корекция на окончателния размер на осигурителния доход, дължимите осигуровки от самоосигуряващо се лице са в по-малък размер от сумата на декларираните с декларация образец №6 и внесени от него авансови и окончателни осигурителни вноски, разликата се явява неоснователно внесена. В този случай самоосигуряващото се лице следва да подаде коригираща декларация образец №6 по описания по-горе ред.

За да подаде коригиращи декларации образец №6, с които да заличи формираните задължения по вече подадените декларации образец №6 за минали години, следва да поиска разрешение от Националната агенция за приходите.

Процедурата за възстановяване на недължимо внесени суми, подлежащи на възстановяване и събирани от Националната агенция за приходите, е регламентирана в чл.128-130 от Данъчно-Осигурителния Процесуален Кодекс. Прихващането и възстановяването може да се извърши след подаване на искане до Националната агенция за приходите, към което следва да бъдат приложени документите, които го подкрепят.

По прилагане на данъчното законодателство:

При извършване на корекции във вече подадени годишни данъчни декларации по чл.50 от Закона за Данъците върху Доходите на Физическите Лица се прилага редът за корекции на чл.53, ал.2 от Закона за Данъците върху Доходите на Физическите Лица. На това основание при откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след законово установения срок, данъчно задължените лица имат право, еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация.

Когато този срок не е спазен и се налага корекция на декларация за предходни данъчни години, възможност за коригиране има по реда на чл.103, ал. 1 и 2 от Данъчно-Осигурителния Процесуален Кодекс.

Лицето следва да отправи искане до органите по приходите за допускане на корекция на годишна данъчна декларация и да посочи основанията за това.

Съгласно чл.103 при установяване на несъответствия между съдържанието на подадената декларация и изискванията за попълването ѝ или несъответствия между данните в декларацията и данните, получени от органите по приходите от трети лица или администрации, съгласно изискванията на данъчното и осигурителното законодателство за подаване на декларации или информация, извън случаите по чл.101, ал.4 и чл.102, ал.4, подателят се поканва да отстрани несъответствията в 14-дневен срок от получаване на съобщението. Отстраняването на несъответствията се извършва с подаване на нова декларация.

Предвид решението на Върховен административен съд гражданинът има възможност да поиска допускане на корекция на годишна данъчна декларация и възстановяване на внесения данък, при условие че не е изтекла давността.

Процедурата за извършване на прихващането/възстановяването е разписана в чл.129, ал.1 от Данъчно-Осигурителния Процесуален Кодекс. Допустимостта за осъществяването й е обвързана с преклузивен срок, в който искането следва да бъде подадено. Същият е до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предвидено друго.

По отношение основателността на искането следва да се има предвид следното:

Вземанията на задълженото лице от държавата се квалифицират като частноправни, поради което за тях е приложим Законът за задълженията и договорите. Погасяването на частноправни вземания съгласно чл.110 от Закона за задълженията и договорите става с изтичане на 5-годишна давност.

Давността започва да тече от момента, в който вземането е станало изискуемо и това е влизане в сила на съдебното решение на Върховен административен съд.

26.04.2023

БЕЗРАБОТИЦАТА ВЪВ ВРАЦА, ВИДИН И МОНТАНА СЕ Е УВЕЛИЧИЛА

В две трети от областите в България безработицата се увеличила през миналата година, сочи годишният отчет на Агенцията по заетостта.

Област Видин е с най-високия отчетен процент на безработни през миналата година – 14,1 на сто при 12,3 година по-рано. Монтана, Враца, Силистра също са с над 10% безработни.

Общините с най-високо средногодишно равнище на безработица - 4 пъти над средното през миналата година са били Макреш - 71 на сто, Димово - 58 на сто, Руженци - 39 на сто, като и трите са в област Видин.

Новорегистрираните в бюрата по труда през миналата година са били 264 000. Най-много от тях са дошли от сектора "Услуги" – 124 000. Статистиката отчита, че продължително безработните са били 35 500 или всеки четвърти безработен, като в областите Видин, Монтана, Враца и Шумен те са най-много.

Хората с регистрация в бюрата по труда на възраст над 50 години са 62 000 като близо 5000 от тях са в област Благоевград, 4000 в Пловдив и по над 3000 в Плевен, Пазарджик и в столицата.

25.04.2023

КОИ СА НАЙ-ВИСОКОПЛАТЕНИТЕ ПРОФЕСИИ В БЪЛГАРИЯ

България остава европейската страна-членка с най-ниски разходи за работна сила, но в същото време е и държавата в ЕС с най-бързи темпове на нарастване на заплащането на труда, сочат данни на Европейската статистическа служба Евростат за 2022 г.

Къде са най-високите заплати?

Най-високи трудови възнаграждения получават заетите в сектор „Информационни и комуникационни технологии“. Средно те вече надхвърлят 4400 лв. След тях се нарежда сектор „Енергетика“, където средното възнаграждение е над 2900 лв. 

Трети по размер на заплатите са професиите в сферата на финансите и застрахователните дейности. Тяхната брутна заплата за последното тримесечие на 2022 година за България е почти 3000 лв. Работещите в добивната промишленост са също едни от най-добре платените в страната - над 2400 лв. 

На другия полюс – най-нископлатени са наетите лица в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. Техните възнаграждения са между 1000 и 1400 лв. Това обаче са и секторите с най-висок дял на сивата икономика. Освен тях, с ниски заплати са и работещите в сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“. Тяхната средна брутна заплата е 1356 лв. Ниски, в сравнение с другите, са и заплатите в строителството – 1360 лв. и в транспорта – 1486 лв.

Близо 1500 лв. е възнаграждението в „Административни и спомагателни дейности“. Прави впечатление, че в сектор „Култура, спорт и развлечения“ бележат ръст в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. – от 1300 средната брутна заплата е станала 1600 лв. Почти толкова е и заплатата на работещите с недвижими имоти – 1633 лв. 

В сектор „Държавно управление“ увеличението също е скочило значително – от 1700 на 2240 лв. 

Над 2500 лв. получават полагащите труд в сферата на „Професионални дейности и научни изследвания“, заплатата на полагащите труд в образованието е 2165 лв.

За 2022 година заплатите са скочили с 16.6%

Средното брутно възнаграждение в страната се е увеличило сериозно през последното тримесечие на 2022 г. – с 16.6% спрямо година по-рано или – средната брутна месечна работна заплата за октомври 2022 г. е 1839 лв., за ноември – 1851 лв., а за декември – 1947 лева, сочат данни на Националния статистически институт. 

Ръстът е най-високият от 2008 г. насам и се случва на фона на бързо покачващите се потребителски цени и стегнатия пазар на труда, който остави голяма част от работодателите без достатъчно работна ръка. Така ръстът на заплатите почти догонва инфлацията, която през месеците октомври – декември беше около 17 – 18% на годишна база. 

Най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 23.4%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 23.1%, и „Други дейности“ – с 22.1%. 

В сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ възнаграждението в началото на 2022 година е било малко над 1000, а в края възлиза над 1300.

Регионални неравенства

Данните на Националния статистически институт отбелязват и регионалните неравенства в заплащането. Така например, през последното тримесечие средната заплата в София надвишава 2500 лв. при средна за страната 1947 лв. (бруто). Разликата е с близо 40%.

Във всички останали райони средните възнаграждения остават под средните за страната.

След пандемията от COVID-19

Института за пазарна икономика изследва обстойно средната брутна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в 265-те общини в страната – това включва както наетите в частния, така и наетите в обществения сектор. След пандемията от COVID-19, годината на възстановяване, се оказва, че заплатите в община Челопеч са били най-високи за цяла България – 2930 лв. (средна брутна месечна заплата). На второ място е средната заплата е община Козлодуй (2431 лв.), следвана от община Пирдоп (2205 лв.) и Столична община (2144 лв.).

На пета позиция е енергийният център Раднево (2040 лв.), а топ 10 в страната се допълва от Гълъбово (1985 лв.), Девня (1947 лв.), Панагюрище (1860 лв.), Елин Пелин (1745 лв.) и Божурище (1717). 

За поредна година най-високите заплати в страната са в малки общини с големи работодатели – водещи са общините в Средногорието, на чиято територия има развита добивна и свързана с нея преработваща промишленост, както и в общините с много големи предприятия в енергийния сектор, коментират авторите на изследването.

24.04.2023

ПАЗАРЪТ НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ - СВИТ И НЕСИГУРЕН В СЛЕДВАЩИТЕ МЕСЕЦИ

Пазарът на труда в България през следващите месеци до есента ще бъде свит и несигурен. Това сочат резултатите от последното прогнозно проучване на Българската конфедерация по заетостта, което обхваща периода април  - септември 2023 г.

Работодателите в страната споделят най-скромните планове за наемане на служители от началото на изследването през 2021 г. 

Една трета (27%) от общо 1099 анкетирани компании планират да увеличат работната сила, което е спад от 16% в сравнение с предишното шестмесечие и с 19% по-малко спрямо същия период на миналата година. 

36% от работодателите очакват да запазят числеността на служителите си, а 19% прогнозират да намалят персонала, което е с 5% повече спрямо предишния изследван период.

Около една пета от мениджърите (18%) не са сигурни дали ще задържат или освободят служители, като техният дял е нулев през изминалото шестмесечие. Така нетният коефициент на заетостта - разликата между работодателите, които планират да намалят работната сила, и тези, които прогнозират да я увеличат, е +8%, или спад от 21 процентни пункта спрямо предишния изследван период и с 32 процентни пункта по-малко в сравнение със същия период на миналата година.

Работодателите в София обичайно споделят най-оптимистични планове за наемане на служители в периода април 2023 г. – септември 2023 г. с коефициент на заетостта от +72%, което е увеличение с два процентни пункта в сравнение с предишното шестмесечие. Компаниите в Пловдив и Бургас прогнозират скромно разширяване на екипите, като съответно +9% и +8% от работодателите в тези региони планират да наемат нови служители. В Русе и Варна коефициентът на заетост регистрира спад от два процентни пункта и е съответно +3% и +8% за следващото шестмесечие.

По отношение на дванадесетте индустрии, включени в изследването на БКЗ, прогнозите на секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Строителство” отчитат най-голямото увеличение от пет процентни пункта в сравнение с предишния изследван период, като съответно +10% и +9% от работодателите планират да наемат нови служители. С два процентни пункта се увеличават плановете на работодателите в „Публичния и социален сектор“, където коефициентът на заетост е +7%. Работодателите от секторите „Информационни технологии” и „Аутсорсинг”, които имаха най-оптимистични планове за наемане на персонал през предишния изследван период, отчитат по-скромни прогнози за април - септември и коефициент на заетостта от съответно +25% и +9%. В секторите „Търговия на едро и дребно”, „Транспорт, складиране и комуникации” и „Селско, горско и рибно стопанство” коефициентът на заетост е съответно +9%, +7% и +3%, което представлява спад от един процентен пункт в сравнение с предишното шестмесечие.

Темпът на наемане на служители в сектор „Електричество, газ и вода” се запазва (+4), коефициентът на заетост в секторите „Производство” и „Финансови и застрахователни дейности, недвижими имоти и бизнес услуги“ се увеличава с един процентен пункт и достига съответно +11% и +7%, а сектор „Добивна промишленост“ е единственият, който прогнозира отрицателен коефициент на заетост за периода до септември.

Според Надя Василева, председател на БКЗ, процесите, които трябва да стартират веднага, паралелно с промяната на трудовото законодателство, което да е адекватно на реалността, са свързани с дигитализация на трудовите процеси.

„Желаещите да се включат в работния процес масово да се преквалифицират според нуждите на работодателите, да се привлекат пасивните групи от нетърсещи работа отчаяни лица и да се реализира целенасочен внос на хора от чужбина“, коментира специалистът.

19.04.2023

КАК МАЛКИ ФИРМИ ДА ПОЛУЧАТ ПАРИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКА

Патентното ведомство обяви безвъзмездна помощ за малките и средните предприятия за закрила на интелектуална собственост през 2023 г. Ваучерите през тази година ще покриват до 90 на сто от разходите и почти всички дейности, които МСП трябва да извършат в процеса по придобиване на закрила за тяхната интелектуална собственост, като максималната сума за възстановяване достига 1500 евро.

От Патентното ведомство информират бизнеса, че Службата на ЕС за интелектуална собственост предвижда нова инициатива за увеличаване на бюджета на Фонда за малки и средни предприятия в ЕС за 2023 г. Целта е подпомагане на бизнеса в повишаването на конкурентоспособността му чрез по-добра закрила и използване на правата на интелектуална собственост.

Ваучер 1 ще възстановява до 90 на сто от разходите за услуги за предварителна диагностика на обекти на интелектуална собственост на стойност до 1350 евро (в зависимост от приложимите разходи на национално ниво за тази услуга, с максимална цена за услугата от 1500 евро). Това би позволило на МСП да се възползват напълно от сканирането на своето портфолио от обекти на интелектуална собственост и все още да разполагат със средства, за да кандидатстват за придобиване на допълнителни права на интелектуална собственост, следвайки препоръките в доклада от сканирането на интелектуална собственост.

Ваучер 2 ще покрива регистрацията на търговска марка и дизайн на национално, регионално, европейско и международно ниво за максимум 1000 евро. Процентът на възстановяване ще остане 75 на сто за търговски марки и дизайни, заявени на национално, регионално и европейско ниво и 50 на сто за търговски марки и дизайни, заявени на международно ниво.  

Ваучер 3 за национални и европейски патенти, с който ще се разшири възможността за възстановяване на такси при подаване на национални и европейски патенти и проучване на предшестващото състояние на техниката. Размерът на безвъзмездната помощ и процентът на възстановяване също се увеличават съответно на 1500 евро и 75 на сто.

Ваучер 4, който ще покрие 50 на сто от таксата за електронно подаване на заявки за сортовете растения на ниво ЕС (225 евро). Предоставяйки финансова подкрепа за регистрацията на сортовете растения, Фондът за МСП ще подпомага МСП, участващи в зеления и цифров преход, като в същото време подкрепя целите на Зелената сделка на ЕК. За този ваучер няма да има период на изпълнение, тъй като само таксата за кандидатстване ще бъде допустима за възстановяване.

Две са съществените промени за 2023 г. – увеличаване на бюджета и по-кратък период на активиране на всеки един от четирите ваучера, намален до два месеца с възможност за удължаването му до четири месеца. Това би спомогнало за оптимизиране на изпълнението на бюджета, като позволи по-бързо освобождаване на неизползваните средства към МСП.

Общо 10 350 малки и средни предприятия са кандидатствали за финансиране от Фонда за малки и средни предприятия, като са подали 10 532 заявки. От тях за ваучер 1 са 795 броя, а за ваучер 2 са 10 419 броя.

Запитвания за възстановяване на разходи, свързани с интелектуалната собственост, са 23 927 (диагностика на интелектуалната собственост - IP Scan, търговски марки и дизайни). Одобрение са получили 8 390 малки и средни предприятия.

Общият брой кандидатствали МСП е 351, които са входирали 355 заявки. Одобрените по Ваучер 1 (IP-Scan) са 31, а по ваучер 2 (търговска марка и дизайн) са 348. По вид предприятие: 281 са микро, а 55 - малки. Според фокуса на компанията: стартъпите са 154, представителства на интернационални компании – 105.

19.04.2023

КАК ДА ОТКАЖА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

Законът в нашата страна сочи, че без значение дали са срочни или безсрочни, всички видове трудови договори могат да бъдат прекратявани по взаимно съгласие. В практиката дори работодателите (а често и служителите) предпочитат да прекратяват трудовите договори със своите служители по взаимно съгласие.

За работодателите това е най-изгодният вариант за прекратяване на трудови правоотношения, защото по този начин те дължат на работника или служителя по-малко обезщетения. Също така да не забравяме, че процедурата за прекратяване по взаимно съгласие е най-бързата и лесна от административна гледна точка.

От друга страна, когато договорът на някого е прекратен на това основание, то в изключително редки случаи може успешно да спечели евентуално съдебно дело срещу своя работодател, когато реши да оспорва прекратяването на правоотношенията.

В много от случаите работодателите предлагат на своите подчинени готова бланка за разписване, която е оформена като споразумение за прекратяване на взаимоотношенията им по взаимно съгласие, а работещите не знаят какво следва да направят, за да откажат. Какви са вариантите за това и какви права имат хората?

Преди всичко трябва да знаете, че следва да прочетете всички подробности в документацията – причина за уволнението, законовото основание, срокове на предизвестието, обезщетенията, които ви начисляват и др. Имайте предвид също, че не сте задължен да подпишете документите веднага.

Помолете служителя да ви остави време, за да се запознаете с документите. Ако не се чувствате сигурен, че разбирате написаното в документите, задължително се консултирайте с човек, който е запознат с материята, за да ви обясни подробно какво следва за всеки отделен случай.

Предложението и съгласието за прекратяване на договора трябва да са в писмена форма и съгласието да е получено от направилата предложението страна в 7-дневния срок от получаването на молбата. Това означава, че имате право в рамките на 7-дневен срок да обмислите своето решение. Ако процедурата за това не бъде спазена, прекратяването на трудовия договор ще бъде извън законовите норми.

Понеже става въпрос за прекратяване по взаимно съгласие, то следва, че е достатъчно да не разпишете предложението, което ще бъде напълно достатъчно да направите своя отказ. В закона няма допълнителни изисквания за предоставяне на мотивирани отговори защо не сте приели това предложение. Ако някой се опитва да ви притиска и затруднява с подобни изисквания, то следва да знаете, че това действие от негова страна е абсолютно незаконно.

Същото важи и за работодателите, когато инициативата за прекратяване на договора по взаимно съгласие е от страна на работника или служителя – няма изискване работодателят веднага да се произнесе по направеното предложение, както и няма основание да му бъдат търсени мотиви при евентуален отказ да приеме.

