10.11.2023

ИКОНОМИСТ: БЕЗРАБОТИЦАТА ЩЕ СЕ УВЕЛИЧИ И ТОВА ЩЕ СЕ ОТРАЗИ НЕГАТИВНО ВЪРХУ КРЕДИТИТЕ

Задава се ситуация, в която ще наблюдаваме сериозни процеси в пазара на труда. Считам, че безработицата ще се увеличи, което в някаква степен ще се отрази негативно и върху кредитите. Това прогнозира в Бургас Кузман Илиев, икономист и финансов анализатор, основател на организацията "България може сама".

Причината за това, стана известно от думите му, се крие във все по-отчетливите процеси в световната икономика, в които приходите се свиват, а разходите се увеличават. У нас това ще доведе след себе си две неща - свиване на разходите за заплати или съкращаване на работници, посочи Илиев по време на деветата Национална конференция на Националното сдружение "Недвижими имоти".

"Ако човек се депресира и започне да си мисли, че никой не мисли за него, никой не му звъни за рождения ден, нека пробва да не си плати вноската по ипотечния кредит например. Тогава рязко ще разбере, че някой много се интересува от него. Натам вървим - към малко по-сложно време. Изключително неестествена и ненормална е ситуацията, която наблюдаваме в Съединените американски щати. Там лихвата по ипотечния заем е 7,5 на сто - рекорден исторически връх по лихвите, а в България те са под 3 на сто. Това е много характерно за страна, която се намира в периферията на някакъв кръг. В нашия случай това е еврозоната. Центърът винаги експлоатира периферията - това може да се нарече, ако щете, валутен империализъм, но аз използвам собствен термин "кръводарителска икономика", каза Илиев.

Когато си в периферията, инфлацията винаги е по-висока, при теб процесите винаги идват по-бавничко, но удрят по-тежичко, коментира той, като даде пример с лихвените равнища, които Европейската централна банка повишава, но това не се усеща у нас. 

"Странно – трансмисията не работи. Но всички икономисти са наясно, че тази трансмисия не работи, защото ние, бидейки в борд, не следваме плътно евросистемата все още. Имаме наша огромна депозитна база и тези пари в момента банките могат да ги пласират. Но това ще се промени в мига, в който сигурността се усети много мощно у нашите партньори. Виждаме германците в момента - те са в рецесия на практика от няколко месеца. Там не могат да обърнат нещата към позитивен растеж, а това са нашите основни търговски партньори. Огромната си част ние изнасяме към тях", каза Кузман Илиев.

Той допълни, че тези процеси ще засегнат и България – лихвите ще се повишат на фона на намаляващия разполагаем доход. 

"Това ще се усети при онези, които днес имат някой и друг лизинг, ипотечен кредит, вземат 5000-6000 лева заплата, работят много, но в един момент ще се окаже, че месечна вноска по заема се е покачила със 150-200 лева и сметката няма да излезе. В САЩ се случва това и прави впечатление, че започват да се използват спестяванията и кредитните карти "бумтят", тоест, буферите се изяждат. Според мен и българите в момента имат едни буфери и държат парите си на депозити, защото няма в какво да ги инвестират", каза още Илиев.

09.11.2023

КЪДЕ СЕ ТЪРСЯТ НАЙ-МНОГО РАБОТНИЦИ

Над 190 000. Толкова се очаква да бъдат свободните работни места за тази година. Въпреки че голяма част от тях не се дължат на нови позиции, а на заместващо търсене, намирането на квалифицирана работна ръка става все по-трудно за работодателите, изчисляват от Агенцията по заетостта, показва анализ на "Числата на седмицата".

„Няма хора!”. Вече чуваме тази фраза от устата на все повече работодатели, а затрудненията, които срещат при намирането на квалифицирана работна ръка, се потвърждават и от скорошно изследване на Агенцията по заетостта. Прогнозите, за съжаление са, че това ще продължи поне в следващите няколко години. Но защо? Според работодателите, от една страна поради липсата на професионални умения, но от друга – поради липсата на лични качества. Доброто образование и квалификация, владеенето на чужд език и дигиталните компетентности, разбира се са важни, но не по-малко важни за тях са мотивацията, дисциплината и уменията за работа в екип, например.

И ето какво се очаква да се случи след четири години. Поради недостига на служители със средно образование, които са най-търсените – над 1,6 млн. души, на позиции, предназначени за тях, ще бъдат наемани и хора с основно образование. Въпреки че делът на лицата с по-висока степен на образование ще нараства, потребността от тях също ще расте.

През 2027 година заетите работни места от служители с основно образование ще са с 13 000 по-малко, а тези, заети от хора със средно и висше – с между 30 и 50 000 повече.

И сега, и след 4 години, близо половината от всички заети лица, което прави около едни милион и половина души на възраст между 15 и 64 години, се очаква да бъдат заети в областта на преработващата промишленост, в областта на търговията и ремонта на автомобили и в областта на строителството. Това са и дейностите, в които се търсят най-много служители с относително по-ниска квалификация. На последните две места в класацията, са добивната промишленост и операциите с недвижими имоти. Там ще е нужна най-малко работна ръка. Въпреки това, през 2027 година, заетите места във всички изброени  дейности, ще бъдат повече отколкото са сега.

Най-често срещани след 4 годни, както са и днес, ще бъдат продавачите в магазини – близо 180 000. Следвани от административните специалисти – 118 000 и учителите, чиито брой ще гони 100 000. От 20-те най-разпространени професии най-малко хора ще работят като професионални шофьори на леки автомобили и машинни оператори в шивашкото производство – по около 45 000.

Трудностите в намирането на кадри все по-често ще подтикват работодателите към вземане на решения като разкриване на центрове за обучение към самите предприятия или пък финансиране на обучения и преквалификация на вече наети служители. Въпреки това, не са малко лицата, които са немотивирани да учат или да надграждат уменията си, се посочва още в изследването. Много от тях са наясно, че има сериозен дефицит за машинни механици например, но заявяват, че не желаят професии с невисока репутация в обществото, понякога дори въпреки доброто заплащане.

По отношение на разпределението на заетостта по области се наблюдават съществени неравенства, които не предполага да бъдат преодолени скоро. Първите три места очаквано заемат областите, в които се намират трите най-големи града в страната. Близо една четвърт от заетите лица се очаква да работят в София-град. Втората по значение област за пазара на труда е Пловдив – тя обхваща близо 10% от заетите лица, а третата - Варна, е с малко над 7%. Последните две места са за Силистра и Видин, с прогноза за 35 и съответно 26 000 работещи след 4 години.

Най-голяма потребност от служители с основно и още по-ниско образование, се очаква да има в област Кърджали – там то ще бъде нужно за 12% от работните места. Следват областите Търговище и Сливен. Потребността от служители със средно образование се очаква да бъде най-висока в област Перник – близо 73% и половина, а най-много служители с висше образование ще бъдат търсени в София - близо половината от работните места в областта ще изискват университетска диплома. Според изследването несъответствието между търсени и предлагани умения е един от най-сериозните проблеми на пазара на труда у нас, чието решение би могло да бъде именно допълнителното обучение.

Посочва се, че в момента на пазара на труда се наблюдава излишък от лица с основно или по-ниско образование. Те са приблизително 120 000. В същото време обаче, има дефицит на лица с висше образование – около 53 000, но още повече на лица със средно образование – 67 000.

08.11.2023

КОГА МОЖЕМ ДА ИМАМЕ НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ?

Съгласно чл. 137, ал. 1 от Кодекса на труда, намалено работно време се установява за: 1. работници и служители, които извършват работа при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки, но намаляването на продължителността на работното време води до ограничаване на рисковете за тяхното здраве; 2. работници или служители, ненавършили 18 години.

Видовете работи, за които се установява намалено работно време, се определят с наредба на Министерския съвет – Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време.

В чл. 2 и чл. 3 от Наредбата са изрично посочени работите, за които работниците/ служителите имат право на намален работен ден. В чл. 4 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време е посочено, че право на намалено работно време имат работници и служители за дните, в които извършват определените в чл. 2 и 3 работи за не по-малко от половината от установената с Кодекса на труда нормална продължителност на работното време.

Право на 7-часов работен ден имат работници и служители с пълна загуба на зрение независимо от вида на извършваната работа.

Само работниците и служителите, извършващи предвидените в наредбата работи, имат право на намалено работно време. 

Цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности, включително по изплащане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовото правоотношение, се осъществява от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" към министъра на труда и социалната политика – чл. 399 от Кодекса на труда. 

В чл. 138а, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда е предвидено, че при намаляване на обема на работа работодателят може да установи за период до три месеца в една календарна година непълно работно време за работниците и служителите в предприятието или в негово звено, които работят на пълно работно време, след предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2.

Продължителността на работното време по ал. 1 не може да бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на изчисляване на работното време. Процедурата, която следва да спази работодателят, е подробно регламентирана в чл. 9 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Установяването на непълното работно време се извършва с писмена заповед на работодателя, издадена не по-късно от 10 работни преди датата на преминаването към непълно работно време. В разпоредбата на чл. 9 са посочени и реквизитите на заповедта.

08.11.2023

40% СПАД НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА РАБОТА В ИТ СЕКТОРА

Предложенията за работа на кариерния сайт "ДжобТайгър" (JobTiger) през октомври 2023 г. са с 2900 по-малко или минус 6 процента от тези в предходния месец, показва ежемесечният анализ на компанията за човешки ресурси и кариерен сайт.

Разликата се дължи основно на по-забележим спад на обявите в секторите "Хотелиерство и ресторантьорство", "Търговия и продажби" и "Производство". На годишна база продължава да се наблюдава постоянен спад от 7 процента или 3300 предложения за работни места по-малко, който се дължи основно на понижения брой обяви в сектора на информационните технологии.

Според анализа на HR компанията и кариерен сайт "ДжобТайгър" на годишна база също се наблюдава спад в повечето сектори. Най-драстичен той продължава да бъде в сектор ИТ, където предложенията са с 40 процента по-малко спрямо същия период на 2022 г. 

Предлагането на работа по градове е намаляло във всички от водещите областни градове. В София спадът е с 4 процента, в Пловдив е с 13 процента, във Варна със 7 процента, в Бургас - с 11 процента, в Русе - с 10 процента, в Стара Загора - с 13 процента.

Като дялово разпределение в София обявите са 45 процента, а в останалите градове са Пловдив - 10 процента, Варна - 8 процента, Бургас - 4 процента, Русе - 3 процента и Стара Загора - 3 процента. 

В почти във всички сектори през октомври се наблюдава спад на обявите за работа. Изключение правят "Маркетинг и Реклама", при които има 60 предложения повече и ръст от 4 процента и "Здравеопазване и фармация" - със 130 предложения повече и ръст от 6 процента.

Причина за повечето предложения в "Здравеопазване и фармация" е публикуването на работни позиции в него за чужбина, което е стандартна практика за набиране на персонал в този сектор. За разлика от минали години, в които този тип предложения се промотират на българския пазар основно през летните месеци, през 2023 г. обявите присъстват в сайтовете за работа и през последното тримесечие на годината, отчитат още от компанията.

С най-голям спад на предложенията за работа е секторът "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1080 предложения по-малко, което се равнява на минус 16 процента, следван от секторите "Търговия и продажби" със 770 предложения по-малко и 7 процента спад. На трето място е сектор "Производство" с 570 предложения по-малко и спад от 8 процента.

Четвърта позиция заема сектор "Логистика и транспорт" със 270 предложения по-малко и 6 спад. На пето място е ИТ секторът с 200 предложения по-малко и 6 процента спад. "Административни и обслужващи дейности" заема шесто място със 170 предложения по-малко и 4 процента спад. Седма позиция е за сектор "Строителство" със 130 предложения по-малко и 5 процента спад. На последно място е "Счетоводство, одит, финанси" с 60 предложения по-малко и 3 процента спад.

По дялово разпределение на предложенията за работа в страната секторът "Търговия и продажби" продължава да заема една четвърт от пазара и е на първо място с дял от 25 процента, следван от "Производство" със 17 процента и "Хотелиерство и ресторантьорство" с 13 процента. 

Дяловото разпределение при останалите сектори е непроменено спрямо предходния месец: "Логистика и транспорт" държи 10,8 процента, "Административни и обслужващи дейности" - заема 10,7 процента от пазара, ИТ - 8 процента, "Строителство" - 6 процента, "Здравеопазване и фармация" - 5,4 процента, "Счетоводство, одит, финанси" - 4,8 процента, "Маркетинг и реклама" - 4 процента и "Изкуство" - 1 процент.

От началото на годината броят на предложенията за работа от вкъщи или дистанционна работа е намалял с 31 процента или 3050 обяви по-малко, което е пряко свързано с по-малкия брой обяви в сектора на информационните технологии, в който преобладават този тип предложения. 

Спрямо септември т.г. се отчита спад от 4 процента на тези обяви, като дял от общия брой те са 9 процента.

Разпределението на този тип предложения по сектори е 54 процента в секторa ИТ, следван от "Административни и обслужващи дейности" със спад от 18 процента, секторите на аутсорсинг индустрията - спад с 15 процента и "Търговия и продажби" - понижаване със 7 процента.

07.11.2023

БЪЛГАРИЯ Е С НАЙ-ВИСОК СОЦИАЛЕН РИСК В ЕС

България е с най-висок социален риск в Европейския съюз, показва индексът за социална устойчивост (Social Rresilience Index), който следи 12 икономически, социални и политически параметъра в 185 страни от цял свят. Това съобщиха от компанията "Алианц Трейд" (Allianz Trade), която изготвя класацията. 

Резултатите от изследването обхващат периода от началото на 2022 г. до септември 2023 г.

Индексът за социална устойчивост подрежда държавите от първо до 185-о място, като в челните позиции са тези с най-нисък риск. Тази година България запазва 59-а позиция, макар и с леко влошени показатели, докато Румъния вече е на 56 място спрямо 2021 г., посочват от "Алианц Трейд". Експертите отбелязват, че двете държави остават най-бедните в ЕС и с най-ниска степен на доверие на гражданите към управлението и добавят, че доказателство за това са честите граждански протести, предсрочни избори и нестабилни правителства.

Тази година експертите на компанията предупреждават за влошаване на социалната стабилност на глобално ниво, като сред основните причини за това са обезценката на валути, ръстът на цените на храни и горива, намаленото участие на работна сила. Така разликите в нивото на социален риск между развитите и развиващите се икономики по света се задълбочават заради различната устойчивост на растящите цени на живота и енергийната криза, отбелязват те. 

Държавата с най-добра социална устойчивост в света остава Дания, а в челната тройка влизат още Финландия и Швейцария, които се изкачват с три и с една позиция спрямо 2021 г. Латинска Америка е единственият регион в света, където през последните две години се наблюдава намаляване на социалния риск. Най-сериозно влошаване има при държави, които разчитат изключително на внос на храна и горива. В същото време при някои износители като ОАЕ и Катар се отчитат благоприятни тенденции, се посочва в анализа.

Като потенциален фактор за увеличаване на социалното напрежение и риск в световен мащаб експертите на "Алианц Трейд" идентифицират предстоящите избори в голям брой държави през 2024 година. Като друг фактор през следващите години се очаква да бъде развитието на изкуствения интелект, което може да доведе до загуба на работни места и разпространение на дезинформация.

"Някои правителства започват да въвеждат ответни регулаторни механизми, с които да се защитят работните места и да се избегнат други рискове за социалната стабилност с навлизането на изкуствения интелект. Но за икономиките, които са силно зависими от сферите на услугите, ще бъде сериозно предизвикателство да се адаптират бързо и да догонват технологичния напредък", се посочва в доклада. 

"Индексът за социален риск може да послужи като още един инструмент за компаниите да се ориентират за стабилността на бизнес средата в съответните държави. Това е допълнителен сигнал какво можем да очакваме в перспектива при осъществяване на търговски сделки с партньори на съответните пазари", коментира Камелия Попова, управител на "Йолер Ермес" (Euler Hermes) за България, вече оперираща под търговската марка "Алианц Трейд", цитирана в съобщението.

01.11.2023

МОЖЕ ЛИ ДА РЕГИСТРИРАМ ФИРМА, АКО РАБОТЯ НА ТРУДОВ ДОГОВОР?

Законите, регулиращи регистрирането на фирми, се различават в различните страни. Важно е да се отбележи, че административните изисквания, които следва да се спазят при регистрация на фирма, понякога зависят и от статуса на заетост на лицето, когато се предприема подобна стъпка. Реално общата регулация на правните норми и документи, необходими за регистриране на фирма, нямат отношение към това дали желаещият е нает работник или служител.

Каква е законовата ситуация в България относно ангажиментите на наетите лица, когато пристъпят към крачката да регистрират собствена фирма?  Възможно ли е съчетаването на работа по трудов договор с това да сме и собственици на фирма? Трябва ли да бъде уведомяван работодателят, че работникът или служителят ще открива собствена фирма?

В България няма изрична нормативна разпоредба, която да забранява наето лице по трудово правоотношение да бъде едновременно и собственик на фирма. В Кодекса на труда в страната са регламентирани възможностите за допълнителна работа при същия или друг работодател, но тук става въпрос за допълнително трудово възнаграждение.

Припомняме, че работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време. Също така работникът и служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорена забрана в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение поради защита на търговска тайна и/или предотвратяване на конфликт на интереси.

Единствената забрана за полагане на допълнителен труд (отново посредством допълнително трудово правоотношение) е за работници или служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки - за работа при същите или други специфични условия. Това важи и за тези длъжности и професии, които са определени изрично в закон или в акт на Министерския съвет.

Понеже в Кодекса на труда никъде не е упоменато изискване към работниците и служителите да искат разрешение от работодателя или да го уведомяват за това, че имат намерение или вече са регистрирали своя фирма, то може да се твърди, че работещите по трудов договор нямат този ангажимент и работодателите не следва да изискват подобна информация.

Следва да се има предвид, че съгласно Търговския закон управител на дружество с ограничена отговорност не може да бъде лице, обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори. Не може да бъде управител и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Отново в Търговския закон е посочено, че без съгласие на дружеството управителят няма право от свое или от чуждо име да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

 

Справка:

Чл. 110, 111, 112 от Кодекса на труда

Чл. 141, 142 от Търговски закон

25.10.2023

НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОДОБРИ ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Националният съвет за хората с увреждания подкрепи проект за промени в Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицински изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат от държавата или от бюджета на лечебните заведения. Основната цел на измененията е да се прецизират процедурите по актуализиране на списъка на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания, което ще допринесе за това те да имат достъп до нужната им подкрепа, както и да се усъвършенства начинът за определяне на стойностите, до които съответните изделия ще се заплащат.

Това беше първото заседание на новия състав на Съвета, чийто председател е вицепремиерът Мария Габриел. В консултативния орган участват представители на държавата, национално представителните организации на и за хората с увреждания, синдикатите, работодателите и Националното сдружение на общините в Република България. В заседанието участваха министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова и министърът на здравеопазването Христо Хинков.

