17.10.2022

НА ВНИМАНИЕТО НА БИЗНЕСА: СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА В ПОМОЩ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Процедурата по Национален план за възстановяване и устойчивост, която е за получаване на безвъзмездни средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”, е обявена днес, 17.10.2022 г., на следния линк: https://eumis2020.government.bg/.

Настоящата процедура е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и цели да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия.

Помощта по настоящата процедура се предоставя при условията на режим „минимална помощ“ (de minimis), съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.

Максималният размер на помощта за едно и също предприятие в режим „de minimis“, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) и съответно левовата равностойност на 100 000 евро (195 583 лева).

Минимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие - 3 000 лева.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие - 20 000 лева.

Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата за микро, малки и средни предприятия, е до 100 %. По настоящата процедура максималният интензитет на помощта може да бъде до 100 %, като не е налице изискване за съфинансиране на разходите за изпълнение на инвестициите от страна на кандидатите.

Допустими кандидати:

Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

3) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г., относно определението за микро, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва:

Микро предприятие ≥ 41 000 лева

Малко предприятие ≥ 82 000 лева

Средно предприятие ≥ 123 000 лева

5) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице. При определяне на съответствието с изискванията по т. 4) и т. 5) ще се вземат предвид само данните за нетни приходи от продажби и средносписъчен брой на персонала на предприятието – кандидат, без да се отчитат данните на свързани предприятия и/или предприятия – партньори (ако е приложимо), послужили за определяне на категорията на кандидата (микро, малко или средно предприятие) в съответствие с чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

6) Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, описана в Приложение 8. По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за кода на основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008.

7) Кандидатите могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че основната им икономическа дейност не е една от следните сектори:

- сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;

- сектор В „Добивна промишленост“;

- сектор F „Строителство“;

- сектор Р „Образование“;

- сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“.

Допустими дейности:

По процедурата са допустими услуги и решения от следните три групи съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ “:

- Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;

- Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;

- Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

Предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват една или повече от услугите/решенията съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ на Приложение 12. Кандидатите трябва да включат избраните услуги/решения в Приложение 13 „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“.

Задължителен елемент на всички ИКТ услуги и решения е предоставянето на обучение за служителите на предприятието-кандидат за работа с внедрените ИКТ решения.

В случай, че предложенията за изпълнение на инвестиции включват въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система), посочена в т. 4 от Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ, то не е допустимо включването на услуги/решения за въвеждане на отделните модули, посочени в т. 6, 7 и 8 от Списъка. Предложенията могат да включват или услуга/решение за въвеждане на цялостна ERP система (т. 4 от Списъка) или услуги/решения за въвеждане на отделните модули, посочени в т. 6, т. 7 и т. 8 от Списъка.

Услугите и решенията съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“, включени в предложенията, могат да бъдат въведени/ползвани като:

- готови решения, съответстващи на нуждите на предприятието;

- персонализирани услуги/решения, разработени в съответствие с нуждите на предприятието;

- SaaS (Software as a service), когато е приложимо.

В случай, че предложенията за изпълнение на инвестиции включват услуга за въвеждане и сертифициране на системa за управление на сигурността на информацията, съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001, то задължителен краен резултат е придобиването на сертификат за въведената система за управление (СУ). Ако в срока на изпълнение на проекта не бъде получен съответния сертификат за СУ, извършените разходи за въвеждането и сертифицирането й няма да бъдат признати. Сертификатът следва да бъде издаден от орган по сертификация, акредитиран съгласно ISO/IEC/17021 или последващи версии от:

 1. Българския национален орган по акредитация – Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация, от национален орган по акредитация на друга държава-членка на ЕС, от национален орган по акредитация – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или от национален орган по акредитация на държава - кандидат за пълноправно членство в ЕС, които са страна по Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация – EA MLA в област сертификация на системи за управление;

и/или

 1. Орган по акредитация на друга държава – член на IAF MLA (International Accreditation Forum, Multilateral recognition Agreement).

Услугите/решенията в областта на ИКТ, включени в предложенията за изпълнение на инвестиции следва да се ползват/поддържат в предприятието - краен получател най-малко 1 (една) година от окончателното плащане.

Услугите/решенията в областта на ИКТ следва да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат заприходени от предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и да останат свързани с предложението за изпълнение на инвестиция, за което е предоставена помощта, за период от минимум 1 (една) година след окончателното плащане.

Допустими по настоящата процедура са следните видове разходи:

1) Разходи за услуги и решения съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ на Приложение 12.

Разходите за заявените услуги/решения следва да са заложени от кандидатите в Приложение 13 „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите ИКТ услуги и решения“

Продължителността на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

Краен срок за кандидатстване: 19.12.2022 г. 16:30 ч.

Подаването на предложенията за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и подаване на Формуляра и придружителните документи чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от доставчик на квалифицирани електронни удостоверителни услуги по смисъла на чл. 3, параграф 20) от Регламент (ЕС) № 910/2014, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 дни преди изтичането на срока за кандидатстване. Допълнителни въпроси могат да се задават в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ чрез модул „Електронно кандидатстване“, в раздела на процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, секция „Разяснения по процедурата“.

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ и на интернет страницата на СНД на ПИТ (https://mig.gov.bg) в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

17.10.2022

ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПРИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ

Осигурителните системи в България е основата на социалното осигуряване в страната. Тя е изградена с цел да предпази хората от негативни явления, от така наречените социални рискове или осигурителни събития (рискове). Тези рискове включват старост, болест, смърт, трудова злополука и професионално заболяване, инвалидност, безработица, нетрудоспособност заради майчинство, заплащане на лечение и специфични рискове.

За да се ползват от правата си в осигурителната система за някои от рисковете, хората следва да имат натрупат съответен осигурителен стаж на база предварително внесени осигурителни вноски. Законът в страната ни дава право в определени случаи осигурителен стаж да се придобива и без да бъдат осъществявани осигурителни вноски. Един от случаите е, когато се ползва обезщетение за отглеждане на дете. Какви са основанията за това?

За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, за отпуск за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година, също и времето, през което лицето е получавало обезщетение за безработица.

С промените в Кодекса на труда от 1 август 2022 г. се измени и допълни и Кодекса за социално осигуряване. В него се правят изменения и допълнения, свързани с осигурителния стаж на работниците и служителите, които не са направили вноски за социално осигуряване. Към горните основания се допълва точка, че за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето, през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), през които не са имали право на парично обезщетение.

Този текст от закона се отнася до времето, което се зачита за осигурителен стаж без да се правят осигурителни вноски. С допълването на разпоредбата след измененията от 1 август 2022 г., законодателят включва и зачита като осигурителен стаж и времето през което самоосигуряващ се баща (осиновител), който се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, е получавал парични обезщетения за временна неработоспособност за отглеждане на дете до 8-годишна възраст. Зачитат се и периодите на временна неработоспособност за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), през които той не е имал право на парично обезщетение.

Допълнението в нормата е направено с цел включването на периодите, през които бащата (осиновителят) е имал право и е получавал обезщетението за гледане на дете до 8-годишна възраст или е гледал детето, но не е имал право на обезщетение във времето, което се зачита за осигурителен стаж без внасяне на осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица. На осигурените лица тези периоди се зачитат за осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете).

 

Справка:

чл. 9, ал. 2, т. 1 Кодекса за социално осигуряване

чл. 9, ал. 2, т. 5 Кодекса за социално осигуряване

17.10.2022

ДИГИТАЛНАТА ПЛАТФОРМА НА ББР ОСИГУРЯВА РЕСУРСИ ЗА СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС

С обствен бизнес или служител до живот – в днешно време това не е дилема за все повече хора, които избират сами да управляват времето и професионалния си растеж и се впускат в собствено бизнес начинание. Въпреки че звучи лесно за постигане, да развиеш собствен бизнес е много повече от идея и всъщност изисква много проучване, работа, анализи и, вероятно – допускане на грешки.

Ако в момента се намирате на прага на нов етап, в който искате да оставите трудовите правоотношения в миналото и да си станете сами шефове, сигурно ще ви е полезно да имате до себе си съветник. Някой, който да ви помага във взимането на решения, в изготвянето на бизнес план, на маркетинг концепция и още много детайли, за които сигурно дори не се и сещате. Да си наемеш консултант обаче е доста скъпа инвестиция, така че повечето хора се справят сами и разчитат на собствените си усилия.

Има няколко стъпки в началото на този дълъг процес, с които е добре да сте наясно. Като начало – идеята. Има ли други подобни разработени бизнеси, как функционират и какво е уникалното им предимство са въпроси, които трябва да си зададете, преди да сте започнали каквото и да е.

След това идва бизнес планът – какво ще правите, какви са опасностите и рисковете, но и ползите и възможностите, какви са очакваните разходи и кога евентуално ще излезете на плюс. Къде има потенциал за растеж и кой може да ви е полезен с ресурси (човешки или финансови) и кой е най-лошият вариант за развитието на бизнеса ви – на всичко това трябва да сте готови да отговорите откровено. Регистрирането на дружество е следващата крачка, която изглежда елементарна, но ако ви е за първи път, по-добре ползвайте услугите на фирма, която ще ви спести време и нерви.

Честито, вече имате фирма, вие сте неин управител, можете да започвате бизнеса си! Това е етапът, в който много хора разбират, че има нещо, което са пропуснали, а именно – нуждата от реклама. Никой не е по-голям от рекламата и това важи със сигурност и за вашата бизнес идея, така че – запретвайте ръкави и започвайте да проучвате опции за популяризиране. Онлайн рекламата в днешно време е най-търсената от всички останали видове, но ако вашият бизнес изисква реклама на открито, по радио или телевизия – обърнете се към тези канали. Добре е да се консултирате с маркетинг специалист, който да ви помогне да си съставите стратегия и да ви помогне да я изпълнявате и да „развъртите“ бизнеса максимално бързо и успешно.

Това в общи линии са основните стъпки по пътя от идея към работещ бизнес, само че ако беше толкова елементарно, сигурно всички хора щяха да имат свой бизнес. Истината е, че на всеки етап ще срещате спънки и проблеми и ако искате да се чувствате малко по-уверени в това, което правите, ви е необходим партньор с опит.

Но кой да е той?

Родена именно с цел да бъде подкрепа на хора, стартиращи бизнес в България, дигиталната платформа Business Booster предлага помощ от първата стъпка до успеха на всяка идея. Платформата е създадена от Българската банка за развитие (ББР) и има за цел да подкрепи малкия и средния бизнес още от старта, както и да се справя с предизвикателствата и да расте уверено.

Business Booster осигурява ключови ресурси и услуги, които са от помощ в създаването, подпомагането и развитието на малък и среден бизнес в България. Платформата може да бъде важен партньор на стартиращите предприемачи в страната, давайки им възможност не само да кандидатстват за финансиране, но и да намерят най-точната и полезна информация за техния бизнес.

Business Booster съдържа в себе си няколко ключови елемента - бизнес академия, е-маркет, възможност за онлайн консултация и кандидатстване за финансиране в реално време. Услугата стартира с програма „Микростарт“, която предлага финансиране до 50 000 лв., а скоро предстои и добавянето на нови финансови програми за нуждите на малкия и средния бизнес.

Всички потребители могат да разчитат на съдействие от страна на Вики – дигитален 3D анимиран асистент, който ще ви помага във всяка стъпка, така че да ползвате платформата с удоволствие и лекота. Чатботът ще ви навигира в основните секции на платформата и ще отговаря на въпросите ви.

За да отговаря напълно на съвременните изисквания на хората, платформата осигурява изцяло онлайн управление на документите и не изисква физическо присъствие в офис. Всичко се подписва онлайн, а създаването на фирмен профил става с въвеждане на ЕИК, след което данните се зареждат автоматично чрез интеграция с Търговския регистър.

Нужен ви е квалифициран електронен подпис, а до края на годината ще бъде въведена и бек офис системата Credit Quest, която ще ускори разглеждането на кредитни апликации.

За тези от вас, които имат нужда от малко опресняване на знанията или буквално за придобиване на нови, ще е полезна безплатната бизнес академия. Тя събира в себе си информация, наръчници и ресурси, с които да стартирате своя бизнес.

Платформата ще ви съдейства и с трудната понякога задача да създадете дигитално лице на бизнеса си – сайт или онлайн магазин. В рамките на Business Booster е интегрирано цялостно решение за предприемачите, които искат да достигнат до повече клиенти онлайн и това е работещият E-маркет – просто влизате и стартирате.

Business Booster е създадена с желание да подпомогне и подкрепи всички българи, които имат предприемаческо мислене и не се страхуват да опитат да развият свой бизнес. Платформата осигурява леснодостъпна и разбираема финансова услуга, много ресурси и информация и улеснява прехода от бизнес идея към истински работещ бизнес, което е и мечтата на всеки със страст към собствените начинания.

14.10.2022

ПРАВО НА ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

В България има възможност за медицинска рехабилитация по две програми, като при едната разходите се покриват изцяло от държавния бюджет чрез Националната Здравно-Осигурителна Каса (на рехабилитация с направление по клинична пътека), а при втората програма една част от разходите се покриват от лицето и една част от държавния бюджет (на рехабилитация по Националния Осигурителен Институт).

Рехабилитацията по клинична пътека е с престой от 7 дни, като Здравно-осигурителната Каса поема един път в годината рехабилитация по съответната клинична пътека, а рехабилитацията по програма на Националния Осигурителен Институт е с престой от 10 дни и за разлика от рехабилитацията по клинична пътека се доплаща.

Какви са условията за ползване на правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация?

Лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са внесени или дължими осигурителни вноски за тези рискове за период от 6 календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията.

В периода от 6 календарни месеца се включва и времето на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете, на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане, както и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст. Също така и времето на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година, както и времето, през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), през които не са имали право на парично обезщетение.

Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от 6 календарни месеца обаче не се прилага за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест. Право на помощите имат и лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по законовите разпоредби.

Условията за ползване и изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация на лицата, както и процедурите за избор на юридически лица - изпълнители на тази дейност, се определят с наредба на надзорния съвет на Националния осигурителен институт.

Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващ лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация, която се отразява в медицинско направление.

Медицинското направление се издава в два екземпляра и в него се документират заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и съответните медицински изследвания. Направление се издава до 30 календарни дни преди датата на постъпване при съответния изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация.

Лицата които искат да се ползват от правото си на профилактика и рехабилитация, следва предварително да подготвят следните документи:

Документи за прием по клинични пътеки:

 1. Лична карта;
 2. Направление за хоспитализация (бланка на МЗ–НЗОК, № 7) в два екземпляра, издадено от личния лекар;
 3. Копие от Епикриза за проведено лечение в болница за активно лечение (за определени клинични пътеки);
 4. Етапна епикриза от личния лекар или специалист за проведено лечение в амбулаторни условия (при изискване от съответните Регионални Здравно-Осигурителни Каси);
 5. Резервация за лечебното заведение;
 6. Ако пациентът не може да се самообслужва, изисква се придружител (здравно-осигурителната каса не поема неговите разходи)

Документи за рехабилитация по НОИ:

 1. Медицинско направление.
 2. Документ за самоличност.
 3. Документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на лицето. При малките хора с ТЕЛК не е задължително.
 4. Лична амбулаторна карта и/или медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.
 5. Eкспертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия (за лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто).
 6. Експертно решение за признаване на професионална болест (за лицата с професионална болест).

 

Справка:

Чл. 13в от Кодекса за социално осигуряване

Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация

14.10.2022

ОКОЛО 32 000 ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ВЪЗРАСТНИ ЩЕ ПОЛУЧАТ ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА ПО ПРЧР 2021-2027 Г.

Около 32 000 хора с увреждания и възрастни, които са зависими от грижа, ще получат интегрирани услуги според индивидуалните им потребности по мярката „Грижа в дома“. Процедурата се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021 - 2027 г.) към Министерството на труда и социалната политика и вече е отворена за кандидатстване от Управляващия орган на програмата. Проектни предложения могат да подават общините, като е допустимо кандидатстване в партньорство с други общини. Бюджетът на процедурата е 175 млн. лв. Основната цел на мярката „Грижа в дома“ е осигуряването на подкрепа в домашна среда за хората с увреждания и възрастните, които са зависими от грижа.

