12.04.2023

ЗАБРАНА ЗА РАБОТА НА ДРУГО МЯСТО СЛЕД КАТО НАПУСНЕМ

Един от най-честите случaи, с които се сблъскват работещите в последно време, е този, че в трудовите си договори откриват клаузи, с които се ангажират да не работят известно време на други места или да заплащат обезщетения, ако започнат работа при конкурент.

Например клауза, според която работникът или служителят се задължава при прекратяване на трудовите правоотношения с работодателя, независимо от правното основание за това, да не постъпва на работа в трудови или граждански правоотношения в конкурентна фирма за срок от една година.

Трябва ли да се притесняваме да започнем работа на друго място при наличие на подобна договорка в предишния ни договор и изобщо нищожна ли е клауза в трудов договор с предмет задължение на служителя при прекратяване на трудовите правоотношения с работодателя да не постъпва на работа по трудови и граждански отношения в конкурентна фирма?

Ясно и категорично следва да се заяви, че клауза в трудовия договор, по силата на която се ограничава извършването на конкурентна дейност от страна на работници или служители за определен срок след прекратяване на трудовия им договор, е сключена в нарушение на конституционно признатото право на труд (по-специално нормата в Конституцията на Република България, където се прогласява свободата на избор на професия и място на работа на всеки гражданин), както и е в противоречие на закона и тя е нищожна.

Също както и клауза, с която се възлага гражданска отговорност на работник или служител в случай, че след прекратяване на трудовите правоотношения не спази изискването да не встъпва в трудови или граждански правоотношения с конкурентна фирма, е нищожна поради противоречие със закона.

Такива клаузи противоречат както на Конституцията на Република България, така и на разпоредбите на Кодекса на труда, съгласно които отказът от трудови права е недействителен.

Нищожна е и клаузата, съобразно която работникът или служителят дължи обезщетение, в случай че постъпи на работа при конкурентен работодател в определен уговорен срок след прекратяване на трудовия договор.

Правото на труд е уредено от редица международни, европейски и национални закони.

Всеобща декларация за правата на човека сочи, че всеки човек има право на труд, на свободен избор на работа, на справедливи и благоприятни условия на труда, както и на закрила срещу безработица.

Съгласно Хартата на основните права на Европейския съюз, всеки работник има право на условия на труд, които опазват неговото здраве и сигурност и зачитат достойнството му. Гражданите имат право на труд, а държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право. Държавата също така създава условия за осъществяване на правото на труд на лицата с физически и психически увреждания и всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа.

Спрямо Конституцията на Република България гражданите имат право на труд, а държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право и създава условия за осъществяване на правото на труд на лицата с физически и психически увреждания.

Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа като работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд, на минимално трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на почивка и отпуск при условия и по ред, определени със закон.

 

Справка:

чл. 23 от Всеобща декларация за правата на човека

чл. 15 и чл. 31 от Хартата на основните права на Европейския съюз

чл. 48 от Конституцията на Република България

чл. 8, ал. 4 от Кодекса на труда

12.04.2023

АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ФИНАНСИРА С ДО 20 000 ЛВ. ПРОЕКТИ НА РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

До 20 000 лв. могат да получат работодателите за финансиране на проекти за осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Със същата сума ще се финансират предложения за приспособяване на съществуващи работни места и за оборудване на нови работни места за хора трайни увреждания в трудоспособна възраст.

Средствата се отпускат от Агенцията за хората с увреждания по Националната програма за заетост на хората с увреждания. За професионално обучение на един служител с увреждания работодателите могат да получат по 2000 лв. Обръщаме внимание на всички потенциални бенефициенти, че Национална програма за заетост на хората с увреждания е актуализирана, считано от 29.03.2023 г.

Проектните предложения могат да се подават до 30 септември 2023 г. в Агенцията за хората с увреждания, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път на ahu_zaetost@mlsp.government.bg.

Повече подробности можете да видите на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания, в рубрика: Проекти/програми, НПЗ по чл. 44, ал. 1 от ЗХУ тук.

11.04.2023

БНБ ВДИГНА ЛИХВАТА ОТ 1 АПРИЛ

Отново повишение на основния лихвен процент обяви БНБ. От днес простата годишна лихва вече ще е в размер на 2.47 на сто. Това  е седмото поред  увеличение на основната лихва от октомври.

От 1 март лихвата също беше повишена, като стана 2.17 на сто, а от 1 февруари на 1.82 на сто. От 1 януари основният лихвен процент беше увеличен на 1,42%, а от 1 декември - на 1.30%. През октомври тя беше определена на 0,49%, а през ноември се повиши до 0,59%.

Основният лихвен процент за последно е бил различен от 0,00 на 1 януари 2016 г., когато беше 0,01%.

Стойността на основния лихвен процент има значение, но само при някои ограничени случаи. Най-вече ОЛП се използва за изчисляването на наказателната или законната лихва при забава. Изчисляването се прави, като се добави 10% към основния лихвен процент.

Заради ръста на ОЛП от 1 януари законната лихва за просрочени парични задължения на граждани, фирми стана 11,42 на сто на година.

У нас лихвата за просрочие се регламентира от Закона за задълженията и договорите и Постановление на Министерски съвет № 426 от 18 декември 2014 г.

В тях е записано, че т. нар. наказателна лихва, която се прилага към всички публични задължения (данъци, осигуровки, такси и др.), се формира два пъти в годината - на 1 януари и 1 юли, като към базовия процент, който е 10 на сто, се добави размерът на основния лихвен процент, определян от Българската народна банка. Тъй като през януари той е в размер на 1,42 на сто, законната лихва за просрочени парични задължения, която се прилага често и в договори между граждани и фирми, достига 11,42 на сто на година.

10.04.2023

КАК СЕ ДАВАТ ПЕНСИИТЕ ЗА ИНВАЛИДНОСТ

Пенсиите за инвалидност и добавките за чужда помощ са плащания, извършвани от НОИ на хора с увреждания, на които териториалните експертни лекарски комисии – ТЕЛК, и Националната експертна лекарска комисия - НЕЛК са установили вид и степен на увреждане/ процент на трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто и/или са потребност от чужда помощ.

В Кодекса за социално осигуряване и в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ясно са регламентирани условията за отпускане и изплащане на различните видове пенсии за инвалидност, съответно – на добавката за чужда помощ, като същите се отпускат за срока на инвалидността, определен от ТЕЛК/НЕЛК при експертизата на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане. Единствено на лицата с трайни увреждания, навършили основната пенсионна възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, пенсията за инвалидност и добавката за чужда помощ се отпускат пожизнено, уточняват от Националния осигурителен институт.

В случаите, в които пенсията за инвалидност и/или добавката за чужда помощ са отпуснати до определения в експертното решение срок на инвалидността, е необходимо хората с  увреждания да бъдат преосвидетелствани от органите на медицинската експертиза, които се произнасят с ново експертно решение.

Именно въз основа на него, Националния осигурителен институт продължава изплащането на инвалидната пенсия/добавката за чужда помощ до новия срок на инвалидността.

Издаването на ново експертно решение от органите на медицинската експертиза и влизането му в законна сила изисква определен период от време, през който лицата с трайни увреждания може да останат без плащания от Националния осигурителен институт, поради това че получаваните от тях пенсии и/или добавки за чужда помощ са спрени или прекратени.

За да не бъдат прекратявани до издаване на новото експертно решение, когато има забавяне на медицинската експертиза, както и те да продължат да получават плащанията си от Националния осигурителен институт и от другите компетентни органи в страната, бяха приети промени в Закона за хората с увреждания и в Закона за здравето.

Тя за първи път е въведен срок, в който Регионалната здравна инспекция е задължена служебно да уведоми лицата за необходимостта от редовно преосвидетелстване, като този срок е не по-късно от четири месеца преди изтичане на срока в предишното им решение.

Същевременно и хората с увреждания трябва  да подават своите заявления-декларации за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения. Отделно от това срокът за извършване на експертизата е три месеца от подаване на заявлението-декларация в регионалната картотека или три месеца от постъпване на жалбата в НЕЛК.

Вече е въведен в закона терминът „забавяне в медицинската експертиза“. То е  налице, когато в тримесечен срок от подаване от лицето на необходимото заявление-декларация за преосвидетелстване, органът на медицинската експертиза не е установил вида и степента на увреждане на деца до 16-годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО, съответно - степента на трайно намалена работоспособност на лица в трудоспособна възраст, както и потвърждаването на професионална болест.

При наличието на такова забавяне се удължава валидността на последното издадено експертно решение до издаване на ново и се запазват правата на хората с увреждания. Това удължаване обаче не е безусловно, уточняват от Националния осигурителен институт. От една страна има изискване лицето да е подало заявление-декларация за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на последното, а от друга –ТЕЛК да не се е произнесъл в тримесечен срок от подаване на това заявление-декларация.

Само за лицата, за които тези две изисквания са налице, е въведено задължението Регионалната здравна инспекция до 20-о число на месеца да изпраща информация на заинтересованите органи - НОИ, Националната здравно-осигурителна каса, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Националната агенция за приходите и общината по настоящия адрес на лицето, като се посочи и насрочената дата за преосвидетелстване. По искане на преосвидетелстваните лица е създадена възможност тази информация да се изпраща и до осигурители или други органи и организации с цел упражняване на права от лицето в рамките на удължения срок на инвалидност на издадените експертни решения. За да бъдат защитени в максимална степен правата на хората и с цел ускоряване на процеса по изплащане на дължимите суми на правоимащите лица от заинтересованите органи, е взето решение необходимата информация в обобщен вид за страната да се изпраща от Министерството на здравеопазването, в чиято структура са Регионалните здравни инспекции, до заинтересованите органи, включително и НОИ.

Обменът на данни обаче реално ще стартира след 28.05.2023 г., а до тази дата ще постъпва информация за лицата, които са включени в персоналния обхват на § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания. Законът урежда с две преходни разпоредби заварените случаи, като това е първата от тях. С цитираната специална норма са обхванати лицата, за които е налице забавяне в медицинската експертиза, като е важно да се отбележи, че за тези лица е без значение в какъв срок е подадено заявлението-декларация за преосвидетелстване, т. е. не се съблюдава изискването същото да е подадено не по-късно от три месеца преди изтичане на определения в експертното им решение срок.

В обхвата са включени лицата със:

 1. Започнати и неприключени до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания (до 28.01.2023 г. включително) производства по преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза;
 2. Започнати и неприключени производства до 4 месеца след влизането на закона в сила (до 28.05.2023 г. включително).

Както вече беше отбелязано, при заварените производства за преосвидетелстване е без значение моментът на подаване на заявлението-декларация за преосвидетелстване, като същото може да бъде подадено и в деня преди изтичане на срока на експертното решение. Тази разпоредба ще се прилага до 28.05.2023 г. и едва след това ще започнат да се съблюдават изискванията на основното правило.
За лицата по т. 1 и т. 2 ежемесечно се получава информация от Министерството на здравеопазването, въз основа на която служебно се удължава валидността на последното издадено експертно решение на лицата до насрочената им дата за преосвидетелстване.

Втората разпоредба регламентира заварените случаи. Тя предвижда, че ако за хората с увреждания с прекратени пенсии поради изтекъл срок на експертните им решения, подали заявление-декларация за преосвидетелстване до влизането на промените в сила, има забавяне в медицинската експертиза, същите се включват в съответните списъци, изпращани до заинтересованите органи от страна на регионалните здравни инспекции и техните права се възобновяват, като пенсиите и/или добавките за чужда помощ им се изплащат до насрочената дата за преосвидетелстване.

Освен списъци с правоимащи лица, на които се удължава валидността на последното издадено им експертно решение до издаването на ново, е регламентирано заинтересованите органи да получават информация и за подалите заявление-декларация за преосвидетелстване лица, които след редовното им призоваване не са се явили за преглед в ТЕЛК. Това са лицата, които (въпреки че са известени) не са се явили на насрочената им дата за преосвидетелстване.

Законът предвижда след неявяването им за преосвидетелстване, тяхната медицинска документация да бъде върната в Регионалните картотеки на медицинската експертиза, като удължаването на срока на експертните им решения се счита за прекратено от датата на неявяването. Информацията с лицата, които не са се явили за преглед в ТЕЛК се изпраща на заинтересованите лица и органи (включително и НОИ) в 14-дневен срок от датата на неявяването.

Въз основа на получените данни за лицата, които не са се явили на насрочената дата за преосвидетелстване, длъжностните лица по пенсионното осигуряване в НОИ прекратяват изплащането на пенсиите за инвалидност и/или добавките за чужда помощ, поради отпаднало законово основание за тяхното получаване.

07.04.2023

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – БЕРКОВИЦА ПО СЛУЧАЙ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА РОМИТЕ 8 АПРИЛ

На 8 април се връщаме назад в историята с мисълта за стотиците хиляди роми, загинали в нацистките лагери – печална реалност, която нямаме право да забравяме.

Интегрирането на ромската общност продължава да е един от акцентите в политиката на Община Берковица и консултантския център.

Образованието и приобщаването са най-ефективните мостове за преодоляване на дискриминацията. Нека всички роми осъществяват мечтите си като отворят душите си за знанието, бъдат трудолюбиви, уверени в себе си и вдъхновени от доброто около нас!

07.04.2023

КАКВА Е ГЛОБАТА ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ, АКО СЛУЖИТЕЛ НЯМА ДОГОВОР

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ напомня, че с раздвижването на пазара на труда и засиленото търсене на работна ръка за сезонна заетост се повишава рискът от злоупотреби с трудовите права. Сключването на писмен трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите, гарантира в най-пълна степен правата и на работещите, и на работодателите.

Работниците трябва да знаят, че трудовият договор се сключва преди постъпване на работа. Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, копие от уведомлението, с което той е регистриран в Националната агенция за приходите, както и длъжностна характеристика. Работодателят няма право да допуска до работното място работник преди да е регистрирал в Националната агенция за приходите трудовия му договор.

За наетите за краткосрочна заетост за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн, земеделските стопани могат да използват и т. нар. еднодневни договори. Тези договори отново се съставят в два екземпляра, единият от които задължително се връчва на работника преди започване на работа.  Образци на този вид договори могат да бъдат получени онлайн по всяко време на денонощието чрез специален софтуер, надграден по проект „Оптимизация и иновации в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Наетите с еднодневни договори не губят социални и осигурителни права, а работодателите не трябва да ги регистрират в Националната агенция за приходите, да оформят трудови книжки и заповеди за прекратяване.

В случай че работодателят желае да провери уменията на работниците и служителите, той може да сключи с тях договор с клауза за срок на изпитване. Срокът на изпитване се уговаря в трудовия договор, като не може да бъде повече от 6 месеца в общия случай. Когато обаче трудовият договор е срочен и е за период по-малко от 1 година, срокът за изпитване може да бъде максимум до 1 месец съгласно промените на трудовото законодателство от 1 август 2022 г.

За да бъдат защитени трудовите права на работниците и служителите, следва те да не се съгласяват да работят при условия, договорени устно. Трябва също да подават сигнали, докато са още на работните си места и може да бъде установено безспорно, че полагат труд без сключен трудов договор.

В Инспекцията по труда често постъпват сигнали от работници, които са работили без трудов договор и не им е платено, след като са освободени. В тези случаи контролните органи на Агенцията са възпрепятствани да се възползват от правомощията си да обявят съществуване на трудовото правоотношение. Друга практика е при прекратяване на трудовото правоотношение да не се изплаща част от възнаграждението, която е договорена устно. В тези случаи поради липса на писмени доказателства, че сумата е дължима, работодателят не може да бъде задължен да я изплати.

Работодател, който използва недеклариран труд, подлежи на санкция от минимум 1500 лв., като това нарушение е основание за отстраняване от участие в процедури за обществени поръчки.

Работниците и служителите могат да проверят каква е вероятността полаганият от тях труд или част от него да е недеклариран, както и да получат насоки как да реагират в такива случаи чрез разработения от Инспекцията по труда специален софтуер. Той представлява въпросник, който оценява риска от недеклариран труд в различните му направления – работа без трудов договор или при фиктивни условия, нерегламентирани плащания, застрашени ли са животът и здравето на работещите и др.

Софтуерът е създаден по трансграничния проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“ („Cooperation for decent work“), финансиран от Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021. Инструментът за самооценка е свободно достъпен на сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, която е партньор по проекта, на адрес  https://www.gli.government.bg/udw/ Осигурен е и пряк път към него чрез банера „Провери дали работиш недекларирано“.

До него, както и до други информационни материали, насочени към ползите от декларирането на труда, достъп е осигурен чрез секцията „Дейност“, рубрика „Проекти“ – Проект DFPO-1.002-0002-C01 „Сътрудничество за достойни условия на труд“.
На сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в рубриката „Административно обслужване“ е публикувана подробна информация за начина на подаване на сигнали. Гражданите могат да се обръщат за консултации и на националния телефон на Агенцията 0700 17 670.

06.04.2023

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

Случвало ли ви се е да вземете прибързано решение, свързано с пари, за което после сте съжалявали? Точно това се случва на немалко хора, които са решили да прибегнат до услугите на кредитор. Добрата новина е, че в този случай има как да промените решението си без да понесете големи загуби.

Според Закона за потребителския кредит всеки клиент, изтеглил кредит, има възможност да се откаже от сключения договор в период от 14 календарни дни от подписването му (или от деня на получаването на условията по него). Независимо дали сте си дали сметка, че всъщност нямате нужда от кредит или нямате възможност да го изплащате, причината не е от значение.

При това положение не дължите обезщетение или неустойка и няма нужда да давате каквото и да било обяснения на кредитора. Ще трябва обаче да възстановите сумата, която сте заели, заедно с лихвите и други неподлежащи на възстановяване такси, заплатени от кредитора.

Пригответе се да загубите известна сума

За съжаление при отказ от кредит ще се наложи да върнете не само получената сума, но и всички лихви и такси, свързани с нейното отпускане. Банката-кредитор например може да начислява „административна такса за одобрение на кредит и за подписване на договор“.

В общите условия на банката, с които автоматично се съгласявате при подписването на договора, също така би следвало да е записано, че административната такса за обслужване на кредита се внася при подписване на договора за кредит по разплащателната сметка, от която ще се обслужва кредитът.

В този случай събраната такса не подлежи на възстановяване, дори кредитът да не бъде усвоен. От тази гледна точка банката има право да я задържи, тъй като вие сте се съгласили с това условие, подписвайки общите условия.

Как става отказът?

На първо място задължително трябва да уведомите писмено кредитодателя за желанието си да разтрогнете договора. Ако не го направите и просто върнете сумата, това може да не бъде счетено за отказ от договора, от което ще загубите доста, а именно – в бъдещ момент ще трябва да си платите уговорената отначало лихва по кредита.

Уведомлението трябва да бъде изпратено в 14-дневен срок от сключването на сделката. В случай че сте избрали необходимата документация, съпътстваща договора, да ви бъде изпратена по пощата, то срокът, в който можете да разтрогнете кредита, е 19-дневен. Счита се, че добавените 5 дни са достатъчни да получите документите.

Следващата стъпка е да върнете парите. Трябва да го направите по банковата сметка на кредитора в срок 30 календарни дни от датата, на която сте изпратили съобщение, че се отказвате от договора.

Въпреки че по същество се отказвате от сключената по-рано сделка, все пак няма да върнете сума, равна на тази, която сте изтеглили. Както вече споменахме, ще се наложи да заплатите договорената лихва по кредита за времето, в което парите са „престояли“ у вас.

Ако имате затруднение при изчисляването на точната сума, можете да се свържете със служител на кредитната компания. Едно обаче е сигурно – сумата ще е много по-малка от тази, която в крайна сметка сте щели да върнете с периодично внасяне на месечните ви вноски.

Обърнете внимание, че правото на отказ от договор за кредит важи само за заеми на стойност над 400 лева.

Вписване на кредита в Централния кредитен регистър

Понякога се случва дори неусвоен кредит да бъде вписан в Централния кредитен регистър. Въпреки логиката, че това не би трябвало да се случва, съществува една особеност, която може да стане причина кредитът да бъде регистриран в Централния кредитен регистър.

В регистъра присъстват не само кредити, които вече са отпуснати, но и такива, които са одобрени, но все още неотпуснати. Ако заемната сметка по вашия кредит не е била закрита след като не сте усвоили кредита, той все още може да присъства в Централния кредитен регистър.

Ако това ви се случи, трябва да се обърнете към банковия клон, в който сте подписали договора за кредит, и да помолите да бъде пусната молба за закриване на заема. Това е правилният подход за изчистване на кредита от Централния кредитен регистър.

Предсрочно погасяване на заем

Ако в даден момент сте били финансово затруднени и се е наложило да изтеглите кредит, а сега имате свободни средства, трябва да знаете, че можете да го погасите предсрочно по всяко време. В този случай кредиторът няма право да ви изисква лихвите и разходите за оставащата част от срока на договора.

Кредитополучателят не дължи обезщетение или неустойка, когато погасяването на заема се извършва в период, през който лихвеният процент по договора за кредит не е фиксиран, погасяването е извършено въз основа на плащане по застрахователен договор, имащо за цел гарантиране на връщането на кредита, или договорът е под формата на овърдрафт.

Във всички други случаи на предсрочно погасяване на кредита от страна на потребителя кредиторът има право на обезщетение. То обаче не може да надхвърля 1% от предсрочно погасената сума по кредита при оставащ период на договора над една година и 0,5% от нея при оставащ период на договора по-малък от година.

Сравнете различните оферти бързо и лесно

За да не се стига до вземане на кредит, от който в последствие да се наложи да се откажете, първо сравнете всички налични оферти преди да вземете решение. Въпреки че това отнема повече време, вероятно ще ви спести много главоболия и пари в бъдеще.

Преди да подпишете договор, кредиторът трябва да ви предостави стандартен европейски формуляр с информация относно потребителския кредит. Този документ има за цел да ви помогне да разберете възможно най-добре реда и условията на договора за кредит, който евентуално възнамерявате да подпишете.

Европейският формуляр включва:

- основните характеристики на договора;

- размера на кредита и неговата цена;

- годишния процент на разходите (ГПР – една-единствена стойност, означаваща общия размер на разходите по кредита, включително лихви, комисиони, такси и всякакъв друг вид разходи);

- броя, периодичността и размера на всички ваши плащания;

- информация по важни правни аспекти.

По този начин ще можете да сравнявате оферти за кредити от различни доставчици и да изберете най-подходящата за вас. Ако кредиторът не ви е предоставил този формуляр, имате право да го изискате.

06.04.2023

НОВИ ПРАВИЛА ПРОТИВ РАЗЛИКАТА В ЗАПЛАЩАНЕТО НА МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ

Европейският парламент прие строги правила, които ще принудят бизнесите в ЕС да бъдат прозрачни по отношение на заплатите, за да се гарантира равностойно заплащане на жените и мъжете, и ще въведат потенциални глоби за дискриминация в заплащането.

Според официалните данни за 2020 г. жените получават средно с близо 13% по-малко на час от мъжете за една и съща работа в 27-те държави от Европейския съюз.

Съгласно новите правила работниците могат да поискат да узнаят индивидуалните и средните нива на заплащане, разбити по пол, на тяхното работно място.

"Тайната на заплащането ще бъде забранена", се казва в изявление на парламента.

Други правила предвиждат, че ако дадено дружество има поне 100 служители, то трябва редовно да публикува информация за разликата в заплащането на жените и мъжете.

Освен това дружествата трябва да преговарят с представители на персонала, ако има разлика от 5%. Лицата, които нарушават някое от правилата, подлежат на санкции, включително глоби. Служителите, които смятат, че са жертва на дискриминация, могат да поискат обезщетение.

"Еднаквата работа заслужава еднакво заплащане. А за равно заплащане е необходима прозрачност", заяви Урсула фон дер Лайен, ръководител на Европейската комисия, преди гласуването в парламента.

"Жените трябва да знаят дали техните работодатели се отнасят справедливо към тях. А когато това не е така, те трябва да имат възможност да се борят и да получат това, което заслужават", добави тя.

Разликата в заплащането на жените и мъжете е различна в целия блок. Разликата е само 0,7% в Люксембург, но достига 15,8% във Франция и 18,3% в Германия, докато в Латвия тя е 22,3%.

Комисията, изпълнителното звено на ЕС, предложи правилата за първи път през март 2021 г. Преди да бъдат приети, те трябва да бъдат официално подписани от Европейския съвет, който представлява държавите-членки. След това страните от ЕС ще трябва да започнат да въвеждат правилата в националните си законодателства в срок от три години след публикуването им в официалния вестник на блока.