„Гарантирането на социалните права на хората с увреждания за подобряване качеството на техния живот и превенция от социалното изключване е сред приоритетите на Министерството на труда и социалната политика”, каза министър Шалапатова при откриването на заседанието. Тя посочи, че министерството подготвя цялостна концепция за развитието на политиката на хората с увреждания. „Работим за промяна на модела на медицинската експертиза. Фокусът ни е насочен и към усъвършенстването на политиката, свързана с трудовата заетост на хората с увреждания“, добави министър Шалапатова.

По време на заседанието беше одобрен Отчет за дейността на Националния съвет за хората с увреждания за 2022 г. и доклад за резултатите от дейността на национално представителните организации на и за хората с увреждания за миналата година с осигурената им от държавния бюджет субсидия.

25.10.2023

КАКВО Е НАКАЗАНИЕТО, АКО СИ ТРЪГНА ПО-РАНО ОТ РАБОТА?

Спрямо Кодекса на труда нарушения на трудовата дисциплина са:

 • закъснение за работа
 • ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ НА РАБОТА, неявяване на работа или неуплътняване на работното време;
 • явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи;
 • неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила;
 • произвеждане на некачествена продукция;
 • неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труда;
 • неизпълнение на законните нареждания на работодателя;
 • злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на поверителни за него сведения;
 • увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства;
 • неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение.

Дисциплинарните наказания са забележка, предупреждение за уволнение и уволнение. При определяне на дисциплинарното наказание работодателят следва да вземе предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя. Преди налагане на дисциплинарното наказание работодателят е длъжен да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства.

Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество.

Дисциплинарното наказание се смята за наложено от деня на връчване на заповедта на работника или служителя или от деня на нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка.

 

Справка:

чл. 187 от Кодекса на труда

чл. 188 от Кодекса на труда

чл. 193 от Кодекса на труда

24.10.2023

ДЪРЖАВАТА ЩЕ ОСИГУРЯВА ПРАВНИ И БИЗНЕС КОНСУЛТАНТИ НА ФИРМИТЕ ПРИ РИСК ОТ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Инструменти за ранно предупреждение при вероятност от несъстоятелност ще могат да използват търговците. Те ще им бъдат предоставени от Агенцията за малките и средни предприятия, предвижда проект за наредба, който е публикуван за обществено обсъждане (виж тук).

Инструментите, предвидени в нея, са:

 • безплатна онлайн система за самооценка на предприятията при вероятност от несъстоятелност;
 • предоставяне на общи насоки и съвети на предприятията относно възможностите за установяване на вероятността от несъстоятелност и за предприемане на съответни превантивни мерки;
 • предоставяне на специализирани консултантски услуги в областта на бизнес управлението, счетоводството, финансите и правото от консултанти – външни експерти с придобита професионална квалификация и правоспособност в съответната област;
 • организиране и провеждане на програми за обучение и подпомагане на предприемачи, насочени към ефективно използване на инструментите за ранно предупреждение и възможностите за превантивно преструктуриране на предприятието.

Онлайн системата за самооценка на предприятията при вероятност от несъстоятелност ще осигурява алгоритъм за изчисление на показатели за финансовото състояние на предприятието, както и друга подходяща информация за задължения, вземания и начин на управление на бизнеса и ще предоставя кратък доклад с резултатите от оценката и общи препоръки за действие.

Достъпът до нея ще е доброволен, безплатен и съобразен с изискванията за поверителност и защита на обработваната информация. Данните, които са необходими за изчисляване на финансовите показатели на предприятието, няма да се записват и контролират от Агенцията за малките и средни предприятия.

Що се отнася до общите насоки и съвети, които могат да получат предприятията, те ще им бъдат предоставяни безплатно от служители на агенцията или от външни изпълнители.

За специализираните консултантски услуги проектът на наредба предвижда, че се предоставят от консултанти, които са външни експерти – „инвестиционни консултанти, счетоводители, адвокати, синдици или други специалисти с придобита образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър или доктор в областта на бизнес управлението, счетоводството, финансите и правото, притежаващи най-малко 8-годишен стаж по придобитата специалност, а в случаите, когато се изисква по закон и придобита правоспособност“.

Те ще вписват в специален списък. За консултантските услуги не е предвидено да са безплатни, като в наредбата се посочва, че точно как ще може да получи дадена фирма този вид помощ ще стане ясно от практически указания на директора на Агенцията за малките и средни предприятия.

Както е известно, в България няма предупредителна система, която да оказва подкрепа на длъжниците, а системи за ранно предупреждение се разработват единствено от банките за целите на управлението на кредитния риск.

По данни на Националния статистически институт всяка година между 39 000 и 50 000 предприятия преустановяват дейността си. „Очертаващата се тенденция за увеличение на броя на предприятията, които прекратяват дейността си, е признак за задълбочаващ се проблем, надхвърлящ естествената демография на предприятията. Осигуряването на система за ранно предупреждение при опасност от изпадане на предприятията в затруднено положение е един от факторите, който може да повлияе върху негативната тенденция“, посочват министрите на икономиката и индустрията и на иновациите и растежа.

23.10.2023

ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА

Изключителната динамика на търговския оборот в днешно време както и множеството фактори от всякакво естество, които имат отношение към дейността на търговските дружества често изправят търговците пред различни затруднения в изпълнение на поетите задължения, най-вече финансови. В такива моменти свободно започват да се употребяват термини като фалит и банкрут. Тази терминология е характерна за законодателствата на други държави, като в България нормативно предвиденият термин е несъстоятелност. По-конкретно следва да се говори за търговска несъстоятелност, което съчетава от една страна самия правен институт, а се използва и за означаване на съдебното производство по обявяване на един търговец в несъстоятелност.

В брой № 66 от 01.08.2023 г. на Държавен вестник бяха обнародвани промени в Търговския закон по отношение на различни етапи от процедурата по несъстоятелност. По своята същност измененията целят въвеждането на ясни правила по отношение на правата на кредиторите и длъжниците, както и подобряване на ефективността на самите производства. Промените са свързани с имплементирането на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1023 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за рамките за превантивно преструктуриране, за опрощаването на задължения и забраната за осъществяване на дейност, за мерките за повишаване ефективността на производства по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132.

Сред множеството изменения и нововъведения, на първо място следва да се посочи изменението в обхвата на понятието „свръхзадълженост“ съгласно чл. 742 от Търговския закон. До момента, действащата норма позволяваше да се обосновава свръхзадълженост, ако имуществото не е достатъчно, за да покрие паричните задължения на един търговец. С направената промяна занапред нормата ще се прилага за всички задължения. Това на практика означава, че невъзможността да се изпълнят конкретни други задължения по договори, например производство, доставка или други, също ще може да предпостави започването на процедура по несъстоятелност.

На следващо място следва да се посочи и изменението на чл. 613 от Търговския закон. До момента компетентен да разгледа производството по несъстоятелност беше окръжният съд по седалище на търговеца към момента на молбата за откриване на производството. Изменението посочва, че компетентен е окръжният съд по седалището на търговеца, вписано не по-късно от 6 месеца преди подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност. Така на практика промени в седалището в по-кратки срокове не биха имали влияние към подсъдността на исковете – включително и в случаите на нарочни промени от страна на дружества, очакващи срещу тях да се образуват подобни производства. От друга страна, новата норма налага необходимостта от внимателен анализ на обстоятелствата във връзка със седалището на търговците преди подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност, за да се избегнат забавяния при спор за компетентност.

Значителна промяна се прави и в кръга от актове на окръжните съдилища, които могат да бъдат обжалвани съгласно чл. 613а от Търговския закон, като изрично се въвежда, че решенията на въззивния съд подлежат на касационно обжалване.

На следващо място внимание заслужава и нововъведението, че редица актове със значение за производствата по несъстоятелност, ще бъдат обявявани и в Търговския регистър. Това изменение има отношение и във връзка със сроковете за обжалване на съответните актове, които започват да текат от обявяването им.

Част от законодателството вече е и изцяло нова уредба във връзка с производството по несъстоятелност на физически лицапредприемачи. В обхвата на новите правила попадат физически лица, упражняващи стопанска дейност, занаят или свободна професия, доколкото тяхното предприятие по предмет и обем не изисква воденето на делата по търговски начин. Освен изрично предвидените норми, за физическите лица – предприемачи се предвижда да се прилагат по субсидиарност и разпоредбите относно производството по несъстоятелност за едноличния търговец. Наред с общите правила за определяне на неплатежоспособност по чл. 608, ал. 1 от Търговския закон, за тези лица се предвижда и една особена хипотеза, а именно когато лицето не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение, породено от или отнасящо се до сделка, свързана с упражняваната от него стопанска дейност, занаят или свободна професия.

Компетентен съд в производството по несъстоятелност е окръжният съд по мястото на регистрация на предприемача, вписано не по-късно от 6 месеца преди момента на подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност. В случай че предприемачът няма място на регистрация, законът предвижда компетентност на окръжния съд постоянен адрес на предприемача. Предвижда се и създаването на специална информационната система към Министерство на правосъдието, в която да се вписват или обявяват актовете по производства по несъстоятелност на предприемач.

С измененията в закона се предвижда и създаването на специални образци на молба за предявяване на вземане, списъци на кредиторите, декларацията и съгласието на синдика, сметки за разпределение, ежемесечни отчети на синдика и дневника на синдика.

Същевременно се правят и редица изменения по отношение на процедурата по стабилизация. Смисълът на тази процедура е да предотврати откриването на производство по несъстоятелност чрез постигане на споразумение между търговеца и кредиторите му за преструктуриране на предприятието, което да доведе до продължаване на дейността на търговеца. Внимание заслужава, че в чл. 764 от Търговския закон за разлика от досегашния текст, се прави значително по-подробното изброяване на търговците, за които не се прилага производство по стабилизация. С промените се въвеждат и изрични изисквания по отношение на съдържанието на плана за стабилизация.

Горепосочените промени представляват само част от новите моменти по отношение на производствата по несъстоятелност. Новите текстове са значителни по обем и обхващат както различни аспекти от всички етапи на производството по несъстоятелност, спрямо които тепърва ще се установява и практика. До голяма степен новите текстове ще допринесат за ускоряване на различните етапи в производствата по несъстоятелност и протичането им при по-ясни и ефективни правила.

20.10.2023

15 200 МЛАДЕЖИ ЩЕ БЪДАТ ПОДПОМОГНАТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ЧРЕЗ НОВИЯ ПРОЕКТ „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

15 200 неактивни или безработни младежи ще бъдат подпомогнати за включване на пазара на труда чрез дейностите по проект  „Младежка заетост +” на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021–2027. Проектът е своеобразно продължение на проект „Нова възможност за младежка заетост”, изпълняван от Агенция по заетостта в предишния програмен период на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Основната му цел е да се повиши конкурентоспособността на младежите на възраст от 16 до 29 години включително чрез осигуряване на възможност за стажуване, обучение по време на работа, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на „меки” умения при работодател. Това ще улесни прехода на младите хора от образование към заетост и ще им позволи да натрупат ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодателите.

Новият проект “Младежка заетост+” се реализира от Агенция по заетостта в качеството й на конкретен бенефициент. От 02.10.2023 г. започна приемът на заявки от работодатели за включване в Проекта. Заявките следва да бъдат подавани по образец чрез Системата за сигурно електронно връчване.

По проект „Младежка заетост+”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, могат да бъдат подкрепени младежи, включени в проект „Нова възможност за младежка заетост”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, които не са достигнали максималната продължителност на предвидената заетост съгласно сключените трудови договори. Финансирането по настоящия проект за тях ще покрива само остатъчния период до достигане на максималния срок за подкрепа, ако този период е най-малко три или повече месеца. За остатъчния период работодателите e необходимо да кандидатстват за включване в проект „Младежка заетост+” с актуална заявка. Вече сключените трудови договори с лица, наети по проект „Нова възможност за младежка заетост” не трябва да бъдат прекратявани.

На неактивните или безработните младежи „Младежка заетост+” ще осигури подкрепа чрез:

 • Обучения за придобиване на преносими и „меки” умения чрез ключови компетенции  „Личностна и социална компетентност и умения за учене” и „Инициативност и предприемачество”;
 • Стажуване при работодател, за период от 6 до 9 месеца;
 • Обучение по време на работа, с времетраене не повече от 6 месеца;
 • Наемане на безработни и неактивни младежи за период до 9 месеца;
 • Предоставяне на стимули за работодателите в случаите на сключване на безсрочен трудов договор със стажувал/стажуващ младеж за заемане на длъжност, съответстваща на квалификацията на стажанта, и за същото или по-благоприятно възнаграждение;
 • Осигуряване на средства за обществен транспорт от и до работното място на младежите за първия месец от стажа/обучението по време на работа/субсидирания период на заетост.

Безвъзмездната финансова помощ по Проекта е в общ размер на 188 млн. лева. Очаква се в него да се включат 15 200 неактивни или безработни младежи, от които 9 120 да останат на работа при същия работодател след приключването на дейностите по операцията. Проектът ще се изпълнява до 31.12.2027 г.

Допълнителна информация за работодатели и неактивни или безработни лица ще намерите в бюрата по труда в цялата страна, както и на официалната страница на Агенция по заетостта в банера с наименование Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

19.10.2023

УЛЕСНЯВАТ ФИНАНСИРАНЕТО НА СОБСТВЕН БИЗНЕС ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Социалното министерство предлага промяна в Методиката за финансиране на проекти за самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания.

Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания утвърждава програми и проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания, заедно с методика за финансиране на предвидените дейности. Методиката урежда условията за кандидатстване, изискуемите документи и специфичните изисквания при кандидатстване.

Тази целева програма се реализира ежегодно чрез обезпечаване със средства от държавния бюджет и практически в много случаи е единствената алтернатива на хората с увреждания за участие на пазара на труда. Целта е насърчаване на възможностите за самостоятелна заетост, предприемачество и стартиране на самостоятелен бизнес от хора с увреждания. По този начин се създават предпоставки за реинтегрирането им в обществото, за подобряване на социално-икономическия им статус с оглед водене на пълноценен живот и устойчива социализация, обясняват от Министерството на труда  и социалната политика.

Според анализ на ведомството са установени проблеми, възпрепятстващи постигането на очакваните резултати от изпълнението на програмата, респ. възпиращи потенциалните кандидати - физически лица с увреждания за кандидатстване.

В тази връзка е разработен Проект на Заповед за изменение и допълнение на Методиката за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания, ведно с нов образец на Формуляр за кандидатстване – Приложение № 1, неразделна част към методиката.

Промените предвиждат да се увеличи субсидията по програмата от 20 000 на 30 000 лв. като стимулиращ насърчителен механизъм за лицата от целевата група.

Облекчават се условията при кандидатстване с отпадане на някои формални  изисквания като отмяна на изискването кандидатът за финансирането да докаже управленски опит за подобни дейности, за да се стимулира кандидатстването на повече лица, неактивни на пазара на труда, както и промени в траншовете за изплащане на субсидията по отделните компоненти от програмата. Предвижда се авансовите плащания за инвестиционни разходи по проекта да се увеличат от 30% на 50%. Това ще осигури на кандидатите повече средства за закупуване на оборудване.

Намалява се срокът на слединвестиционните дейности от 36 месеца на 24 месеца  с оглед бъдещите предприемачи да имат възможност да се възползват от други целеви програми, в качеството на обичайни работодатели.

Прецизират се и съответните формуляри за кандидатстване спрямо предвидените изменения.

Право на подкрепа по Програмата имат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50% определена намалена работоспособност, които нямат учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или недействащо, както и не участват като съдружници в други търговски дружества.

През последните три години са финансирани 59 проекта на физически лица с трайни увреждания – собственици на еднолични предприятия. Те са стартирали собствен бизнес в дейности като производство и продажба на занаятчийски стоки; студия за красота; таксиметрови превози; автобояджийски услуги; инвестиционно проектиране на сгради и съоръжения и осъществяване на авторски контрол; заведения за хранене; пътна помощ; гравиране и сублимация; разработка и поддръжка на уеб приложения и софтуер; студио за интериорен дизайн и други.

При реализиране на самостоятелната стопанска дейност голяма част от бенефициентите по Програмата са осигурили заетост и на други лица.

Средствата се отпускат за покриване само на инвестиционни разходи, като учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на разкриваните работни места, едно от които задължително е на собственика на предприятието, стартов минимален оборотен капитал, краткосрочен обучителен курс за собственика на предприятието.

18.10.2023

ЗАПЛАЩАНЕ НА ОТПУСКА ПРИ НЕПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН

За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.

Какво се случва обаче, когато работникът или служителят не работи на пълен работен ден (8 часа), а извършва дейност на половин работен ден или по малко? Дали има промяна при изчисляването на размера на дните на отпуската и съответното заплащане?

Нека преди всичко отбележим, че съгласно закона, работникът и служителят, който работи през част от законоустановеното работно време (непълно работно време), има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. Трудовият стаж от своя страна се изчислява в дни, месеци и години.

За още по-голяма конкретика, законът посочва, че за един ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения.

Това означава, че когато лицето е назначено на осем, седем, шест пет и четири часа, има право на пълните 20 работни дни платен годишен отпуск.

За работниците и служителите, които работят по-малко с работно време по-малко от четири часа, размерът на отпуската се определя пропорционално, както следва за работещите:

- на 8 часа - 20 работни дни отпуска;

- на 7 часа - 20 работни дни отпуска;

- на 6 часа - 20 работни дни отпуска;

- на 5 часа - 20 работни дни отпуска;

- на 4 часа - 20 работни дни отпуска;

- на 3 часа - 8 работни дни отпуска (закръглено от 7,5);

- на 2 часа - 5 работни дни отпуска;

- на 1 час - 3 работни дни (закръглено от 2,5).

Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията за платените годишни отпуски е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.

В брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск се включват:

 1. основната работна заплата за отработеното време;
 2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;
 3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер;
 4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване;
 5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда;
 6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост;
 7. 7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда;
 8. Допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер за образователна степен "доктор" и за научна степен "доктор на науките", както и за придобит трудов стаж и професионален опит.

 

Справка:

чл. 177, чл. 222, ал.3, чл. 228, ал. 1, чл. 355, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда

чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСПРЗ)

18.10.2023

ИЗСЛЕДВАНЕ ОТКРОИ КОИ СА КРИТИЧНИТЕ СЕКТОРИ ЗА РАБОТЕЩИТЕ

Лошото качество на работата, включително високи емоционални изисквания, работа на висока скорост и кратки срокове, са широко разпространени сред няколко от секторите и професиите, считани за основни, ключови или критични по време на пандемията от COVID-19.