Чрез операция „Грижа в дома“ ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Услугите ще се предоставят на нуждаещите се за период от 12 месеца и ще включват доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, профилактика на здравето и социално значими заболявания и съдействие, предоставяне на психологическа подкрепа. По мярката ще бъде осигурен и транспортът на персонала от и до домовете на хората в нужда, както и обучения и супервизия на служителите.

Дейностите по операцията ще се реализират до 2025 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения от общините е 31 януари 2023 г. Условията и документите за кандидатстване са публикувани в уебсайта на ПРЧР и на ИСУН.

13.10.2022

РАБОТОДАТЕЛ Е ДЛЪЖЕН ДА ИЗДАВА ПОИСКАНИ ОТ РАБОТНИК ДОКУМЕНТИ

Може ли работодател да ми откаже служебна бележка за това на какъв договор съм, колко получавам и каква позиция заемам? Необходима ми е, за да искам и получа заем от банка?

Кодексът на труда изрично определя задължението на работодателя да издава определени документи на работника или служителя. Това става по писмено искане. Чрез него работодателят се задължава да издаде и предостави необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение. Това трябва да стане в 14-дневен срок от искането.

Искането, освен писмено, трябва и да бъде заведено в съответната канцелария, служба, отдел на работодателя. То трябва да е свързано с факти от трудовото правоотношение - договор, суми за получаване, характеристика на позицията, продължителност на работа и др. Важно е да се знае, че в писменото искане трябва да се посочи от точно каква информация има нужда служителят или работникът. Работодателят трябва да се съобрази именно с посоченото в писменото искане.

Не е необходимо работникът или служителят да мотивира искането си, нито да посочва защо точно му трябва. Работодателят е длъжен в горепосочения срок от 14 дни да отговори на работника или служителя - по-точно да му издаде и предаде съответния документ. Последният може да е във вид на удостоверение или служебна бележка. Предаването може да стане на ръка срещу подпис, по пощата чрез обратна разписка или по друг подобен официален, ангажиран начин. 

Иначе според Кодекса на труда по писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен пак в 14-дневен срок "да му предостави обективна и справедлива характеристика за неговите професионални качества и за резултатите от трудовата му дейност или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател". При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят пък е длъжен да издаде заповед за уволнение или друг документ, с който се удостоверява прекратяването му.

Кодексът на труда въведе задължение на работодателя да води и трудово досие на работника или служителя. То се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение. Работникът или служителят има право да получава заверени копия от съхраняваните документи. Това става по гореописания вече начин за получаване на документи от работодателя - чрез писмено искане.

Кодексът на труда отбелязва и още някои задължения на работодателя. Така например той е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил. За целта трябва да му осигури работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение, работно място и условия в съответствие с характера на работата, както и здравословни и безопасни условия за труд.

Длъжен е да осигури и длъжностна характеристика. Екземпляр от нея се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор срещу подпис и се отбелязва датата на връчването. В Кодекса на труда има дори задължение на работодателя "да пази достойнството на работника или служителя по време на изпълнение на работата по трудовото правоотношение".

Работодателят е длъжен и да осигурява работника или служителя при условия и по ред, установени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване.

13.10.2022

КОИ СЕКТОРИ ТЪРСЯТ РАБОТНИЦИ

Българските работодатели значително ще забавят темпото на наемане на нови служители в периода октомври 2022 г. - март 2023 г. Според третото прогнозно проучване на Българската конфедерация по заетостта (БКЗ) 14% от анкетираните 1100 компании в пет региона на страната планират да намалят работната сила през следващото шестмесечие в сравнение с 6% за същия период миналата година.

В допълнение 43% прогнозират увеличение на персонала и също толкова работодатели от дванадесет индустриални сектора ще запазят числеността на служителите си. Така нетният коефициент на заетостта — разликата между работодателите, които планират да намалят работната сила, и тези, които прогнозират да я увеличат, е +29%, или спад от 11% спрямо предишния изследван период.

„Резултатите от изследването илюстрират тревожната обстановка не само в България, но и в целия свят. Главоломната инфлация и постоянно растящите цени може да доведат до увеличение на заплатите, но те няма да догонят бързото обезценяване на парите. Затова много работодатели вече предприеха мерки да ограничат сериозно разходите си, включително под формата на съкращения и замразяване на новите назначения,” коментира Надя Василева, председател на Българската конфедерация по заетостта.

„Не е за пренебрегване и фактът, че за първи път от началото на проучването процентът на работодателите, които не са сигурни дали ще наемат или съкращават служители, е нулев. Икономическата несигурност не им дава повод да планират разширяване на екипите си, но сега е и времето да обмислят какви таланти ще са им нужни, след като отмине бурята.”, допълни тя.

Работодателите от дванадесетте индустрии, включени в изследването, споделят положителни, но скромни планове за наемане на нови служители. Най-оптимистични прогнози за следващите шест месеца отново имат работодателите от секторите „Информационни технологии” (+30%), „Аутсорсинг” (+13%) и „Производство” (+10%), въпреки че и трите регистрират значително намаление от съответно 19%, 18% и 14%.

В секторите „Търговия на едро и дребно” и „Транспорт, складиране и комуникации” коефициентът на заетостта е +10% и +8% — ръст от съответно 5% и 3% в сравнение с последното шестмесечие. Увеличение между един и два процентни пункта се наблюдава и в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” (+5%), „Строителство” (+4%), „Електричество, газ и вода” (+4%) и „Селско, горско и рибно стопанство” (+4%).

„Ако до скоро много служители се радваха на лукса да избират между различни възможности за работа, днес всички усещат бича на инфлацията и притесненията им не спират да растат. Ето защо много от тях ще предпочетат да останат на настоящото си работно място, а други ще потърсят препитание в големите градове на страната,” добави Надя Василева.

В София 70% от анкетираните работодатели прогнозират ръст на работната сила —осем процентни пункта по-малко спрямо предишното шестмесечие. В Пловдив коефициентът на заетостта остава без промяна, като 8% от работодателите планират увеличение на персонала. Прогнозата на работодателите от региона на Варна регистрира ръст от четири процентни пункта, достигайки коефициент на заетост от +10%.

Търсещите работа ще могат да намерят възможности за реализация също в Бургас и Русе, където прогнозите на работодателите се увеличават с два процентни пункта и достигат съответно +7% и + 5% за периода октомври 2022 г. - март 2023 г.

12.10.2022

УВЕДОМЯВАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР

Не са рядкост случаите, когато паралелно с изпълнението на задълженията ни по трудов договор, получаваме оферти за допълнителна работа под формата на граждански договор.

Повечето хора изпитват притеснение при получаването на подобни предложения, защото считат, че работодателят им няма да позволи да работят и на друго място.

Следва ли обаче работодателите да се месят в подобни ситуации и трябва ли да бъдат уведомявани при сключване на граждански договор с техен работник или служител?

Работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорена забрана в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение поради защита на търговска тайна и/или предотвратяване на конфликт на интереси.

В случай че такава забрана не е регламентирана в индивидуалния трудов договор, то не е необходимо да уведомявате основния си работодател, но задължително следва да декларирате това обстоятелство пред работодателя си по втория трудов договор, както и да декларирате осигурителните доходи, върху които се дължат осигурителните вноски.

Забраната за полагане на допълнителен труд при друг работодател може да се уговаря само поради защита на търговска тайна и/или предотвратяване на конфликт на интереси. Това само по себе си гарантира правото на труд на работниците и служителите, включително при друг работодател, като същевременно с това отчита необходимостта от защита на търговските интереси на работодателя и/или предотвратяване на конфликт на интереси, които следва да се избягват, когато работникът или служителят работи при повече от един работодател.

В закона са предвидени и случаи, при които се забранява полагането на допълнителен труд от работници или служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки - за работа при същите или други специфични условия. Същото важи и за тези длъжности и професии, които са определени изрично в закон или в акт на Министерския съвет.

Всичко изброено до този момент се отнася само и единствено в случаите, когато взаимоотношенията между страните са уредени посредством трудов договор, по смисъла на Кодекса на труда.

Как стоят обаче нещата при сключването на гражданските договори, когато същевременно сме назначени и на трудов договор?

При гражданския договор изпълнителят сам организира трудовата си дейност и постига дължимия в договора резултат, независимо дали е обвързан с други граждански или трудови договори. Гражданският договор не се регистрира в НАП. Страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на нормите на закона и на добрите нрави.

Понеже в Кодекса на труда никъде не е упоменато изискване към работниците и служителите да искат разрешение от работодателя или да го уведомяват за сключване на отделни граждански договори, то може да се твърди, че работещите по трудов договор нямат този ангажимент и работодателите не следва да изискват подобна информация.

 

Справка:

Чл. 111, чл. 112 от Кодекса на труда

чл. 9 на Закона за задълженията и договорите

12.10.2022

БЛИЗО 2 МИЛИАРДА ЛЕВА СА ИЗПЛАТЕНИ ПО МЯРКАТА "60 НА 40"

Близо 2 милиарда лева са изплатени за 28 месеца по мярката "60 на 40" за запазване на заетостта в условията на пандемията от Covid-19. Данните са от предварителен анализ на НОИ за ефекта от прилагането на мярката, която приключи в средата на тази година.

Първото плащане по "60 на 40" датира от 15 април 2020, последното е направено на 25 август т.г., като пари са превеждани на всеки 4 дни.

Подкрепа за 342 000 работници са получавали 13 700 работодатели.

В най-голяма степен плащанията са концентрирани в икономическите дейности хотелиерство и ресторантьорство, търговия, преработваща промишленост и транспорт. 2/3 от бизнеса и от спасените работни места са в 8 области на страната.

Между тях се отличава София-град, където са регистрирани 1/3 от подкрепените.

Останалите области са Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград, Русе, Стара Загора, Софийска област.

11.10.2022

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ И ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

България е сред страните в Европейския съюз, в които процентът на заболеваемостта на населението е един от най-високите. Това неминуемо се отразява и на взаимоотношения между работещите и работодателите, които съответно са двете страни на трудовите правоотношения.

Благодарение на социалната система, държавата се е погрижила да обезпечи случаите, в които работещите следва да ползват отпуск, поради временна неработоспособност и при трудоустрояване. Кой има право на обезщетение в тези случаи?

Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст.

Осигурените лица за трудова злополука и професионална болест имат право на парично обезщетение за трудова злополука или професионална болест, както и на обезщетение при трудоустрояване в тези случаи независимо от продължителността на осигурителния стаж.

Паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) и помощите от държавното обществено осигуряване се изчисляват и изплащат от Националния осигурителен институт на осигурените лица по декларирана от тях лична платежна сметка, обозначена с Международен номер на банкова сметка (IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка, или от клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната.

Ако лицето няма право на обезщетение или помощ, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по изплащането на обезщетенията и помощите или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт, издава разпореждане за отказ. Разпореждането се отменя, ако в давностния срок по закон лицето или осигурителят представят нови или допълнителни доказателства, установяващи правото на обезщетение или помощ.

Длъжностното лице издава разпореждане за спиране на производството по отпускането или изплащането на обезщетенията за временна неработоспособност, трудова злополука или професионална болест, трудоустрояване, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), когато са обжалвани актове на органите на медицинската експертиза. Също така когато е необходимо да бъде извършена проверка от контролен или друг компетентен орган относно обстоятелства от значение за правото или размера на обезщетението, като в този случай спирането е до приключване на проверката, но за не повече от 6 месеца, както и когато не са предоставени данни за издадените болнични листове и решенията по обжалването им в определения за това регистър.

Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.

Паричните обезщетения за временна неработоспособност се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия за инвалидност за същото заболяване, с изключение на случаите, когато болничният лист е издаден при обективни данни за обостряне на състоянието, както и с интервенции, свързани с лечение на хроничното заболяване.

 

Справка:

чл. 40, чл. 33, ал. 5, т. 12. от Кодекса за социално осигуряване

10.10.2022

МОЖЕ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЯТ ДА МЕ ТЕСТВА НА ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА?

Хората, които участват в изследването с детектор на лъжата, правят това на доброволен принцип и подписват декларация за това. В България няма законова уредба, която да позволява на работодателите да правят такива изследвания. Винаги може да откажете да минете на полиграф (детектор на лъжата).

Полиграфът (детектор на лъжата) и други подобни технологии навлизат сериозно в личното пространство на служителите. Тяхната употреба повдига както прави, така и етични въпроси.

Конституцията на Република България прокламира, че никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без доброволното му писмено съгласие. Отделно, съгласно Кодекса на труда, работодателят е задължен да пази достойнството на работника или служителя.

В такъв случай отказа на работник или служител да премине теста през полиграф или друго подобно техническо средство не е нарушение на трудовата дисциплина. В трудовото законодателство резултатите от такива тестове не са основание за носене на дисциплинарна отговорност или за освобождаване от заеманата длъжност.

В закона няма изрично определени правила относно допустимостта на такива тестове и изпитания от страна работодателя към служителя. Поради това те могат да бъдат използвани само при наличие на изрично информирано съгласие от съответните служители. Тъй като обаче в контекста на трудовите и служебните отношения е спорно, доколко двете страни са равнопоставени (винаги е налице йерархическа подчиненост), много трудно може да се докаже, че съгласието е дадено доброволно, без външна принуда. Подлагането на служител на детектор на лъжата е нарушаване на личните му свободи.

Дори в Наказателно- процесуалния кодекс тази експертиза не е сред способите на доказване  и резултатите от нея не се приемат като доказателство в съдебния процес.

Работодателят няма право да изисква повече информация от тази, предвидена в трудовото законодателство. Той няма право и да разкрива Ваши лични данни на трети лица без Ваше съгласие, освен в случаите когато законът постановява друго.

При отклонение на работодателя от трудовото законодателство, работника или служителя има пълното право да сигнализира „Главна инспекция по труда“, осъществяваща цялостния контрол за спазване на трудовите разпоредби.

Справка:

чл.127, ал.2 от Кодекса на труда

07.10.2022

МОЖЕ ЛИ ДА РАБОТЯ, АКО НЯМАМ 18 ГОДИНИ?

За да започнете работа трябва да имате навършени 16 години. Законът забранява приемането на работа на лица, ненавършили 16 години.

Допуска се по изключение приемане на лица под 16 години само за определени видове работи: – от 15 до 16 години за извършване на работи, които са леки (не изискват полагането на значителни физически усилия), не са опасни или вредни за здравето и за правилното физическо, умствено и нравствено развитие и чието изпълнение няма да ти пречи дапосещаваш редовно училище или да участваш в програми за професионално ориентиране или обучение.

На ученически длъжности в цирковете могат да се приемат момичета, навършили 14 години, и момчета, навършили 13 години; в областта на изкуствата могат да бъдат наемани и лица под 15 години – за участие в снимане на филми, подготовка и изнасяне на театрални и други представления могат, но трябва да им се осигурят облекчени условия и съответствие с изискванията за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие. Ако си навършил 14 години, но все още нямаш 15, можеш сам да подпишеш трудовия си договор, като към него се прилага предварително писмено съгласие на твоя родител или попечител. Ако нямате навършени 14 години, тогава трудовият договор се сключва от вашия родител или настойник.

Има работи, за които е задължително да си навършил 18 години. Забранено е лица под 18 години да се приемат на тежки, вредни и опасни работи. За непълнолетните лица се забранява работа, която е:

 • извън техните физически или психически възможности;
 • свързана с излагане на вредно физично, биологично или химично въздействие, особено с токсични агенти, канцерогени, агенти, причиняващи наследствено генетично или вътреутробно увреждане; -свързана с вредности, които по какъвто и да е друг начин оказват постоянно неблагоприятно въздействие върху здравето;
 • в условия на радиация;
 • при изключително ниски или високи температури, шум или вибрации;
 • свързана с риск от трудови злополуки, за които се предполага, че не могат да бъдат осъзнати или избегнати от непълнолетния поради неговата физическа или психическа незрялост.

За лицата под 18 години е установено намалено работно време от 35 часа седмично и 7 часа дневно при петдневна работна седмица (за сравнение – нормалната продължителност е 40 часа седмично и 8 часа дневно).