В случаите на липса на какъвто и да било отговор на някоя от страните, това е равнозначно на мълчалив отказ. Ако пък едната от страните се съгласи с прекратяването, но иска прекратяването на договора да бъде от друга дата, отново не се счита за постигнато взаимно съгласие.

 

Справка:

чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда

18.04.2023

ФИРМИТЕ ВЕЧЕ НЕ ТЪРСЯТ ИТ СПЕЦИАЛИСТИ

Фирмите все по-малко търсят ИТ специалисти. Обявите за работа в този сектор продължават да намаляват шести пореден месец, показват данни на JobTiger. За март има с 460 предложения по-малко, 8% спад, за такива позиции. За година спадът на обявите за ИТ специалисти е 43% или 3450 предложения по-малко спрямо март 2022 г.

В края на миналия месец фирмите са публикували около 52 000 предложения за работа във водещите сайтове. Техният брой е нараснал с 11% спрямо предходния месец февруари. На годишна база предложенията са с 1200 по-малко (-1%).

Почти във всички сектори има ръст на обявите. Единствено изключение прави секторът „ИТ“, отчитат от компанията.

Почти без промяна са обявите в сектор „Счетоводство, одит, финанси“. Въпреки че се отчита спад от 0,5%, обявите в него са едва 15 по-малко от предходния месец.

С най-голям ръст продължават да бъдат обявите в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“. Те са с 2670 повече от м. февруари, което е ръст от 36%, а общият им брой през март е 10 000.

След него по ръст се нареждат секторите „Търговия и продажби“ (1770 предложения повече, 17% ръст), „Производство“ (590 предложения повече, 8% ръст), „Административни и обслужващи дейности“ (480 предложения повече, 10% ръст), „Логистика и транспорт“ (400 предложения повече, 9% ръст), „Строителство“ (190 предложения повече, 7% ръст), „Маркетинг и реклама“ (100 предложения повече, 7% ръст) и „Здравеопазване и фармация“ (60 предложения повече, 3% ръст).

Дялово разпределение

Като дял, на първо място по брой на обяви за работа е секторът „Търговия и продажби“ с 22%, следван от „Хотелиерство и ресторантьорство“ (18%) и „Производство“ (15%).

Следват секторите „Административни и обслужващи дейности“ (11%), „Логистика и транспорт“ (9%), „ИТ” (8%)  „Строителство“ (5%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4,4%),  „Здравеопазване и фармация“ (3,8%), „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Работа от вкъщи

Според анализа предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа продължават да намаляват. През март има спад от 5%, като техният брой е 4380 (близо 250 по-малко от предходния месец). Основна причина за спада през месеца при тези обяви е намаляващият брой предложения в сектор „ИТ“.

Разпределението на тези предложения по сектори е: 58% в сектор „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (16%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (14%) и „Търговия и продажби“ (6%).

Като дял, за пръв път от края на пандемията, предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са по-малко от 10% от всички обяви (9,7%).

Предлагане по градове

Общият брой на обявите във водещите областни градове се е увеличил с 8%. Във всеки един от тях се наблюдава ръст, както следва: София (5%), Пловдив (6%), Варна (19%), Бургас (25%), Русе (12%) и Стара Загора (8%).

Като дял обявите за гр. София са 41%, а в останалите градове са:  Пловдив (10%), Варна (10%), Бургас (4%), Русе (3%) и Стара Загора (2%).

Обяви, подходящи за бежанци

Броят на обявите за работа, подходящи за бежанци, през февруари е нараснал с 26%. Общият брой на този тип обяви е около 3000, което е 6% дял от всички обяви.

13.04.2023

ПО-ГОЛЯМА ПРОЗРАЧНОСТ И ПО-МАЛКО БЮРОКРАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВАТА С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В ЕС

Европейската комисия прие предложение за директива, благодарение на която дружествата могат по-лесно да разширят използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право на ЕС. Целта на предложението е да се улеснят трансграничните дейности на дружествата и да се подобрят прозрачността и доверието на предприятията чрез предоставянето на равнището на ЕС на публичен достъп до повече информация относно дружествата. Това ще доведе също така до намаляване на бюрокрацията за предприятията, извършващи трансгранична дейност, като годишно ще бъдат спестени около 437 милиона евро административна тежест, благодарение на сертификат на дружество от ЕС или на прилагането на принципа на еднократност. Предложението ще допринесе за по-нататъшната цифровизация на единния пазар и ще помогне на дружествата, по-специално на малките и средните предприятия, да извършват стопанска дейност в ЕС.

Намаляване на бюрокрацията и на административната тежест

За да се намалят бюрокрацията и административната тежест за трансграничните предприятия, предложените правила включват:

прилагане на принципа на еднократност, така че дружествата да не трябва да подават повторно информация при учредяване на клон или на дружество в друга държава членка. Съответната информация може да се обменя чрез Системата за взаимно свързване на бизнес регистрите (BRIS); сертификат на дружество от ЕС, съдържащ основен набор от информация за дружествата, който ще бъде достъпен безплатно на всички езици на ЕС; многоезичен стандартен образец за цифрово пълномощно на ЕС, с който дадено лице ще бъде упълномощено да представлява дружеството в друга държава членка; премахване на формалности като необходимостта от апостил или заверени преводи на документи на дружеството.

Подобряване на прозрачността и на доверието в трансграничните стопански дейности

С предложението се актуализират съществуващите правила на ЕС за дружествата (Директива (ЕС) 2017/1132), за да бъдат адаптирани допълнително към развитието на цифровите технологии и новите предизвикателства, както и за да се стимулират растежът и конкурентоспособността на единния пазар.

За да се гарантират по-голяма прозрачност и доверие в дружествата, предложените правила са насочени към:

гарантиране, че чрез BRIS важна информация за дружествата (напр. за партньорства и групи дружества) е публично достъпна, най-вече на равнището на ЕС; улесняване на търсенето на информация за дружествата в ЕС, като се даде възможност за търсене чрез BRIS и същевременно чрез две други системи на ЕС, свързващи националните регистри на действителните собственици и регистрите по несъстоятелност; гарантиране, че данните за дружествата в бизнес регистрите са точни, надеждни и актуални, например чрез осигуряването на проверка на информацията за дружествата, преди тя да бъде вписана в бизнес регистрите във всички държави членки.

Следващи стъпки

Сега предложението ще бъде обсъдено от Европейския парламент и от Съвета. След като директивата бъде приета, се предлага държавите членки да разполагат с две години за транспонирането ѝ в националните законодателства.

Контекст

Дружествата са в основата на единния пазар. Благодарение на стопанските си дейности и инвестициите си, включително в трансграничен контекст, те играят водеща роля в приноса към икономическия просперитет и конкурентоспособността на ЕС и за осъществяването на двойния преход на Съюза към устойчива и цифрова икономика. За тази цел дружествата се нуждаят от предвидима правна рамка, която да благоприятства растежа и да е адаптирана да се справи с новите икономически и социални предизвикателства в един все по-цифровизиран свят. Предложените мерки ще се прилагат за около 16 милиона дружества с ограничена отговорност и за 2 милиона партньорства в ЕС.

В предложението е предвидена втората стъпка от цифровизацията на дружественото право на ЕС. С Директива (ЕС) 2019/1151 за цифровизацията от 2019 г. се гарантира, че процедурите в областта на дружественото право могат да се извършват онлайн, и по-специално че дружествата могат да бъдат учредявани онлайн. Предложението допълва тази директива и има за цел да увеличи наличността на информация относно дружествата, по-специално на равнището на ЕС, и да премахне административните пречки, когато дружествата и органите използват тази информация в трансгранични ситуации. Като цяло с предложението се насърчават решения, които са цифрови по подразбиране, при достъпа или използването на информация за дружествата в рамките на взаимодействията между дружествата и бизнес регистрите или органите. Предложението ще разчита и на използването на удостоверителни услуги и ще гарантира, че решенията, като сертификатът на дружество от ЕС, са съвместими с предстоящия европейски портфейл за цифрова самоличност.

То ще допринесе за постигането на целите за цифровизация, определени в съобщенията Цифров компас до 2030 г.: Европейският път за цифровото десетилетие и Цифровизация на правосъдието в ЕС - Инструментариум от възможности, и ще улесни трансграничното разрастване на МСП в съответствие със съобщенията Актуализиране на новата промишлена стратегия за 2020 г. и Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа.

Както е обявено в работната програма на Комисията за 2023 г., предложението е едно от основните действия в рамките на политическия приоритет Европа, подготвена за цифровата ера.

За повече информация

Въпроси и отговори: Предложение на Комисията за директива за разширяване на използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право на ЕС

Уебстраница - Дружествено право и корпоративно управление

Предложение за директива за допълнително разширяване и актуализиране на използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право

Приложение - Предложение за директива за допълнително разширяване и актуализиране на използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право

12.04.2023

ЗАБРАНА ЗА РАБОТА НА ДРУГО МЯСТО СЛЕД КАТО НАПУСНЕМ

Един от най-честите случaи, с които се сблъскват работещите в последно време, е този, че в трудовите си договори откриват клаузи, с които се ангажират да не работят известно време на други места или да заплащат обезщетения, ако започнат работа при конкурент.

Например клауза, според която работникът или служителят се задължава при прекратяване на трудовите правоотношения с работодателя, независимо от правното основание за това, да не постъпва на работа в трудови или граждански правоотношения в конкурентна фирма за срок от една година.

Трябва ли да се притесняваме да започнем работа на друго място при наличие на подобна договорка в предишния ни договор и изобщо нищожна ли е клауза в трудов договор с предмет задължение на служителя при прекратяване на трудовите правоотношения с работодателя да не постъпва на работа по трудови и граждански отношения в конкурентна фирма?

Ясно и категорично следва да се заяви, че клауза в трудовия договор, по силата на която се ограничава извършването на конкурентна дейност от страна на работници или служители за определен срок след прекратяване на трудовия им договор, е сключена в нарушение на конституционно признатото право на труд (по-специално нормата в Конституцията на Република България, където се прогласява свободата на избор на професия и място на работа на всеки гражданин), както и е в противоречие на закона и тя е нищожна.

Също както и клауза, с която се възлага гражданска отговорност на работник или служител в случай, че след прекратяване на трудовите правоотношения не спази изискването да не встъпва в трудови или граждански правоотношения с конкурентна фирма, е нищожна поради противоречие със закона.

Такива клаузи противоречат както на Конституцията на Република България, така и на разпоредбите на Кодекса на труда, съгласно които отказът от трудови права е недействителен.

Нищожна е и клаузата, съобразно която работникът или служителят дължи обезщетение, в случай че постъпи на работа при конкурентен работодател в определен уговорен срок след прекратяване на трудовия договор.

Правото на труд е уредено от редица международни, европейски и национални закони.

Всеобща декларация за правата на човека сочи, че всеки човек има право на труд, на свободен избор на работа, на справедливи и благоприятни условия на труда, както и на закрила срещу безработица.

Съгласно Хартата на основните права на Европейския съюз, всеки работник има право на условия на труд, които опазват неговото здраве и сигурност и зачитат достойнството му. Гражданите имат право на труд, а държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право. Държавата също така създава условия за осъществяване на правото на труд на лицата с физически и психически увреждания и всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа.

Спрямо Конституцията на Република България гражданите имат право на труд, а държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право и създава условия за осъществяване на правото на труд на лицата с физически и психически увреждания.

Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа като работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд, на минимално трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на почивка и отпуск при условия и по ред, определени със закон.

 

Справка:

чл. 23 от Всеобща декларация за правата на човека

чл. 15 и чл. 31 от Хартата на основните права на Европейския съюз

чл. 48 от Конституцията на Република България

чл. 8, ал. 4 от Кодекса на труда

12.04.2023

АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ФИНАНСИРА С ДО 20 000 ЛВ. ПРОЕКТИ НА РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

До 20 000 лв. могат да получат работодателите за финансиране на проекти за осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Със същата сума ще се финансират предложения за приспособяване на съществуващи работни места и за оборудване на нови работни места за хора трайни увреждания в трудоспособна възраст.

Средствата се отпускат от Агенцията за хората с увреждания по Националната програма за заетост на хората с увреждания. За професионално обучение на един служител с увреждания работодателите могат да получат по 2000 лв. Обръщаме внимание на всички потенциални бенефициенти, че Национална програма за заетост на хората с увреждания е актуализирана, считано от 29.03.2023 г.

Проектните предложения могат да се подават до 30 септември 2023 г. в Агенцията за хората с увреждания, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път на ahu_zaetost@mlsp.government.bg.

Повече подробности можете да видите на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания, в рубрика: Проекти/програми, НПЗ по чл. 44, ал. 1 от ЗХУ тук.

11.04.2023

БНБ ВДИГНА ЛИХВАТА ОТ 1 АПРИЛ

Отново повишение на основния лихвен процент обяви БНБ. От днес простата годишна лихва вече ще е в размер на 2.47 на сто. Това  е седмото поред  увеличение на основната лихва от октомври.

От 1 март лихвата също беше повишена, като стана 2.17 на сто, а от 1 февруари на 1.82 на сто. От 1 януари основният лихвен процент беше увеличен на 1,42%, а от 1 декември - на 1.30%. През октомври тя беше определена на 0,49%, а през ноември се повиши до 0,59%.

Основният лихвен процент за последно е бил различен от 0,00 на 1 януари 2016 г., когато беше 0,01%.

Стойността на основния лихвен процент има значение, но само при някои ограничени случаи. Най-вече ОЛП се използва за изчисляването на наказателната или законната лихва при забава. Изчисляването се прави, като се добави 10% към основния лихвен процент.

Заради ръста на ОЛП от 1 януари законната лихва за просрочени парични задължения на граждани, фирми стана 11,42 на сто на година.

У нас лихвата за просрочие се регламентира от Закона за задълженията и договорите и Постановление на Министерски съвет № 426 от 18 декември 2014 г.

В тях е записано, че т. нар. наказателна лихва, която се прилага към всички публични задължения (данъци, осигуровки, такси и др.), се формира два пъти в годината - на 1 януари и 1 юли, като към базовия процент, който е 10 на сто, се добави размерът на основния лихвен процент, определян от Българската народна банка. Тъй като през януари той е в размер на 1,42 на сто, законната лихва за просрочени парични задължения, която се прилага често и в договори между граждани и фирми, достига 11,42 на сто на година.

10.04.2023

КАК СЕ ДАВАТ ПЕНСИИТЕ ЗА ИНВАЛИДНОСТ

Пенсиите за инвалидност и добавките за чужда помощ са плащания, извършвани от НОИ на хора с увреждания, на които териториалните експертни лекарски комисии – ТЕЛК, и Националната експертна лекарска комисия - НЕЛК са установили вид и степен на увреждане/ процент на трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто и/или са потребност от чужда помощ.

В Кодекса за социално осигуряване и в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ясно са регламентирани условията за отпускане и изплащане на различните видове пенсии за инвалидност, съответно – на добавката за чужда помощ, като същите се отпускат за срока на инвалидността, определен от ТЕЛК/НЕЛК при експертизата на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане. Единствено на лицата с трайни увреждания, навършили основната пенсионна възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, пенсията за инвалидност и добавката за чужда помощ се отпускат пожизнено, уточняват от Националния осигурителен институт.

В случаите, в които пенсията за инвалидност и/или добавката за чужда помощ са отпуснати до определения в експертното решение срок на инвалидността, е необходимо хората с  увреждания да бъдат преосвидетелствани от органите на медицинската експертиза, които се произнасят с ново експертно решение.

Именно въз основа на него, Националния осигурителен институт продължава изплащането на инвалидната пенсия/добавката за чужда помощ до новия срок на инвалидността.

Издаването на ново експертно решение от органите на медицинската експертиза и влизането му в законна сила изисква определен период от време, през който лицата с трайни увреждания може да останат без плащания от Националния осигурителен институт, поради това че получаваните от тях пенсии и/или добавки за чужда помощ са спрени или прекратени.

За да не бъдат прекратявани до издаване на новото експертно решение, когато има забавяне на медицинската експертиза, както и те да продължат да получават плащанията си от Националния осигурителен институт и от другите компетентни органи в страната, бяха приети промени в Закона за хората с увреждания и в Закона за здравето.

Тя за първи път е въведен срок, в който Регионалната здравна инспекция е задължена служебно да уведоми лицата за необходимостта от редовно преосвидетелстване, като този срок е не по-късно от четири месеца преди изтичане на срока в предишното им решение.

Същевременно и хората с увреждания трябва  да подават своите заявления-декларации за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения. Отделно от това срокът за извършване на експертизата е три месеца от подаване на заявлението-декларация в регионалната картотека или три месеца от постъпване на жалбата в НЕЛК.

Вече е въведен в закона терминът „забавяне в медицинската експертиза“. То е  налице, когато в тримесечен срок от подаване от лицето на необходимото заявление-декларация за преосвидетелстване, органът на медицинската експертиза не е установил вида и степента на увреждане на деца до 16-годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО, съответно - степента на трайно намалена работоспособност на лица в трудоспособна възраст, както и потвърждаването на професионална болест.

При наличието на такова забавяне се удължава валидността на последното издадено експертно решение до издаване на ново и се запазват правата на хората с увреждания. Това удължаване обаче не е безусловно, уточняват от Националния осигурителен институт. От една страна има изискване лицето да е подало заявление-декларация за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на последното, а от друга –ТЕЛК да не се е произнесъл в тримесечен срок от подаване на това заявление-декларация.