05.04.2023

ПРЕДЛАГАНЕТО НА РАБОТНА РЪКА Е ОГРАНИЧЕНО, НО НА ПАЗАРА НА ТРУД ИМА СВОБОДЕН РЕСУРС

Коментар на специалиста Адриан Николов, Институт за пазарна икономика

2022 година беше белязана от поредица от кризи - енергийна, инфлационна, политическа. В никакъв случай, обаче, не можем да твърдим, че те са съпътствани от криза на пазара на труда. Тъкмо обратното - повечето показатели през 2022 г. надскачат равнищата си отпреди ковид кризата, а основното предизвикателство пред по-нататъшното развитие е недостатъчното предлагане на труд.

Според обзора на Наблюдението на работната сила за 2022 г., коефициентът на заетост във всички разглеждани възрастови групи се повишава спрямо 2021 г., като при 15-64 годишните достига 70,4% - с малко над предишната рекордна стойност от 2019 г., когато делът на работещите сред тях беше 70,1%. При 20-64 годишните заетостта отново доближава 76%, като регистрира значителен ръст от 2,5 пункта на годишна база. Прави впечатление, обаче, че се задържа значителната разлика в заетостта между мъжете и жените - 79,5% срещу 71,8% при 20-64 годишните. Това отразява и различните темпове на възстановяване и растеж в отраслите, доминирани от двата пола (повече за ролята на жените на българския пазар на труда в специалния анализ на ИПИ тук). Безработицата за населението от 15 до 64 години е намаляла до 4,3%, с един пункт по-малко спрямо предишната година. Много големите разлики според степента на завършено образование остават - докато сред висшистите безработицата е едва 1,7%, при хората с начално и по-ниско образование достига 25%. Повод за притеснение е и наблюдаваният ръст на безработицата при най-слабо образованите. Това е знак, че при настоящата експанзия на пазара на труда продължават да намаляват работните места, достъпни за хора с много ниски умения и грамотност. Висок остава броят на неактивните - 1,15 милиона души на възраст 15-64 години, преимуществено жени (649 хиляди). Същевременно, делът на неактивните младежи на 15-29 години (т. нар. NEETS, повече за тях - тук) остава относително висок, 15%. С други думи, въпреки видимото ограничаване на предлагането на работна ръка, на пазара на труд все още има свободен ресурс. Тук въпросът е най-вече кои са удачните подходи към активация, ограмотяване и придобиване на релевантни на търсенето на труд умения от неактивните, тъй като на този етап водените от държавата политики изглежда по-скоро не постигат желания резултат. Доколкото изследванията на Националния статистически институт не дават пряка оценка на търсенето на труд, такава може да бъде намерена в допитванията на Агенция по заетостта. Изводите от последното изследване, което се отнася към края на 2022 г. сочат към много активно търсене на работници, особено в индустрията, а същевременно работодателите посочват, че намирането на подходящи кадри е все по-трудно. Алтернативен поглед към търсенето предоставя и статистиката на уеб платформата jobs.bg, където през цялата 2022 г. личи по-високо търсене на труд дори в сравнение с много силните години преди Ковид-19.

Последните данни за динамиката на пазара на труда нееднозначно демонстрират, че търсенето на работна ръка продължава през цялата 2022 г., въпреки негативните процеси в други сфери. Остават нерешени, обаче, някои структурни проблеми - подобряване на уменията на слабо образованите, които все по-трудно се интегрират в съвременната икономика, както и активирането на останалите извън трудовия пазар. Отворен е и въпросът дали незадоволеното търсене на труд ще се превърне в ограничител на потенциала за икономически растеж в средносрочен и дългосрочен план.

05.04.2023

ИЗПЛАЩАНЕ НА БОЛНИЧНИ СЛЕД РАБОТА В ДРУГА ДЪРЖАВА

Паричното обезщетение за временна неработоспособност или както е известно – болничен – дава право на компенсация за изгубения доход от заплата, когато Ви се наложи да ползвате отпуск по болест. За да придобиете това право трябва да сте били осигурен за общо заболяване и майчинство за поне 6 месеца. Осигуряването за този риск е задължително, ако сте нает по трудов или граждански договор. Правото Ви на обезщетение не зависи от това дали вноските Ви са платени или само дължими, без да са внесени реално, но трябва да сте били осигурявани поне на минимална работна заплата. Ако сте самонаети, трябва да плащате осигуровки.

Изключение от задължението за 6-месечно осигуряване има за Вас, ако сте под 18 години. Осигурителният стаж може да е прекъснат или непрекъснат, да е при различни работодатели.

За да получите това обезщетение трябва да имате болничен лист, който се издава от личния Ви лекар или лекарска консултативна комисия.

Ако сте самоосигуряващо се лице, за да имате право на това обезщетение, трябва да сте избрали да се осигурявате за общо заболяване и майчинство.

Зачита се за осигурителен стаж и времето на осигуряване по законодателството на друга държава извън ЕС, с която България има сключен международен договор за това.

Първите 3 работни дни от болничния се покриват от работодателя в размер 70% от дневното брутно възнаграждение за месец, по време на който  е настъпила неработоспособността. За следващите дни, дневното парично обезщетение за временна неработоспособност е 80% или 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са изплащани осигурителни вноски през последните 18 месеца преди настъпване на неработоспособността.

Например, ако лекарят ви е изписал 5 дни домашно лечение, а брутната ви заплата е 1000 лева на месец, дневната ви заплата за месец с 21 работни дни е 47,60 лева. За първите 3 работни дни болнични ще получите от работодателя 33,3 лева на ден или общо 99,90 лева. За следващите 2 работни дни обезщетението се поема от Ннационалния осигурителен инститиут, който трябва да ви изплати 76,20 лева.

Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.

Плащането на обезщетението се извършва само по банков път. Според европейското законодателство сумата не може да бъде намалена заради административни или банкови такси.

04.04.2023

РАЗМЕРЪТ НА СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ ЩЕ СЕ УВЕЛИЧИ ОТ 1 ЮНИ

От 1 юни размерът на социалните помощи ще се определя в зависимост от линията на бедност в страната и няма да бъде обвързан с гарантирания минимален доход, както е в момента. Въвеждането на новия механизъм за социално подпомагане ще се осъществи чрез подготвения от Министерството на труда и социалната политика проект за промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които са публикувани за обществено обсъждане. 

Новите разпоредби ще гарантират, че по-голям брой нуждаещи се ще могат да получат подкрепа от държавата. Размерът на получаваните от тях помощи ще се увеличи. Той ще се актуализира регулярно и ще отговаря в по-голяма степен на техните потребности. Това ще подобри социалната закрила, която хората от уязвимите групи получават от държавата. Увеличаването на размера на социалните помощи и разширяването на обхвата ще допринесат за намаляване на риска от бедност и социално изключване.

С промените в правилника ще се гарантира прилагането на промените в Закона за социално подпомагане, с които беше заложен новият модел на социално подпомагане.  С измененията се акцентира върху включването на подпомаганите хора на пазара на труда, като се дава приоритет на насърчителните мерки, а рестрикциите се смекчават. Новите разпоредби предвиждат срокът за задължителна, непрекъсната регистрация в дирекция „Бюро по труда“, преди подаване на заявление-декларация за социални помощи да се намали от 6 на 3 месеца. Това ще даде възможност за по-бърз достъп до социално подпомагане и намаляване на риска от изпадане от системата. Предвижда се времето за полагане на общественополезен труд от безработни, които получават социални помощи, да се намали от сегашните 14 дни по 4 часа дневно на 40 часа месечно. По този начин се дава възможност за включването им в различни мерки за получаване и повишаване на техните квалификация и опит, което е фактор  за по-бързото им включване на пазара на труда.

С проекта на промените в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане са предвидени нови възможности за подкрепа на рискови групи, които до момента не са получавали подпомагане. Предвижда се за покриване на първоначални нужди на пълнолетни хора, напускащи резидентен тип социална услуга, да се отпуска целева помощ в размер на линията на бедност за съответната година. Помощта ще се дава за три месеца, като се отпуска само веднъж и при условие, че човекът се е регистрирал в дирекция „Бюро по труда“.

С промените се дава право, когато безработен или безработен член на семейството, получаващ месечни социални помощи, започне работа, помощта да продължи да се изплаща за срок от 3 месеца в рамките на 1 година, считано от момента на сключването на трудовия договор. Отпада ограничението за отпускане на месечни помощи на учащите във висшите училища, както и на ученици от частние училища. Предвижда се да не се изисква регистрация в дирекция „Бюро по труда“ за отпускане на месечни помощи на студенти във висши училища по специалности, за които е предвидена само редовна форма на обучение.

Приемането на предложените от Министерството на труда и социалната политика нормативни промени ще премахне негативите на системата за социално подпомагане, свързани с гарантирания минимален доход. Това ще гарантира и изпълнението на препоръката на Европейската комисия по отношение на обхвата, адекватността и регулярната актуализация на месечните социални помощи.

04.04.2023

В КОИ СЛУЧАИ СЕ РАБОТИ В ПОЧИВНИТЕ ДНИ?

Нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа – чл. 136, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса на труда. Съгласно чл. 142, ал. 1 от Кодекса на труда, работното време се изчислява в работни дни – подневно. В чл. 141 от Кодекса на труда е предвидено, че когато характерът на производствения процес налага, работата в предприятието се организира на две или повече смени. При подневно отчитане на работното време и при работа на смени, чиято нощна продължителност на работното време е по-малка от тази на дневното, трудовото възнаграждение, заработено по трудови норми, се увеличава с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време – чл. 9, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

В разпоредбата на чл. 4а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е посочено, че в Правилника за вътрешния трудов ред се определят началото и краят на работния ден, редът за редуването на смените, почивките по време на работа, редът за отчитане на работното време, времето на задължително присъствие в предприятието, когато е уговорено променливо работно време, времето за хранене на работниците и служителите в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, както и други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа в предприятието.

В почивните дни не се включват в графика по подневно изчисляване на работното време. Съгласно чл. 153, ал. 4 от Кодекса на труда за положен извънреден труд в двата дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време работникът или служителят има право освен на увеличено заплащане на този труд и на непрекъсната почивка през следващата работна седмица в размер не по-малък от 24 часа. При подневно отчитане на работното време трудът, положен в почивен ден или на официален празник се заплаща като извънреден труд по реда на чл. 262 и чл. 264 от Кодекса на труда. Следва да имате предвид, че според чл. 152 от Кодекса на труда, работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа. Съгласно чл. 153, ал. 1 от КТ при петдневна работна седмица работникът или служителят има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя. В тези случаи на работника или служителя се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка.

03.04.2023

ДНЕВНИТЕ ПАРИ ПРИ КОМАНДИРОВКА В БЪЛГАРИЯ СЕ УВЕЛИЧАВАТ ДВОЙНО

Минималният размер на дневните пари при командировка в България да се увеличи от 20 на 40 лв. предвиждат промени в Наредбата за командировките в страната, които бяха одобрени на днешното правителствено заседание.

Целта на измененията е да се гарантира адекватен размер на дневните пари, който да покрива разходите за храна при командироване на фона на ръста на инфлацията. Последната промяна на тяхната стойност е от 1 януари 2008 г., когато е определена на 20 лв.

Предвижда се и възможност дневните пари да бъдат до 200 на сто от нормативно определения минимум, т. е. до 80 лв., по преценка на командироващия, на друг колективен орган за управление на предприятието или когато това е уговорено в колективен трудов договор или в споразумение със синдикална организация на държавните служители.

С промените в наредбата се намалява и административната тежест за предприятията. Те ще могат да издават заповедта за командироване електронно.

Премахва се и задължителното изискване за нейното подпечатване, което създава съществени затруднения и ненужно административно натоварване.

Командироващите ще могат да преценяват дали е необходимо удостоверяване на присъствието на работниците и служителите на обекта, на който са командировани. Новите разпоредби създават условия за по-адекватно отчитане и на пътните разходи при ползване на личен автомобил от командирования.

31.03.2023

ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2023 ГОДИНА ПРЕДСТОИ ДА ОТВОРИ ПРОЦЕДУРА АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА

По процедурата от Програма „Развитие на човешките ресурси“, с бюджет от 100 милиона лева, ще се предоставя помощ на предприятията за справяне с новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Това изисква бързи промени в пазара на труда и налага предприемане на ефективни мерки за подобряване на достъпа до трудова заетост на качествени работни места и адаптиране към промените в работната среда.

Допустимите кандидати са дружества, регистрирани по Търговския закон. За микро, малките и средни предприятия безвъзмездната помощ е в размер на 100%, а за големите предприятия – 80%.

Освен закупуване на лични предпазни средства и специално облекло и ремонт и оборудване на места за отдих, допустимите дейности включват още:

1. Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група, насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд. (това е задължителна дейност).

2. Осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“ - психологична подкрепа.

3. Осигуряване на колективни предпазни средства, включително модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

Предвидени са следните финансови параметри на индивидуално проектно предложение:

Минимален размер на безвъзмездната помощ – 50 000 лева

Максимален размер – 391 166 лева.

30.03.2023

ПРОЕКТ ПОДПОМАГА ИКОНОМИЧЕСКИ НЕАКТИВНИ ЛИЦА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Проект BG05SFPR002-1.001-0002 „Започвам работа” – Компонент 1 „Активиране”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Резюме

Целта на проекта е осигуряване на мерки, свързани с интеграцията на пазара на труда на неактивни лица с акцент върху лица в неравностойно положение.

Проектът се изпълнява до 31.12.2026 г.

Целевата група по проекта са икономически неактивни лица на възраст от 16 до 65 навършени години, които не са осигурени по чл. 4 и 4а и не са осигурители по чл. 5 от Кодекса за социално осигуряване, не са регистрирани като търсещи работа лица по реда на Закона за насърчаване на заетостта и не са във формално образование или обучение. До 4 седмици преди включване в проекта, лицата следва да отговарят на същите изисквания и условия, посочени в дефиницията за „неактивни“. Съгласно възрастовото разграничение на Приоритети 1 и 3 на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027, по Приоритет 1 са допустими неактивни лица, които са на възраст над 29 г., докато по Приоритет 3 са допустими неактивни лица, които са на възраст до 29 г. вкл. Възрастта на участниците се изчислява от датата на раждане и се определя от датата на включване в дейности по проекта.

Индикаторите по проекта са 56 хил. неактивни лица, от които 28 хил. да бъдат активирани и при напускане на операцията да са започнали да търсят работа.

Дейностите по проекта са:

 1. Прилагане на иновативни подходи и дейности за идентифициране, информиране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на икономически неактивни лица – В рамките на дейността ще бъдат назначени активатори, които ще установяват контакт с неактивните лица. Дейността ще бъде подпомагана от служители на Агенция по заетостта, включени в щатното разписание. Предвижда се актуализиране на съществуващите методики за идентифициране и активиране на неактивни лица.
 2. Обучение на „активатори“ от местните общности, подготовка за работа с целевата група – Целта на тази дейност е посредством активатори от местните общности, както и от служители на Агенция по заетостта, изпълняващи дейности по проекта, да се достигне до неактивни лица. Обученията ще бъдат съобразени със спецификата на различните групи неактивни лица – неработещи, неучещи млади хора; лица от етнически малцинства; лица, полагащи грижи за близки; по-възрастни лица в трудоспособна възраст (55 - 65 г.) и др. След обучението ще бъде извършвана супервизия, която ще бъде пилотирана чрез настоящия проект. Супервизията е иновативен за Агенция по заетостта метод за наблюдение на резултатите, мотивиране и целеполагане в процеса на изпълнение на дейностите
 3. Организиране на събития, кампании, включително в социалните мрежи – Целта е достигане до по-голям брой от неактивното население в страната, включително до младежите. Целта на тези събития и кампании е да се представят възможностите, от които неактивните лица могат да се възползват, за да бъдат активни по отношение на реализацията си. По време на присъствените събития и кампании Агенция по заетостта ще обособи места, в които лицата ще имат възможност допълнително да се запознаят с услугите, предоставяни от Агенцията, възможностите за включване в обучение и/или заетост, както и да извършат регистрация съвместно със служители на Агенция по заетостта.
 4. Формиране на мобилни екипи с цел информиране, активиране и установяване на връзки с неактивни лица – Целта на дейността е да бъде осигурено достигането до неактивните лица чрез мобилни екипи, които ще посещават отдалечените от териториалните поделения на Агенция по заетостта и труднодостъпните населени места и квартали с цел достигане до максимален брой неактивни лица. Това ще позволи на лицата, които нямат възможност да отидат до териториалните поделения на Агенция по заетостта, да бъдат регистрирани като безработни и да имат последваща възможност да се възползват от услугите на Агенцията.
 5. Апробиране на услуги за комплексна подкрепа – създаване на центрове/клубове за активиране – В рамките на дейността е предвидено е да бъдат създадени центрове/клубове за активиране, които ще бъдат локализирани извън териториалните структури на Агенция по заетостта, но ще са административно и информационно свързани с тях. В новосъздадените центрове/клубове неактивните лица ще имат възможност да се запознаят с пълния набор от услуги, предлагани от Агенция по заетостта. Също така е заложено служителите в центровете/клубовете да мотивират лицата за активно поведение на пазара на труда чрез регистрация в бюрото по труда и ползване на услуги за интеграция в заетост, информиране, консултиране, групови мероприятия, насочване към свободни работни места, обучения, валидиране на професионални умения и квалификация. Предвижда се в създадените центрове и клубове да се организират събития и кампании с цел достигане на по-голям брой лица от целевата група и с цел избягване на институционалния облик на предлаганите от Агенция по заетостта услуги.
 6. Провеждане на „Ателиета за търсене на работа” – Провеждане на Ателиета за търсене на работа, чрез които ще се предложи възможност на неактивните лица, активирани по проекта да извършат самооценка на личностните си качества и да подобрят своите уменията за търсене на работа и успешно представяне пред работодатели. По време на провеждането на Ателиета за търсене на работа ще се извършва индивидуално профилиране на възможностите на неактивните лица с цел професионално ориентиране и/или насочване към подходящи работни места, вкл. по мерки/програми за заетост и/или обучение. По проекта ще бъдат наети лица на длъжност модератор-ателие, който ще наблюдава, насочва и подпомага групово и индивидуално всеки участник.
 7. Организиране на трудови борси – В рамките на дейността ще се организират трудови борси за насърчаване на активността на представителите на целевата група. Ще се подпомогне наемането на работа на неактивни лица, ще се улесни достъпа им до информация за свободни работни места и ще се осигури пряк контакт и възможност за договаряне с работодатели.
 8. Насочване към подходящи, съобразени с индивидуалния профил на лицата, мерки за обучение, образование/валидиране, заетост – Трудовите посредници на Агенцията по заетостта ще извършват насочване на лицата от целевата група към свободни работни места посредством субсидирана заетост или работни позиции на първичния пазар на труда, към валидиране, последващо обучение за придобиване на професионална квалификация и/или за придобиване на ключови компетентности.

29.03.2023

КОЙ МОЖЕ ДА ОТИДЕ НА САНАТОРИУМ С ПАРИ ОТ НОИ

От 28 март т. г. започна изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2023 г., като са подписани договорите с 25 юридически лица за общо 52 заведения, изпълнители на програмата.

Програмата за едно лице е с продължителност 10 дни, като цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 8.00 лв. за всеки ден от престоя се поема от средствата на Държавното обществено осигуряване. Всяко лице, за сметка на бюджета на Държавното обществено осигуряване, има право да ползва само за едно заболяване до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно.

Право на парична помощ за профилактика и рехабилитация имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията.

Право на паричната помощ имат и лицата, които получават лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното им решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Подробна информация за условията за ползване на програмата, изпълнителите на дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда профилактика и рехабилитация, може да намерите в рубриката „Физически лица“/„Обезщетения и помощи по българското законодателство“/„Парични помощи за профилактика и рехабилитация“ на интернет страницата на НОИ.

29.03.2023

КАКЪВ Е ЕФЕКТЪТ ОТ ЕВРОФИНАНСИРАНЕТО В СЕВЕРОЗАПАДА?

Българската телеграфна агенция организира три местни регионални конференции, посветени на бъдещето на Северозападния регион, в трите областни центъра - Видин, Монтана и Враца. Участниците в дискусиите се фокусираха върху степента на сближаване и постигнатото в предходния период по оперативните програми, бъдещите предизвикателства и промени в настоящия програмен период.

Община Видин се възползва максимално от програмите на Европейския съюз (ЕС), заяви заместник-кметът на Видин Десислава Тодорова:

„Проектите, които можем да отличим като успешно завършени, са: „Ремонт и модернизация на образователната инфраструктура“, „Рехабилитация и ремонт на централна пешеходна зона“, „Доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води“. Проекти, които изпълняваме в момента, по Оперативна програма „Околна среда“ нашите съграждани усещат директно ползите от ЕС в домовете си – над 4000 домакинства ще се възползват от възможността да подменят своите устройства на дърва и въглища с екологично чисти; по Оперативна програма „Региони в растеж“ тази година ще приключим изграждането на 37 социални жилища, въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 13 блока, въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Видин и ще приключим още една част на ремонта на централна пешеходна зона. Максимално усилено се подготвяме за новия програмен период. Да се възползваме от всички възможности, които ни предоставя, както и Планът за възстановяване и устойчивост, така и с нетърпение чакаме и програма за развитие на регионите да обяви своите условия. Активно работим по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Подготвяме се усилено и за програмите за трансгранично сътрудничество, където имаме създадени много добри партньорства с организации от Румъния и там вече имаме и готов инвестиционен проект за нашия крайдунавски парк. Вече гражданите се възползват максимално и виждат резултатите от членството ни в ЕС.“

По-скептичен към ефектите от усвояването на европейските фондове в региона е кметът на община Белоградчик Борис Николов:

„15-16 години сме в ЕС, очаквахме сближаване - пустата кохезия. Кохезията изисква пълностно обществено сближаване на нашето население, на нашата държава с развития европейски свят. Случва ли се това? Да, милиарди усвояваме от Европа, но това ли е най-ефективното усвояване на тези пари? В област Видин стотици милиони се вложиха, но нашето население живее ли по-добре? Статистиката е най-безпристрастна и показва миграцията, а това значи, че нашето население не е доволно от тази кохезия. Да, и ние вложихме милиони левове в община Белоградчик, постигнахме много материални резултати във всички области. Няма оперативна програма, която да не използваме по най-ефективния начин. Най-голямата ни гордост е санировката - нямаме държавна и общинска сграда, която да не е санирана. Санирахме и около 1000 апартамента, сега започваме с по-малките жилищни сгради, за да използваме и тези възможности. Но смятам, че недостатъчно ефективно използваме средствата от еврофондовете. Единственото, което пряко облагоденства нашето население, са санировките. Всяко едно домакинство получи една сериозна премия от 500 лева за сезон. Дано коефициентът на полезно действие да е много по-висок, защото в България ни омръзна от стратегии, планове и какво ли не без да има ефекти, каквито очакваме.“

Най-много средства в област Видин през изтеклия програмен период са привлечени по Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) – близо 62 милиона лева. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е достигнала до 18 000 души в област Видин, което е всеки четвърти човек в региона. 181 милиона лева от кохезионната политика са предвидени за област Видин, като за новия програмен период 50 на сто от финансирането от еврофондовете е предвидено за Северна България. По отношение на регионалната свързаност и мобилността, стана ясно, че новият жп участък Видин-Медковец се очаква да бъде готов през 2027 г. Това увери Албена Трайкова, ръководител на проект "Видин-София", от Национална компания "Железопътна инфраструктура".