Работниците и служителите, ненавършили 18 години, имат право на удължен основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни, включително и за календарната година, през която навършват 18 години (за сравнение – в общия случай минималният размер на основния редовен платен годишен отпуск е 20 работни дни).

06.10.2022

ПЪТНИ ПАРИ ПРИ КОМАНДИРОВКА

На командирования се заплащат пътни пари за отиване до мястото на изпълнение на задачата и обратно, както и превозните разноски за обществен транспорт в чертите на населеното място.

Когато между населеното място, където е мястото на постоянната работа, и мястото на командироването има повече от един вид превозно средство (самолет, експресен влак, бърз и обикновен влак, автобус, кораб и др.), то се определя по преценка на командироващия, като се вземат предвид условията на превоза, естеството на извършваната работа, необходимото време и др. Видът на превозното средство се посочва в заповедта за командировка.

Когато в заповедта за командировка е посочено командированият да пътува с лично моторно превозно средство, се изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение.

В заповедта за командировка задължително се посочват данните за вида и марката на личното моторно превозно средство, за разхода, вида и цената на горивото, за маршрута и разстоянията в километри по републиканската пътна мрежа, по които се установяват пътните пари.

Когато с командирования пътуват и други командировани лица, командироващият изплаща пътни пари само на него.

На лицата, командировани да придружават чуждестранни гости, се заплащат пътни пари по цени на превоз, ползван от гостите.

На командированите НЕ се заплащат пътни пари:

 1. когато ползват безплатен превоз;
 2. за отиване до мястото на командироването, когато се намират там на друго основание;
 3. за връщане в мястото на постоянната работа, когато виновно не се завърнат своевременно след изпълнение на служебната задача.

Когато командированите имат право на пътуване по намалени тарифи, независимо дали то е използвано, пътните пари им се заплащат по тези тарифи.

Когато няма възможност да се нощува в мястото на командировката, на командирования се разрешава да нощува в съседно селище и му се заплащат съответните пътни разноски.

На командированите за повече от 1 месец може да се разрешава един път месечно през някой от почивните и празничните дни да се завръщат в мястото на постоянната си работа, като им се заплащат пътните разноски. За тези дни не се заплащат дневни пари. Квартирни пари се заплащат само за нощуване в мястото на командировката в размер на действително платените (вкл. за данъци и такси) срещу представен документ, издаден по установения ред, но не повече от утвърдената сума за една нощувка.

06.10.2022

ПОЛУЧАВАНЕ НА БЪРЗ КРЕДИТ С ЛОШО ЦКР

Зад абревиатурата ЦКР стои т. нар. Централен кредитен регистър – информационна система, поддържана от Българската национална банка. Тя съдържа актуална информация за всички активни кредити, отпуснати от банките, небанковите институции, дружествата за електронни пари и платежните институции.

В Централен кредитен регистър се съхранява кредитната история на всички хора, които са теглили кредити от регистрирани институции, и до него се допитват всички фирми преди да отпуснат заем. По този начин кредитните институции разбират дали клиентите им са представили достоверна информация какви кредити имат и дали са ги покривали редовно в миналото.

В кредитния регистър се пазят данни за всички настоящи и минали кредити 5 години назад и ако през това време клиентът е забавял плащания или изобщо не си е покривал задълженията, се води с лошо ЦКР. Броят на закъсненията по изплащането на вноски също е отбелязан. При проверка на лице неговите кредити се разпределят в 4 групи – редовни, под наблюдение (закъснение между 30-90 дни), необслужвани (90-180 дни) и загубени (над 180 дни).

Давността на Централен кредитен регистър означава, че ако сте имали забавяния по кредити преди повече от 5 години, това няма да бъде отразено в справката към кредитните институции. Ако обаче сте имали по-скорошно забавяне, то не можете да направите нищо, за да го прикриете. Затова пък можете да сте последователни в следващите си плащания, което ще покаже, че сте отговорни към заемите си.

Банков кредит с лоша кредитна история

Шансовете да ви одобрят за кредит от банка са по-малки от тези при клиенти с добро ЦКР, но все пак не е невъзможно да получите заем. Условията в този случай може да бъдат малко по-различни, като по-висока лихва или някакви допълнителни такси. Не само небанковите институции, но и някои банки дават възможност на много хора да теглят бързи кредити, но за всеки от тях договорът може да има различни условия.

На всеки може да се случи да закъснее с месечните вноски. За това има най-различни причини – загуба на работа, непредвидени разходи и т. н. Затова и някои банкови институции имат политика да дават заеми и на хора с лошо ЦКР. Взема се под внимание кога са били закъсненията, броят на вноските, които са забавени, както и какви са били обстоятелствата, свързани с това.

Дори и да не притежавате добра кредитна история, много вероятно е да ви се отпусне кредит от няколко банкови институции, като всяко кандидатстване е строго индивидуално и зависи от много неща.

Вземане на бърз кредит с лошо ЦКР

Оценката на кредитната история като „лоша“ е до известна степен субективна и може да варира между различните кредитодатели. Ясно е обаче, че ако имате множество необслужвани задължения или срещу вас има заведени дела, едва ли някоя банка ще е склонна да ви кредитира.

Небанковите финансови институции от своя страна са по-гъвкави в преценката си и е възможно да бъдете одобрени за заем дори с по-сериозни пропуски. Тези заеми се дават за по-кратък период и имат по-висока лихва. Това ги прави високо ликвидни и подходящи и за клиенти с влошена кредитна история.

Спешните кредити се използват за покриване на неотложна нужда от финансови средства. Обикновено сумите може да се получат в рамките на деня, а при някои онлайн варианти – и до няколко минути. Много спешни кредити за по-малки суми се отпускат веднага и то само срещу лична карта. Разглеждането и усвояването е изключително бързо.

Един от начините да получите по-голям кредит, въпреки лошия си кредитен рейтинг, е да предоставите някакво обезпечение за него. Това може да бъде имот, автомобил или пък поръчител, чиято кредитна история е приемлива.

Коректните фирми за бързи кредити не целят умишлено да влошат финансовата ситуация на клиенти, които са прекалено „затънали“. Когато кредитор прецени, че с отпускането на заем ще навреди на лицето повече, отколкото ще помогне, отговаря на кандидатстването с отказ.

Бърз кредит при липса на трудов договор

Банките обикновено изискват наличието на трудов договор, за да си гарантират възвръщаемостта на отпуснатата сума. Това обаче ограничава хората, които не работят на трудов договор, дори да имат други доходи. По този начин немалко клиенти се оказват изключени от таргет групата и не успяват да получат кредит.

Приходите от майчинство, пенсия, наем и дори временен трудов договор вероятно няма да ви помогнат да се възползвате от кредитите с изискването за постоянен трудов договор. Въпреки че тези приходи са стабилни, банките рядко правят компромиси с изискването за документа.

Голяма част от фирмите за бързи кредити са готови да предоставят кредит без трудов договор при лоша кредитна история, именно защото приемат гореизброените за приходи. Въпреки това кредитните институции могат да поставят някои допълнителни условия – по-висока лихва, друг вид гаранция и т. н. Така почти всеки с лошо ЦКР и без трудов договор може да получи финансиране, но при по-неизгодни условия.

Как да подобрим кредитната си история?

Имайте предвид, че ако повечето кредитодатели ви отказват заем на база историята ви, вероятно е лоша идея да вземате още кредити, дори някъде да ви ги отпускат. Така рискувате да влошите положението още повече и излизането от него да стане още по-трудно.

Ако кредитът е наистина единствената ви алтернатива, кандидатствайте само за сумата, която ви е нужна, и не искайте допълнително пари отгоре. Така давате знак, че сте отговорни към финансите си и лошото ЦКР е било плод на независещо от вас стечение на обстоятелствата. Освен това ще се предпазите от висока лихва върху по-голяма сума.

Не си и помисляйте да излъжете или прикриете нещо от данните ви, независимо колко лошо ЦКР имате. Никоя финансова институция няма да ви отпусне спешен кредит, ако заподозре, че сте неискрени. Във ваша полза е винаги да избирате честността пред премълчаването.

Дори все още в справката за вас да фигурират забавяния на плащанията назад във времето, ако се вижда, че в момента сте редовен платец, шансът да ви кредитират отново е значително по-голям.

В случай, че не се справяте с изплащането на кредитите си, не теглете нови за погасяването им. Вместо това помислете за варианти за обединяване на задълженията или тяхното преструктуриране, така че да имате възможност с по-малка вноска постепенно да влезете в регулярност.

Не се крийте от кредитодателите – те също имат интерес да ви помогнат да намерите решение на проблема. Диалогът е от полза и за двете страни, а решението може да бъде промяна на погасителния план, преместване на вноски и т. н. Важно е да проявите инициатива за такъв разговор и да обсъдите план за справяне със ситуацията.

Нужни са усилия, като например плащане два пъти месечно или приоритизиране на плащанията и погасяването им едно по едно (ако кредиторите на края на опашката имат достатъчно търпение). Решението за изчистване на задълженията трябва да е детайлен план кога на кого какво ще се плаща. Регулярните плащания (макар и непълни) показват на кредиторите, че човек прави усилия и обичайно това забавя действията по принудително събиране на дълга.

Ако кредиторите не са готови на отстъпки, а се очаква затрудненията с плащанията да продължат във времето, тогава има смисъл да пристъпите към обединяване на задълженията. Обичайно това означава вземане на още един кредит, с който да се погасят наличните в момента заеми. Бонусът е, че от този момент нататък ще плащате само една вноска, която ще бъде съобразена с текущото ви финансово състояние.

Стъпки за повишаване на кредитния рейтинг

- Плащайте сметките си навреме – освен всички заеми и кредити, в тази графа се включват и наемът, комуналните услуги, телефонната сметка и т. н.;

- Изплащайте дълга и поддържайте ниски салда по кредитни карти и други револвиращи кредити – кредиторите обикновено обичат да виждат нисък коефициент на използване на кредитите (под 30%);

- Кандидатствайте и отваряйте нови кредитни сметки само при необходимост – ненужният кредит може да навреди на кредитния ви резултат по много начини;

- Не затваряйте неизползваните кредитни карти – това е интелигентна стратегия, тъй като закриването на акаунт може да увеличи коефициента на използване на кредитите ви;

- Не кандидатствайте за твърде много нови кредити, просто защото банковите институции ви отчитат като надежден кредитополучател – дори кредиторите могат да ви предложат нови изгодни заеми, ако реално нямате нужда от тях, то по-добре не ги приемайте.

05.10.2022

КАКВА Е ЗАКРИЛАТА ПРИ УВОЛНЕНИЕ НА БРЕМЕННИТЕ?

Бременните работнички и служителки са най-защитената категория служители по българското законодателство.

Основанията, на които работодателят не може да уволни бременна работничка/служителка, са:

 • при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
 • при намаляване на обема на работа;
 • при спиране на работа за повече от 15 работни дни;
 • при липса на качества за ефективно изпълнение на работата;
 • когато не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа;
 • при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, освен в случаите на чл. 69в от КСО; при навършване на 65-годишна възраст – за професори, доценти и доктори на науките, освен в случаите на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование;
 • когато й е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от КСО (чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ);
 • когато трудовото правоотношение е възникнало, след като е придобила и упражнила правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
 • когато трудовото правоотношение е възникнало с работник или служител, след като му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от КСО;
 • при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако не отговаря на тях.

В случай, че работодателят не спази закрилата по закон на бременна работничка или служителка (например ако уволни бременната служителка на основание, на което законът не позволява, или я уволни дисциплинарно, но без разрешение на инспекция по труда), то уволнението е незаконно само на това основание.

При незаконно уволнение служителката може да претендира и обезщетение за оставане без работа за не повече от 6 месеца, като обезщетението ще се изчисли на база брутното трудово възнаграждение, получено за последния пълен отработен месец.

Само за допълнение ще отбележим, че работничка или служителка, която ползва отпуск поради бременност и раждане, може да бъде уволнена само на основание прекратяване на предприятието.

Съгласно Кодекса на труда бременна работничка или служителка може да бъде уволнена с предизвестие само на следните основания:

 • при закриване на предприятието;
 • при отказ да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;
 • когато заеманата от служителката длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;
 • при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор;

Бременната служителка може да бъде уволнена и без предизвестие при задържане за изпълнение на присъда и при дисциплинарно уволнение. В последния случай (дисциплинарно уволнение) работодателят е длъжен да изиска разрешение от Инспекция по труда.

Справка:

чл. 333, ал. 5 от Кодекса на труда

05.10.2022

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРОГРАМА ЗА 1,5 МЛРД. ЕВРО

Европейската комисия даде одобрение на Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) на стойност 1,5 милиарда евро.

Тя предоставя целева подкрепа на българските фирми за преодоляване основните проблемни области, които забавят трансформирането на българската икономика в иновативна, цифрова, с ниски въглеродни емисии и ефективно използване на ресурсите. Повече от 85 % от бюджета на ПКИП, или 1,3 милиарда евро, са предназначени единствено за малки и средни предприятия (МСП). Основните цели на програмата са да се постигне интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и промишлена и цифрова трансформация. Сред другите приоритети са:

развитие и укрепване на капацитета за научни изследвания и иновации и внедряване на напреднали технологии; насърчаване на устойчивия растеж, създаване на работни места, интернационализация и конкурентоспособност на МСП; гарантиране на ползите от цифровия преход; преход към кръгова и енергийноефективна икономика.

Видовете дейности, които ще бъдат подпомагани, са следните:

подкрепа за иновациите в стартиращи и бързоразвиващи се предприятия в областта на високотехнологичните отрасли; насърчаване на цифровизацията, включително решения за гарантиране на киберсигурността, и разработване на технологии, необходими за прехода в Индустрия 4.0; подкрепа за въвеждането на нисковъглеродни и енергийно ефективни технологии, сертифициране на системите за енергийно управление и стимули за възобновяеми енергийни източници; подкрепа за МСП при въвеждането на технологии за ефективно използване на природните ресурси, увеличаване на процента на рециклиране, модернизиране на технологиите за управление на отпадъците и насърчаване на партньорствата между предприятията и споделянето на добри практики.

Част от бюджета на програмата (35 %) ще бъде изпълнен чрез финансови инструменти, като например гаранции по банкови заеми и капиталови инвестиции на всички етапи от развитието на МСП. Така ще се гарантира по-ефективно и устойчиво използване на ресурсите на ЕС в подкрепа на проекти, които генерират приходи и спестявания.

Новата програма “Конкурентоспособност и иновации“ е продължение на познатата ОПИК от предишния програмен период за еврофондовете 2014-2020. Първата процедура, която ще стартира до края на тази година, е за проекти за разработване на иновации на микро-, малки и средни фирми от различни сектори на икономиката. За целта са отредени 127 млн. лева. Следващата процедура, която се очаква да тръгне в началото на 2023 г., е за подобряване на производствения капацитет на МСП, семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите. Тя е с бюджет 117,5 млн. лева.

Повече за политиката за сближаване на ЕС и споразумението за партньорство с България може да видите на следната страница.

05.10.2022

В КОИ ОБЛАСТИ НЯМА КОЙ ДА ЗАМЕСТИ ПЕНСИОНЕРИТЕ

Все по-малко млади хора влизат на пазара на труда и успяват да заместят възрастните, които излизат в пенсия. Това показват последните данни на НСИ от преброяването през 2021 г.

Общият коефициент на възрастова зависимост по данни от Преброяване 2021, e 60.2, или на 100 лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години се падат 60 лица под 15 и на 65 и повече години.

За сравнение през 2011 г. това съотношение е било 46.5, или увеличението на тежестта на лицата в активна възраст продължава да расте. Най-добро е това съотношение в областите София (столица) (52.0), Благоевград (55.7) и Варна (56.8), а най-неблагоприятно е в област Видин (75.4).

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 г.). По данни от Преброяване 2021 това съотношение е 61. За сравнение през 2011 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 70 млади хора, а през 2001 г. от 124.

Това отношение е най-благоприятно в областите Сливен (79), Варна (71) и София (столица) (70). В две области коефициентът на демографско заместване е под 50 - Смолян (41) и Кърджали (46), посочват от НСИ.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране2. За 2021 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. е 3 815 хил. души, или 58.5% от населението на страната. Спрямо 2011 г. трудоспособното население намалява със 762 хил., или с 16.7%. Мъжете са 1 997 хил., а жените - 1 818 хил.

