02.01.2021

Какви данъчни промени влизат в сила от тази година

От тази година влизат в сила редица данъчни промени, които касаят както фирмите, така и гражданите. Хората, решили да направят ремонт на дома си, ще ползват данъчни облекчения. Те ще се дават само за парите, дадени за труд на майсторите.

За целта обаче те трябва да издадат документ, ако са фирма, за цената на положения труд. Ако са физически лица, в декларацията ще трябва да присъстват техните данни. Към самата декларация не се прилагат такива документи, но подаващият я трябва да ги пази и представи при проверка от страна на НАП.

Размерът на облекчението е до 2 хил. лв. годишно. При съсобственост на жилището отделните собственици могат да си поделят тази сума, като всеки декларира своята част, но пак общата стойност не трябва да надхвърля максимума. Той се приспада от данъчната основа при попълване на декларацията. Това облекчение не може да се ползва от фирми, в търговската дейност на които е включено въпросното жилище.

Но ако само адресът по регистрация на фирмата и тази на физическото лице съвпадат, то тогава няма проблем да се ползва облекчението. Имотът трябва да е в България. Важно е да се знае, че сумата може да се приспадне, когато се декларират доходите за 2021 г., тоест ще може да се впише в декларацията през 2022 г.

Данъчни отстъпки вече ще има и за отглеждане на дете. Те ще се ползват за доходите през 2021 г. Тоест за тези, които подават данъчни декларация - през 2022 г., когато ги попълват, а за тези, които ще ползват помощта през работодателя си, тоест са само на трудов договор и нямат други, в края на 2021 г.

Родителите на 1 дете ще могат да си приспаднат от данъчната основа 4500, на 2 деца - 9 хил. лв., а на 3 и повече деца 13 500 лв. Помощта за отглеждане на дете с увреждане е с намаление на данъчната основа с 9 хил. лв. Тоест за отглеждане на 1 дете в семейния бюджет се връщат условно 450 лв. Сумата все пак ще зависи колко и какви други доходи се декларират.

Ваучерите за храна през 2021 г. ще са до 80 лв. на нает в предприятието. Те заедно с допълнителното доброволно осигуряване и някои застраховки като "Живот" служат за данъчно облекчение, като стойността им се приспада от данъчната основа. От това облекчение обаче могат да се възползват само тези, за които няма влязло в сила към датата на деклариране задължение, което ще се изпълнява принудително. Справка за наличните задължения може да се извади от сайта на НАП и експертите съветват да се пази.

Кандидатстването по мярката ще продължи и след тази дата

Агенцията по заетостта информира работодателите, че и през новата 2021 година продължава приемът на заявления за изплащане на средства по мярката 60/40 и по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19”.

До 15 януари 2021 г. работодателите ще могат да подават заявления за изплащане на средства по мярката 60/40 за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г., като документите ще се разглеждат и финансират по досегашния ред.

Кандидатстването по мярката ще продължи и след тази дата по условията на приетите промени в Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г., предвиждащи удължаване на срока за изплащане на средствата до 31 март 2021 г.

Продължават да се приемат и заявления за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта в размер на 290 лв. месечно на работниците/служителите и самоосигуряващите се лица от секторите на хотелиерството и ресторантьорството, транспорта и туризма по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19”.

С приемането на промени в Решение № 429 на Министерския съвет от 2020 г., срокът за кандидатстване ще бъде удължен също до 31 март 2021 г.

За подробна и актуална информация следете сайта на Агенцията по заетостта – раздели „Новини” и „Финансови стимули за запазване на заетостта”.

52% от тях са хора без квалификация и специалност

По данни на Агенцията по заетостта към момента регистрираните безработни в страната са малко над 224 000 души.

От Министерството на труда и социалната политика отчитат, че към 22-ри декември чрез мярката 60/40, за подкрепа на бизнеса от последствията от коронавируса, са запазени близо 250 000 работни места в 11 000 предприятия.

Коронакризата пречупи положителните тендеции в заетостта и безработицата, които се наблюдаваха от 2014 година насам, коментира главният експерт от пазара на труда в КНСБ.

"Икономическата рецесия, предизвикана от пандемията през 2020 година, оказа силно въздействие върху пазара на труда и положителната тенденция както в заетостта, така и в безработицата за последните шест години бе преобърната както в Европейския съюз, така и в България. Най-силно засегнати се оказаха групите хора, които са без квалификация и образование, и от друга страна онези, които са били ангажирани във временна заетост, в сезонна заетост", коментира пред БНР Атанаска Тодорова.

Относно безработните без квалификация и специалност у нас тя добави, че тази група е 52% от всички регистрирани безработни през настоящата година. "Когато имаме пренасищане на пазара на труда с образовани хора, онези, които не са образовани, изпадат от пазара на труда. Той ги изхвърля. Всеки работодател предпочита който наеме, да може да чете инструкциите, които ще му бъдат дадени в ръце, а не някой да му ги чете", обясни тя.

До момента пик на безработицата беше отчетен през май, когато регистрираните в Бюрата по труда надхвърлиха 295 000 души.

Очакванията на Агенцията по заетостта са средногодишният брой на регистрираните при сценарий за бързо възстановяване на секторите "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Преработваща промишленост" да е 253 000 души, а в случай, че това не се случи, се очаква броят им да нарасне до 274 000 души.

27.12.2020

Проекти за 275 млн. евро между България и Румъния за 5 години

От 2015 година до днес 172 проекта на обща стойност над 275 милиона евро са били изпълнени по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния Interreg V-A. Това стана ясно от Информационен Бюлетин за 2020 г., който представя напредъка, отчетен в изпълнението на Програмата INTERREG V-A Румъния-България.

Благодарение на програмата са създадени 45 интегрирани туристически продукта, което е допринесло за над 85000 повече посещения на различни атракции в страната и северната ни съседка. Също така са реализирани и 162 инициативи за насърчаване на заетостта и трудовата мобилност. Не по-малко внимание е било отделено и на управлението на риска, най-вече превенцията на наводнения, свлачища и други подобни бедствия. Рехабилитирани са и близо 69 километра пътища, а други 150 км пътни участъци са в различна степен на изпълнение.

За да се осигури подкрепа на бенефициентите по програмата, те са имали и възможност да поискат период на спиране на изпълнението на съответните проекти по време на пандемията. Почти всички обаче от тях са решили да продължат дейностите си. От всички 67 проекта, които се изпълняват през настоящата 2020 година, само за 3 проекта е поискано временно спиране поради пандемията.

Припомняме, че Програмата Interreg V-A Румъния – България се изпълнява дигитално посредством собствена електронна система (eMS). При нея всичко е електронно, започвайки с подаване на заявления за проекти, подписване на договори, допълнителни споразумения и други документи, необходими за изпълнението на един проект, като се използва включително и електронен подпис.

Също така през 2020 година Програмата Interreg V-A Румъния – България има и пряк принос към мерките, предприети за борба с последиците от пандемията на COVID-19. Финансирани са проекти, насочени към интервенции в областта на здравеопазването (включително оборудване на болници в гранични региони), намаляване на риска при извънредни ситуации и други, чиято основна цел е намаляване разпространението на заболяването.

През следващия програмен период 2021 – 2027 година акцент ще бъде поставен върху по-свързана, по-зелена и по-социална Европа (цел 3 Свързана Европа и цел 5 Европа, по-близка до гражданите). Очаква се приоритетно да се разработва и маршрут „Евро Вело 6“, по-известен като Дунавски велосипеден път, чиято дължина е над 3600 километра.

27.12.2020

Тя ще се подписва от всеки, който пожелае да си постави ваксина

Министерството на здравеопазването публикува декларацията за информирано съгласие за извършване на ваксинация срещу COVID-19. Тя ще се подписва от всеки, който пожелае да си постави ваксина.

В нея се вписват трите имена на гражданина, ЕГН, номер на лична карта и постоянният адрес. Съгласието може да се даде и от родител настойник или попечител.

С декларацията се заявява, че подписаното лице е запознато с ползите от ваксината срещу COVID-19, която е избрана, и нейното търговско име и дава се съгласие именно тя да му бъде поставена.

Също така даваме съгласие при възникване на нежелани реакции след ваксинация, да съобщим за появата им по всяко време на медицински специалисти или на Изпълнителната агенция по лекарствата.

В документа се вписва датата на ваксинацията, а ваксинираният и лекарят, който поставя дозата, поставят подписите си.

Здравният министър вече издаде заповед, с която ваксинирането у нас ще започне на 27 декември.

27.12.2020

Изтичат над 180 хил. безплатни винетки за хора с увреждания

първите четири месеца на 2021 г. изтича валидността на 181 756 електронни винетки, отпуснати чрез Агенцията за социално подпомагане на хора с намалена работоспособност. Право на безплатна едногодишна е-винетка имат хора с над 50 на сто намалена работоспособност, както и семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания, припомнят от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Правото е за един автомобил с мощност на двигателя до 160 к.с.

Повече от половината безплатни винетки изтичат през януари 2021 г.- 119 814. Общо 227 725 са е-винетките, предоставени през 2020 г. на хора с увреждания. Те са за над 22 млн. лв. и са за сметка на бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Проверка за срока на валидност на е-винетките, отпуснати чрез Агенцията за социално подпомагане, може да бъде направена на сайта на АПИ www.api.bg и на сайта www.bgtoll.bg. Директният линк за проверка е https://check.bgtoll.bg.

Препоръчително е заявленията за подновяването на безплатните винетки да бъдат подавани, когато наближи крайната дата на валидността им.

Хората, които имат право на безплатна винетка, трябва да подадат заявление в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес – лично, с писмо или по електронен път с електронен подпис. Социалните служби обработват документите в 7-дневен срок. Агенцията за социално подпомагане изпраща всекидневно обработените заявки на Агенция „Пътна инфраструктура“, която издава е-винетката в рамките на следващия работен ден.

При прехвърляне на собствеността на пътното превозно средство, смяна на регистрационните табели или бракуване на автомобила, например, безплатната е-винетка не следва автомобила. В този случай правоимащият трябва в срок до три работни дни да уведоми Агенция „Пътна инфраструктура“, за да може да получи нова безплатна винетка до изтичането на валидността на първата.

При затруднения и нужда от консултация желаещите да им бъде издадена безплатна е-винетка чрез Агенцията за социално подпомагане могат да се свържат с центъра за обслужване на клиенти на Националното тол управление на тел.: 0700 10 876 или в писмен вид на e-mail: info@bgtoll.bg.