Местна конференция "Европа в България: Общо бъдеще", организирана от Българската телеграфна агенция се състоя и във Враца. Пред участниците във форума кметът на Враца Калин Каменов припомни имиджа на Северозападна България като най-беден регион в Европа и подчерта, че целта на местните власти е да променят тази тенденция:

„Общата картина показва, че за последните няколко години, в последния програмен период, сме реализирали във Враца 81 проекта на стойност близо 270 млн. лева. Ефектът от това са няколко ключови, важни, генерални проекта, които всъщност променят картината от отрицателна в положителна тенденция по отношение на населението, заетост и безработица. Самият факт, че в момента безработицата във Враца и то в зимния период е в рамките на около 3%, показва изключително добра тенденция по отношение на заетостта. Втората положителна тенденция е по отношение на прираста на населението. Последните данни на Националния статистически институт показват ръст с 12 000 жители за последните 7 години. Това са годините, когато се реализират ключовите големи проекти. Третата тенденция е, че четири години поред Враца не надвишава нивата на фините прахови частици. В рамките на новия програмен период подготвяме и нов голям проект за подмяна на отоплителните инсталации, така че да няма вече гледки на къщи, от които излиза дим от въглища или дърва и още повече да подобрим състоянието на атмосферния въздух във Враца. За новия програмен период сме подготвили проекти за над 130 млн. лева. Генералната цел е нашият град да бъде зелен, чист и икономически развит. Заложили сме средства за създаване на нови индустриални зони, независимо че във Враца се работи активно за нови заводи, които вече работят. Дори днес подписахме договор за още един, който започва да се строи във Враца. Убеден съм, че община Враца ще бъде притегателен център за работа на много жители на региона. Вече има много хора от съседни области, които пътуват и работят във Враца. С бъдещите проекти, които започваме в новия програмен период, ще успеем да покажем на гражданите, че проектите се правят не просто, за да се реализират средства, а за да има ефект за гражданите.“

Проблемите, които срещаме при кандидатстването по проекти, са проблеми на малките общини, каза Виолета Никифорова, главен юрисконсулт на Община Мизия. По думите ѝ основният проблем е липсата на средства за проектиране, каквито малките общини не могат да отделят:

„Тъй като към момента в държавата няма стабилност, нямаме яснота какви ще са правилните насоки, към какво можем да се ориентираме като една малка община, за която да си заслужават проектите, за които ще се кандидатства и за която да не се разходват средства без да има яснота. Липсата на правителство, на яснота по отношение на бъдещите процедури, които ще бъдат отворени създава пречки на малките общини като Мизия, защото нямаме средства в бюджета, които да заделим за проектиране.“

Област Враца, като част от Северозападния регион за планиране, е на първо място по обща стойност на реализираните проекти през изтеклия програмен период от 2014 г. досега, която възлиза на над 562 млн. лв.

Конференция "Европа в България: Общо бъдеще", организирана от БТА, се състоя и в Младежкия дом в Монтана. „Нашата администрация реализира проекти в много сфери и хората виждат резултатите“, заяви пред участниците в дискусията Тихомир Антонов, заместник-кмет на Община Монтана.

„Монтана в момента управлява проекти на стойност около 13 млн. лева, които са разпределени в няколко оперативни програми. Най-голям брой проекти са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Следващата като обем програма е „Регионално развитие“. Общината изпълни за последните 8 години четири големи проекта в тази сфера, които са на обща стойност около 19,2 млн. лева. Най-голямата програма като финансов ресурс е програмата за опазване на околната среда. Там Общината работи в момента по два големи проекта, с продължителност до 2024 година. Успоредно с това Общината е много активна по програмите за трансгранично сътрудничество. Какво предвиждаме да правим в следващите 3 до 5 години? Предвид това, че новите програми на ЕС все още не са отворени за България, а Планът за възстановяване и устойчивост е отворен частично, към момента кандидатстваме за саниране на сградата на Младежкия дом, с приблизителна стойност около 2 млн. лева, и ще кандидатстваме за саниране на зала „Младост“, която е най-голямата спортна зала на Монтана, също на стойност около 2 млн. лева. Предстои реализирането на проект за подобряване на уличното осветление в града за около 1 млн. лева. Очакваме съвсем скоро да бъдат отворени програмите за трансгранично сътрудничество България - Сърбия и България - Румъния, като там имаме преговори с наши партньори, касаещи проекти в сферата на бедствия и аварии, културата, възобновяеми енергийни източници, биоразнообразие и т.н.“

През изтеклия програмен период в област Монтана са привлечени над 340 млн. лева евросредства.

Северозападът се представя достойно по Плана за възстановяване и устойчивост – вече има одобрени 58 проекта за 18 млн. лв., Враца е шампионът, посочи министърът на иновациите и растежа Александър Пулев на форум в града. През април се очаква да бъде отворена мярка за развитието на индустриалните зони и паркове в България. Минималният размер на безвъзмездната помощ за проект е 3 млн. лв., а максималният – 40 млн. лв.

29.03.2023

КОНКУРС МОЖЕ ДА ИМА ЗА РАЗЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ПО КОДЕКСА НА ТРУДА

Кодексът на труда определено предвижда възможност за назначаване по трудов договор и чрез конкурсна процедура. Казано и по друг начин -  конкурсът изобщо не е само при закона за държавния служител.

В Кодекса на труда е записано, че конкурс може да се провежда за заемане на всяка длъжност освен за длъжност, за която е предвидено да се заема въз основа на избор. На практика това означава, че конкурс може да има за всяко едно място. Изключение има само за изборните - кметове, управителни тела на университети, партии и др. Необходимо е да се посочи, че длъжностите, които ще се заемат с конкурс, се определят в закон, в акт на Министерския съвет, на министър или ръководител на друго ведомство или от работодателя. Длъжностите, определени като конкурсни, се заемат само въз основа на конкурс. До провеждането на конкурса длъжността може да се заеме със срочен трудов договор за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс, определя още Кодексът на труда.

Има и още едно изключение - правилата за конкурс по Кодекса на труда не се прилагат за конкурсите за заемане на академични длъжности.

Според Кодекса на труда обявлението за конкурса трябва да съдържа няколко задължителни елемента. Сред тях са наименованието на предприятието, мястото и характерът на работата и изискванията за длъжността, начинът за провеждане на конкурса. Отделно от това трябва да бъдат посочени необходимите документи, мястото и срокът за подаването им, който не може да бъде по-кратък от 1 месец. Характеристиката на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея, разпорежда още кодексът.

Важно е правилото, че за участие в конкурс не се изисква съгласие на работодателя, при когото кандидатът работи. Нещо повече, кандидатът има право на неплатен отпуск за дните на участие в конкурса и до 2 дни за пътуване, когато конкурсът се провежда в друго населено място. Този отпуск се признава за трудов стаж.

Тук се стига до въпроса с допускането или недопускане до явяване на конкурса. Допускането на кандидатите се извършва от комисия, назначена от работодателя. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7-дневен срок от съобщението те могат да направят възражение пред работодателя, обявил конкурса, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно. На допуснатите кандидати пък се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на конкурса.

Конкурсът се провежда от комисия, назначена от работодателя. В нея се включват съответни специалисти. Кодексът на труда определя, че конкурсната комисия трябва да проведе конкурса по обявения начин. Тя трябва да оцени професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността, и класира само успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол. Резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.

Кодексът на труда разпорежда, че трудовото правоотношение възниква с лицето, което е класирано на първо място от деня, в който е получило съобщението за резултата. Съответният човек пък е длъжен да постъпи на работа в 2-седмичен срок от получаването на съобщението. При уважителни причини този срок е до 3 месеца. Ако лицето не постъпи на работа в тези срокове, то трудовото правоотношение се смята за невъзникнало. В този случай трудовото правоотношение възниква със следващия в класирането участник в конкурса, за което той се уведомява писмено.

28.03.2023

НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ ПРОФЕСИИ ЗА ФЕВРУАРИ В СЕВЕРОЗАПАДА СА ШИВАЧИ И ГЛАДАЧИ

Плавно увеличение на броя започнали работа през февруари отчита административната статистика на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ Монтана. През втория месец на годината техният брой е 1175 – със 187 повече от януари 2023 г. Работа чрез бюрата по труда намериха и 49 лица пенсионери, учащи и заети. Най-голям е делът на започналите работа в сектора на държавно управление – 31,1%, на преработваща промишленост – 12,5%, следват тези в търговията – 10,7%, хуманното здравеопазване – 9,6%, хотелиерството и ресторантьорството – 4,3%, строителството - 3,5%, селско, горско и рибно стопанство - 3,2% и други.

През февруари 325 безработни от рисковите групи са назначени на субсидирани работни места – 8 по програми и мерки за заетост и 317 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Едно безработно лице е включено в обучение за придобиване на нова професия и ключова компетентност и 1 лице e завършило започнатото през предходни месеци обучение, като e придобилo нова професия.

През месец февруари Дирекция „Регионална служба по заетостта“ Монтана отчита 16 301 регистрирани безработни, които са с 353 лица или с 2,1% по-малко от месец януари. При тази численост равнището на регистрирана безработица през февруари е 12,0%, което е с 0,9 пункта по-ниско спрямо февруари 2022 г.

Броят на новорегистрираните безработни през февруари също се понижава с 282 спрямо януари 2023 г. Според отчетените данни те са 1477 лица, което е намаление със 121 лица на годишна база. Други 55 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца. През февруари трудовите посредници – ромски и младежки медиатори, са успели да активират малко над 170 неактивни лица за регистрация в бюрата по труда.

През месеца в бюрата по труда са заявени 692 свободни работни места на първичния пазар, което е увеличение с 22,3 на сто спрямо февруари 2022 г. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в държавното управление (30,6%), преработващата промишленост (28,5%), следват търговия (6,6%), селско и горско стопанство (6,4%), образование (6,4%), строителство (5.5%), хотелиерство и ресторантьорство (4,3.%).

Най-търсените професии за месеца са: шивачи и гладачи; монтажници; медицински сестри; продавач-консултанти; лекари; лаборанти; счетоводители; машинни оператори; социални работници; общи работници; шофьори; лични асистенти; опаковчици и др.

28.03.2023

НОВА УСЛУГА ВМЕСТО БАНКОВИ ПРЕВОДИ: ПРЕВОДИ КЪМ КАРТИ

Изпращането на пари към банкови карти вече е достъпно и за българите. Услугата е нова за нашия пазар – стартира по-рано тази година и предстои да набере голяма популярност, категорични са анализаторите.

Преводите към карти на физически лица чувствително се различават от алтернативните начини за изпращане на пари – банкови и p2p преводи например. Те са определяни като следващ етап в еволюцията на всекидневните разплащания, на която сме свидетели в последните години.

Прехвърлянето на суми между потребители става все по-бързо и лесно. Вече няма значение дали изпращащият и получаващият превода са клиенти на една и съща банка или мобилно приложение. Дори няма значение дали двамата са от една и съща държава. Условията за превод към карта са само две: получателят да има платежна карта Visa, издадена в Европейската икономическа зона, а изпращащият да въведе номера ѝ в дигиталния портфейл iCard.

Най-често потребителите избират този тип плащания, когато искат преводът да пристигне бързо – за секунди. Друго предимство е, че преводът може да бъде изпратен по всяко време на денонощието, всеки ден, от всяка точка на света, т. е. отпадат ограниченията, свързани с работното време на банките. Несъмнено удобство е и наличността на услугата на iCard за цялата Европейска икономическа зона, а не само за България.

Мигновените трансфери към карта се изпълняват след няколко докосвания на екрана на телефона. Те са предпочитани при разделяне на сметки в заведения, погасяване на задължения (включително кредитни карти), изпращане на преводи към близки и приятели и др.

Паричният превод към която и да е дебитна, кредитна или предплатена карта Visa в Европа е възможен благодарение на сътрудничеството на iCard и Visa.

27.03.2023

БЕЗРАБОТИЦАТА ПРЕЗ ФЕВРУАРИ С ЛЕК СПАД

Плавно увеличение на броя започнали работа през февруари отчита административната статистика на Агенцията по заетостта.

През втория месец на годината техният брой е 13 196 – с 1 159 повече от януари 2023 г. Работа чрез бюрата по труда намериха и 320 лица пенсионери, учащи и заети.

Най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост – 20,8%, следват тези в търговията 12,9%,  държавното управление 12,0%, хотелиерството и ресторантьорството 8,9%, хуманното здравеопазване и социалната работа 5,4%,  селско, горско и рибно стопанство  5,0% и други.

През февруари 1 653  безработни от рисковите групи са назначени на субсидирани работни места през месеца, като 69 са по програми и мерки за заетост и 1 584 са по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 191 безработни и заети са включени в различни обучения, а 144 души са завършили започнатото през предходни месеци обучение и са придобили нова професия или ключова компетентност.

През месец февруари Агенция по заетостта отчита 155 528 регистрирани безработни, които са с 2 452 лица или с 1,6% по-малко от месец януари. При тази численост равнището на регистрирана безработица през февруари е 5,5%, което е с 0,15 процентни пункта по-ниско спрямо февруари 2022 г.

Броят на новорегистрираните безработни през февруари също се понижава с 5 550 спрямо януари 2023 г. Според отчетените данни те са 18 198 лица, което е намаление с 1 209 лица на годишна база. Други 587 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца. През февруари трудовите посредници – ромски и младежки медиатори, са успели да активират малко над 1 500 неактивни лица за регистрация в бюрата по труда.

През месеца в бюрата по труда са заявени 11 519 свободни работни места на първичния пазар, което е намаление с 11,9% спрямо февруари 2022 г.

Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (27.2%), следват хотелиерството и ресторантьорството (14.7%), държавното управление (13.1%), търговията (10.1%), селско, горско и рибно стопанство (6.2%) и административните и спомагателните дейности (5.8%).

Най-търсените от бизнеса професии през февруари са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хората; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; водачи на моторни превозни средства и подвижни съоръжения; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; монтажници и др. 

24.03.2023

С НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „ДА РАБОТИШ (Е) ЯКО!” АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА СЕ ОБРЪЩА КЪМ НЕАКТИВНИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

С поредица от събития, обединени под слогана „ДА РАБОТИШ (Е) ЯКО!”, Агенция по заетостта стартира национална информационна кампания за популяризиране възможностите на проект „Започвам работа” - Компонент 1 „Активиране”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Срещите, организирани в цялата страна, ще имат за цел да мотивират за активно поведение на пазара на труда икономически неактивните лица, независимо от тяхната възраст.

В рамките на дейностите по проекта експертите на Агенцията ще търсят нестандартни подходи, за да достигнат до потенциалните участници. Събитията ще бъдат насочени към стимулиране активността за търсене на работа и към информиране за разнообразните възможности за подкрепа за трудова реализация. Така хората, които не работят и не се обучават, ще могат да се запознаят с актуалните работни позиции в техните региони, както и с възможностите за обучение по професия или за придобиване на ключови умения. На прага на стартиращите пролетно-летни сезонни дейности в туризма, строителството, селското стопанство и т. н., те ще бъдат информирани как да се включат в краткосрочна или сезонна работа. Освен това на участниците в проекта ще се предоставя информация и за предлаганите от Агенцията по заетостта услуги за насърчаване на мобилността при търсене и започване на работа, стимулиране на предприемачеството и много други.

Организаторите на кампанията ще търсят контакт с работодатели, предлагащи свободни позиции, а също и с представители на местните общности, които имат обществен авторитет и могат да бъдат мотиватори за своите съграждани.

Така националната информационна кампания „ДА РАБОТИШ (Е) ЯКО!” продължава действията на Агенцията по заетостта, насочени както към икономически неактивните лица в страната, така и към бизнеса, търсещ нов персонал.

В рамките на инициативата всички бюра по труда в страната ще проведат срещи през месец март. Графикът на събитията може да бъде намерен тук, а при интерес, допълнителна информация ще бъде предоставяна и на място – в териториалните поделения на Агенция по заетостта.

23.03.2023

5000 ДЕЦА ЩЕ ПОЛУЧАТ ВАУЧЕРИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНА ХРАНА ПО ПРОЕКТ НА АСП

Агенцията за социално подпомагане, в качеството ѝ на Управляващ орган на Програмата за храни и основно материално подпомагане, одобри проектното предложение за осигуряване на ваучери за детска кухня. Интерес за партньорство по процедура „Детска кухня“ са заявили 53 общини и райони на общини. Предвиденият бюджет е в размер на 7,15 млн. лв.

Целта на мярката е осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на деца от 10 месеца до 3 години, допълнено със специфична съпътстваща подкрепа за социално приобщаване и преодоляване на последиците от бедността. Очаква се до 30 ноември 2025 г., благодарение на осигурените ваучери за детска кухня, най-малко 5000 деца от 10 месеца до 3 години да получат разнообразна и здравословна храна, която семействата им не биха могли да им осигурят поради затрудненото положение, в което се намират. За децата ще бъдат осигурявани ваучери, срещу които те ще получават храна за обяд, включваща супа, основно ястие и десерт.

За да се минимизира рискът от изоставяне на децата и да се осигурят условия за адекватно ранно детско развитие на подкрепените, е предвидено родителите им да бъдат обхванати от съпътстващи мерки. С тях се цели да се повиши родителският им капацитет, да бъдат осигурени допълнителни социални и здравни услуги според индивидуалните нужди на децата и семействата, както и за трайно излизане от бедността чрез включване в заетост, обучения и квалификация.

23.03.2023

ОВЪРДРАФТ, РЕВОЛВИРАЩ КРЕДИТ ИЛИ КРЕДИТНА ЛИНИЯ

Овърдрафтът, както и револвиращият кредит имат за цел да осигурят оборотно финансиране на бизнеса. И по двата вида кредити се одобрява лимит, до който кредитополучателят може да ползва суми. И двата кредита са краткосрочни и се ползват в рамките на една година, след което трябва да бъдат преразгледани и срокът да бъде удължен.

Револвиращият кредит на практика притежава голяма част от характеристиките и на един друг вид кредит – кредитна линия. Тя представлява максималният размер на кредита, който клиент може да изтегли в рамките на определен период от време, като кредитополучателят може многократно да тегли средства и да ги изплаща в рамките на периода на договора.

Какво представлява овърдрафтът?

Овърдрафт е кредитен лимит по разплащателна сметка, подходящ за посрещането на краткосрочни нужди на бизнеса. Размерът на овърдрафта се определя спрямо банковия оборот на фирмата. Използваната сума от овърдрафта се увеличава с извършване на плащания от фирмената сметка към доставчици и намалява автоматично с постъпване на парични средства по същата сметка.

Основната разлика между овърдрафта и револвиращия кредит произлиза от необходимостта за заявяване на суми за усвояване при револвиращия кредит. При овърдрафта усвояването на суми става автоматично, без да е нужно да се отправя искане за усвояване. Овърдрафтът се отпуска като лимит по сметката, по която получавате доходите си. Постъпвайки суми по тази картова сметка, то автоматично се погасяват сумите, ползвани от овърдрафта.

Револвиращ кредит може да имате по друга сметка, която ще бъде само с цел усвояване и погасяване по кредита. Револвиращият кредит работи на принципа на кредитната карта – банката ви определя фиксиран кредитен лимит, като можете да не изразходвате цялата сума, а само част от нея според нуждите си. Всеки месец изплащате вноски, включващи частта от кредита, която сте използвали, както и лихвите към тази част.

При желание банката може да ви издаде банкова карта, прикрепена към кредита, за да ви улесни максимално. Тя се нарича револвираща кредитна карта. За разлика от останалите видове кредити, при които теглите определена фиксирана сума, с изтеглянето на револвиращ кредит можете да използвате много малка част от отпуснатите средства и бързо да ги погасите. Този тип кредит ви дава по-голяма свобода.

Таксите по револвиращ кредит варират спрямо кредитните институции. Освен усвоената сума по кредита, в месечните ви вноски влизат и дължимите лихви и такси върху текущото задължение. Поради тази причина плащанията често могат да варират от месец за месец, тъй като изчисленията са въз основа на това колко от кредитния лимит сте използвали.

Плюсове и минуси на револвиращия кредит

Основен плюс на револвиращия кредит е икономията на време за бизнеса ви, тъй като не е необходимо да кандидатствате постоянно, а винаги, когато се нуждаете от пари, може да използвате част от кредита.

Друго удобство е банковата карта, която предоставя постоянен достъп до парите, които можете да изтеглите от банкомат, дори и когато банката не работи. При един револвиращ кредит банката дава възможност на потребителя да планира погасяването, без да го обвързва с фиксирани месечни вноски.

Освен положителните страни, той има и отрицателни. Например по-големият лихвен процент в сравнение с традиционните кредити, изчисляването на банковите такси, наказателни лихви при закъснения и прочие го правят не така привлекателен, както изглежда на пръв поглед.

Ако не погасите навреме минималната вноска за месец, вероятно ще ви наложат санкции. Също така трябва да имате предвид, че обикновено при револвиращия кредит се начисляват по-високи лихви в сравнение с потребителския кредит. Още един минус е, че дори да решите да не теглите и стотинка от парите на кредита, ще се наложи да платите такса ангажимент и други такси, описани в договора ви.

При неплащане кредиторът има право да блокира сметката ви, ако не извършвате плащанията си редовно или не покривате минималните вноски, описани в договора. Ако това се случи, няма да можете да използвате повече парите по кредита. Нещо повече – възможно е да се наложи да плащате наказателни такси, дори и да не са ясно упоменати в договора. Някои банки умело ги замаскират в раздел „Общи условия“ на банката.

В случай че предпочетете да изплащате само месечния минимум, лихвата ви може да нарасне значително. В такъв случай по-изгодно би било да се ориентирате към друг заем, отколкото да останете на револвиращ кредит.

Ако договорът, който подписвате с банката или кредитора, няма попълнени всички възможни реквизити, включващи периода на револвинга и сумата, не трябва да го подписвате. Ако подпишете такъв документ, можете да станете жертва на недобросъвестен кредитор и след това да не можете да докажете правата си в съда.

Характеристики на кредитната линия

Кредитна линия е подходяща за финансиране на всички текущи дейности на вашия бизнес, без да е необходимо многократно да кандидатствате за кредит през годината. След одобрение на лимит, средствата се усвояват чрез искане от страна на клиента. Използваната сума от линията се погасява с подадена молба от клиента след захранване на разплащателната му сметка.

При този вид кредити кредиторът определя лимит за сума, която постоянно е на разположение на получателя. Парите от кредитната линия в посочения лимит могат да се теглят и погасяват по всяко време, като длъжникът плаща лихва само върху ползваната сума от лимита. След погасяване на усвоената сума от кредитната линия по условията на договора, лицето може да заяви нова кредитна линия.

Кредитната линия е договорно споразумение между финансова институция (най-често банка) и кредитополучател, което посочва размера на сумата (лимита), който клиентът може да изтегли. Банката може да има изискване към кредитополучателя да извършва минимални погасителни вноски при ползването на кредитна линия.

Основната разлика с револвиращ кредит е, че кредитна линия е еднократна уговорка и когато тя веднъж е изплатена, сметката се закрива и не може да бъде повече използвана. При желание за откриване на нова кредитна линия се кандидатства отново.

При револвиращата или „отворена“ кредитна линия има възможност за повторно отпускане на целия заем без изготвянето на нов договор.

Подобно на повечето кредити, револвиращият кредит и кредитната линия може да се предлагат с или без обезпечение. Това до голяма степен зависи от желания кредитен лимит и условията на банката-кредитор.

И при двата кредита потребителите трябва да имат открита разплащателна сметка в банката-кредитор. По тази сметка те получават и погасяват средствата по заема, като предварително имат определен лимит за теглене. Лихвените проценти се определят от основния лихвен процент и са плаващи. Те се погасяват само върху ползваните авоари, които клиентът вече е теглил от сметката си за оборотни средства.

Лимитът по овърдрафта или кредитната линия, от който потребителят може да се възползва, зависи от месечните му доходи и степента на обезпеченост на кредита. Някои кредитори имат изискване при кандидатстване за овърдрафт да се превежда цялата сума на месечното възнаграждение по сметката. Често овърдрафтът се отпуска за кратък срок до 12 месеца, но удължаването му става автоматично и кредитната линия револвира (подновява се след погасяването ѝ).

Въпреки че кредитната линия се ползва най-често от бизнеса (бизнес кредитна линия) – фирмите и юридическите лица, които се нуждаят регулярно от ликвидни средства, тя може да се ползва и от физически лица за покриване на различни нужди.

22.03.2023

В КОИ СЛУЧАИ ИМАМ ПРАВА НА СИНДИКАЛНА ЗАКРИЛА ПРИ УВОЛНЕНИЕ?

Съгласно чл. 333, ал. 3 от Кодекса на труда, в случаите по чл. 328, ал. 1, т. 2 (при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата), т. 3 (при намаляване обема на работата), т. 5 (при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата), т. 11 (при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях) и чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекса на труда (дисциплинарно уволнение), работодателят може да уволни работник или служител, който е член на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган, през времето, докато заема съответната синдикална длъжност и до 6 месеца след освобождаването му, само с предварителното съгласие на синдикален орган, определен с решение на централното ръководство на съответната синдикална организация. В § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е определено, че „синдикално ръководство” е председателят и секретарят на съответната синдикална организация.

Съгласно чл. 333, ал. 4 от Кодекса на труда, когато това е предвидено в колективния трудов договор, работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на щата или при намаляване на обема на работа след предварително съгласие на съответния синдикален орган в предприятието.