Населението над трудоспособна възраст е 1 726 хил. души, или 26.5%, а под трудоспособна възраст - 979 хил. души, или 15% от  населението на страната.

04.10.2022

БНБ ОБЯВИ РЕКОРДНА ЛИХВА ЗА ОКТОМВРИ

Българската народна банка (БНБ) обяви, че вдига от 1 октомври 2022 основния лихвен процент (ОЛП, проста годишна лихва) в размер на 0,49 на сто. За пръв път основният лихвен процент е различен от 0,00 от 1 януари 2016 г., когато беше 0,01%.

Месеците преди лихвеният процент да стане 0,00 той се движеше между 0,02 и 0,04. Подобно ниво на обявеното за октомври  основният лихвен процент имаше през 2009 г., когато беше 0,55%.

Стойността на основния лихвен процент има значение, но само при някои ограничени случаи. Най-вече основният лихвен процент се използва за изчисляването на наказателната или законната лихва при забава. Изчисляването се прави, като се добави 10% към основния лихвен процент.

Основният лихвен процент е инструмент, чрез който се регулира и измерва стойността на паричната единица в икономиката на една държава. Неговият размер се определя от Централната банка. Когато основният лихвен процент се повиши, обикновено това се случва при силна икономика с цел тя да се балансира.

Централната банка намалява размера му, когато икономиката е затруднена и има необходимост от подпомагането й. Това се прави с цел да се стимулира тегленето на кредити и да се осигурят нови работни места. По този начин се регулира и инфлацията.

Според българското законодателство основният лихвен процент не се включва в изчисленията на лихвите от Българската народна банка, когато се отпускат краткосрочни или бързи кредити на търговски банки. Изключение има само при отпускането на кредити на търговски банки за срок до 3 месеца и то при спазването на определени строги условия.

04.10.2022

ЗАПЛАЩАНЕ ПО ВРЕМЕ НА ПЛАТЕНА ОТПУСКА

За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.

Когато няма месец, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни при същия работодател, възнаграждението по ал. 1 се определя от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер.

Забрана за парично компенсиране:

Забранява се компенсиране на платения годишен отпуск с парични обезщетения освен при прекратяване на трудовото правоотношение.

04.10.2022

БЕЗРАБОТИЦАТА У НАС ОСТАВА НА СЪЩОТО НИВО ПРЕЗ АВГУСТ

Сезонно коригираното ниво на безработица в Европейския съюз през август е възлизало на 6 на сто. Показателят е запазил стойностите си в сравнение с юли, а спрямо август 2021 г. е спаднало с 0,8 процентни пункта. Равнището на безработица в еврозоната е достигнало 6,6 на сто през август, оставайки също непроменено спрямо месец по-рано, но на годишна основа, е намаляло с 0,9 процентни пункта. Това показват най-новите сезонно коригирани данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани на сайта й.

Нивото на безработицата в България през август е останало непроменено от юли - 4,6 на сто, което обаче, отнесено към август 2021 г., е намаление с 0,4 процентни пункта, сочат още сезонно коригираните данни на Евростат. Това представлява 151 хиляди българи, които са нямали работа през август, но активно са търсели и са имали готовност да започнат такава. През август 2021 г. те са били 161 хиляди.

Родната младежка безработица (лица под 25-годишна възраст) през август се е покачила до 13,8 на сто (отговарящо на около 18 хиляди души) от 13 на сто през юли. Все пак на годишна база намалението на показателя е значително, като през август 2021 г. е било 16,1 на сто.

12,921 милиона души в ЕС, от които 10,966 милиона жители в еврозоната, са били безработни през август 2022 г. В сравнение с юли броят на безработните е намалял с 52 000 в ЕС и с 30 000 в еврозоната. Спрямо август 2021 г. безработните в Евросъюза са били по-малко с 1,682 милиона души, както и с 1,358 милиона души в рамките на еврозоната.

През август 2022 г. нивото на безработица при жените в ЕС е възлизало на 6,4 на сто, докато равнището на безработица при мъжете - на 5,7 на сто. 

Младежка безработица

През август 2,614 милиона души под 25-годишна възраст са били безработни в ЕС, от които 2,136 милиона са били жители на еврозоната. През август 2022 г. равнището на младежката безработица е било 13,8 на сто в ЕС, запазвайки стойностите от предишния месец. Безработните младежи в страните от еврозоната са били 13,9 на сто, което е спад спрямо юли, когато нивото е достигнало 14 на сто.

В сравнение с август 2021 г. през тазгодишния август младежката безработица е намаляла с 293 хиляди души в ЕС и с 234 хиляди души в еврозоната.

04.10.2022

МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНИТЕ УВРЕЖДАНИЯ ОСТАВАТ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИЯТ ЗДРАВЕН ПРОБЛЕМ, СВЪРЗАН С РАБОТАТА

„Мускулно-скелетните увреждания остават най-често срещаният здравен проблем, свързан с работата в Европа. Именно затова е необходимо да се обединят усилията на всички заинтересовани страни за превенцията на заболяването на работното място“. Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров на национална конференция на тема „Здравословни работни места – облекчете товара“. Форумът се организира от Министерство на труда и социалната политика в качеството на Национална фокусна точка на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа. Конференцията се организира в рамките на Европейската кампания, посветена на управлението на рисковете и превенцията на мускулно-скелетните увреждания при работа.

В приветствието си министър Лазаров цитира данни от шестото Европейско проучване на условията на труд, което показва, че милиони работници в цяла Европа страдат от свързани с работата мускулно-скелетни увреждания, а трима от всеки пет работници в ЕС се оплакват от подобни заболявания. „Една трета от работниците с мускулно-скелетни увреждания и друг здравен проблем смятат, че няма да могат да продължат да си вършат работата до 60-годишна възраст. Това неизбежно намалява качеството на живот и капацитета им да работят, намалява конкурентоспособността на бизнеса и икономиките и допринася за най-голям дял от загубените работни дни в ЕС“, посочи министърът на труда и социалната политика. Уврежданията увеличават разходите на обществото за лечение, рехабилитация и трудоустрояване, добави той.

Министър Лазаров подчерта, че сътрудничеството между работодателите, мениджърите и работниците, както и развитието на социалния диалог ще доведе до повишаване на информираността за проблема и до осигуряване на по-високо ниво на защитата на работещите. Той изтъкна и значението на ролята на работодателите за вземането на навременни мерки за предотвратяване на мускулно-скелетни увреждания. 
Според Европейското проучване на предприятията за нови и възникващи рискове за 2019 г. (ESENER) най-често идентифицираният рисков фактор за възникването на подобни проблеми в ЕС-27 е повтарящото се движение на ръцете или китките, което е отчетено от 65 % от предприятията. Други рискове са продължителното седене (61 %), повдигане или преместване на хора или тежки товари (52 %), времеви натиск (45 %) и уморителни или болезнени работни пози (31 %).

03.10.2022

ВСЕ ПОВЕЧЕ РАБОТНИ МЕСТА В СЕКТОРА НА ВЕИ

Работните места в световен мащаб в секторите на възобновяемата енергия достигнаха 12,7 милиона миналата година, скок от 700 000 нови работни места за една година, като Китай представлява 42 процента от глобалната обща заетост.

Докладът, озаглавен „Възобновяема енергия и работни места: Годишен преглед за 2022 г.“ и публикуван от Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) в сътрудничество с Международната организация на труда (МОТ), показва, че почти две трети от всички тези работни места са в Азия.

Само Китай представлява 42 процента от общия глобален дял, следван от ЕС и Бразилия с по 10 процента. Докладът също така показва, че слънчевата енергия е най-бързо развиващият се сектор. Франческо Ла Камера, генерален директор на IRENA, каза, че „изправени пред многобройни предизвикателства, работните места за възобновяема енергия остават устойчиви и са доказали, че са надежден двигател за създаване на заетост“.

03.10.2022

ЗАКРИЛА ОТ УВОЛНЕНИЕ, АКО ИМАМЕ ЗАБОЛЯВАНЕ

Българското законодателство урежда закрилата при уволнение на някои категории работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение. Кодекса на труда установява т.нар. „предварителна закрила” при уволнение. Тя е предварителна, защото предхожда извършването на уволнението. Нейното предназначение е да постави извършването на уволнението в зависимост от получаването на предварително разрешение от определен държавен или синдикален орган и само след получаването на това разрешение уволнението може да бъде извършено. Това разрешение се иска писмено от работодателя и трябва да се получи писмено от компетентния държавен или синдикален орган. Ако такова разрешение не е поискано или след като е било поискано, изобщо не е било дадено, или не е било дадено преди уволнението, то извършеното уволнение само на това основание е незаконно.

Защитната процедура представлява едно предварително условие, което работодателят е задължен да спази, когато извършва уволнение на посочените от закона работници и служители. Предварителното разрешение за уволнение означава даване на съгласие или отказ да се разреши извършването на уволнението от компетентен държавен или синдикален орган. Този орган е съответната областна инспекция по труда и съответния синдикален орган

Законът в България посочва, че закрила при уволнение имат работници или служители, боледуващи от някоя от следните болести:

 1. исхемична болест на сърцето;
 2. активна форма на туберкулоза;                    
 3. онкологично заболяване;
 4. професионално заболяване;
 5. психично заболяване;
 6. захарна болест.

За да бъде спазена процедурата, предприятието събира предварителна информация от работниците, които са определени за уволнение, страдат ли от изброените болести.

Работниците, които страдат от болестите, посочени по-горе, са длъжни при поискване да представят в предприятието медицински документи (епикриза, медицинско удостоверение и др.) от лечебно-профилактичните заведения, където се лекуват или се водят на диспансерен отчет. Предприятието представя получените медицински документи пред съответната трудовоекспертна лекарска комисия (ТЕЛК) за мнение.

Предприятието отправя до съответната Дирекция „Инспекция по труда” писмено искане за разрешение за всеки определен за уволнение работник или служител, като институцията в отделните случаи взема мнението и на ТЕЛК преди да се произнесе.

Справка:

чл. 333 от Кодекса на труда

чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от КТ

30.09.2022

ДОХОДИТЕ ОТ ЗАЕТОСТ В ЕС ДОБЛИЖАВАТ НИВАТА ОТПРЕДИ ПАНДЕМИЯТА

През миналата година средният разполагаем доход на домакинствата в Европейския съюз се е увеличил с 3,6 на сто в сравнение с 2020 година. Доходът от заетост се е увеличил рязко във всички квинтили (части) от населението, но остава, макар и с малко, под нивата си отпреди пандемията, докато коефициентът на риск от бедност запазва равнището си. Това сочат ранните оценки на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на сайта й.

Пандемията от коронавирус предизвика значително намаляване на икономическата активност, като временно бяха затворени някои бизнес сектори, което доведе до безпрецедентно увеличение на отсъстващите служители или на тези, работещи на намалено работно време. В следствие служителите претърпяха загуби в доходите си от заетост, а правителствата бяха принудени да въведат схеми за временна подкрепа, за да компенсират въздействието на криза.

Ранните прогнози за 2021 г. показват положително развитие в разпределението на доходите и значителни ръстове за домакинствата с ниски доходи. Това е в съответствие с основните тенденции на пазара на труда и значителното намаляване на броя на работниците, засегнати от временните мерки за контрол на болестта. Освен това в много държави членки продължиха да се прилагат схеми за социална защита на населението, насочени към стабилизиране на заплатите и доходите на домакинствата.

Коефициентът на риск от бедност запазва стойностите си

Нивото на риск от бедност в ЕС е запазило стойностите си през 2021 г., но ситуацията варира в различните страни членки, особено когато се оценяват кумулативните ефекти, гласи ранната оценка на Евростат.

През 2021 г. 95,4 милиона души в Европейския съюз, което се равнява на 21,7 процента от населението му, са били изложени на риск от бедност и социално изключване, информира по-рано Евростат.

Това означава, че тези хора са били подложени на поне един от трите социални риска, които се свързват с бедността и социалното изключване - били са изложени на риск от бедност, от тежки материални и социални лишения или са живели в домакинство с много ниска икономическа активност (лицата в трудоспособна възраст в това домакинство са заработили 20 процента и по-малко от нормалния брой работни часове), отбелязва статистическата служба на ЕС.

България е на второ място сред страните от ЕС по този показател. През миналата година 32 на сто от хората у нас са били изложени на риск от бедност и социално изключване, показаха по-рано през този месец данни на Евростат. 

В сравнение с предпандемичната 2019 г., през 2021 г. сред държавите от Съюза, за които фигурират данни, в 5 е регистрирано увеличение на нивото на бедност, от които 4 са статистически значими: Гърция, Хърватия, Латвия и Нидерландия.

В 11 държави от ЕС равнището на бедност е без промяна, а в други 7 е намаляло: Финландия, Кипър, Германия, Литва, Румъния, Швеция и България.

30.09.2022

ВАЖНОТО ПРИ РАБОТА НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

Срочни трудови договори са тези, в чието съдържание има точно определен или определяем срок. Различните срочни трудови договори са изчерпателно изброени в чл. 68, ал. 1, т. 1 - 5 от Кодекса на труда. В чл. 68, ал. 2 от Кодекса на труда е предвидено, че работниците и служителите по срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1 от Кодекса на труда имат същите права и задължения, каквито имат работниците и служителите по трудов договор за неопределено време. Те не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение само поради срочния характер на трудовото им правоотношение в сравнение с работниците и служителите по трудов договор за неопределено време, които изпълняват същата или сходна работа в предприятието, освен ако законът поставя ползването на някои права в зависимост от притежаваната квалификация или придобитите умения.

Когато на същата или на сходна работа няма заети работници и служители, работниците и служителите по срочен трудов договор не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение от останалите работници и служители, които работят на трудов договор за неопределено време. Когато трудов договор е сключен за определен срок на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, то това може да е за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни дейности или по изключение - за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от Кодекса на труда срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 се сключва за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия. В ал. 4 на чл. 68 от Кодекса на труда се регламентира, че по изключение срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година.

Следва да се има предвид, че съгласно чл. 68, ал. 5 от Кодекса на труда трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1, сключен в нарушение на ал. 3 и 4 на същата разпоредба, се смята за сключен за неопределено време.

30.09.2022

ЗАЩО ОБЛАЧНИЯТ ХОСТИНГ Е ДОБЪР ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС?

Когато става въпрос за хостинг, облакът става все по-популярен за бизнеса. И не е чудно защо. Хостингът в облак предлага редица предимства, които могат да бъдат изключително полезни за предприятия от всякакъв мащаб.