23.12.2020

МЯРКАТА 60/40 ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДО СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

„Запази ме“ ще се бъде трансформирана от 1 януари в 75 % от осигурителния доход на работниците

„Антикризисната мярка 60/40 удължаваме до септември 2021 г. На следващия Министерски съвет в сряда ще приемем за януари за пенсионерите 106 милиона лева - по 50 лева, така както продължаваме да даваме по време на пандемията.“

Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на работно съвещание с членове на правителството.

„Мярката 60/40 я продължаваме до септември 2021 г., за да няма никакви спекулации с това докога са парите“, категоричен бе премиерът Борисов.
По време на съвещанието министър-председателят Бойко Борисов подчерта, че продължават да работят и всички останали мерки в подкрепа на бизнеса по време на пандемията.

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева докладва, че и през следващата година продължават да действат мерките 60/40 и 80/20, а мярката за затворени бизнеси „Запази ме“ ще бъде трансформирана от 1 януари в 75 % от осигурителния доход на работниците за октомври 2020 и те ще получават повече средства. 

За новия дизайн на „Запази ме“ са предвидени 50 млн. лв. Мярката 80/20 ще се финансира с европейски средства, като са целта от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ е реорганизиран ресурс в размер на 40 млн. лв. допълнително. „За мярката 60-40 догодина имаме 600 млн. лв., които ще стигнат да я продължим почти до месец септември, така че трябва да бъдат спокойни работодателите и служителите, че ще има подкрепа от държавата“, категорична беше г-жа Сачева.

Министър Сачева обобщи подкрепата на държавата до този момент по линия на трите социално-икономически мерки. „До момента по мярката 60/40 са платени 627 милиона лева, запазени са 250 000 работни места. По мярката 80/20 с добавка от 250 лева за хотелиерство, ресторантьорство, туризъм и транспорт са платени 23 млн. лв., запазени са общо 24 858 работни места“, изтъкна г-жа Сачева. По отношение на мярката „Запази ме“, която към момента е известна като „24 лева на ден“ и която предстои да бъде трансформирана от догодина, министърът на труда и социалната политика посочи, че за декември месец са получени 4 653 заявления от работодатели за компенсиране на 22 839 работници и служители. „Започнаха вече да се извършват плащанията, като ще се плаща и през дните между Коледа и Нова година“, отбеляза г-жа Сачева.

По отношение на целевата помощ за семействата с деца, които учат в момента дистанционно, подадените заявления са 40 000 и са одобрени 23 520 семейства.

„С над 40 милиона лева ще подпомогнем малките и средните предприятия, като през декември са сключени 95 договори по процедурата „Подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия“. Това докладва министърът на икономиката г-н Лъчезар Борисов. Той информира, че по ваучерната схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии до момента са издадени 450 броя ваучери на обща стойност близо 8 милиона лева. „Чрез националния иновационен фонд се подписаха абсолютно всички 25 договора за финансиране на иновационни проекти на стойност 7 милиона лева“, заяви още икономическият министър. Той докладва, че по процедурата за ликвидна подкрепа за средните предприятия, която е на стойност до 150 000 лева за предприятие, са класирани 1285 броя проектни предложения. Има и резерви, с които общият брой проектни предложения става 1703. 

„Това, което сме направили, е чрез преструктуриране на бюджета на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ да осигурим пълния ресурс за всичките 1703 броя проектни предложения“, добави г-н Лъчезар Борисов. Министърът информира още, че до края на деня ще бъдат публикувани нови условия за кандидатстване по процедурата за подкрепа на бизнеса, която се осъществява заедно с Националната агенция по приходите.

22.12.2020

ОДОБРЕНА Е НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2030 ГОДИНА

Правителството прие Национална стратегия за хората с увреждания за периода 2021-2030 г. Нейното изпълнение ще допринесе за създаването на по-добри условия и възможности на хората с увреждания да упражняват правата си и да участват в отделните сфери на обществения живот равноправно с останалите български граждани.

Стратегическите цели на документа са да се създадат условия за независим живот и социално включване на хората с увреждания в условия на достъпна среда; да се подобри жизненият им стандарт, както и достъпът им до социална закрила, качествено приобщаващо образование, здравеопазване, заетост и подходящи условия на труд.

Предвидено е тези цели да се реализират чрез мерки, групирани в седем взаимосвързани и интегрирани приоритети със съответните очаквани резултати от изпълнението. Мерките кореспондират с водещите политики за насърчаване на социалното включване, очертани в други стратегически документи и национални програми.

В Стратегията са определени основните акценти на политиката в областта на правата на хората с увреждания като хоризонтални политики, свързани с изпълнението на политиките на пазара на труда, образованието, здравеопазването, осигуряването на устойчивост и адекватност на социалните плащания, транспорта и информационните технологии, регионалното развитие и др.

Предвижда се Стратегията да се изпълнява до 2030 г. чрез Планове за действие. Наблюдението и оценката на изпълнението на стратегическите цели ще се извършва от Министерството на труда и социалната политика на базата на получената информация от ресорните министерства, институции и организации, а резултатите от наблюдението ще се представят в доклади за одобрение от Министерския съвет.

22.12.2020

КАКВА Е ЗАПЛАТАТА ПРИ РАБОТА НА ПРАЗНИЦИТЕ?

Не са малко хората в България, който ще бъдат на работните си места през предстоящите празнични дни на Коледа и Нова година.

В тази връзка и на база разнопосочната информация от различни източници, работещите поставят ясно и конкретно въпросът какво е увеличението на заплащането, което им се полага за работа по време на празници.

Законът в България дава ясен отговор на този въпрос.

На тези работници и служители, за които и официалният празник е ден за работа и служба, е предвидено увеличено заплащане на труда им. Съгласно Кодекса на труда за работа през дните на официални празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на основното трудово възнаграждение за отработеното време.Работата по време на официални празнични дни често е съпроводена и с полагане на извънреден труд, за който законът е предвидил увеличено възмездяване.

Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от:

 1. 50 на сто - за работа през работните дни;
 2. 75 на сто - за работа през почивните дни;
 3. 100 на сто - за работа през дните на официалните празници;
 4. 50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време.

Когато работата през дните на официалните празници е и извънреден труд, то се заплаща отделно и 100% увеличение на основното трудово възнаграждение за отработеното време, освен ако между работника или служителя и работодателя не е уговорено по-голямо увеличение. В този случай за отработени 8 часа, при подневно отчитане на работното време и 8-часов работен ден, на работника или на служителя ще се заплати, както следва:

- Едно основно среднодневно трудово възнаграждение;

- Допълнително възнаграждение за работа на официален празник;

- Допълнително възнаграждение за извънреден труд на официален празник.

Пример:

Ако среднодневното брутно трудово възнаграждение е в размер на 50 лв., то спрямо гореописаното, работещият ще получи, както следва:

 1. Едно основно среднодневно трудово възнаграждение – 50 лв.
 2. Допълнително възнаграждение за работа на официален празник (двойно увеличение – 2 х 50 лв. = 100 лв.).
 3. Допълнително възнаграждение за извънреден труд на официален празник (допълнително двойно увеличение на заплащането за деня – 2 х 100 лв = 200 лв.).

В случаите, когато работата на официален празник не е извънреден труд, тъй като този ден е включен в месечния график за работа и е с нормалната продължителност на дневното работно време, на работника или служителя се заплаща само допълнително увеличение от едно основно среднодневно трудово възнаграждение.
Двойна заплата би се дължала, когато служителят по график трябва да работи в празничния ден. Ако обаче не е включен в графика и работодателят го извика на работа, законът изисква да му бъде платена четворна надница. Това е така, тъй като 100% увеличение за извънреден труд се изчислява върху нормалната надница за работа в официален празник, която, както казахме, е удвоената дневна заплата.

Двукратно удвоеното трудово възнаграждение се изплаща, когато положеният труд е едновременно извънреден, защото е положен извън установеното за него работно време и втори път - пак удвоено (100% увеличение), защото трудът е положен в ден на официален празник.

Двукратното увеличение в тези случаи е право пропорционално на двукратно удвоените усилия, неудобства, лишения и напрежение, които понася работникът или служителят, който полага извънредния труд в дните на официални празници. А това прави четирикратен размер на дневното трудово възнаграждение.

Когато не е уговорено друго, увеличеното заплащане се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор.

Ако работодателят е въвел сумирано изчисляване на работното време, правилото е същото: за работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение. А положеният извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време се заплаща с допълнително увеличение от 50%.

 

Справка:

в чл. 262, чл. 263 и чл. 264 от Кодекса на труда

22.12.2020

ДО ДНИ ЩЕ ПОЛЗВАТ ПО-ОБЛЕКЧЕНИ УСЛОВИЯ

Безвъзмездната помощ за малките и средните предприятия чрез оборотен капитал ще бъде изплатена след нотификация от страна на Европейската комисия, коментира говорителят на Националната агенция за приходите (НАП) Росен Бъчваров. Фирмите трябва да са с до 250 служители и регистрирани преди 1 октомври 2020 г. А максималната помощ, която един бизнес може да получи, е 150 хил. лв.

До дни ще отпадне изискването само фирми без задължения към хазната да могат да кандидатстват. С промени в закона, гласувани в петък, само предприятия с неплатени задължения,  установени с ревизионен акт, няма да могат да получат безвъзмездна финансова подкрепа.

Останалите ще могат да получат за периода на затварянето 10% или 20% от оборота си за същия период на миналата година. Но за да влязат в сила тези промени, те трябва да бъдат обнародвани в „Държавен вестник“, като се очаква това да стане днес или следващия вторник. „Затова съветваме фирмите да изчакат по-леките условия да влязат в сила и след това да кандидатстват“, заяви Росен Бъчваров, говорител на НАП. Заедно с облекчените условия, ще отпадне и нуждата от документ, който да докаже дали предприятието е микро-, малко или средно. А проверките за дейността на заведенията ще стават автоматично чрез Инспекцията по труда. Той уточни още, че искането за одобрение на схемата от Брюксел е изпратено в края на миналата седмица и в момента се водят интензивни разговори по казуса.

Набирането на проектите започна от 21 декември и ще продължи до 20 януари 2021 година. Заявленията се подават само по електронен път през Портала за електронни услуги на НАП.

По нея ще могат да бъдат покривани текущи разходи, сред които и за заплати, обясниха от приходната агенция. Парите не могат да бъдат използвани за покупката на стоки за директна продажба. Пари по схемата няма да получат и предприятия, които произвеждат, обработват и продават тютюн и тютюневи изделия. Максималният размер на подкрепата е до 150 хил. лева. Помощ по тази схема ще могат да получат микропредприятия с персонал до 10 души и оборот или стойност на активите до 3,9 млн. лева, малки предприятия (до 50 души и до 19,5 млн. лева оборот) и средни предприятия (до 250 души и оборот до 97,5 млн. лева или стойност на активите до 84 млн. лева).