За да има закрила по чл. 333, ал. 4 от Кодекса на труда е необходимо: действащ колективен трудов договор, в който изрично да е предвидена тази закрила, и който се прилага за работниците или служителите – членове на синдикалната организация – страна по договора, или такива, които са се присъединили към договора по реда на чл. 57, ал. 2 от Кодекса на труда.

По силата на тази закрила предварителното съгласие се дава от съответния синдикален орган в предприятието. Във всеки отделен случай необходимо е този орган да бъде изрично посочен в колективния трудов договор. Искането за уволнение се прави от работодателя до съответния синдикален орган, то трябва да бъде писмено и да се отнася за всеки работник или служител, чието уволнение се предприема. Искането трябва да е мотивирано, т. е. в него да се посочват обстоятелствата и съображенията, поради които се иска уволнението на поименно посочения работник или служител, както и основанието на което се иска уволнението му. То трябва да е отправено преди уволнението.

22.03.2023

КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ДО 2050 ГОДИНА?

Kpизиcнaтa cитyaция c пaндeмиятa oт Соvіd 19 пpeocмиcли opгaнизaциятa нa нaшaтa тpyдoвa дeйнocт и ĸaĸвo дa цeним ĸaтo paбoтници и paбoтoдaтeли.Tя бeлeжи пoвpaтнa тoчĸa зa пaзapa нa тpyдa и ceгa cлeд нeйния ĸpaй мнoзинa щe пpoдължaт дa cпecтявaт знaчитeлнo и дa плaниpaт пo paзличeн нaчин пeнcиoниpaнeтo cи, ĸaĸтo и дa тъpcят paбoтoдaтeли c пo-дoбpи здpaвнoocигypитeлни пpoгpaми и гъвĸaвo paбoтнo вpeмe.

Kaĸви пpoцecи и НR тeндeнции ce oчepтaвaт нa xopизoнтa в oблacттa нa тpyдoвия пaзap пpeз cлeдвaщитe 30 гoдини?

Kpaтĸocpoчни тeндeнции дo 2030 г.

Haй-гoлямaтa oнлaйн плaтфopмa зa тъpceнe нa paбoтa Glаѕѕdооr пyблиĸyвa тeндeнциитe cи зa cлeдвaщитe няĸoлĸo гoдинa:

Oфиcитe щe ocтaнaт пpaзни. Koмпaниитe ce възпoлзвaт знaчитeлнo oт пo-ниcĸитe paзxoди зa нeдвижими имoти и възмoжнocттa дa нaeмaт cлyжитeли бeз пpeпpaтĸa ĸъм мecтoпoлoжeниeтo. Гъвĸaвoтo paбoтнo вpeмe e eвтин нaчин дa зaпaзитe cлyжитeлитe, нa ĸoитo ce нaлaгa дa ce гpижaт зa дeцa или възpacтни poдитeли. Cлeд пaндeмиятa 70% oт cътpyдницитe нa Glаѕѕdооr иcĸaт xибpиднa зaeтocт - c пoceщeния нa oфиca пpи нeoбxoдимocт.

Pacoвoтo мнoгooбpaзиe, cпpaвeдливocт и пpиoбщaвaнe ca тeндeнция зa нaбиpaнe нa пepcoнaл, ĸoятo eвoлюиpa oщe пo-бъpзo c движeниeтo Вlасk Lіvеѕ Маttеr и щe ce зacили пpeз cлeдвaщитe гoдини.

Πpepaзглeждaнe нa зaплaтaтa нa диcтaнциoннитe cлyжитeли. Mилиoни xopa ce пpeмecтвaт, зaщoтo зa дa paбoтитe oт вĸъщи, нe e нyжнo дa пpoдължитe дa нaeмaтe cĸъпи жилищa в гoлeмитe мeгaпoлиcи. Toвa пpoмeня ĸoнĸypeнтнaтa cpeдa и зaплaтитe. Haпpимep, ИT paзpaбoтчицитe, ĸoитo ce изнacят oт Caн Фpaнциcĸo и Hю Йopĸ, щe бъдaт изпpaвeни пpeд ĸopeĸции нa зaплaтитe oт -5% дo -30% в зaвиcимocт oт тoвa ĸъдe ce пpeмecтвaт.

Mapĸoвият oфиc вeчe нe e ocнoвaтa нa ĸopпopaтивнaтa ĸyлтypa. Дизaйнът, външният вид и yceщaнeтo зa cтaбилнa цeнтpaлa зaгyбиxa cвoятa знaчимocт пo вpeмe нa пaндeмиятa. Kopпopaтивнaтa ĸyлтypa вeчe нe e cвъpзaнa c oфиca. Oнлaйн oтзивитe зa paбoтнитe мecтa нa cлyжитeлитe зaпoчнaxa дa изигpaят ocнoвнa poля в НR пoдxoдa нa paбoтoдaтeля. Koмпaниитe, ĸoитo изпoлзвaт дaннитe зa нacтpoeниeтo нa cлyжитeлитe ĸaтo бизнec paзyзнaвaнe, щe ce cпpaвят дoбpe пpeз тaзи и cлeдвaщитe няĸoлĸo гoдини. Ceгa тpи фaĸтopa ca нaй-вaжни зa yдoвлeтвopeнocттa нa cлyжитeлитe и ниĸoй oт тяx нe зaвиcи oт oфиca: - тoвa ca yбeдитeлнaтa миcия нa ĸoмпaниятa; "пpoзpaчни" peшeния нa cъпpичacтни лидepи, яceн, paзбиpaeм ĸapиepeн път. И нaй-вaжният бoнyc ĸъм зaплaтaтa e здpaвнoтo ocигypявaнe.

Mнoгo пpoфecии щe cтaнaт нeпoтъpceни. Дaннитe oт Glаѕѕdооr пoĸaзвaт, чe в CAЩ пpeз 2020 г. oфepтитe зa paбoтa в cфepaтa нa ycлyгитe, oбpaзoвaниeтo, aдминиcтpaтивнитe oфиcи, poлитe в тъpгoвиятa и "oтлoжeнoтo" здpaвeoпaзвaнe ca нaмaлeли възмoжнo нaй-мнoгo. Hямaшe тъpceнe нa cпeциaлнocти ĸaтo oтoлapингoлoг, oфтaлмoлoг, мeниджъp нa cъбития, гoтвaч, cтилиcт и дopи yнивepcитeтcĸи пpoфecop.

Cpeднocpoчни тeндeнции: 2030-2050

Cпeциaлиcтът пo чoвeшĸи pecypcи и cтpaтeг зa пpидoбивaнe нa тaлaнти Шaнън Гaйдoc, ĸaтo чacт oт нeйния инфopмaциoнeн пpoeĸт Тhе 2050 Рrојесt, пocoчвa чeтиpи тeндeнции, ĸoитo (в дoпълнeниe ĸъм paзвитиeтo нa тexнoлoгиитe) щe пoвлияят зa близĸoтo бъдeщe нa пaзapa нa тpyдa:

Cтapeeнe нa нaceлeниeтo. Eĸcпepтитe пpoгнoзиpaт, чe бeзпpeцeдeнтнoтo cтapeeнe нa xopaтa щe ce oтpaзи финaнcoвo и cтpyĸтypнo нa пaзapa нa тpyдa в paзвититe cтpaни. Cпopeд OOH (Wоrld Рорulаtіоn Рrоѕресtѕ) дo 2050 г. вceĸи шecти чoвeĸ в cвeтa щe бъдe нaд 65 (16%), oт ĸoитo вceĸи чeтвъpти e житeл нa Eвpoпa и Ceвepнa Aмepиĸa. Hyждитe oт гpижи зa възpacтни xopa щe ce yвeличaт знaчитeлнo. Бpoят нa "caндвичитe" (xopa, ĸoитo ce гpижaт eднoвpeмeннo зa дeцa в ĸoлeж и poдитeли) щe ce yвeличaвa c yвeличaвaнe нa пpoдължитeлнocттa нa живoтa. Bcичĸo тoвa щe пoвлияe нa нaчинa нa paбoтa нa xopaтa, инoвaциитe и бpoя нa мeдицинcĸия пepcoнaл. Koмпaниитe щe тpябвa дa взeмaт пpeдвид пpидoбивĸитe и oбeзщeтeниятa зa гpижи в cвoитe пoлитиĸи пo зaeтocттa.

Училищнитe пpoгpaми в cвeтoвeн мaщaб изocтaвaт oт тexнoлoгиитe. 65% oт днeшнитe yчeници щe бъдaт зaeти нa paбoтни мecтa, ĸoитo вce oщe нe cъщecтвyвaт. Taзи тeндeнция щe yнищoжи нaпълнo тpaдициoнния мoдeл нa диплoмиpaнe и пocлeдвaщa paбoтa в eднa и cъщa oблacт в пpoдължeниe нa дeceтилeтиe. Бъдeщoтo paбoтeщo пoĸoлeниe щe тpябвa нeпpeĸъcнaтo дa ce yчи.

Унивepcитeтcĸoтo oбpaзoвaниe щe зaгyби cвoятa cтoйнocт в близĸo бъдeщe. Oчaĸвa ce тpaдициoннoтo yнивepcитeтcĸo oбyчeниe дa нaмaлee cлeд 2025 г. пopaди пo-ниcĸитe oбpaзoвaтeлни изиcĸвaния в мнoгo ĸoмпaнии. Bcъщнocт opгaнизaции ĸaтo Gооglе и Fасеbооk вeчe ca пpepaзглeдaли дocтa длъжнocтни xapaĸтepиcтиĸи, пpeмaxвaйĸи изиcĸвaниятa зa виcшe oбpaзoвaниe.

Tpyдoвa пeнcия или Wоrktіrеmеnt. Ocтapявaнeтo нa нaceлeниeтo нa плaнeтaтa щe изпpeвapи пpexoдa нa вoдeщитe дъpжaви ĸъм иĸoнoмиĸaтa нa изĸycтвeния интeлeĸт (АІ) и cъщecтвyвa pиcĸ пeнcиoннитe cиcтeми дa ce "пoтoпят". Kpизaтa c пeнcиoннитe нaтpyпвaния oзнaчaвa, чe "тpyдoвaтa пeнcия" зaплaшвa дa зaмeни пeнcиятa зa ocигypитeлeн cтaж, ĸoeтo oзнaчaвa, чe пo финaнcoви пpичини ниĸoгa нямa дa мoжeтe дa ce пeнcиoниpaтe и щe живeeтe oт зaплaтa дo зaплaтa.

Дългocpoчни тeндeнции: 2035-2050

B cтaтия зa изĸycтвeния интeлeĸт в Cтaнфopдcĸaтa eнциĸлoпeдия нa филocoфиятa aвтopитe пpoгнoзиpaт, чe в дoпълнeниe ĸъм aвтoмaтизaциятa, АІ щe ycпee дa cъздaдe и няĸoи мoдифициpaни cъщecтвa. Poбoтиĸaтa и пoдoбни cъщecтвa, cъздaдeни c oглeд нa нaшитe нyжди, щe бъдaт изпoлзвaни в гoлям мaщaб зa paбoтaтa, ĸoятo в мoмeнтa ce извъpшвa oт xopaтa. Дългocpoчнитe тeндeнции cъщo ca cвъpзaни c пpexoдa нa cтpaнитe ĸъм cтaдия нa АІ иĸoнoмиĸa. Учeнитe пpoгнoзиpaт, чe тexнoлoгиятa зa изĸycтвeн интeлeĸт мoжe дa изocтpи нepaвeнcтвoтo cpeд xopaтa пo cвeтa.

Haпpимep, pиcĸoвият инвecтитop Aлeĸcaндъp Πepec Kacapec cмятa, чe oбщecтвoтo вeчe e paздeлeнo нa тpи ĸaтeгopии:

- инoвaтopи;

- пoтpeбитeли;

- "тexнoлoгичнo бeзpaбoтeн".

Чpeз пaзapнaтa cиcтeмa нoвaтopи ĸaтo Илoн Mъcĸ, Tpaвиc Kaлaниĸ и дpyги щe мoгaт дa пoлyчaт пo-гoлямaтa чacт oт бoгaтcтвoтo, cъздaдeнo oт инoвaтивнитe тexнoлoгии, вĸлючитeлнo изĸycтвeн интeлeĸт, ĸoeтo щe им пoзвoли дa cтaнaт oщe пo-бoгaти. Πoтpeбитeлитe, т.e. oбщecтвoтo ĸaтo цялo, щe ce възпoлзвaт oт пoвишeнaтa пpoизвoдитeлнocт и пo-ниcĸитe paзxoди зa cтoĸи.

Ho xopaтa, чиятo paбoтa щe бъдe aвтoмaтизиpaнa, щe ce cблъcĸaт c бeзpaбoтицa. "Texнoлoгичнo бeзpaбoтнитe" щe зaгyбят cпocoбнocттa дa пeчeлят дoxoди, ĸoeтo щe cъздaдe oщe пo-гoлямo нepaвeнcтвo в oбщecтвo, в ĸoeтo oбщитe дoxoди ce yвeличaвaт.

Дългocpoчнo peшeниe нa нepaвeнcтвoтo щe ce ĸpиe нe caмo в дaнъчнoтo oблaгaнe, нaпpимep, нo и в cъздaвaнeтo нa пoдxoдящa oбpaзoвaтeлнa cиcтeмa и мopaлнaтa гoтoвнocт нa xopaтa зa yчeнe пpeз цeлия им живoт.

21.03.2023

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕЛЕН ПАКТ: ЕС ПОСТИГА СЪГЛАСИЕ ЗА ПО-СТРОГИ ПРАВИЛА ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Европейската комисия приветства постигнатото предварително споразумение между Европейския парламент и Съвета за реформиране и укрепване на Директивата на ЕС за енергийната ефективност. Това споразумение бележи още една стъпка към завършването на пакета Подготвени за цел 55 за изпълнение на Европейския зелен пакт и плана REPowerEU. Той отново показва решимостта на ЕС да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г.

За първи път на принципа енергийната ефективност на първо място се предоставя правна сила с ясно изискване държавите от ЕС да вземат предвид енергийната ефективност при вземането на решения в областта на политиката, планирането и големите инвестиции в енергийния сектор и извън него.

Споразумението включва първото по рода си определение на ЕС за енергийна бедност. Сега държавите членки ще трябва да прилагат приоритетно мерки за подобряване на енергийната ефективност сред хората, засегнати от енергийна бедност, уязвимите клиенти, домакинствата с ниски доходи и, когато е приложимо, хората, живеещи в социални жилища. Преразгледаните правила поставят по-силен акцент върху намаляването на енергийната бедност и предоставянето на повече права на потребителите, включително създаването на обслужване на едно гише за техническа и финансова помощ и извънсъдебни механизми за уреждане на спорове.

Споразумението определя цел на ЕС за енергийна ефективност от 11,7 % за 2030 г., което надвишава първоначалното предложение на Комисията Подготвени за цел 55. Тя изисква от държавите членки на ЕС колективно да осигурят допълнително намаляване на крайното и първичното енергийно потребление в сравнение с прогнозите за потреблението на енергия, направени през 2020 г.

Съгласно предварителното споразумение задължението за годишни икономии на енергия почти се удвоява, за да се осигури непрекъснат напредък. От страните от ЕС ще се изисква всяка година да постигат нови икономии в размер на средно 1,49 % от крайното потребление, от 2024 г. до 2030 г., в сравнение с настоящото равнище от 0,8 %. Те постепенно ще трябва да достигнат 1,9 % до края на 2030 г. Това е важен инструмент за стимулиране на икономиите на енергия в секторите на крайното потребление като сградите, промишлеността и транспорта.

Преразгледаните правила също така възлагат по-голяма отговорност на публичния сектор за повишаване на енергийната ефективност. Публичните органи ще трябва систематично да вземат предвид изискванията за енергийна ефективност при възлагането на обществени поръчки за продукти, услуги, сгради и строителни работи. Въвежда се нова годишна цел за намаляване на потреблението на енергия с 1,9 % за публичния сектор. Задължението на държавите от ЕС да санират всяка година поне 3 % от разгънатата застроена площ на сградите, притежавани от публичната администрация, вече обхваща и регионалното и местното равнище.

Фирмите ще бъдат насърчавани да бъдат по-енергийно ефективни съгласно преразгледаната директива. Първо, системите за енергийно управление ще се превърнат в задължение по подразбиране за големите потребители на енергия. Всички предприятия, включително МСП, които надвишават 85 TJ годишно потребление на енергия, ще трябва да въведат система за управление на енергията. В противен случай те ще бъдат подложени на енергиен одит (ако годишното им потребление надвишава 10 TJ). За първи път се въвежда и схема за докладване на енергийните характеристики на големите центрове за данни.

Съгласно договорените правила държавите от ЕС ще трябва да насърчават местните планове за отопление и охлаждане в големите общини с население над 45,000 души. Освен това с преразгледаното определение за ефективни районни отоплителни и охладителни системи минималните изисквания ще бъдат постепенно променени, за да се гарантира напълно декарбонизирано снабдяване с районни отоплителни и охладителни системи до 2050 г. Подкрепата за нови високоефективни когенерационни агрегати, използващи природен газ и свързани с районни отоплителни системи в ефективни районни отоплителни и охладителни системи, ще бъде възможна само до 2030 г., докато всяко друго използване на изкопаеми горива ще бъде забранено за нови мощности за производство на топлинна енергия в такива системи.

Следващи стъпки

Предварителното споразумение сега изисква официално приемане от Европейския парламент и Съвета. След като приключи този процес, новото законодателство ще бъде публикувано в Официален вестник на Съюза и ще влезе в сила.

21.03.2023

КАК ДА ИЗБЕГНЕМ ДЪЛГОВА СПИРАЛА – КОГАТО ЗАПЛАТАТА НЕ СТИГА ДА ПОКРИЕМ РАЗХОДИТЕ СИ

Вече сме обсъждали темата за кредита до заплата и кога (не) е добра идея да го използваме. Основното правило при бързите кредити е те да бъдат изключение, а не да се превръщат в обичайна практика за излизане от затруднено финансово положение.

Но как да постъпите, ако заплатата системно не ви достига? Вземането на един кредит, с който да покриете друг, може да ви вкара в дългова спирала, от която трудно ще се измъкнете. Същото обаче може да се случи и с натрупването на заеми към вашите близки.

Заемите от приятели и роднини също са „нож с две остриета“. Въпреки че при тях (вероятно) няма лихви, историята познава немалко случаи, в които близки хора си развалят отношенията дори заради дребни суми. Затова е добре да се придържате към максимата: „Чисти сметки – добри приятели“. Ето какви са алтернативите:

Поискайте увеличение на заплатата

Ако настоящата ви работа ви харесва и единственият ѝ минус е недостатъчното заплащане, то може би е дошъл моментът да поискате увеличение на заплатата. Насрочете среща с мениджъра си, за да обсъдите възможностите за растеж и развитие във фирмата. Трябва предварително да обмислите своите искания и ясно да изложите на шефа си какво можете да дадете в замяна. Бъдете отворени към идеята не само за увеличение на заплатата, но и за повишение на нова позиция.

Потърсете нова работа

Понякога колкото и опити да правите може да не получите желаното увеличение на трудовото ви възнаграждение. Ако заплатата системно не ви достига, вероятно е време да помислите за търсене на нова работа. Когато кандидатствате, винаги изтъквайте натрупания си опит и се стремете към предложение за по-добра заплата. Понякога за това може да ви помогнат курсове за повишаване на квалификацията. А може и да се преквалифицирате към по-добре платена сфера, но имайте предвид, че започването от нулата винаги е по-трудно.

Потърсете допълнителен доход

Обичате работата си, защото ви дава голяма лична реализация и ви носи удовлетворение, въпреки че не ви се отплаща подобаващо? Тогава помислете как да спечелите допълнителен доход – независимо дали под формата на започване на допълнителна работа, стартиране на собствен бизнес или пасивни инвестиции. Плюсовете на допълнителните доходи са, че вие определяте кога, как и колко. Няма преговори с шефа, липсва и ограничение на идеите. Позволете на креативността си да работи за вас и мислете „извън кутията“.

Не се страхувайте да задавате въпроси

Когато става въпрос за пари, хората често избягват да говорят за тях, защото темата ги кара да се чувстват неудобно. Това се отнася както за тези, които нямат, така и за онези, които имат. Но за да управлявате по-добре финансите си, трябва да се научите да търсите съвети от хора, които имат повече опит. Това ще ви помогне да проучите различни идеи и стратегии за ефективно управление на вашите финанси. Дори можете да получите безплатна финансова консултация за управление на личните средства.

Създайте бюджет и се придържайте към него

Всеки финансов консултант ще ви даде един основен съвет – направете си бюджет, следвайте го и правете корекции, докато не започне да работи във ваша полза. Бюджетът трябва да очертае съотношението между вашите разходи и приходи – така че да можете да планирате разходите си и да ограничите преразхода. Научаването да харчите парите си по-осъзнато ще ви помогне да напреднете във финансов план. След като контролирате бюджета си, ще сте в по-добра позиция да гарантирате, че навиците ви за харчене отговарят на целите ви за спестяване.

Поставете си спестовни цели

И в този ред на мисли – една от най-важните стъпки е определянето на вашите краткосрочни и дългосрочни цели за спестяване. Финансовите цели са мястото, където искате да бъдете благодарение на парите си през следващите 5, 10 и 20 години. Какво искате да постигнете? Колко време ще отнеме? Какви са стъпките за реализация? Запишете целите си и ги поставете на видно място, за да ви служат като напомняне и мотивация. Само когато имате ясна визия, ще можете да правите финансови ограничения в името на вашата мечта.

Доходи – Спестявания = Разходи, вместо Доходи – Разходи = Спестявания

Пренареждайки уравнението, ние всъщност даваме приоритет на спестяванията пред разходите. Това означава, че в момента, в който изтеглим заплатата си, ние разпределяме парите за спестявания и харчим всичко, което е останало след това. Това ограничава ненужното харчене – трябва да се научите да казвате „не“ на неща, от които не се нуждаете. Управлението на вашите финанси изисква много търпение и упорит труд, но тези ежедневни „жертви“ определено ще ви компенсират в дългосрочен план. Ако постоянно работите върху това, финансовото ви състояние ще ви осигури спокойствие и ще разшири възможностите ви за решения, които имат голям ефект върху качеството на вашия живот.

Променете начина си на живот

По правило разходите за вашия начин на живот нарастват с развитието на живота. Тъй като семейството ви расте и нуждите ви се променят, сумата пари, от която се нуждаете, за да финансирате начина си на живот, нараства. Големите домакински покупки, нуждите на децата, наем/ипотека и всякакви други месечни разходи могат да се натрупат, особено ако харчите повече, отколкото спестявате. Ако често се озовавате в преразход, може би е време да помислите за по-бюджетни покупки – например дрехи и уреди втора употреба. В някои сайтове за обяви и групи в социалните мрежи има дори вещи, които се подаряват.

20.03.2023

ТЕХНИКИ ЗА УСПЕХ: ТЕОРИЯТА НА СТИВ ДЖОБС ЗА ЩАСТИЕТО

Шест години преди да си отиде от този свят Стив Джобс изнесе реч, която продължава да отеква и до днес.

„Времето ви е ограничено, затова не го пилейте, живеейки живота на някой друг“, беше посланието на покойния съосновател на Apple към випускници от Станфордския университет през 2005 г., малко след като беше диагностициран с рак на панкреаса и бе разбрал, че му остават между три и шест месеца живот.

Изправен пред собствената си тленност той е осъзнал значението на това човек да живее възможно най-добрия живот, който може да има. Той успя да предаде това послание на випускниците и на останалия свят, който го слушаше.

Посланието на Джобс накара много хора да се замислят относно нещата, които наистина имат значение в собствения им живот. И до ден днешен, когато слушаме тази реч, ние изпитваме нужда да се погледнем в огледалото и да си зададем въпроси, вдъхновени от Джобс. Всички ще бъдем по-щастливи, ако от време на време търсим отговори на тези три въпроса:

Живея ли живота, който искам? Работя ли това, което искам?

След като е чул диагнозата, Джобс е започнал да живее всеки ден, сякаш той ще му бъде последен. Идеята за ограниченото време, с което всеки един от нас разполага на тази земя, няма за цел да ни прави унили. Напротив, тя ни дава сила да използваме това ценно време по възможно най-смисления начин.

Джобс наричаше момента, в който се е изправил лице в лице със смъртта, „най-важният инструмент, който някога съм срещал, за помощ при правенето на големите избори в живота“. Почти всичко, казваше той, нашите страхове, провали и нашата гордост, „изчезват пред лицето на смъртта, оставяйки само това, което е наистина важно“.

Ако днес беше последният ден от живота ми, щях ли да искам да правя това, което ще правя днес?