Ето само няколко от причините, поради които облачният хостинг е полезен за вашия бизнес:

 1. По-голяма гъвкавост. Хостингът в облака предлага по-голяма гъвкавост. При традиционния хостинг сте ограничени до ресурсите, които са налични на вашите собствени сървъри. Но при хостинга в облак можете да получите достъп до ресурсите на отдалечен сървър. Това означава, че можете да увеличавате или намалявате ресурсите си според нуждите, без да се налага да правите промени в собствената си инфраструктура.
 2. Подобрена производителност. Хостингът в облака може да доведе и до подобряване на производителността. При традиционния хостинг вашият уебсайт се хоства на един сървър. Това може да доведе до затруднения и забавяне на работата, ако сървърът бъде претоварен. Но при хостинга в облак вашият уеб сайт се хоства на клъстер от сървъри. Това разпределя натоварването и може да помогне да се гарантира, че уебсайтът ви е достъпен и реагира бързо.
 3. По-голяма надеждност. Облачният хостинг може да предложи и по-голяма надеждност. При традиционния хостинг, ако сървърът ви се повреди, уебсайтът ви се поврежда заедно с него. Но при облачния хостинг уебсайтът ви се хоства на клъстер от сървъри. Това означава, че ако един сървър се повреди, уебсайтът ви може да бъде достъпен от друг сървър. Това може да помогне да се гарантира, че уебсайтът ви ще продължи да работи дори ако един от сървърите в клъстера има проблем.
 4. Спестяване на разходи. Може би най-очевидното предимство на облачния хостинг е спестяването на разходи. При облачния хостинг плащате само за ресурсите, които използвате. Не е необходимо да инвестирате предварително в скъп хардуер или софтуер. Освен това можете да увеличавате или намалявате ресурсите си според нуждите, така че никога не плащате за повече, отколкото ви е необходимо.
 5. Повишена мащабируемост. Облачният хостинг може да предложи и повишена мащабируемост. При традиционния хостинг обикновено сте ограничени до ресурсите, които са налични на собствените ви сървъри. Но при хостинга в облака можете да получите достъп до ресурсите на отдалечен сървър. Това означава, че можете да увеличавате или намалявате ресурсите си според нуждите, без да се налага да правите промени в собствената си инфраструктура.
 6. Подобрено възстановяване след бедствие. Хостингът в облака може да предложи и подобрено възстановяване след бедствие. При традиционния хостинг, ако сървърът ви се срине, с него се срива и уебсайтът ви. Но при хостинга в облак уебсайтът ви се хоства на клъстер от сървъри. Това означава, че ако един сървър се повреди, уебсайтът ви може да бъде достъпен от друг сървър. Това може да помогне да се гарантира, че уебсайтът ви ще остане достъпен и ще реагира бързо.
 7. Зелена опция. Хостингът в облака може да бъде и екологичен вариант. При традиционния хостинг вашият уебсайт се хоства на един сървър. Това означава, че ако този сървър използва много енергия, въглеродният ви отпечатък се увеличава. Но при хостинга в облак уебсайтът ви се хоства на клъстер от сървъри. Това означава, че енергията, използвана за захранването на всеки сървър, се разпределя между по-голям брой сървъри. Това може да помогне за намаляване на въглеродния ви отпечатък.

Има много предимства на облачния хостинг. Но това са само някои от причините, поради които облачният хостинг е полезен за вашия бизнес. Ако търсите начин да подобрите бизнеса си, помислете за облачен хостинг, съветват специалистите.

29.09.2022

ЗАБАВЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ ДОГОДИНА ПРОГНОЗИРА ЕБВР

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ревизира нагоре прогнозата си за икономическия растеж на България през 2022 г., но в същото време вече очаква и по-рязко забавяне на растежа през 2023 г.

В своя септемврийски доклад ЕБВР очаква, че БВП на нашата страна ще нарасне през тази година с 3,0% при прогноза от месец май за експанзия с 2,5 на сто и след експанзия от 4,2% през 2021 г.

Тази известна възходяща ревизия се дължи на факта, че българската икономика нарасна устойчиво през първата половина на 2022 г. с 4,5% на годишна база, движена от силно натрупване на бизнес запаси, както и добро частно и държавно потребление.

Личното потребление се увеличи през първите шест месеца на 2022 г. с 4,2% на годишна база, но ЕБВР отбеляза, че възходящата инерция е намаляла на фона на растящата инфлация и намаляващото доверие на потребителите. В същото време инвестициите в страната намаляха рязко през второто тримесечие, тъй като фирмите се сблъскват с повишена несигурност, като инвестициите бяха с 14% под нивата преди коронавирусната пандемия.

Въпреки това промишленото производство в България се е увеличило през първата половина на настоящата година с почти 17% на годишна база, като то остана устойчиво, въпреки спирането на руския газ от края на април 2022 г.

ЕБВР посочи, че инфлацията се влоши значително, достигайки 17,3% на годишна база през юли 2022 г. и над 20% при цените на храните, комуналните услуги и жилищата, транспорта, ресторантите и хотелиерската дейност.

Основната мярка на правителството срещу нарастващите разходи за енергия е пълното компенсиране на сметките за електроенергия на фирмите при цени на тока над 125 евро/MWh (над 250 лева за мегаватчас).

Домакинствата в страна бяха защитени чрез регулирани цени на тока, а пенсиите бяха увеличени с 10% през юли 2022 г.

Продължаващата политическа криза обаче може да доведе до забавяне на усвояването на второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост на ЕС, предупреждава Европейската банка за възстановяване и развитие.

Благодарение на стабилното представяне на икономика през първата половина на годината, растежът на БВП беше ревизиран нагоре за цялата 2022 г. до 3% от прогнозата на ЕБВР през май за икономическа експанзия от 2,5 на сто.

Несигурността относно доставките на газ, отслабването на вътрешното и външното търсене на фона на високата инфлация и влошаване на доверието, както и политическата несигурност, биха могли обаче да доведат до рязко забавяне на икономическия растеж в България през 2023 г. до 1,5% при предишна прогноза на ЕБВР от месец май за очаквана експанзия догодина от 3 на сто.

29.09.2022

ЕК ПОИСКА ДА ПРОМЕНИМ СХЕМАТА ЗА МИНИМАЛЕН ДОХОД

Европейската комисия призовава  държавите членки да модернизират своите схеми за минимален доход като част от текущия ангажимент за намаляване на бедността и социалното изключване в Европа. В предлаганата препоръка на Съвета относно адекватния минимален доход, гарантиращ активно приобщаване, се посочва как държавите членки могат да модернизират своите схеми за минимален доход, за да ги направят по-ефективни, което ще премахне бедността и същевременно ще насърчи интеграцията на трудовия пазар на тези, които могат да работят.

Минималният доход представлява парични плащания, които помагат на нуждаещите се домакинства да постигнат определено равнище на доходите, позволяващо им да плащат сметките си и да водят достоен живот. Те са особено важни във времена на икономически спад, тъй като спомагат да се смекчат последиците от намаляването на доходите на домакинствата за най-нуждаещите се, допринасяйки по този начин за устойчив и приобщаващ растеж. Тези парични плащания обикновено се допълват от обезщетения в натура, даващи достъп до услуги и целенасочени стимули за навлизане на пазара на труда. Така схемите за минимален доход не са пасивен инструмент, а действат като фактор за подобряване на перспективите за приобщаване и заетост. Добре разработените схеми за минимални доходи установяват баланс между намаляването на бедността, насърчаването на полагането на труд и поддържането на устойчиви бюджетни разходи.

Минималният доход и мрежите за социална сигурност трябва да съдържат достатъчно стимули и подпомагане за хората, които могат да работят, за да се интегрират отново на пазара на труда. Освен това те трябва да бъдат замислени така, че да спомогнат за пълното реализиране на потенциала на екологичния и цифровия преход чрез подпомагане на трансформациите на пазара на труда и активното участие на лицата в неравностойно положение.

Социалните и икономическите предимства на адекватните и целенасочени мрежи за социална сигурност придобиха още по-голямо значение по време на ограничителните мерки, въведени заради пандемията от COVID-19. Адекватният минимален доход е особено важен и в настоящия контекст на покачващи се цени на енергията и инфлация вследствие на руското нашествие в Украйна, тъй като мерките по отношение на доходите могат да бъдат насочени специално към уязвимите групи от населението.

Предложението ще допринесе за постигане на социалните цели на ЕС за 2030 г. за намаляване на броя на хората, изложени на риск от бедност или изключване, с поне15 милиона, както е посочено в плана за действие на Европейския стълб на социалните права. То ще помогне и на държавите членки да постигнат целта най-малко 78% от населението на възраст между 20 и 64 години да имат работа.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: Системите за социална закрила спомагат за намаляване на социалните неравенства и различия. Те осигуряват достоен живот за тези, които не могат да работят, и насърчават тези, които могат, да се върнат на работа. Във време, когато много хора се борят да свържат двата края, за държавите членки тази есен ще бъде важно да модернизират своите мрежи за социална сигурност с подход на активно приобщаване, за да помогнат на най-нуждаещите се. Така ще можем да се борим с бедността и социалното изключване и да помогнем на повече хора да започнат работа през този труден период.

Комисарят за работните места и социалните права Никола Шмит добави: Всеки пети в ЕС днес е изложен на риск от бедност и социално изключване. Във всички държави членки съществуват схеми за минимален доход, но анализът показва, че те невинаги са адекватни и достигат до всички нуждаещи се или мотивират хората да се върнат на пазара на труда. В контекста на нарастващи разходи за живот и все по-голяма несигурност трябва да гарантираме, че мрежите ни за социална сигурност могат да се справят със задачата. Необходимо е да отделяме специално внимание на връщането на младите хора на работа, включително чрез подпомагане на доходите, за да не попаднат в порочния кръг на изключването.

На държавите членки се препоръчва:

    Да подобрят адекватността на подпомагането на доходите:

    да определят равнище на подпомагане на доходите чрез прозрачна и надеждна методика.
    запазвайки стимулите за работа, да гарантират, че подпомагането на доходите постепенно отразява редица критерии за адекватност. Държавите членки следва да постигнат адекватно равнище на подпомагане на доходите най-късно до края на 2030 г., като същевременно запазят устойчивостта на публичните финанси.

    Да преразглеждат ежегодно и, при необходимост, да адаптират на равнището на подпомагане на доходите.

    Да подобрят обхвата и използването на минималния доход:

    критериите за възползване от подпомагане следва да бъдат прозрачни и недискриминационни. Например за насърчаване на равенството между половете и икономическата независимост, особено за жените и младите хора, държавите членки следва да улеснят получаването на подпомагане на доходите на човек вместо на домакинство, без непременно да увеличават общото равнище на обезщетенията на домакинство. Освен това са необходими допълнителни мерки, за да се гарантира, че схемите за минимален доход се използват от домакинствата с един родител, който в повечето случаи е жена.

    Процедурите за кандидатстване следва да бъдат достъпни, опростени и съпътствани от лесна за ползване информация.

    Решението във връзка със заявление за минимален доход следва да бъде издавано в срок от 30 дни от подаването на заявлението с възможност за преразглеждане на това решение.

    Схемите за минимален доход следва да се адаптират към ситуации на социално-икономическа криза, например чрез въвеждане на допълнителна гъвкавост по отношение на критериите за допустимост.

Да подобрят достъпа до приобщаващи пазари на труда:

    Мерките за повишаване на активността на пазара на труда следва да предоставят достатъчно стимули за (повторно) навлизане на пазара на труда, обръщайки специално внимание на подпомагането на младите хора.

    Схемите за минимален доход следва да помагат на хората да си намерят работа и да я запазят, например чрез приобщаващо образование и обучение и подкрепа при и след назначаването на работа и за наставничество.

    Трябва да има възможност за съчетаване на подпомагането на доходите с възнаграждения от работа за по-кратък период, например по време на изпитателен срок или стаж.

Да подобрят достъпа до услуги за подпомагане и основни услуги:

    Получателите на минимален доход следва да имат ефективен достъп до качествени услуги за подпомагане в сферите на здравните грижи, обучението и образованието. На нуждаещите следва също така да се предлагат услуги за социално приобщаване като консултиране и наставничество.

     В допълнение получателите на минимален доход следва да имат постоянен ефективен достъп до основни услуги като енергията.

    Да насърчават предоставянето на персонализирано подпомагане:

    Държавите членки следва да извършват индивидуална оценка на потребностите, обхващаща множество аспекти, за да установят пречките, пред които са изправени получателите с оглед на социалното приобщаване и/или заетостта, и подпомагането, от което се нуждаят, за да ги преодолеят.

Въз основа на оценката не по-късно от три месеца от получаването на достъп до минимален доход на получателите следва да бъде даден план за приобщаване, съдържащ съвместни цели, график и специален пакет от мерки за подпомагане на постигането им.

    Да направят управлението на мрежите за социална сигурност по-ефективно както на равнището на ЕС, така и на национално, регионално и местно равнище, и да въведат механизми за мониторинг и докладване.

ЕС предоставя финансиране, за да помогне на държавите членки да подобрят своите схеми за минимален доход и социалната инфраструктура чрез реформи и инвестиции.

Следващи стъпки

Предложението на Комисията за препоръка на Съвета относно адекватния минимален доход, гарантиращ активно приобщаване, ще бъде обсъдено от държавите членки с оглед на приемането му от Съвета. След приемането му държавите членки следва да докладват на Комисията на всеки три години за своя напредък по изпълнението. Освен това Комисията ще следи отблизо изпълнението на препоръката в контекста на европейския семестър. Предлаганият инструмент — препоръка на Съвета — предоставя на държавите членки достатъчно свобода на действие, за да преценят как най-добре да постигнат целите на тази инициатива, отчитайки своите специфични обстоятелства.

Контекст

Всеки пети — или общо 94,5 милиона души — са били изложени на риск от бедност или социално изключване в ЕС през 2021 г. Мрежите за социална сигурност играят ключова роля за подпомагането на тези хора и оказването на съдействие за тяхното (повторно) навлизане на пазара на труда, ако могат. Необходими са обаче по-ефективни системи за социална закрила, тъй като около 20 % от безработните, изложени на риск от бедност, не отговарят на условията за получаване на подпомагане на доходите, а между 30 и 50 % от населението, отговарящо на условията, не получават помощ за минимален доход.

29.09.2022

ЗАЕТОСТТА В БЪЛГАРИЯ С 14-ГОДИШЕН МАКСИМУМ

Коефициентът на заетостта сред трудоспособните граждани на Европейския съюз (между 20 и 64 годишна възраст), е възлизал на 74,8 на сто през второто тримесечие на годината. Това е осмо поредно тримесечие, в което показателят нараства, а спрямо предходното тримесечие (януари - март 2022 г.) се увеличава с 0,3 процентни пункта. Това сочат най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на сайта й. 

В България коефициентът на заетост през второто тримесечие е достигнал 75 на сто от трудоспособното население от 20 до 64 годишна възраст. Това е най-високото равнище на заетостта у нас от поне 14 години насам, според наличните данни, като през второто тримесечие на 2009 г. е била 68,6 на сто.

Застой на пазара на труда

Застоят на пазара на труда, включващ хората, имащи неудовлетворена нужда от заетост, който е и един от основните компоненти на безработицата, е обхващал 11,5 на сто от разширената работна сила (на възраст между 20 и 64 години) в ЕС през второто тримесечие на 2022 година. Това е спад в сравнение с регистрираните 11,9 на сто през първото тримесечие.

Българите, изпитващи неудовлетворена нужда от заетост, през второто тримесечие на годината са били 7,7 на сто от разширената работна сила, което е минимално намаление (-0,1 на сто) спрямо предишното тримесечие. Това все пак е осмо поредно тримесечие на спад на показателя, след като през второто тримесечие на 2020 г. той прибави 2,2 п.п. спрямо тримесечие по-рано, достигайки 10,6 на сто.

Сравнение по страни членки на ЕС

Промените в нивото на заетост между първото и второто тримесечие на годината варират в различните страни членки на Съюза. Най-голямо увеличение е регистрирано в Литва (+1,6 п.п.), Латвия (+0,9 п.п.), както и Ирландия и Словакия (+0,8 п.п. за всяка).

Въпреки че заетостта се повиши в 20 от държавите от ЕС, тя запази нивата си в Унгария и Словения, а в Хърватия и Белгия намаля (-0,5 п. п. за всяка), както и в Люксембург (-0,2 п. п.) и Кипър и Португалия (-0,1 п.п. за всяка).

29.09.2022

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПОСТОЯННИЯТ АДРЕС?

Според закона за гражданската регистрация адресът на един човек е еднозначното описание на мястото, където той живее или където получава кореспонденцията си. Адресът в България се състои задължително от името на областта, общината и населеното място. Адресът е нещо много важно, защото той е свързан с много неща в живота на един човек - получаване на призовки, данъчни съобщения, изваждане на документи за самоличност, гласуване по време на избори, здравен статус и медицинско обслужване, работа и много други.

Всяко лице е задължено да заяви писмено своя постоянен и настоящ адрес. Двата адреса може да съвпадат. Те имат значение за т. нар. адресна регистрация, която се отразява в регистрите на населението и в Национална база данни "Население". Тя се извършва от общините и кметствата.

И тук стигаме до конкретните неща, свързани с постоянния адрес на един човек. Той е в населеното място, с който всеки избира да бъде вписан. Той винаги е на територията на България, за разлика от настоящия, който може да е и в чужбина при определени правила. Постоянният адрес е основен и всяко лице може да има само един такъв. Той се вписва в личната карта. В заявлението за вадене на лична карта или международен паспорт, както и при подаване на данъчна декларация, обаче се посочват и двата адреса - постоянен и настоящ. 