По-специално в случая на здравните работници и тези, работещи в сферата на грижите. Половината от тях са имали натоварени работни места – което означава, че работата им е изложила здравето и благосъстоянието им на особен риск. Напрежението, с което се сблъскват ежедневно тези работници, поставя под въпрос способността на Европа да реагира на бъдещи кризи, се казва в новото изследване на Eurofound „Качество на работните места на основните работници, свързани с пандемията от COVID-19“.

То анализира условията на труд в определени сектори, които осигуриха функционирането на обществата в Европа по време на пандемията от COVID-19. Тези работници поддържаха достъпа до здравеопазване, дългосрочни грижи и други основни стоки и услуги, включително храна, вода, електричество, интернет и обработка на отпадъци.

Проучването разграничи 11 критични групи работници въз основа на данни от Европейското телефонно проучване на условията на труд (EWCTS) на Eurofound за 2021 г.: здравни работници и работещи в сферата на образованието, офис служители, чистачи и работещи с отпадъци, работници в хранителната система, мениджъри и законодатели, физически работници, ИКТ работници, учени и инженери, работници в защитни служби и транспортни работници.

В съответствие с това определение 45% от работниците в ЕС през 2021 г. могат да се считат за критични, като такива са и поне една трета от общата работна сила във всяка държава членка. В Дания и Люксембург над половината от работната сила може да се счита за критични работници.

Всяка група се сблъсква със специфични предизвикателства за качеството на работата и професионалния живот по време на пандемията от COVID-19. Например чистачите и работниците по събиране на боклук имат значително лошо качество на работа, като много от тях имат работни места, съчетаващи високи нива на физически изисквания и рискове с висока степен на несигурност. Групата се откроява и като слаба подкрепа от колеги и мениджъри, лош достъп до обучение и много ограничени възможности за кариерно развитие.

Освен това половината от тези служители са имали затруднения да свързват двата края и много от тях не са имали официално представителство на работното място.

Няколко критични сектора в момента страдат от недостиг на работна ръка, по-специално болници и здравеопазване, образование, производство на храна и напитки, промишлено почистване и местно и регионално управление. Подобряването на условията на труд и привеждането на заплащането в съответствие със стойността на тези работни места за обществото е от първостепенно значение за решаването на този проблем. Политиките и практиките в тези сектори също трябва да са насочени към разработване на устойчиви работни практики, включително подкрепа и развитие на уменията на работниците, насърчаване на баланса между професионалния и личния живот и осигуряване на публични инвестиции в условията на труд.

По повод публикуването на доклада, мениджърът по изследванията на трудовия живот на Eurofound Хорхе Кабрита подчерта значението на подобряването на качеството на работата на основните работници.

„Преди няколко години хората в Европа аплодираха работниците на първа линия, но ако говорим сериозно като се признава стойността на тези работници, акцентът трябва да бъде върху подобряването на качеството на работните места и разработването на устойчиви практики, включително справедливо заплащане. Това е важно не само за въпросните служители, но и за устойчивостта на Европа в предстоящите кризи“, заяви той.

17.10.2023

КАК ЩЕ СЕ ИЗПИСВАТ Е-РЕЦЕПТИ

В Министерството на здравеопазването се проведе разяснителна среща за въвеждането на електронните рецепти. По време на срещата бяха обсъдени промените, които влизат в сила от 16 октомври с изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

В новите текстове на Наредбата е посочено, че лекарствените продукти за лечение на диабет (Анатомо-терапевтична група A10) и антибактериалните лекарствени продукти за системна употреба (Анатомо-терапевтична група J01), ще се изписват само с електронна рецепта.

„Разбираме, че всяко нововъведение е предизвикателство, но тук целите на министерството са ясни. Отпускането на тези две групи медикаменти само с е-рецепта, ще гарантира прозрачност върху целия процес, контрол върху честотата и неправилната употреба без лекарско предписание, както и ефективно проследяване на наличностите, така че да бъдат осигурени на първо място нуждите на българските граждани“, посочи заместник-министърът на здравеопазването проф. Илко Гетов. „Ако успеем да намалим употребата на антибиотици без рецепта, дори само с 5%, това ще е успех“, допълни проф. Гетов.

Издаването на електронна рецепта не отменя посещението при лекар, тъй като предписването на медикаменти се извършва след физически преглед. За да издаде е-рецепта, медицинският специалист е необходимо да разполага с компютър, мобилно устройство, интернет връзка и специализиран медицински софтуер, като такива са изискванията при работа и с Националната здравноосигурителна каса. Изключително важно е, че Националната здравно-информационна система поддържа „офлайн“ режим на работа, в който при липсата на интернет свързаност събитията се запазват и изпращат отново при възстановяване на свързаността.

С цел избягване на затруднения и улеснение на медицинските специалисти, „Информационно обслужване“ разработи и внедри безплатно и достъпно приложение – eRx, функциониращо на мобилни телефони, опериращи с Andorid и IOS. Разработеното мобилно приложение eRx е напълно безплатно за тези устройства и има предназначение за издаване на електронни рецепти в ситуации, при които лекарят няма достъп до компютър с медицински софтуер.

Пред представителите на съсловните организации бе направена и демонстрация на живо за работа с приложението, благодарение на което при домашни посещения или други спешни ситуации, извън лекарския кабинет, може да бъде издадена електронна рецепта.

Мобилното приложение притежава функционалност за предписване на лекарствени продукти и в офлайн режим (при липса на интернет свързаност), като при възстановяваване на свързаността предписаната рецепта се изпраща към Националната здравно-информационна система.

16.10.2023

НАЗНАЧАВАТ ЛИ ЖЕНИ НА РЪКОВОДНИ ПОЗИЦИИ У НАС

Един от признаците за демократичност на едно общество, е дали в него има равнопоставеност между половете. От години ООН работи в тази посока, а от Съвета на Европа дори препоръчаха делът на жените в органите, взимащи решения, да бъде не по-малко от 40%. Да работи за преодоляване на неравенството между половете обеща и България, със срок до 2030 година.

За първи път Националният статистически институт събира данни за ръководните длъжности на високо и средно ниво във всички институции. В законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както и в други структури извън тях – като висши учебни заведения, научни организации, обществени медии, публични предприятия. Броят на длъжностите не съвпада с този на физическите лица, тъй като понякога едно лице съвместява повече длъжности.

От 22 хиляди ръководни позиции у нас, заеманите от мъже са повече – над 63%. Работната среда е "най-мъжка" в публичните предприятия. Най-много жени пък, има в съдебната власт, а истински паритет между половете има в териториалните администрации, научните организации и обществените медии.

Ръководните длъжности в законодателната власт са най-малко – около 750 народни представители, председатели, заместник-председатели. Три четвърти са мъже, а една четвърт – жени. В това число влизат позиции в Народното събрание и неговата администрация, както и във временните и постоянни комисии. Те се избират от състава на Народното събрание с цел подпомагане на дейността му и упражняване на парламентарен контрол. Като държава член на Европейския съюз, част от законодателната власт са и българските евродепутати.

В парламента ножицата между мъже и жени е най-голяма. От 240 депутати, жените са около една пета. Толкова са и в парламентарните комисии. А съотношението мъже-жени в Европейския парламент, където работят 17 народни избраници, е 12 към 5. Това ни нарежда на 22-ро място сред държавите-членки, като първи са Швеция и Финландия, чиито евродепутати жени са 57%.

В изпълнителната власт изобилства от ръководни длъжности. От близо 16 хиляди обаче, едва 5600 от тях са заети от жени. Делим изпълнителната власт на централна и териториална. Повече жени има в централната, като длъжностите, които заемат са предимно на заместник-ръководители, а не на ръководители. Най-много жени на високи позиции има в изпълнителните агенции, а най-малко – в министерствата. Министерските кресла, заети от дами в момента, са едва 4.

От над 3700 кметове в страната – било то на общини, райони или кметства, процентното съотношение между мъже и жени е около 70 към 30. Такова е то и при общинските съветници, чиито брой е приблизително 5100. В Благоевград има най-много мъже кметове и общински съветници, а най-много са жените заемащи тези позиции в Габрово и Враца.

Съдебната власт може да бъде определена като женско царство. Над половината от ръководните длъжности в системата, се заемат от жени. Било то във Висшия съдебен съвет, съдилищата или прокуратурата. От 1868 съдии през миналата година например, две трети са жени. Най-много по брой съдии има в районните съдилища. Най-голям е шансът да срещнете жена съдия в Административния съд – 78%, а най-малък – във Военния съд.

В самостоятелните структури попадат висшите училища и научите организации, държавните структури, към които са и обществените медии и публичните предприятия. Във всички тях разделението между двата пола в управлението е най-балансирано от всички изброени дотук длъжности. Изключение правят единствено публичните предприятия, където мъжете ръководители доминират значително - с над 72%.
Хвърляйки поглед към ръководните длъжности, които не са част от управлението на държавата, ще потърсим профила на работещия българин и съответно българка, в активна възраст на висока позиция.

Сред мъжете най-разпространената длъжност е директор, най-голям превес над жените взимат във възрастта между 30 и 39 години. Най-голям е делът им в строителството – 82% от ръководните длъжности там се заемат от мъже, а населеното място, където доминират е Кърджали.

Жените най-често са ръководители, въпреки че делят тази позиция наравно с другия пол. Във възрастта между 20 и 29 години има най-голям процент ангажирани дами, които работят предимно в здравеопазването и социалните дейности – 75% от тази сфера се ръководи от жени, а градът най-силно оцветен в розово, оказва се, е Перник.

13.10.2023

АНТИБИОТИЦИ И ЛЕКАРСТВАТА ЗА ДИАБЕТ - САМО С Е-РЕЦЕПТИ ОТ ПОНЕДЕЛНИК

От 16 октомври 2023 г. лекарствата за диабет и антибиотиците ще се изписват от лекарите само по електронен път. Измененията в Наредбата за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти са публикувани в "Държавен вестник" и влизат в сила от понеделник следващата седмица.

Причините за промените са предотвратяване на недостига на лекарствени продукти и справяне с антимикробната резистентност, както и постигане на рационална употреба на медикаменти, се посочваше в мотивите на министъра на здравеопазването към предложения проект за промени.

Друга причина за нормативните промени е водената от Министерството на здравеопазването политика по въвеждане на електронно здравеопазване, чиято стратегическа цел е подобряването на общественото здраве, осигуряване на достъп до лекарства, повишаване на ефективността и намаляване на разходите на здравните услуги. 

С промяната се цели и недопускане на нерегламентирани практики, които биха довели до недостиг или липси на лекарствени продукти, което би застрашило живота и здравето на нуждаещите се пациенти.

12.10.2023

КОИ СА НАЙ-ЧЕСТИТЕ НАРУШЕНИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ГИТ) са извършили 35 956 проверки за деветте месеца на годината. Проверени са 30 757 предприятия с над 1 200 000 наети в тях.

Общият брой на констатираните нарушения на трудовото законодателство е 175 850, съобщават от ГИТ. Нарушенията, свързани с разпоредбите за осъществяване на трудовите правоотношения, са 85 781, а тези с осигуряването на здраве и безопасност при работа са 89 252.

Акцент в контрола на Агенцията остават отраслите и дейностите, за които анализите посочват, че са високорискови за използване на недеклариран труд и за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Такива са строителство, селско стопанство, хотелиерство, ресторантьорство и търговия.

По време на проверките са установени 2737 души, работещи без трудов договор. Данните показват, че се повишава разкриваемостта на това нарушение спрямо същия период на миналата година, когато установените случаи на работа без трудов договор са били 2464. Работата без трудов договор не е маловажно нарушение, като санкцията е минимум 1500 лв. Работодателите губят право да участват в обществени поръчки в рамките на три години.

През периода се запазва наблюдаваната от началото на годината тенденция на ръст на издадените разрешения за работа на непълнолетни лица. Издадени са 13 210, което е с 23% повече спрямо същия период на миналата година, когато са били 10 704, съобщиха още от ГИТ.

Увеличил се е броят на случаите, в които инспекторите по труда са спирали обекти, площадки, машини и съоръжения. Тази мярка те са приложили в 371 случая, за разлика от миналата година, когато за същия период е използвана 173 пъти. Тя има превантивен характер и се прилага за отстраняване на нарушения, които създават пряка опасност за живота и здравето на работещите и са предпоставка за тежки трудови злополуки. С всеки акт за спиране може да бъде спасен човешки живот.

Съставените за горепосочения период актове за установяване на административно нарушения са 7833. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления и одобрени споразумения е в размер над 10.8 млн. лв.

Установените забавени възнаграждения са в размер на над 7.5 млн. лв. След намесата на Инспекцията по труда са изплатени над 5 млн. лв.

Преди месец от ГИТ обявиха, че започват засилени проверки, насочени към гарантиране изплащането на трудовите възнаграждения на работниците и служителите. Във фокуса на кампанията попадат работодатели, за които в предходни проверки е установено, че бавят изплащането на заплати.

12.10.2023

ТЕХНИКИ ЗА УСПЕХ

ТРИ ЕЖЕДНЕВНИ РИТУАЛА ЗА ПО-ДОБРА КОНЦЕНТРАЦИЯ И ПРОДУКТИВНОСТ

Ефективното управление на времето е трудна задача за много предприемачи. Лесно е да се увлечете в големи проекти и да пренебрегнете други задачи или оставянето на време за самите вас. Ето няколко неща, които основатели на компании и експерти съветват да правите, за да подобрите вашата концентрация и продуктивност:

Планирайте почивки през целия ден

Една грешка по отношение на производителността, която много от нас допускат, е да работим часове наред и да пренебрегваме честите почивки.

„Нашите тела ни изпращат ясни сигнали, когато имаме нужда от почивка, включително нервност, глад, сънливост и загуба на фокус. Но ние най-често ги пренебрегваме. Вместо това намираме изкуствени начини да се зареждаме с енергия: кофеин, храни с високо съдържание на захар и прости въглехидрати и собствените хормони на стреса на нашето тяло“, пише в Harvard Business Review Тони Шварц, главен изпълнителен директор на The Energy Project и автор на „The Way We're Working Isn't Working“.

За да постигнете висока производителност, според Шварц, трябва да работите по начина, по който тренират спринтьорите в леката атлетика. Това означава да работите с пълен фокус и интензивност през сутрешните часове, за 90-минутни „спринтове“ (но не повече), преди да си вземете почивка. С други думи, концентрирайте се единствено върху най-предизвикателната и важна задача за 90 минути наведнъж, след което дайте почивка на мозъка си и го оставете да се презареди. Така ще можете да работите по-ефективно, когато се върнете на бюрото си.

Планирайте елементите от списъка си със задачи

Важно е да отделите малко време сутрин, за да планирате какво трябва да свършите през деня. Кал Нюпорт, който е професор по компютърни науки в университета Джорджтаун и автор на „Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World“, казва, че планирането на елементи от списъка ви със задачи може да ви помогне да сте по-реалистични относно това какво можете да постигнете. В противен случай това е просто списък с желания, а не цели, които наистина можете да реализирате.

„Графикът ви принуждава да се сблъскате с реалността колко време всъщност имате и колко време ще отнемат нещата. Сега, когато погледнете цялата картина, можете да извлечете нещо продуктивно от всеки свободен час, който имате през работния си ден“, добавя Нюпорт.

Изключете известията

Управлението на твърде много известия може да бъде непосилно и да ви разсейва от изпълнението на важни задачи. Вместо да губите време в опити да изпразните входящата си пощенска кутия, фокусирайте вниманието си върху един или два неотложни проблема всеки ден и отделяйте непрекъснато време за стратегическа концентрация върху тях.

За да избегнете прекъсвания от имейли, текстови съобщения и известия в социалните медии, помислете дали да изключите тези известия по време на работно време, което сте отредили на важната задача. Това ще ви помогне да останете в зоната и да постигнете повече.

Според проучване, проведено от Dscout, средностатистическият човек докосва телефона си 2617 пъти на ден. Изключването на известията е доказан начин да минимизирате разсейването и да бъдете по-продуктивни.

11.10.2023

КЪДЕ ИМА НАЙ-ГОЛЯМ ГЛАД ЗА КАДРИ У НАС

След като през м. август се наблюдаваше активизиране на предлагането на работа, през м. септември то се запазва почти на същото ниво.

Броят на обявите за работа в краят на м. септември е нараснал с 1% или около 500 предложения повече. Имайки предвид динамиката на пазар на труда в България, това е сравнително малко изменение и може да се счита, че предлагането остава непроменено.

Според ежемесечния анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger на годишна база продължава да се наблюдават по-малко предложения. Обявите са с 3600 по-малко (-7%) спрямо м. септември 2022 г., като това се дължи основно на по-малкия им брой в сектор "Информационни технологии“.

С най-голям ръст на предложенията са секторите "Търговия и продажби“ (650 предложения повече, 6% ръст), "Производство“ (210 предложения повече, 3% ръст), "Счетоводство, одит, финанси“ (130 предложения повече, 7% ръст) и "Административни и обслужващи дейности“ (110 предложения повече, 2% ръст).

Броят на обявите остава непроменен в секторите "Строителство“, "Здравеопазване и фармация“, "Маркетинг и реклама“ и "ИТ“.

Спад се наблюдава в секторите  "Логистика и транспорт“ (80 предложения по-малко, 2% спад) и "Хотелиерство и ресторантьорство“ (150 предложения по-малко, 2% спад).

Дялово разпределение

Според анализа на HR компанията и кариерен сайт JobTiger секторът "Търговия и продажби“ вече заема 1/4 от предложенията за работа в страната. Той запазва първото място с дял от 25%, следван от секторите "Производство“ (17%) и "Хотелиерство и ресторантьорство“ (15%).

Дяловото разпределение при останалите сектори също е непроменено спрямо предходния месец: "Логистика и транспорт“ (11%), "Административни и обслужващи дейности“ (10%),  "ИТ“ (8%)  "Строителство“ (6%), "Здравеопазване и фармация“ (4,8%), "Счетоводство, одит, финанси“ (4,6%),  "Маркетинг и реклама“ (3%) и "Изкуство“ (1%).

Работа от вкъщи

Броят на предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа също остава непроменен спрямо м. август. Макар че тук се наблюдава спад от 2%, този тип предложения са едва 50 по-малко спрямо предходния месец, като общият им брой е 3550. Като дял те формират 9% от всички обяви.

Разпределението на този тип предложения по сектори също остава непроменено: 56% в секторa "ИТ“, следвани от "Административни и обслужващи дейности“ (17%), секторите на аутсорсинг индустрията (16%) и "Търговия и продажби“ (6%).

Предлагане по градове

Общият брой на обявите във водещите областни градове е нараснал с 3%.  Не във всеки от тях, обаче, се наблюдава ръст.  Динамиката е, както следва: София (6%), Пловдив (7%), Варна (-9%), Бургас (-4%), Русе (-1%) и Стара Загора (3%).