Условието за подкрепа е тези компании да са прекратили или ограничили дейността си в резултат от заповедите на здравния министър за противоепидемичните мерки по повод пандемията от коронавируса. Допустимо е например участието на ресторанти, които в момента работят с доставки на храна по домовете, тоест не са прекратили изцяло своята дейност.

За изчисляването на финансовата подкрепа за новите компании (регистрирани до октомври 2020 година) за базов ще бъде взет именно месец октомври. Как точно ще бъдат подкрепени новите фирми ще бъде уточнено в следващите дни, коментира говорителят на НАП.

18.12.2020

РАЗЛИЧНО ЛИ Е ЗАПЛАЩАНЕТО ПРИ РАБОТА ОТ ВКЪЩИ?

В последните месеци все по-актуална става темата относно заплащането по време на работа от вкъщи, като най-дискусионен е въпросът как се измерва дали уплътняваме цялото си работно време и ако не, то заслужаваме ли пълното заплащане, за което сме сключили трудовия си договор.

Няма как да не отбележим, че работодателите в практиката постоянно повдигат въпроса дали и колко трябва да се заплаща на работник или служител, който не е натоварен изцяло в рамките на работното си време през деня.

Тези въпроси, въпреки логичността им на пръв поглед, имат своите ясни и недвусмислени отговори, които са уредени от трудовото законодателство в България.

Нека си представим следната ситуация: Какво се случва, ако например в един онлайн магазин за определено време от деня няма поръчки от клиенти и потребители на определения сайт? Служителят, който по задължение трябва да обработи поръчките и да ги предаде на куриера след това от дома си очевидно не е ангажиран плътно през целия ден. Или пък е имал за деня само две поръчки за обработка – едната в началото на деня, а другата в неговия край. Служителят води ли се на работа, или не, през времето, в което не обработва поръчки?

При трудовото правоотношение работникът или служителят има фиксирано работно време, определено работно място, ползва помещенията и инструментите на работодателя си и е задължен да се подчинява на неговите законни разпореждания, т.е. труд по трудово правоотношение полага един работник в цех, служител в офис, келнер или продавач, който трябва да бъде на работното си място по 8 часа на ден. Ангажимент на работодателя е да уплътни това работно време с определени задачи, свързани с договора, възможностите и най-вече длъжностната характеристика на работника или служителя.

Разпоредбите на Кодекса на труда в България важат за всички и на цялата територия на страната без значение дали полагаме труда си от вкъщи, или от офиса. Законът е еднакъв за всички.

Трудово правоотношение е налице, когато предметът на договора е постигане не на определен резултат (ушиване на дреха, поставяне на плочки и др.), а предоставяне на работна сила, т.е. самото полагане на труд.

Задълженията на работника или служителя при изпълнение на възложената работа са описани в Кодекса на труда. Едни от тези задължения са свързани с използването на цялото работно време за изпълнение на възложената работа и спазването на вътрешните правила, приети в предприятието.

Виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина. В тези случаи работодателят има възможност да наложи едно от дисциплинарните наказания, които са предвидени в Кодекса на труда – забележка, предупреждение за уволнение или уволнение.

Възможните за налагане наказания са изчерпателно посочени и не е предвидено, че в случай, че лицето не изпълнява възложената му работа, да не се заплаща трудово възнаграждение. Не са рядкост случаите, в които работници и служители изпитват на гърба си своеволия на своя работодател, включително във връзка с удръжки от трудовото възнаграждение, като например удръжки за закъснение за работа/среща, за говорене по телефона и др. Също така някои работодатели налагат своеобразни "глоби", които законодателят не е предвидил като вид финансова санкция спрямо служителя/работника.

Законът посочва, че без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение, освен в случаите на получени аванси, надвзети суми, вследствие на технически грешки, данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение, осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, запори, наложени по съответния ред и други удръжки, изчерпателно изброени в закона.

Справка:

чл. 126 от Кодекса на труда

чл. 186 от Кодекса на труда

чл. 210, ал. 4 от Кодекса на труда

чл. 272, ал.1 от Кодекса на труда

17.12.2020

КОИ БИЗНЕСИ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ ПОМОЩ ДО 20% ОТ ОБОРОТА

Нова помощ от 156 млн. лв., осигурени от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, ще помага на микро-, малки и средни предприятия, които са засегнати от временните противоепидемични мерки в страната и са били принудени да преустановят или ограничат дейността си, като например магазини и заведения в молове, кафенета и ресторанти, нощни клубове, частни детски градини и центрове, затворили принудително в периода от ноември месец тази година. Те трябва да са с до 250 служители и регистрирани преди 1-ви октомври 2020 г.

Помощта ще се изплаща за периода на база двете заповеди на министъра на здравеопазването, едната е в периода 14-30 ноември, а обхватът на втората заповед е 27 ноември - 21 декември. Възможно е фирмата да попада в периода и на двете заповеди - от 14 ноември до 21 декември.

С 10% ще бъдат подпомогнати затворените магазини в търговските молове и самите молове, които се водят средни предприятия. Останалите, например ресторанти и заведения, са в обхвата на 20% от оборота.

Изключение има за бизнеси, които участват в програмата за развитие на селските райони, рибарство и аквакултури, фирми от финансовия сектор, предприятия, които се занимават с хазартни игри или произвеждат и търгуват с тютюн. Помощта е в размер до 150 хил. лв. на предприятие, а допустими ще са разходите за вода, ток, наем, закупуване на суровини, но не и за заплати или закупуване на стока, която после да препродадат. Всяка фирма може да кандидатства с един проект, но за всичките нейни обекти. Срокът за кандидатстване е две седмици, а за изплащане една седмица, с условието обаче, че изплащането може да започне само след одобрение на Европейската комисия (ЕК), тъй като използваните 156 млн. лева са по ОП “Иновации и конкурентноспособност”.

Помощта ще се изчислява на база процент от оборота, който е отчетен през периода на преустановена дейност, а за регистрираните през 2020 г., базата ще е оборотът за октомври тази година. Документи могат да се подават изцяло по електронен път, на портала за електронни услуги на Националната Агенция за Приходите, а за целта ще ви трябва само електронен подпис. Заявления ще могат да се подават от 21-ви декември (понеделник), а срокът за това е 14 дни от тази дата. НАП ще прави автоматизирани проверки, а при необходимост ще се проверява и след изплащането на средствата.

Компании, които в момента се възползват от други мерки за подпомагане, включително 60/40 и 80/20, могат да кандидатстват по тази програма, но не могат да покриват разходи за заплати.

От НАП уточниха, че фирмите следва да посочат размера на оборота си без включен ДДС в него, а за цялата сума ще са нужни – касовият оборот и банковите транзакции, като съвкупността от двете компоненти ще представлява сбора на оборота на компанията, върху който ще се начислят съответно 10 или 20%.

17.12.2020

ЕК одобри схема за 78,2 млн. лева за подкрепа на малкия бизнес в България

Европейската комисия одобри схема в размер на 78.2 млн. лева (приблизително 40 млн. евро) в подкрепа на малките предприятия, засегнати от пандемията от коронавирус. Схемата е одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ, приета от ЕС.

Подкрепата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства в размер на 50 000 лева (приблизително 25 565 евро) на бенефициент за покриване на част от оперативните му разходи.

Схемата, която ще бъде съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, ще бъде достъпна за малки предприятия, осъществяващи дейност в определени сектори и отговарящи на изисквания, определени от България, с годишен оборот от най-малко 500 000 лева (приблизително 250 000 евро) през 2019 г., при които оборотът е намалял с най-малко 20% за три месеца от февруари 2020 г. в сравнение със същите три месеца през 2019 г. поради пандемията от коронавирус. Целта на мярката е да се помогне на компаниите да преодолеят икономическите последици от пандемията от коронавирус и да запазят заетостта.

Комисията установи, че българската схема отговаря на условията, посочени във Временната рамка. По-специално:

    - помощта няма да надвишава таваните за всяко предприятие, определени във Временната рамка;

    - помощта по схемата може да се предоставя до 30 юни 2021 г.

Неповерителната версия на решението ще бъде публикувана под № SA.59704 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на Комисията, посветен на конкуренцията, след като евентуалните въпроси, свързани с поверителността на данните, бъдат решени.

16.12.2020

Вземаме неплатен отпуск за служба в доброволния резерв с договор и осигуровки

Службата в доброволния резерв ще е срочна - до шест месеца, реши парламентът, като прие на второ четене предложените от правителството промени в Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ).

Всеки български гражданин до 40 г. по негово желание и при условие, че отговаря на изискванията на закона, може да служи във въоръжените сили за срок до 6 месеца.

С промените се създава възможност за изпълнение на срочна служба в състава на доброволния резерв. Това ще става чрез сключване на договор, който осигурява възнаграждение, здравно и социално осигуряване.

Пределната възраст за служба в доброволния резерв за сержантите, старшините, офицерските кандидати и младшите офицери и старшините офицери се увеличава от 55 години на 60 години, а възрастта за служба в доброволния резерв на офицерите с висши военни звания - от 63 на 65 години.

Промените в закона дават възможност на работодателите да запазват персонала си, като осигуряват неплатен отпуск на работниците/служителите и им позволяват да преминат срочна служба в доброволния резерв.

Измененията позволяват и разширяване на обучението на учениците от нивата на средното образование, като придобиване на умения, свързани със защитата на родината, с оцеляване при кризи от военен характер, както и за усвояване на знания за мисиите и задачите на въоръжените сили.

С увеличаване броя на българските граждани с военна подготовка ще се подобри възможността за попълване на запаса на въоръжените сили. Очаква се срочната служба да доведе и до повишаване на интереса и ангажираността на българските граждани към тяхната подготовката за защита на Отечеството, подчертават от Министерство на отбраната.

Окончателното влизане в сила на промените ще стане факт с обнародването им в Държавен вестник.

16.12.2020

АНАЛИЗ НА ADECCO GROUP ОЧЕРТАВА ТЕНДЕНЦИИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В 13 ДЪРЖАВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И В БЪЛГАРИЯ

Следващата година на пазара на труда ще има ускорена нужда от високоспециализиран персонал: AI и машинно обучение, анализ на база данни, интернет на нещата, социални медии. По-малък ще е интересът за наемане на персонал в: ръчно въвеждане на данни, финансовите анализи, счетоводство и одит, управление на офиси, поради постоянното развитие на технологиите и автоматизацията.

Това се прогнозира в новия анализ на Adecco Group - Inovantage. Докладът разглежда глобалните тенденции в развитието на пазара на труда в 13 държави от Източна Европа, Близкия Изток и Северна Африка, включително и България. Неговата цел е да проследи: 1) какви предпандемични условия облекчиха усилията на всяка държава и какво ускориха техните неуспехи; и 2) какви ключови знания могат да научат и прилагат както държавните власти, така и отделните компании през следващите години.