Това е въпрос, който Джобс казваше, че си е задавал всеки ден, докато буквално е стоял пред огледалото си, след като е получил диагноза за терминално заболяване.

„Когато отговорът е „не“ твърде много дни подред, знам, че трябва да променя нещо.“ Ако си задавах същия въпрос всеки ден през този етап от моя живот и кариера, отговорът щеше да бъде категорично „да!“, споделяше покойният съосновател на Apple.

Призоваваме ви да направите същото. Бъдете готови да си зададете същия въпрос, когато започнете деня си. Обърнете внимание на това, което ви предстои и на чувствата, които то ви кара да изпитвате. Ако сте верни на себе си, може да е плашещо да признаете, че не живеете живота, който искате, но това е единственият начин да се насочите към преследването на нещо ново - нещо, което може да е вашето истинско призвание.

Правя ли това, което обичам?

Както Джобс обясняваше, да живееш живота на някой друг означава да прахосваш твоя собствен. Вместо това той ви призоваваше да намерите ролята, която вие е писано да изпълните.

„Трябва да намерите това, което обичате. ... Работата ви ще запълни голяма част от живота ви и единственият начин да бъдете наистина удовлетворени е да вършите това, което вярвате, че е страхотна работа. И единственият начин да вършите страхотна работа е да обичате това, което правите“, казваше той.

Изследване, публикувано в Harvard Business Review, заключава, че за да бъдат напълно ангажирани и щастливи, хората трябва да чувстват, че работата им има значение и че техният принос помага за постигането на нещо важно.

Когато хората намерят цел в работата си и обичат това, което правят, това не само ще ги направи по-щастливи, но и ще повиши продуктивността им.

20.03.2023

БНБ С ПРОГНОЗА ЗА ИНФЛАЦИЯТА У НАС

Въз основа на очакванията на мениджърите за продажните цени, на допусканията ни за изменението на цените на суровините на международните пазари и в условията на пазара на труда, прогнозираме инфлацията през първото шестмесечие на 2023 г. да следва тенденция към плавно забавяне. Това сочи прогнозата на БНБ, се казва в изданието „Икономически преглед“.

Фактори, които се очаква да продължат да оказват проинфлационно влияние, са прогнозираният съществен растеж на разходите за труд на единица продукция и на частното потребление, запазването на висока инфлация при промишлените стоки в основните търговски партньори на България, както и отпадането на някои от въведените от правителството фискални мерки. Инфлацията при храните се повиши до 25% през декември 2022 г. (спрямо 8.1% в края на 2021 г.).

Тази група имаше най-голям положителен принос за общата инфлация, което се дължеше както на преработените, така и на непреработените храни. В групата на непреработените храни беше регистрирано повишение на цените от 22.3% на годишна база през декември 2022 г. (спрямо 6.0% през декември 2021 г.), се посочва в анализа.

Най-голям принос за поскъпването на непреработените храни имаха подгрупите „месо и месни продукти“ и „плодове и зеленчуци“, което може да се обясни с по-високите цени на вноса на тези продукти, както и с повишените разходи за местно производство в съответствие с поскъпването на продуктите и услугите, използвани за междинно потребление в селското стопанство. Годишната инфлация в групата на преработените храни достигна 26.3% през декември 2022 г. (при 9.2% в края на 2021 г.). Най-голям положителен принос имаше подгрупата „мляко, млечни продукти и яйца“, следвана от „хляб и зърнени храни“ и „захар и шоколадови изделия“. Поскъпването на изброените храни се определяше от възходящата динамика на цените на вноса, както и от растежа на цените на производител в преработващата промишленост в условията на съществено поскъпване на селскостопанската продукция в страната и по-високи разходи на фирмите за заплати, електроенергия, горива и други материали, подчертават от БНБ.

Относно доходите от банката отчитат, че приходите на домакинствата в номинално и реално изражение са продължили да се повишават. „Полученият общ доход на домакинствата в номинално изражение нарасна с 21.1% на годишна база през третото тримесечие на 2022 г., като основен принос за повишението имаше увеличението на пенсиите, следвано от растежа на доходите от работна заплата. Увеличение на годишна база през третото тримесечие на 2022 г. беше отчетено и при приходите на домакинствата от изтеглени спестявания, докато размерът на получените заеми и кредити се понижи на годишна база.

В реално изражение годишният растеж на общия доход на домакинствата също се ускори през третото спрямо второто тримесечие на 2022 г. и достигна 5.1%.

Доходите от пенсии се повишиха с 25% на годишна база в реално изражение през третото тримесечие на 2022 г., докато приходите от работна заплата в реално изражение се понижиха за второ поредно тримесечие с 3.9% на годишна база. По-силното нарастване на общия доход на домакинствата в реално изражение при спад на приходите от работна заплата, които имат основен дял в общия доход, се дължеше на увеличението на алтернативните източници на приходи за домакинствата, като пенсии, доходи от собственост, приходи от продажби и социални помощи.

В съответствие с по-силното нарастване на общия доход растежът на реалния разполагаем доход на домакинствата също се ускори до 6.7% на годишна база през третото тримесечие на 2022 г. при годишно повишение от 4.3% през второто тримесечие на годината“, пише в анализа.

От БНБ очакват през първата половина на 2023 г. отслабване на икономическата активност, за което ще допринася както прогнозираното понижение на запасите в икономиката, така и очакваният по-слаб износ на стоки вследствие на влошаващата се глобална икономическа обстановка и на специфични за България фактори.

17.03.2023

ТЕХНИКИ ЗА УСПЕХ: БЕЗ ПОВЕЧЕ БЪРНАУТ

Когато става дума за ръководене, работа и живот, всички изпитваме стрес, но има начини да се борим с него и да избегнем прекомерните му нива, при които се стига до бърнаут. Можете да опитате да направите четири промени в мисленето си, които могат да ви помогнат да избегнете стреса и да ви направят по-ефективни:

Дайте приоритет на грижата за себе си

Отделете време за дейности, които подхранват ума, тялото и духа ви, като например упражнения, медитация или прекарване на време с любимите хора. Това може да ви помогне да презаредите енергията си и да поддържате умственото и емоционалното си благополучие, което от своя страна ще направи справянето със стреса по-ефективно.

Не се подлагайте на допълнително напрежение

Освободете се от перфекционизма и стремежа към постоянни високи постижения. Научете се да разпознавате кога сте твърде строги със себе си. В резултат на това можете да намалите натоварването, на което сами се подлагате. Това може да ви помогне да се справите по-ефективно със стреса и да избегнете бърнаут.

Променете мисленето си

За да бъдете гъвкав като лидер, трябва постоянно да променяте гледната си точка. Същото важи и за стреса. Когато гледате на ситуация като на проблем, който трябва да бъде решен, може да се почувствате по-мотивирани да намерите решение; може да повярвате, че нещата са под ваш контрол. Тази промяна в перспективата може да ви помогне да управлявате стреса и да избегнете прегаряне. Освен това, виждането на ситуация като проблем, вместо като заплаха, може да намали нивата на стрес.

Разберете какви са вашите граници

Важно е лидерите да знаят до къде точно се простират техните възможности, защото опитите да направите всичко сами може да бъдат непосилни и да доведат до бърнаут. Вместо това е по-добре да бъдете честни със себе си и с другите относно това, което можете и не можете да направите, и съответно да поискате помощ, когато имате нужда от нея. Това може да ви помогне да управлявате по-ефективно работните си отговорности и натоварване, а също така може да насърчи чувството за сътрудничество и подкрепа във вашия екип. Ако нямате възможност или време да направите нещо, бъдете искрени със себе си и помолете за помощ.

Тези четири промени в начина на мислене могат да ви помогнат да се справите по-добре със стреса и да избегнете бърнаут, връщайки на фокус вашата цел и давайки повече яснота върху това, което искате да постигнете в действителност.

17.03.2023

СПАД В БРОЯ НА ОБЯВИТЕ ЗА РАБОТА

Спад в броя на обявите за месец февруари спрямо година по-рано отчита кариерният сайт "Джоб Тайгър" (JobTiger) в месечния си анализ на динамиката на пазара на труда в страната.

В края на февруари предложенията за работа във водещите сайтове за работа са около 46 300, което е с 300 повече спрямо януари, но на годишна база се наблюдава спад в броя им - с около 2500 по-малко от февруари 2022 г., се посочва в съобщението. 

Спад на предложенията през февруари има в повечето сектори. Изключение прави "Хотелиерство и ресторантьорство", при който постепенно стартира активният период за набиране на кадри. Обявите в него са нараснали с 1200 или 19 процента ръст спрямо предходния месец.

Минимален ръст се отчита и в секторите "Производство" (140 предложения повече) и "Строителство" (60 предложения повече), като и при двата нарастването е с по два процента.

При останалите сектори обаче броят на обявите е намалял. Най-голям е спадът в сектора "Търговия и продажби" (450 предложения по-малко, 4 процента спад). В анализа от януари в този сектор имаше голям ръст на обявите (+4600). 

След него се нареждат секторите "ИТ" (320 предложения по-малко, 6 процента спад), "Маркетинг и реклама" (230 предложения по-малко, 14 процента спад), "Здравеопазване и фармация" (220 предложения по-малко, 10 процента спад), "Административни и обслужващи дейности" (190 предложения по-малко, 4 процента спад), "Логистика и транспорт" (40 предложения по-малко, 1 процент спад) и "Счетоводство, одит, финанси" (30 предложения по-малко, 1 процент спад).

Секторът "ИТ" отбелязва най-голям спад при обявите за работа на годишна база. Предложенията в него са с 2600 по-малко от февруари 2022 г., което е спад от 34 на сто. 

Годишен спад е отчетен и в секторите "Маркетинг и реклама" (-14 процента), "Административни и обслужващи дейности" (-6 процента), "Хотелиерство и ресторантьорство" (-4 процента) и "Счетоводство, одит, финанси" (-2 процента). 

С ръст на годишна база са секторите "Логистика и транспорт" (десет процента), "Търговия и продажби" (осем процента), "Строителство" (седем процента), "Здравеопазване и фармация" (пет процента) и "Производство" (три процента).

По-малко предложения са отправени и за работа от вкъщи и/или дистанционна работа през февруари - пет на сто. Техният брой е 4600 и са с близо 260 по-малко от януари. Основна причина за спада им е по-малкият брой предложения в секторите "ИТ", "Административни и обслужващи дейности" и "Търговия и продажби".  Разпределението на тези предложения е: 62 процента в секторa "ИТ", следвани от "Административни и обслужващи дейности" (14 процента), секторите на аутсорсинг индустрията (12 процента) и "Търговия и продажби" (6 процента).

Според разбивката в анализа на кариерния сайт общият брой на обявите във водещите областни градове е намалял с два процента. Дялово най-много са обявите в столицата - 44 процента, следвана от Пловдив (десет процента), Варна (девет процента), Бургас (4 процента) и Русе и Стара Загора с по три процента.

Увеличение с 4 процента има при обявите за работа за бежанци – 2300, което е шест процента от всички обяви.

16.03.2023

ПРЕМИЕРЪТ НА РУМЪНИЯ НАЗНАЧИ AI-АСИСТЕНТ ЗА СЪВЕТНИК

Румънският премиер Николае Чука представи робот на име ION, надарен с изкуствен интелект, и го назначи за свой съветник. Министър-председателят подчерта, че ION е румънски проект, разработен от румънски изследователи. Името му е огледален образ на думата NOI, което на румънски означава „ние“, пише News.ro.

„Той ще получи ролята на почетен съветник на министър-председателя и оценявам, че ще ни помогне да обслужваме по-добре румънските граждани, като информира правителството в реално време за предложенията, проблемите и желанията на румънците“, заяви Чука.

Либералният министър заяви, че най-новият член на обкръжението му – структура, подобна на огледало, със звуков интерфейс, е „първо по рода си международно събитие“, описвайки ION като „първия правителствен съветник, използващ изкуствен интелект“.

„Здравей, ти ми даде живот и сега моята роля е да те отразявам като огледало. Какво трябва да знам за Румъния?“, каза гласът на ION при стартирането.

ION „ще използва технологии и изкуствен интелект, за да улавя мненията в обществото“, като използва „данни, публично достъпни в социалните мрежи“, според правителствен документ, описващ подробно проекта.

Хората в Румъния ще могат също да разговарят с ION на уебсайта на проекта.

„Убеден съм, че използването на изкуствен интелект не трябва да бъде опция, а задължение за вземане на по-информирани решения“, посочва Чука.

Румъния, една от най-бедните страни в ЕС, често е описвана като „Силициевата долина“ на Източна Европа с процъфтяваща сцена на стартиращи предприятия.

16.03.2023

КАК МОЖЕМ ДА ПОГАСИМ БЪРЗ КРЕДИТ ПРЕДСРОЧНО

Бързите кредити стават все по-значителен източник на средства за българите. От онлайн платформата „Ние, потребителите“  дават ценни съвети за хората, които теглят такива заеми.  

„Ако потребителят е имал спешна нужда от пари,  но вече разполага със свободни средства, той трябва да знае, че по всяко време може да погаси заема предсрочно - напълно или частично.  В този случай кредиторът няма право да му изисква лихвите и разходите за оставащата част от срока на договора“, обяснява Габриела Руменова от "Ние, потребителите".

„Кредитополучателят не дължи  обезщетение или неустойка в следните случаи -когато погасяването на заема се извършва в период, през който лихвеният процент по договора за кредит не е фиксиран, погасяването е извършено въз основа на плащане по застрахователен договор, имащо за цел гарантиране връщането на кредита, или договорът е под формата на овърдрафт“, посочва Руменова. 

Във всички други случаи на предсрочно погасяване кредиторът има право на обезщетение. То обаче не може да надхвърля 1% от предсрочно погасената сума по кредита - при оставащ период на договора над една година, и 0,5%  - при оставащ период на договора под една година.

Друго право на потребителя е да се откаже от договора за кредит до 14 дни от сключването му или от деня, в който получи условията по него. В този случай той не дължи неустойки и обезщетение на кредитора, с изключение на направените от него разходи към публични административни органи, които не подлежат на възстановяване.

Важно!

„При упражняване правото на отказ от договора потребителят трябва да изпрати уведомление до кредитора преди изтичане на крайния срок, в който има право да се откаже (14 дни). След това, в срок до 30 дни, трябва да върне на кредитора изтеглената сума плюс лихвата за дните от отпускането на заема до връщането на главницата, като се прилага посоченият в договора лихвен процент. И още нещо важно - правото на отказ важи за заеми над 400 лева, обясняват от "Ние, потребителите". 

15.03.2023

КАК ДА СЕ ВЪЗДЪРЖИМ ОТ ТЕГЛЕНЕ НА БЪРЗИ КРЕДИТИ

Как някои фирми печелят от бързи кредити? Съществува ли болест, наречена "бързи кредити", и как да се излекуваме от нея? Хората ли са виновни, прекалено високите лихви ли са виновни, законите ли са виновни... Къде се корени проблемът?

Не е виновен този, който яде баницата, а този, който му я дава. Пазарът на кредити е една "много голяма баница" в нашата страна, защото буквално се раздават милиарди като заеми. Този сегмент на бързите кредити се разраства с много висока скорост, защото все повече хора предпочитат да изтеглят бързо оборотен кредит, при който не е нужно да доказваш материалните си възможности, съответно – да го върнеш по най-бързия начин.

Обаче така се получава често, че хората теглят – връщат, теглят – връщат, докато не настъпи някакво житейско събитие, което изведнъж прекъсва този кръговрат и това нанася едни непоправими щети в последствие на длъжника, защото той става вечен длъжник. В момента, в който спреш да връщаш, други кредитори започват да ти предлагат също кредитиране, ти започваш да рефинансираш, изпадаш в един кръговрат, в който теглиш кредит, за да върнеш предишния си... Цената е твърде висока.

Фирмите за кредити са законни. Друг е въпросът обаче доколко е законен продуктът, който предлагат.

За съжаление законът не е достатъчно добре развит – направиха се промени в Закона за потребителския кредит, които в известна степен ограничиха безграничното олихвяване. Преди това имаше бързи кредити, които достигаха до 200-300% за една година.

Законът е несъвършен и непълен и дава възможност за редица заобикаляния. Затова съдът е този, който в момента дописва закона и сигурно на година се издават хиляди решения, с които се установява, че длъжникът не дължи толкова пари на кредитора...

15.03.2023

РУМЪНИЯ НИ ОТМЪКНА БАНИЦАТА, НЯМА ВРЪЩАНЕ НАЗАД

Така наречената „Добруджанска баница“ ще бъде регистрирана като защитен географски продукт на Румъния, а не на България, съобщава телевизия Диджи 24.

Стъпките за европейско признаване на този продукт започват през 2017 г., а през май 2019 г. досието е изпратено на Европейската комисия в електронната система "eAmbrosia". Заявлението е публикувано в Официален вестник на ЕС през февруари 2021 г., като впоследствие България представя мотивирано възражение. През юли 2021 г. Европейската комисия кани двете страни на консултации, припомня предисторията на спора телевизия Диджи 24.

Географските означения защитават продуктите срещу злоупотреба или имитация на регистрираното наименование и гарантират истинския произход на продукта пред клиентите. Тези правила гарантират, че всички производители във въпросния географски район имат колективни права върху продукта, при условие че са изпълнени определени изисквания, пояснява ЕС на официалния си сайт.

След близо две години „решителна съпротива“ на съседите на юг от Дунава, Румъния спечели правото върху защитено географско означение на „Добруджанската баница“, съобщава румънската телевизия Диджи 24. Сега Румъния ще получи европейско признание чрез регистрацията на продукта с всички произлизащи от това права за неограничен период от време.

"Противопоставянето на България се основава на общата история на региона Добруджа, която включва и територия в България, а нашите съседи се противопоставят решително и трайно в продължение на почти две години", заяви пред Аджерпрес Йонуц Дяконяса, съветник в министерството на земеделието. Той уточни, че България ще получи право да използва наименованието, но само на местно ниво, в региона на юг от окръг Констанца и без признаване като защитено географско означение за период от 10 години, въпреки че първоначално е поискала 15 години. Българските съседи също така няма да могат да изнасят продукта с наименование, преведено на румънски език като "Добруджанска баница", заяви съветникът в министерството на земеделието.

До момента Румъния има 10 продукта, признати по европейските схеми за качество, от които девет са защитен географски продукт. Това са сливов маджун от Тополовени, салам от Сибиу, пушен Новак от Бърсей, пушена дунавска скумрия, суджуци от Плешкой, сирене „Телемя“ от Сибиу, кашкавал от Съвени, салата от хайвер на щука от Тулча, традиционна салата от хайвер на шаран. Сиренето „Телемя от Ибънещ“ е със защитено наименование за произход.

Същевременно на европейско равнище са регистрирани и румънски спиртни напитки, съответно в категорията плодови спиртни напитки и винени спиртни напитки.

На ниво министерство на земеделието и развитието на селските райони се провеждат конкретни действия, насочени към регистриране на продукта "Пелин“", произвеждан в категорията на ароматизираните напитки, в европейските системи за качество. Седем други продукта, подадени за регистрация, са в напреднал стадий, информира още Диджи 24.

14.03.2023

СМЯНА НА КАРИЕРАТА - КАКВИ СА ПЛЮСОВЕТЕ?

Професионалният живот е дълго пътуване в неизвестното. Дори да работим на прекрасно място, със страхотни колеги и да се чувстваме ценени, рано или късно идва ново предизвикателство, нова възможност да продължим напред. Да развиваме умения, избягвайки застоя и професионалното изхабяване, е основният мотив да правим промени в кариерното си развитие. Никой не би отказал по-добра, по-смислена и по-възнаграждаваща работа. Колкото повече знания и способности влагаме, толкова по-добра и високоплатена позиция ще заемем.

Все пак, човек сменя работата си, за да е по-щастлив, нали така? Дори да говорим за малка стъпка, като например преместване на друга позиция в същата компания, или за голям скок - смяна на длъжността, сферата и населеното място, винаги плюсовете са повече от минусите. В статията са представени най-важните от тях, както и как да ги превърнете в предимство.

Започвате начисто

Смяната на кариерата е нормална практика в съвременния свят и никой не твърди, че човек е обречен да работи едно и също, докато се пенсионира. Тъкмо обратното - пазарът на труда е отворен, динамичен и оперира отвъд граници и континенти. С правилното резюме и шаблон на CV, изтъкващ вашите силни страни, може да очаквате много врати да се отворят и скоро да започнете работата, която толкова искате. Или която ще ви изненада.

С нея ще дойдат свежестта, ентусиазмът и енергията от промяната. Започвате свой бизнес? Заемате нова позиция с възможност за задгранични пътувания? Започвате работа с голям клиент? Щом е ново, винаги е интересно - и определено ще ви накара да забравите стреса, умората и скуката. Ще срещнете различни хора извън зоната ви на комфорт, ще опознаете места и култури, и ще се вдъхновите да преоткриете себе си. Навярно и бързо ще се убедите, че може да правите неща, които не сте очаквали. И е твърде вероятно те да ви харесат.

Откривате своя път

Въпреки стотиците книги за взаимопомощ и съвети как да намерим работата на мечтите си, ясно е, че универсална рецепта няма. Кариерното развитие е индивидуален процес, който зависи не само от знанията и опита, но и от човешките ви качества. Затова не търсете готови решения - те може и да са сработили за някого, но при вас може да е точно обратното. Отърсете се очакванията какво трябва или не трябва да се случи в първата седмица, месец или година.

И не се подвеждайте по мненията, че възрастта е порок. Няма такова нещо като твърде млад за висока позиция или твърде стар за друго работно място. Според различни статистически данни, средно сменяме по 5 - 7 работни места - и единствено вие знаете най-добре кога, къде и как да продължите професионалния си път.

Учите и ставате по-добри

Повечето специалисти по подбор на персонал твърдят, че преместването в нова компания помага да надграждате уменията си. Особено ценни са първите няколко години, когато обикновено научавате най-много. Може би в новия офис работят с различен софтуер или с устройства, които не са ви познати? Или пък прилагат други методи и процеси на производство? Или предприятието се управлява по различен начин?

Докато в миналото уменията и професиите са придобивани за цял живот, сега образованието и обучението са постоянна част от по-динамичния стил на работа. В ерата на изкуствения интелект и дистанционната работа цели професии изчезват бързо, затова е важно да сте в крак с технологиите. Вече е реалистично да си представим как софтуерът може да замени преводачите, дроновете - куриерите, роботите - работниците във фабриките и даже хирурзите. Технологиите не са враг, стига да знаете как да извлече максимума от тях.

Израствате, докато търсите

Дори самото търсене на работа ще ви даде ценни уроци. Това е отличен начин да си сверите часовника с пазара на труда и нуждите на работодателите. Може би ще разберете, че е дошло време да обърнете внимание на онлайн присъствието си, ако сте заети на свободна практика като музикант, журналист или дизайнер.

Или пък ще осъзнаете, че ви липсва сертификат за управление на проекти, какъвто вече имат доста хора от заетите във вашия бранш. Ами ако на интервюто за работа ви попитат за меките ви умения или чуждите езици? Изобщо, търсенето ви поддържа гъвкави и в готовност да грабнете шанса, когато се отвори пред вас.

Живеете по-добре

Трябва да работите, за да плащате сметките и да издържате семейството си? Не, подобно мислене задушава инициативността и ни кара да се чувстваме като в капан. Днес е широко прието, че удовлетворяващата кариера е един от ключовете към щастливия живот. Прекарваме 8 часа на ден на работа - и ако не сме доволни там, то какво ще отнесем вкъщи, когато се приберем при любимите си хора? Стрес, умора, конфликти, напрежение?

Ако не сте щастливи в работната си среда и това ви се отразява в личен план, може би е време за промяна. Защото работата не е просто въпрос на пари, а на качествен и пълноценен живот. Независимо дали се чувствате неудовлетворени в настоящата си работа или просто искате да опитате нещо ново, промяната на кариерата крие много повече ползи, отколкото рискове. Започнете да инвестирате време и енергия за нея още сега.

13.03.2023

ДАВАТ ВАУЧЕРИ НА БЕЗРАБОТНИ

Безработни ще поучават нов вид ваучери за обучение. Това предвижда Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение. Освен досега предоставяните, вече ще се дават и ваучери за обучение  за първа, втора и трета степен на професионална квалификация  или за квалификация по част от професия, за обучение по ключови компетентности, в т.ч. цифрови компетентности.