Като дялово разпределение в гр. София обявите са 44%, а в останалите градове са: Пловдив (11%), Варна (8%), Бургас (4%), Русе (3%) и Стара Загора (3%).

11.10.2023

КОГА ИМАМЕ ПРАВО НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ОТПУСК?

Кога работодателят ми е задължен да ми даде допълнителен платен отпуск и при какви условия?

Съгласно чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. Разпоредбата на чл. 155, ал. 5 от Кодекса на труда предвижда, че някои категории работници и служители в зависимост от особения характер на работата имат право на удължен платен годишен отпуск, в който е включен отпускът по ал. 4.

Размерът на платения отпуск по чл. 155 от Кодекса на труда (както на основния, така и на удължения) е годишен, като по отношение на определяне на конкретния размер, полагаем се на даден работник или служител, законът въвежда принципа на пропорционалност спрямо времето, което му се признава за трудов стаж. В чл. 156 от Кодекса на труда е предвидено, че работникът или служителят има право на два вида допълнителен платен годишен отпуск: - за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки - не по-малко от 5 работни дни; - за работа при ненормиран работен ден-не по-малко от 5 работни дни. Правото на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда се ползва при спазване изискванията на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, издадена на основание чл. 156, ал. 2 от Кодекса на труда.

Видовете работи, извършвани при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, като допълнителна мярка за превенция на здравните рискове за работниците и служителите, са изчерпателно посочени в чл. 2 от цитираната наредба. Съгласно чл. 139а, ал. 1 от Кодекса на труда, за някои длъжности поради особения характер на работата работодателят, след консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, може да установява ненормиран работен ден.

Работниците и служителите с ненормиран работен ден са длъжни при необходимост да изпълняват трудовите си задължения и след изтичането на редовното работно време. Работата над редовното работно време в работни дни се компенсира с допълнителен платен годишен отпуск, а работата в почивни и празнични дни - с увеличено възнаграждение за извънреден труд. Ако работник/служител отговаря на посочените по-горе изисквания, той има право както на удължен платен годишен отпуск, така и на допълнителен платен годишен отпуск, които отпуски се предоставят на различни правни основания.

10.10.2023

ВЪВЕЖДАТ У НАС ОБЩОТО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО

Търговците ще продават вече устройства без включено зарядно, предвиждат промени в две наредби, качени за обществено обсъждане, с които се цели страната ни да приложи европейската директива за общо зарядно устройство.

Икономическите оператори ще са длъжни да гарантират, че информацията за това дали заедно с радиосъоръжение е включено зарядно устройство, се изобразява графично, като се използва лесно разбираема и лесно достъпна пиктограма. Тя се отпечатва върху опаковката или се прикрепя върху нея като стикер. И трябва да се вижда добре и да е четлива, а при продажба от разстояние – в близост до обозначената цена, пише още в промените.

Посочената Директива е един от ключовите актове от законодателството на Съюза за хармонизация, регулираща изискванията към голям брой продукти, като например мобилни телефони и други преносими електронни устройства, заемащи сериозен дял в производството и търговията със стоки на ЕС. През 2022 г. бе приета Директива (ЕС) 2022/2380 – Директива за общото зарядно устройство, с която  се постига необходимата хармонизация на ниво ЕС по отношение на въвеждането на стандартно зарядно устройство, като се цели основно осигуряване на удобство за потребителите, както и намаляване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване (електронни отпадъци) в контекста на ефективно използване на ресурсите и преминаване към чиста, кръгова икономика.

Изискванията на Директива (ЕС) 2022/2380 се отнасят до всички мобилни телефони, таблети, цифрови камери, слушалки за поставяне върху ушите или комплекти слушалки, слушалки за поставяне в ухото, ръчни конзоли за видеоигри, преносими високоговорители, електронни четци, клавиатури, мишки, преносими навигационни системи, лаптопи.

Основните елементи в Директивата за общо зарядно устройство са:

- въвеждане на хармонизиран порт (гнездо) за зареждане на електронни устройства – USB тип-C, независимо от марката на зарежданото устройство;

- въвеждане на хармонизирана технология за бързо зареждане, което ще осигури еднаква скорост при използване на съвместимо зарядно за електронно устройство;

- въвеждане на задължения за производителите, вносителите и дистрибуторите, свързани с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и предоставянето на възможност за потребителите и другите крайни ползватели да могат да закупят нови електронни устройства без ново зарядно устройство, което ще спомогне за значително намаляване на електронните отпадъци. Възможността за разделна продажба на зарядното устройство от радиосъоръжението е графично изобразена чрез специална пиктограма, чрез която се дава възможност на потребителите и другите крайни ползватели преди покупката да разберат дали заедно с радиосъоръжението е включено или не зарядно устройство, което в крайна сметка ще им осигури един устойчив, достъпен и удобен избор.

- подобрена информация за потребителите (визуална и писмена) относно характеристиките на зареждането, чрез която потребителите ще разберат доколко наличното им зарядно е съвместимо с изискванията на новото им електронно устройство. В тази връзка са предвидени и задължения на вносителите и дистрибуторите да гарантират наличието на специален етикет, поставен от производителя.

09.10.2023

ТЕХНИКИ ЗА УСПЕХ

ПОВЕЧЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА ПО-МАЛКО ВРЕМЕ

Всички знаем един начин да свършим повече работа в рамките на деня - да отделим повече време за работа. Този подход обаче върви ръка за ръка със сериозни недостатъци.

Дългите часове ви лишават от време за други неща в живота - от връзки до хобита и упражнения. Те могат да ви изтощят, причинявайки спад в продуктивността в дългосрочен план. Понякога този подход ви кара да изгубите от поглед по-голямата картина, отклонявайки се от важните задачи, които настина могат да ви придвижат напред към вашите цели.

Това, което предприемачите искат в идеалния случай, не е да работят повече, а да свършат повече работа в рамките на часовете, които вече са вложили. Има много хора, които предлагат начини да направят това, но малко от тях разчитат на толкова голямо доверие, колкото Джеймс Клиър и коучът по продуктивност на Google Лаура Мей Мартин.

Местоположението е по-важно, отколкото си мислите

Джеймс Клиър, за тези, които все още не са запознати с него, е блогър, гуру на производителността и автор на бестселъра „Atomic Habit“. Много предприемачи се кълнат, че неговите идеи са преобразили живота им. Google не се нуждае от представяне, тъй като компанията е добре известна със своя основан на данни подход към работата и много цитирани изследвания по теми за работното място като наемане, управление и производителност.

И така, какво ви предлагат и двата авторитета да направите, ако магически искате да свършите повече работа за същото време? Клиър обяснява, че постигането на това малко професионално чудо може да бъде толкова просто, колкото промяната на мястото, от което вършите работата си.

„Да приемем, че се опитвате да изградите нов навик за четене“, казва Клиър в негова нова онлайн лекция. „Но винаги, когато седнете на дивана си, усещате, че се разсейвате и пускате телевизора. Решението не е да се укорявате или да анулирате абонамента си за Netflix, а да създадете „зона за четене“ в удобно кътче“, обяснява той.

„Можете да приложите същия вид философия... към всеки навик, който се опитвате да изградите. Колкото повече този навик е свързан с конкретен контекст, колкото повече е свързан със специална зона, където го развивате, толкова по-вероятно е този навик да стане дългосрочен“, добавя Клиър.

Друг експерт препоръчва създаване на „горещи точки“

Създаването на удобно работно място за администраторски задачи или „кът за творчество“, където пишете, звучи разумно и уютно, но може ли това наистина да окаже влияние на продуктивността ви? Ако търсите друг експерт, който да подкрепи твърдението на Клиър, че тази проста промяна може да бъде трансформираща, тогава може да се вслушате в думите на Лаура Мей Мартин, вътрешен коуч по продуктивност на Google.

Мартин сподели няколко съвета за постигане на повече резултати без влагане на повече усилия, включително един, който е почти идентичен със съвета на Клиър. „Мозъкът ни прави асоциации с гледките, звуците и миризмите, свързани с определени места. Когато редовно извършваме дейност на едно и също място, това улеснява „влизането в зоната“ всеки път, когато се върнем на същото място“, посочва тя в блога на Google.

Можете да приложите това на практика, като създадете „горещи точки“, където винаги извършвате определени видове работа. Създайте връзки от типа на: „Винаги отговарям на имейли на клиенти от това кафене в моята сграда“. И „Винаги чета новини на верандата“. „Вашият мозък ще свърже тези дейности с местата и ще направи превключването между задачите по-лесно“, обяснява тя.

Можете дори да използвате същата логика, за да подобрите почивката си, като създадете зона (например в спалнята), където да не правите нищо друго, освен да релаксирате.

Така че, ако искате да свършите повече за същото време, отговорът може да е толкова лесен, колкото смяна на обстановката. Като избирате конкретно място за различни задачи и се придържате към него, вие тренирате мозъка си да навлезе по-бързо в правилната посока за този вид работа. Крайният резултат е повече производителност с по-малко усилия.

09.10.2023

10% РЪСТ НА ЗАПЛАТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2023Г. В РЕЗУЛТАТ НА ИНФЛАЦИЯТА

Увеличението на заплатите през 2023 г. е около 10 на сто в резултат на инфлацията, сочи проучване на "Мърсър Марш Бенефитс" (Mercer Marsh Benefits) на възнагражденията и придобивките за 2023 г. Компанията ежегодно провежда изследването в България, проследяващо тенденциите сред работодателите и техните служители, съобщиха от фирмата.

Резултатите от проучването бяха представени от Стела Юлзари, старши консултант в "Мърсър". Тази година проучването обхваща 493 компании (ръст от 7 на сто спрямо 2022 г.) и 127,562 служители от 14 различни икономически сектора. Най-големият брой участници в изследването на компанията са с профили "Производство" и "Високи технологии".

Проучването се фокусира не просто върху заплащането на служителите, а върху пълния пакет от възнаграждения, в който влизат: брутната заплата; гарантираното парично възнаграждение; общото парично възнаграждение (отразяващо различни бонуси); общото директно възнаграждение (с дългосрочни стимули като акции и опции) и общото годишно възнаграждение (включващо различни придобивки като служебна кола, пенсионно осигуряване, здравна застраховка и живото-застраховка). В изследването на "Мърсър Марш Бенефитс" са взети предвид факторите естество на работа и йерархия на служителя – част от Библиотеката от кодове на Мърсър, която фасилитира класификацията на служителите.

Резултатите относно текучеството на кадри у нас сочат, че има лек спад в увеличението на броя персонал от страна на работодателите – 46 на сто, спрямо 54 на сто за 2022 г. Същевременно доброволното текучество възвръща темповете си от преди пандемията и се наблюдава по-голяма склонност към вземане на решение за смяна на работното място спрямо миналата година, коментират авторите на проучването.

Според данните за увеличението на заплатите в България трите основни фактора за повишението на същите са представянето, мястото в диапазона и инфлацията.

"През 2023 г. се наблюдава догонване на инфлацията от страна на работодателите, което свидетелства за по-ефективно планиране на бюджетите и отразяване на икономическата действителност”, каза Стела Юлзари.

"Увеличението на заплатите през 2023 г. е около 10 на сто за различните сектори, което в голяма степен се дължи на наваксването на работодателите с инфлацията, започнала през миналата година", допълни тя.

Увеличението на заплатите на база кариерни групи е най-осезаемо при служителите, заемащи длъжност на оперативно ниво – 12,1 на сто, което се дължи на ниското заплащане в съответната група и нуждата от финансово поощрение на същата с цел справяне с инфлацията. Следва групата на специалистите (11 на сто), мениджмънта (10,7 на сто) и топ мениджмънта (9,6 на сто).

Тенденциите при брутните заплати по сектори сочат, че най-бързо и последователно нарастват възнагражденията в секторите "Високи технологии", "Изнесени услуги" и "Фармация".

София е единственият регион в България с по-високи заплати от средните за страната  – 6 на сто, докато в Северозападна България възнагражденията са най-ниски с цели 35 на сто под средното за страната. Причините се коренят в бързоразвиващите се и високотехнологични сектори, които са ситуирани основно в столицата, за сметка на производствените, търговските и финансови сектори, чиито служители са главно в провинцията.

Данните от проучването сочат още, че 87 на сто от компаниите имат схема за променливо възнаграждение, което се изразява в бонуси и премии за служителите. 9 от 10 от последните имат право на подобни облаги, а 8 от 10 мениджъри получават бонуса си на годишна база.

Специалните придобивки най-често са здравна застраховка (84 на сто), мобилен телефон (80 на сто) и ваучери за храна (74 на сто). Последните заемат трето място (в сравнение с шесто през изминалата 2022 г.), което се дължи на законовите промени, касаещи данъчните облекчения в сумата за ваучерите за храна.

При представянето на проучването е поставен акцент и върху Директивата на Европейския парламент за укрепване на прилагането на принципа на равно заплащане за еднакъв труд или труд с еднаква стойност между мъжете и жените чрез прозрачност на заплащането и механизми за правоприлагане. 

Татяна Добрева, консултант в екипа на "Мърсър" в България, представи повече информация за предстоящите промени в резултат на Директивата. Според актуалните статистики в повечето държави на глобално ниво, сред които и България, липсват нормативни изисквания за докладване на разлики в заплащането според пола. Последните данни за Европа от 2021 г. сочат, че най-осезаема разлика във възнагражденията по полов признак се наблюдава в Естония (20,5 на сто), Австрия (18,8 на сто) и Швейцария (17,7 на сто), докато най-равнопоставени са служителите в Люксембург, Румъния и Словения, респективно с – 0,2 на сто, 3,6 на сто и 3,8 на сто отклонения.

България се нарежда в средата на класацията с 12,2 на сто разлика в заплащането. Въвеждането на Европейската директива ще доведе до нуждата от нейното имплементиране в българското законодателство, посочват авторите на проучването. Това нововъведение, от своя страна, би наложило специфични изисквания към работодателите в България с цел прилагане на инструменти за проследяване на тенденциите при възнагражденията, каквато е и функцията на детектора на Мърсър Марш Бенефитс за калкулиране равнопоставеността в заплащането.

По време на събитието беше представен и локалният контекст в сферата на придобивките с дискусионен панел на тема "Благополучие и устойчивост на служителите", модериран от Жаклин Николова, ръководител "Мърсър Марш Бенефитс България". Участие в него взеха представители на компании от няколко ключови сектора в България. Сред тях бяха Бойка Дочева – ръководител човешки ресурси в IBM България, Венета Стоилова – ръководител човешки ресурси в EVN България, Миглена Узунова – старши директор "Човешки ресурси" в А1 и Радослава Кроснева – директор "Човешки ресурси" в ДСК. 

Те очертаха, че вече в България не може да става дума за инцидентни инициативи, а за стандарт за работодателите, които се стремят към устойчивост и социална ангажираност за своите служители.

“Благополучието и инициативите вече не се правят самоцелно, а са част от културата на компаниите”, обобщи Жаклин Николова.

Дан Добре, регионален лидер на Mercer Marsh Benefits за растеж и решения за Германия, представи глобалните тенденции, които "Мърсър" изследва ежегодно в проучване сред изпълнителни директори, мениджъри "Човешки ресурси" и служители в над 140 държави в света.

"Когато питаме CFO и COO на компании какви са техните основни притеснения, за 87 на сто от тях това са кризите, 52 на сто се притесняват от инфлацията, а четвърт от тях очакват тя да е по-висока за 2023 сравнено с 2022 г.", каза Дан Добре. 

"Проучването ни показва, че 49 на сто от запитаните се притесняват повече от инфлацията, отколкото от рецесията. Въпреки това, повечето от тях са готови да посрещнат икономическа криза от някакъв вид и не очакват тя да има последици като финансовата криза през 2008 г., когато видяхме много съкращения. Те споделят, че дори да има рецесия, са подготвени, защото имат по-високи стандарти като работодатели. Това означава, че ние като организации трябва да сме по-подготвени и да сме по-устойчиви, нещо, което "Мърсър Марш Бенефитс" практикува като политика от години. На практика това означава да се съсредоточим върху култура на компанията, приемане на нови, гъвкави модели за работа, създаване на мащабируеми организации, разнообразие, справедливост и приемственост, адаптивност", допълни Дан Добре.

06.10.2023

ТЕХНИКИ ЗА УСПЕХ

ДРУГИЯТ НАБОР ОТ УМЕНИЯ - 4 НАЧИНА ДА УСПЕЕТЕ, КОГАТО ШЕФЪТ ВИ ЗНАЕ ПО-МАЛКО ОТ ВАС

Какво да направите, ако новият мениджър има по-малко опит от своите подчинени? Възползвайте се от тази отлична възможност за развитие!

Да приемем, че работите от дълго време на едно и също място. Имате богат опит, отлични взаимоотношения с колегите, усъвършенствани умения и квалификация. В един прекрасен ден идва нов мениджър, който има много идеи, но значително по-малко опит от вас. Звучи познато? На пръв поглед това не е най-добрата ситуация, но началник с умения и знания се оказва полезен и вълнуващ.

Има три причини, поради които може да се окаже по-често от всякога, че работим под ръководството на някой с по-малко опит.

Първо, днес работим по-дълго, като по тази причина няколко поколения се оказват рамо до рамо на работно си място в повечето големи компании. Гъвкавите работни графици, по-голямото възрастово разнообразие и променящите се кариерни цели и стремежи правят по-вероятна възможността по-опитните работници да работят заедно с по-малко опитни мениджъри.

Второ, дистанционната работа е станала обичайна, което означава, че вие ​​и вашият мениджър вероятно прекарвате много по-малко време, работейки заедно по едни и същи въпроси. Следователно мениджърът няма почти никакво участие в това, върху което работите.

Трето, мениджърите на средно ниво все повече се местят от една работа на друга. Това означава, че има голяма вероятност един ден да откриете, че новият мениджър няма достатъчно опит в своята област. Както каза Стив Джобс: „Няма смисъл да наемаме умни хора и да им казваме какво да правят; ние наемаме умни хора, които да ни казват какво ние да правим“. Мениджърите се наемат по различни причини и с различни умения.

С правилния подход наличието на мениджър с по-малко опит може да засили креативността и нестандартното мислене и да помогне за постигането на целите. Ето четири съвета, които ще ви помогнат да успеете.

Използвайте различията

Наличието на лидер с различен набор от умения и опит е предимство за иновациите и производителността във вашия бизнес. Различията дават възможност да споделяте информация и да разглеждате възможностите от алтернативна гледна точка, което може да насърчи креативността и продуктивността. Разликата във възрастта между вас и вашия мениджър може допълнително да засили този ефект. Като използвате различията, ще бъдете готови за новите предизвикателства. Дребните разногласия с лидер, който има различни умения и опит, стимулират креативността.