Основните изводи от доклада са:

- Най-добре подготвените държави за справяне с предизвикателствата на работната сила са страните с добра социална мобилност и широко разпространени професионални и технически умения. Паритетът между половете, интеграцията на етническите малцинства и приобщаването на работната сила играят ключова роля за осигуряването за по-плавен преход в промяната в начина на работа в предизвикателното време, в което живеем.

- Подобрената ИКТ инфраструктура и цифровите умения са от основно значение за справяне с евентуални бъдещи сътресения на пазарите на труда. Страните с публична и частна дигитална инфраструктура и технически интелигентна работна ръка показват по-добри резултати при управлението на нарушаването на трудовия процес в първите локдауни.

- Правителствените социални мерки и относително по-ниската взаимозависимост от глобалната икономика помогнаха на страните от Източна Европа да покажат по-добри икономически резултати. 

- Успехът в бъдеще ще принадлежи на постоянно обучаваща се и дигитално квалифицирана работна сила. С енергично, но застаряващо население, страните от региона трябва да предлагат повече възможности за растеж и актуален опит за учене през целия живот, за да подобрят уменията на своите граждани.

Като отправна точка за състоянието на отделните държави преди ковид пондемията, анализът стъпва на Глобалния индекс на конкурентоспособност на талантите за 2020, като разглежда и процента на младите хора, които не са ангажирани нито в нито в трудовата заетост, нито в образованието. При среден показател за Европа от 12.5%, Турция (29,5%), Сърбия (19%), Гърция (17,7%) са с по-малко шансове за обещаващо бъдеще на пазара на труда по отношение на младите хора. България се нарежда на 55-то място в света в Глобалния индекс на конкурентоспособност на талантите, като по данни на Евростат за 2019 младите хора у нас, които нито учат, нито работят са 16.7%.

Почти всички страни в региона срещат едно и също предизвикателство, а именно затруднения  в намирането на квалифицирани служители поради несъответствието между знанията, придобити в образователната система, и практическите умения, изисквани от пазара на труда. Това е знак, че компаниите са една крачка пред образователните системи и трябва да помогнат на образователния сектор да се трансформира в по-практически приложима програма в близкото бъдеще.

Обучението през целия живот все още не е приоритет както за вземащите политически решения, така и за частния сектор. Ако това обаче не се случи, ефектът от застаряването на населението ще се усети сериозно върху икономиките на държавите. 

Друг показател, който докладът разглежда и е проблемен за целия регион, е външната отвореност на пазара, в това число публично-частни инвестиции, трансфер на технологии, мигрантски запас, международни студенти.

С малки изключения (като ОАЕ и Чехия), в повечето държави няма видими усилия за привличане на чуждестранни таланти или за интегриране на имигранти. Едно от обясненията за това е, че заплатите все още са по-ниски от тези в Централна и Западна Европа и имигрантите предпочитат тези страни вместо тях.

Паритетът между половете е отличен маркер за развитие за по-добро разбиране на региона. Относителното равенство по отношение на броя и пропорциите на жените и мъжете често се разглежда като основно за социалния прогрес и стабилността. По отношение на завършилите жени (особено за завършилите висше образование) страните от региона имат добри резултати. Въпреки че общият процент на завършилите висше образование (на възраст между 25 и 64 години) е по-нисък, отколкото в западните страни, процентът на завършилите жени е по-висок от мъжете в повечето страни от Източна Европа. Това се вижда в страни като Полша, Словения, Унгария, Румъния или Сърбия. Разликата в заплатите между жените и мъжете е много ниска, но жените имат по-малко възможности за кариерно израстване на лидерски позиции. 

Развитието на бизнес екосистемата показва как икономиките управляват аспектите на заетостта, производителността и подобрението чрез технологии. И това е нещото, което най-много липсва при почти всички държави, като най-малко точки по този показател получават Румъния, Сърбия, Тунис, Унгария и България. Комбинацията от ниско използване на технологиите, малки инвестиции в нововъзникващи технологии, заедно със скромните активни политики на пазара на труда, предполага зависимост от средноквалифицирана работна сила. 

Повечето източноевропейски държави членки на ЕС са се представили по-добре в усилията за възстановяване в първата пандемична вълна. Причината за това е, че икономиките им са по-малко зависими от глобалната криза. Това, заедно със силните макроикономически основи, плюс активните финансови сектори, е дало на местните правителства тяхната устойчивост и гъвкавост.

„Един от ключовите фактори за успешното трансформиране на работния процес у нас беше, че България има една от най-добрите интернет инфраструктури в Европа. Това позволи на много голяма част от компаниите да преминат много бързо към работа от разстояние. Работата от вкъщи винаги е била заклеймявана от местните работодатели като синоним на допълнителен платен отпуск и ниска ефективност. Изненадващо, но реалността доказа обратното. Българското трудово законодателство е много традиционно и се нуждае от адаптация по отношение на гъвкавостта. Местните власти обаче реагираха много бързо, за да предоставят навременни ad hoc решения в подкрепа на бизнеса. Не на последно място българският манталитет е индивидуалистичен, а не колективистичен и в допълнение към правителствените мерки хората търсят алтернативни начини да поддържат доходите си, грижейки се за своята безопасност и здраве“, коментира д-р Ирина Йончева, Chartered MCIPD, Мениджър „Човешки ресурси“ в Adecco България.

Прогнози за новата нормалност

Ключов елемент, който завинаги ще промени работната среда, е бързото възприемане на дистанционната работа, тъй като производителността на труда не се засяга, а дори в действителност нараства в някои сектори. Предварителните оценки показват, че половината от активната работна сила може да практикува работата си дистанционно. 

Незабавни трансформации в работния процес (следващите 6 месеца)

Колкото и важна да е дистанционната работа, тя не решава предизвикателствата за всички сектори - голяма част от работната сила ще бъде изправена пред преместване и съкращения. Комбинацията между пандемията и продължаващия процес на автоматизация увеличава натиска върху образованието, секторите на производството, логистиката, хотелиерството и развлеченията.

Това започва да оказва влияние върху най-незаменимите категории работници, а именно по-възрастните работници и младите хора. Страни като Гърция, Хърватия, Турция, Тунис и Румъния имат равнища на безработица над средното за Европа. В засегнатите сектори на икономиката обаче има работни места, които могат лесно да преминат към сектори с голямо търсене и до които младите хора имат лесен достъп.

Пренареждане в търсенето на служители (следваща година)

Бизнесът прекроява стратегиите, инвестира в автоматизация и проучва нови методологии за работа. Служителите обаче са по-песимистични по отношение на сигурността на работното си място и трябва да получат нови умения, вече повече от всякога. В целия регион ще има ускорена нужда от високоспециализиран персонал: AI и машинно обучение, анализ на база данни, интернет на нещата, социални медии.

От друга страна, работните места, които включват повтарящи се действия и претъпкани места за човешко взаимодействие, ще продължат да бъдат все по-излишни. Следващата година ще означава по-малък интерес за наемане на персонал в: ръчно въвеждане на данни, финансовите анализи, счетоводство и одит, управление на офиси, поради постоянното развитие на технологиите и автоматизацията.

Умения, които трябва да бъдат подобрени (следващите 5 години)

През 2020 г. Adecco Group проведе проучване, което има за цел да разбере повече за трансформацията на работната сила и което констатира различия във възприемането на бизнес лидерите и работниците спрямо уменията, които ще бъдат търсени през следващите пет години. Бизнес лидерите поставят акцент върху анализа на данните, устойчивостта, толерантността към стрес и гъвкавостта. От друга страна, работниците смятат, че изкуственият интелект и машинното обучение, дигиталният маркетинг и управлението на времето са по-търсени в близко бъдеще.

16.12.2020

УПОРИТИ ВЪВ ВИЗИЯТА, ГЪВКАВИ В ДЕТАЙЛИТЕ

Най-богатият човек на планетата – основателят на Amazon Джеф Безос, е известен с това, че е супер мотивиран и безмилостен в преследването на целите си, но не и догматичен по отношение на методите, които ползва за това.

Безос всъщност предупреждава срещу рисковете, които носи придържането към един единствено поход на действие. Макар че шефът на Amazon определено може да се похвали с редица иновативни идеи, неговата гъвкавост в работата е нещото, което му помага най-много в преодоляването на препятствията, пред които го изправя животът.

Ако не сте гъвкави,  непрекъснато ще удряте главата си в стената и няма да откриете решение на проблемите, с които опитвате да се справите“, казва той.

Не разчитайте само на една стратегия

Под гъвкав подход се има предвид приспособяването на вашата стратегия спрямо променящите се обстоятелства и информацията, която натрупвате с времето. Това означава, че трябва да можете да разграничавате практиките, които носят резултати, от онези, които не работят, и да бъдете готови да промените похода си в съответствие с тези реалности.

Това не означава, че трябва да се окажете от дългосрочните си цели, точно обратното. Както казва Безос: „Ние сме упорити по отношение на визията, но гъвкави, когато става въпрос за детайлите.“

Добър пример за това е работата на Amazon с външни продавачи. Интегрирането им в онлайн платформата на компанията е отнело много работа и опити, но днес те отговарят за по-голям процент от продажбите на платформата, отколкото търговския бизнес на самата Amazon. Безос е знаел, че трябва да коригира стратегията си, за да могат нещата да се случат, но той не се е отказал от цялостния си план в името на постигането на тази цел.

Методичен и гъвкав

Ключът към вашия успех е да разберете какви са вашите приоритети, но и да бъдете прагматични относно начина на постигането на вашите цели.

Голяма част от кариерата на Джеф Безос преминава през проби и грешки и реалистична оценка на възможностите и вероятностите. Пътят на Amazon към успеха не беше предначертан.

Когато Безос вижда каква възможност за продажби на дребно предоставя интернетът, той дори не знае какво точно да започне да продава онлайн. Той методично анализира най-рентабилните продукти на 20-те най-големи фирми за доставки по пощата и стига до решението да започне бизнес за онлайн търговия на книги.

С времето той продължава да разпознава различни възможности за развитие на бизнеса и да добавя допълнителни функции към сайта на Amazon. Този фокус към напредъка в технологичните тенденции и в потребителските нагласи е основен фактор за растежа и успеха на Amazon.

Всичко е част от плана

Да бъдете гъвкави не означава да сте непоследователни. Може, а и трябва, да имате план за действие. Важно е обаче да не се преструвате, че този план е перфектен и че ако го следвате, няма шанс да сгрешите.