Нов момент е финансиране на обучения за придобиване на четири нива на цифрова компетентност. Стойността на ваучерите зависи от вида и продължителността на обученията. В проекта са определени конкретни стойности за съответните обучения. В случаите на съфинансиране на стойността на ваучера по ПРЧР от страна на заети лица, изискването ще се определя в критериите за избор на операции.

Лицата, получили ваучер за обучение, ще имат право самостоятелно да избират вида на обучението, неговата продължителност и доставчик на обучение.

Нов момент във ваучерния механизъм е, че за целите на външно и независимо сертифициране на придобитите знания и умения по цифрови компетентности от обучените лица, се създава Единен сертификационен център, чиито функции ще се изпълняват от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към министъра на труда и социалната политика.

Предвидените обучения (базови и средни дигитални умения) следва да стартират в спешен порядък, не по късно от 01.04.2023. Затова и срокът на обществената  консултация е съкратен в рамките на 14 дни.

Ваучери за обучение ще бъдат предоставяни от Агенцията по заетостта на безработни, неактивни и заети лица - представители на съответните целеви групи по Програма „Развитие на човешките ресурси“, Националния план за възстановяване и устойчивост и Фонда за справедлив преход. Лицата, които отговарят на критериите за допустимост, ще подават заявление за предоставяне на ваучер за обучение чрез електронна платформа на Агенция по заетостта.

Ваучерът представлява цифров документ, който ще се създава служебно в електронната платформа на Агенция по заетостта и ще има уникален идентификационен цифров код, който ще позволява неговото индивидуализиране и проследяване.

Агенцията по заетостта ще продължава да поддържа на електронната си страница публичен регистър на предоставените ваучери.

Стойността на ваучерите зависи от вида и продължителността на обученията. В проекта са определени конкретни стойности за съответните обучения, както следва:

За обучения за придобиване на професионална квалификация:

- за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 660 лв.;

- за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа - 1320 лв.;

- за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1980 лв.;

- за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа - 440 лв.;

- за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.;

- за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа - 1237 лв.;

 

За обучения за придобиване на ключови компетентности:

- за обучение по ключова компетентност „Езикова грамотност“ и с продължителност не по-малка от 16 учебни часа - 70 лв.;

- за обучения по ключова компетентност „Многоезикова компетентност“ и с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение - 900 лв.;

- за обучения по ключова компетентност „Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науките, технологиите и инженерството и с продължителност не по-малка от 30 учебни часа - 140 лв.;

- за обучения по ключова компетентност „Цифрова компетентност“:

     ниво (ниво 1 и 2 съгласно DigComp) и с продължителност не по-малка от 55 учебни часа – 330 лв.;

     средно ниво (ниво 3 и 4 съгласно DigComp) и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа - 320 лв.

     напреднало ниво (ниво 5 и 6 съгласно DigComp) и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 390 лв.

     високоспециализирано ниво (ниво 7 и 8 съгласно DigComp) и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа - 420 лв.

- за обучения по ключова компетентност „Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене“ и с продължителност не по-малка от 30 учебни часа - 140 лв.

- за обучения по ключова компетентност „Гражданска компетентност“ и с продължителност не по-малка от 30 учебни часа - 140 лв.

- за обучения по ключова компетентност „Предприемаческа компетентност“ и с продължителност не по-малка от 30 учебни часа - 140 лв.

10.03.2023

УСЛОВИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА ФИНАНСОВИ ЗЛОУПОТРЕБИ

Съгласно новоприетия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, работодателите в публичния сектор с изключение на общините, работодателите в частния сектор с 50 и повече работници или служители и др. са задължени да изградят системи за подаване на сигнали за оповестяваща информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз.

По какъв ред и кой има право да подава тези сигнали?

Защита по този закон се предоставя на сигнализиращо лице от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение.

Сигнализиращо лице по смисъла на този закон е физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в качеството му на:

- работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

- лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;

- доброволец или стажант;

- съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;

- лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;

- кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;

- работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;

- всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст;

- лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал, лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането и юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

Важно е да бъде уточнено, че лицата, които анонимно са подали сигнал не по реда на закона или публично, но анонимно, са оповестили информация за нарушения, като впоследствие са били идентифицирани и са станали обект на репресивни ответни действия, също имат право на защита в определените от закона случаи.

Лице, подаващо сигнал за нарушения, има право на защита, при условие че е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаване. При наличие на тези условията право на защита има и лицето, което подава сигнал за нарушение до институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз.

Работодателите следва да определят един или повече служители, които отговарят за разглеждането на сигнали. Служители, отговарящи за разглеждането на сигнали, може да са длъжностните лица в структурата, натоварени с обработването и защитата на лични данни. Тези служители могат да изпълняват и други дейности, възложени от работодателя, в случай че съвместяването им не води до конфликт на интереси.

Сигналът се подава до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, писмено, включително чрез електронна поща, или устно. Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона, по други системи за гласови съобщения, а по искане на сигнализиращото лице - чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок.

 

Справка:

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

10.03.2023

ЩЕ ВИ ИЗПЛАТЯТ ЛИ ЗАПЛАТА, АКО НЯМАТЕ ДОГОВОР

Работниците и служителите да не се съгласяват да подписват договори с фиктивни условия в тях, тъй като това възпрепятства контролните органи да съберат безспорни доказателства за нарушенията. Това съветват от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ).

В отговор на запитване на БТА от ведомството посочват, че е важно гражданите да подават сигнали своевременно, докато още работят, за да бъдат установени на работното място. Да съдействат на контролните органи, които са длъжни да пазят анонимността на подателите на сигналите, също е един от съветите на ГИТ. От там подчертават, че договорените устно условия за работа също възпрепятстват оказването на адекватна защита.

„Трудовото законодателство гарантира правата на работещите, но никой не може да ги защити по-добре от самите тях“, коментират от инспекцията.

Най-честите сигнали

В Инспекцията по труда често постъпват сигнали от работници, които се оплакват, че не им е платено договореното, след като са работили без трудов договор и са били освободени. От ГИТ посочват, че при такива случаи не може да се извърши контрол, защото реално не могат да установяват, че жалбоподателят полага труд. Те не мога да принудят работодателя да изплати дължимите суми, тъй като няма писмени доказателства, че той наистина ги дължи, обясняват от инспекцията.

„Честа практика са и сигналите за неизплатени възнаграждения след прекратяване на трудовото правоотношение, но при проверките се оказва, че договорената писмено сума е изплатена, а лицата претендират за договорена устно“, коментират още от ГИТ.

Сигналите, които постъпват в Инспекцията по труда, касaят най-вече трудовите правоотношения. Те са свързани със заплащането на труда, с възникването и прекратяването на трудовите правоотношения.

През миналата година контролните органи на Инспекцията по труда са установили 93 954 нарушения, свързани с осъществяването на трудовите правоотношения. Най-често срещаните се отнасят до заплащането на труда, по възникване на трудовите правоотношения и на разпоредбите за разпределението на работното време.

За януари 2023 г. са извършени 3392 проверки, при които са констатирани 18 749  нарушения. Лицата, работещи без трудов договор, през януари 2023 г. са 270. Най-много нарушения се установят в секторите и икономическите дейности, в които се извършват и най-много проверки. Това са строителството, хотелиерството и ресторантьорството, търговията, растениевъдството и животновъдството.

Тези сектори са идентифицирани на база анализи на резултатите от контролната дейност и други анализи като високорискови по отношение прилагането на трудовото законодателство. Съответно в тях се планират мерки за  засилен контрол и се осъществяват най-голям брой проверки спрямо всички икономически дейности, коментират от ГИТ. И уточняват, че повече нарушения се установяват също и в икономически дейности като „Производство на облекло“ и „Производство на хранителни продукти“.

Превенцията за здравословни и безопасни условия на труд

Превенцията на „работата на черно“ и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, особено във високорискови дейности и сектори, са сред ключовите акценти на контрола на Инспекцията по труда. За превенция и ограничаване на „сивата“ икономика ежегодно се планира специална мярка, проверките по която са с акцент върху осъществяване на трудовите правоотношения. Засилено се проверяват търговските обекти, планират се и кампании в обекти със сезонен характер, основно в хотелиерството и ресторантьорството, тъй като рискът от работа без трудови договори в тях също е много висок, отбелязват от ГИТ.

От края на 2022 г. е започнало и увеличение на броя на служителите на Главна инспекция по труда. От инспекцията считат, че назначаването на повече служители с инспекторски правомощия ще допринесе за това да бъдат обхванати повече работни места в повече икономически дейности.

По друга планирана мярка се осъществява периодичен контрол в обекти с високорискови дейности по отношение осигуряването на здраве и безопасност при работа в тях. Това са обекти в добивната промишленост, металообработването, производството и съхранението на боеприпаси и др., които се проверяват задължително поне веднъж в годината.

Гражданите могат сами да оценят работната среда

От края на 2022 г. работещите могат да проверят дали има риск да работят недекларирано чрез специален инструмент за самооценка. Той е разработен по проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“, финансиран от Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 г.

„Ценното на този инструмент е, че ако се установи риск, работещите получават и насоки как да действат, за да бъде отстранен“, коментират от ГИТ. Инструментът е достъпен тук.

Въпросници за самоконтрол са разработени и по друг проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд. Те са свързани с общи изисквания на законодателството, както и със специфични за конкретни сектори и икономически дейности. Тези въпросници се изпращат от инспекторите по труда на работодатели. По преценка на инспекторите по труда и в зависимост от попълнената информация и риска от допускане на нарушения, в дадено предприятие се извършва проверка на място, преди която обаче работодателите отново имат време да отстранят несъответствията. Самото попълване на въпросниците не носи никакъв риск от санкции за тях, но им помага да установят сами коя нормативна разпоредба нарушават и съответно да отстранят нарушението, посочват от ГИТ.

В Инспекцията по труда не смятаме, че всички работодатели допускат умишлени нарушения. В повечето случаи става въпрос за незнание. Затова и правим всичко възможно да подкрепим коректните работодатели в усилията им да спазват закона чрез изпълнението на подобни проекти, коментират от ведомството.

За да повиши информираността на работодателите и работещите за правата и задълженията им относно трудовото законодателство, освен разработеният инструмент за самооценка, инспекцията стартира информационната кампания „Достоен труд – от теб зависи“.

Ако работниците считат, че трудовите им права са нарушени, могат да подават сигнали към Инспекцията по труда или на Горещия телефон на инспекцията 0700 17 670.

09.03.2023

БНБ ВДИГНА ОСНОВНАТА ЛИХВА НАД 2%

Ново повишение на основния лихвен процент обяви БНБ. Считано от 1 март 2023 г., основната лихва става 2.17 на сто. Това е поредното – шесто увеличение от октомври насам. От 1 февруари 2023 г. основната лихва беше увеличена в размер на 1.82 на сто, от 1 януари – до  1,42%, а от 1 декември - на 1.30%. През октомври тя беше определена на 0,49%, а през ноември се повиши до 0,59%. Основният лихвен процент за последно е бил различен от 0,00 на 1 януари 2016 г., когато беше 0,01%.

Стойността на основния лихвен процент има значение, но само при някои ограничени случаи. Най-вече ОЛП се използва за изчисляването на наказателната или законната лихва при забава. Изчисляването се прави, като се добавят 10 процентни пункта към основния лихвен процент.

Заради ръста на ОЛП от 1 януари законната лихва за просрочени парични задължения на граждани, фирми стана 11,42 на сто на година.

У нас лихвата за просрочие се регламентира от Закона за задълженията и договорите и Постановление на Министерски съвет № 426 от 18 Декември 2014 г.

В тях е записано, че т. нар. наказателна лихва, която се прилага към всички публични задължения (данъци, осигуровки, такси и др.), се формира два пъти в годината - на 1 януари и 1 юли, като към базовия процент, който е 10 на сто, се добави размерът на основния лихвен процент, определян от Българската народна банка. Тъй като през януари той е в размер на 1,42 на сто, законната лихва за просрочени парични задължения, която се прилага често и в договори между граждани и фирми, достига 11,42 на сто на година.

08.03.2023

В КОИ СФЕРИ У НАС РАБОТЯТ НАЙ-МНОГО ЖЕНИ

Икономическите дейности у нас, където се наблюдава преобладаващ дял на жените сред заетите, са няколко на брой. В три от тях делът на дамите надхвърля цели 80% от работещите в тези сфери. Икономическите дейности с най-голям относителен дял на заети жени у нас са „Производство на текстил, облекло, обувки” (87% от заетите), „Медико-социални грижи с настаняване и социална работа без настаняване” (84.1%) и „Образование” (80.8%), става ясно от данните на Националния статистически институт.
Сред останалите икономически дейности, където делът на жените е най-висок у нас, попадат още „Хуманно здравеопазване” (78.1%), Финансови и застрахователни дейности” (65.8%), „Хотелиерство и ресторантьорство” (65.6%) и „Юридически, счетоводни, архитектурни и инженерни дейности” (64.9%).

Информацията е изготвена от НСИ по случай Международния ден на жената – 8 март. Започнал като политическо събитие, празникът постепенно става част от културата на много страни по света, пишат от институцията.

През 1975 година, обявена от Организацията на обединените нации за Международната година на жената, 8 март е отбелязан като Ден на жената. Две години по-късно, през декември 1977 г., Общото събрание на ООН със своя резолюция обявява 8 март за Международен ден на жената, който да се чества всяка година от държавите членки, в съответствие с техните исторически и национални традиции.

В България първото публично честване на този ден е с беседи през 1915 г., а като общобългарски празник е въведен в средата на XX век, посочват от НСИ.

08.03.2023

НЕВИДИМИЯТ ПРИНОС НА ЖЕНИТЕ ЗА ИКОНОМИКАТА

Българките, заедно с милиони други жени по света, които са част от поколението "сандвич", грижещо се както за децата си, така и за възрастните си родители, продължават да са сред неизползвания потенциал на икономиките по света. Същевременно тези жени субсидират националните си икономики с безвъзмездния домашен труд и плащат данък "време" за периода на неплатените и неоценените от обществото дейности, в който биха могли да повишават квалификацията и образованието си.  

Това коментира в интервю за БТА проф. д-р Диана Съботинова от Бургаския свободен университет, потърсена от БТА по повод днешния Международен ден на жената.

По данни на Международната организация на труда (МОТ), базирани на изследване на бюджета на времето в 64 държави, между 10 и 39 процента от БВП е приносът на неплатения домакински труд, разказа ученият. В някои икономики този принос е по-голям, а в други - по-малък, като това зависи от часовете неплатен труд, който жените извършват.

Най-общо става дума за така наречената икономика на грижите, която е невидимата част от икономиката и не е включена при отчитането на БВП, но се отчита от статистиката в проучването "Бюджет на времето", каза проф. д-р Диана Съботинова. 

Жените в България отделят 4,4 часа на дневно за грижи за домакинството

Последното проучване на бюджета на времето за България е от 2011 г. и според него жените в страната отделят 4,4 часа дневно за грижи за домакинството, докато мъжете - 2,49 часа. Предстои НСИ да оповести данните от ново изследване, което се провежда от март 2022 г. до март 2023 г.

Според изследването на МОТ 16,4 млрд. часа всеки ден се изразходват за неплатена работа за грижи, което е равносилно на това 2 млрд. души да работят по 8 часа на ден без възнаграждение, коментира ученият. Жените и момичетата поемат повече от 75 на сто от неплатената работа по грижи в света. Ако това бъде преизчислено, като времето, отделено за такива "услуги", се умножи по почасовата минимална заплата, ще получим 11 трилиона долара за безвъзмездна грижа за дома, предоставяна основно от жените по света. Това са десет на сто от световния БВП, който за 2022 г. възлиза на 104 трилиона долара, които не се отчитат, не намират място в правителствени програми и социални политики, коментира проф. д-р Диана Съботинова.

По този начин, според учения, жените субсидират тези обществени услуги – грижите за децата и възрастните хора, които лежат на плещите основно на жените от така нареченото "сандвич поколение" – 50+ години, които се грижат както за деца, така и за възрастни хора. Жените субсидират и бизнеса, защото този неплатен труд намалява цената на труда в макроикономиката, отбеляза проф. д-р Диана Съботинова. 

Когато се намаляват публичните разходи, за да има фискална стабилност, се намаляват автоматично разходите за здравеопазване, образование и обществени услуги, което пък повишава неплатения труд, който жените извършват, което по думите на икономиста е антициклично поведение на неплатения труд в икономиката.

Ако грижите, които жените полагат в домакинствата, в частност грижите за децата и възрастните, станат част от пазара на труда, МОТ е изчислила, че глобалната заетост в сферата на тези грижи се очаква да нарасне от 206 млн. работни места на 358 млн. до 2030 г. По думите на проф. д-р Диана Съботинова това може да добави 152 млн. работни места на базата на социално-демографските процеси, свързани със застаряването на населението.

Ученият напомни, че още през 2015 г. ООН прие цели за устойчиво развитие, свързани с образованието, здравеопазването и дългосрочните грижи за възрастните хора. В този контекст изчисленията сочат, че заетостта в грижите за възрастните хора може да нарасне до 475 млн. работни места или допълнителни 269 млн. работни места до 2030 г. За да се случи това, е необходимо интегрирането на този неплатен домакински труд в макроикономиката, което ще позволи неговото измерване и приобщаване.

Разходите за тези работни места могат да се покрият както от инвестиции от публичния сектор, така и от частни инвестиции. По данни на МОТ става дума за около 5,4 трилиона долара годишни инвестиции или 4 процента от световния БВП, каза проф. д-р Диана Съботинова. Същевременно тя изтъкна, че при подобни инвестиции не може да се очаква висока възвръщаемост, но подчерта, че те стоят в основата на създаването на човешкия капитал.

Жените цял живот обложени с данък "време"

Този неплатен труд е вид данък "време" за жените през целия им живот, защото той обхваща част от свободното им време, което преминава в неплатени и неоценени дейности. Ако се приеме, че през това врече жените биха могли да се развиват, като допълнително се образоват например, това означава, че те са лишени от тази възможност, с което не се позволява реализирането на целия им потенциал, коментира ученият. Този дисбаланс не само лишава жените от икономически възможности – той също струва скъпо на обществото под формата на по-ниска производителност и пропуснат икономически растеж. Ако това се промени, първият ефект ще е върху ръста на БВП и на икономиките като цяло, коментира проф. д-р Диана Съботинова. 

Времевите банки

Не е задължително обаче да се правят парични инвестиции, за да може да се остойностят грижите на жените за децата и възрастните. На помощ идват времевите банки. Банкирането на време е система за бартер за услуги, при която хората обменят услуги за кредити, базирани на работно време, а не на пари.

Терминът "Банкиране на времето" е измислен от американския адвокат Едгар Кан, който препоръчва използването му като допълнение към държавните социални услуги, разказа проф. д-р Диана Съботинова. В Япония, в период на недостиг на средства за финансирането на тези социални грижи, са приложили идеята за времевата банка. По този начин е било възможно работещ човек в Токио да се погрижи за родителите си в Осака, когато полага грижи за възрастен човек в града, в който работи и да "плати" с времето, положено за тези грижи, на друг човек, който пък живее при възрастните му родители в Осака, разказа ученият. Това е приложимо и при грижите за деца, ако бабата не живее в града, където родителите работят и отглеждат детето си.

08.03.2023

ЕВРОСТАТ ОТЧИТА ПО-НИСКА БЕЗРАБОТИЦА У НАС

Безработицата в Европейския съюз през януари 2023 г. се запазва на същото ниво както през декември 2022 г. - 6,1 на сто. Тя намалява в сравнение с януари 2022 г., когато е 6,3 на сто, показват най-новите данни на Евростат.

В еврозоната сезонно коригираната безработица през януари също се запазва на нивото от декември 2022 г. - 6,7 на сто и спада спрямо януари 2022 г., когато е 6,9 на сто. 

В България сезонно коригираната безработица през януари 2023 г. (3,8 на сто) намалява спрямо предходния месец – декември 2022 г. (4,0 на сто). Страната ни заема седмо място по най-ниска безработица заедно с Унгария.

Като безработни у нас през януари тази година са регистрирани 127 000 души, а през декември те са били 133 000. 

През ноември 2022 г. безработицата у нас е била 3,9 на сто.

Младежката безработица в страната (лица под 25-годишна възраст) през януари 2023 г. се понижава до 8,6 на сто (около 13 хиляди души), с отчитане на сезонните фактори, при 8,8 на сто през декември 2022 г.

На годишна основа младежката безработица в България намалява съществено, като през януари 2022 г. е била 13,6 на сто.

По оценки на Евростат 13,227 милиона души в ЕС, от които 11,288 милиона в еврозоната, са били без работа през януари гази година. Спрямо предходния месец (декември 2022 г.) безработните в Евросъюза намаляват с 318 000 души, от които 220 000 в еврозоната.

Страните от ЕС, при които е отчетен най-малък брой на безработните лица през януари 2023 г., са Чехия (2,5 процента), Полша (2,8 на сто), следвана от Германия и Малта (с по 3 на сто).

Най-висока остава безработицата в Испания (13,0 процента) и Италия (7,9 на сто). Данните за безработицата в Гърция през януари 2023 г. не са налични, а през декември 2022 г. тя е достигала до 11,6 на сто, отбелязва Евростат.

08.03.2023

МОЖЕ ЛИ ДА БЪДАТ РАЗДАДЕНИ БОНУСИ БЕЗ НАЛОЗИ

Ръководството на дружество обмисля предоставянето на допълнително стимулиране на своите служители при навършване на 5, 10, 15 и 20 години трудов стаж в предприятието под формата на предметна награда и ваучер за пътуване от туристическа агенция, като сумите за различните годишнини са в различни размери. Тези придобивки ще бъдат предоставяни на всички служители. Могат ли тези разходи да се дефинират като социални разходи съгласно ЗКПО, предоставени по реда на Кодекса на труда?

 1. Социални разходи

Съгласно чл.204, ал.1, т.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане с данък върху разходите се облагат документално обоснованите социални разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица). В този обхват на социалните разходи, предоставени в натура, законодателят изрично включва: вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот“ (чл.204, ал.1, т.2, б.„а“) и разходите за ваучери за храна (чл.204, ал.1, т.2, буква „б“ от Закона за корпоративното подоходно облагане).

Понятието „социални разходи, предоставени в натура” е дефинирано в т.34 на §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, чиито критерии трябва да са изпълнени едновременно, за да може определени разходи да се квалифицират като социални и да се третират по реда на част четвърта от закона „Данък върху разходите“.

Според §1, т.34 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, като социални могат да бъдат определени отчетените като разходи социални придобивки по чл.294 от Кодекса на труда и предоставени по реда и начина, определени от чл.293 от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието, при условие че придобивките са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. В третото изречение на §1, т.34 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане е посочено, че не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя и наетите лица са налице парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на получените социални придобивки.

Съгласно чл.293 от Кодекса на труда, начинът на използването на средствата за социално-битово и културното обслужване се определя с решение на общото събрание на работниците. В чл.294 от Кодекса на труда са регламентирани социалните придобивки, които работодателят може да осигурява на работниците и служителите.

Следва да бъде изпълнено и условието, социалните придобивки да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол.

За да е достъпна социалната придобивка, трябва да е подсигурена възможност тя да се ползва по право от всички наети лица. Макар да са производни на правоотношенията между данъчно задълженото лице работодател и наетите лица, социалните придобивки не са обвързани с количеството и качеството на престирания труд, а целят да обезпечат потребности, касаещи живота и бита на наетите, които не произтичат и не са свързани със заеманата от лицата длъжност. Решението на Общото събрание на работниците и служителите или това на ръководството на предприятието трябва да съдържа параметри относно предоставяната придобивка: съдържание (вид), обхват на правоимащите лица (всички, вкл. и потенциални потребители), начин на получаване, стойност и лимит на придобивката. Критерият за социална придобивка изисква нейният размер да не е обвързан и да не зависи от заеманата от лицето длъжност, от постигнатите от него трудови резултати, размер на възнаграждението или от броя на отработените дни, които са по-скоро критерии за определяне на допълнително трудово стимулиране, а не за разпределяне на средствата за социално-битово и културно обслужване (в тази насока е Решение № 3311/23.05.2000 г. на Върховния Административен Съд по административно дело № 6438/99 г.). Затова и стойността на социалния разход следва да бъде еднаква за всички. Когато наетите лица имат различни потребности и интереси, обаче, работодателят може да предостави възможност за избор между алтернативни социални придобивки с една и съща стойност, което не противоречи на изискванията на §1, т.34 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

 1. II. В конкретния случай

В описаната в запитването хипотеза, се касае за предоставяне на предметни награди и ваучери за пътуване от туристическа агенция на служители (при навършване на 5, 10, 15 и 20 години трудов стаж) от работодателя.