Само за лицата, за които тези две изисквания са налице, е въведено задължението Регионалната здравна инспекция до 20-о число на месеца да изпраща информация на заинтересованите органи - НОИ, Националната здравно-осигурителна каса, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Националната агенция за приходите и общината по настоящия адрес на лицето, като се посочи и насрочената дата за преосвидетелстване. По искане на преосвидетелстваните лица е създадена възможност тази информация да се изпраща и до осигурители или други органи и организации с цел упражняване на права от лицето в рамките на удължения срок на инвалидност на издадените експертни решения. За да бъдат защитени в максимална степен правата на хората и с цел ускоряване на процеса по изплащане на дължимите суми на правоимащите лица от заинтересованите органи, е взето решение необходимата информация в обобщен вид за страната да се изпраща от Министерството на здравеопазването, в чиято структура са Регионалните здравни инспекции, до заинтересованите органи, включително и НОИ.

Обменът на данни обаче реално ще стартира след 28.05.2023 г., а до тази дата ще постъпва информация за лицата, които са включени в персоналния обхват на § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания. Законът урежда с две преходни разпоредби заварените случаи, като това е първата от тях. С цитираната специална норма са обхванати лицата, за които е налице забавяне в медицинската експертиза, като е важно да се отбележи, че за тези лица е без значение в какъв срок е подадено заявлението-декларация за преосвидетелстване, т. е. не се съблюдава изискването същото да е подадено не по-късно от три месеца преди изтичане на определения в експертното им решение срок.

В обхвата са включени лицата със:

 1. Започнати и неприключени до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания (до 28.01.2023 г. включително) производства по преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза;
 2. Започнати и неприключени производства до 4 месеца след влизането на закона в сила (до 28.05.2023 г. включително).

Както вече беше отбелязано, при заварените производства за преосвидетелстване е без значение моментът на подаване на заявлението-декларация за преосвидетелстване, като същото може да бъде подадено и в деня преди изтичане на срока на експертното решение. Тази разпоредба ще се прилага до 28.05.2023 г. и едва след това ще започнат да се съблюдават изискванията на основното правило.
За лицата по т. 1 и т. 2 ежемесечно се получава информация от Министерството на здравеопазването, въз основа на която служебно се удължава валидността на последното издадено експертно решение на лицата до насрочената им дата за преосвидетелстване.

Втората разпоредба регламентира заварените случаи. Тя предвижда, че ако за хората с увреждания с прекратени пенсии поради изтекъл срок на експертните им решения, подали заявление-декларация за преосвидетелстване до влизането на промените в сила, има забавяне в медицинската експертиза, същите се включват в съответните списъци, изпращани до заинтересованите органи от страна на регионалните здравни инспекции и техните права се възобновяват, като пенсиите и/или добавките за чужда помощ им се изплащат до насрочената дата за преосвидетелстване.

Освен списъци с правоимащи лица, на които се удължава валидността на последното издадено им експертно решение до издаването на ново, е регламентирано заинтересованите органи да получават информация и за подалите заявление-декларация за преосвидетелстване лица, които след редовното им призоваване не са се явили за преглед в ТЕЛК. Това са лицата, които (въпреки че са известени) не са се явили на насрочената им дата за преосвидетелстване.

Законът предвижда след неявяването им за преосвидетелстване, тяхната медицинска документация да бъде върната в Регионалните картотеки на медицинската експертиза, като удължаването на срока на експертните им решения се счита за прекратено от датата на неявяването. Информацията с лицата, които не са се явили за преглед в ТЕЛК се изпраща на заинтересованите лица и органи (включително и НОИ) в 14-дневен срок от датата на неявяването.

Въз основа на получените данни за лицата, които не са се явили на насрочената дата за преосвидетелстване, длъжностните лица по пенсионното осигуряване в НОИ прекратяват изплащането на пенсиите за инвалидност и/или добавките за чужда помощ, поради отпаднало законово основание за тяхното получаване.

07.04.2023

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – БЕРКОВИЦА ПО СЛУЧАЙ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА РОМИТЕ 8 АПРИЛ

На 8 април се връщаме назад в историята с мисълта за стотиците хиляди роми, загинали в нацистките лагери – печална реалност, която нямаме право да забравяме.

Интегрирането на ромската общност продължава да е един от акцентите в политиката на Община Берковица и консултантския център.

Образованието и приобщаването са най-ефективните мостове за преодоляване на дискриминацията. Нека всички роми осъществяват мечтите си като отворят душите си за знанието, бъдат трудолюбиви, уверени в себе си и вдъхновени от доброто около нас!

07.04.2023

КАКВА Е ГЛОБАТА ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ, АКО СЛУЖИТЕЛ НЯМА ДОГОВОР

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ напомня, че с раздвижването на пазара на труда и засиленото търсене на работна ръка за сезонна заетост се повишава рискът от злоупотреби с трудовите права. Сключването на писмен трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите, гарантира в най-пълна степен правата и на работещите, и на работодателите.

Работниците трябва да знаят, че трудовият договор се сключва преди постъпване на работа. Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, копие от уведомлението, с което той е регистриран в Националната агенция за приходите, както и длъжностна характеристика. Работодателят няма право да допуска до работното място работник преди да е регистрирал в Националната агенция за приходите трудовия му договор.

За наетите за краткосрочна заетост за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн, земеделските стопани могат да използват и т. нар. еднодневни договори. Тези договори отново се съставят в два екземпляра, единият от които задължително се връчва на работника преди започване на работа.  Образци на този вид договори могат да бъдат получени онлайн по всяко време на денонощието чрез специален софтуер, надграден по проект „Оптимизация и иновации в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Наетите с еднодневни договори не губят социални и осигурителни права, а работодателите не трябва да ги регистрират в Националната агенция за приходите, да оформят трудови книжки и заповеди за прекратяване.

В случай че работодателят желае да провери уменията на работниците и служителите, той може да сключи с тях договор с клауза за срок на изпитване. Срокът на изпитване се уговаря в трудовия договор, като не може да бъде повече от 6 месеца в общия случай. Когато обаче трудовият договор е срочен и е за период по-малко от 1 година, срокът за изпитване може да бъде максимум до 1 месец съгласно промените на трудовото законодателство от 1 август 2022 г.

За да бъдат защитени трудовите права на работниците и служителите, следва те да не се съгласяват да работят при условия, договорени устно. Трябва също да подават сигнали, докато са още на работните си места и може да бъде установено безспорно, че полагат труд без сключен трудов договор.

В Инспекцията по труда често постъпват сигнали от работници, които са работили без трудов договор и не им е платено, след като са освободени. В тези случаи контролните органи на Агенцията са възпрепятствани да се възползват от правомощията си да обявят съществуване на трудовото правоотношение. Друга практика е при прекратяване на трудовото правоотношение да не се изплаща част от възнаграждението, която е договорена устно. В тези случаи поради липса на писмени доказателства, че сумата е дължима, работодателят не може да бъде задължен да я изплати.

Работодател, който използва недеклариран труд, подлежи на санкция от минимум 1500 лв., като това нарушение е основание за отстраняване от участие в процедури за обществени поръчки.

Работниците и служителите могат да проверят каква е вероятността полаганият от тях труд или част от него да е недеклариран, както и да получат насоки как да реагират в такива случаи чрез разработения от Инспекцията по труда специален софтуер. Той представлява въпросник, който оценява риска от недеклариран труд в различните му направления – работа без трудов договор или при фиктивни условия, нерегламентирани плащания, застрашени ли са животът и здравето на работещите и др.

Софтуерът е създаден по трансграничния проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“ („Cooperation for decent work“), финансиран от Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021. Инструментът за самооценка е свободно достъпен на сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, която е партньор по проекта, на адрес  https://www.gli.government.bg/udw/ Осигурен е и пряк път към него чрез банера „Провери дали работиш недекларирано“.

До него, както и до други информационни материали, насочени към ползите от декларирането на труда, достъп е осигурен чрез секцията „Дейност“, рубрика „Проекти“ – Проект DFPO-1.002-0002-C01 „Сътрудничество за достойни условия на труд“.
На сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в рубриката „Административно обслужване“ е публикувана подробна информация за начина на подаване на сигнали. Гражданите могат да се обръщат за консултации и на националния телефон на Агенцията 0700 17 670.

06.04.2023

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

Случвало ли ви се е да вземете прибързано решение, свързано с пари, за което после сте съжалявали? Точно това се случва на немалко хора, които са решили да прибегнат до услугите на кредитор. Добрата новина е, че в този случай има как да промените решението си без да понесете големи загуби.

Според Закона за потребителския кредит всеки клиент, изтеглил кредит, има възможност да се откаже от сключения договор в период от 14 календарни дни от подписването му (или от деня на получаването на условията по него). Независимо дали сте си дали сметка, че всъщност нямате нужда от кредит или нямате възможност да го изплащате, причината не е от значение.

При това положение не дължите обезщетение или неустойка и няма нужда да давате каквото и да било обяснения на кредитора. Ще трябва обаче да възстановите сумата, която сте заели, заедно с лихвите и други неподлежащи на възстановяване такси, заплатени от кредитора.

Пригответе се да загубите известна сума

За съжаление при отказ от кредит ще се наложи да върнете не само получената сума, но и всички лихви и такси, свързани с нейното отпускане. Банката-кредитор например може да начислява „административна такса за одобрение на кредит и за подписване на договор“.

В общите условия на банката, с които автоматично се съгласявате при подписването на договора, също така би следвало да е записано, че административната такса за обслужване на кредита се внася при подписване на договора за кредит по разплащателната сметка, от която ще се обслужва кредитът.

В този случай събраната такса не подлежи на възстановяване, дори кредитът да не бъде усвоен. От тази гледна точка банката има право да я задържи, тъй като вие сте се съгласили с това условие, подписвайки общите условия.

Как става отказът?

На първо място задължително трябва да уведомите писмено кредитодателя за желанието си да разтрогнете договора. Ако не го направите и просто върнете сумата, това може да не бъде счетено за отказ от договора, от което ще загубите доста, а именно – в бъдещ момент ще трябва да си платите уговорената отначало лихва по кредита.

Уведомлението трябва да бъде изпратено в 14-дневен срок от сключването на сделката. В случай че сте избрали необходимата документация, съпътстваща договора, да ви бъде изпратена по пощата, то срокът, в който можете да разтрогнете кредита, е 19-дневен. Счита се, че добавените 5 дни са достатъчни да получите документите.

Следващата стъпка е да върнете парите. Трябва да го направите по банковата сметка на кредитора в срок 30 календарни дни от датата, на която сте изпратили съобщение, че се отказвате от договора.

Въпреки че по същество се отказвате от сключената по-рано сделка, все пак няма да върнете сума, равна на тази, която сте изтеглили. Както вече споменахме, ще се наложи да заплатите договорената лихва по кредита за времето, в което парите са „престояли“ у вас.

Ако имате затруднение при изчисляването на точната сума, можете да се свържете със служител на кредитната компания. Едно обаче е сигурно – сумата ще е много по-малка от тази, която в крайна сметка сте щели да върнете с периодично внасяне на месечните ви вноски.

Обърнете внимание, че правото на отказ от договор за кредит важи само за заеми на стойност над 400 лева.

Вписване на кредита в Централния кредитен регистър

Понякога се случва дори неусвоен кредит да бъде вписан в Централния кредитен регистър. Въпреки логиката, че това не би трябвало да се случва, съществува една особеност, която може да стане причина кредитът да бъде регистриран в Централния кредитен регистър.

В регистъра присъстват не само кредити, които вече са отпуснати, но и такива, които са одобрени, но все още неотпуснати. Ако заемната сметка по вашия кредит не е била закрита след като не сте усвоили кредита, той все още може да присъства в Централния кредитен регистър.

Ако това ви се случи, трябва да се обърнете към банковия клон, в който сте подписали договора за кредит, и да помолите да бъде пусната молба за закриване на заема. Това е правилният подход за изчистване на кредита от Централния кредитен регистър.

Предсрочно погасяване на заем

Ако в даден момент сте били финансово затруднени и се е наложило да изтеглите кредит, а сега имате свободни средства, трябва да знаете, че можете да го погасите предсрочно по всяко време. В този случай кредиторът няма право да ви изисква лихвите и разходите за оставащата част от срока на договора.

Кредитополучателят не дължи обезщетение или неустойка, когато погасяването на заема се извършва в период, през който лихвеният процент по договора за кредит не е фиксиран, погасяването е извършено въз основа на плащане по застрахователен договор, имащо за цел гарантиране на връщането на кредита, или договорът е под формата на овърдрафт.

Във всички други случаи на предсрочно погасяване на кредита от страна на потребителя кредиторът има право на обезщетение. То обаче не може да надхвърля 1% от предсрочно погасената сума по кредита при оставащ период на договора над една година и 0,5% от нея при оставащ период на договора по-малък от година.

Сравнете различните оферти бързо и лесно

За да не се стига до вземане на кредит, от който в последствие да се наложи да се откажете, първо сравнете всички налични оферти преди да вземете решение. Въпреки че това отнема повече време, вероятно ще ви спести много главоболия и пари в бъдеще.

Преди да подпишете договор, кредиторът трябва да ви предостави стандартен европейски формуляр с информация относно потребителския кредит. Този документ има за цел да ви помогне да разберете възможно най-добре реда и условията на договора за кредит, който евентуално възнамерявате да подпишете.

Европейският формуляр включва:

- основните характеристики на договора;

- размера на кредита и неговата цена;

- годишния процент на разходите (ГПР – една-единствена стойност, означаваща общия размер на разходите по кредита, включително лихви, комисиони, такси и всякакъв друг вид разходи);

- броя, периодичността и размера на всички ваши плащания;

- информация по важни правни аспекти.

По този начин ще можете да сравнявате оферти за кредити от различни доставчици и да изберете най-подходящата за вас. Ако кредиторът не ви е предоставил този формуляр, имате право да го изискате.

06.04.2023

НОВИ ПРАВИЛА ПРОТИВ РАЗЛИКАТА В ЗАПЛАЩАНЕТО НА МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ

Европейският парламент прие строги правила, които ще принудят бизнесите в ЕС да бъдат прозрачни по отношение на заплатите, за да се гарантира равностойно заплащане на жените и мъжете, и ще въведат потенциални глоби за дискриминация в заплащането.

Според официалните данни за 2020 г. жените получават средно с близо 13% по-малко на час от мъжете за една и съща работа в 27-те държави от Европейския съюз.

Съгласно новите правила работниците могат да поискат да узнаят индивидуалните и средните нива на заплащане, разбити по пол, на тяхното работно място.

"Тайната на заплащането ще бъде забранена", се казва в изявление на парламента.

Други правила предвиждат, че ако дадено дружество има поне 100 служители, то трябва редовно да публикува информация за разликата в заплащането на жените и мъжете.

Освен това дружествата трябва да преговарят с представители на персонала, ако има разлика от 5%. Лицата, които нарушават някое от правилата, подлежат на санкции, включително глоби. Служителите, които смятат, че са жертва на дискриминация, могат да поискат обезщетение.

"Еднаквата работа заслужава еднакво заплащане. А за равно заплащане е необходима прозрачност", заяви Урсула фон дер Лайен, ръководител на Европейската комисия, преди гласуването в парламента.

"Жените трябва да знаят дали техните работодатели се отнасят справедливо към тях. А когато това не е така, те трябва да имат възможност да се борят и да получат това, което заслужават", добави тя.

Разликата в заплащането на жените и мъжете е различна в целия блок. Разликата е само 0,7% в Люксембург, но достига 15,8% във Франция и 18,3% в Германия, докато в Латвия тя е 22,3%.

Комисията, изпълнителното звено на ЕС, предложи правилата за първи път през март 2021 г. Преди да бъдат приети, те трябва да бъдат официално подписани от Европейския съвет, който представлява държавите-членки. След това страните от ЕС ще трябва да започнат да въвеждат правилата в националните си законодателства в срок от три години след публикуването им в официалния вестник на блока.

05.04.2023

ПРЕДЛАГАНЕТО НА РАБОТНА РЪКА Е ОГРАНИЧЕНО, НО НА ПАЗАРА НА ТРУД ИМА СВОБОДЕН РЕСУРС

Коментар на специалиста Адриан Николов, Институт за пазарна икономика

2022 година беше белязана от поредица от кризи - енергийна, инфлационна, политическа. В никакъв случай, обаче, не можем да твърдим, че те са съпътствани от криза на пазара на труда. Тъкмо обратното - повечето показатели през 2022 г. надскачат равнищата си отпреди ковид кризата, а основното предизвикателство пред по-нататъшното развитие е недостатъчното предлагане на труд.

Според обзора на Наблюдението на работната сила за 2022 г., коефициентът на заетост във всички разглеждани възрастови групи се повишава спрямо 2021 г., като при 15-64 годишните достига 70,4% - с малко над предишната рекордна стойност от 2019 г., когато делът на работещите сред тях беше 70,1%. При 20-64 годишните заетостта отново доближава 76%, като регистрира значителен ръст от 2,5 пункта на годишна база. Прави впечатление, обаче, че се задържа значителната разлика в заетостта между мъжете и жените - 79,5% срещу 71,8% при 20-64 годишните. Това отразява и различните темпове на възстановяване и растеж в отраслите, доминирани от двата пола (повече за ролята на жените на българския пазар на труда в специалния анализ на ИПИ тук). Безработицата за населението от 15 до 64 години е намаляла до 4,3%, с един пункт по-малко спрямо предишната година. Много големите разлики според степента на завършено образование остават - докато сред висшистите безработицата е едва 1,7%, при хората с начално и по-ниско образование достига 25%. Повод за притеснение е и наблюдаваният ръст на безработицата при най-слабо образованите. Това е знак, че при настоящата експанзия на пазара на труда продължават да намаляват работните места, достъпни за хора с много ниски умения и грамотност. Висок остава броят на неактивните - 1,15 милиона души на възраст 15-64 години, преимуществено жени (649 хиляди). Същевременно, делът на неактивните младежи на 15-29 години (т. нар. NEETS, повече за тях - тук) остава относително висок, 15%. С други думи, въпреки видимото ограничаване на предлагането на работна ръка, на пазара на труд все още има свободен ресурс. Тук въпросът е най-вече кои са удачните подходи към активация, ограмотяване и придобиване на релевантни на търсенето на труд умения от неактивните, тъй като на този етап водените от държавата политики изглежда по-скоро не постигат желания резултат. Доколкото изследванията на Националния статистически институт не дават пряка оценка на търсенето на труд, такава може да бъде намерена в допитванията на Агенция по заетостта. Изводите от последното изследване, което се отнася към края на 2022 г. сочат към много активно търсене на работници, особено в индустрията, а същевременно работодателите посочват, че намирането на подходящи кадри е все по-трудно. Алтернативен поглед към търсенето предоставя и статистиката на уеб платформата jobs.bg, където през цялата 2022 г. личи по-високо търсене на труд дори в сравнение с много силните години преди Ковид-19.