Много по-добре е да разглеждате различни варианти за действие, тъй като така ще започнете да приемате неуспехите като уроци, а не като провали, от които няма връщане назад. Когато идентифицирате някаква нова възможност или предизвикателство, с които искате да се захванете, трябва да направите следните няколко неща:

Дефинирайте проблема – уверете се че разбирате добре ситуацията и че знаете какво точно трябва да направите, за да разрешите даден проблем

Съберете идеи – намерете колкото се може повече решения и методи за постигането на вашата основа цел

Опитайте отново (ако е необходимо) – ако вашето решение не работи, потърсете друго и опитайте пак.

Този гъвкав подход ще ви помогне да се съсредоточите върху най-важните си цели и да спрете да се притеснявате за най-малките детайли и за неуспехите, които със сигурност ще имате. В крайна сметка детайлите ще се изгладят, а натрупаните от опитите ви умения и знания ще помогнат за разрастването на вашия бизнес.

16.12.2020

Над една пета от работещите у нас са нископлатени

21,4% от българите са били нископлатени служители през 2018 г. Те са печелили по-малко от две трети в сравнение със средното брутно почасово възнаграждение за страната. По този показател България е на пето място в ЕС, сочат данни на Евростат. Отделна статистика показва, че средното брутно почасово възнаграждение у нас е най-ниско в ЕС на равнище от 2,4 евро. Данните също се отнасят за 2018 г.

Преди две години 15,3% от служителите в съюза са получавали ниски възнаграждения спрямо 16,4 на сто през 2014 г. 18,2% от жените са били нископлатени служители през 2018 г. спрямо 12,5% от мъжете.

Делът на служителите с ниски заплати варира значително сред страните членки. Той е най-висок в Латвия - 23,5%, следвана от Литва - 22,3, Естония - 22%, и Полша - 21,9%. За сметка на това под 10 на сто от служителите са били нископлатени в Швеция - 3,6%, Португалия - 4%, Финландия - 5%, Италия - 8,5%, Франция - 8,6%, и Дания - 8,7%.

Колкото по-ниско е образованието на хората, толкова по-голяма е вероятността да печелят под средното възнаграждение в страната си. Над една четвърт (27,1%) от служителите в ЕС с ниско образование са получавали ниска заплата. В същото време нископлатените служители са съставлявали едва 4,6% от служителите с висше образование.

През 2018 г. делът на нископлатените служители в ЕС е бил най-висок в сектора на настаняването и хранителните услуги - 39%, следван от административните и обслужващите дейности - 33%.

Към октомври 2018 г. средното брутно почасово възнаграждение е било най-високо в Дания - 27,2 евро, следвана от Люксембург - 19,6 евро, Швеция - 18,2 евро, Белгия и Ирландия - по 18 евро, Финландия - 17,5 евро, и Германия - 17,2 евро.

След България средното брутно почасово възнаграждение е било най-ниско в Румъния с 3,7 евро, следвана от Унгария и Литва с по 4,4 евро, Латвия с 4,9 евро, Полша с 5 евро, Хърватия и Португалия с по 5,4 евро и Словакия с 5,6 евро. Най-високото средно брутно почасово възнаграждение сред страните членки на ЕС е било с 11 пъти над най-ниското равнище, изразено в евро. Изразено в стандарт на покупателна способност, който елиминира ценовите различия между държавите, най-високото средно брутно почасово възнаграждение сред страните членки на ЕС е било четири пъти над най-ниското равнище в съюза.

14.12.2020

ГУБИМ ОТПУСК ОТ ПРЕДИ ДВЕ ГОДИНИ

Работодателят не може да ни принуди да си пуснем неплатен отпуск

Всички дни отпуск могат да се ползват до края на двегодишната им давност, независимо дали са отложени или не за следващата календарна година, заявяват от Главната инспекция по труда. Например до края на 2020 г. могат да се използват последно дните от 2018 г. Давността спира за периода, в който работникът или служителят използва друг вид отпуск – за бременност и раждане, за гледане на дете и т.н.

Част от отпуска може да бъде отложен за следващата календарна година след искане от страна на работника или служителя и получаване съгласието на работодателя.

Работодателят от своя страна също може да отложи част от отпуска, но само по важни производствени причини. Във всеки случай обаче работодателят е длъжен да осигури ползването на поне половината дни отпуск в годината, за която се полагат, а останалите – най-късно до средата на следващата.

След този срок работниците и служителите могат да ползват прехвърлените или неизползваните дни отпуск от предходната година с 14-дневно предизвестие и без съгласието на работодателя. Те обаче трябва да имат доказателства, че преди това са поискали отпуск и той им е бил отказан.

В общия случай работниците са длъжни да използват платения годишен отпуск до края на календарната година, за която той се полага. Работодателите са длъжни да създадат ред за ползване на отпуските, като информират работниците в началото на годината за полагаемите дни и да ги поканят да заявят ползването на останалите от предходната година.

Липсата на информиране на работещите за полагаемите им се дни е едно от най-честите нарушения, които контролните органи на Инспекцията установяват във връзка с отпуските.

От Инспекцията по труда поясняват още, че дори в извънредно положение или в извънредна епидемична обстановка работодателят не може да предоставя неплатен отпуск на своите работници и служители без тяхно искане.

Той има право да предостави едностранно само платения им отпуск, ако дейността на предприятието, на част от него или на отделни работници и служители е спряна със заповед на държавен орган или с негова заповед. Ако дейността не е спряна, има право да предостави на работниците само половината от платения им отпуск без тяхно искане.

По време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка работодателят няма право да отказва платен или неплатен отпуск на бременни, майки или осиновителки на деца до 12 години, както и на самотни бащи, на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност или под закрила заради някои заболявания, включени в специална наредба.

15.12.2020

Европейската комисия (ЕК) създаде Европейски гаранционен фонд под управлението на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в помощ на компаниите, засегнати от коронавируса, става ясно от съобщение от Брюксел. Фондът е с капитал от 25 млрд. евро, но очакванията са той да мобилизира около 200 млрд. евро в помощ за бизнеса.

В него участват 21 държави от ЕС, сред които и България.

Създаването на фонда беше одобрено през пролетта на 2020 година като един от стълбовете в защита на европейската икономика от кризата, породена от коронавируса. Целта е да предоставя гаранции за кредити за европейските компании, основно малки и средни, които са изправени пред големи затруднения.

Всички държави имат опцията да участват в този фонд. На този етап това не са заявили само Унгария, Чехия, Естония, Латвия, Румъния и Словения. Участниците в новата институция ще допринесат към бюджета с вноски, базирани на дела си в ЕИБ.

Разпределението на гаранциите ще става от специална комисия, създадена от участващите във Фонда държави. Управлението му е организирано от ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд.

Институцията е временна и предвижда отпускането на помощ за бизнеса до 31 декември 2021 година.

15.12.2020

 

НОЕМВРИ ОТЧИТА НАЙ-НИСКАТА БЕЗРАБОТИЦА СЛЕД КРАЯ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Равнището на регистрирана безработица в страната през ноември е от 6,7 на сто, като това е най-ниската регистрирана стойност след края на извънредното положение на 13 май 2020 г., показват последни данни на Агенцията по заетостта.

Най-търсените професии през месеца са: монтажници; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт.

Фирмите търсят още  квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); персонал, полагащ грижи за хората; стопански и административни специалисти и др.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през ноември са 12 386, които са с 9,3% повече от тези, заявени през ноември 2019 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (36,3%), следват административните и спомагателните дейности (12,8%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (11,8%),  хотелиерството и ресторантьорството (7,2%), строителството (7,2%) и държавното управление (5,4%).

В края на месец ноември регистрираните безработни в бюрата по труда, според Агенцията по заетостта, са били 218 840, което е с 9 069 лица по-малко от октомври. На годишна база обаче увеличението е с 29 366 лица.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през миналия месец са се регистрирали нови 29 105 безработни лица, както и други 558 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери.

През ноември броят на започналите работа безработни лица в нашата страна достигна 17 343, което представлява ръст с 13% спрямо същия месец на миналата година.

От започналите работа през миналия месец 87,5% са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 25,5% от всички започнали работа, следвани от търговията – с 16,3%, хотелиерството и ресторантьорството – 8,0%, държавното управление – 6,3%, строителството – 5,3%, и др.

През ноември работа на субсидирани работни места са започнали 2 165 безработни лица от рисковите групи – 412 по програми и мерки за заетост и 1 753 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, показват още данните на агенцията по заетостта.

В същото време схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 6 804 лица, като само през ноември са сключени трудови договори с нови 683 безработни.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като трети дизайн на мерките 60/40 или 80/20 или „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, осигуриха запазването на заетостта на повече от 300 хил. заети лица от май до края на ноември, посочва още Агенцията по заетостта.

11.12.2020

ИМАТЕ ПРАВО ДА ПРЕХВЪРЛИТЕ ОТПУСКАТА СИ ЗА ДОГОДИНА

За някои работници и служители в края на годината винаги възниква въпросът какво се случва с оставащите неизползвани дни от отпуската. Губят ли се дните от отпуската, могат ли да се прехвърлят, или пък задължени ли са работодателите да ги дадат до края на годината?

Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година както от работодателя, така и от работника или служителя. От работодателя - поради важни производствени причини. От работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя.

Законът предвижда, че работникът или служителят използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася.

Когато ползването на платения годишен отпуск е отложено от работодателя за следващата година, в този случай на работника/служителя се осигурява ползване на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск. Тоест, ако в трудовия ни договор пише, че имаме право на 20 дни платен годишен отпуск, то 10 дни със сигурност трябва да ни бъдат осигурени от работодателя да ползваме за календарната година.

При отлагане от страна на работника/служителя може да са отложи целият или част от платения годишен отпуск. Отпускът се отлага по искане на работника при съгласие на работодателя. Съгласието на работника и работодателя е достатъчно, за да бъде отложен отпускът за следващата година.

Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага.

Законът установява, че в началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходни календарни години.

Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност.

Справка:

чл. 176, ал. 1 от Кодекса на труда

чл. 173, ал. 5 от Кодекса на труда

чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда

чл. 176, ал. 2 от Кодекса на труда

чл. 176а, ал. 1 от Кодекса на труда

чл. 37а от Наредба за работното време, почивките и отпуските

11.12.2020

Съхранените работни места по мярката 60/40 са около 250 хиляди

Над 585 млн. лв. са били преведени до момента на фирмите и предприятията, които са кандидатствали по мярката 60/40 за запазване на заетостта на служителите си. Съхранените работни места са около 250 хиляди, като всички работници получават пълните си възнаграждения и осигуровки. Това съобщават от Министерството на труда и социалната политика.