Самото значение на думата „награда“ предполага предоставянето й при постигнати високи, изключителни резултати или заслуги в трудовата дейност по конкретно трудово правоотношение. Наградата се присъжда от работодателя в знак на благодарност за продължителна и добросъвестна служба при него. Наградата се дава на отделно лице или група от хора като признание за високи постижения в дадена област.

Предвид изложеното, че целта на предоставянето на награди и ваучери е в полза на определени лица, следва, че не е изпълнено едно от кумулативните изисквания за изпълнение на условията, дефиниращи понятието „социални разходи, предоставени в натура“ по смисъла на §1, т.34 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, а именно да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол.

Когато не е налице кумулативно изпълнение на условията дефиниращи понятието „социални разходи, предоставени в натура“ по смисъла на §1, т.34 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, то не следва да бъде определян данък върху разходите по чл.204, ал.1, т.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане, а приложение ще намери чл.205 от Закона за корпоративното подоходно облагане. Съгласно него, социалните разходи, които не са предоставени в натура, представляващи доход на физическото лице, се облагат при условията и по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Независимо от натуралния им характер, разглежданите придобивки не могат да се определят като социални разходи, предоставени в натура, предвид неизпълнението на критерия „общодостъпност“. Социалните придобивки имат за цел да обезпечат потребности от живота и бита на наетите лица, а тези потребности не могат да бъдат поставени в зависимост от заеманата от лицето позиция или от постигнатите от него трудови резултати.

От изложеното в запитването, може да се предположи, че посочените придобивки не целят задоволяване на социално-битови потребности, а имат за цел да възнаградят (стимулират) определени лица за положения от тях труд. При това положение разходите за награди ще носят белезите на разходи за възнаграждение на персонала, съответно облагаем доход от трудови правоотношения за физическите лица.

В случая формата на тези стимули (награди) – дали ще бъдат предметни подаръци или ваучери за екскурзия, както и паричната им равностойност няма значение за квалифицирането на разхода.

В случай, че разглежданите придобивки са поощрение за постигнати трудови резултати, същите имат характер на допълнително трудово възнаграждение, което не е определено като задължително с нормативен акт. В тази хипотеза е приложима разпоредбата на чл.42, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, според която разходите представляващи доходи на местни физически лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са изплатени към 31 декември на текущата година, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. Непризнатите разходи по реда на чл.42, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане се признават в годината, в която доходът е изплатен, до размера на изплатения доход (чл.42, ал.3 от Закона за корпоративното подоходно облагане).

07.03.2023

9,6 % Е БЕЗРАБОТИЦАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ВИДИН, ВРАЦА И МОНТАНА ПРЕЗ ЯНУАРИ 2023 Г.

На базата на преброяването на НСИ на икономически активното население от 2011 г., което Агенцията по заетостта ползва до момента за целите на своята статистика, равнището на регистрираната безработица в трите области – Видин, Враца и Монтана през януари е 9.6%. Така в динамиката на годишна база се наблюдава спад, който за този януари е 0.6 пункта. Данните на НСИ от новото преброяване на икономически активното население от 2021 г. внасят изменение в равнището на регистрираната безработица. Така за месец януари то се променя с 2.6 процентни пункта – до 12.2%.
Общият брой на безработните в бюрата по труда в края на януари е 16 654, което е нарастване с 176 спрямо броя им през декември. Новорегистрираните през януари са 1 759 безработни. Те са с 1 156 по-малко от предходния месец. Други 55 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца.

Започналите работа безработни през месец януари са 988. Работа чрез бюрата по труда са намерили и 19 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите. През месеца най-голям е делът на започналите работа в сектора на държавното управление – 22.5%, следват тези в преработващата промишленост – 13.1%, търговията – 10.3%, хуманното здравеопазване и социалната работа – 9.3%, строителството – 4.5%, хотелиерството и ресторантьорството – 4.3% и други.

173 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 11 по програми и мерки за заетост и 162 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

През месеца 3 безработни лица са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професионална квалификация.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през януари са 812. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в държавното управление (29.9%), следват преработващата промишленост (27.5%), образованието и хуманното здравеопазване и социалната работа (8.1%), търговията (7.3%) и транспорта (4.8%).

Най-търсените професии през месеца са: шивачи и гладачи; монтажници; продавач–консултанти; медицински сестри, лекари, лаборанти; общи работници; машинни оператори; учители; оператори, производство на автомобилни компоненти; шофьори; лични асистенти и социални работници; оператори на производствена линия; камериери; опаковчици; счетоводители и др.

06.03.2023

КАК ЩЕ СЕ ПРОМЕНЯТ ПАРИТЕ НИ В ЕВРО ОБЯСНЯВА БНБ

БНБ публикува отговори на най-важните въпроси, свързани със спестяванията и кредитите ни във връзка с приемането на еврото.

Какво е еврозона?

Еврозоната е обединение на онези държави членки на Европейския съюз (ЕС), които са въвели еврото като своя национална валута. Общата валута, единната парична политика, целяща ценова стабилност, и координацията на икономическите и фискалните политики са ключовите характеристики на Икономическия и паричен съюз. Всички новоприсъединили се държави членки на ЕС, участват в Икономическия и паричен съюз с дерогация по отношение на общата валута и единната парична политика до момента на тяхното присъединяване към еврозоната (с изключение на Дания), с което те стават пълноправни участници и в Икономическия и паричен съюз.

Когато еврото беше въведено за първи път през 1999 г. – първо за безналичните разплащания при търговски и финансови операции – еврозоната беше съставена от 11 от тогавашните 15 държави – членки на ЕС. Броят на участващите държави се увеличи до 12 на 1 януари 2001 г. с присъединяването на Гърция, само една година преди появата на наличната форма на еврото като банкноти и монети. На 1 януари 2007 г. Словения стана 13-ия член на еврозоната, последвана година по-късно от Кипър и Малта, от Словакия на 1 януари 2009 г., Естония на 1 януари 2011 г., Латвия на 1 януари 2014 г., Литва на 1 януари 2015 г. и Хърватия на 1 януари 2023 г.

Всички държави членки на ЕС, имат задължението да се присъединят към еврозоната, когато изпълнят необходимите условия за въвеждане на еврото, дотогава те участват в Икономическия и паричен съюз на ЕС като държава членка с дерогация. Единственото изключение е Дания, която има право на неучастие, посочено в протокол, приложен към Договора, въпреки че при желание в бъдеще страната може да въведе еврото.

Андора, Монако, Сан Марино и Ватикана са приели еврото като своя национална валута по силата на специални парични споразумения с ЕС и могат да издават свои собствени евромонети в рамките на определени ограничения. Черна гора и Косово също са приели еврото като национална валута, но с едностранни актове. Тъй като нито една от шестте държави не е членка на ЕС, те не са част от еврозоната.

Кои държави са част от еврозоната?

Държавите членки на еврозоната, са 20 и това са: Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения, Финландия, Франция и Хърватия.

Какво е Европейска централна банка?

Съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз, Европейската централна банка и националните централни банки на всички държави членки на ЕС, независимо дали те са приели еврото или не, образуват Европейската система на централните банки. С присъединяването на България към ЕС от 1 януари 2007 г. Българската народна банка е част от Европейската система на централните банки.

Европейската централна банка и националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, заедно съставляват Евросистемата.

Европейската централна банка е създадена като център на Евросистемата и на Европейската система на централните банки и е базирана във Франкфурт на Майн, Германия. Европейската система на централните банки и Евросистемата ще съществуват паралелно, докато има държави членки на ЕС, които не са приели еврото за своя валута.

Основната цел на Евросистемата е да поддържа ценова стабилност, запазвайки стойността на еврото. Чрез поддържането на ниски, стабилни и предвидими нива на инфлацията се цели да се подпомогнат гражданите и бизнеса в планирането на спестяванията и разходите им. Целта е утре хората да могат да купят с парите си толкова, колкото и днес. Чрез своя Управителен съвет Европейската централна банка определя паричната политика за цялата еврозона – единен паричен орган с единна парична политика и основна цел поддържане на ценова стабилност.

Европейската централна банка допринася за сигурността и стабилността на европейската банкова система, разработва и емитира евробанкноти, управлява и поддържа нормалното функциониране на платежните системи, способства за запазване на финансовата стабилност.

Какви са критериите за приемане на еврото?

Постигането на номинално и устойчиво сближаване е условието за членство, съгласно Договора за ЕС, което страната ни трябва да изпълни. Постигането на такова сближаване се определя от изпълнение на критериите за членство в еврозоната, дефинирани в Договора от Маастрихт, а именно:

 • Критерий за ценова стабилност, според който средният темп на инфлация не надвишава с повече от 1.5 процентни пункта средния темп на инфлация в трите държави членки с най-добри резултати в областта на ценовата стабилност;
 • Бюджетният дефицит да не надвишава 3% от БВП;
 • Държавният дълг да не надвишава 60% от БВП;
 • Средният размер на номиналния дългосрочен лихвен процент, измерен чрез доходността на десетгодишните държавни облигации, деноминирани в национална валута, за период от една година преди оценката да не превишава с повече от 2 процентни пункта средната стойност на показателя за трите държави членки с най-добри резултати в областта на ценовата стабилност;
 • Участие на националната валута във Валутно-курсовия механизъм II за период от най-малко две години преди оценката, без обезценяване спрямо централния курс към еврото.

Наред с изпълнението на правни, икономически и структурни мерки за укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта на икономиката, пътят към плавното приемане на еврото е свързан и със задълбочено планиране и практическа подготовка за приемане на единната валута както от администрацията, така и от бизнеса и гражданите.

Какви са ползите от еврото?

Еврото предлага много ползи за гражданите, фирмите и икономиките на държавите, които го използват. Някои от тях са:

 • лесно сравняване на цените между държавите-членки на еврозоната, което засилва конкуренцията между предприятията, като по този начин облагодетелства потребителите;
 • ценова стабилност;
 • възможност за фирмите по-лесно, по-евтино и по-безопасно да търгуват в еврозоната и с останалата част на света;
 • повишаване на икономическата стабилност и растежа;
 • по-добре интегрирани и поради това по-ефективни финансови пазари;
 • по-голямо влияние в световната икономика чрез използването на втората в света резервна валута;
 • осезаем символ на европейската идентичност.

Много от тези ползи са взаимосвързани. Например, икономическата стабилност е от полза за икономиката на дадена страна от ЕС, тъй като улеснява правителството да взима стратегически дългосрочни решения. Но икономическата стабилност е от полза и за фирмите, тъй като води до намаляване на несигурността и стимулира инвестициите. Това на свой ред е от полза за гражданите заради повишаването на заетостта и по-качествените работни места.

Кой отговаря за координацията на подготовката на България за въвеждане на еврото?

Координационният съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната (по-нататък наричан „Съветът“) е отговорен за организирането, координирането и наблюдението на практическата подготовка на Република България за членство в еврозоната. Съветът отговаря и за разработването, изпълнението и, при необходимост, за актуализацията на Националния план за въвеждане на еврото в Република България.

Сред функциите му са още одобряването на документи, дейности и инициативи, свързани с подготовката за приемане на единната европейска валута, както и периодичното докладване пред Министерския съвет за напредъка по подготовката. Съветът е създаден още през 2015 г. (с Постановление № 168 на Министерския съвет), като неговата дейност е възобновена след присъединяването на българския лев към Валутно-курсовия механизъм II.

Съветът се председателства съвместно от управителя на Българската народна банка и министъра на финансите, който е национален координатор на подготовката на Република България за членство в еврозоната.

Членове на Съвета са:

 • Ръководителите на работните групи и подгрупи, които експертно подпомагат работата на Съвета и чийто обхват на дейност е описан в Плана за въвеждане на еврото в Република България, сред които заместник-министър на финансите, заместник-министър на икономиката и индустрията, подуправителите на БНБ и член на Комисията за Финансов Надзор;
 • Заместник министър-председателят по управление на европейските средства;
 • Заместник-министър на външните работи;
 • Заместник-министър на правосъдието;
 • Заместник-министър на електронното управление;
 • Заместник-министър на вътрешните работи;
 • Председателят на Държавната агенция „Национална сигурност“;
 • Заместник-министър на транспорта и съобщенията.

Къде мога да открия пълната и вярната информация за въвеждането на еврото в България?

Интернет страницата за еврото, която ще започне да действа от края на март 2023 г., ще бъде основен институционален канал за информиране на гражданите и бизнеса за въвеждането на еврото в България. На нея ще се публикува информация за:

 • Ползи от въвеждане на еврото;
 • Полезна практическа информация, вкл. времеви периоди и начини за обмяна на валута и двойно обозначение на цените, промени за гражданите и за бизнеса;
 • Външен вид и защитни елементи на евробанкнотите и монетите;
 • Добри практики и опит на други страни, въвели еврото;
 • Документи, регламентиращи процеса по въвеждане на еврото: Националния план, Закона за въвеждане на еврото, насоки/препоръки, свързани с приемането на еврото в различни сектори и др.

Информация ще може да се получи и на специална безплатна телефонна линия, която ще бъде разкрита по-късно. Предвижда се да бъде разработено и мобилно приложение. Неговата функция ще бъде да информира и да предостави възможност за изчисляване на стойността на стоки и услуги от левове в евро и обратно.

За доброто информиране на гражданите и бизнеса относно въвеждането на еврото ще бъде проведена всеобхватна комуникационна кампания. Ще бъдат използвани различни канали за информиране на обществото: ТВ канали, радио, социалните мрежи, онлайн и печатни медии и др.

По какъв курс ще се обменят левовете в евро след въвеждането на еврото в България?

Зaмянaтa нa лeвa c eвpo ще стане пo ceгaшния ĸypc 1,95583 лв. зa 1 eвpo. Ангажиментът на българските власти страната ни да се присъедини към еврозоната единствено със сегашния фиксиран курс е потвърден както в Националния план за въвеждане на еврото в Република България, приет от Министерския съвет през месец май 2022 г., така и в Решението на Народното събрание от 27 октомври 2022 г.

Какво означава превалутиране от левове в евро?

Превалутирането означава физически обмен на левове в брой за евро и преизчисление на цените, депозитите, заемите, финансовите инструменти и другите балансови позиции от левове в евро. Превалутирането ще се извършва чрез прилагането на неотменимо фиксирания валутен курс от 1,95583 лева за 1 евро, който ще бъде потвърден с изменение на Регламент (ЕO) № 2866/98 на Съвета от 31 декември 1998 г. относно валутните курсове към еврото на валутите на държавите членки, които приемат еврото.

Превалутирането на цени и парични единици от левове в евро ще се извърши чрез прилагане на пълния цифров размер на фиксирания курс на преобразуване, т. е. използване на всичките пет знака след десетичната запетая. Получената сума ще се закръглява до два знака след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие със следното математическо правило за закръгляване:

 1. когато третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен;
 2. когато третият знак след десетичната запетая е равен или по-голям от пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с едно.

Не се разрешава преизчисляване на цени при курс, различен от фиксирания обменен курс. Няма да се допуска налагането на допълнителни такси и комисиони за преизчисляването върху потребителите.

Как ще се превалутират сметките от левове в евро?

От датата на членство на България в еврозоната всички видове сметки: разплащателни сметки, депозитни сметки, текущи бюджетни сметки, спестовни сметки, набирателни сметки, ликвидационни сметки и други сметки в местни банки, както и платежни сметки при други доставчици на платежни услуги (платежни институции и дружества за електронни пари), ще бъдат еднократно, автоматично и безплатно превалутирани в евро. За тези сметки няма да действа преходен период. Това означава, че още от първия ден на приемане на еврото титулярите на сметки ще могат да теглят от левовите си сметки само евро, независимо дали тегленето ще става чрез АТМ/ПОС устройство или в офис на доставчика на платежни услуги (банка, платежна институция или дружество за електронни пари). Това е един бърз и удобен начин за замяна на левовете с евро без специален ангажимент за самия титуляр на сметката. От първия ден на въвеждането на еврото безкасовите плащания ще се извършват само в евро.

С въвеждането на еврото левът веднага ли престава да бъде законно платежно средство?

През първия един месец от датата на въвеждането на единната европейска валута в Република България левът и еврото ще бъдат в обращение едновременно, като и двете валути ще бъдат със статут на законно платежно средство. След изтичането на този един месец еврото ще остане единственото законно платежно средство в България.

Едномесечният преходен период ще спомогне да се осигури постепенен преход към новата валута. През този един месец гражданите ще могат да плащат и в двете валути в търговските обекти и центровете за услуги. От друга страна, търговците трябва да връщат рестото на клиентите си изключително в евро освен ако не могат да го направят от практически съображения. Така на практика част от левовете в обращение ще бъдат обменени чрез търговците и лицата, предоставящи услуги, като по този начин ще се осигури още един обменен канал за българските граждани. Същевременно в изпълнение на Регламент (EО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 г. относно въвеждането на еврото ще бъде прието правило, според което в този преходен период търговецът може да не приема повече от 50 броя монети в левове и стотинки в рамките на една трансакция с купувача.

Как ще се извършва обмяната на парите по сметки?

Преобразуването на банковите сметки от левове в евро ще се извърши в деня на въвеждането на еврото. Всички средства в левове по текущи, депозитни, спестовни и други сметки в местни банки и други доставчици на платежни услуги ще бъдат преобразувани в евро безплатно в деня на въвеждането на еврото. Ето защо в месеците след решението на Съвета на ЕС, че България отговаря на условията за приемане на еврото и преди въвеждането на еврото, гражданите ще бъдат поканени да депозират възможно най-много левови банкноти и монети в банкови сметки. Считано от деня на въвеждането на еврото, в България всички безналични плащания ще се извършват само в евро.

Как ще се извършва обмяната на парите в брой? Къде и докога ще могат да се обменят левовете с евро след въвеждането на еврото в България? Ще има ли такси?

От датата на въвеждане на еврото Българската народна банка ще обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето, банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс 1,95583 лв. зa 1 eвpo.

През първите шест месеца от датата на въвеждане на еврото в България банките и „Български пощи“ ЕАД ще обменят безплатно на каса банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс.

През следващите шест месеца банките ще продължат да обменят банкноти и монети от левове в евро, но ще имат право да налагат такса за тази услуга.

След изтичането на първите 12 месеца от въвеждане на еврото банките и „Български пощи“ ЕАД могат да преустановят услугата за обмяна на банкноти и монети от левове в евро в брой.

Докога ще може да се плаща с левове?

През първия един месец от датата на въвеждането на еврото в България левът и еврото ще бъдат в обращение едновременно, като и двете валути ще бъдат със статут на законно платежно средство (т. нар. период на двойно обращение на лева и еврото). След изтичането на този един месец еврото ще остане единствената валута на страната ни.

Ако плащам в левове, имат ли право да ми връщат в евро и обратното?

През първия месец от въвеждане на еврото гражданите ще могат да плащат и в двете валути в търговските обекти и центрове за услуги.

В този период търговците ще имат задължение да връщат рестото на клиентите си единствено в евро. Само в случай на обективна невъзможност търговецът ще има право да върне остатъка в брой в левове или в левове и евро. По този начин ще се осигури още един обменен канал за замяна на лева с еврото и за изтегляне на лева от обращение.

В изпълнение на Регламент (EО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 г. относно въвеждането на еврото ще бъде прието правило, според което в този един месец търговецът може да не приема повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, в рамките на една трансакция с купувача.

Кога ще започнат да се посочват цените и в евро?

Един месец след като Съветът на ЕС вземе решение за приемане на еврото в Република България, ще влезе в сила изискване за задължително обозначаване на цените едновременно в левове и евро. Това задължение ще продължи да бъде в сила 12 месеца от датата на приемане на еврото.

Откога ще се въведе двойно обозначаване на цените в евро и в лева?

Планира се задължението за двойно обозначаване на цените да започне да действа един месец след решението на Съвета за приемане на еврото в Република България и да остане в сила 12 месеца след приемането на европейската валута. Опитът на държавите членки, последно въвели еврото, показва, че това задължение е дало много добри резултати. То е спомогнало за предотвратяване на повишаването на цените, позволявайки на потребителите да идентифицират лесно търговци и други бизнеси, неправомерно завишили цените.

Специално внимание ще се обърне на търговците и доставчиците на услуги, които следва да показват цените на своите продукти и/или услуги в двете валути по време на периода на двойно обозначаване на цените. В същия период обозначаването на цените в левове и в евро следва да се прави и в рекламните материали, съдържащи информация по отношение на цените на рекламираните услуги и/или продукти.

Двойното обозначаване на цените ще важи и за публичните органи. По време на този период всички суми, дължими от българските граждани на държавата, включително данъци, такси и др., следва да се обозначават в левове и в евро. Същото важи и за сумите, дължими от държавата на гражданите. Публичните органи следва също да изготвят информационни материали във връзка с двойното обозначаване на цените и ценови листи, в които цените са изписани в двете валути.

Търговците как ще връщат ресто от деня на въвеждане на еврото?

С цел да се улесни въвеждането на еврото, през първия месец от датата на членството на България в еврозоната рестото при заплащане в брой, независимо в левове или евро, следва да бъде изплатено от търговците единствено в евро освен ако по обективни съображения това не може да бъде направено. За тази цел компаниите и търговците ще бъдат снабдени с евробанкноти и монети още преди датата на въвеждане на еврото. Ще се прилага и правилото, според което в преходния период на обращение на двете валути търговецът няма да бъде задължен в една сделка да получи повече от 50 броя монети в лева, включително стотинки.

Πpи зaмянaтa нa лeвa c eвpo cтoĸитe и ycлyгитe щe пocĸъпнaт ли двoйнo?

Замяната на лева с еврото няма да доведе до двойно поскъпване на стоките и услугите.

Начинът за превалутиране на цените на стоките и услугите ще бъде регламентиран в Закона за въвеждане на еврото в Република България. Там ще бъде изрично предвидено, че превалутирането от левове в евро ще се извършва като цената в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс с всичките пет знака след десетичната запетая. Няма да се допуска превалутиране чрез използване на съкратена форма на официалния валутен курс. След превалутирането получената сума ще се закръглява до два знака след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие със следното математическо правило за закръгляване:

 1. когато третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен;
 2. когато третият знак след десетичната запетая е равен или по-голям от пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с едно.

Предвижда се и дълъг период на двойното обозначаване на цените на стоките и услугите, за да се избегне спекулативното покачване на цените им в резултат на въвеждането на еврото. Този период ще започне един месец след приемането на Решението на Съвета на Европейския съюз за въвеждането на еврото от Република България и ще бъде в сила 12 месеца след датата на приемане на страната в еврозоната. Целта на въвеждането на задължението за двойно обозначаване е по-лесна адаптация на гражданите към новата валута и предотвратяване на злоупотреби и спекулативно нарастване на цените.

В държавите членки на ЕС, последно въвели еврото, двойното обозначаване на цените се е доказало като успешна мярка при противодействието на покачването на цените вследствие от въвеждането на еврото.

С цел поощряване на коректните търговци, Министерството на икономиката и индустрията, съвместно с Комисията за защита на потребителите и представители на неправителствените организации, ще организира кампания „Честен търговец“ с ясно разпознаваемо лого на кампанията. Тези от търговците/доставчици на услуги, които спазват правилата за точно преобразуване на цените на продуктите/услугите си от левове в евро, както и за разбираемо и коректно обозначение на цените по време на периода на двойното ценообразуване, ще получат стикер „Честен търговец“, за да информират потребителите, че участват в кампанията. За следенето на добрите практики на търговците следва да бъдат отговорни институциите – организатори на кампанията, а гражданите ще бъдат поканени да се включат в процеса на събиране и предаване на информация.

Ще се покачи ли инфлацията от въвеждането на еврото?

Опитът на последно присъединилите се към еврозоната държави показва, че непосредственият ефект от влизането в еврозоната върху ценовите равнища е в порядъка на 0,3-0,5 % повишение на инфлацията. Същевременно не бива да се забравя, че заради догонващия икономически ефект и по-ниските цени в България в сравнение с ЕС, както и в резултат на нарастването на енергийните цени и геополитическите сътресения в последната година, инфлацията у нас расте.

Очакванията са самото въвеждане на еврото да има минимален ефект върху повишаването на цените. Ако разгледаме като пример Република Хърватия, последната присъединила се към момента държава към еврозоната, ще видим, че според Евростат инфлацията в Хърватия за януари 2023 г. се е покачила с 0,2%. Годишната инфлация през януари 2023 г. е 12,5%, през декември 2022 г. – 12,7%, а през ноември 2022 г. – 13%.