Последните данни за динамиката на пазара на труда нееднозначно демонстрират, че търсенето на работна ръка продължава през цялата 2022 г., въпреки негативните процеси в други сфери. Остават нерешени, обаче, някои структурни проблеми - подобряване на уменията на слабо образованите, които все по-трудно се интегрират в съвременната икономика, както и активирането на останалите извън трудовия пазар. Отворен е и въпросът дали незадоволеното търсене на труд ще се превърне в ограничител на потенциала за икономически растеж в средносрочен и дългосрочен план.

05.04.2023

ИЗПЛАЩАНЕ НА БОЛНИЧНИ СЛЕД РАБОТА В ДРУГА ДЪРЖАВА

Паричното обезщетение за временна неработоспособност или както е известно – болничен – дава право на компенсация за изгубения доход от заплата, когато Ви се наложи да ползвате отпуск по болест. За да придобиете това право трябва да сте били осигурен за общо заболяване и майчинство за поне 6 месеца. Осигуряването за този риск е задължително, ако сте нает по трудов или граждански договор. Правото Ви на обезщетение не зависи от това дали вноските Ви са платени или само дължими, без да са внесени реално, но трябва да сте били осигурявани поне на минимална работна заплата. Ако сте самонаети, трябва да плащате осигуровки.

Изключение от задължението за 6-месечно осигуряване има за Вас, ако сте под 18 години. Осигурителният стаж може да е прекъснат или непрекъснат, да е при различни работодатели.

За да получите това обезщетение трябва да имате болничен лист, който се издава от личния Ви лекар или лекарска консултативна комисия.

Ако сте самоосигуряващо се лице, за да имате право на това обезщетение, трябва да сте избрали да се осигурявате за общо заболяване и майчинство.

Зачита се за осигурителен стаж и времето на осигуряване по законодателството на друга държава извън ЕС, с която България има сключен международен договор за това.

Първите 3 работни дни от болничния се покриват от работодателя в размер 70% от дневното брутно възнаграждение за месец, по време на който  е настъпила неработоспособността. За следващите дни, дневното парично обезщетение за временна неработоспособност е 80% или 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са изплащани осигурителни вноски през последните 18 месеца преди настъпване на неработоспособността.

Например, ако лекарят ви е изписал 5 дни домашно лечение, а брутната ви заплата е 1000 лева на месец, дневната ви заплата за месец с 21 работни дни е 47,60 лева. За първите 3 работни дни болнични ще получите от работодателя 33,3 лева на ден или общо 99,90 лева. За следващите 2 работни дни обезщетението се поема от Ннационалния осигурителен инститиут, който трябва да ви изплати 76,20 лева.

Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.

Плащането на обезщетението се извършва само по банков път. Според европейското законодателство сумата не може да бъде намалена заради административни или банкови такси.

04.04.2023

РАЗМЕРЪТ НА СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ ЩЕ СЕ УВЕЛИЧИ ОТ 1 ЮНИ

От 1 юни размерът на социалните помощи ще се определя в зависимост от линията на бедност в страната и няма да бъде обвързан с гарантирания минимален доход, както е в момента. Въвеждането на новия механизъм за социално подпомагане ще се осъществи чрез подготвения от Министерството на труда и социалната политика проект за промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които са публикувани за обществено обсъждане. 

Новите разпоредби ще гарантират, че по-голям брой нуждаещи се ще могат да получат подкрепа от държавата. Размерът на получаваните от тях помощи ще се увеличи. Той ще се актуализира регулярно и ще отговаря в по-голяма степен на техните потребности. Това ще подобри социалната закрила, която хората от уязвимите групи получават от държавата. Увеличаването на размера на социалните помощи и разширяването на обхвата ще допринесат за намаляване на риска от бедност и социално изключване.

С промените в правилника ще се гарантира прилагането на промените в Закона за социално подпомагане, с които беше заложен новият модел на социално подпомагане.  С измененията се акцентира върху включването на подпомаганите хора на пазара на труда, като се дава приоритет на насърчителните мерки, а рестрикциите се смекчават. Новите разпоредби предвиждат срокът за задължителна, непрекъсната регистрация в дирекция „Бюро по труда“, преди подаване на заявление-декларация за социални помощи да се намали от 6 на 3 месеца. Това ще даде възможност за по-бърз достъп до социално подпомагане и намаляване на риска от изпадане от системата. Предвижда се времето за полагане на общественополезен труд от безработни, които получават социални помощи, да се намали от сегашните 14 дни по 4 часа дневно на 40 часа месечно. По този начин се дава възможност за включването им в различни мерки за получаване и повишаване на техните квалификация и опит, което е фактор  за по-бързото им включване на пазара на труда.

С проекта на промените в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане са предвидени нови възможности за подкрепа на рискови групи, които до момента не са получавали подпомагане. Предвижда се за покриване на първоначални нужди на пълнолетни хора, напускащи резидентен тип социална услуга, да се отпуска целева помощ в размер на линията на бедност за съответната година. Помощта ще се дава за три месеца, като се отпуска само веднъж и при условие, че човекът се е регистрирал в дирекция „Бюро по труда“.

С промените се дава право, когато безработен или безработен член на семейството, получаващ месечни социални помощи, започне работа, помощта да продължи да се изплаща за срок от 3 месеца в рамките на 1 година, считано от момента на сключването на трудовия договор. Отпада ограничението за отпускане на месечни помощи на учащите във висшите училища, както и на ученици от частние училища. Предвижда се да не се изисква регистрация в дирекция „Бюро по труда“ за отпускане на месечни помощи на студенти във висши училища по специалности, за които е предвидена само редовна форма на обучение.

Приемането на предложените от Министерството на труда и социалната политика нормативни промени ще премахне негативите на системата за социално подпомагане, свързани с гарантирания минимален доход. Това ще гарантира и изпълнението на препоръката на Европейската комисия по отношение на обхвата, адекватността и регулярната актуализация на месечните социални помощи.

04.04.2023

В КОИ СЛУЧАИ СЕ РАБОТИ В ПОЧИВНИТЕ ДНИ?

Нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа – чл. 136, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса на труда. Съгласно чл. 142, ал. 1 от Кодекса на труда, работното време се изчислява в работни дни – подневно. В чл. 141 от Кодекса на труда е предвидено, че когато характерът на производствения процес налага, работата в предприятието се организира на две или повече смени. При подневно отчитане на работното време и при работа на смени, чиято нощна продължителност на работното време е по-малка от тази на дневното, трудовото възнаграждение, заработено по трудови норми, се увеличава с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време – чл. 9, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

В разпоредбата на чл. 4а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е посочено, че в Правилника за вътрешния трудов ред се определят началото и краят на работния ден, редът за редуването на смените, почивките по време на работа, редът за отчитане на работното време, времето на задължително присъствие в предприятието, когато е уговорено променливо работно време, времето за хранене на работниците и служителите в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, както и други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа в предприятието.

В почивните дни не се включват в графика по подневно изчисляване на работното време. Съгласно чл. 153, ал. 4 от Кодекса на труда за положен извънреден труд в двата дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време работникът или служителят има право освен на увеличено заплащане на този труд и на непрекъсната почивка през следващата работна седмица в размер не по-малък от 24 часа. При подневно отчитане на работното време трудът, положен в почивен ден или на официален празник се заплаща като извънреден труд по реда на чл. 262 и чл. 264 от Кодекса на труда. Следва да имате предвид, че според чл. 152 от Кодекса на труда, работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа. Съгласно чл. 153, ал. 1 от КТ при петдневна работна седмица работникът или служителят има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя. В тези случаи на работника или служителя се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка.

03.04.2023

ДНЕВНИТЕ ПАРИ ПРИ КОМАНДИРОВКА В БЪЛГАРИЯ СЕ УВЕЛИЧАВАТ ДВОЙНО

Минималният размер на дневните пари при командировка в България да се увеличи от 20 на 40 лв. предвиждат промени в Наредбата за командировките в страната, които бяха одобрени на днешното правителствено заседание.

Целта на измененията е да се гарантира адекватен размер на дневните пари, който да покрива разходите за храна при командироване на фона на ръста на инфлацията. Последната промяна на тяхната стойност е от 1 януари 2008 г., когато е определена на 20 лв.

Предвижда се и възможност дневните пари да бъдат до 200 на сто от нормативно определения минимум, т. е. до 80 лв., по преценка на командироващия, на друг колективен орган за управление на предприятието или когато това е уговорено в колективен трудов договор или в споразумение със синдикална организация на държавните служители.

С промените в наредбата се намалява и административната тежест за предприятията. Те ще могат да издават заповедта за командироване електронно.

Премахва се и задължителното изискване за нейното подпечатване, което създава съществени затруднения и ненужно административно натоварване.

Командироващите ще могат да преценяват дали е необходимо удостоверяване на присъствието на работниците и служителите на обекта, на който са командировани. Новите разпоредби създават условия за по-адекватно отчитане и на пътните разходи при ползване на личен автомобил от командирования.

31.03.2023

ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2023 ГОДИНА ПРЕДСТОИ ДА ОТВОРИ ПРОЦЕДУРА АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА

По процедурата от Програма „Развитие на човешките ресурси“, с бюджет от 100 милиона лева, ще се предоставя помощ на предприятията за справяне с новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Това изисква бързи промени в пазара на труда и налага предприемане на ефективни мерки за подобряване на достъпа до трудова заетост на качествени работни места и адаптиране към промените в работната среда.

Допустимите кандидати са дружества, регистрирани по Търговския закон. За микро, малките и средни предприятия безвъзмездната помощ е в размер на 100%, а за големите предприятия – 80%.

Освен закупуване на лични предпазни средства и специално облекло и ремонт и оборудване на места за отдих, допустимите дейности включват още:

1. Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група, насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд. (това е задължителна дейност).

2. Осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“ - психологична подкрепа.

3. Осигуряване на колективни предпазни средства, включително модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

Предвидени са следните финансови параметри на индивидуално проектно предложение:

Минимален размер на безвъзмездната помощ – 50 000 лева

Максимален размер – 391 166 лева.

30.03.2023

ПРОЕКТ ПОДПОМАГА ИКОНОМИЧЕСКИ НЕАКТИВНИ ЛИЦА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Проект BG05SFPR002-1.001-0002 „Започвам работа” – Компонент 1 „Активиране”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Резюме

Целта на проекта е осигуряване на мерки, свързани с интеграцията на пазара на труда на неактивни лица с акцент върху лица в неравностойно положение.

Проектът се изпълнява до 31.12.2026 г.

Целевата група по проекта са икономически неактивни лица на възраст от 16 до 65 навършени години, които не са осигурени по чл. 4 и 4а и не са осигурители по чл. 5 от Кодекса за социално осигуряване, не са регистрирани като търсещи работа лица по реда на Закона за насърчаване на заетостта и не са във формално образование или обучение. До 4 седмици преди включване в проекта, лицата следва да отговарят на същите изисквания и условия, посочени в дефиницията за „неактивни“. Съгласно възрастовото разграничение на Приоритети 1 и 3 на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027, по Приоритет 1 са допустими неактивни лица, които са на възраст над 29 г., докато по Приоритет 3 са допустими неактивни лица, които са на възраст до 29 г. вкл. Възрастта на участниците се изчислява от датата на раждане и се определя от датата на включване в дейности по проекта.

Индикаторите по проекта са 56 хил. неактивни лица, от които 28 хил. да бъдат активирани и при напускане на операцията да са започнали да търсят работа.

Дейностите по проекта са:

 1. Прилагане на иновативни подходи и дейности за идентифициране, информиране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на икономически неактивни лица – В рамките на дейността ще бъдат назначени активатори, които ще установяват контакт с неактивните лица. Дейността ще бъде подпомагана от служители на Агенция по заетостта, включени в щатното разписание. Предвижда се актуализиране на съществуващите методики за идентифициране и активиране на неактивни лица.
 2. Обучение на „активатори“ от местните общности, подготовка за работа с целевата група – Целта на тази дейност е посредством активатори от местните общности, както и от служители на Агенция по заетостта, изпълняващи дейности по проекта, да се достигне до неактивни лица. Обученията ще бъдат съобразени със спецификата на различните групи неактивни лица – неработещи, неучещи млади хора; лица от етнически малцинства; лица, полагащи грижи за близки; по-възрастни лица в трудоспособна възраст (55 - 65 г.) и др. След обучението ще бъде извършвана супервизия, която ще бъде пилотирана чрез настоящия проект. Супервизията е иновативен за Агенция по заетостта метод за наблюдение на резултатите, мотивиране и целеполагане в процеса на изпълнение на дейностите
 3. Организиране на събития, кампании, включително в социалните мрежи – Целта е достигане до по-голям брой от неактивното население в страната, включително до младежите. Целта на тези събития и кампании е да се представят възможностите, от които неактивните лица могат да се възползват, за да бъдат активни по отношение на реализацията си. По време на присъствените събития и кампании Агенция по заетостта ще обособи места, в които лицата ще имат възможност допълнително да се запознаят с услугите, предоставяни от Агенцията, възможностите за включване в обучение и/или заетост, както и да извършат регистрация съвместно със служители на Агенция по заетостта.
 4. Формиране на мобилни екипи с цел информиране, активиране и установяване на връзки с неактивни лица – Целта на дейността е да бъде осигурено достигането до неактивните лица чрез мобилни екипи, които ще посещават отдалечените от териториалните поделения на Агенция по заетостта и труднодостъпните населени места и квартали с цел достигане до максимален брой неактивни лица. Това ще позволи на лицата, които нямат възможност да отидат до териториалните поделения на Агенция по заетостта, да бъдат регистрирани като безработни и да имат последваща възможност да се възползват от услугите на Агенцията.
 5. Апробиране на услуги за комплексна подкрепа – създаване на центрове/клубове за активиране – В рамките на дейността е предвидено е да бъдат създадени центрове/клубове за активиране, които ще бъдат локализирани извън териториалните структури на Агенция по заетостта, но ще са административно и информационно свързани с тях. В новосъздадените центрове/клубове неактивните лица ще имат възможност да се запознаят с пълния набор от услуги, предлагани от Агенция по заетостта. Също така е заложено служителите в центровете/клубовете да мотивират лицата за активно поведение на пазара на труда чрез регистрация в бюрото по труда и ползване на услуги за интеграция в заетост, информиране, консултиране, групови мероприятия, насочване към свободни работни места, обучения, валидиране на професионални умения и квалификация. Предвижда се в създадените центрове и клубове да се организират събития и кампании с цел достигане на по-голям брой лица от целевата група и с цел избягване на институционалния облик на предлаганите от Агенция по заетостта услуги.
 6. Провеждане на „Ателиета за търсене на работа” – Провеждане на Ателиета за търсене на работа, чрез които ще се предложи възможност на неактивните лица, активирани по проекта да извършат самооценка на личностните си качества и да подобрят своите уменията за търсене на работа и успешно представяне пред работодатели. По време на провеждането на Ателиета за търсене на работа ще се извършва индивидуално профилиране на възможностите на неактивните лица с цел професионално ориентиране и/или насочване към подходящи работни места, вкл. по мерки/програми за заетост и/или обучение. По проекта ще бъдат наети лица на длъжност модератор-ателие, който ще наблюдава, насочва и подпомага групово и индивидуално всеки участник.
 7. Организиране на трудови борси – В рамките на дейността ще се организират трудови борси за насърчаване на активността на представителите на целевата група. Ще се подпомогне наемането на работа на неактивни лица, ще се улесни достъпа им до информация за свободни работни места и ще се осигури пряк контакт и възможност за договаряне с работодатели.
 8. Насочване към подходящи, съобразени с индивидуалния профил на лицата, мерки за обучение, образование/валидиране, заетост – Трудовите посредници на Агенцията по заетостта ще извършват насочване на лицата от целевата група към свободни работни места посредством субсидирана заетост или работни позиции на първичния пазар на труда, към валидиране, последващо обучение за придобиване на професионална квалификация и/или за придобиване на ключови компетентности.

29.03.2023

КОЙ МОЖЕ ДА ОТИДЕ НА САНАТОРИУМ С ПАРИ ОТ НОИ

От 28 март т. г. започна изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2023 г., като са подписани договорите с 25 юридически лица за общо 52 заведения, изпълнители на програмата.

Програмата за едно лице е с продължителност 10 дни, като цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 8.00 лв. за всеки ден от престоя се поема от средствата на Държавното обществено осигуряване. Всяко лице, за сметка на бюджета на Държавното обществено осигуряване, има право да ползва само за едно заболяване до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно.

Право на парична помощ за профилактика и рехабилитация имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията.