Потърсете съвет

За да постигнете целите си, трябва да погледнете в бъдещето и да получите значима обратна връзка за това как се измерва ефективността ви днес. Въпреки това, колкото по-дълго работим в една и съща компания или позиция, толкова по-малко проактивни ставаме, когато трябва да търсим обратна връзка от другите. С други думи, нашият опит може да бъде бариера пред търсенето на нови перспективи, особено от тези с по-малко знания. Ако вашият шеф има по-малко опит или разбиране в определена област на експертиза, опитайте да го помолите за съвет. Подобна молба изгражда доверие и насърчава разговор за бъдещи цели и нови, ценни перспективи. Това е така, защото най-добрият съвет не винаги се дава от тези с най-подходящите умения и опит.

Бъдете любопитни

Има значителни ползи от любопитството на работа. Любопитството повишава креативността, намалява грешките, подобрява комуникацията и продуктивността. Индивидуалното любопитство е важно за адаптирането към промените в кариерата и предизвикателствата, а е и важно за упоритото преследване на целите. Смята се, че любопитството е ключова черта в изключителния успех на предприемачи като Илон Мъск, Стив Джобс и Джеф Безос. Когато работите с лидер, който има различен опит и знания, любопитството към тяхната личност и начин на мислене изгражда доверие и връзка. Любопитството помага за изграждането на по-здрави взаимоотношения и създава обща основа, върху която сътрудничеството и иновациите могат да процъфтяват.

Съвместна работа

Малките промени на работното място може съществено да повлияят на начина, по който усещаме и изпълняваме ролята си. Пристигането на нов ръководител е идеална възможност да работите заедно, за да предефинирате личния си принос към това, което намирате за най-важно, вълнуващо и значимо. Тези промени могат да разширят взаимоотношенията, да ви позволят да станете лидер или да фокусирате повече внимание върху конкретни важни проекти. За да сте сигурни, че вашите отговорности служат на общите цели и подкрепят мотивацията и творческото мислене, работата с новия мениджър ще ви помогне да бъдете по-ефективни. Съвместната работа също може да оформи посоката на вашата кариера и да ви даде повече автономия, особено в области, в които може да сте изключително квалифицирани.

Днес, повече от всякога, често има ситуации, в които сме с по-добра квалификация, опит и специализирани умения от нашите мениджъри. Не забравяйте, че мениджърът изисква различни умения от специалистите, които работят в екип. В повечето случаи да имате ръководител, който знае по-малко от вас, отваря възможности за нови перспективи, иновации и стъпки към по-значим опит.

06.10.2023

РАБОТНО ВРЕМЕ ПРИ ДИСТАНЦИОННА РАБОТА

Коментар на специалиста

Понятието “работно време” означава времето, установено със закон, друг нормативен акт, с колективен трудов договор или индивидуален трудов договор, през което работникът или служителят е длъжен да бъде на разположение на работодателя на територията на предприятието или в друго определено от него място.

През това време работникът или служителят осъществява различни видове работа и изпълнява задължения съобразно професията, специалността и квалификацията си в съответствие с клаузите на индивидуалния трудов договор, правилника за вътрешния трудов ред на предприятието и колективния трудов договор. Работодателят е длъжен да осигурява своевременно необходимите условия за изпълнение на трудовите задължения.

Работното време е един от измерителите на всеки вид труд и представлява период от време, през който се реализира трудова дейност. То е присъща мярка за редица права и задължения на работника или служителя, които са пряко или косвено свързани с количеството положен труд.

Българското трудово законодателство урежда разнообразни форми на работно време с цел осигуряване на по-гъвкави възможности за заетост, както и максимално използване на възможностите за полагане на труд по няколко трудови договора.

С планираните изменения на трудовото законодателство, уреждащи работата от разстояние, се планира въвеждането на конкретни норми, свързани с регулирането на работното време в този режим на работа. Какви са те и как ще се прилагат, коментира д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Предлагат се промени, свързани с отчитането на свършената работа и контрола на работното време. Регламентира се, че работното време на работника и служителя, който извършва работа от разстояние, се установява в индивидуалния трудов договор в съответствие с изискванията на Кодекса на труда, колективния трудов договор и правилника за вътрешния трудов ред в предприятието.

Изрично се изисква при организиране на работното време да се спазват установените в закона минимални размери на междудневната и седмичната почивка. Запазва се правото работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, сам да организира своето работно време (при спазване на уговореното работно време и предвидените в Кодекса на труда почивки), така че да е на разположение и да работи във времето, в което работодателят е в комуникационна връзка с трети лица. Тези промени гарантират правото на почивка в съответствие с общите изисквания на трудовото законодателство, като се запазва възможността за гъвкавост при организацията на работата от страна на работника или служителя.

С предлаганите промени не се отменя изискването действително отработеното време да се отразява ежемесечно в документ по образец, утвърден от работодателя. В този случай работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, носи отговорност за достоверността на данните. Предвид все по-масовото използване на информационни системи за организация и отчитане на работата се регламентира алтернативна възможност действително отработеното време да се отчита и чрез автоматизирана система.

По този начин се предоставя възможност за намаляване на административната тежест като отчитането на отработеното време няма да изисква попълване на отделен документ от работника или служителя и съответно обработването на информацията от работодателя, а за това ще е възможно да се използват информационните системи.

В този случай работодателят е длъжен при поискване да предостави на работника или служителя, който извършва работа от разстояние, достъп до данните в системата за отработеното от него работно време. Създава се сигурност за работника или служителя, който ще има информация за отчетеното работно време, което е свързано с трудовите и осигурителните му права.

05.10.2023

НОВИ ПРОМЕНИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Разработване и въвеждане на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение, по който ще се осъществява обучение по широкоспектърни професии с възможност за надграждане на придобитата професионална квалификация, предвиждат промени в Закона за професионалното образование и обучение, внесени в парламента.

Законопроектът предвижда четири степени на професионална квалификация, като за тях се изисква:

 1. за първа степен – придобити професионални знания, умения и компетентности за извършване на рутинни дейности, при неизменящи се условия, при упражняване на професията;
 2. за втора степен – придобити професионални знания, умения и компетентности за извършване на дейности с комплексен характер, при изменящи се условия, при упражняване на професията;
 3. за трета степен – придобити професионални знания, умения и компетентности за извършване на дейности с комплексен характер, при изменящи се условия, както и поемане на отговорности за работата на други лица при упражняване на професията;
 4. за четвърта степен – придобити професионални знания, умения и компетентности за извършване на широк кръг дейности с комплексен характер, при изменящи се условия, както и поемане на управленски отговорности за работата на други лица и за разпределяне на ресурси, при упражняване на професията.

Въвежда се възможността за обучение от разстояние в електронна среда за лица, навършили 16 години, по преценка на директора на институцията и при наличие на техническа възможност.

С цел  повишаване на възможностите за мобилност и заетост на придобилите професионална квалификация, натрупването на кредити се заменя с натрупване и трансфер на единици резултати от ученето в професионалното образование и в професионалното обучение.

Предложените законови разпоредби за натрупване и трансфер на единици резултати от ученето в професионалното образование и обучение са възможност за лицата, достигнали отделни единици резултати от учене, да ги натрупват до признаване на квалификация по професия или по част от професия, както и да ги пренасят от една професия в друга от същата област на образование, като по този начин се осигурява гъвкавост и проходимост в системата на квалификациите, пише още в мотивите към законопроекта.

Голяма част от квалификационните курсове, организирани за лицата, навършили 16 години, са за придобиване на професионална квалификация по част от професия. Затова в закона се предвижда възможности за придобиване на квалификация по част от професия да се дефинират в държавния образователен стандарт. Регламентира се, че професионалното обучение по част от професия следва да включва постигането на не по-малко от три единици резултати от учене, като поне една единица резултати от учене е от специфичната професионална подготовка.

04.10.2023

БЛИЗО 6 250 БЕЗРАБОТНИ ЩЕ БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЯ

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Смилен Вълов подписа договори със социалните партньори за реализацията на проекти по Националния план за действие по заетостта през 2023 г.

Проектите ще осигурят възможност на 6 246 безработни лица да се включат в обучения за придобиване на професионална квалификация и/или ключова компетентност, като минимум 35% от тях ще бъдат включени в заетост след това.

Обученията са насочени към уязвимите групи на пазара на труда – безработни до 29 г. или над 50 г., продължително безработни, лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т. ч. с ниско образование, както и към лица извън работната сила, обезкуражени лица или лица, придобили статут на временна закрила. Към тях ще се прилага комплексен подход, включващ предоставяне на обучения, стажуване и заетост за период не по-малък от 3 месеца на първичния пазар на труда или на субсидирани работни места, като финансирането ще бъде споделено между държавата и работодателите.

Въпреки съществените промени в икономическата и социална ситуация вследствие на негативните процеси в световната икономика и конфликта в Украйна, очакванията са, че планираните обучения напълно ще отговорят на актуалните нужди от кадри на бизнеса при неговото развитие.

През 2023 г. проектите ще се реализират не само в големи, но и в малки населени места в цялата страна. Обученията са по широк кръг професии – строители, готвачи, продавачи, офис сътрудници, оператори на компютър, шивачи, социални асистенти, заварчици, касиери, екскурзоводи, електромонтьори и много други и са в отговор на заявени конкретни потребности от работодатели от реалния и публичния сектор.

С все по-голяма значимост за работодателите са притежаваните от работната сила умения, поради което е предвидено и голяма част от включените в проектите безработни лица да преминат обучение и да придобият обществени и граждански компетентности или инициативност и предприемачество, умения за учене или цифрова компетентност.

Проектите на социалните партньори, които се изпълняват през 2023 г., са:

Проект „УСТРЕМЕНИ НАПРЕД” на Асоциация на индустриалния капитал в България - предвижда включване на 840 безработни лица в обучение за придобиване на ключови компетентности и професионално обучение по 16 професии, като от тях в заетост ще бъдат включени минимум 298 лица.

В дейностите по проект „ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА РАБОТА - 2” на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България е предвидено включване на 896 безработни лица в обучение по 17 професии и придобиване на личностна, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене. На 320 лица ще бъде осигурена заетост по придобитата от обученията по проекта професия.

По проект „ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕН ТРУД” на Българска стопанска камара ще се проведат обучения на тема „Личностни умения за трудова реализация” за 380 лица и „Модели за диалог в междукултурна среда” за 160 лица. Общо 885 безработни ще придобият професионална квалификация по 16 различни професии, като на 316 от тях ще бъде осигурена заетост по придобитата от обученията професия.

В дейностите по проект „ПРОСПЕРИТЕТ” на Българска търговско-промишлена палата е предвидено включване на 888 безработни лица в обучение по 12 професии и придобиване на цифрова, личностна, социална, гражданска, предприемаческа компетентност или компетентност за придобиване на умения за учене. На 312 лица ще бъде осигурена заетост по придобитата от обученията по проекта професия.

Проект „ШАНС ЗА ЗЕЛЕНА И ЕКОЛОГИЧНА ЗАЕТОСТ” на Конфедерация на независимите синдикати в България включва провеждане на обучения за 969 лица по шест професии. Ще бъде осигурена заетост на най-малко 64,4% от безработните лица, включени в обучения по проекта, като заетостта ще бъде в съответствие с придобитата квалификация по проекта.

По ПРОЕКТ „ХОРИЗОНТИ 8” на Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА” ще се проведат обучения по ключова компетентност „Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене” на тема „Умения за работа в екип” за 488 лица, на тема „Личностна и социална компетентност и придобиване на умения за учене” за 120 лица и на тема „Умения за конкурентно включване на пазара на труда” за 273 лица. Общо 881 лица ще придобият квалификация по 19 професии. След успешно приключване на обученията ще бъде осигурена заетост на 355 лица.

ПРОЕКТ „ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ” на Съюза за стопанска инициатива ще даде възможност на 136 безработни да преминат обучения по ключова компетентност „Цифрова компетентност”. Включените лица ще имат възможност да преминат и професионално обучение по една от предвидените общо 25 професии. Това ще даде шанс на минимум 325 от обучените 813 лица да бъдат устроени на подходящи работни места, заявени от работодатели – партньори по проекта.

04.10.2023

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТА СРЕЩУ УГОВОРЕНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Какви са изискванията при прекратяване на работа по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение?

Съгласно чл. 331, ал. 1 от Кодекса на труда, работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако работникът или служителят не се произнесе писмено по предложението в 7-дневен срок, се смята, че то не е прието. В ал. 2 на чл. 331 от Кодекса на труда е предвидено, че ако работникът или служителят приеме предложението по ал. 1, работодателят му дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщетението. Т. е. уговарянето размерът на обезщетението зависи от волята и на двете страни. Горна граница за обезщетението законът не е предвидил. Ако обезщетението не бъде платено в едномесечен срок от датата на прекратяване на трудовия договор, основанието за неговото прекратяване се смята за отпаднало.

Разпоредбата на чл. 228 от Кодекса на труда регламентира, че брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по раздел III на глава Х от Кодекса на труда е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.

Съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата в брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда (т. е. и за обезщетението по чл. 331, ал. 2 Кодекса на труда, ако не е уговорено друго) се включват: 1. основната работна заплата за отработеното време; 2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда; 3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер; 4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда; 5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда; 6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда; 7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда.

03.10.2023

ТРУДОВАТА КНИЖКА ОТПАДА СЛЕД ГОДИНА

След една година окончателно ще отпадне хартиената трудова книжка, прие Народното събрание с промените в Кодекса на труда на второ четене. 

За срок до една година Националната агенция за приходите ще трябва да надгради регистъра си, като в рамките на тази година работниците ще продължат да представят хартиената си книжка пред работодатели и институции.

Ще бъде създаден и електронен регистър на заетостта, поддържан от Националната агенция за приходите, в който ще се вписват всички данни от трудовата книжка.

Така работещите ще имат пълен достъп до трудовото си досие, а работодателите ще могат да автоматизират вътрешни процеси чрез системи за управление на човешките ресурси, като автоматично изпращат данни към регистъра.

Родителите, настойниците и попечителите на работници и служители, ненавършили 18 години, имат право на достъп до съответния единен електронен трудов запис до навършване на 18 години на детето, записаха депутатите.

Работникът или служителят има право на информация за историята на достъпите до своя единен електронен трудов запис, с изключение на случаите на достъп от органите на досъдебното производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на Държавната агенция за национална сигурност.

Работодателите имат право на информация за наети от тях работници и служители, въведена от предходни работодатели, с изключение на размера на трудовите възнаграждения и обезщетения, които работникът или служителят е получавал при предходни работодатели.  

Когато след 1 юни 2025 г. трудовата книжка е изгубена или унищожена, съответната дирекция "Инспекция по труда" издава нова и вписва данни за трудовия стаж, придобит преди 1 юни 2025 г., въз основа на писмено заявление-декларация на работника или служителя, към което се прилагат удостоверения от работодателите, при които е работил, както и други оригинални документи, съдържащи тези данни, гласува още Народното събрание.

02.10.2023

ВИЖТЕ НОВИТЕ СМЕТКИ ЗА ПРЕВОДИ КЪМ НАП

На сайта на НАП са публикувани новите банкови сметки, по които от днес, 2 октомври 2023 г., ще се извършват плащанията към приходната агенция.

При нареждане на суми към закритите сметки след тази дата, обслужващата банка ще връща парите на данъкоплатците по сметката, от която са направили превода.

Всяка от новите банкови сметки е предназначена за погасяване на определено задължение: данъци, вноски за държавно обществено осигуряване, вноски за здравно осигуряване, вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване, принудително събиране на публични вземания.

Гражданите и дружествата от цялата страна ще плащат по определената сметка съответния вид задължение, независимо към коя структура на НАП са регистрирани по постоянен адрес или адрес на управление, напомнят от приходната агенция.

Гражданите и дружествата могат да продължат да погасяват своите задължения без такси като използват физическите ПОС терминали в офисите на приходната агенция, както и виртуалния ПОС (е-услугата за плащане) в Портала за електронни услуги на НАП.

02.10.2023

ИМА ЛИ СЪПРОТИВА У НАС СРЕЩУ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА

Около 37 000 българи са завършили или посещават в момента курсове за професионална квалификация и преквалификация в центровете, лицензирани от  Националната агенция за професионално образование и обучение.

Около 1/3 от посещаващите центровете за професионално обучение искат да започнат собствен бизнес, казва Люба Кръстева, главен експерт в Националната агенция за професионално образование и обучение.

Мотивацията на хората в активна възраст да се преквалифицират допълнително, за да запазят работното си място, не е достатъчна, отчитат експертите.

"Ако не се преквалифицираме, има риск да изпаднем далеч назад, в групата на трайно безработните", предупреждава Цветан Спасов, ръководител на ОП "Развитие на човешките ресурси" в Министерството на труда и социалната политика.

Заделен е огромен ресурс за обучение в дигитални умения, за да се навакса изоставане, което води до лек ръст на безработицата, изтъква той и дава пример - една група от 150 000 души с ниска квалификация трудно си намират работа и имат дълга история на регистрация в бюрата по труда.

Националната кампания "Време за ъпдейт" през лятото е показала, че технологиите вече са навлезли в производствените ни предприятия.

Дървопреработващите предприятия вече не търсят дърводелци, а програмисти. Във фабриките за захарни изделия пък само допреди 4 - 5 години е било необходимо да работят 16 души на 2 смени, за да сгънат около 2 000 кутии за бонбони, сега една жена за 8 часа сгъва 24 000 кутии.

Вече не сме в годините на класическите професии, които работим цял живот, посочва още Цветан Спасов. По думите му докато българинът не разбере, че трябва да е гъвкав, каквото и да направи администрацията, трудно може да промени статистиката, която не е положителна в настоящия момент.

Нещата не са чак толкова черни, колкото изглеждат според статистиката. Центровете за професионално обучение вече са доста популярни както сред работодателите, така и сред неправителствените организации, смята Антоанета Кацарова, директор на "Професионално обучение" в Българската стопанска камара. Според нея пред българските работници и служители има достатъчно възможности за развиване на уменията.

Кацарова е категорична, че с навлизането на роботизация в производството ще намалее непривлекателният труд, а преквалифицирайки се, хората ще запазят възможността си да работят, обслужвайки машини от ново поколение.

"Това, което ще се промени, е хората да станат по-висококвалифицирани, а не безработни. Тези роботи се създават от хора, хора ги обслужват, хора контролират тези процеси."

"Трябва да се преодолее една психологическа бариера в цялото население – оказва се, че колкото е по-квалифициран човек, толкова повече се квалифицира. Тези, които не са квалифицирани, нямат желание. В по-възрастното поколение битува представата – аз съм учил, завършил съм, това ще си работя цял живот.  Оттам идва донякъде и съпротивата да се надгражда квалификация, да се добива нова. При по-младото поколение този подход е силно променен", подчертава Кацарова.

Хората, особено тези с по-ниско образование, в селата, по-възрастните все още не вярват, че обучението и образованието ги правят по-конкурентноспособни на пазара на труда, коментира Зорница Славова от Института за пазарна икономика.