Постоянният адрес се заявява чрез подаването на заявление от съответното лице до Общинската администрация или до службите на Министерство на вътрешните работи по Закона за българските документи за самоличност. Заявяването се извършва лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно. За малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители.

Ако някой иска или му се налага да смени постоянния си адрес, трябва да подаде специално заявление в общината или кметството, където лицето избира да бъде вписано в регистрите за населението. Тоест, ако се мести от Варна в София, трябва да отиде в съответния район в столицата, в който ще живее, и да подаде заявление. 

За промяната трябва да носи документ за самоличност, копие от документ, доказващ собствеността или ползването на имота – документ за собственост.  В случай на регистрация на основание договор за наем следва да се предоставят доказателства за ползване на имота за жилищни нужди, напр. удостоверение за декларирани данни от служба за местни данъци и такси. Трябва да има и декларация за писмено съгласие на собственика – когато заявителят не е собственик. Тя се подписва лично от собственика пред длъжностното лице или се подава с нотариална заверка на подписа.

Когато се променя постоянният адрес, изменението се съобщава чрез Национална база данни "Население" на общината по предходния постоянен адрес на общината, в която е настоящият адрес, и на Министерството на вътрешните работи чрез ЕСГРАОН. Това се прави служебно.

След смяната на постоянния адрес в общината или кметството съответният гражданин трябва да си смени личната карта чрез заявление до паспортните служби на Министерството на вътрешните работи. Личната карта се сменя в едномесечен срок от подаването на заявлението за промяна на постоянния адрес.

28.09.2022

ОДОБРЕН Е ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ БЪЛГАРИЯ 2030 ПРЕЗ ПЕРИОДА 2022-2024 ГОДИНА

Правителството прие План за действие за изпълнението на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 през периода 2022-2024 година.

Основната му задача е да допринесе за постигането на трите стратегическите цели на Националната програма - ускорено икономическо развитие, демографски подем и намаляване на неравенствата, реализирането на които е предвидено посредством целенасочени политики и интервенции, групирани в пет взаимосвързани и интегрирани оси на развитие. Те са иновативна и интелигентна България; зелена и устойчива България; свързана и интегрирана България; отзивчива и справедлива България; духовна и жизнена България. За постигането на правителствените намерения в плана за действие е представена оперативната стратегия по представените в документа 13 национални приоритета.

Националната програма е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи. Тя определя визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения.

28.09.2022

МАЛКИЯТ БИЗНЕС Е НА РЪБА НА ОЦЕЛЯВАНЕТО

Анализ на специалиста

Милиони малки и средни предприятия в Европейския съюз се чудят как да свържат двата края. Растящите цени на енергията и суровините, галопиращата инфлация, разклатените вериги за доставки, геополитическото напрежение и др., са твърде голямо предизвикателство за малкия бизнес.

Българските малки и средни предприятия също се оплакват, че са на ръба на оцеляването, но някои анализатори твърдят, че опасенията им са преувеличени и опасността за тях е по-малка, отколкото за другите в ЕС.

Важно е да се знае, че малките и средните предприятия съставляват 99 % от дружествата в съюза, осигуряват две трети от работните места в частния сектор и допринасят за повече от половината от общата добавена стойност. Така че Брюксел не може да игнорира "гръбнака на европейския бизнес", насочвайки целевата помощ предимно за спасяване на големите компании и раздавайки пари на калпак на домакинствата.

Разходите са непредвидими

Европейската комисия има намерение през октомври да измени временната рамка за държавна помощ, давайки възможност за предоставяне на държавни гаранции, като същевременно запази еднаквите условия на конкуренция. Очевидно е, че в момента общността няма много възможности за финансиране и ще разчита основно на фонда за възстановяване. Към август на държавите членки са били изплатени 100 милиарда евро, което означава, че 700 милиарда все още са свободни и може да се използват за инвестиции и за запазване на работни места. Това съвсем не означава, че парите във фонда трябва да бъдат пропилени за кърпене на дупки. Наложително е част от тях да се вложат в перспективни бизнес модели в помощ на по-малкия бизнес, за да не се налага неговото спасяване през два месеца.

Междувременно румънският евродепутат Нику Стефанута, от групата "Обнови Европа", който е докладчик по бюджета на ЕС за 2023 г., предупреди, че европейската хазна е празна. Впрочем на 7 юни Еврокомисията представи проектопредложение за финансиране на важни реформи като зелен и цифров преход, здравеопазване, научни изследвания и малки и средни предприятия с почти 300 милиарда евро. Тогава тези цифри звучаха добре, но сега те са абсолютно недостатъчни заради инфлацията, високите цени на енергията и войната по границите, които правят разходите непредвидими.

Преди седмица пък председателката на комисията Урсула фон дел Лайен обеща да предложи пакет от мерки за подпомагане на малките и средни предприятия, което включва намаляване на бюрокрацията и по-добър достъп до общия пазар. Ще се постави акцент и върху семейните предприятия. Очаква се това да се случи през следващия месец. Мярката е малко закъсняла, но закъснението може да бъде извинено с неотложните проблеми, като например обиколките в Азия и Африка в търсене на газ.

Пазарът на труда остана без кадри

Малкият и среден бизнес се сблъсква и с друг сериозен проблем – липсата на кадри. Става дума за хора с ниска квалификация до такива с висше образование. Навсякъде фирмите се оплакват, че не могат да намерят работници и че пазарът на труда е стеснен до исторически нива. Някои от тях предлагат по-високи заплати, а други се ориентират в търсене на кадри извън съюза, защото над 50% от източноевропейските работници, които се прибраха в родните си страни заради пандемията, вече не искат да се връщат.

По данни на Евростат около 193 милиона европейци са търсили работа през първото тримесечие на 2022 г., а около 74,5% от хората в ЕС на възраст 20-64 години са работели. Това означава, че равнището на безработицата е по-ниско от всякога. Не случайно френската асоциация на работодателите обяви, че 94% от компаниите, набиращи персонал, споделили, че често се затрудняват да намерят подходящите кадри, а понякога каквито и да било кандидати. В момента в Западна Европа има глад за шофьори на камиони, сервитьори, летищен персонал, болногледачи, инженери и ИТ специалисти. Търсят се и работници за строителството, туризма и ресторантьорството.

Как се справя българският бизнес

Редица български производители твърдят, че са на ръба на фалита. Съобщено бе, че например в сектора на млекопроизводството много малки бизнеси затварят заради непоносимите цени. Проблемите им са обясними, тъй като нашите най-големи търговски партньори са в Европа и ако там има рецесия, тя неминуемо ще дойде и при нас.

Според бизнеса държавата не прави достатъчно в подкрепа на предприятията. В началото на септември работодателските организации поискаха служебният кабинет спешно да приеме постановление, с което да продължи компенсациите за високите цени на тока за октомври, ноември и декември. Предприемачите предупредиха също, че забавянето на това решение ще доведе до тежка ликвидна криза за огромна част от фирмите, което пък ще предизвика спиране на производства и съкращаване на работни места по средата на зимата.

Все повече икономисти обаче твърдят, че България е една от държавите с най-щедро компенсиране на бизнеса.

"Бизнесът е дотиран, за да не се повишават цените. Ако това не се случва, трябва тази схема за държавно подпомагане да бъде сериозно преосмислена", отбеляза икономистът Лъчезар Богданов.

Българските фирми донякъде са облагодетелствани от това, че страната ни е производител на електроенергия, а един от най-големите фактори за инфлацията в момента са именно енергийните цени.

Хубавата новина е, че до края на годината в българската икономика ще влязат от Брюксел 735 млн. лева, които са предназначени най-вече за малки и средни предприятия. Другите европейски средства, на които бизнесът може да разчита, е програма за 30 млн. лева за информационни и комуникационни компании и киберсигурност. Това ще е изцяло грантова помощ за около 1400 фирми. Предвижда се и програма за инвестиции във фотоволтаични централи и батерии с бюджет от 200 млн. лева. По линия на структурните фондове на Европейския съюз от следващата година Министерството на иновациите и растежа ще разполага със 7 млрд. лв. за подкрепа на бизнеса.

Остава да има и контрол при разпределението и харченето на тези средства, защото България и досега получаваше пари от еврофондовете, но резултатите са известни.

28.09.2022

БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА ДУНАВ МОСТ-3

България и Румъния се договориха за трети мост над река Дунав. Инфраструктурното съоръжение ще бъде изградено при Русе - Гюргево, предава БТА. За целта ще бъде подписано споразумение между двете държави. В друг документ те ще регламентират ангажиментите на двете държави за изпълнението на проекта Fast Danube и създаването на съвместно дружество за управление на дейностите по проекта. За това се договориха вицепремиерите на двете страни Христо Алексиев и Сорин Гриндияну на среща в Букурещ. 

Зам.-министър председателят Алексиев е в румънската столица като ръководител на българската делегация в Конференцията на пълномощните представители на Международния съюз по далекосъобщения към ООН.

Двете споразумения с ясни задачи и конкретни срокове за изпълнение на различните етапи ще бъдат подписани в най-скоро време.

Христо Алексиев и Сорин Гриндияну бяха категорични, че строителството на нови мостове, удълбочаването на Дунав, фериботната свързаност и подобреното преминаване през граничните пунктове, трябва да бъдат разглеждани като един общ стратегически приоритет с няколко проекта в него. 

Вицепремиерът Алексиев постави пред своя колега и въпроса за модернизацията на жп участъка Крайова – Калафат, който е продължение на жп линията от Дунав мост 2 в румънска територия. 

В средата на октомври двамата вицепремиери планират обща среща в Брюксел, на която ще представят заедно проект за финансиране на следващата фаза от Fast Danube и Дунав мост 3.

Христо Алексиев и Сорин Гриндияну потвърдиха желанието си, успоредно с постигнатото споразумение за Дунав мост 3 да работят и по останалите проекти за изграждане на мостове между двете държави, съгласно подписаното споразумение от 2019 г.

28.09.2022

КАК УНИЩОЖЕН ИЛИ ЗАГУБЕН НОТАРИАЛЕН АКТ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ?

Гражданският процесуален кодекс разпорежда, че нотариалните актове за прехвърляне на собственост или за учредяване на вещно право върху недвижим имот и за удостоверяване на право на собственост върху имот се издават от нотариуса, в чийто район се намира имотът. Вписванията, отбелязванията и заличаванията за имот пък се извършват по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията, в чийто район се намира имотът. Подлежащите на вписване, отбелязване и заличаване актове се представят в два или повече еднообразни екземпляра, е записано още в Гражданския процесуален кодекс.

В кодекса има специална глава, озаглавена "Нотариални производства", в която са посочени още общите правила за започване на нотариално производство, кои са страните в него, мястото и времето на удостоверяване. В тази глава са посочени и особените правила, на които се подчиняват нотариалните производства. Те са свързани с формата на нотариалния акт, как се издава този акт, какво е неговото съдържание. Така тук става ясно, че формата задължително трябва да е писмена, че нотариалните актове се подреждат по специален начин, ред и в специални книги и др.

Всички тези правила са свързани обаче с издаването на нотариален акт при нормална процедура. Когато бъде загубен, унищожен или повреден такъв документ, тогава става дума за съвсем различна процедура.

Важно е да се знае, че оригиналът на нотариалния акт за собственост или за други вещни права е нещо много важно и той трябва да се пази много добре, защото загубването му може да доведе до сериозни проблеми и дори до опити за злоупотреба. Ако все пак се случи документът да изчезне, трябва да се направят определени действия за неговото възстановяване, за изваждането на дубликат.

Правото да направи това е на собственика, а ако той е починал, това могат да сторят наследниците. Те обаче може да поискат това, като задължително представят удостоверение за наследници.

Дубликат на нотариален акт може да бъде издаден във всяко поделение на имотния регистър при Агенция по вписванията по местонахождението на имота. Там се съхранява партидата на имота с всички документи и където има подписан и подпечатан екземпляр от документа. За имот в София трябва да се отиде в централата на Агенцията по вписвания. А там трябва да се отиде в имотния регистър и да се подаде молба.

Ако имотът е бил обект на някакво разпореждане - например покупко-продажба и това е станало след 1 октомври 1998 г. при частен нотариус, дубликат от нотариалния акт може да бъде издаден от съответния нотариус, от неговата нотариална кантора.

Това е датата, след която изцяло държавният нотариат стана изцяло частен. Ако обаче издаването е преди това или човек не знае кой точно е бил нотариусът, който е издал загубения му нотариален акт, процедурата определено е през Агенцията по вписвания.

Самата агенция е посочила на сайта си, че преписът е заверено или незаверено копие на актовете, които се съхраняват от съответната Служба по вписванията. Незаверени преписи, които може да бъдат наречени и копия, могат да бъдат изисквани от всеки. Те се дават веднага. Заверени преписи се издават само на страните по акта, на техните правоприемници или представители по закон или по упълномощаване.

Преписите се издават въз основа на писмена молба от лицето. За удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа, съхранявани в Службата по вписванията, се събира и такса. Преписи може да се заявят за изваждане и по електронен път чрез единния портал на Агенцията по вписвания.

27.09.2022

КАК ЖИЛИЩЕТО МОЖЕ ДА СТАНЕ ОФИС?

Необходимо е да се знае, че според Закона за устройството на територията един имот може да стане офис само при спазване на строги изисквания. Още повече, когато става дума за преобразуването на жилищен имот, без значение дали се преустройства за офис, магазин, ателие, лекарски или стоматологичен кабинет.

Няма спор, че много по-лесно и безболезнено помещения в жилищни сгради се превръщат в офиси и магазини при новостроящи се сгради. Такива помещения се залагат в архитектурните и конструктивните планове още в самото начало. За някои от тях се правят предварително промени, за да отговарят на изискванията - хранителни магазини, аптеки, стоматологични кабинети и др., предварително минават през контрола на ХЕИ и противопожарната охрана и т. н. За тях Законът за устройството на територията определя, че "обекти за стопански и обслужващи дейности в новоизграждаща се жилищна сграда се предвиждат в подземния, в полуподземния и на първия етаж, ако са осигурени самостоятелни входове към тях и са съобразени със санитарно-хигиенните, противопожарните и другите технически изисквания".

Много по-често обаче във вече построени жилищни сгради апартаменти се преустройват в такива обекти. В този случай е необходимо да се спазват правилата, за да не се стига до проблеми в конструкцията на сградите, до конфликти между етажни съсобственици, до нарушаване на архитектурните планове и т. н. 

Според Закона за устройството на територията "в съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост се допуска преустройство и промяна на предназначението на жилищно помещение или на самостоятелно жилище в кабинет за здравни нужди, за офис или за ателие за индивидуална творческа дейност, свързани с достъп на външни лица в сградата, ако обектите се намират на първия етаж". Задължително това преустройство трябва да е съобразено със санитарно-хигиенните, противопожарните и другите технически изисквания. Според закона е необходимо и "изрично писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици - непосредствени съседи на обектите".

По изключение може да се допусне разполагане на посочените обекти и на други надземни етажи, казва Законът за устройството на територията. Друг е въпросът, че в не малко жилищни сгради това изобщо не е изключение, а правило. Особено в централните части на градовете. 

Трябва да се отбележи, че за преустройствата трябва да има проекти. Според Закона за устройството на територията към тях "задължително се представя мотивирано становище на инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност, доказващо, че не се увеличават натоварванията, не се засягат конструктивни елементи и не се намаляват носимоспособността, устойчивостта и дълготрайността на конструкцията на сградата". А когато се налагат изменения в конструкцията или се увеличават натоварванията, се представя и конструктивна част към проекта.

Според действащия Закон за управление на етажната собственост собственик, ползвател или обитател, който упражнява професия или извършва дейност в самостоятелен обект на етажната собственост, свързана с достъп на външни лица, заплаща разходите за управление и поддържане на общите части в размер от трикратния до петкратния размер, определен с решение на общото събрание на етажната собственост.

26.09.2022

КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЛИКВИДАЦИЯТА НА ЕДНА ФИРМА?