Право на паричната помощ имат и лицата, които получават лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното им решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Подробна информация за условията за ползване на програмата, изпълнителите на дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда профилактика и рехабилитация, може да намерите в рубриката „Физически лица“/„Обезщетения и помощи по българското законодателство“/„Парични помощи за профилактика и рехабилитация“ на интернет страницата на НОИ.

29.03.2023

КАКЪВ Е ЕФЕКТЪТ ОТ ЕВРОФИНАНСИРАНЕТО В СЕВЕРОЗАПАДА?

Българската телеграфна агенция организира три местни регионални конференции, посветени на бъдещето на Северозападния регион, в трите областни центъра - Видин, Монтана и Враца. Участниците в дискусиите се фокусираха върху степента на сближаване и постигнатото в предходния период по оперативните програми, бъдещите предизвикателства и промени в настоящия програмен период.

Община Видин се възползва максимално от програмите на Европейския съюз (ЕС), заяви заместник-кметът на Видин Десислава Тодорова:

„Проектите, които можем да отличим като успешно завършени, са: „Ремонт и модернизация на образователната инфраструктура“, „Рехабилитация и ремонт на централна пешеходна зона“, „Доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води“. Проекти, които изпълняваме в момента, по Оперативна програма „Околна среда“ нашите съграждани усещат директно ползите от ЕС в домовете си – над 4000 домакинства ще се възползват от възможността да подменят своите устройства на дърва и въглища с екологично чисти; по Оперативна програма „Региони в растеж“ тази година ще приключим изграждането на 37 социални жилища, въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 13 блока, въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Видин и ще приключим още една част на ремонта на централна пешеходна зона. Максимално усилено се подготвяме за новия програмен период. Да се възползваме от всички възможности, които ни предоставя, както и Планът за възстановяване и устойчивост, така и с нетърпение чакаме и програма за развитие на регионите да обяви своите условия. Активно работим по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Подготвяме се усилено и за програмите за трансгранично сътрудничество, където имаме създадени много добри партньорства с организации от Румъния и там вече имаме и готов инвестиционен проект за нашия крайдунавски парк. Вече гражданите се възползват максимално и виждат резултатите от членството ни в ЕС.“

По-скептичен към ефектите от усвояването на европейските фондове в региона е кметът на община Белоградчик Борис Николов:

„15-16 години сме в ЕС, очаквахме сближаване - пустата кохезия. Кохезията изисква пълностно обществено сближаване на нашето население, на нашата държава с развития европейски свят. Случва ли се това? Да, милиарди усвояваме от Европа, но това ли е най-ефективното усвояване на тези пари? В област Видин стотици милиони се вложиха, но нашето население живее ли по-добре? Статистиката е най-безпристрастна и показва миграцията, а това значи, че нашето население не е доволно от тази кохезия. Да, и ние вложихме милиони левове в община Белоградчик, постигнахме много материални резултати във всички области. Няма оперативна програма, която да не използваме по най-ефективния начин. Най-голямата ни гордост е санировката - нямаме държавна и общинска сграда, която да не е санирана. Санирахме и около 1000 апартамента, сега започваме с по-малките жилищни сгради, за да използваме и тези възможности. Но смятам, че недостатъчно ефективно използваме средствата от еврофондовете. Единственото, което пряко облагоденства нашето население, са санировките. Всяко едно домакинство получи една сериозна премия от 500 лева за сезон. Дано коефициентът на полезно действие да е много по-висок, защото в България ни омръзна от стратегии, планове и какво ли не без да има ефекти, каквито очакваме.“

Най-много средства в област Видин през изтеклия програмен период са привлечени по Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) – близо 62 милиона лева. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е достигнала до 18 000 души в област Видин, което е всеки четвърти човек в региона. 181 милиона лева от кохезионната политика са предвидени за област Видин, като за новия програмен период 50 на сто от финансирането от еврофондовете е предвидено за Северна България. По отношение на регионалната свързаност и мобилността, стана ясно, че новият жп участък Видин-Медковец се очаква да бъде готов през 2027 г. Това увери Албена Трайкова, ръководител на проект "Видин-София", от Национална компания "Железопътна инфраструктура".

Местна конференция "Европа в България: Общо бъдеще", организирана от Българската телеграфна агенция се състоя и във Враца. Пред участниците във форума кметът на Враца Калин Каменов припомни имиджа на Северозападна България като най-беден регион в Европа и подчерта, че целта на местните власти е да променят тази тенденция:

„Общата картина показва, че за последните няколко години, в последния програмен период, сме реализирали във Враца 81 проекта на стойност близо 270 млн. лева. Ефектът от това са няколко ключови, важни, генерални проекта, които всъщност променят картината от отрицателна в положителна тенденция по отношение на населението, заетост и безработица. Самият факт, че в момента безработицата във Враца и то в зимния период е в рамките на около 3%, показва изключително добра тенденция по отношение на заетостта. Втората положителна тенденция е по отношение на прираста на населението. Последните данни на Националния статистически институт показват ръст с 12 000 жители за последните 7 години. Това са годините, когато се реализират ключовите големи проекти. Третата тенденция е, че четири години поред Враца не надвишава нивата на фините прахови частици. В рамките на новия програмен период подготвяме и нов голям проект за подмяна на отоплителните инсталации, така че да няма вече гледки на къщи, от които излиза дим от въглища или дърва и още повече да подобрим състоянието на атмосферния въздух във Враца. За новия програмен период сме подготвили проекти за над 130 млн. лева. Генералната цел е нашият град да бъде зелен, чист и икономически развит. Заложили сме средства за създаване на нови индустриални зони, независимо че във Враца се работи активно за нови заводи, които вече работят. Дори днес подписахме договор за още един, който започва да се строи във Враца. Убеден съм, че община Враца ще бъде притегателен център за работа на много жители на региона. Вече има много хора от съседни области, които пътуват и работят във Враца. С бъдещите проекти, които започваме в новия програмен период, ще успеем да покажем на гражданите, че проектите се правят не просто, за да се реализират средства, а за да има ефект за гражданите.“

Проблемите, които срещаме при кандидатстването по проекти, са проблеми на малките общини, каза Виолета Никифорова, главен юрисконсулт на Община Мизия. По думите ѝ основният проблем е липсата на средства за проектиране, каквито малките общини не могат да отделят:

„Тъй като към момента в държавата няма стабилност, нямаме яснота какви ще са правилните насоки, към какво можем да се ориентираме като една малка община, за която да си заслужават проектите, за които ще се кандидатства и за която да не се разходват средства без да има яснота. Липсата на правителство, на яснота по отношение на бъдещите процедури, които ще бъдат отворени създава пречки на малките общини като Мизия, защото нямаме средства в бюджета, които да заделим за проектиране.“

Област Враца, като част от Северозападния регион за планиране, е на първо място по обща стойност на реализираните проекти през изтеклия програмен период от 2014 г. досега, която възлиза на над 562 млн. лв.

Конференция "Европа в България: Общо бъдеще", организирана от БТА, се състоя и в Младежкия дом в Монтана. „Нашата администрация реализира проекти в много сфери и хората виждат резултатите“, заяви пред участниците в дискусията Тихомир Антонов, заместник-кмет на Община Монтана.

„Монтана в момента управлява проекти на стойност около 13 млн. лева, които са разпределени в няколко оперативни програми. Най-голям брой проекти са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Следващата като обем програма е „Регионално развитие“. Общината изпълни за последните 8 години четири големи проекта в тази сфера, които са на обща стойност около 19,2 млн. лева. Най-голямата програма като финансов ресурс е програмата за опазване на околната среда. Там Общината работи в момента по два големи проекта, с продължителност до 2024 година. Успоредно с това Общината е много активна по програмите за трансгранично сътрудничество. Какво предвиждаме да правим в следващите 3 до 5 години? Предвид това, че новите програми на ЕС все още не са отворени за България, а Планът за възстановяване и устойчивост е отворен частично, към момента кандидатстваме за саниране на сградата на Младежкия дом, с приблизителна стойност около 2 млн. лева, и ще кандидатстваме за саниране на зала „Младост“, която е най-голямата спортна зала на Монтана, също на стойност около 2 млн. лева. Предстои реализирането на проект за подобряване на уличното осветление в града за около 1 млн. лева. Очакваме съвсем скоро да бъдат отворени програмите за трансгранично сътрудничество България - Сърбия и България - Румъния, като там имаме преговори с наши партньори, касаещи проекти в сферата на бедствия и аварии, културата, възобновяеми енергийни източници, биоразнообразие и т.н.“

През изтеклия програмен период в област Монтана са привлечени над 340 млн. лева евросредства.

Северозападът се представя достойно по Плана за възстановяване и устойчивост – вече има одобрени 58 проекта за 18 млн. лв., Враца е шампионът, посочи министърът на иновациите и растежа Александър Пулев на форум в града. През април се очаква да бъде отворена мярка за развитието на индустриалните зони и паркове в България. Минималният размер на безвъзмездната помощ за проект е 3 млн. лв., а максималният – 40 млн. лв.

29.03.2023

КОНКУРС МОЖЕ ДА ИМА ЗА РАЗЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ПО КОДЕКСА НА ТРУДА

Кодексът на труда определено предвижда възможност за назначаване по трудов договор и чрез конкурсна процедура. Казано и по друг начин -  конкурсът изобщо не е само при закона за държавния служител.

В Кодекса на труда е записано, че конкурс може да се провежда за заемане на всяка длъжност освен за длъжност, за която е предвидено да се заема въз основа на избор. На практика това означава, че конкурс може да има за всяко едно място. Изключение има само за изборните - кметове, управителни тела на университети, партии и др. Необходимо е да се посочи, че длъжностите, които ще се заемат с конкурс, се определят в закон, в акт на Министерския съвет, на министър или ръководител на друго ведомство или от работодателя. Длъжностите, определени като конкурсни, се заемат само въз основа на конкурс. До провеждането на конкурса длъжността може да се заеме със срочен трудов договор за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс, определя още Кодексът на труда.

Има и още едно изключение - правилата за конкурс по Кодекса на труда не се прилагат за конкурсите за заемане на академични длъжности.

Според Кодекса на труда обявлението за конкурса трябва да съдържа няколко задължителни елемента. Сред тях са наименованието на предприятието, мястото и характерът на работата и изискванията за длъжността, начинът за провеждане на конкурса. Отделно от това трябва да бъдат посочени необходимите документи, мястото и срокът за подаването им, който не може да бъде по-кратък от 1 месец. Характеристиката на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея, разпорежда още кодексът.

Важно е правилото, че за участие в конкурс не се изисква съгласие на работодателя, при когото кандидатът работи. Нещо повече, кандидатът има право на неплатен отпуск за дните на участие в конкурса и до 2 дни за пътуване, когато конкурсът се провежда в друго населено място. Този отпуск се признава за трудов стаж.

Тук се стига до въпроса с допускането или недопускане до явяване на конкурса. Допускането на кандидатите се извършва от комисия, назначена от работодателя. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7-дневен срок от съобщението те могат да направят възражение пред работодателя, обявил конкурса, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно. На допуснатите кандидати пък се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на конкурса.

Конкурсът се провежда от комисия, назначена от работодателя. В нея се включват съответни специалисти. Кодексът на труда определя, че конкурсната комисия трябва да проведе конкурса по обявения начин. Тя трябва да оцени професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността, и класира само успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол. Резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.

Кодексът на труда разпорежда, че трудовото правоотношение възниква с лицето, което е класирано на първо място от деня, в който е получило съобщението за резултата. Съответният човек пък е длъжен да постъпи на работа в 2-седмичен срок от получаването на съобщението. При уважителни причини този срок е до 3 месеца. Ако лицето не постъпи на работа в тези срокове, то трудовото правоотношение се смята за невъзникнало. В този случай трудовото правоотношение възниква със следващия в класирането участник в конкурса, за което той се уведомява писмено.

28.03.2023

НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ ПРОФЕСИИ ЗА ФЕВРУАРИ В СЕВЕРОЗАПАДА СА ШИВАЧИ И ГЛАДАЧИ

Плавно увеличение на броя започнали работа през февруари отчита административната статистика на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ Монтана. През втория месец на годината техният брой е 1175 – със 187 повече от януари 2023 г. Работа чрез бюрата по труда намериха и 49 лица пенсионери, учащи и заети. Най-голям е делът на започналите работа в сектора на държавно управление – 31,1%, на преработваща промишленост – 12,5%, следват тези в търговията – 10,7%, хуманното здравеопазване – 9,6%, хотелиерството и ресторантьорството – 4,3%, строителството - 3,5%, селско, горско и рибно стопанство - 3,2% и други.

През февруари 325 безработни от рисковите групи са назначени на субсидирани работни места – 8 по програми и мерки за заетост и 317 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Едно безработно лице е включено в обучение за придобиване на нова професия и ключова компетентност и 1 лице e завършило започнатото през предходни месеци обучение, като e придобилo нова професия.

През месец февруари Дирекция „Регионална служба по заетостта“ Монтана отчита 16 301 регистрирани безработни, които са с 353 лица или с 2,1% по-малко от месец януари. При тази численост равнището на регистрирана безработица през февруари е 12,0%, което е с 0,9 пункта по-ниско спрямо февруари 2022 г.

Броят на новорегистрираните безработни през февруари също се понижава с 282 спрямо януари 2023 г. Според отчетените данни те са 1477 лица, което е намаление със 121 лица на годишна база. Други 55 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца. През февруари трудовите посредници – ромски и младежки медиатори, са успели да активират малко над 170 неактивни лица за регистрация в бюрата по труда.

През месеца в бюрата по труда са заявени 692 свободни работни места на първичния пазар, което е увеличение с 22,3 на сто спрямо февруари 2022 г. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в държавното управление (30,6%), преработващата промишленост (28,5%), следват търговия (6,6%), селско и горско стопанство (6,4%), образование (6,4%), строителство (5.5%), хотелиерство и ресторантьорство (4,3.%).

Най-търсените професии за месеца са: шивачи и гладачи; монтажници; медицински сестри; продавач-консултанти; лекари; лаборанти; счетоводители; машинни оператори; социални работници; общи работници; шофьори; лични асистенти; опаковчици и др.

28.03.2023

НОВА УСЛУГА ВМЕСТО БАНКОВИ ПРЕВОДИ: ПРЕВОДИ КЪМ КАРТИ

Изпращането на пари към банкови карти вече е достъпно и за българите. Услугата е нова за нашия пазар – стартира по-рано тази година и предстои да набере голяма популярност, категорични са анализаторите.

Преводите към карти на физически лица чувствително се различават от алтернативните начини за изпращане на пари – банкови и p2p преводи например. Те са определяни като следващ етап в еволюцията на всекидневните разплащания, на която сме свидетели в последните години.

Прехвърлянето на суми между потребители става все по-бързо и лесно. Вече няма значение дали изпращащият и получаващият превода са клиенти на една и съща банка или мобилно приложение. Дори няма значение дали двамата са от една и съща държава. Условията за превод към карта са само две: получателят да има платежна карта Visa, издадена в Европейската икономическа зона, а изпращащият да въведе номера ѝ в дигиталния портфейл iCard.

Най-често потребителите избират този тип плащания, когато искат преводът да пристигне бързо – за секунди. Друго предимство е, че преводът може да бъде изпратен по всяко време на денонощието, всеки ден, от всяка точка на света, т. е. отпадат ограниченията, свързани с работното време на банките. Несъмнено удобство е и наличността на услугата на iCard за цялата Европейска икономическа зона, а не само за България.

Мигновените трансфери към карта се изпълняват след няколко докосвания на екрана на телефона. Те са предпочитани при разделяне на сметки в заведения, погасяване на задължения (включително кредитни карти), изпращане на преводи към близки и приятели и др.

Паричният превод към която и да е дебитна, кредитна или предплатена карта Visa в Европа е възможен благодарение на сътрудничеството на iCard и Visa.

27.03.2023

БЕЗРАБОТИЦАТА ПРЕЗ ФЕВРУАРИ С ЛЕК СПАД

Плавно увеличение на броя започнали работа през февруари отчита административната статистика на Агенцията по заетостта.

През втория месец на годината техният брой е 13 196 – с 1 159 повече от януари 2023 г. Работа чрез бюрата по труда намериха и 320 лица пенсионери, учащи и заети.

Най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост – 20,8%, следват тези в търговията 12,9%,  държавното управление 12,0%, хотелиерството и ресторантьорството 8,9%, хуманното здравеопазване и социалната работа 5,4%,  селско, горско и рибно стопанство  5,0% и други.

През февруари 1 653  безработни от рисковите групи са назначени на субсидирани работни места през месеца, като 69 са по програми и мерки за заетост и 1 584 са по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 191 безработни и заети са включени в различни обучения, а 144 души са завършили започнатото през предходни месеци обучение и са придобили нова професия или ключова компетентност.

През месец февруари Агенция по заетостта отчита 155 528 регистрирани безработни, които са с 2 452 лица или с 1,6% по-малко от месец януари. При тази численост равнището на регистрирана безработица през февруари е 5,5%, което е с 0,15 процентни пункта по-ниско спрямо февруари 2022 г.

Броят на новорегистрираните безработни през февруари също се понижава с 5 550 спрямо януари 2023 г. Според отчетените данни те са 18 198 лица, което е намаление с 1 209 лица на годишна база. Други 587 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца. През февруари трудовите посредници – ромски и младежки медиатори, са успели да активират малко над 1 500 неактивни лица за регистрация в бюрата по труда.

През месеца в бюрата по труда са заявени 11 519 свободни работни места на първичния пазар, което е намаление с 11,9% спрямо февруари 2022 г.

Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (27.2%), следват хотелиерството и ресторантьорството (14.7%), държавното управление (13.1%), търговията (10.1%), селско, горско и рибно стопанство (6.2%) и административните и спомагателните дейности (5.8%).

Най-търсените от бизнеса професии през февруари са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хората; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; водачи на моторни превозни средства и подвижни съоръжения; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; монтажници и др. 

24.03.2023

С НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „ДА РАБОТИШ (Е) ЯКО!” АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА СЕ ОБРЪЩА КЪМ НЕАКТИВНИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

С поредица от събития, обединени под слогана „ДА РАБОТИШ (Е) ЯКО!”, Агенция по заетостта стартира национална информационна кампания за популяризиране възможностите на проект „Започвам работа” - Компонент 1 „Активиране”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Срещите, организирани в цялата страна, ще имат за цел да мотивират за активно поведение на пазара на труда икономически неактивните лица, независимо от тяхната възраст.

В рамките на дейностите по проекта експертите на Агенцията ще търсят нестандартни подходи, за да достигнат до потенциалните участници. Събитията ще бъдат насочени към стимулиране активността за търсене на работа и към информиране за разнообразните възможности за подкрепа за трудова реализация. Така хората, които не работят и не се обучават, ще могат да се запознаят с актуалните работни позиции в техните региони, както и с възможностите за обучение по професия или за придобиване на ключови умения. На прага на стартиращите пролетно-летни сезонни дейности в туризма, строителството, селското стопанство и т. н., те ще бъдат информирани как да се включат в краткосрочна или сезонна работа. Освен това на участниците в проекта ще се предоставя информация и за предлаганите от Агенцията по заетостта услуги за насърчаване на мобилността при търсене и започване на работа, стимулиране на предприемачеството и много други.

Организаторите на кампанията ще търсят контакт с работодатели, предлагащи свободни позиции, а също и с представители на местните общности, които имат обществен авторитет и могат да бъдат мотиватори за своите съграждани.

Така националната информационна кампания „ДА РАБОТИШ (Е) ЯКО!” продължава действията на Агенцията по заетостта, насочени както към икономически неактивните лица в страната, така и към бизнеса, търсещ нов персонал.

В рамките на инициативата всички бюра по труда в страната ще проведат срещи през месец март. Графикът на събитията може да бъде намерен тук, а при интерес, допълнителна информация ще бъде предоставяна и на място – в териториалните поделения на Агенция по заетостта.

23.03.2023

5000 ДЕЦА ЩЕ ПОЛУЧАТ ВАУЧЕРИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНА ХРАНА ПО ПРОЕКТ НА АСП

Агенцията за социално подпомагане, в качеството ѝ на Управляващ орган на Програмата за храни и основно материално подпомагане, одобри проектното предложение за осигуряване на ваучери за детска кухня. Интерес за партньорство по процедура „Детска кухня“ са заявили 53 общини и райони на общини. Предвиденият бюджет е в размер на 7,15 млн. лв.

Целта на мярката е осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на деца от 10 месеца до 3 години, допълнено със специфична съпътстваща подкрепа за социално приобщаване и преодоляване на последиците от бедността. Очаква се до 30 ноември 2025 г., благодарение на осигурените ваучери за детска кухня, най-малко 5000 деца от 10 месеца до 3 години да получат разнообразна и здравословна храна, която семействата им не биха могли да им осигурят поради затрудненото положение, в което се намират. За децата ще бъдат осигурявани ваучери, срещу които те ще получават храна за обяд, включваща супа, основно ястие и десерт.

За да се минимизира рискът от изоставяне на децата и да се осигурят условия за адекватно ранно детско развитие на подкрепените, е предвидено родителите им да бъдат обхванати от съпътстващи мерки. С тях се цели да се повиши родителският им капацитет, да бъдат осигурени допълнителни социални и здравни услуги според индивидуалните нужди на децата и семействата, както и за трайно излизане от бедността чрез включване в заетост, обучения и квалификация.

23.03.2023

ОВЪРДРАФТ, РЕВОЛВИРАЩ КРЕДИТ ИЛИ КРЕДИТНА ЛИНИЯ

Овърдрафтът, както и револвиращият кредит имат за цел да осигурят оборотно финансиране на бизнеса. И по двата вида кредити се одобрява лимит, до който кредитополучателят може да ползва суми. И двата кредита са краткосрочни и се ползват в рамките на една година, след което трябва да бъдат преразгледани и срокът да бъде удължен.

Револвиращият кредит на практика притежава голяма част от характеристиките и на един друг вид кредит – кредитна линия. Тя представлява максималният размер на кредита, който клиент може да изтегли в рамките на определен период от време, като кредитополучателят може многократно да тегли средства и да ги изплаща в рамките на периода на договора.

Какво представлява овърдрафтът?

Овърдрафт е кредитен лимит по разплащателна сметка, подходящ за посрещането на краткосрочни нужди на бизнеса. Размерът на овърдрафта се определя спрямо банковия оборот на фирмата. Използваната сума от овърдрафта се увеличава с извършване на плащания от фирмената сметка към доставчици и намалява автоматично с постъпване на парични средства по същата сметка.

Основната разлика между овърдрафта и револвиращия кредит произлиза от необходимостта за заявяване на суми за усвояване при револвиращия кредит. При овърдрафта усвояването на суми става автоматично, без да е нужно да се отправя искане за усвояване. Овърдрафтът се отпуска като лимит по сметката, по която получавате доходите си. Постъпвайки суми по тази картова сметка, то автоматично се погасяват сумите, ползвани от овърдрафта.

Револвиращ кредит може да имате по друга сметка, която ще бъде само с цел усвояване и погасяване по кредита. Револвиращият кредит работи на принципа на кредитната карта – банката ви определя фиксиран кредитен лимит, като можете да не изразходвате цялата сума, а само част от нея според нуждите си. Всеки месец изплащате вноски, включващи частта от кредита, която сте използвали, както и лихвите към тази част.

При желание банката може да ви издаде банкова карта, прикрепена към кредита, за да ви улесни максимално. Тя се нарича револвираща кредитна карта. За разлика от останалите видове кредити, при които теглите определена фиксирана сума, с изтеглянето на револвиращ кредит можете да използвате много малка част от отпуснатите средства и бързо да ги погасите. Този тип кредит ви дава по-голяма свобода.

Таксите по револвиращ кредит варират спрямо кредитните институции. Освен усвоената сума по кредита, в месечните ви вноски влизат и дължимите лихви и такси върху текущото задължение. Поради тази причина плащанията често могат да варират от месец за месец, тъй като изчисленията са въз основа на това колко от кредитния лимит сте използвали.

Плюсове и минуси на револвиращия кредит

Основен плюс на револвиращия кредит е икономията на време за бизнеса ви, тъй като не е необходимо да кандидатствате постоянно, а винаги, когато се нуждаете от пари, може да използвате част от кредита.

Друго удобство е банковата карта, която предоставя постоянен достъп до парите, които можете да изтеглите от банкомат, дори и когато банката не работи. При един револвиращ кредит банката дава възможност на потребителя да планира погасяването, без да го обвързва с фиксирани месечни вноски.

Освен положителните страни, той има и отрицателни. Например по-големият лихвен процент в сравнение с традиционните кредити, изчисляването на банковите такси, наказателни лихви при закъснения и прочие го правят не така привлекателен, както изглежда на пръв поглед.

Ако не погасите навреме минималната вноска за месец, вероятно ще ви наложат санкции. Също така трябва да имате предвид, че обикновено при револвиращия кредит се начисляват по-високи лихви в сравнение с потребителския кредит. Още един минус е, че дори да решите да не теглите и стотинка от парите на кредита, ще се наложи да платите такса ангажимент и други такси, описани в договора ви.

При неплащане кредиторът има право да блокира сметката ви, ако не извършвате плащанията си редовно или не покривате минималните вноски, описани в договора. Ако това се случи, няма да можете да използвате повече парите по кредита. Нещо повече – възможно е да се наложи да плащате наказателни такси, дори и да не са ясно упоменати в договора. Някои банки умело ги замаскират в раздел „Общи условия“ на банката.

В случай че предпочетете да изплащате само месечния минимум, лихвата ви може да нарасне значително. В такъв случай по-изгодно би било да се ориентирате към друг заем, отколкото да останете на револвиращ кредит.

Ако договорът, който подписвате с банката или кредитора, няма попълнени всички възможни реквизити, включващи периода на револвинга и сумата, не трябва да го подписвате. Ако подпишете такъв документ, можете да станете жертва на недобросъвестен кредитор и след това да не можете да докажете правата си в съда.

Характеристики на кредитната линия

Кредитна линия е подходяща за финансиране на всички текущи дейности на вашия бизнес, без да е необходимо многократно да кандидатствате за кредит през годината. След одобрение на лимит, средствата се усвояват чрез искане от страна на клиента. Използваната сума от линията се погасява с подадена молба от клиента след захранване на разплащателната му сметка.

При този вид кредити кредиторът определя лимит за сума, която постоянно е на разположение на получателя. Парите от кредитната линия в посочения лимит могат да се теглят и погасяват по всяко време, като длъжникът плаща лихва само върху ползваната сума от лимита. След погасяване на усвоената сума от кредитната линия по условията на договора, лицето може да заяви нова кредитна линия.

Кредитната линия е договорно споразумение между финансова институция (най-често банка) и кредитополучател, което посочва размера на сумата (лимита), който клиентът може да изтегли. Банката може да има изискване към кредитополучателя да извършва минимални погасителни вноски при ползването на кредитна линия.

Основната разлика с револвиращ кредит е, че кредитна линия е еднократна уговорка и когато тя веднъж е изплатена, сметката се закрива и не може да бъде повече използвана. При желание за откриване на нова кредитна линия се кандидатства отново.

При револвиращата или „отворена“ кредитна линия има възможност за повторно отпускане на целия заем без изготвянето на нов договор.

Подобно на повечето кредити, револвиращият кредит и кредитната линия може да се предлагат с или без обезпечение. Това до голяма степен зависи от желания кредитен лимит и условията на банката-кредитор.

И при двата кредита потребителите трябва да имат открита разплащателна сметка в банката-кредитор. По тази сметка те получават и погасяват средствата по заема, като предварително имат определен лимит за теглене. Лихвените проценти се определят от основния лихвен процент и са плаващи. Те се погасяват само върху ползваните авоари, които клиентът вече е теглил от сметката си за оборотни средства.

Лимитът по овърдрафта или кредитната линия, от който потребителят може да се възползва, зависи от месечните му доходи и степента на обезпеченост на кредита. Някои кредитори имат изискване при кандидатстване за овърдрафт да се превежда цялата сума на месечното възнаграждение по сметката. Често овърдрафтът се отпуска за кратък срок до 12 месеца, но удължаването му става автоматично и кредитната линия револвира (подновява се след погасяването ѝ).

Въпреки че кредитната линия се ползва най-често от бизнеса (бизнес кредитна линия) – фирмите и юридическите лица, които се нуждаят регулярно от ликвидни средства, тя може да се ползва и от физически лица за покриване на различни нужди.

22.03.2023

В КОИ СЛУЧАИ ИМАМ ПРАВА НА СИНДИКАЛНА ЗАКРИЛА ПРИ УВОЛНЕНИЕ?

Съгласно чл. 333, ал. 3 от Кодекса на труда, в случаите по чл. 328, ал. 1, т. 2 (при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата), т. 3 (при намаляване обема на работата), т. 5 (при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата), т. 11 (при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях) и чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекса на труда (дисциплинарно уволнение), работодателят може да уволни работник или служител, който е член на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган, през времето, докато заема съответната синдикална длъжност и до 6 месеца след освобождаването му, само с предварителното съгласие на синдикален орган, определен с решение на централното ръководство на съответната синдикална организация. В § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е определено, че „синдикално ръководство” е председателят и секретарят на съответната синдикална организация.

Съгласно чл. 333, ал. 4 от Кодекса на труда, когато това е предвидено в колективния трудов договор, работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на щата или при намаляване на обема на работа след предварително съгласие на съответния синдикален орган в предприятието.

За да има закрила по чл. 333, ал. 4 от Кодекса на труда е необходимо: действащ колективен трудов договор, в който изрично да е предвидена тази закрила, и който се прилага за работниците или служителите – членове на синдикалната организация – страна по договора, или такива, които са се присъединили към договора по реда на чл. 57, ал. 2 от Кодекса на труда.

По силата на тази закрила предварителното съгласие се дава от съответния синдикален орган в предприятието. Във всеки отделен случай необходимо е този орган да бъде изрично посочен в колективния трудов договор. Искането за уволнение се прави от работодателя до съответния синдикален орган, то трябва да бъде писмено и да се отнася за всеки работник или служител, чието уволнение се предприема. Искането трябва да е мотивирано, т. е. в него да се посочват обстоятелствата и съображенията, поради които се иска уволнението на поименно посочения работник или служител, както и основанието на което се иска уволнението му. То трябва да е отправено преди уволнението.

22.03.2023

КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ДО 2050 ГОДИНА?

Kpизиcнaтa cитyaция c пaндeмиятa oт Соvіd 19 пpeocмиcли opгaнизaциятa нa нaшaтa тpyдoвa дeйнocт и ĸaĸвo дa цeним ĸaтo paбoтници и paбoтoдaтeли.Tя бeлeжи пoвpaтнa тoчĸa зa пaзapa нa тpyдa и ceгa cлeд нeйния ĸpaй мнoзинa щe пpoдължaт дa cпecтявaт знaчитeлнo и дa плaниpaт пo paзличeн нaчин пeнcиoниpaнeтo cи, ĸaĸтo и дa тъpcят paбoтoдaтeли c пo-дoбpи здpaвнoocигypитeлни пpoгpaми и гъвĸaвo paбoтнo вpeмe.

Kaĸви пpoцecи и НR тeндeнции ce oчepтaвaт нa xopизoнтa в oблacттa нa тpyдoвия пaзap пpeз cлeдвaщитe 30 гoдини?

Kpaтĸocpoчни тeндeнции дo 2030 г.

Haй-гoлямaтa oнлaйн плaтфopмa зa тъpceнe нa paбoтa Glаѕѕdооr пyблиĸyвa тeндeнциитe cи зa cлeдвaщитe няĸoлĸo гoдинa:

Oфиcитe щe ocтaнaт пpaзни. Koмпaниитe ce възпoлзвaт знaчитeлнo oт пo-ниcĸитe paзxoди зa нeдвижими имoти и възмoжнocттa дa нaeмaт cлyжитeли бeз пpeпpaтĸa ĸъм мecтoпoлoжeниeтo. Гъвĸaвoтo paбoтнo вpeмe e eвтин нaчин дa зaпaзитe cлyжитeлитe, нa ĸoитo ce нaлaгa дa ce гpижaт зa дeцa или възpacтни poдитeли. Cлeд пaндeмиятa 70% oт cътpyдницитe нa Glаѕѕdооr иcĸaт xибpиднa зaeтocт - c пoceщeния нa oфиca пpи нeoбxoдимocт.

Pacoвoтo мнoгooбpaзиe, cпpaвeдливocт и пpиoбщaвaнe ca тeндeнция зa нaбиpaнe нa пepcoнaл, ĸoятo eвoлюиpa oщe пo-бъpзo c движeниeтo Вlасk Lіvеѕ Маttеr и щe ce зacили пpeз cлeдвaщитe гoдини.

Πpepaзглeждaнe нa зaплaтaтa нa диcтaнциoннитe cлyжитeли. Mилиoни xopa ce пpeмecтвaт, зaщoтo зa дa paбoтитe oт вĸъщи, нe e нyжнo дa пpoдължитe дa нaeмaтe cĸъпи жилищa в гoлeмитe мeгaпoлиcи. Toвa пpoмeня ĸoнĸypeнтнaтa cpeдa и зaплaтитe. Haпpимep, ИT paзpaбoтчицитe, ĸoитo ce изнacят oт Caн Фpaнциcĸo и Hю Йopĸ, щe бъдaт изпpaвeни пpeд ĸopeĸции нa зaплaтитe oт -5% дo -30% в зaвиcимocт oт тoвa ĸъдe ce пpeмecтвaт.

Mapĸoвият oфиc вeчe нe e ocнoвaтa нa ĸopпopaтивнaтa ĸyлтypa. Дизaйнът, външният вид и yceщaнeтo зa cтaбилнa цeнтpaлa зaгyбиxa cвoятa знaчимocт пo вpeмe нa пaндeмиятa. Kopпopaтивнaтa ĸyлтypa вeчe нe e cвъpзaнa c oфиca. Oнлaйн oтзивитe зa paбoтнитe мecтa нa cлyжитeлитe зaпoчнaxa дa изигpaят ocнoвнa poля в НR пoдxoдa нa paбoтoдaтeля. Koмпaниитe, ĸoитo изпoлзвaт дaннитe зa нacтpoeниeтo нa cлyжитeлитe ĸaтo бизнec paзyзнaвaнe, щe ce cпpaвят дoбpe пpeз тaзи и cлeдвaщитe няĸoлĸo гoдини. Ceгa тpи фaĸтopa ca нaй-вaжни зa yдoвлeтвopeнocттa нa cлyжитeлитe и ниĸoй oт тяx нe зaвиcи oт oфиca: - тoвa ca yбeдитeлнaтa миcия нa ĸoмпaниятa; "пpoзpaчни" peшeния нa cъпpичacтни лидepи, яceн, paзбиpaeм ĸapиepeн път. И нaй-вaжният бoнyc ĸъм зaплaтaтa e здpaвнoтo ocигypявaнe.