По Националния план за действие по заетостта е предвидено обучение в дигитални умения на половин милион души - най-мащабното обучение в историята, отбелязва тя.

Все още има огромен недостиг на подходящи кадри. Това е основен фактор за работодателите да не разширяват дейността си. Те трябва да ги обучат, тоест образованието не дава необходимите умения, за да може човек директно да бъде нает, допълва Славова. "Работодателят трябва да го дообразова и обучи."

29.09.2023

КОИ РАБОТОДАТЕЛИ ТРЯБВА ДА ИЗПЛАЩАТ ЗАПЛАТИ САМО ЧРЕЗ ПРЕВОД ИЛИ ПЛАТЕЖНА СМЕТКА?

В брой 66 на Държавен вестник от 01.08.2023 г. беше публикуван Законът за държавния бюджет на Република България за 2023 г., който предвижда и някои промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой и Кодекса на труда. С тези промени се въведе едно ново задължение на работодатели със 100 или повече наети лица да изплащат трудовите им възнаграждения само чрез превод или внасяне по платежна сметка в посочена от работника или служителя банка в страната. Промените са в сила от 01.09.2023 г. и с тях се цели повишаване прозрачността при изплащане на възнагражденията и предотвратяване укриването и невнасянето на дължимите данъци и осигурителни вноски чрез разплащания в брой.

Какво предвиждат промените в Закона за ограничаване на плащанията в брой?

До настоящия момент законът не се прилагаше по отношение на трудовите възнаграждения. След промените е въведено изключение от този принцип, предвидено в чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, задължаващ само работодателите, които имат 100 или повече наети лица. От това следва, че от приложното поле на закона са изключени малките предприятия и микропредприятията.

Новото задължение няма да се прилага и относно трудовите възнаграждения, получавани по договори за за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по реда на чл. 114а от Кодекса на труда. То е оправдано и логично, тъй като продължителността на договора по чл. 114а от Кодекса на труда, е най-малко един ден и не повече от 90 дни в една календарна година.

Плащанията в обхвата на анализираната разпоредба се отнасят само до трудовите възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда (глава дванадесета от Кодекса на труда), но не и за други видове плащания, които работодателят изплаща във връзка и по повод на трудовите отношения. Пример за такива плащания биха били командировъчните пари, компенсационните суми при наем на жилище, обезщетенията при преместване на работника или служителя и др. подобни.

На следващо място, задължението се отнася за плащания, които се извършват единствено на територията на страната. Това е така, защото териториалният обхват на Закона за ограничаване на плащанията в брой е ограничен до територията на страната.

Относно изискването плащанията да се извършват чрез превод или внасяне по платежна сметка, следва да се вземат предвид указанията на Министерство на финансите (изх. № УК-3 от 04.04.2011 г.), в които се посочва, че тези плащания могат да се извършват не само чрез банки, но и чрез други доставчици на платежни услуги по платежна сметка (дружества за електронни пари и платежни институции по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, Европейската централна банка и националните централни банки).

Кои са промените в другите нормативни актове?

Във връзка с изменението на Закона за ограничаване на плащанията в брой и с цел синхронизиране на законодателството е въведена и промяна в Кодекса на труда. Новата алинея 4 на чл. 270 от Кодекса на труда, предвижда работодатели със 100 или повече наети лица да изплащат трудовото възнаграждение само чрез превод или внасяне по платежна сметка в посочена от работника или служителя банка в страната. Досегашният ред предвиждаше трудовото възнаграждение да се изплаща по банков път само със съгласие на работника или служителя.

В допълнение на това и с цел осигуряване на по-облекчен достъп до банково обслужване на потребителите на платежни услуги – с новия чл. 120а от Закона за платежните услуги и платежните системи се дава възможност на физическите лица да си откриват платежна сметка за основни операции, която ще се обслужва безплатно, когато по нея постъпват и се съхраняват средства от трудови възнаграждения.

Какви са санкциите при неизпълнение на новото законово задължение?

При констатиране на нарушения на въведения от закона ограничителен режим за плащанията в брой, органите на НАП са оправомощени да съставят актове за установяване на административни нарушения на лице, което извърши или допусне извършването на нарушение (платецът на сумата или друго лице което допусне извършването на плащането в брой). Лице, което е допуснало да бъде извършено нарушението би било всяко лице, което с действие или бездействие е допуснало извършването на плащане на сума в брой. Наказанието е глоба в размер 25 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е физическо лице, или с имуществена санкция в размер 50 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е юридическо лице (чл. 5 от Закона за ограничаване на плащанията в брой). Предвидени са завишени санкции и при повторно нарушение.

С извършените промени законодателят си е поставил цели, свързани с повишаване събираемостта на постъпленията в държавния бюджет и на прозрачността в отношенията между работодатели и служители. Дали ще бъдат постигнати тези цели е обект на последващ анализ и практика след прилагането на новите разпоредби. Консултантски център - Берковица препоръчва работодателите от региона, задължени с посочените законодателни промени, да съобразят дейността си с новите изисквания и да въведат промени във вътрешните си политики и правила за изплащане на трудови възнаграждения.

29.09.2023

ДОКЛАД: ИНФЛАЦИЯТА ИЗЯДЕ СПЕСТЯВАНИЯТА

Брутните финансови активи на българските домакинства са се увеличили със скромните 2.6% през 2022 г., далеч под рекордното, предизвикано от пандемията увеличение през предходната година (29%).

Това показва  Global Wealth Report на Алианц, който проследява състоянието на активите и задълженията на домакинствата в близо 60 държави.

Основен двигател у нас бяха банковите депозити, които нараснаха с 10%. Класът активи застраховки/пенсионни спестявания, от друга страна, загуби -3.0% в стойност, докато ценните книжа не отчетоха промяна (-0.1%). Променящото се спестовно поведение играе важна роля в това. Докато през 2021 г. новите спестявания нараснаха и по-голямата част от тях бяха инвестирани в капиталовите пазари, през 2022 г. се завърнаха старите модели: спестителите намалиха покупките на ценни книжа до нула (след като закупиха ценни книжа на стойност 20 милиарда евро през предходната година) и използваха всички свежи спестявания, които намаляха с 86%, за банкови депозити, достигайки 28%. В сравнение с предпандемичната 2019 г., финансовите активи са с 40.3% по-високи, но само в номинално изражение. Приспособено към инфлацията, ръстът е намалял наполовина – с 19.2% за три години. Растежът на пасивите остава висок  на 11.1% (10.1% за 2021 г.).

Въпреки това, благодарение на високия номинален растеж, съотношението дълг/БВП спадна с 2 процентни пункта до 27.4%; сега е със 7 процентни пункта под пика си през 2009 г. В крайна сметка нетните финансови активи се увеличиха с едва 0.8%. С нетни финансови активи на глава от населението от 14 510 евро България остава на 35-а позиция в класацията на най-богатите страни.

Трудна година

2022 г. беше слаба година за спестителите. Следвайки най-лошия сценарий, цените на активите повсеместно отбелязаха спад. Резултатът беше спад с 2.7% на глобалните финансови активи на частните домакинства, който е най-големият след Глобалната финансова криза през 2008 г. Темповете на растеж на трите основни класа активи обаче се различават значително. Докато ценните книжа (-7.3%) и застраховките/пенсионните спестявания отбелязаха силен спад, банковите депозити отбелязаха стабилен ръст от 6.0%. Като цяло са загубени финансови активи на стойност 6,6 трилиона евро, а общите финансови активи възлизат на 233 трилиона евро в края на 2022 г. Спадът е най-силно изразен в Северна Америка (-6.2%), следвана от Западна Европа (-4.8%). Азия, от друга страна, с изключение на Япония, продължава да отбелязва силни темпове на растеж. Финансовите активи на Китай нараснаха значително, отбелязвайки ръст от 6.9%. В сравнение с предходната година (+13.3%) и дългосрочната средна стойност за последните 20 години (+15.9%), това е доста разочароващо развитие – локдауните си казаха думата.

Без номинални печалби

Въпреки горчивите загуби в номинално изражение, в края на миналата година глобалните финансови активи на домакинствата бяха с близо 19% над нивата преди Ковид-19. Приспособени към инфлацията, почти две трети от номиналния растеж станаха жертва на увеличенията на цените, намалявайки реалния растеж до оскъдните 6.6% за три години. Докато повечето региони могат поне да запазят някакъв реален растеж на богатството, ситуацията в Западна Европа е различна: всички номинални печалби бяха заличени, а реалното богатство намаля с 2.6% през 2019 г.

„В продължение на много години спестителите се оплакваха от нулеви лихвени проценти“ – коментира Лудовик Субран, главен икономист на Allianz. „Но истинският враг на спестителите е инфлацията, и не само скокът ѝ по време на Ковид-19. В световен мащаб три четвърти от номиналния растеж на финансовите активи през последните 20 години бяха изядени от инфлацията. Това подчертава необходимостта от разумно спестяване и висока финансова грамотност. Инфлацията е звяр, който трудно може да се победи. Без стимули и субсидии за дългосрочно спестяване повечето спестители могат да срещнат затруднения.“

Няма добри перспективи

След спада през 2022 г. глобалните финансови активи трябва да се върнат към растеж през 2023 г. Засега това се подкрепя преди всичко от положителното развитие на фондовите пазари. Като цяло, Алианц очаква глобалните финансови активи да се увеличат с около 6%, като се има предвид и по-нататъшното „нормализиране“ на спестовното поведение. Като се има предвид световен процент на инфлация от около 6% през 2023 г. спестителите трябва да бъдат пощадени за още една година от реални загуби на финансовите им активи.

„Средносрочната перспектива е доста смесена“, коментира Патриша Пелайо Ромеро, съавтор на доклада. „Няма добри парични и икономически перспективи. През следващите три години средният ръст на финансовите активи вероятно ще се движи между 4% и 5%, при предполагаема средна възвръщаемост за фондовите пазари. Но подобно на времето, което става все по-екстремно на фона на климатичните промени, трябва да се очакват повече колебания на пазара в новия геополитически и икономически пейзаж. „Нормалните“ години може по-скоро да се превърнат в изключение.“

Затягане на коланите

Обратът на лихвените проценти се усети и в задълженията на частните домакинства. След като глобалният частен дълг се повиши със 7.8% през 2021 г., миналата година растежът отслабна значително до 5.7%. Най-рязък спад отбеляза Китай: миналогодишният ръст от 5.4% беше най-ниският досега. Като цяло, глобалният дълг на домакинствата възлизат на 55.8 трилиона евро към края на 2022 г. С разширяването на границата между дълга и икономическия растеж до 3.9 процентни пункта, съотношението глобален дълг към БВП (задълженията като процент от БВП) намаля значително – с повече от 2 процентни пункта – до 66.1% през 2022 г.

Това означава, че коефициентът на глобалната задлъжнялост на частните домакинства се връща на приблизително същото ниво, както беше в началото на хилядолетието – забележително ниво на стабилност, което трудно се вписва в широкоразпространения разказ за свят, който се дави в дългове. Въпреки това има големи промени в състоянието на световния дълг. На първо място, стабилността характеризира развитието в напредналите икономики. От друга страна, повечето нововъзникващи пазари отбелязаха рязък ръст на коефициента на задлъжнялост през последните две десетилетия. Китай е начело в списъка с коефициент, който се е увеличил повече от три пъти до 61%.

28.09.2023

„МЯСТО НА РАБОТА“ И „РАБОТНО МЯСТО“ И ДРУГИ ВЪПРОСИ ПРИ РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Коментар на специалиста

Към днешна дата са предложени промени за изменение и допълнение в Кодекса на труда, които целят по-голяма гъвкавост и сигурност при работата от разстояние, включително по отношение на организацията на здравословните и безопасните условия на труд, отчитането на работата и контрола на работното време.

Предложените промени станаха обект на засилен обществен интерес и медийно обсъждане. Основен акцент в тази полемика бе поставен върху текстовете, с които се допълва уредбата относно определянето на "място на работа" и "работно място" при работа от разстояние или т. нар. дистанционна работа. Каква е разликата между двете понятия пояснява д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

С уговарянето в трудовия договор на конкретното място на работа, от което ще се извършва работата от разстояние, се създава сигурност в отношенията между страните. По този начин нито една от страните няма да има право едностранно да променя уговореното място на работата от разстояние. Това осигурява възможност работодателят да гарантира безопасните и здравословните условия на труд и да осъществява контрол при изпълнение на работата.

Какво на практика означава това и разбираме ли, че „мястото на работа„ и „работно място“ са две различни понятия в трудовото законодателство?

Съгласно действащата в момента нормативна уредба, „място на работа“ е „седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата“.

Посочването на „място на работа“ е задължителен реквизит и част от минималното съдържание на всеки трудов договор. Това принципно положение не се променя чрез предложеното изменение на нормите, според което с индивидуалния трудов договор се определя и мястото на работата от разстояние, когато е различно от седалището на работодателя.

Определянето на място на работа, най-малкото по отношение на това дали същото е на територията на Република България или извън нея, има важно практическо значение, особено ако работата се извършва от чужбина и то за продължителни периоди от време.

Именно предложението да се договори мястото на работа, ако е различно от седалище на работодателя, означава на практика свобода да се договори различно място от където да се извършва работата от разстояние. От друга страна, ако работата от разстояние се осъществява на територията на Република България, като седалището на фирмата е в София-град, а работата от разстояние преимуществено ще се извършва например от апартамент или вила в град Варна, това трябва да бъде записано в индивидуалния трудов договор.

С тази промяна не се ограничава нито работникът, нито работодателят. Напротив - с нея се дава по-голяма свобода за двете страни и в същото време се гарантира стабилност за работодателя къде може да търси своя работник и как да изисква от него правилна експлоатация на техниката и изпълнение на трудовите задължения от това място.

Друго е съдържанието на понятието „работно място“ и то не трябва да се обърква с понятието „място на работа“ при работа от разстояние. Работното място по действащото законодателство е „помещение, цех, стая, нахождение на машина, съоръжение или друго подобно териториално определено място в предприятието, където работникът или служителят по указание на работодателя полага труда си в изпълнение на задълженията по трудовото правоотношение, както и място, определено от предприятие ползвател. При извършване на надомна работа и работа от разстояние работно място е домът на работника или служителя или друго помещение по негов избор извън предприятието.“

С новото предложение в Кодекса на труда се прави промяна и на термина „работно място при работа от разстояние“ - ще се разбира не като целия дом на работника, а определено „място в помещение в дома на работника или служителя или в друго помещение по негов избор извън предприятието, където се извършва работата“.

С други думи, ако в дома работникът е избрал да работи от хола си, то това ще е работното място, което трябва технически да бъде осигурено и обезопасено, така че в това помещение работодателят или Инспекцията по труда при необходимост да могат да извършват проверки.

По този начин ще отпадне и неяснотата, ако в дома, докато работим от разстояние, се случи злополука, дали тя ще бъде трудова или битова.

Нови изисквания и към информационните системи при работа от разстояние

Чрез предвидената промяна на регламентацията по отношение на работата от разстояние в Кодекса на труда в България, ще бъдат регулирани и изискванията при използване на информационни системи от работодателя за възлагане и отчитане на работата, в т.ч. и по отношение на внедряваните системи за алгоритмично управление на работните процеси.

Внедряването на информационни системи за алгоритмичното управление (и т. нар. изкуствен интелект) поражда притеснения за прекомерен контрол от страна на работодателите и ограничаване на човешката намеса при съществени решения, които засягат трудовите права на работниците и служителите.

Какви са планираните промени в закона и по какъв начин биха гарантирали те спазването на правата и интересите на работещите, по-конкретно на тези от тях, които ще работят от разстояние при новите условия?

За да се осигурят правата на работниците и служителите при използване на автоматизирани системи за управление се предвижда задължение за работодателя да предоставя на наетите лица информация за данните, събирани и обработвани във връзка с работата.

По този начин работниците и служителите ще са запознати с установените механизми за контрол и обема на информацията, която техният работодател събира и обработва, както и за начина на вземане на автоматизирани решения, свързани с възлагането, отчитането и контрола на работата. Необходимата информация следва да се предоставя на работниците и служителите в писмен вид.

Регламентира се и правото на работника или служителя да поиска преразглеждане на автоматизираните решения, взети от системата за алгоритмично управление, които засягат правата му. При подадено искане за преразглеждане, работодателят или определено от него длъжностно лице ще има задължение да провери решението на системата за алгоритмично управление и да уведоми работника или служителя за окончателното решение. По този начин се регламентира задължението за човешки контрол върху всички важни автоматизирани решения, засягащи правата на работещите.

Информационните и комуникационните технологии, използвани за служебни цели, се характеризират с по-голяма гъвкавост по отношение на времето, мястото и начина на извършване на работата. Извършването на работа чрез използване на съвременните технологии позволява на работодателите да осъществяват контакт с работниците и служителите по всяко време. Това може да доведе до нарушаване на законоустановените почивки на работещите.

Съвременните средства за комуникация от своя страна следва да се използват по начин, който да гарантира съчетаването на професионалния и личния живот и да осигурява възможност за пълноценно прекарване на свободното време от страна на работещите с техните семейства. Развитието на пазарните отношения и членството на България в Европейския съюз са свързани с по-тясното интегриране на националните предприятия в общия вътрешен пазар, включително и участието във веригите от доставчици и изпълнители.

Свободното предоставяне на услуги включва правото на предприятията да предоставят услуги в друга държава членка, като за целта те командироват временно свои работници. Законодателството на Европейския съюз урежда основните изискванията относно условията и реда за командироване на работници за временно извършване на работа с цел предоставяне на услуги в друга държава членка, различна от тази, в която те обичайно работят.

27.09.2023

ТРУДОВО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

Законът за здравословни и безопасни условия на труд изисква работодателят да осигури обслужване от регистрирана служба по трудова медицина на всички работници и служители. Дейността на службите по трудова медицина и основните им функции са определени в Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика (ДВ, бр. 14 от 2008 г.).

Службата по трудова медицина изпълнява превантивни функции. Тя консултира и подпомага работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за предприемане на мерки за укрепване здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа.

Основните функции на службите по трудова медицина са:

участие в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите;

разработване на предложения за мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;

разработване на препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила;

разработване и участие в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика;

организиране и провеждане обучението на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;

предоставяне на информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания, вкл. и даване на индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа;

участие в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа;

подпомагане на работодателите при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и предоставяне на съвети на работещите за правилното им прилагане;

консултиране и подпомагане на комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им.

Службите по трудова медицина извършват наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност, като:

 1. консултират и подпомагат работодателя при организирането на определените от Кодекса на труда задължителни медицински прегледи на работниците и служителите;
 2. предоставят информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите;
 3. уведомяват избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение;
 4. 4. изготвят на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа;
 5. анализират здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд.

Всеки работодател е задължен да осигури за наетите от него работници и служители обслужване от служба по трудова медицина.