Държавните компенсации са в размер на 60% от дължимите възнаграждения и осигуровки, а работодателите са задължени да осигурят останалите 40%.

По първия вариант на 60/40, който действаше от март до юни, бяха подпомогнати 9000 компании, сочи анализът на НОИ. Те са получили 186 млн. лв., като най-голяма част са за предприятия от преработващата промишленост - близо 71,6 млн. лв. за запазване на над 80 400 работни места. Към работодателите от търговията са насочени 29,5 млн. лв. за 26 700 работници и служители. Сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" беше подкрепен с малко над 22,6 млн. лв. Най-много са фирмите от областите София-град (3127), Пловдив (724) и Варна (609).

Преведените средства по втория вариант на мярката 60/40 са близо 342 млн. лв. на 5241 работодатели. Най-много - близо 175,1 млн. лв., са преведени отново на компании от преработващата промишленост за запазването на около 62 000 работни места.

Предприятията от добивната промишленост получиха 41,6 млн. лв. за 6 500 запазени работни места. Към работодателите от търговията са насочени 33,0 млн. лв. за над 11 600 работници и служители. Сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" беше подпомогнат с около 50,2 млн. лв. за 35 000 работни места, а сектор "Транспорт, складиране и пощи" - с 33,1 млн. лв. за близо 14 600 работници и служители. Най-много бяха фирмите от София-град (1816), Варна (434), Бургас (419) и Пловдив (399).

По третия дизайн на мярката до момента са изплатени над 57,5 млн. лв. Той стартира през октомври, а кандидатстването продължава до 15 декември. По него вече са подкрепени 2661 компании за запазване на 73 271 работни места. В момента се обработват и останалите заявки на кандидатствалите фирми, които са общо 4872 за близо 110 000 служители.

В настоящия вариант на мярката има облекчения не само за фирмите от сектор "Хотелиерство и ресторантьорство",  а за тези от т.нар. "Случайни превози". Те нямат задължението след края на зимния туристически сезон да запазват заетостта на сезонните работници. Компаниите, които са получавали средства по мярката и преди октомври, имат административни облекчения при подаването на документи.

Очаква се от началото на следващата година мерките за подкрепа на заетостта да бъдат окрупнени. Това са мерките 60/40 за запазване на заетостта, 80/20 за краткосрочна заетост и новата мярка за затворени бизнеси.

Според анализ на НОИ мярката 60/40, с която държавата подпомага бизнеса финансово, за да съхрани работните места в коронакризата, е допринесла за ограничаване на нарастването на безработицата у нас.

04.12.2020

Професионални асистенти ще се грижат за хората с увреждания

„С промените в Закона за личната помощ поставяме акцент върху качеството на личната помощ и контрола върху предоставянето й. Разглеждаме го като един от инструментите за подкрепа на хората с увреждания, като считаме, че личната помощ трябва да бъде съчетана и със социални услуги“.

Това каза министърът на труда и социалната политика по време на събитие, организирано от Центъра за независим живот по случай Световния ден на хората с увреждания. Това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

„Поставяме си за цел професионализирането на асистентите. Стъпка към това е увеличението на техните заплати. Не ограничаваме членовете на семействата да бъдат асистенти, но смятаме, че е хубаво да се инвестира и в професионалисти.

Обмисляме да има и обучения за членовете на семействата на хората с увреждания“, допълни тя. Министърът припомни, че планираните средства в бюджета за 2021 г. са 214,6 млн. лева за лични асистенти и още 85 млн. лева по Закона за социалните услуги за асистентска подкрепа.

Тя изтъкна, че нуждаещите се могат да получават подкрепа чрез предоставяната патронажна грижа по линия на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, както и да се възползват от сходните услуги, предоставяни от общините.

Министърът посочи, че до момента сключените договори за предоставяне на асистентска подкрепа са 32 673 за общо 4 311 625 часа. Припомни и че законът е за всички групи хора с увреждания, като към момента едва 8% от ползвателите му са деца, а 40% са хора над 65-годишна възраст. По думите на Деница Сачева продължава да тече дискусия относно създаването на Кодекс за социална подкрепа, който да обедини различните закони в социалната сфера. В него със сигурност ще бъде включена и личната помощ. По-рано през деня министър Сачева се включи в дискусия за правата на хората с увреждания, организирана от Асоциацията на родителите на деца с епилепсия. Тя поздрави участниците и потвърди ангажимента на правителството и Министерството да ги подкрепя и да създава подходящи политики за повишаване на качеството им на живот.

Домашен тренажор измества картата за фитнес

Фирми планират да заменят коледния бонус за служителите си с подаръци като допълнителен отпуск, здравна осигуровка или консултация с психолог. Това става ясно от проучване сред 100 български и международни компании, работещи на територията на София и Пловдив, предимно в секторите телекомуникации, финанси, високи технологии, аутсорсинг, търговия и производство.

Въпреки предизвикателната година, компаниите не са се отказали от заплащането на допълнително здравно осигуряване на служителите си. Запазването на емоционалното здраве и чувството за принадлежност към екипа също са сред основните фокуси във фирмите.

Компаниите, които имат финансова възможност за допълнителни стимули към служителите си, тази година ще инвестират в тематични за сезона продукти и подаръци, става ясно още от проучването на Adeco. Работодателите се стремят да диверсифицират пакета от социални придобивки и компенсации, които дават на служителите си, за да отговорят на по-комплексните им потребности и индивидуалните им постижения. Предоставят се и много материални, но не пряко финансови стимули. Тази година несъмнено най-важните допълнителни придобивки за служителите са именно надеждната допълнителна здравна осигуровка, възможността за работа от вкъщи и допълните дни отпуска.

Част от работодателите предлагат опцията да заменят картите за спорт, които са осигурявали на служителите си с целево финансиране за закупуване на фитнес уреди за дома. Причината е, че фитнесите са затворени и хората няма как да ползват картите си.

Компаниите внедряват и много онлайн активности, имитиращи стандартния тиймбилдинг.

Виртуални ще са и някои от коледните корпоративни партита, където ще има такива, като работодателите залагат на все повече креативни идеи как да бъдат организирани с изпращането на продукти и индивидуални подаръци в домовете на служителите.

Половината компании съкращават персонал

Заради коронакризата половината от фирмите са се отказали от планирани инвестиции през настоящата година, а 45% са пристъпили към съкращение на персонала.

Това става ясно от анкета на Българска Стопанска Камара сред българския бизнес за изминаващата година, белязана от COVID. Според проучването

39 на сто от фирмите са въвели частична или пълна дистанционна работа. 38% от дружествата пък са направили инвестиции с цел съобразяване с противоепидемичните разпоредби. На една трета (35%) сe e наложило да разпуснат част или целия си персонал в неплатен отпуск за определен период от време. 21% са се насочили към развитие на онлайн продажби, а 18% са трансформирали производството си в посока промяна на продукти и/или пазари.

03.12.2020

Средните възнаграждения падат в повечето страни

В резултат на COVID пандемията през първите шест месеца на тази година средните заплати падат или растат по-бавно в повечето страни по света, показва нов доклад на Международната организация на труда (МОТ), цитиран от пресцентъра на КНСБ.

Тази тенденция се наблюдава в две трети от страните, за които организацията има официални данни, а прогнозата е, че кризата ще окаже огромен натиск надолу върху възнагражденията в близко бъдеще.

За тази една трета от страните, в които има ръст за полугодието, той всъщност се дължи до голяма степен на изкривяване на стойностите заради големия брой нископлатени работници, които са загубили работата си и по този начин не попадат в данните за наети, допълват от МОТ.

В страните, в които са предприети решителни мерки за запазване на заетостта, последиците от кризата се усещат предимно като спад в заплатите, а не като огромна загуба на работни места, е друг извод в доклада за глобалните заплати за 2020/21.

Освен това не всички работници са били еднакво засегнати от кризата. Въздействието върху жените е по-голямо, отколкото върху мъжете. Кризата е засегнала тежко и по-нископлатените работници. Тези в по-нискоквалифицираните професии са с намалено работно време, за разлика от по-високоплатените управленски и квалифицирани работни места. На базата на данни от 28 европейски държави, докладът показва, че без временни субсидии най-ниско платените 50 процента от работниците биха загубили около 17,3 на сто от доходите си. Без субсидии средният размер на загубените заплати за всички групи би бил 6,5 на сто.

"Нарастването на неравенството, предизвикано от кризата с COVID-19, заплашва да създаде наследство от бедност, социална и икономическа нестабилност, които биха били опустошителни", е коментирал генералният директор на МОТ Гай Райдър. По думите му стратегията за възстановяване трябва да бъде насочена към човека. "Ако ще изградим по-добро бъдеще, трябва да се справим и с някои неудобни въпроси за това защо работните места с висока социална стойност, като полагащите грижи и учителите, много често са свързани с ниско заплащане", посочва Гай Райдър.

Докладът включва анализ на системите за минимална работна заплата и прави извода, че те биха могли да изиграят важна роля за устойчиво и справедливо възстановяване.

В момента минимални работни заплати са въведени под някаква форма в 90 процента от държавите-членки на МОТ. Но дори преди началото на пандемията докладът установява, че в световен мащаб 266 милиона души - 15 на сто от всички трудови възнаграждения в света - са печелили по-малко от почасовата минимална заплата, било поради неспазване на законодателство или поради законно изключване от такива схеми.

Групите, които най-често са изключени от законовото покритие на системите за минимална работна заплата, са селскостопанските и домашните работници. Докладът показва, че към 2020 г. приблизително 18 на сто от страните със законоустановена минимална заплата изключват или земеделските работници, домашните работници или и двата сектора от регламентите за минимална заплата.

Колективното договаряне, което отчита спецификите на конкретни предприятия или сектори, може да постигне правилния баланс и да преоцени адекватността на заплатите в някои предимно доминирани от жени нископлатени сектори, които се оказаха от съществено значение и от висока социална стойност през настоящата криза, смятат от МОТ.

Планирането на нови и адекватни минимални заплати - задължителни или договорени - биха могли да помогнат за осигуряване на повече социална справедливост и по-малко неравенство. Анализите в доклада показват, че когато минималните заплати са определени на адекватно ниво, законно обхващат тези служители, които най-вероятно са на нископлатени работни места и така допринасят за намаляване на неравенството.

Докладът за глобалните заплати за 2020/21 разглежда също тенденциите в заплащането в 136 държави през четирите години, предхождащи пандемията. Той установява, че растежът на заплатите в световен мащаб варира между 1,6 и 2,2 на сто. Те нарастват най-бързо в Азия и Тихия океан и Източна Европа и много по-бавно в Северна Америка и Северна, Южна и Западна Европа.