Mнoгo пpoфecии щe cтaнaт нeпoтъpceни. Дaннитe oт Glаѕѕdооr пoĸaзвaт, чe в CAЩ пpeз 2020 г. oфepтитe зa paбoтa в cфepaтa нa ycлyгитe, oбpaзoвaниeтo, aдминиcтpaтивнитe oфиcи, poлитe в тъpгoвиятa и "oтлoжeнoтo" здpaвeoпaзвaнe ca нaмaлeли възмoжнo нaй-мнoгo. Hямaшe тъpceнe нa cпeциaлнocти ĸaтo oтoлapингoлoг, oфтaлмoлoг, мeниджъp нa cъбития, гoтвaч, cтилиcт и дopи yнивepcитeтcĸи пpoфecop.

Cpeднocpoчни тeндeнции: 2030-2050

Cпeциaлиcтът пo чoвeшĸи pecypcи и cтpaтeг зa пpидoбивaнe нa тaлaнти Шaнън Гaйдoc, ĸaтo чacт oт нeйния инфopмaциoнeн пpoeĸт Тhе 2050 Рrојесt, пocoчвa чeтиpи тeндeнции, ĸoитo (в дoпълнeниe ĸъм paзвитиeтo нa тexнoлoгиитe) щe пoвлияят зa близĸoтo бъдeщe нa пaзapa нa тpyдa:

Cтapeeнe нa нaceлeниeтo. Eĸcпepтитe пpoгнoзиpaт, чe бeзпpeцeдeнтнoтo cтapeeнe нa xopaтa щe ce oтpaзи финaнcoвo и cтpyĸтypнo нa пaзapa нa тpyдa в paзвититe cтpaни. Cпopeд OOH (Wоrld Рорulаtіоn Рrоѕресtѕ) дo 2050 г. вceĸи шecти чoвeĸ в cвeтa щe бъдe нaд 65 (16%), oт ĸoитo вceĸи чeтвъpти e житeл нa Eвpoпa и Ceвepнa Aмepиĸa. Hyждитe oт гpижи зa възpacтни xopa щe ce yвeличaт знaчитeлнo. Бpoят нa "caндвичитe" (xopa, ĸoитo ce гpижaт eднoвpeмeннo зa дeцa в ĸoлeж и poдитeли) щe ce yвeличaвa c yвeличaвaнe нa пpoдължитeлнocттa нa живoтa. Bcичĸo тoвa щe пoвлияe нa нaчинa нa paбoтa нa xopaтa, инoвaциитe и бpoя нa мeдицинcĸия пepcoнaл. Koмпaниитe щe тpябвa дa взeмaт пpeдвид пpидoбивĸитe и oбeзщeтeниятa зa гpижи в cвoитe пoлитиĸи пo зaeтocттa.

Училищнитe пpoгpaми в cвeтoвeн мaщaб изocтaвaт oт тexнoлoгиитe. 65% oт днeшнитe yчeници щe бъдaт зaeти нa paбoтни мecтa, ĸoитo вce oщe нe cъщecтвyвaт. Taзи тeндeнция щe yнищoжи нaпълнo тpaдициoнния мoдeл нa диплoмиpaнe и пocлeдвaщa paбoтa в eднa и cъщa oблacт в пpoдължeниe нa дeceтилeтиe. Бъдeщoтo paбoтeщo пoĸoлeниe щe тpябвa нeпpeĸъcнaтo дa ce yчи.

Унивepcитeтcĸoтo oбpaзoвaниe щe зaгyби cвoятa cтoйнocт в близĸo бъдeщe. Oчaĸвa ce тpaдициoннoтo yнивepcитeтcĸo oбyчeниe дa нaмaлee cлeд 2025 г. пopaди пo-ниcĸитe oбpaзoвaтeлни изиcĸвaния в мнoгo ĸoмпaнии. Bcъщнocт opгaнизaции ĸaтo Gооglе и Fасеbооk вeчe ca пpepaзглeдaли дocтa длъжнocтни xapaĸтepиcтиĸи, пpeмaxвaйĸи изиcĸвaниятa зa виcшe oбpaзoвaниe.

Tpyдoвa пeнcия или Wоrktіrеmеnt. Ocтapявaнeтo нa нaceлeниeтo нa плaнeтaтa щe изпpeвapи пpexoдa нa вoдeщитe дъpжaви ĸъм иĸoнoмиĸaтa нa изĸycтвeния интeлeĸт (АІ) и cъщecтвyвa pиcĸ пeнcиoннитe cиcтeми дa ce "пoтoпят". Kpизaтa c пeнcиoннитe нaтpyпвaния oзнaчaвa, чe "тpyдoвaтa пeнcия" зaплaшвa дa зaмeни пeнcиятa зa ocигypитeлeн cтaж, ĸoeтo oзнaчaвa, чe пo финaнcoви пpичини ниĸoгa нямa дa мoжeтe дa ce пeнcиoниpaтe и щe живeeтe oт зaплaтa дo зaплaтa.

Дългocpoчни тeндeнции: 2035-2050

B cтaтия зa изĸycтвeния интeлeĸт в Cтaнфopдcĸaтa eнциĸлoпeдия нa филocoфиятa aвтopитe пpoгнoзиpaт, чe в дoпълнeниe ĸъм aвтoмaтизaциятa, АІ щe ycпee дa cъздaдe и няĸoи мoдифициpaни cъщecтвa. Poбoтиĸaтa и пoдoбни cъщecтвa, cъздaдeни c oглeд нa нaшитe нyжди, щe бъдaт изпoлзвaни в гoлям мaщaб зa paбoтaтa, ĸoятo в мoмeнтa ce извъpшвa oт xopaтa. Дългocpoчнитe тeндeнции cъщo ca cвъpзaни c пpexoдa нa cтpaнитe ĸъм cтaдия нa АІ иĸoнoмиĸa. Учeнитe пpoгнoзиpaт, чe тexнoлoгиятa зa изĸycтвeн интeлeĸт мoжe дa изocтpи нepaвeнcтвoтo cpeд xopaтa пo cвeтa.

Haпpимep, pиcĸoвият инвecтитop Aлeĸcaндъp Πepec Kacapec cмятa, чe oбщecтвoтo вeчe e paздeлeнo нa тpи ĸaтeгopии:

- инoвaтopи;

- пoтpeбитeли;

- "тexнoлoгичнo бeзpaбoтeн".

Чpeз пaзapнaтa cиcтeмa нoвaтopи ĸaтo Илoн Mъcĸ, Tpaвиc Kaлaниĸ и дpyги щe мoгaт дa пoлyчaт пo-гoлямaтa чacт oт бoгaтcтвoтo, cъздaдeнo oт инoвaтивнитe тexнoлoгии, вĸлючитeлнo изĸycтвeн интeлeĸт, ĸoeтo щe им пoзвoли дa cтaнaт oщe пo-бoгaти. Πoтpeбитeлитe, т.e. oбщecтвoтo ĸaтo цялo, щe ce възпoлзвaт oт пoвишeнaтa пpoизвoдитeлнocт и пo-ниcĸитe paзxoди зa cтoĸи.

Ho xopaтa, чиятo paбoтa щe бъдe aвтoмaтизиpaнa, щe ce cблъcĸaт c бeзpaбoтицa. "Texнoлoгичнo бeзpaбoтнитe" щe зaгyбят cпocoбнocттa дa пeчeлят дoxoди, ĸoeтo щe cъздaдe oщe пo-гoлямo нepaвeнcтвo в oбщecтвo, в ĸoeтo oбщитe дoxoди ce yвeличaвaт.

Дългocpoчнo peшeниe нa нepaвeнcтвoтo щe ce ĸpиe нe caмo в дaнъчнoтo oблaгaнe, нaпpимep, нo и в cъздaвaнeтo нa пoдxoдящa oбpaзoвaтeлнa cиcтeмa и мopaлнaтa гoтoвнocт нa xopaтa зa yчeнe пpeз цeлия им живoт.

21.03.2023

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕЛЕН ПАКТ: ЕС ПОСТИГА СЪГЛАСИЕ ЗА ПО-СТРОГИ ПРАВИЛА ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Европейската комисия приветства постигнатото предварително споразумение между Европейския парламент и Съвета за реформиране и укрепване на Директивата на ЕС за енергийната ефективност. Това споразумение бележи още една стъпка към завършването на пакета Подготвени за цел 55 за изпълнение на Европейския зелен пакт и плана REPowerEU. Той отново показва решимостта на ЕС да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г.

За първи път на принципа енергийната ефективност на първо място се предоставя правна сила с ясно изискване държавите от ЕС да вземат предвид енергийната ефективност при вземането на решения в областта на политиката, планирането и големите инвестиции в енергийния сектор и извън него.

Споразумението включва първото по рода си определение на ЕС за енергийна бедност. Сега държавите членки ще трябва да прилагат приоритетно мерки за подобряване на енергийната ефективност сред хората, засегнати от енергийна бедност, уязвимите клиенти, домакинствата с ниски доходи и, когато е приложимо, хората, живеещи в социални жилища. Преразгледаните правила поставят по-силен акцент върху намаляването на енергийната бедност и предоставянето на повече права на потребителите, включително създаването на обслужване на едно гише за техническа и финансова помощ и извънсъдебни механизми за уреждане на спорове.

Споразумението определя цел на ЕС за енергийна ефективност от 11,7 % за 2030 г., което надвишава първоначалното предложение на Комисията Подготвени за цел 55. Тя изисква от държавите членки на ЕС колективно да осигурят допълнително намаляване на крайното и първичното енергийно потребление в сравнение с прогнозите за потреблението на енергия, направени през 2020 г.

Съгласно предварителното споразумение задължението за годишни икономии на енергия почти се удвоява, за да се осигури непрекъснат напредък. От страните от ЕС ще се изисква всяка година да постигат нови икономии в размер на средно 1,49 % от крайното потребление, от 2024 г. до 2030 г., в сравнение с настоящото равнище от 0,8 %. Те постепенно ще трябва да достигнат 1,9 % до края на 2030 г. Това е важен инструмент за стимулиране на икономиите на енергия в секторите на крайното потребление като сградите, промишлеността и транспорта.

Преразгледаните правила също така възлагат по-голяма отговорност на публичния сектор за повишаване на енергийната ефективност. Публичните органи ще трябва систематично да вземат предвид изискванията за енергийна ефективност при възлагането на обществени поръчки за продукти, услуги, сгради и строителни работи. Въвежда се нова годишна цел за намаляване на потреблението на енергия с 1,9 % за публичния сектор. Задължението на държавите от ЕС да санират всяка година поне 3 % от разгънатата застроена площ на сградите, притежавани от публичната администрация, вече обхваща и регионалното и местното равнище.

Фирмите ще бъдат насърчавани да бъдат по-енергийно ефективни съгласно преразгледаната директива. Първо, системите за енергийно управление ще се превърнат в задължение по подразбиране за големите потребители на енергия. Всички предприятия, включително МСП, които надвишават 85 TJ годишно потребление на енергия, ще трябва да въведат система за управление на енергията. В противен случай те ще бъдат подложени на енергиен одит (ако годишното им потребление надвишава 10 TJ). За първи път се въвежда и схема за докладване на енергийните характеристики на големите центрове за данни.

Съгласно договорените правила държавите от ЕС ще трябва да насърчават местните планове за отопление и охлаждане в големите общини с население над 45,000 души. Освен това с преразгледаното определение за ефективни районни отоплителни и охладителни системи минималните изисквания ще бъдат постепенно променени, за да се гарантира напълно декарбонизирано снабдяване с районни отоплителни и охладителни системи до 2050 г. Подкрепата за нови високоефективни когенерационни агрегати, използващи природен газ и свързани с районни отоплителни системи в ефективни районни отоплителни и охладителни системи, ще бъде възможна само до 2030 г., докато всяко друго използване на изкопаеми горива ще бъде забранено за нови мощности за производство на топлинна енергия в такива системи.

Следващи стъпки

Предварителното споразумение сега изисква официално приемане от Европейския парламент и Съвета. След като приключи този процес, новото законодателство ще бъде публикувано в Официален вестник на Съюза и ще влезе в сила.

21.03.2023

КАК ДА ИЗБЕГНЕМ ДЪЛГОВА СПИРАЛА – КОГАТО ЗАПЛАТАТА НЕ СТИГА ДА ПОКРИЕМ РАЗХОДИТЕ СИ

Вече сме обсъждали темата за кредита до заплата и кога (не) е добра идея да го използваме. Основното правило при бързите кредити е те да бъдат изключение, а не да се превръщат в обичайна практика за излизане от затруднено финансово положение.

Но как да постъпите, ако заплатата системно не ви достига? Вземането на един кредит, с който да покриете друг, може да ви вкара в дългова спирала, от която трудно ще се измъкнете. Същото обаче може да се случи и с натрупването на заеми към вашите близки.

Заемите от приятели и роднини също са „нож с две остриета“. Въпреки че при тях (вероятно) няма лихви, историята познава немалко случаи, в които близки хора си развалят отношенията дори заради дребни суми. Затова е добре да се придържате към максимата: „Чисти сметки – добри приятели“. Ето какви са алтернативите:

Поискайте увеличение на заплатата

Ако настоящата ви работа ви харесва и единственият ѝ минус е недостатъчното заплащане, то може би е дошъл моментът да поискате увеличение на заплатата. Насрочете среща с мениджъра си, за да обсъдите възможностите за растеж и развитие във фирмата. Трябва предварително да обмислите своите искания и ясно да изложите на шефа си какво можете да дадете в замяна. Бъдете отворени към идеята не само за увеличение на заплатата, но и за повишение на нова позиция.

Потърсете нова работа

Понякога колкото и опити да правите може да не получите желаното увеличение на трудовото ви възнаграждение. Ако заплатата системно не ви достига, вероятно е време да помислите за търсене на нова работа. Когато кандидатствате, винаги изтъквайте натрупания си опит и се стремете към предложение за по-добра заплата. Понякога за това може да ви помогнат курсове за повишаване на квалификацията. А може и да се преквалифицирате към по-добре платена сфера, но имайте предвид, че започването от нулата винаги е по-трудно.

Потърсете допълнителен доход

Обичате работата си, защото ви дава голяма лична реализация и ви носи удовлетворение, въпреки че не ви се отплаща подобаващо? Тогава помислете как да спечелите допълнителен доход – независимо дали под формата на започване на допълнителна работа, стартиране на собствен бизнес или пасивни инвестиции. Плюсовете на допълнителните доходи са, че вие определяте кога, как и колко. Няма преговори с шефа, липсва и ограничение на идеите. Позволете на креативността си да работи за вас и мислете „извън кутията“.

Не се страхувайте да задавате въпроси

Когато става въпрос за пари, хората често избягват да говорят за тях, защото темата ги кара да се чувстват неудобно. Това се отнася както за тези, които нямат, така и за онези, които имат. Но за да управлявате по-добре финансите си, трябва да се научите да търсите съвети от хора, които имат повече опит. Това ще ви помогне да проучите различни идеи и стратегии за ефективно управление на вашите финанси. Дори можете да получите безплатна финансова консултация за управление на личните средства.

Създайте бюджет и се придържайте към него

Всеки финансов консултант ще ви даде един основен съвет – направете си бюджет, следвайте го и правете корекции, докато не започне да работи във ваша полза. Бюджетът трябва да очертае съотношението между вашите разходи и приходи – така че да можете да планирате разходите си и да ограничите преразхода. Научаването да харчите парите си по-осъзнато ще ви помогне да напреднете във финансов план. След като контролирате бюджета си, ще сте в по-добра позиция да гарантирате, че навиците ви за харчене отговарят на целите ви за спестяване.

Поставете си спестовни цели

И в този ред на мисли – една от най-важните стъпки е определянето на вашите краткосрочни и дългосрочни цели за спестяване. Финансовите цели са мястото, където искате да бъдете благодарение на парите си през следващите 5, 10 и 20 години. Какво искате да постигнете? Колко време ще отнеме? Какви са стъпките за реализация? Запишете целите си и ги поставете на видно място, за да ви служат като напомняне и мотивация. Само когато имате ясна визия, ще можете да правите финансови ограничения в името на вашата мечта.

Доходи – Спестявания = Разходи, вместо Доходи – Разходи = Спестявания

Пренареждайки уравнението, ние всъщност даваме приоритет на спестяванията пред разходите. Това означава, че в момента, в който изтеглим заплатата си, ние разпределяме парите за спестявания и харчим всичко, което е останало след това. Това ограничава ненужното харчене – трябва да се научите да казвате „не“ на неща, от които не се нуждаете. Управлението на вашите финанси изисква много търпение и упорит труд, но тези ежедневни „жертви“ определено ще ви компенсират в дългосрочен план. Ако постоянно работите върху това, финансовото ви състояние ще ви осигури спокойствие и ще разшири възможностите ви за решения, които имат голям ефект върху качеството на вашия живот.

Променете начина си на живот

По правило разходите за вашия начин на живот нарастват с развитието на живота. Тъй като семейството ви расте и нуждите ви се променят, сумата пари, от която се нуждаете, за да финансирате начина си на живот, нараства. Големите домакински покупки, нуждите на децата, наем/ипотека и всякакви други месечни разходи могат да се натрупат, особено ако харчите повече, отколкото спестявате. Ако често се озовавате в преразход, може би е време да помислите за по-бюджетни покупки – например дрехи и уреди втора употреба. В някои сайтове за обяви и групи в социалните мрежи има дори вещи, които се подаряват.

20.03.2023

ТЕХНИКИ ЗА УСПЕХ: ТЕОРИЯТА НА СТИВ ДЖОБС ЗА ЩАСТИЕТО

Шест години преди да си отиде от този свят Стив Джобс изнесе реч, която продължава да отеква и до днес.

„Времето ви е ограничено, затова не го пилейте, живеейки живота на някой друг“, беше посланието на покойния съосновател на Apple към випускници от Станфордския университет през 2005 г., малко след като беше диагностициран с рак на панкреаса и бе разбрал, че му остават между три и шест месеца живот.