Службите по трудова медицина се регистрират от Министерство на здравеопазването. Актуална информация за регистрираните служби по трудова медицина можете да получите на интернет страницата на Министерството на здравеопазването в раздел “Регистри”.

21.09.2023

ТЕХНИКИ ЗА УСПЕХ: ИСТИНСКИЯТ ПРОБЛЕМ НЕ Е В ЛИПСАТА НА ВРЕМЕ, А НА ЕНЕРГИЯ

Ако попитате произволен предприемач как се справя, има голяма вероятност да чуете да чуете един отговор (или поне някаква негова версия): „Смазан съм“. Този отговор обикновено ще бъде подкрепен от някакво оплакване за липса на време.

„Когато изследователи анкетираха американци преди 2011 г., около половината казаха, че почти никога не разполагат с свободно време, а две трети, че понякога или винаги се чувстват припряни (въпреки че по-скорошно проучване предполага, че нещата може би се подобряват)“, съобщава Greater Good Science Center.

Нищо от посоченото дотук не е изненадващо. Обширни проучвания за това как американците всъщност използват времето си обаче показват, че повечето хора имат много повече свободно време, отколкото си мислим.

„От 1965 до 2003 г. средната американска работна седмица всъщност е намаляла с три часа, докато свободното време се е увеличило“, се съобщава в същата статия на Greater Good. Според актуални данни на Бюрото по трудова статистика средностатистическият американец има около пет часа свободно време на ден.

Разбира се, множество предприемачи са далеч от средностатистическия служител. Освен това, има много хора, работещи на няколко места, за да свързват двата края, които биха възприели тази статистика като някакъв тип черна комедия. Но общата картина е ясна. Проучванията за използване на времето разкриват, че повечето от нас разполагат с часове свободно време, които използват за дейности като гледане на телевизия и постване в социалните мрежи. Защо тогава хората постоянно се оплакват, че времето не им стига?

„Енергията прави времето“

Това е сложен въпрос, разбира се, и такъв, който говори за дълбоки проблеми около това как си представяте дните си. Но скорошна публикация в блога на изпълнителния коуч Манди Браун пресича част от тази сложност, за да предложи едно от най-ясните обяснения на този феномен.

Вашият проблем, настоява Браун, всъщност не е липсата на време. Проблемът е в липсата на енергия.

Това не означава, че управлението на времето е безполезно. Някои трикове за отделяне на време в календара могат да бъдат полезни. В крайна сметка обаче те имат ограничен ефект. Основният проблем не е как организирате часовете си, а как презареждате батериите си.

„Всички знаем, че времето може да бъде разтегливо или свито – преживели сме часове, които са се проточвали безкрайно и такива, които са минавали след няколко вдишвания. Имали сме дни, в които сме свършили толкова много, че сме изненадвали себе си, както и дни, в които като че ли нищо не е било постигнато. Това, което отличава тези преживявания, не е броят часове в деня, а енергията, която получаваме от работата. Енергията прави времето", пише Браун.

Вземете примера на човек, който обича да рисува или пее. След дълъг ден на работа и сблъсък с различни домашни задължения, този човек рядко има чувството, че има време за своето артистично хоби. Когато има  свободно време, той го отделя за сън ли гледане на филми, за да се възстанови от безкрайното натоварване.

Един ден обаче този човек решава да отиде в парка и просто да рисува, зарязвайки всичките си извънработни задължения. „Той рисува с часове, докато слънцето залезе и засветят уличните лампи. И, ето, на следващия ден той отново се захваща с ежедневните си задачи. Човекът осъзнава, че половината от тях са били ненужни, въпреки че по-рано всички са му се стрували критични. Тогава той намира време да се занимава с проект, който отлага със седмици“, пише още Браун.

Вашите интереси ви дават енергия

Да правите това, което обичате – независимо дали става въпрос за някаква форма изкуство, градинарство, колоездене и т. н., ви дава енергия, която създава усещането, че времето ви се разширява. Умората изяжда енергия и кара времето да се свива, тъй човек е твърде изтощен за да прави каквото и да е било с времето, с което разполага.

Статията на Greater Good предоставя куп изследвания, подкрепящи тази идея.

„Въпросът, който трябва да си зададем, не е „как да намеря време за това?“ Отговорът на този въпрос винаги е разочароващ, защото този възглед за времето го кара да се отдалечава завинаги от вас. По-добрият въпрос е как правенето на това, което трябва да правя, създава време за всичко останало?“, казва Браун.

Вместо да търсите остатъци от време, за да съберете всички неща, от които се нуждаете и искате да направите, въпреки изтощението си, правете повече от нещата, които ви харесват. Ще откриете, че някак магически имате енергията, и следователно времето, да преминете през почти всичко останало, което животът ви поднася.

20.09.2023

ОФОРМЯНЕ НА ТРУДОВАТА НИ КНИЖКА ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТА

При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя срещу подпис.

Какви са задълженията на работодателите и правата на работниците и служителите по отношение на процедурата и сроковете за оформянето и предаването на трудовата книжка?

При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка основанието за прекратяване на изплатените на работника или служителя обезщетения при прекратяването на трудовото правоотношение, както и продължителността на трудовия стаж, придобит по трудово правоотношение в години, месеци и дни.

Предаване на трудовата книжка следва да се осъществи в деня на прекратяване на трудовото правоотношение, веднага след вписване на посочените данни в нея. То трябва да стане чрез връчване лично на лицето. Предаването означава фактическо поставяне на трудовата книжка във владението на работника или служителя.

Когато работникът или служителят не е в предприятието в деня на прекратяване на трудовото правоотношение и оформяне на трудовата книжка, предаването й може да стане по три начина:

 1. Чрез писмена препоръчана покана с обратна разписка до работника или служителя да се яви при работодателя, за да получи трудовата си книжка. В този случай работодателят ще е изпълнил задължението си за предаване на трудовата книжка в деня на получаването на поканата от работника или служителя, удостоверен върху обратната разписка.
 2. Чрез изпращане на трудовата книжка по пощата. Трябва да се има предвид, че за този вид предаване на трудовата книжка е необходимо предварителното писмено съгласие на работника или служителя. В този случай моментът на предаването ще бъде денят на изпращането й по пощата.
 3. Чрез предаване на трудовата книжка на писмено упълномощено от работника или служителя лице. В този случай работодателят ще е изпълнил задължението си за предаване на трудовата книжка в деня на предаването й на упълномощеното лице, което трябва да стане срещу подпис.

При закриване на предприятието, без да е посочен правоприемник, всички съхранявани от него разплащателни ведомости, трудови договори (заповеди за назначаване), заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, заповеди за прекратяване на трудови правоотношения, трудови книжки и други документи, установяващи осигурителен стаж и доход на лицата, които са работили в предприятието, се предават на териториалните поделения на НОИ и се пазят в специални архивохранилища. Удостоверенията за трудов стаж се издават от териториалните поделения на Националния осигурителен институт безплатно в срок до 30 дни въз основа на съхраняваните от тях разплащателни ведомости и други документи на прекратени осигурители без правоприемник.

 

Справка:

Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

19.09.2023

 

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”- БЕРКОВИЦА

Уведомява работодателите от общините Берковица и Вършец, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта през м. септември 2023 г., както следва:

Раздел I. Мерки за обучение и заетост                                                       Средства в лв.

 1. Мерки за насърчаване на Работодатели, които разкриват работни

места и желаят да наемат безработни лица, които са:

- с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или

безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или

безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ);                 3 318

- с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ)                                                      2 799

Раздел II. Програми за обучение и заетост:                                                Средства в лв.

 1. Национална програма „Помощ за пенсиониране“                                            1 988
 2. Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания           5 048

За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявкиза свободни работни места и необходимите документи, както следва:

- за насърчителните мерки по т.1 от Раздел I /т.е. по реда на чл.50, ал. 3 от ППЗНЗ/ в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 19.09.2023 г. (до 29.09.2023 г., включително);

- по националните програми по Раздел II, за които не е регламентирана процедура (НП ЗОХТУ и НП ПП), считано от 19.09.2023 г.

Одобряването на подадените документи по Раздел I се извършва по реда на чл. 50, ал.3 от Правилника за прилагане на ЗНЗ, а по Раздел II – по реда на чл. 50, ал.4 от ППЗНЗ до изчерпване на свободния ресурс за нови договори по съответната програма/мярка.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – гр. Берковица, както и на тел. 0953/88341

19.09.2023

ТЕХНИКИ ЗА УСПЕХ: МОЖЕ ЛИ СПИСЪЦИТЕ СЪС ЗАДАЧИ ДА ВРЕДЯТ НА ПРОДУКТИВНОСТТА?

Въпреки че формата им може да се различава, много хора използват различни списъци, за да следят ежедневните си задачи. Според проучване на платформата за онлайн курсове Acuity Training, 33% използват списък със задачи, 24% подреждат деня си на база на входящата си електронна поща, а 12% насочват задачите си в календар. Останалите просто се занимават с нещата, които изглеждат най-важни в момента.

Макар че писмените списъци със задачи могат да осигурят план за деня, те също могат да навредят на продуктивността, ако не ги използвате по правилния начин, казва Едуардо Брисеньо, автор на „The Performance Paradox: Turning the Power of Mindset Into Action“.

„Списъците със задачи са чудесен инструмент за самоуправление“, казва той. „Те обаче могат да ни създадат проблеми, ако се изгубим в тях, ако спрем да виждаме всичко в периферията“, добавя Брисеньо.

Лиза Маккарти, съавтор на „Fast Forward: 5 Power Principles to Create the Life You Want in Just One Year“, допълва, че хората много често са късогледи в подхода си.

„Повечето човешки същества са съсредоточени върху това, което трябва да постигнат до петък, вместо да се фокусират върху бъдещето и наистина да придобият яснота относно това, което е важно, и да инвестират времето и енергията си в него още в настоящето“, казва тя.

За да използвате по-добре времето си и да създадете по-ефективен списък със задачи, избягвайте тези пет грешки:

Прекомерен фокус върху изпълнението

Зачеркването на нещо от списъка със задачи определено носи удоволствие, но не всички задачи придвижват кариерата или целите ви напред. Брисеньо казва, че фокусирането само върху постигането на резултати, а не върху ученето и подобряването, може да бъде грешка.

Чувство за дефицит на време

Повечето хора имат твърде много неща в списъка си със задачи и недостатъчно време за тяхното изпълнение. Това може да доведе до усещане за претоварване, казва Маккарти.

„Повечето хора се отнасят към времето, сякаш няма достатъчно часове в деня. Вашият език създава вашата реалност и вие постоянно ще събирате доказателства в подкрепа на това твърдение“, обяснява тя.

В крайна сметка имате избор какво да си казвате. Вместо постоянно да си натяквате, че времето не ви стига, Маккарти предлага да си казвате: „Имам достатъчно време. Имам достатъчно енергия, за да инвестирам в това, което е важно за мен, както професионално, така и в личен план“.

Когато изграждате своя списък със задачи с този начин на мислене, определете най-важните неща, които искате да постигнете за професионален аспект и за личното си благополучие. Започнете с финала и след това планирайте седмицата си.

Събиране на различни задачи

Когато пишете списък със задачи е нормално да събирате заедно различни задачи – лесни и трудоемки, спешни и неограничени във времето. Този подход затруднява привличането на внимание към важните неща.

„Може да забравите защо преследвате тези неща“, казва Брисеньо. „Вместо това трябва да знаете какви са вашите стратегически приоритети и цели от високо ниво“, добавя той.

Нивото на важност на задачите може да се промени с времето. Редовно преоценявайте приоритетите си. Брисеньо предлага да се запитате: „Кои са най-важните ми цели? Нещата, които са в моя списък със задачи в момента, представляват ли правилния начин да подходя към тях?“.

Придържане към рутината

Друг риск е да се придържате към това, което Брисеньо нарича „преминаване с булдозер“: да правите едно нещо през цялото време, като например да се придържате към един вид задача.

„Пропускате стойността на редуването на умствени и емоционални състояния. Носителите на Нобелова награда са около 20 пъти по-склонни от общото население да се занимават с хоби, като например такова, свързано със сценичните изкуства. Великите цигулари спят повече от другите хора. Нашият мозък има нужда от презареждане и почивка. Трябва да изследва нови неща. Когато откриваме нови неща, създаваме връзки и това води до иновации“, обяснява той.

Създаването на навик да правите различни неща през деня, а не едно нещо, води до учене и по-висока продуктивност.

Пренебрегвате енергийните си нива

Колко ефективни сте при изпълнението на задачи може да зависи от вашето енергийно ниво. Маккарти казва, че това трябва да бъде взето предвид при създаването на списък със задачи. Например, ако сте ранобудник, фокусирайте високоенергийните си задачи рано през деня. Ако пиковите ви нива на енергия са в следобедните часове, запазете важните задачи за по-късно.

„Трябва да познавате себе си. Вземете предвид какво трябва да направите, за да поддържате физическата и умствената си енергия на върхови нива“, казва тя.

Независимо дали е на седмична, месечна или полугодишна база, Брисеньо препоръчва да преглеждате навиците и инструментите, които използвате, и да определите дали те трябва да бъдат подобрени.

„Изяснете какво е най-важно за вас. Какви са вашите цели за ефективност и какви са целите за обучение? Как се справяте с преследването на тези цели? Списъкът със задачи е чудесно място за отбелязване на задачите, които искаме да свършим. Уверете се, че го използвате по правилния начин“, препоръчва той.

18.09.2023

ТРЪГВАТ 36 БЕЗПЛАТНИ КУРСА ПО ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

Българската стопанска камара (БСК), в сътрудничество с Contipso Learning, създаде електронна платформа за обучение в областта на дигиталните умения. Дейността е реализирана в рамките на проект „Готови за дигитална трансформация“, осъществяван от БСК, в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и Конфедерацията на независимите синдикати в България.
В електронната платформа са достъпни 36 курса, разделени в две категории  - Специфични дигитални умения и Секторни базови умения в 16 икономически сектора.

Курсовете в електронната платформа са напълно безплатни и свободно достъпни, след регистрация на  https://bia.contipso.com.

Всеки курс в платформата отнема между 40 и 180 минути. Още в самото начало потребителите имат възможността да се запознаят с цялото съдържание и изискванията към тях. Всеки курс завършва с финален тест, чието успешно преминаване носи удостоверение за завършено обучение в съответната дигитална област.

Потребителите имат възможност да изберат от 20 курса, с които да подобрят специфичните си дигитални умения. Сред темите са:

 1. Осъществяване на продажби по електронен път
 2. Работа с лични данни и изисквания за поверителност в дигитална среда
 3. Работа с електронни таблици
 4. Задаване на стратегия за дигитализация
 5. Работа с бази данни
 6. Решаване на проблеми с отдалечен достъп
 7. Работа със софтуерни системи за комуникация
 8. Търсене на данни и информация в дигитална среда
 9. Използване на информационни системи за управление на документооборот
 10. Дигитален мониторинг и контрол на производствени процеси
 11. Оценяване надеждността на данни, информация и дигитално съдържание
 12. Работа със система за планиране ресурсите на предприятието (ERP).
 13. Разработване на дигитални маркетинг стратегии
 14. Работа със софтуерни програми за техническо чертане, проектиране, моделиране и дизайн.
 15. Работа със специализиран софтуер за управление на складови наличности
 16. Проучване на пазарния потенциал чрез дигитални средства
 17. Работа със софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти и доставчици (CRM)
 18. Онлайн набиране и подбор на персонал
 19. Работа със софтуер за текстообработка
 20. Създаване на презентации с електронни инструменти

Курсове от категория “Секторни базови курсове” са свързани с характеристики на прехода към цифрова икономика в секторите:

 1. Хотелиерство;
 2. Ресторантьорство;
 3. Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия;
 4. Производство на растителни и животински масла и мазнини;
 5. Производство на мляко и млечни продукти;
 6. Производство на други хранителни продукти;
 7. Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк; без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене;
 8. Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон;
 9. Производство на основни химични вещества;
 10. Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове;
 11. Производство на електрически съоръжения;
 12. Производство на превозни средства, без автомобили;
 13. Производство на мебели;
 14. Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети;
 15. Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети;
 16. Спортни и други дейности, свързани с развлечение и отдих.

Електронните курсове са разработени на високо професионално ниво, с атрактивно и удобно за онлайн навигация учебно съдържание, отразяващо съвременните тенденции в информационните и комуникационните технологии. Учебното съдържание отговаря на стандартите на Европейската рамка за дигитална компетентност на гражданите DigComp и на актуалните изисквания на българския пазар на труда към дигиталната компетентност на работната сила.

Припомняме, че в рамките на проекта на БСК бяха изготвени анализи на потребностите от дигитални умения в 16 икономически сектора, които показаха, че само 19% от работната сила покриват изискваното ниво на дигитална компетентност за заеманата от тях длъжност, а над 90% от работните места изискват специфични видове цифрови умения.

15.09.2023

ДЪРЖАВАТА ДАВА МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА НА БЕЗРАБОТНИ

Работа за близо 10 000 безработни ще бъде осигурена по програми и мерки от Националния план за действие по заетостта за 2023 г., който беше одобрен от правителството. Приоритетните цели на документа са да насърчи икономическата активност и заетостта на населението, включително сред младежите, които не работят и не учат, и да намали безработицата.

Сред основните задачи на плана е и повишаването на качеството на работната сила чрез придобиване на дигитални умения съобразно потребностите на икономиката. Предвижда се около 9 500 работещи и безработни да бъдат включени в обучения, за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда.

Бюджетът на Плана по заетостта за 2023 г. е 73 млн. лв. В резултат от изпълнението на заложените в него дейности се очаква средногодишната стойност на безработицата в България да се понижи до 4,1% от икономически активното население.

Включените в програми за заетост безработни на пълен работен ден ще получават трудово възнаграждение от 780 лв., което ще се субсидира от държавата. Субсидия със същия размер ще получават и работодателите, наели безработни по мерки от Закона за насърчаване на заетостта. Трудовото възнаграждение на младежите, включени в програма „Старт на кариерата“ ще се повиши от 860 лв. на 920 лв.

Увеличават се и заплатите на наетите по националната програма „Активиране на неактивни лица“. Възнагражденията на младежките медиатори към общините ще се повишат на 950 лв., на психолозите и мениджърите на случай - на 1 070 лв., а на ромските медиатори - на 950 лв. На 820 лв. се увеличават и заплатите на наетите висшисти по програмите „Помощ за пенсиониране“ и „Мелпомена“, както и по Националната програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания.

По двугодишния план на държавното предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ ще бъдат обучени 1 566 безработни от различни групи в неравностойно положение на пазара на труда. Около 530 души ще работят по проект „Красива България“. По проекти на социалните партньори 6 246 безработни ще се включат в обучения за придобиване на ключови компетентности и професионална квалификация по търсени на пазара на труда професии.