03.12.2020

Ha 3 дeĸeмвpи e Meждyнapoдният дeн нa xopaтa c yвpeждaния

Πpeз 1992 гoдинa Гeнepaлнaтa acaмблeя нa OOH oбявявa 3 дeĸeмвpи зa Meждyнapoдeн дeн нa xopaтa c yвpeждaния.

Heгoвaтa цeл e пocтoяннo дa мoтивиpa пoлитицитe и инcтитyциитe дa пpeдпpиeмaт пo-eфeĸтивни дeйcтвия, c ĸoитo дa ce гapaнтиpa дocтъпът дo oбщaтa apxитeĸтypнa cpeдa нa xopaтa c yвpeждaния; дocтъп дo oбщooбpaзoвaтeлнaтa cиcтeмa, дo oбщия пaзap нa тpyдa, дo инфopмaция и дo пpoцecитe нa изpaбoтвaнe и взeмaнe нa пoлитичecĸи peшeния, ĸoитo имaт oтнoшeниe ĸъм тяx.

02.12.2020

И хората с психически увреждания ще са обект на защитена заетост

Разширява се кръгът на лицата, обект на защитена заетост, чрез включване на хора с психични разстройства и интелектуални затруднения с оглед те да бъдат подкрепени в процеса на трудовата им реализация на пазара на труда. Парламентът гласува на второ четене промени в Закона за хората с увреждания.

С измененията се обезпечава правото на хората с увреждания на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, определени индивидуално въз основа на конкретните им нужди в рамките на здравната система. Така те ще имат право на помощни средства, определени индивидуално с медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК или НЕЛК, въз основа на конкретните им нужди и съгласно спецификация, утвърдена от Националната здравноосигурителна каса.

При промяна на обстоятелствата, въз основа на които е предоставена подкрепа по изискванията на закона, директорът на дирекция "Социално подпомагане" ще изготвя служебно нова индивидуална оценка на потребностите.

Занапред Националната здравноосигурителна каса ще поеме предоставянето и заплащането на помощните средства и медицинските изделия за хората с увреждания. Това ще става с трансфер от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.

Отложи се с година институционализирането на новата Държавна агенция за хората с увреждания към Министерския съвет. До края на 2020 година Агенцията за хората с увреждания трябваше да бъде преобразувана в държавна агенция към Министерския съвет. Сега тя ще започне да функционира от 1 януари 2022 г., вместо от началото на следващата година.

До 31 декември 2021 г. Агенцията за социално подпомагане предава на Националната здравноосигурителна каса информацията, свързана с предоставените целеви помощи по този закон.

02.12.2020

ББP e гoтoвa дa гapaнтиpa oблeĸчeни зaeми зa фиpми дo 2 млн. лeвa

Бългapcĸa бaнĸa зa paзвитиe въвeдe oдoбpeнaтa oт пpaвитeлcтвoтo пpoгpaмa зa paзшиpявaнe oбxвaтa и зa oблeĸчaвaнe нa ycлoвиятa пo гapaнциитe, ĸoитo тя пpeдocтaвя пo зaeмитe зa фиpми, ĸoитo тъpгoвcĸитe бaнĸи oтпycĸaт. Cтapтът нa eфeĸтивнoтo пpилaгaнe нa тaзи пpoгpaмa ceгa зaвиcи oт тoвa дoĸoлĸo бъpзo бaнĸитe-пapтньopи нa Бългapcĸa бaнĸa зa paзвитиe въвeдaт тeзи нoви пpaвилa в ĸpeдитнитe cи пoлитиĸи и пpaĸтиĸи.

Kaĸви ca нoвитe възмoжнocти, ĸoитo пpoгpaмaтa пpeдлaгa нa фиpмитe?

Ha пъpвo мяcтo e paзшиpeн oбxвaтът нa ĸoмпaниитe, ĸoитo мoгaт дa ce възпoлзвaт oт нeя. Πpeди дocтъп дo тaзи пpoгpaмa имaxa caмo фиpмитe, ĸoитo пo cмиcълa нa зaĸoнa ce вoдexa мaлĸи и cpeдни пpeдпpиятия. Ceгa oт гapaнциитe нa ББP щe мoгaт дa ce възпoлзвaт и пo-гoлeмитe ĸoмпaнии. Cъoтвeтнo ce yвeличaвa и paзмepa нa eдиничния ĸpeдит, ĸoйтo Бългapcĸa бaнĸa зa paзвитиe щe гapaнтиpa. Зa мaлĸи и cpeдни ĸoмпaнии тoй cтaвa 1 млн. лeвa, a зa пo-гoлeмитe фиpми дo 2 млн. лeвa. Гapaнциитe щe oбxвaщaт ĸaĸтo нoви, тaĸa и вeчe cъщecтвyвaщи oбopoтни и инвecтициoнни зaeми. Eдинcтвeнoтo, ĸoeтo нe ce дoпycĸa пo пpoгpaмaтa, ca ĸpeдити зa peфинaнcиpaнe нa cтapи зaдължeния. Cpoĸът нa caмaтa гapaнция ce yдължaвa oт 5 нa 6 гoдини, a cpoĸa зa ĸaндидaтcтвaнe пo тaзи пpoгpaмa e 23 юни 2021 гoдинa.

Бaнĸитe мoгaт дa пpeдocтaвят пo гapaнтиpaнитe oт ББP ĸpeдити гpaтиceн пepиoд oт 6 мeceцa зa глaвницaтa и 3 мeceцa зa лиxвaтa пo вeчe пpeдocтaвeни зaeми. Зa нoвooтпycнaтитe ĸpeдити, ĸoитo щe ĸaндидтcтвaт зa гapaнция пo пpoгpaмaтa гpaтиcнитe пepиoди пo лиxвa и глaвницa мoгaт дa ca дo 36 мeceцa.

ББP дaвa нa бaнĸитe-ĸpeдитopи пo-виcoĸ paзмep и oбxвaт нa гapaнциятa, зa дa им пoзвoли дa oблeĸчaт изиcĸвaниятa, ĸoитo тe имaт ĸъм cвoитe ĸpeдитoпoлyчaтeли. Ocвeн тoвa зa зaeмитe, ĸoитo ББP щe гapaнтиpa пo тaзи пpoгpaмa, бaнĸитe щe тpябвa дa нaмaлят пpилaгaнитe пo тяx лиxвeни пpoцeнти c 0.8 пpoцeнтни пyнĸтa. Πpи пoлoжeниe, чe cпopeд пocлeднaтa cтaтиcтиĸa нa БHБ лиxвитe зa лeвoвитe зaeми дo 2 млн. лeвa ce движaт cpeднo oĸoлo 3.4% гoдишнo, a пo тeзи в eвpo - oĸoлo 2.62%, тoвa oблeĸчeниe oт 0.8 пpoцeнтни пyнĸтa e дocтa cъщecтвeнo, зaщoтo нaмaлявa мeждy 23% и 30% oт paзмepa пpилoжимия пo ĸpeдитa лиxвeн пpoцeнт. Haпpимep aĸo e 3% гoдишнo тoй ce cвивa c нaд eднa чeтвъpт дo 2.2 % гoдишнo

Уcлoвиятa, нa ĸoитo тpябвa дa oтгoвapят ĸoмпaниитe, ĸoитo щe ĸaндидaтcтвaт зaeмитe им дa бъдaт вĸлючeни в пpoгpaмaтa, ca няĸoлĸo:

Дa нe ca били пpeдпpиятия в зaтpyднeнo пoлoжeниe ĸъм 31 дeĸeмвpи 2019 гoдинa. Зa миĸpo и мaлĸитe пpeдпpиятия e дocтaтъчнo дa нe ca били oбeĸт нa пpoцeдypa пo нecъcтoятeлнocт, cъглacнo нaциoнaлнoтo пpaвo и дa нe ca пoлyчили дъpжaвнa пoмoщ зa oздpaвявaнe или пpecтpyĸтypиpaнe. Aĸo зa гapaнциятa oт ББP ĸaндидaтcтвaт cъщecтвyвaщи ĸpeдити, тo тe нe тpябвa дa ca били нeoбcлyжвaни, a ĸpeдитoпoлyчaтeлят нe тpябвa дa e изпaдaл в пpocpoчиe нaд 90 дни - пpeз 2019 г. Πpи cъщecтвyвaщитe ĸpeдити ĸpeдитoпoлyчaтeлят тpябвa дa e пpeдcтaвил нa тъpгoвcĸaтa бaнĸa-пapтньop пpoгнoзни paзчeти и пpoгнoзeн плaн зa възcтaнoвявaнe нa дeйнocттa cи.

Гapaнциятa щe вaжи зaeми нa пpeдпpиятия, ĸoитo ca ce cблъcĸaли c тpyднocти или ca изпaднaли в зaтpyднeниe cлeд 31 дeĸeмвpи 2019 г., пopaди избyxвaнeтo нa eпидeмиятa oт СОVІD-19. Зaтpyднeниeтo ce ycтaнoвявa oт caмия ĸpeдитoпoлyчaтeл, ĸaтo e дocтaтъчнo дa ce oпишe eднa oт cлeднитe пpичини, дoвeли дo зaтpyднeниятa мy:

- Cпaд нa oбopoтa cлeд пъpвoтo тpимeceчиe нa 2020 г. cпpямo cъщия пepиoд в 2019 г. (въз ocнoвa нa финaнcoви oтчeти и дoĸyмeнтaция нa дpyжecтвoтo);

- Haличиe нa взeмaния oт ĸлиeнти, ĸoитo нe ca пoлyчeни/cyми, нepaзплaтeни ĸъм дocтaвчици, cлeд 01.03.2020 г. (въз ocнoвa нa финaнcoви oтчeти и дoĸyмeнтaция нa дpyжecтвoтo);

- Πpeĸpaтeни дocтaвĸи oт внoc, нeoбxoдими зa дeйнocттa нa пpeдпpиятиeтo - cлeд 01.01.2020 г., oтмeнeни дoгoвopи зa изнoc (въз ocнoвa нa дoĸyмeнти, пpeдcтaвeни oт дpyжecтвoтo);

- Cлyчaи нa бoлecт и caмoизoлaция нa cлyжитeлитe, oбщo нaмaлeниe нa бpoя нa зaeтитe лицa, зaтвopeни пpoизвoдcтвeни cъopъжeния, пoмeщeния и oфиcи (въз ocнoвa нa дoĸyмeнти, пpeдcтaвeни oт дpyжecтвoтo);

- Haличиeтo нa дpyги oбcтoятeлcтвa, c ĸoитo ce ycтaнoвявaт изпитвaнитe oт пpeдпpиятиятa зaтpyднeния пopaди СОVІD-19, cъглacнo мeтoдoлoгия пpиeтa oт тъpгoвcĸaтa бaнĸa ĸpeдитop, ĸoятo ce пpeдocтaвя нa ББP.