Ефектът от преминаването към еврото в общия размер на инфлацията в Словения е 0,3, в Словакия – 0,15, в Естония – 0,3, в Латвия – 0,2, а в Литва – 0,11 процентни пункта.

Кой ще следи за измами и ще санкционира за злоупотреби?

Българската народна банка и Комисията за финансов надзор, в съответствие с правомощията им, ще осъществяват контрол за спазване изискванията от поднадзорните им лица – банки, застрахователни и пенсионни дружества и др.

Основни органи по отношение контрола и санкционирането на злоупотребите от страна на търговците, свързани с въвеждането на еврото, ще бъдат: Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията, Националната агенция за приходите и сектор „Икономическа полиция“ към МВР. Всеки гражданин ще има право да подаде сигнал за нарушения до Комисията за защита на потребителите или до съответния контролен орган.

Търговците, които умишлено нарушават правилата за преобразуване или закръгляване, ще бъдат санкционирани съгласно действащото законодателство.

Къде ще мога да сигнализирам, ако се сблъскам с некоректни търговци?

Сигналите ще могат да се подават чрез интернет страницата на Комисията за защита на потребителите, на страницата за еврото, както и чрез безплатната телефонна линия за еврото, която ще бъде открита 6 месеца преди датата на въвеждане на еврото.
 
Πpи зaмянaтa нa лeвa c eвpo заплатата ми, ако е 1500 лв., ще стане ли автоматично 1500 евро?

Заплатите ще се изплащат в евро след датата на въвеждане на еврото. Сумите в трудовите договори следва да бъдат превалутирани в полза на служителя, като се закръгли сумата до най-близкия евроцент. Ако знакът, който следва последния знак, до който се прави закръгляването, е по-голям от 0, една единица следва да се добави към последния знак или ще бъде определена нова сума, чиято стойност не е по-ниска от тази в левове. Така при превалутирането сумата от 1500 лв. ще стане 766,94 евро и е възможно да бъде закръглена от работодателя на 767 евро.

Какво ще стане със спестяванията ми в банката, които са в левове?

От датата на членство на България в еврозоната всички сметки – разплащателни, депозитни, спестовни и други сметки в местни банки, ще бъдат еднократно, автоматично и безплатно превалутирани в евро.

За тези сметки няма да действа преходен период. Това означава, че още от първия ден на приемане на еврото титулярите на сметки ще могат да теглят от левовите си сметки само евро, независимо дали тегленето ще става чрез АТМ/ПОС устройство или в офиса на банка, платежна институция или дружество за електронни пари.

Това е един бърз и изключително удобен начин за смяна на левовете с евро без специален ангажимент за самия титуляр на сметката.

От първия ден на въвеждането на еврото безкасовите плащания ще се извършват единствено в евро.

Ако имам спестени над 10 000 лв. и те не са в банка, как мога да ги обменя в евро след въвеждането на еврото в България?

В месеците преди въвеждането на еврото гражданите ще бъдат насърчавани да депозират възможно най-много левови банкноти и монети в банкови сметки. Като се има предвид, че всички средства в левове по сметките ще бъдат превалутирани безплатно в евро на датата на въвеждане на еврото, считано от този ден, трансакциите за безкасово плащане ще се извършват само в евро.

От датата на въвеждане на еврото Българската народна банка ще обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс 1,95583 лв. зa 1 eвpo.

През първите шест месеца от датата на въвеждане на еврото в България банките и „Български пощи“ ЕАД ще обменят безплатно на каса банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс.

През следващите шест месеца банките ще продължат да обменят банкноти и монети от левове в евро, но ще имат право да налагат такса за тази услуга.

След изтичането на първите 12 месеца от въвеждане на еврото банките и „Български пощи“ ЕАД могат да преустановят услугата за обмяна на банкноти и монети от левове в евро в брой.

Как ще се плащат данъците след въвеждане на еврото в България?

С въвеждането на еврото всички данъци, такси и други плащания към държавата и общините трябва да се извършват в евро. Изключение от това правило ще се прави в периода на двойното обращение на лева и еврото, т. е. един месец от датата на въвеждане на еврото.

След датата на въвеждане на еврото в България възстановяването на недължимо платени или събрани преди въвеждането на еврото суми за данъци, държавни или общински такси, задължителни осигурителни вноски, глоби и имуществени санкции, и други публични задължения, ще се извършва в евро.

Сумите в данъчните декларации ще се посочват във валутата, която е била законно платежно средство в края на данъчния период, за който се подава данъчната декларация. Когато данъчният период, за който се подава декларацията, приключва в периода на двойно обращение на лева и евро, паричните стойности в данъчната декларация следва да се посочват в евро.

С приемането на еврото ще се променят ли договорите?

В процеса на въвеждането на еврото ще се прилага принципът на приемственост на договорите. Това означава, че:

 • въвеждането на еврото не следва да засяга действието на съществуващите договори с позовавания на лева или с препратки към лева;
 • всички стойности, посочени в левове, в съществуващите договори ще се считат за стойности в евро при прилагане на официалния валутен курс и правилата за закръгляване, разписани в Закона за въвеждане на еврото;
 • въвеждането на еврото не води до промяна на никой от сроковете в договор или освобождаване от задължение или изпълнение, съгласно който и да е договор, нито дава право на страна едностранно да измени или прекрати такъв договор освен ако между страните изрично е уговорено друго;
 • позоваването в договорите на лева без посочване на стойността се счита за позоваване на еврото.

Имам кредит за жилище в евро. Може ли банката да иска предоговаряне на условията по него след въвеждане на еврото?

От датата на въвеждането на еврото всички заеми, първоначално отпуснати в левове или заеми с валутна клауза в евро, ще се считат за заеми в евро. Няма да се допуска въвеждането на еврото да се използва като условие за предоговаряне на клаузи по вече сключени договори между банките и техните клиенти или като основание за други подобни действия от банките по отношение на техните клиенти, които биха ги поставили в по-неблагоприятна финансова позиция спрямо позицията им преди превалутирането.

Това ще важи и за небанковите финансови институции, които предоставят кредити на клиенти.

Ако закупя ваучер за подарък малко преди датата на въвеждане на еврото и той остане неизползван до тази дата, ще бъде ли загубен?

Пощенските марки, лотарийните игри с предварително определен резултат, купоните за отстъпка, купоните за стойността на върнатите стоки, ваучерите, включително и ваучерите за храна и други ценни книжа на приносител, които са били в продажба или в обращение преди датата на въвеждане на еврото и на които стойностите са изразени в левове, ще могат да се използват и след датата на въвеждане на еврото до изтичане на срока им или до изчерпване на наличностите.

Аз съм частен търговец, държавата ще ми поеме ли разходите, свързани с въвеждането на еврото?

В процеса на въвеждането на еврото ще се прилага принципът на ефективност и икономичност. Съгласно този принцип разходите, произтичащи за лицата от въвеждането на еврото като парична единица на Република България, са за тяхна сметка и не се компенсират с публични средства.

Самото превалутиране на вземания и задълженията, обслужването на банкови сметки и преминаването към плащания в евро не се очаква да доведе до допълнителни разходи за фирмите – клиенти на банките.

Какви промени ще настъпят в изготвянето на Годишния финансов отчет на фирмите?

Годишните финансови отчети ще се изготвят във валутата, която е в официално обращение в Република България в края на отчетния период, като съпоставимите данни за предходния отчетен период следва да са в същата валута.

Как ще се извършва осчетоводяването при приемането на еврото?

С оглед определянето на единна процедура за осчетоводяване при преминаването към еврото, в бъдещия Закон за въвеждането на еврото в Република България и/или в други нормативни актове ще се приемат нормативни промени, свързани с:

 • Изготвянето на счетоводно обосноваващи документи, счетоводни регистри и финансови отчети, при които остойностяването е в левове;
 • Процедури по превалутиране на капитала и акциите на дружествата в евро;
 • Процедури по вписване на операции с касови апарати по време на преходния период, в който се приемат плащания с левове и евро.

С въвеждането на еврото икономическите и публичните субекти следва да водят финансовото си отчитане в новата валута, като данните за предходния отчетен период следва да бъдат превалутирани в евро с цел осигуряване на съпоставимост между текущ и предходен период. В декларациите и формулярите, които гражданите и юридическите лица ще попълнят след въвеждането на еврото и които се отнасят за данъчни и други задължения към държавата или вземания от държавата за периода, предхождащ годината на въвеждане на еврото, сумите ще бъдат в български левове. Самите плащания на базата на тези задължения и вземания обаче ще се извършват в евро, като сумите се превалутират в новата валута по официалния фиксиран обменен курс.

Как ще се превалутират депозитите от левове в евро?

Превалутирането на левове в евро по сметки при банки и други доставчици на платежни услуги ще се извърши на датата на въвеждане на еврото. Всички средства в левове по текущи, спестовни, попечителски и други сметки в местни банки и други доставчици на платежни услуги ще бъдат превалутирани в евро еднократно и безплатно в деня на въвеждането на еврото.

Ще се отрази ли превалутирането на лихвения процент на депозитите?

Ако договореният лихвен процент по депозита е фиксиран, банката следва да продължи да прилага фиксиран лихвен процент и след въвеждането на еврото. Механизмът за прехвърляне от фиксиран лихвен процент в левове към фиксиран лихвен процент в евро не следва да води до по-неблагоприятни условия или резултати за страните по трансакцията – както за клиента, така и за банката. В тази връзка преминаването от фиксиран лихвен процент в левове към фиксиран лихвен процент в евро следва да бъде определен по методика на банката, гарантираща, че резултатното лихвено плащане в евро е еквивалентно на това в левове към датата на извършване на превалутирането.

Ако депозитът е договорен с променлив лихвен процент, този параметър ще бъде модифициран по начин, регламентиран в разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото. Преминаването от променлив лихвен процент в левове към променлив лихвен процент в евро следва да бъде определен по методика на банката, гарантираща, че резултатното лихвено плащане в евро е еквивалентно на това в левове към датата на извършване на конверсията. За разлика от парите в брой, чието преобразуване е сравнително трудоемка и логистично по-трудна задача, парите, държани в банкови сметки и по платежни сметки при други доставчици на платежни услуги, ще се преобразуват в евро веднага, без да е необходим преходен период. В месеците преди въвеждането на еврото гражданите ще бъдат поканени да депозират възможно най-много левови банкноти и монети в банкови сметки. Като се има предвид, че всички средства в левове по сметките ще бъдат превалутирани в евро в деня на въвеждането на еврото, считано от този ден, трансакциите за безкасово плащане ще се извършват изключително в евро.

Как ще се превалутират кредитите от левове в евро?

От деня на въвеждането на еврото всички заеми, първоначално отпуснати в левове, или заеми с валутна клауза в евро ще се считат за заеми в евро. Не се допуска превалутирането да се използва като условие за предоговаряне на клаузи по вече сключени договори между банките и техните клиенти или като основание за други подобни действия от банките по отношение на техните клиенти, които биха ги поставили в по-неблагоприятна финансова позиция спрямо позицията им преди превалутирането. Същото ще важи и за небанковите финансови институции, които предоставят кредити на клиенти.

Въвеждането на еврото не изисква промени в съществуващите договори за заеми, независимо дали те са заеми в левове или заеми с валутна клауза в евро, тъй като въпросът за тяхното преобразуване ще бъде регламентиран от еврозакона. По-конкретно еврозаконът ще предвижда, че договорите за кредит остават в сила и сумите, деноминирани в левове в тези споразумения, ще се считат за суми в евро, като те се превалутират по официалния фиксиран курс, изразен до пети знак след десетичната запетая, и се закръглят по правилата, разписани в бъдещия Закон за въвеждане на еврото.

Ще се отрази ли превалутирането на лихвения процент на кредитите?

Ако договореният лихвен процент по заема е фиксиран, банката следва да продължи да прилага фиксиран лихвен процент и след въвеждането на еврото.

Механизмът за прехвърляне от фиксиран лихвен процент в лева към фиксиран лихвен процент в евро не следва да води до по-неблагоприятни условия или резултати за страните по трансакцията – както за клиента, така и за банката. В тази връзка преминаването от фиксиран лихвен процент в левове към фиксиран лихвен процент в евро следва да бъде определен по методика на банката, гарантираща, че резултатното лихвено плащане в евро е еквивалентно на това в левове към датата на извършване на конверсията.

Ако заемът е договорен с променлив лихвен процент, този параметър ще бъде модифициран по начин, регламентиран от разпоредбите на еврозакона. Преминаването от променлив лихвен процент в левове към променлив лихвен процент в евро следва да бъде определен по методика на банката, гарантираща, че резултатното лихвено плащане в евро е еквивалентно на лихвеното плащане в левове към датата на извършване на превалутирането.

В тази връзка финансовото състояние на длъжника не трябва да бъде причина за влошаване на лихвените параметри по договора. Промяната на референтните лихвени проценти от левове към евро следва да бъде извършена по достатъчно обоснован и прозрачен начин, който не утежнява финансовото състояние на клиентите и не води до допълнителни разходи спрямо лихвените разходи, които клиентът би направил в левова равностойност на своето задължение.

Банките и другите финансови институции ще трябва предварително да информират клиентите си за предстоящите промени (например три месеца) преди официалното преминаване към еврото, вкл. и чрез оповестяването на страниците си на алгоритъма за преизчисления на лихвения процент.

Как ще се извършва превалутиране на ценни книжа и други финансови инструменти?

От датата на въвеждане на еврото всички държавни ценни книжа, оригинално деноминирани в левове, автоматично се конвертират в евро. Въпреки преобладаващите обеми на държавния дълг в балансите на банките и финансовите институции, съществуват и други форми на дългови инвестиции, деноминирани в левове – най-вече инвестиции в първостепенни и подчинени дългове (облигации), издадени от финансови и нефинансови компании на българския пазар, както и инвестиции в акции на български компании, регистрирани в Централния депозитар. Стойността на инвестициите в такива ценни книжа следва също да бъде конвертирана в евро, включително натрупаните до момента резерви от преоценка на справедливата стойност и от амортизация на дълговите инструменти. Промяната на номиналната стойност на дълговите ценни книжа и акциите в централния регистър на ценните книжа се извършва от Централния депозитар.

Ако договореният лихвен процент по ценните книжа или други финансови инструменти е фиксиран, емитентът следва да продължи да прилага фиксиран лихвен процент и след въвеждането на еврото.

Механизмът за прехвърляне от фиксиран лихвен процент в левове към фиксиран лихвен процент в евро не следва да води до по-неблагоприятни условия или резултати за страните по трансакцията. В тази връзка преминаването от фиксиран лихвен процент в левове към фиксиран лихвен процент в евро следва да бъде определен по методика на емитента на инструмента, гарантираща, че резултатното лихвено плащане в евро е еквивалентно на това в левове към датата на извършване на конверсията.

Ако ценните книжа или други финансови инструменти са договорени с променлив лихвен процент, този параметър ще бъде модифициран по начин, регламентиран от разпоредбите на еврозакона. Преминаването от променлив лихвен процент в левове към променлив лихвен процент в евро следва да бъде определен по методика на емитента, гарантираща, че резултатното лихвено плащане в евро е еквивалентно на лихвеното плащане в левове към датата на извършване на конверсията.

Какво се случва с обезпеченията при превалутиране от левове в евро?

Промяната в номиналната стойност на обезпеченията, заложени/ипотекирани в полза на банките и финансовите институции, следва да бъде автоматично отразена посредством регистъра на особените залози и/или имотния регистър. С цел защита на интересите на лицата, учредили обезпечението, не се допускат други промени в стойността на заложеното/ипотекираното имущество вследствие от автоматичното конвертиране от левове в евро – т. е. замяната на лев с евро не следва да се използва като основание за промяна (както в посока увеличение, така и в посока намаление) в стойността на обезпечението.

06.03.2023

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПРИ ФИНАНСОВИ И ДРУГИ ЗЛОУПОТРЕБИ

В началото на месец февруари тази година беше обнародван приетият от 48-то Народно събрание Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

С този закон се уреждат условията, редът и мерките за защита на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз, както и редът и условията за подаване и разглеждане на такива сигнали или публично оповестена информация.

Приемането на такъв закон бе необходимо и с оглед съобразяване с правото на Европейския съюз за въвеждането в националното законодателство на изискванията на европейското законодателство.

Какви са основните права на гражданите съобразно този нов закон и как може да се прилагат?

Законът има за цел да осигури защитата на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

Важно е да се отбележи, че в закона се намират отговори на редица основополагащи и ключови въпроси, като например началният момент, от който сигнализиращото лице може да се ползва със защита, каналите (формите) за подаване на сигнали, забраната за ответни действия от другата страна и други ключови формулировки.

Защитата по закона се прилага по отношение на сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз в областта на обществените поръчки, финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, безопасността на транспорта, опазването на околната среда, общественото здраве, защитата на потребителите, защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни, сигурността на мрежите и информационните системи и други, които са детайлно описани в нормативния акт.

Законът се прилага и по отношение на сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения на българското законодателство в областта на правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания, трудовото законодателство и законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

Подаването на сигнал по закона е установено като лично право на работника или служителя и не може да бъде прехвърлено.

С оглед възможността за бързо предотвратяване на нарушение или отстраняване на последиците от такова нарушение сигналът следва да се подава приоритетно чрез канал за вътрешно подаване на сигнали.

В случай че има основателно предположение, че за сигнализиращото лице съществува риск от ответни, дискриминиращи го действия, както и че няма да бъдат предприети ефективни мерки за проверка на сигнала, сигналът може да бъде подаден чрез канал за външно подаване.

С оглед високия обществен интерес от предотвратяване на нарушения на българското законодателство и на актове на Европейския съюз се насърчава публичното оповестяване на информация за такива нарушения. Лицата, публично оповестяващи такава информация, освен със закрилата по този закон се ползват и с установената в Конституцията закрила на свободно разпространяване на информация.

 

Справка:

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

02.03.2023

БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ НАМАЛЯВА

През четвъртото тримесечие на 2022 г. броят на безработните в България е 128 300 души, от които - 70 800 (55,2 на сто) мъже и 57 500 (44,8 на сто) жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. броят на безработните намалява с 18 400, или с 12,5 на сто, съобщи Националният статистически институт.

За същия период коефициентът на безработица намалява с 0,6 процентни пункта и достига 3,9 на сто. Коефициентът на безработица намалява с 0,9 процентни пункта при мъжете и с 0,5 процентни пункта при жените и през четвъртото тримесечие на 2022 г. достига съответно 4 и 3,7 на сто.

От всички безработни 14,7 на сто са с висше образование, 52,5 на сто - със средно, и 32,8 на сто - с основно или по-ниско. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1,8 на сто за висше образование, 3,6 на сто за средно образование и 11 на сто за основно и по-ниско образование.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. продължително безработните (или безработни от една година или повече) са 67 600., или 52,7 на сто от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица намалява с 0,5 процентни пункта в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. и достига 2 на сто, като е по-висок при мъжете (2,1 на сто) в сравнение с жените (1,9 на сто).

От общия брой на безработните 17,9 хил. или 14 на сто търсят първа работа.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15-29 навършени години е 7,5 на сто (7,9 на сто при мъжете и 7 на сто при жените), като в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. е по-нисък с 2,2 процентни пункта. Коефициентът на безработица (15-29 навършени години) намалява с 1,2 процентни пункта при мъжете и с 3,6 процентни пункта при жените.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15-64 навършени години е 74,4 на сто, като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 2,6 процентни пункта.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15-64 навършени години нараства с 3 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. и достига 71,5 на сто. 

Обезкуражените да намерят работа хора на възраст 15-64 навършени години са 50 900, или 4,6 на сто от икономически неактивните в същата възрастова група.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите е 3,197 милиона. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. броят на заетите се увеличава с 3,8 на сто. През четвъртото тримесечие на 2022 г. преобладаващата част от заетите работят в сектора на услугите - 2,037 милиона, или 63,7 на сто, в индустрията работят 967 200 (30,3 на сто), а 192 600 (6 на сто) - в селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 3,7 на сто (119 400) са работодатели, 7,3 на сто (233 100) - самостоятелно заети без наети, 88,4 на сто (2,826 милиона) - наети, и 0,6 на сто (18 200) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите 2,208 милиона (78,1 на сто) работят в частния сектор, а 617 900 (21,9 на сто) - в обществения. С временна работа (за определен период от време) са 101 100, или 3,6 на сто от наетите.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15-29 навършени години е 39,9 на сто, а  за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 76,9 на сто. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. коефициентът на заетост (20-64 навършени години) се увеличава с 3,3 процентни пункта. Заетите лица на възраст 55-64 навършени години са 628 700, или 69,4 на сто от населението в същата възрастова група. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. коефициентът на заетост за възрастовата група 55-64 навършени години се увеличава с 3,9 процентни пункта.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на икономически неактивните хора (извън работната сила) на 15 и повече навършени години е 2,499 милиона, от които 1,014 милиона. (40,6 на сто) са мъже и 1,485 милиона (59,4 на сто) - жени. Икономически неактивните на възраст 15-64 навършени години са 1,110 милиона (481 500 мъже и 629 000 жени) и представляват 25,6 на сто от населението в същата възрастова група. От икономически неактивните хора на възраст 15-64 навършени години 39 на сто са неактивни поради участие в образование или обучение.

02.03.2023

КАК ДА СИ ВЪРНЕМ ПАРИТЕ ОТ НЕОСНОВАТЕЛНО ПЛАТЕНИ ТАКСИ ЗА ВИНЕТКА?

На интернет страницата на Националното тол управление www.bgtoll.bg е публикувано заявлението за възстановяване на неоснователно платени такси, което шофьорите, платили повече от три нарушения годишно, трябва да подадат, за да получат парите си обратно, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Според измененията в Закона за пътищата водачите няма да бъдат санкционирани за движение без е-винетка повече от три пъти годишно. Това означава, че ако в рамките на една календарна година едно пътно превозно средство е било регистрирано три пъти да ползва платената пътна мрежа без закупена винетка, последващо негово движение без платена такса няма да се счита за административно нарушение и няма да се санкционира. Срокът, предвиден в Закона за пътищата, в който трябва да се възстановят сумите, е пет работни дни.

Направените до момента разчети от Националното тол управление показват, че ще са необходими около 5 млн. лв. за възстановяване на недължимо платените суми на шофьорите.

Друга промяна в Закона за пътищата е свързанa с корекцията на сгрешена винетка. Според измененията, когато при издаването на електронна винетка е допусната грешка при деклариране на не повече от три символа и/или липсва символ от регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или на неговата категория, се позволява корекция от съответните длъжностни лица. За да бъде извършена корекцията, е необходимо винетката да е все още валидна и да бъде подадено заявление за промяна на допусната техническа грешка по реда на чл. 10а, ал. 3б от Закона за пътищата от страна на собственика или ползвателя. 

Когато се установи, че в България съществува пътно превозно средство с идентичен на първоначално декларирания във винетката регистрационен номер, заявителят трябва да представи доказателства за заплатената от него винетна такса. Заявлението за промяна на допусната техническа грешка може да бъде изтеглено от сайта www.bgtoll.bg.

За извършени корекции след 10 февруари 2023 г. промяната в данните на електронната винетка има действие от момента на издаването й. Срокът на валидността й е до изтичането на срока на първоначално издадената. Според приетите законодателни промени след извършена корекция след 10 февруари при сгрешена винетка на собственика, на вписания ползвател и на водача на пътното превозно средство не се налагат наказания за нарушения, регистрирани в периода на валидност на първоначално издадената винетка. Също така не се образува административно-наказателно производство, а образуваните се прекратяват. Ако искането бъде удовлетворено и корекцията бъде извършена, платената компенсаторна такса подлежи на възстановяване. За да бъде възстановена собственикът или ползвателят трябва да подаде заявление за възстановяване на неоснователно заплатени такси. Срокът, предвиден в Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата, в който трябва да се възстановят сумите, е пет работни дни. 

В случаите на сгрешена винетка не се възстановяват глоби и имуществени санкции, наложени с наказателни постановления или електронни фишове, както и компенсаторни такси, когато е направен отказ за корекция.

В началото на февруари Народното събрание одобри общ законопроект за промени в Закона за пътищата, който предвижда максимум три да са наказанията за пътуване без електронна винетка в рамките на една календарна година. Разпоредбите, предвиждащи налагането на лимит на глобите, влизат в сила със задна дата от 1 януари 2019 г. Съгласно действащите разпоредби на Закона за движение по пътищата глобата за движение без винетка е 300 лева. До приемането на измененията се стигна след протест на жители на село Пролеша, които се жалваха от натрупани глоби за неплатени винетки.