15.09.2023

КАК СЕ РАЗВАЛЯ ДОГОВОР И КОГА СЕ ТЪРСЯТ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Когато длъжникът по един двустранен договор не изпълни задължението си поради причина, за която той отговаря, кредиторът може да развали договора, като даде на длъжника подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за развален. Предупреждението трябва да се направи писмено, когато договорът е сключен в писмена форма. Това разпорежда Законът за задълженията и договорите.

Развалянето на договорите, с които се прехвърлят, учредяват, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, става по съдебен ред. Ако ответникът предложи изпълнение в течение на процеса, то съдът може да даде според обстоятелствата срок за това. Разваляне на договора обаче не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на кредитора.

Развалянето на договори, които подлежат на вписване, не засяга правата, придобити от трети лица преди вписване на исковата молба.

Изрично се посочва и, че правото да се разваля договорът се погасява с петгодишна давност. Развалянето има обратно действие освен при договорите за продължително или периодично изпълнение. Кредиторът има право на обезщетение за вредите от неизпълнението на договора.

Важно е да се посочи, че длъжник по двустранен договор, който има срещу кредитора си изискуемо вземане от същото правно отношение, от което произтича и неговото задължение, може да откаже да изпълни задължението си, докато кредиторът не изпълни своето. В такъв случай ответникът се осъжда да изпълни едновременно с ищеца.

В действащия Закон за задълженията и договорите има и специални правила, които се прилагат при неизпълнение от страна на длъжник по договор. Така например, ако длъжник не изпълни точно задължението си, то кредиторът има право да иска или изпълнението заедно с обезщетение за забавата, или да иска обезщетение за неизпълнение.

Важно е да се отбележи, че когато се иска обезщетение вместо изпълнение, то длъжникът все пак може да предложи първоначално дължимото заедно с обезщетение за забавата. Това обаче може да стане, ако кредиторът има още интерес от изпълнението.

Съществува възможността задължението на длъжника да е за действие, което може да бъде извършено от друго лице. Тогава кредиторът има право да иска да му се разреши да извърши това действие за сметка на длъжника. Когато задължението е да не се върши нещо, то кредиторът може да иска да му се разреши да премахне за сметка на длъжника това, което е било направено в нарушение на задължението.

В Закона за задълженията и договорите обаче е записано, че "длъжникът не отговаря, ако невъзможността за изпълнението се дължи на причина, която не може да му се вмени във вина". Това може да бъде форсмажор, може да не са доставени материали, необходими за съответната работа. Веднага след това обаче законът разпорежда, че "обстоятелството, че длъжникът не разполага с парични средства за изпълнение на задължението, не го освобождава от отговорност".

Обезщетението обхваща претърпяната загуба и пропуснатата полза, доколкото те са пряка и непосредствена последица от неизпълнението и са могли да бъдат предвидени при пораждане на задължението. Но ако длъжникът е бил недобросъвестен, то той отговаря за всички преки и непосредствени вреди.

Ако обаче неизпълнението се дължи и на обстоятелства, за които кредиторът е отговорен, то съдът може да намали обезщетението или да освободи длъжника от отговорност. Длъжникът не дължи обезщетение за вредите, които кредиторът би могъл да избегне, като положи грижи на добър стопанин.

Друго правило е, че когато денят за изпълнение на задължението е определен, длъжникът изпада в забава след изтичането му. Но ако този ден е изтекъл след смъртта на длъжника, то неговите наследници изпадат в забава след изтичане на 7 дни от поканата. Когато няма определен ден за изпълнение, длъжникът изпада в забава, след като бъде поканен от кредитора. Ако обаче става дума за задължение, произтичащо от непозволено увреждане, то длъжникът се смята в забава и без покана.

Когато длъжникът е в забава, то той дължи обезщетение дори ако изпълнението стане невъзможно поради причина, за която преди това не би отговарял. Единствената възможност да се отърве той е, ако докаже, че кредиторът би претърпял вредите и при своевременно изпълнение.

Правила има и ако има неизпълнение на парично задължение. Тогава длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата. За действително претърпени вреди в по-висок размер кредиторът може да иска обезщетение съобразно общите правила. 

Друго правило има, когато длъжникът по един двустранен договор не изпълни задължението си поради причина, за която той отговаря. Тогава кредиторът може да развали договора, като даде на длъжника подходящ срок за изпълнение. Това става с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за развален. Предупреждението трябва да се направи писмено, когато договорът е сключен в писмена форма.

Кредиторът може да развали договора и без да даде срок на длъжника. Това може да се случи например, ако изпълнението е станало невъзможно изцяло и отчасти. Или пък ако поради забава на длъжника то е станало безполезно, както и ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

14.09.2023

БЛИЗО 13 400 БЕЗРАБОТНИ С УВРЕЖДАНИЯ СА ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА С ПОДКРЕПАТА НА ОПРЧР 2014-2020

Общо 13 373 безработни с увреждания са започнали работа по мерки, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Близо 70% от тях - 9 351 безработни, са били включени в операция „Обучения и заетост“, която е с бюджет от 210,5 млн. лв. Мярката се реализира в периода 2015-2023 г. Основната ѝ цел е да осигури заетост на безработни над 29-годишна възраст, които са регистрирани в бюрата по труда. При необходимост те са включвани в различен вид обучения преди да бъдат насочени към конкретно работно място. 

Мярката се реализира в два компонента от Агенцията по заетостта. При изпълнението на Компонент 1 над 18 000 неактивни хора и безработни над 29-годишна възраст са  включени в субсидирана заетост за период до 12 месеца или в обучения за професионална квалификация „Дигитална компетентност“ или „Общуване на чужди езици“. Приоритетно подкрепа са получили хора с основно или по-ниско образование, продължително безработни и безработни над 54-годишна възраст. 

По Компонент 2 общо 9351 неактивни и безработни хора с най-малко 75% намалена работоспособност са насочвани към свободни работни места, за които не се изисква обучение или са включени в курсове за придобиване на ключови компетентности. Те са наемани на пълен или непълен работен ден, а при постъпване на работа им е осигурен наставник за период до 3 месеца. Възнагражденията на хората с трайни увреждания за период до 24 месеца са осигурени по мярката „Обучения и заетост“. Работодателите, които запазят работните им места след края на субсидираната заетост, получават еднократни стимули в размер на шест минимални работни заплати за изплащане на техните възнаграждения.

13.09.2023

10% ОТ РАБОТЕЩИТЕ ЩЕ БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ ОТ ЗЕЛЕНИЯ ПРЕХОД

Развитието на зелените технологии неминуемо води до сътресения на трудовия пазар. Имаме още 7 години, за да подготвим кадрите за работа приключването на Зеления преход, каза Надя Василева, директор на Конфедерацията по заетостта.

"Има безброй варианти хората да бъдат преквалифицирани, но трябва да се създаде стратегия. Държавата може да бъде подпомогната от синдикатите, работодателските организации, образователни експерти. Трябва да се създадат специални програми в тази връзка в кратки срокове – вид задочно обучение в компютърни умения. Трябва да е ясно и кадрите какво биха желали да работят. Една такава програма може да трае максимум година, за да не отнема много време и хората да не губят“, смята експертът.

Около 40 000 заети лица трябва да отговорят на нуждите на новите работодатели след края на зеления преход, изчислили са от конфедерацията. Въглищните централи като вид производство няма да бъдат конкурентноспособни след 5 години, смята Василева.

"Зелената сделка ще се случи, независимо дали сме готови за нея или не. От началото на индустриализация до момента механизацията на труда е освободила милиони хора от тежката им физическа работа. Първоначално това е довело до затруднения за тях, но впоследствие е довело до повече богатство и изобилие“, е нейната оценка.

Зеленият преход се очаква да доведе до повече работа от вкъщи, до нетипични форми на заетост и по-гъвкаво работно време. "Освен въглищните централи, хората всъщност са голямото богатство на страната ни и тяхната преквалификация е ключова за тях и за икономиката. Зеленият преход ще позволи на обществото да се фокусира върху по-креативни професии. Рутинните задачи ще бъдат автоматизирани“, прогнозира Надя Василева.

65% от работещите в България са заети в услугите, 30% в производството, 5% в селското стопанство. Очаква се 10% от работещите в производството да бъдат засегнати от Зеления преход. Ще има нужда от кадри във всички сектори, България страда от дисбаланс между търсене и предлагане. Това са становища на работодателите от години наред, прибягва се до внос на персонал от трети страни, пояснява експертът.

"Институциите трябва да изработят стройна стратегия. Предвидени са 800 млн. евро за защита на хората от тези региони, които биха загубили работата си при прехода към зелена икономика. Ще се разкрият нови работни места в секторите образование, технологии, дигитализация, селско стопанство. До 2027 г. ролята на машините в работния процес ще се увеличи. Всеки 100 души, които излизат от трудоспособна възраст, са замествани от 69 души и това е сериозен проблем“, завърши Надя Василева.

13.09.2023

КОГА СЕ ВАДИ МЕДИЦИНСКО ЗА РАБОТА?

Трябва ли задължително да представя медицинско свидетелство, за да сключат трудов договор с мен?

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба № 3 от 28.02.1987 г., на задължителен предварителен медицински преглед подлежат: лицата, които постъпват на работа за първи път; лицата, които преминават на друга работа в същото или в друго предприятие, която е свързана с вредни фактори и с риск от професионални увреждания; лицата, прекратили трудовите си правоотношения за повече от три месеца. Следователно лицето, започващо работа, трябва да представи карта за предварителен медицински преглед.

На основание чл. 287, ал. 1 от Кодекса на труда, всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи. Условията за извършване на предварителните и периодичните прегледи съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите се определени в Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.

Служебното изискване и предоставяне на досиетата между службите е уредено в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 г.). Съгласно т.1 от цитираната разпоредба, здравните досиета на работещите се предават и приемат между службите по трудова медицина на хартиен и електронен носител по служебен път при промяна на местоработата на работещия и направено искане от службата, обслужваща съответното предприятие. Предвид особеностите на националното законодателство и практики в държавите членки на ЕС е възможно да има установен различен ред за трудово-медицинско обслужване и здравно наблюдение на работещите в държавата членка, в която е протекъл предшестващият трудов стаж на работещия. При всички случаи ангажимент на службата по трудова медицина е да потърси по служебен път информация относно провежданото му медицинско наблюдение, която да включи в личното здравно досие по смисъла на чл. 11, ал. 10 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г.

12.09.2023

ВЛОШАВА ЛИ СЕ СИТУАЦИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Първи сигнали, че положителните тенденциите на пазара на труда, наблюдавани през последните две години, са започнали да отслабват, показват данните от Наблюдението на работната сила, през второто тримесечие на 2023 г. Това посочват в анализ от Министерство на финансите.

Въпреки че второто тримесечие  традиционно се характеризира с повишено сезонно търсене на труд, данните показват понижение на заетостта на тримесечна база (с 0.5%) и запазване на почти непроменено ниво спрямо година по-рано.

Същевременно, през второто тримесечие на 2023 г. коефициентът на безработица в страната бе 4.6%, увеличавайки се както на тримесечна база (с 0.2 пр.п.), така и на годишна (с 0.1 пр.п.). Данните за регистрираните безработни показаха, че този процес може да продължи и през третото тримесечие, въпреки че това традиционно е периодът с най-ниска безработица в рамките на календарната година.

Заплати

През второто тримесечие на 2023 г. средната работна заплата се повиши номинално с 13.1% на годишна база и се забави спрямо отчетения растеж от 17.3% през първото тримесечие.

Текущото развитие отразяваше по-ниския темп на нарастване на показателя както в частния, така и в обществения сектор, от 14.1% и 10.1%, съответно.

Най-съществен принос към наблюдаваното забавяне в динамиката на заплатите, не само в сравнение с предходното тримесечие, но и спрямо година назад, беше отчетен в търговия (12.9%), държавно управление (7.8%), образование (7.4%) и финансови и застрахователни дейности (6.4%).

В условията на ограничаване на темпа на инфлация, реалният растеж на доходите от труд, дефлиран с хармонизирания индекс на потребителските цени, продължи да се ускорява до 4% на годишна база.

11.09.2023

УДРЪЖКИ ЗА ДЛЪЖНИЦИ, ПОЛУЧАВАЩИ МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА

Доколко по социални съображения не може да се допусне целият трудов доход на едно лице да се използва за погасяване на задълженията му, законът определя т.нар. несеквестируем доход - един минимум, който да гарантира задоволяването на базовите нужди на длъжника и неговото семейство.

Определянето на секвестируемата част от дохода зависи от два фактора: размера на заплатата и броя на децата, които длъжникът издържа. Подробните правила се съдържат в Гражданския процесуален кодекс на Република България.

Какви са законовите разпоредби относно взаимовръзките между минималната работна заплата и определянето на минимума, гарантиращ базовите нужди на длъжните и техните семейства?

Минималната работна заплата служи като единица мярка за определяне на секвестируемата част от дохода на едно лице по смисъла на Гражданския процесуален кодекс. В него е предвидено, че ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чиито размери са над минималната работна заплата, може да се удържа само:

- ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между минималната работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата - една трета част, ако е без деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа;

- ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна заплата - една втора част, ако е без деца, и една трета част, ако е с деца, които издържа;

- ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер над четирикратния размер на минималната работна заплата - горницата над двукратния размер на минималната работна заплата, ако е без деца, и горницата над два пъти и половина размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа.

В тълкувателно решение на Върховния касационен съд се дава отговор на един твърде дискусионен въпрос в практиката през последните години - дали думите „чийто размер е над минималната работна заплата“ се отнасят само за пенсиите или и за трудовите възнаграждения.

Според Върховния касационен съд „несеквестируемият минимум е определен абсолютно - в размер на минималната работна заплата, и това се отнася както за всяко възнаграждение за труд, така и за пенсията.

Няма основание да се приеме, че законодателят третира различно длъжниците, които получават доходи от полагането на труд, от тези, които получават доходи от пенсия. Какъвто и да е източникът на дохода, абсолютно несеквестируемата част е еднаква за всички длъжници - минималната работна заплата“. Следователно работниците и служителите, получаващи трудово възнаграждение до този размер, нямат секвестируема част от заплатата.

Припомняме, че за защита на служителите, които полагат най-нискоквалифициран труд, е определена Минимална месечна брутна работна заплата, която към настоящия момент (2023 г.) е 780 лв. Това означава, че по закон, не може да бъде уговаряно месечно брутно възнаграждение (за полагане на нормален труд в нормално работно време) в по-малки размери.

 

Справка:

чл. 446 Гражданския процесуален кодекс

Решение № 2 на Върховния касационен съд от 26.06.2015 г. по тълк. д. № 2/2013 г.

08.09.2023

ФИРМИ АКТИВИЗИРАХА ТЪРСЕНЕТО НА РАБОТНИЦИ

През последните месеци наблюдавахме тенденция на спад на предложенията за работа онлайн, като за основна причина посочихме летния и отпускарски сезон, през който работодатели и търсещи работа са по-слабо активни. Ежемесечният анализ JobTiger показва, че с наближаването на края на този период  отчетливо се вижда активизиране на предлагането.

Обявите за работа в края на м. август са нараснали с 4% спрямо предходния месец, а на годишна база те са с 5% (2300 предложения) по-малко. Този годишен спад се дължи основно на намаленото предлагане в сектор ИТ през 2023г, като само в този сектор предложенията са с 2000 по-малко спрямо миналата година. Като изключим този фактор, предлагането на работа през м. август е на същото ниво като през 2022 г.

За разлика от предходните месеци, през август наблюдаваме ръст на предложенията в почти всички сектори. Най-много са се увеличили обявите в секторите „Търговия и продажби“ (800 предложения повече, 8% ръст), „Производство“ (650 предложения по-малко, 10% ръст) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (420 предложения повече, 7% ръст). Ръст на обявите отчитаме и в секторите „Административни и обслужващи дейности“ (200 предложения повече, 5% ръст), „Логистика и транспорт“ (200 предложения повече, 4% ръст), „Маркетинг и реклама“ (30 предложения повече, 2% ръст) и „Строителство“ (30 предложения повече, 1% ръст.

По-малко предложения отчитаме в секторите „Счетоводство, одит, финанси“ (75 предложения по-малко, 4% спад) и „Здравеопазване и фармация“ (80 предложения по-малко, 4% спад). С най-голям спад на обявите е сектор „ИТ“ в който през м. август има 120 предложения по-малко спрямо предходния месец (2% спад).

Дялово разпределение

Обособен лидер по дял на предложенията през м. август продължава да бъде сектор „Търговия и продажби“ с 24%. Второто и трето място също остават непроменени и са заемани от секторите „Производство“ (16%) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (15%).
Следват секторите „Логистика и транспорт“ (11%), „Административни и обслужващи дейности“ (10%),  „ИТ“ (8%)  „Строителство“ (6%), „Здравеопазване и фармация“ (5%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4%),  „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Работа от вкъщи

Според анализът при предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа се наблюдава спад от 3%. Броят на този тип предложения през август е 3600, което е 9% дял от всички обяви.

Разпределението на този тип предложения по сектори е: 56% в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (17%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (16%) и „Търговия и продажби“ (6%).

Предлагане по градове

Общият брой на обявите във водещите областни градове е нараснал с 5%. Увеличението във всеки един от тях е, както следва: София (5%), Пловдив (3%), Варна (1%), Бургас (7%), Русе (8%) и Стара Загора (16%). Като дялово разпределение в гр. София обявите са 42%, а в останалите градове са: Пловдив (10%), Варна (9%), Бургас (4%), Русе (3%) и Стара Загора (3%).

Обяви, подходящи за бежанци

Броят на обявите за работа, подходящи за бежанци, през август са с 50 повече спрямо юли. Общият брой на този тип обяви е около 2550 (2% ръст), което е 6% дял от всички обяви.

05.09.2023

ЗАЩИТА ОТ УВОЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТАТЕЛНИЯ СРОК

Прилага ли се защитата от уволнение по време на изпитателен срок? Ако ме съкратят по време на изпитателния срок, ще мога ли да получа обезщетение от Бюрото по труда?

В чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда е предвидено, че окончателното приемане на работа на работника или служителя може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца.

Основното предназначение на срока за изпитване е страната, в чиято полза е уговорен, да се увери, че работата е подходяща за съответното лице, че се изпълнява съгласно условията и изискванията, определени от работодателя. В Кодекса на труда е предвидено, че до изтичане срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие – чл. 71, ал. 1 от Кодекса на труда.

При прекратяване на трудовото правоотношение на това основание закрилата при уволнение, предвидена в чл. 333 от Кодекса на труда, не се прилага.

Съгласно чл. 54а, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Кодекса за социално осигуряване, право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:

 1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
 2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;
 3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.

Размерът на паричното обезщетение за безработица и периодът, през който ще се получава то, се определят от териториалното поделение на Националния осигурителен институт.