Изправен пред собствената си тленност той е осъзнал значението на това човек да живее възможно най-добрия живот, който може да има. Той успя да предаде това послание на випускниците и на останалия свят, който го слушаше.

Посланието на Джобс накара много хора да се замислят относно нещата, които наистина имат значение в собствения им живот. И до ден днешен, когато слушаме тази реч, ние изпитваме нужда да се погледнем в огледалото и да си зададем въпроси, вдъхновени от Джобс. Всички ще бъдем по-щастливи, ако от време на време търсим отговори на тези три въпроса:

Живея ли живота, който искам? Работя ли това, което искам?

След като е чул диагнозата, Джобс е започнал да живее всеки ден, сякаш той ще му бъде последен. Идеята за ограниченото време, с което всеки един от нас разполага на тази земя, няма за цел да ни прави унили. Напротив, тя ни дава сила да използваме това ценно време по възможно най-смисления начин.

Джобс наричаше момента, в който се е изправил лице в лице със смъртта, „най-важният инструмент, който някога съм срещал, за помощ при правенето на големите избори в живота“. Почти всичко, казваше той, нашите страхове, провали и нашата гордост, „изчезват пред лицето на смъртта, оставяйки само това, което е наистина важно“.

Ако днес беше последният ден от живота ми, щях ли да искам да правя това, което ще правя днес?

Това е въпрос, който Джобс казваше, че си е задавал всеки ден, докато буквално е стоял пред огледалото си, след като е получил диагноза за терминално заболяване.

„Когато отговорът е „не“ твърде много дни подред, знам, че трябва да променя нещо.“ Ако си задавах същия въпрос всеки ден през този етап от моя живот и кариера, отговорът щеше да бъде категорично „да!“, споделяше покойният съосновател на Apple.

Призоваваме ви да направите същото. Бъдете готови да си зададете същия въпрос, когато започнете деня си. Обърнете внимание на това, което ви предстои и на чувствата, които то ви кара да изпитвате. Ако сте верни на себе си, може да е плашещо да признаете, че не живеете живота, който искате, но това е единственият начин да се насочите към преследването на нещо ново - нещо, което може да е вашето истинско призвание.

Правя ли това, което обичам?

Както Джобс обясняваше, да живееш живота на някой друг означава да прахосваш твоя собствен. Вместо това той ви призоваваше да намерите ролята, която вие е писано да изпълните.

„Трябва да намерите това, което обичате. ... Работата ви ще запълни голяма част от живота ви и единственият начин да бъдете наистина удовлетворени е да вършите това, което вярвате, че е страхотна работа. И единственият начин да вършите страхотна работа е да обичате това, което правите“, казваше той.

Изследване, публикувано в Harvard Business Review, заключава, че за да бъдат напълно ангажирани и щастливи, хората трябва да чувстват, че работата им има значение и че техният принос помага за постигането на нещо важно.

Когато хората намерят цел в работата си и обичат това, което правят, това не само ще ги направи по-щастливи, но и ще повиши продуктивността им.

20.03.2023

БНБ С ПРОГНОЗА ЗА ИНФЛАЦИЯТА У НАС

Въз основа на очакванията на мениджърите за продажните цени, на допусканията ни за изменението на цените на суровините на международните пазари и в условията на пазара на труда, прогнозираме инфлацията през първото шестмесечие на 2023 г. да следва тенденция към плавно забавяне. Това сочи прогнозата на БНБ, се казва в изданието „Икономически преглед“.

Фактори, които се очаква да продължат да оказват проинфлационно влияние, са прогнозираният съществен растеж на разходите за труд на единица продукция и на частното потребление, запазването на висока инфлация при промишлените стоки в основните търговски партньори на България, както и отпадането на някои от въведените от правителството фискални мерки. Инфлацията при храните се повиши до 25% през декември 2022 г. (спрямо 8.1% в края на 2021 г.).

Тази група имаше най-голям положителен принос за общата инфлация, което се дължеше както на преработените, така и на непреработените храни. В групата на непреработените храни беше регистрирано повишение на цените от 22.3% на годишна база през декември 2022 г. (спрямо 6.0% през декември 2021 г.), се посочва в анализа.

Най-голям принос за поскъпването на непреработените храни имаха подгрупите „месо и месни продукти“ и „плодове и зеленчуци“, което може да се обясни с по-високите цени на вноса на тези продукти, както и с повишените разходи за местно производство в съответствие с поскъпването на продуктите и услугите, използвани за междинно потребление в селското стопанство. Годишната инфлация в групата на преработените храни достигна 26.3% през декември 2022 г. (при 9.2% в края на 2021 г.). Най-голям положителен принос имаше подгрупата „мляко, млечни продукти и яйца“, следвана от „хляб и зърнени храни“ и „захар и шоколадови изделия“. Поскъпването на изброените храни се определяше от възходящата динамика на цените на вноса, както и от растежа на цените на производител в преработващата промишленост в условията на съществено поскъпване на селскостопанската продукция в страната и по-високи разходи на фирмите за заплати, електроенергия, горива и други материали, подчертават от БНБ.

Относно доходите от банката отчитат, че приходите на домакинствата в номинално и реално изражение са продължили да се повишават. „Полученият общ доход на домакинствата в номинално изражение нарасна с 21.1% на годишна база през третото тримесечие на 2022 г., като основен принос за повишението имаше увеличението на пенсиите, следвано от растежа на доходите от работна заплата. Увеличение на годишна база през третото тримесечие на 2022 г. беше отчетено и при приходите на домакинствата от изтеглени спестявания, докато размерът на получените заеми и кредити се понижи на годишна база.

В реално изражение годишният растеж на общия доход на домакинствата също се ускори през третото спрямо второто тримесечие на 2022 г. и достигна 5.1%.

Доходите от пенсии се повишиха с 25% на годишна база в реално изражение през третото тримесечие на 2022 г., докато приходите от работна заплата в реално изражение се понижиха за второ поредно тримесечие с 3.9% на годишна база. По-силното нарастване на общия доход на домакинствата в реално изражение при спад на приходите от работна заплата, които имат основен дял в общия доход, се дължеше на увеличението на алтернативните източници на приходи за домакинствата, като пенсии, доходи от собственост, приходи от продажби и социални помощи.

В съответствие с по-силното нарастване на общия доход растежът на реалния разполагаем доход на домакинствата също се ускори до 6.7% на годишна база през третото тримесечие на 2022 г. при годишно повишение от 4.3% през второто тримесечие на годината“, пише в анализа.

От БНБ очакват през първата половина на 2023 г. отслабване на икономическата активност, за което ще допринася както прогнозираното понижение на запасите в икономиката, така и очакваният по-слаб износ на стоки вследствие на влошаващата се глобална икономическа обстановка и на специфични за България фактори.

17.03.2023

ТЕХНИКИ ЗА УСПЕХ: БЕЗ ПОВЕЧЕ БЪРНАУТ

Когато става дума за ръководене, работа и живот, всички изпитваме стрес, но има начини да се борим с него и да избегнем прекомерните му нива, при които се стига до бърнаут. Можете да опитате да направите четири промени в мисленето си, които могат да ви помогнат да избегнете стреса и да ви направят по-ефективни:

Дайте приоритет на грижата за себе си

Отделете време за дейности, които подхранват ума, тялото и духа ви, като например упражнения, медитация или прекарване на време с любимите хора. Това може да ви помогне да презаредите енергията си и да поддържате умственото и емоционалното си благополучие, което от своя страна ще направи справянето със стреса по-ефективно.

Не се подлагайте на допълнително напрежение

Освободете се от перфекционизма и стремежа към постоянни високи постижения. Научете се да разпознавате кога сте твърде строги със себе си. В резултат на това можете да намалите натоварването, на което сами се подлагате. Това може да ви помогне да се справите по-ефективно със стреса и да избегнете бърнаут.

Променете мисленето си

За да бъдете гъвкав като лидер, трябва постоянно да променяте гледната си точка. Същото важи и за стреса. Когато гледате на ситуация като на проблем, който трябва да бъде решен, може да се почувствате по-мотивирани да намерите решение; може да повярвате, че нещата са под ваш контрол. Тази промяна в перспективата може да ви помогне да управлявате стреса и да избегнете прегаряне. Освен това, виждането на ситуация като проблем, вместо като заплаха, може да намали нивата на стрес.

Разберете какви са вашите граници

Важно е лидерите да знаят до къде точно се простират техните възможности, защото опитите да направите всичко сами може да бъдат непосилни и да доведат до бърнаут. Вместо това е по-добре да бъдете честни със себе си и с другите относно това, което можете и не можете да направите, и съответно да поискате помощ, когато имате нужда от нея. Това може да ви помогне да управлявате по-ефективно работните си отговорности и натоварване, а също така може да насърчи чувството за сътрудничество и подкрепа във вашия екип. Ако нямате възможност или време да направите нещо, бъдете искрени със себе си и помолете за помощ.

Тези четири промени в начина на мислене могат да ви помогнат да се справите по-добре със стреса и да избегнете бърнаут, връщайки на фокус вашата цел и давайки повече яснота върху това, което искате да постигнете в действителност.

17.03.2023

СПАД В БРОЯ НА ОБЯВИТЕ ЗА РАБОТА

Спад в броя на обявите за месец февруари спрямо година по-рано отчита кариерният сайт "Джоб Тайгър" (JobTiger) в месечния си анализ на динамиката на пазара на труда в страната.

В края на февруари предложенията за работа във водещите сайтове за работа са около 46 300, което е с 300 повече спрямо януари, но на годишна база се наблюдава спад в броя им - с около 2500 по-малко от февруари 2022 г., се посочва в съобщението. 

Спад на предложенията през февруари има в повечето сектори. Изключение прави "Хотелиерство и ресторантьорство", при който постепенно стартира активният период за набиране на кадри. Обявите в него са нараснали с 1200 или 19 процента ръст спрямо предходния месец.

Минимален ръст се отчита и в секторите "Производство" (140 предложения повече) и "Строителство" (60 предложения повече), като и при двата нарастването е с по два процента.

При останалите сектори обаче броят на обявите е намалял. Най-голям е спадът в сектора "Търговия и продажби" (450 предложения по-малко, 4 процента спад). В анализа от януари в този сектор имаше голям ръст на обявите (+4600). 

След него се нареждат секторите "ИТ" (320 предложения по-малко, 6 процента спад), "Маркетинг и реклама" (230 предложения по-малко, 14 процента спад), "Здравеопазване и фармация" (220 предложения по-малко, 10 процента спад), "Административни и обслужващи дейности" (190 предложения по-малко, 4 процента спад), "Логистика и транспорт" (40 предложения по-малко, 1 процент спад) и "Счетоводство, одит, финанси" (30 предложения по-малко, 1 процент спад).

Секторът "ИТ" отбелязва най-голям спад при обявите за работа на годишна база. Предложенията в него са с 2600 по-малко от февруари 2022 г., което е спад от 34 на сто. 

Годишен спад е отчетен и в секторите "Маркетинг и реклама" (-14 процента), "Административни и обслужващи дейности" (-6 процента), "Хотелиерство и ресторантьорство" (-4 процента) и "Счетоводство, одит, финанси" (-2 процента). 

С ръст на годишна база са секторите "Логистика и транспорт" (десет процента), "Търговия и продажби" (осем процента), "Строителство" (седем процента), "Здравеопазване и фармация" (пет процента) и "Производство" (три процента).

По-малко предложения са отправени и за работа от вкъщи и/или дистанционна работа през февруари - пет на сто. Техният брой е 4600 и са с близо 260 по-малко от януари. Основна причина за спада им е по-малкият брой предложения в секторите "ИТ", "Административни и обслужващи дейности" и "Търговия и продажби".  Разпределението на тези предложения е: 62 процента в секторa "ИТ", следвани от "Административни и обслужващи дейности" (14 процента), секторите на аутсорсинг индустрията (12 процента) и "Търговия и продажби" (6 процента).

Според разбивката в анализа на кариерния сайт общият брой на обявите във водещите областни градове е намалял с два процента. Дялово най-много са обявите в столицата - 44 процента, следвана от Пловдив (десет процента), Варна (девет процента), Бургас (4 процента) и Русе и Стара Загора с по три процента.

Увеличение с 4 процента има при обявите за работа за бежанци – 2300, което е шест процента от всички обяви.

16.03.2023

ПРЕМИЕРЪТ НА РУМЪНИЯ НАЗНАЧИ AI-АСИСТЕНТ ЗА СЪВЕТНИК

Румънският премиер Николае Чука представи робот на име ION, надарен с изкуствен интелект, и го назначи за свой съветник. Министър-председателят подчерта, че ION е румънски проект, разработен от румънски изследователи. Името му е огледален образ на думата NOI, което на румънски означава „ние“, пише News.ro.

„Той ще получи ролята на почетен съветник на министър-председателя и оценявам, че ще ни помогне да обслужваме по-добре румънските граждани, като информира правителството в реално време за предложенията, проблемите и желанията на румънците“, заяви Чука.

Либералният министър заяви, че най-новият член на обкръжението му – структура, подобна на огледало, със звуков интерфейс, е „първо по рода си международно събитие“, описвайки ION като „първия правителствен съветник, използващ изкуствен интелект“.

„Здравей, ти ми даде живот и сега моята роля е да те отразявам като огледало. Какво трябва да знам за Румъния?“, каза гласът на ION при стартирането.

ION „ще използва технологии и изкуствен интелект, за да улавя мненията в обществото“, като използва „данни, публично достъпни в социалните мрежи“, според правителствен документ, описващ подробно проекта.

Хората в Румъния ще могат също да разговарят с ION на уебсайта на проекта.

„Убеден съм, че използването на изкуствен интелект не трябва да бъде опция, а задължение за вземане на по-информирани решения“, посочва Чука.

Румъния, една от най-бедните страни в ЕС, често е описвана като „Силициевата долина“ на Източна Европа с процъфтяваща сцена на стартиращи предприятия.

16.03.2023

КАК МОЖЕМ ДА ПОГАСИМ БЪРЗ КРЕДИТ ПРЕДСРОЧНО

Бързите кредити стават все по-значителен източник на средства за българите. От онлайн платформата „Ние, потребителите“  дават ценни съвети за хората, които теглят такива заеми.  

„Ако потребителят е имал спешна нужда от пари,  но вече разполага със свободни средства, той трябва да знае, че по всяко време може да погаси заема предсрочно - напълно или частично.  В този случай кредиторът няма право да му изисква лихвите и разходите за оставащата част от срока на договора“, обяснява Габриела Руменова от "Ние, потребителите".

„Кредитополучателят не дължи  обезщетение или неустойка в следните случаи -когато погасяването на заема се извършва в период, през който лихвеният процент по договора за кредит не е фиксиран, погасяването е извършено въз основа на плащане по застрахователен договор, имащо за цел гарантиране връщането на кредита, или договорът е под формата на овърдрафт“, посочва Руменова. 

Във всички други случаи на предсрочно погасяване кредиторът има право на обезщетение. То обаче не може да надхвърля 1% от предсрочно погасената сума по кредита - при оставащ период на договора над една година, и 0,5%  - при оставащ период на договора под една година.

Друго право на потребителя е да се откаже от договора за кредит до 14 дни от сключването му или от деня, в който получи условията по него. В този случай той не дължи неустойки и обезщетение на кредитора, с изключение на направените от него разходи към публични административни органи, които не подлежат на възстановяване.

Важно!

„При упражняване правото на отказ от договора потребителят трябва да изпрати уведомление до кредитора преди изтичане на крайния срок, в който има право да се откаже (14 дни). След това, в срок до 30 дни, трябва да върне на кредитора изтеглената сума плюс лихвата за дните от отпускането на заема до връщането на главницата, като се прилага посоченият в договора лихвен процент. И още нещо важно - правото на отказ важи за заеми над 400 лева, обясняват от "Ние, потребителите". 

15.03.2023

КАК ДА СЕ ВЪЗДЪРЖИМ ОТ ТЕГЛЕНЕ НА БЪРЗИ КРЕДИТИ

Как някои фирми печелят от бързи кредити? Съществува ли болест, наречена "бързи кредити", и как да се излекуваме от нея? Хората ли са виновни, прекалено високите лихви ли са виновни, законите ли са виновни... Къде се корени проблемът?

Не е виновен този, който яде баницата, а този, който му я дава. Пазарът на кредити е една "много голяма баница" в нашата страна, защото буквално се раздават милиарди като заеми. Този сегмент на бързите кредити се разраства с много висока скорост, защото все повече хора предпочитат да изтеглят бързо оборотен кредит, при който не е нужно да доказваш материалните си възможности, съответно – да го върнеш по най-бързия начин.

Обаче така се получава често, че хората теглят – връщат, теглят – връщат, докато не настъпи някакво житейско събитие, което изведнъж прекъсва този кръговрат и това нанася едни непоправими щети в последствие на длъжника, защото той става вечен длъжник. В момента, в който спреш да връщаш, други кредитори започват да ти предлагат също кредитиране, ти започваш да рефинансираш, изпадаш в един кръговрат, в който теглиш кредит, за да върнеш предишния си... Цената е твърде висока.

Фирмите за кредити са законни. Друг е въпросът обаче доколко е законен продуктът, който предлагат.

За съжаление законът не е достатъчно добре развит – направиха се промени в Закона за потребителския кредит, които в известна степен ограничиха безграничното олихвяване. Преди това имаше бързи кредити, които достигаха до 200-300% за една година.

Законът е несъвършен и непълен и дава възможност за редица заобикаляния. Затова съдът е този, който в момента дописва закона и сигурно на година се издават хиляди решения, с които се установява, че длъжникът не дължи толкова пари на кредитора...