Едно търговско дружество може да бъде прекратено по много различни причини. Това може да стане например, когато то бъде обявено в несъстоятелност. Или пък по решение на съда в строго определени от закона случаи. Прекратяване може да има и на различни основания, в зависимост от вида търговско дружество. Примерно едно дружество с ограничена отговорност (ООД) може да бъде прекратено поради изтичане на срока на дружествения договор, по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала, при сливане и вливане. Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) пък се прекратява със смъртта на физическо лице, ако то притежава капитала, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността. Акционерно дружество пък се прекратява по решение на общото събрание, с решение на съд, ако върши незаконни неща, ако чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал и др.

И тук е важно да се отбележи, че след прекратяването на съответното дружество, то трябва да се извърши ликвидация.

Според Търговския закон срокът, в който трябва да завърши ликвидацията, се определя от общото събрание на дружеството с ограничена отговорност и акционерното дружество, а за останалите търговски дружества - по единодушно решение на неограничено отговорните съдружници. Такъв срок определя и длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписването, когато то назначава ликвидатори. При необходимост определеният срок може да се продължи. Ликвидаторите се вписват в търговския регистър, където се представят нотариално заверени съгласия с образци на подписите им. Те носят същата отговорност за дейността си по ликвидацията, както управителите и другите изпълнителни органи на търговските дружества.

Ликвидаторите са длъжни, като обявят прекратяването на дружеството, да поканят неговите кредитори да предявят вземанията си. Поканата се отправя писмено до известните кредитори и се обявява в търговския регистър. Ликвидаторите са длъжни да уведомят Националната агенция за приходите за започналата ликвидация.

Търговският закон ги задължава и да довършат текущите сделки, да съберат вземанията, да превърнат останалото имущество в пари и да удовлетворят кредиторите. Те могат да сключват нови сделки само ако това се налага от ликвидацията.

Ликвидаторите могат по съгласие със съдружниците, съответно с акционерите и кредиторите, да им прехвърлят отделни обекти от ликвидационното имущество, ако с това не се увреждат правата на останалите съдружници и кредитори. Търговският закон изрично натъртва, че ликвидаторът е длъжен да осъществява правомощията си с грижата на добър търговец.

Важно е да се отбележи, че те представляват дружеството и имат правата и задълженията на изпълнителния му орган. Те съставят баланс към момента на прекратяването на дружеството и доклад, който пояснява баланса. В края на всяка година те извършват годишно приключване и представят годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността си пред ръководния орган. Ръководният орган се произнася за приемането на началния баланс, на годишното приключване и за освобождаването от отговорност на ликвидаторите.

Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между съдружниците, съответно между акционерите. Това разпределение става обаче само ако са изминали шест месеца от деня, в който поканата до кредиторите е обявена в търговския регистър. Ръководният орган на дружеството може, след като бъдат удовлетворени кредиторите, да отпише вземанията на дружеството, които са несъбираеми. Решението се приема с обикновено мнозинство.

Когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен, ликвидаторите искат заличаване на дружеството.  Ако по-късно се установи, че са необходими по-нататъшни действия за ликвидацията, длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията назначава по молба на заинтересувания досегашните или други ликвидатори.

23.09.2022

ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА НА РУМЪНИЯ МОЖЕ ДА НАРАСНЕ 3,5 ПЪТИ И ДА ДОСТИГНЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНО 52 МИЛИАРДА ЕВРО ПРЕЗ 2030 Г. (ДОКЛАД)

Цифровата икономика на Румъния може да нарасне 3,5 пъти до приблизително 52 млрд. евро през 2030 г., в сравнение с 14,8 млрд. евро през миналата година съгласно доклада "Цифрови претенденти на следващата граница", изготвен от McKinsey & Company. 

Понастоящем Румъния е третият пазар като цифрова икономика сред десетте държави от класацията "Цифрови претенденти" след Полша (44 млрд. евро) и Чешката република (18 млрд. евро). В този контекст стойността се разпределя между цифровата търговия (9,8 млрд. евро), разходите за IT&C (3,5 млрд. евро) и офлайн разходите за цифрови продукти - 1,6 млрд. евро.

Според цитирания източник цифровата търговия съставлява 66 процента от цифровата икономика на Румъния, а IT&C може да се превърне в основен двигател на растежа до 2030 г.

С приблизителна стойност от 52 млрд. евро през 2030 г. цифровата икономика на Румъния може да представлява приблизително 9,6 процента от БВП, като се има предвид, че през 2021 г. цифровата търговия на глава от населението е била 506 евро, което е под средното за региона.

Специализираният доклад показва, че цифровата икономика на Румъния се оценява на 14,8 млрд. евро през 2021 г. (приблизително 6 процента от БВП), докато инвестициите в IT&C регистрират годишно увеличение от 8 процента в периода 2017 - 2021 г., до 3,5 млрд. евро.

Развитието на цифровата икономика може да се наблюдава и от гледна точка на малките и средните предприятия, които продават онлайн, като техният процент се увеличава от 7 на сто през 2017 г. до 17 процента през 2021 г.

През референтния период Румъния е вторият по големина пазар на цифрова търговия в Централна и Източна Европа, възлизащ на 9,8 млрд. евро. Въпреки това средният разход на глава от населението за електронна търговия и степента на нейното проникване са сред най-ниските в региона.

Що се отнася до степента на покритие, цифровият сегмент в Румъния представлява едва 14 процента от общия пазар на дребно (68,9 млрд. евро), а останалата част е представена от офлайн търговията (59,1 млрд. евро).

Понастоящем най-големите категории в електронната търговия в Румъния са: продукти за дома и електронни продукти (39 процента от цифровата търговия), транспортни услуги (31 процента) и сегментът на модата (14 на сто). От друга страна, по време на пандемията категорията с най-голям ръст е тази на хранителните продукти, на стойност 389 млн. евро, от 123 млн. евро през 2019 г.

23.09.2022

КАК СТОЯТ НЕЩАТА С ДАВНОСТТА ПРИ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ?

Общите правила за административните нарушения и наказания, редът за установяване на административните нарушения и за налагане и изпълнение на административните наказания, включително и давностните срокове, се определят от нарочен закон. Става дума за Закона за административните нарушения и наказания.

Този нормативен акт разпорежда, че административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред. 

И ако нарушенията се определят в различни кодекси или закони - например този за движение по пътищата, за митниците, за здравето и много други, то кои точно са административните наказания, се определя в Закона за административните нарушения и наказания.

Там се посочва, че за административни нарушения могат да се предвиждат и налагат като административни наказания обществено порицание, глоба, временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност. За административно нарушение, извършено повторно или системно, може да се предвижда наказание безвъзмезден труд в полза на обществото, което да се налага самостоятелно или едновременно с друго от горепосочените вече наказания. 

Общественото порицание за извършеното нарушение представлява публично порицание на нарушителя пред трудовия колектив, където работи, или пред организацията, в която членува. Глобата пък е наказание, което се изразява в заплащане на определена парична сума. По отношение на непълнолетните лица административното наказание глоба се заменя с обществено порицание.

Лишаването от право да се упражнява определена професия или дейност се изразява във временна забрана за нарушителя да упражнява професия или дейност, във връзка с която е извършил нарушението. Продължителността на това наказание не може да бъде по-малко от един месец и повече от две години, а за нарушения, свързани с безопасността на движението за всички видове транспорт, извършени след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози - до пет години. 

Безвъзмездният труд е труд, който се полага в полза на обществото без ограничаване на други права на наказания. Продължителността на наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото не може да бъде по-малко от 40 часа и повече от 200 часа годишно за не повече от две последователни години.

Що се отнася до давността при административното наказание, то Законът за административните нарушения и наказания изрично посочва, че то не се изпълнява, ако са изтекли две години, когато наложеното наказание е глоба. Давността е шест месеца, когато наложеното наказание е временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност или безвъзмезден труд в полза на обществото, и три месеца, когато наложеното наказание е обществено порицание.

Давността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието. След завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност.

Има и абсолютна давност. Законът за административните нарушения и наказания посочва, че независимо от спирането или прекъсването на давността административното наказание не се изпълнява, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора вече посочените срокове. Това означава, че например при глоба абсолютната давност е 3 години. 

Направена е една уговорка. Според нея разпоредбата за абсолютната давност не се прилага по отношение на глобата, когато за събирането ѝ е образувано изпълнително производство в рамките на двете години.

23.09.2022

НАКАЗАНИЕ ПРИ ЗАКЪСНЕНИЕ ЗА РАБОТА

В чл. 187 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че нарушения на трудовата дисциплина са:

 1. закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време;
 2. явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи;
 3. неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила;
 4. произвеждане на некачествена продукция;
 5. неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труда;
 6. неизпълнение на законните нареждания на работодателя;
 7. злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на поверителни за него сведения;
 8. увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства;
 9. неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение.

Съгласно чл. 188 от КТ, дисциплинарните наказания са забележка, предупреждение за уволнение и уволнение. Според чл. 189, ал. 1 от КТ, при определяне на дисциплинарното наказание работодателят следва да вземе предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя. Преди налагане на дисциплинарното наказание работодателят е длъжен да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства (чл. 193, ал. 1 от КТ). Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество – ал. 2 на чл. 193 от КТ. В ал. 3 на чл. 193 от КТ е указано, че разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина.

Дисциплинарното наказание се смята за наложено от деня на връчване на заповедта на работника или служителя или от деня на нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка.

21.09.2022

КОЛКО ДНИ ОТПУСКА ИМАМ, АКО РАБОТЯ НА ДВЕ МЕСТА?

В чл. 355, ал.1 от Кодекса на труда е предвидено, че трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. За 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при петдневна работна седмица - ал. 3 на чл. 355 от КТ. Съгласно чл. 111 от КТ работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа в извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение.

Когато работник или служител работи по трудов договор за допълнителен труд при същия или при друг работодател по чл. 110 или чл.111 от Кодекса на труда, той има право на платен годишен отпуск и по трудовия договор за допълнителен труд - в случая и по двата трудови договора. Изчисляването на платения годишен отпуск по договора за допълнителен труд става по общия ред, като времето, което евентуално би се признало за трудов стаж се изчислява и набира по часове, дни и месеци.

Според чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, работникът и служителят, който работи през част от законоустановеното работно време (непълно работно време), има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. На базата признатия по посочения по-горе ред трудов стаж се определя размера на платения годишен отпуск, който се ползва в работни дни по календар.

Според чл.155, ал. 4 от Кодекса на труда, размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. По основния трудов договор за календарната година имате право на платен годишен отпуск не по-малко от 20 работни дни. По трудовия договор за допълнителен труд имате право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което ви се признава за трудов стаж - в случая до прекратяване на трудовия договор.

При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 от КТ, правото на който не е погасено по давност. Точните изчисления се извършват от работодателя.

21.09.2022

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИК

Еднократната помощ от 300 лева  за ученици, записани в първи и осми клас в държавните и общинските училища, до момента е отпусната на близо 60 хиляди семейства, сочат  данните на Агенцията за социално подпомагане.

Кандидатстването за този вид подпомагане започна в средата на лятото и продължава до 15 октомври, като отпускането на средствата вече не се обвързва  с доходите на родителите.

Целта е семействата на децата в първи и в осми клас да бъдат подкрепени при подготовката на учениците в началото на учебната година.

Кандидатства се по настоящия адрес на един от родителите. Формулярите са качени на страницата на Агенцията за социално подпомагане и могат да се подават и по електронен път.

Спрямо данните от миналата година име повишен интерес, отбелязва заместник-министърът на социалната политика Надя Клисурска.

Родителите трябва да предоставят бележка от училището, че детето е записано в първи или осми клас, пояснява тя.

Важно е да се знае, че помощта се получава на две части – през първия и през втория срок.

Средствата подлежат на връщане при натрупване на 5 и повече неизвинени отсъствия в рамките на месец или ако ученикът прекъсне обучението си.

636 за миналата година са били заповедите за възстановяване на получената сума при първокласниците. Значително по-голям е броят при осмокласниците - над 1500, уточнява Надя Клисурска.

21.09.2022

64,21% ОТ БЪЛГАРСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПРЕДПОЧИТАТ ДА РАБОТЯТ ПРЕДИМНО ОТ ВКЪЩИ

64,21% от българските служители предпочитат да работят предимно от вкъщи (3-5 дни в седмицата), показва ново проучване на иновативната кариерна платформа Kaderabotim.bg, която е специализирана в предоставянето на обективна информация за пазара на труда в България. То се нарича „Връщане към работа обратно в офиса” и е проведено паралелно сред 1 207 български служители и 502 работодатели.

Допитването дава представа за актуалните тенденции по отношение на дистанционната работа у нас. Според него към момента 58,00% от българите работят предимно от вкъщи, а 42% – предимно от офиса. Резултатите показват още, че 39,35% от служителите биха си потърсили нова работа, ако работодателят им поиска да се върнат обратно в офиса. 34,13% биха разговаряли с останалите колеги и биха се опитали да убедят ръководството и отдела „Човешки ресурси“ да променят решението си, а 26,51% биха се върнали в офиса, защото нямат друг избор.

Причините, поради които работещите българи предпочитат да упражняват професията си дистанционно, са, че са по-продуктивни (47,45%), могат да поемат допълнителни ангажименти – втора работа (12,88%), както и че могат да се грижат за семейството, децата и домакинството си, докато работят от вкъщи – 66,67 процента.

Едва 38,03% от анкетираните отговарят, че биха се съгласили да работят предимно от офиса (от 3 до 5 дни в седмицата). Причините да вземат това решение са по-добрата ефективност (43,16%), възможностите за повече социализация (41,84%), както и че такова е желанието на мениджмънта в компанията (31,57 процента).

„Въпреки че пандемията отмина, наблюдаваме последствията от нея на пазара на труда. По-конкретно, повече от 31% продължават да работят от вкъщи и биха се върнали в офиса само ако бъдат помолени да го направят. Нещо повече, почти 40% от служителите биха потърсили друга работа, ако от тях се изисква да работят от офиса. Така че професионалистите от „Човешки ресурси“ са в трудната позиция между запазването на свободата на служителите сами да избират как да работят, но също така и нарастващата нужда от ефективност. Всъщност, ако съберем процентите в проучването, виждаме, че за почти 20% от професионалистите от „Човешки ресурси“ основните притеснения относно дистанционната работа са свързани с ефективността. Може би решението е работодателите да обърнат повече внимание на благосъстоянието на своите служители и непрекъснато да намират нови начини за мотивиране и задържане на служителите“, казва Костин Тудор, основател и изпълнителен директор на Kaderabotim.bg“.

Работодателите

81,87% от работодателите, участвали в проучването, споделят, че са обсъждали с отдел „Човешки ресурси“ или с ръководството на компанията възможността служителите да се върнат за повече от 1-2 дни в седмицата в офиса през тази година. 13,15% отговарят, че не са, а 4,98% посочват – че са работили от офиса през цялото време.

По-големият процент (58,76%) от тях посочват, че са избрали гъвкав модел на работа, при който сами избират как да съчетаят работата от вкъщи и офиса. 21,91% от тях работят предимно от вкъщи (между 3-5 дни в седмицата), 11,16% – изцяло дистанционно, 4,38% – изцяло от офиса, 3,78% – предимно от офиса (между 3-5 дни в седмицата), става ясно още от проучването на Kaderabotim.bg.

Идеята служителите да работят от вкъщи се подкрепя от едва 11,55% от работодателите. 84,46% от тях търсят баланс между работата от вкъщи и в офиса, а едва 3,98% предпочитат връщането изцяло в офиса. Притесненията на мениджърите от дистанционната работа са свързани главно с качеството на комуникация между служителите (33,07%), поддържането им мотивирани (24,10%) и ефективността (19,92%). Според сайта за кариерна информация 7,97% от работодателите се притесняват, че се задава икономическа криза, по време на която екипът трябва да е сплотен, за да е ефективен, а служителите им не искат да се връщат в офиса. 30,88% са сериозно притеснени от тенденцията служителите вече да не искат да работят от офиса.

21.09.2022

ПОДАВАМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОМОЩИ В ПОЩИТЕ

„Български пощи“ увеличават броя на пощенските станции, които предлагат безплатни административни услуги, съобщиха от пощите. Досега станциите, предлагащи административни услуги, бяха шест, но от 21 септември броят им ще нарасне на 32.

Предлагането е организирано предимно в пощенски офиси в малки населени места, за да се създаде удобство на хората, като им се спести време и средства за пътуване. Броят на тези офиси ще нараства поетапно до 2025 г., уточняват от дружеството.

От края на юли до началото на септември 2022 г. в шестте пощенски станции са подадени около 200 заявления от граждани, които съобразно сезона са предимно за получаване на помощи за отопление. Кръгът на предлаганите административни услуги постепенно ще се разширява, докато обхване всички услуги, налични на портала, администриран от Министерството на електронното управление.

Информация за пощенските станции и административните услуги, които гражданите могат да заявяват в рамките на пилотния проект е публикувана на официалната страница на „Български пощи“.

Клонове на пощите започнаха да предлагат експериментално 39 безплатни административни услуги на 18 юли тази година.

21.09.2022

КОЙ ЩЕ ПОЛУЧАВА ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗАРАДИ НОВАТА ЛИНИЯ НА БЕДНОСТ

Правителството ще одобри днес новият по-висок размер на линията на бедност за следващата година. Тя ще стане 504 лева при 413 лева през тази. Увеличението е с 22 на сто спрямо тазгодишния ѝ размер и би трябвало да покрие по-високата натрупана инфлация, изчисли преди дни служебният социален министър.

Заради вдигането на линията на бедност ще се повишат месечните социални помощи на над 700 хиляди хора  с увреждания от началото на следващата година. Причината е, че техният размер е обвързан с прага на бедност.

Например хората с трайни увреждания над 18 г. със степен на увреждане от 50 до 70,99% имат право на финансова подкрепа от 7% от линията на бедност.

Или те ще получават вече 35,28 лв.  С увреждане от 71 до 90% - сумата е 15% от линията на бедност, като помощта за тях става 75,60 лв. при 61,95 лв. сега.

За хората с увреждане над 90%, сумата е определена на 25% от линията на бедност или те ще получават от догодина по 126 лв., при 103,25 лв. на месец сега.

Хората с над 90% степен на увреждане с чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест, имат право на подкрепа от 30% от линията на бедност, като тяхната помощ става 151,20 лв. при 123,90 лв. сега.

Освен това, целевите помощи за покупка на лично моторно превозно средство от човек с увреждане, както и за приспособяване на жилище и за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги също се определят спрямо линията на бедност.

Използва се и при раздаването на хранителни продукти. Еднократна помощ от 403,20 лв. ще могат да получат през 2023 г. хората с чужда помощ, за да покриват разходите си за придружител.

21.09.2022

БЕЗРАБОТИЦАТА У НАС ПРЕЗ АВГУСТ ДОСТИГНА НАЙ-НИСКАТА СИ СТОЙНОСТ

Безработицата в България през август достигна най-ниската си стойност за този месец – 4,3%, съобщиха от Агенцията по заетостта.

Броят на регистрираните безработни през август е 139 782. На годишна база се наблюдава спад от 0,6% в нивото на безработица в страната. В сравнение с юли има минимално увеличение от 0,1%, посочват от агенцията.

Най-търсените от бизнеса професии през миналия месец са преподаватели; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; продавачи; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хората; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; металурзи, машиностроители и сродни на тях, и занаятчии; чистачи и помощници и др.

В края на летния сезон заявените работни места на първичния пазар на труда са 12 808.

Най-много свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (25,0%), следват образованието (24,4%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (11,3%), административните и спомагателните дейности (8,9%), хотелиерството и ресторантьорството (6,3%) и държавното управление (6,1%).

20.09.2022

ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ПО ВРЕМЕ НА ОТПУСКА

Ваучери за храна се предоставят при условия, уговорени между работодателя и представителя/ите на работниците и служителите и/или на представителя/ите на национално представените синдикални организации в предприятието.

Чрез ваучерите за храна работодателят предоставя на лица, работещи по трудови правоотношения и по договори за управление, наричани по-нататък „ползватели“, средства за храна отделно от възнаграждението им. Предоставените ваучери за храна са средство за замяна, посредством което ползвателите получават храна и хранителни продукти срещу номиналната стойност на ваучерите в ресторанти, заведения за бързо обслужване, както и в обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др., осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните. Предоставянето на ваучери за храна може да бъде извършено със средствата за социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите, тъй като ваучерите за храна са социални придобивки, предоставени в натура на работниците и служителите, когато са предоставени по реда и начина, определени в закона.

Ваучерите могат да се предоставят само за дните, в които работниците и служителите действително са полагали труд, ако това е записано изрично в решението на общото събрание на работниците и служителите. При прекратяване на трудовото правоотношение или на договора за управление всеки ползвател, който е получил ваучери за храна, е длъжен да върне на работодателя неизползваните ваучери. Работодателят не дължи ваучери за храна за периода от датата на уволнението до датата на възстановяване на лицето на работа.

Справка:

чл. 2, ал. 1, чл. 14 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор,

чл. 294, чл. 293 от Кодекса на труда

19.09.2022

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА РАБОТНИК ПРИ БЕДСТВИЕ

Бедствията, макар и рядко, са част от живота на гражданите и се случват в различен етап от живота им. В някои страни те се случват по-често, в други – по-рядко. За радост, България е една от страните, в които бедствията не са толкова чести. Една от основните цели на закона е да обезпечи в рамки превенцията, действията и последиците от всяка една възможна ситуация.

Всяко едно бедствие (земетресение, наводнение, пожар, градушка и др.) несъмнено се отразява както на бита в ежедневието ни, така и на придвижването ни до работното място и обратно, на изпълнението на служебните ни ангажименти като качество и количество, а това от своя страна неизменно се отразява върху размера на доходите ни.

Нещо повече – не са рядкост случаите, в които по време и след бедствия изобщо е невъзможно да достигнем до работа поради обективни инфраструктурни или други затруднения, което поставя въпросът ще получим ли изобщо някакво възнаграждение, при положение че не сме на работното си място и сме в невъзможност да изпълняваме ангажиментите си към работодателя.

Подобни въпроси относно възнагражденията на работещите повдига и хипотеза, при която лицата не са на работното си място, поради това, че са се включили в доброволно формирование за борба с бедствието, с което помагат на ресорните институции и пряко на населението за справяне със ситуацията.

Самата тема предполага, че както работниците, така и работодателите имат нужда от информация какво е уредил законът в подобни ситуации. Има ясно определени правила, какво следва да направят работодателите в подобна ситуация. Честа практика в такива ситуации е работодателите да принуждават своите работници и служители да излизат в неплатен отпуск. Следващите редове ще дадат отговор защо подобна практика е незаконосъобразна.

В кои случаи, при какви условия и в какъв размер работниците и служителите имат право на обезщетение по време на бедствие?

Законът за защита при бедствия формулира бедствието като „значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването, на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото“.

Трудовото законодателство допуска два варианта за компенсиране на трудово възнаграждение, ако работникът/служителят не е полагал труд вследствие на настъпило бедствие.

При първия вариант е необходимо той да е бил възпрепятстван да се яви на работа при настъпило бедствие. Съгласно закона работодателят дължи обезщетение на работинка/служителя в размер на 50% от брутното трудово възнаграждение, за времето, за което е бил възпрепятстван да работи, но не по-малко от 75% от минималната работна заплата, установена за страната. С колективен или индивидуален трудов договор може да се договори и по-голям размер.

В случаите, когато работникът/служителят е взел участие в спасителните работи при бедствие, той има право на обезщетение в пълния размер на брутното му трудово възнаграждение.

Обезщетението подлежи на данъчно облагане.

Причините за неявяването на работа, както и участието в спасителните работи се установяват от кметството, общински съвет или друг държавен орган.

Във втория случай по силата на Закона за защита при бедствие и сключен договор за участие в доброволно формирование, работникът/служителят временно преустановя работата си по трудовото правоотношение, за да изпълни гражданското си задължение. В този случай отсъствието му се оформя като неплатен отпуск, а за времето на отсъствие получава възнаграждение от държавния бюджет.

Предотвратяването, овладяването и преодоляването на последиците от бедствия са сред малкото случаи, в които Кодекса на труда допуска полагане на извънреден труд.

Съгласно Кодекса на труда работниците/служителите имат право на отпуск за изпълнение на обществени задължения: за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита и бедствия. Работодателят е длъжен да разрешава такъв отпуск на работник/служител, придобил качество на доброволец. Доброволните формирования се създават от кмета на общината по решение на общинския съвет.

За времето на обучение или изпълнение на задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и отстраняване на последиците от тях, доброволецът се смята в неплатен отпуск, който му се признава за трудов стаж. За времето на участия в тези мероприятия, работникът/служителят получава възнаграждение за сметка на държавния бюджет.

За да бъде разрешен отпуска е необходимо кметът на общината да уведоми работодателя на доброволеца за участие в мероприятията и да издаде документ, удостоверяващ участието на доброволеца, не по-късно от три дни след приключване на мероприятието.

 

Справка:

чл. 44 от Закона за защита при бедствия

чл. 157, т. 7 от Кодекса на труда

чл. 218 от Кодекса на труда

чл. 228, ал. 2 Кодекса на труда

16.09.2022

ПРАВОТО НА РАБОТЕЩИТЕ ЗА СЪВМЕСТЯВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ И СЕМЕЙНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Една от целите на измененията и допълнения в Кодекса на труда след 1 август 2022г. , е да се повишат възможностите за приспособяване на режима на работа към индивидуалните потребности на работника или служителя, произтичащи от семейните му задължения.

Чрез промените се гарантира право на работника или служителя да получи мотивиран писмен отговор от работодателя, когато писмено поиска изменение на трудовото правоотношение с цел съвместяване на личния и професионалния живот, но работодателят не приема съответното предложение. В какво се изразяват промените в тази сфера?

Нормативно определени са случаите, при които работникът или служителят има право да предложи на работодателя изменение за определен период на трудовото правоотношение, свързано с продължителността и разпределението на работното му време, с преминаване към работа от разстояние, както и други изменения, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения.

От това право могат да се ползват работници или служители, които са родители (осиновители) на дете до 8-годишна възраст, както и тези, които полагат грижи за родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия поради сериозни медицински причини.

Промените в Кодекса на труда предоставят право на работника или служителя за съвместяване на трудовите и семейните задължения. Промените сочат, че работник или служител, който е родител (осиновител) на дете до 8-годишна възраст, има право писмено да предложи на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното му време, да премине към работа от разстояние и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения.

Право да предложи на работодателя измененията има и работник или служител, който полага грижи за родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия поради сериозни медицински причини.

Изменение на трудовото правоотношение се извършва по взаимно съгласие на страните, изразено писмено, когато съществува такава възможност в предприятието. Работникът или служителят може преди изтичане на определеното време да поиска трудовото му правоотношение да продължи съгласно условията, непосредствено преди изменението.Когато обаче работодателят откаже изменение на трудовото правоотношение, той е длъжен в 14-дневен срок да предостави на работника или служителя мотивиран писмен отговор.

При постъпване на работа за първи път в предприятието работникът или служителят може да ползва изброените по-горе права, когато придобие най-малко 4 месеца трудов стаж. Работещите и работодателят могат да постигнат съгласие за изменение на трудовото правоотношение по време на ползването на отпуск поради бременност и майчинство, за отглеждане на дете до 2-годишна и 8-годишна възраст или за отглеждането на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство, както и други случаи, определени в закона.

 

Справка:

чл. 167б от Кодекса на труда

15.09.2022

СМЕНЯМЕ РАБОТАТА ЗА 20% ПО-ВИСОКА ЗАПЛАТА

В националното проучване „Удовлетвореност на работното място” са анкетирани 1095 души, сред тях – служители в IT сектора, в сферата на маркетинга, публичната администрация, търговията и продажбите.

За IT сектора, около 60% от хората са отбелязали, че не са удовлетворени от работната среда. Тоест те може да не са недоволни от заплатата, която получават, но може да са недоволни от други неща, да речем, че са много стресирани, обясняват авторите на проучването ”Career show”.

Проучването показва, че най-недоволните служители са в секторите „Търговия”, „Продажби” и „Публична администрация”. Там възнаграждения са най-ниски и най-висок процент от работещите са отбелязали, че не са удовлетворени от условията на труд в компаниите си.

Секторът, в който има най-нисък процент на неудовлетвореност, не е секторът, който получава най-високи заплати. Това е HR секторът, според проучването. Данните от анкетата сочат, че работодателите все повече се интересуват от това, как се чувстват служителите им на работното място. Физически, психически, стресирани ли са и как да подобрят това. Голям процент от анкетираните са отбелязали, че биха сменили работата си, ако им предложат с 20% или 50% по-висока заплата на друго работно място.

15.09.2022

ЕП: МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА ДА Е 50% ОТ СРЕДНАТА ЗА СТРАНАТА

Европейският парламент прие закона за минималната работна заплата в ЕС, който трябва да задължи страните членки да "осигуряват достойни стандарти на живот и труд и да насърчават колективното договаряне за заплащането", се казва в прессъобщение на парламента.

Новото законодателство беше одобрено с 505 гласа "за", 92 "против" и 44 "въздържал се".

Законът е договорен със Съвета на ЕС през юни и целта му е да подобри условията на труд и живот на всички работници в ЕС, както и да насърчи на икономическия и социалния напредък.

За тази цел с него се определят минимални изисквания за адекватността на законоустановените минимални работни заплати, предвидени в националното право и/или колективните трудови договори. То също засилва ефективния достъп на работниците до защита на тези заплати.

Новата директива ще се прилага за всички работници в ЕС, които имат трудов договор или трудово правоотношение. Държавите членки, в които минималната работна заплата вече е защитена изключително чрез колективни трудови договори, няма да бъдат задължени да въведат тези правила, нито да ги направят общоприложими.

Това е ключово решение в борбата с кризата с високите разходи за живот, коментираха от Европейската конфедерация на профсъюзите. Преди ден от там разпространиха анализ, който показва, че най-нископлатените работници в Европа страдат силно от високата инфлация и драстичното намаляване на покупателната способност и това е довело до намаляване на реалната стойност на законоустановените минимални заплати.

Директивата предвижда:

– Минималната заплата да е поне 50% от средната в съответната страна. Държавите-членки да проверяват адекватността на законоустановените минимални заплати, като вземат предвид покупателната способност и разходите за живот;

– От всяка страна в ЕС да се изисква да насърчават колективното договаряне и да се борят с възпрепятстването на синдикалната дейност, а обхватът на колективното договаряне трябва да е 80%. Всички страни под този процент, сред които и България, ще трябва да изготвят план за действие в подкрепа на колективното договаряне и постигане на този обхват;

– Засилване на участието на синдикатите в определянето и актуализирането на законоустановените минимални заплати;

– Изискване към дружествата, които получават договори за обществени поръчки, да спазват правото на организиране на работниците и колективно договаряне в съответствие с конвенции 87 и 98 на Международната организация на труда.

Последната стъпка от двугодишния процес по приемането на директивата е нейното одобрение от Европейския съвет, което се очаква да стане през следващите седмици.

“Държавите-членки трябва да се заемат сериозно с повишаването на заплатите, не бива да чакат две години, преди да приложат директивата. Те трябва да предприемат действия сега, за да увеличат законоустановените минимални заплати и да насърчат колективното договаряне. Заплатите не трябва да оставят работниците и техните семейства да живеят в бедност, а това е реалност в цяла Европа от дълго време.

Не само чрез осигуряване на адекватни минимални заплати, но и чрез укрепване на колективното трудово договаряне като най-доброто решение за постигане на наистина справедливо заплащане за всички. Сега настояваме министрите да подпишат тази директива, за да могат работещите хора да започнат да усещат ползите от нея възможно най-скоро. Директивата изпълнява Европейския стълб на социалните права и показва, че той е нещо повече от политически лозунг”, коментира Естер Линч, зам.-генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите.

Минималните работни заплати в ЕС варират в широки граници. Най-високи са те в Люксембург, Ирландия и Германия, а най-ниски – в България, Латвия и Естония.

21 страни членки имат законоустановена минимална работна заплата, а в останалите шест - Австрия, Кипър, Дания, Финландия, Италия и Швеция, заплатите се определят чрез колективно договаряне.