Tъй ĸaтo пoĸpитoтo oт гapaнциятa финaнcиpaнe пo пpoгpaмaтa e дъpжaвнa пoмoщ, нa ĸpeдитoпoлyчaтeлитe e зaбpaнeнo дa финaнcиpaт eдин и cъщи paзxoд c ĸpeдит пo пpoгpaмaтa и c дpyгa дъpжaвнa пoмoщ. Πoд eдин и cъщи paзxoд ce имa пpeдвид нaпpимep paзплaщaния cлeд нaчaлoтo нa мepĸитe cpeщy СОVІD-19 пo ĸoнĸpeтнa фaĸтypa или нa нaeм нa ĸoнĸpeтeн oфиc, или нa зaплaти зa ĸoнĸpeтни cлyжитeли, зa ĸoнĸpeтeн мeceц. Aĸo зa ĸoнĸpeтнитe paзxoди ĸлиeнтът е пoлзвaл дъpжaвнa пoмoщ, тoй нe мoжe дa изпoлзвa ĸpeдитa зa пoĸpивaнeтo нa cъщитe тeзи paзxoди.

Kpeдитoпoлyчaтeлят нe тpябвa дa e нapyшaвaл пpaвилaтa зa дъpжaвни пoмoщи и дa e впиcaн в cпeциaлнo cъздaдeния зa тoвa Peгиcтъp "Дeгeндopф".

Aĸo ĸpeдитoпoлyчaтeл или cвъpзaнo c нeгo лицe e пoлзвaлo/пoлзвa дpyгa дъpжaвнa/минимaлнa пoмoщ зa cъщия вид paзxoди, ĸaĸвитo ca и paзxoдитe, ĸoитo иcĸa дa мy бъдaт финaнcиpaни c ĸpeдитa пo пpoгpaмaтa (нaпpимep oбщo paзxoди зa зaплaти, oбщo paзxoди зa нaeм, oбщo paзxoди зa пoддpъжĸa нa cъopъжeния), тoй e длъжeн дa дeĸлapиpa тoвa пpeд тъpгoвcĸaтa бaнĸa, чpeз дeĸлapaция пo oбpaзeц нa пpoгpaмaтa и дa нe дoпycĸa двoйнo финaнcиpaнe, ĸaĸтo e в т. 4 пo-гope.

Hoвaтa paмĸa нa пpoгpaмaтa зa гapaнции ce cтpeми дa я нaпpaви пo-пpивлeĸaтeлнa зa бaнĸитe ĸpeдитopи и пo-oблeĸчeнa зa фиpмитe ĸpeдитoпoлyчaтeли. Toвa e вaжнo, зaщoтo в нacтoящaтa cитyaция бaнĸитe пpeдocтaвят зaeми пpeдимнo нa фиpми, c бeзcпopнo дoĸaзaнa плaтeжocпocoбнocт и пpи виcoĸa нopмa нa oбeзпeчeниeтo зapaди влoшeнaтa ĸoнюнĸтypa. Toчнo пopaди тeзи двe cпeцифични ycлoвия мнoгo ĸoмпaнии c лeгaлeн бизнec бивaxa oтxвъpлeни ĸaтo ĸpeдитoиcĸaтeли, зaщoтo бaнĸитe ce oпacявaxa, чe дoceгaшнитe oгpaничeния нa пpoгpaмaтa зa иcĸaнoтo oбeзпeчeниe пo ĸpeдититe - дo 20% oт paзмepa им, e твъpдe ниcĸo зa pиcĸa, ĸoйтo тe тpябвa дa пoeмaт. C измeнeниятa в пpoгpaмaтa ББP пpoдължaвa дa гapaнтиpa дo 80% oт зaeмитe, нo бaнĸитe, ĸoитo ги oтпycĸaт мoгaт дa иcĸaт oт длъжницитe cи oбeзпeчeния дo 50% oт paзмepa нa ĸpeдитa, ĸaтo пo тoзи нaчин пoĸpитиeтo мy дocтигa 130 пpoцeнтa.

Mнoгo вaжнo e yвeличaвaнeтo нa лимитa нa гapaнциoнни плaщaния oт cтpaнa нa ББP ĸъм тъpгoвcĸитe бaнĸи пo пpoгpaмaтa (САР) oт 30% нa 50% зa вceĸи eдин пopтфeйл. Oбиĸнoвeннo пpи пoдoбни пpoгpaми нa Eвpoпeйcĸия инвecтициoнeн фoнд тoвa пoĸpитиe e мeждy 10% и 25 пpoцeнтa. Hoвия пo виcoĸ лимит oзнaчaвa, чe aĸo eднa бaнĸa имa пopтфeйл oт гapaнтиpaни пo пpoгpaмaтa нa ББP ĸpeдити oт 200 млн. лeвa, пpи пoлoжeниe, чe пoлoвинaтa oт нeгo - 100 млн. лeвa, изпaднaт в пpocpoчиe, въз ocнoвa нa гapaнциятa тя щe пoлyчи oт ББP пълнaтa cyмa нa тeзи пpoблeмни зaeми. B cтapия вapиaнт гapaнциoннoтo oбeщeтeниe в тoзи cлyчaй щeшe дa e 60 млн. лeвa и c пoлyчeнитe oт бaнĸaтa 20% oбeзпeчeния, тoвa нямaшe дa e дocтaтъчнo, зa пoĸpиe зaгyбитe й. Πpи тoвa ceгa бaнĸaтa щe мoжe дa пoлyчи гapaнциoннитe плaщaния пpи зaвeждaнe нa изпълнитeлни дeлa cpeщy нepeдoвнитe длъжници, a нe eдвa cлeд ĸaтo ce cнaбди c изпълнитeлeн лиcт или взeмaнeтo й бъдe пpиeтo в пoцeдypa пo нecъcтoятeлнocт cpeщy длъжниĸa, ĸaĸтo бe дoceгa. Цялaтa тaзи гpyпa oт мepĸи yвeличaвa cигypнocттa зa ĸpeдитopитe, ĸoeтo нa cвoй peд щe им дaдe възмoжнocт дa oблeĸчaт ycлoвиятa и пpoцeдypитe зa oтпycĸaнe нa caмитe зaeми, a тoвa e дoбpe зa ĸaндидaтcтвaщитe зa тяx фиpми.

01.12.2020

Допълнена е заповедта за затворените бизнеси

Министърът на труда и социалната политика допълни заповедта за затворените бизнеси, чиито работници могат да получават до 24 лв. на ден компенсация от държавата заради това, че са в неплатен отпуск.

Работодателите, които са преустановили дейност от 29 октомври 2020 г., може да поискат средства за служителите си за до 60 дни. Такива са собствениците на барове, механи, винарни, бирарии, кафенета, на езикови и образователни центрове, на други обучителни центрове и школи, както и на фирми, които организират конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма. Към тях се добавят и професионалните колежи.

С промените в заповедта на министъра за получаване на средства по мярката "Запази ме" са включени пуснатите в неплатен отпуск след 27 ноември 2020 г. служители в игрални зали и казина, както и във фризьорски и козметични салони, перални, шивашки ателиета и химическо чистене, намиращи се на територията на търговски центрове, включително тип МОЛ.

Като допустими за подпомагане още в петък бяха обявени и останалите търговски обекти в моловете с изключение на магазини за хранителни стоки, дрогериите, оптиките и зоомагазините, които ще работят.

За компенсации може да кандидатства и персоналът на частните детски градини и ясли, кина, дискотеки, пиано и нощни барове, нощни клубове и други нощни заведения за развлечения на закрито.

Право имат още заетите в икономическите дейности, свързани с концерти, създаване и представяне на представления на живо като оперни, оперетни, циркови и други сценични произведения, режисьори, продуцентите, сценографи, дизайнери на костюми и осветление, технически специалисти, работещите в музеи, както и в сектори, свързани с всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер и работещите в солариуми, сауни, салони за отслабване и масаж.

Наетите на 8-часов работен ден имат право на 24 лв. компенсация за всеки ден в неплатен отпуск. Ако служителят е нает на непълно работно време, средствата се изчисляват пропорционално на записаните в трудовия договор часове. Всички работодатели, които кандидатстват по мярката "Запази ме", ще трябва да задържат работниците, за които искат финансиране от държавата, толкова време колкото са получавали пари от държавата.

Желаещите да ползват компенсации трябва да предоставят на работодателя си писмена декларация по образец, в която посочват периода за ползване на неплатен отпуск и банковата си сметка, по която да се изплащат средствата.

27.11.2020

ПОД Алианц България стартира "социален проект"

Ако Вие сте човек с над 50% степен на увреждане, може да се включите към проект "Специализирано звено от осигурителни посредници".

Пълно описание вижте тук

27.11.2020

Стартира приемът на документи по новата мярка „Запази ме”

Във връзка с прието постановление на Министерски съвет № 325 от 26.11.2020 г., от 30.11.2020 г. (понеделник) Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Запази ме”, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и финансовия механизъм REACT-EU. Целта на операцията е приоритетно да се предостави подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които директно са преустановили стопанската дейност в резултат от наложени противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 50 млн. лева. С тази мярка ще се предоставя подкрепа чрез изплащане по 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено на пълно работно време или пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор.

Лицата могат да получават компенсации за периода на ползване на неплатен отпуск по реда на чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от КТ след 29.10.2020 г., но за не повече от 60 дни. Компенсациите са дължими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-рано от 29.10.2020 г. и не по-късно от 21.12.2020 г.

Ако родител получава месечна целева помощ по реда на ПМС № 218 от 17.08.2020 г. към Агенцията за социално подпомагане, няма право на компенсация по проект „Запази ме” към Агенция по заетостта.

Заявлението и приложенията към проекта се подават в дирекции "Бюро по труда” от работодателите, чиито работници и служители желаят да получават компенсации по проект „Запази ме”, по следните начини:

 • по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или с персонален идентификационен код чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/;
 • с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор;
 • на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа, съобразно актуалните мерки за ограничаване разпространението на коронавируса.

Подробна информация за условията по Проекта може да бъде намерена на официалната страница на Агенцията по заетостта - тук, както и на информационните табла в бюрата по труда в страната.

Работещите в кои сектори ще бъдат подпомогнати?

По тази мярка подкрепа ще могат да получат заетите в барове, механи, винарни, бирарии, кафенета, езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, предава Нова тв. Право на компенсации ще имат и работещите във фирми за организиране на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

Допустими за подпомагане са заетите в търговски обекти в случай, че търговският обект се намира на територията на търговски център тип МОЛ с изключение на магазини за хранителни стоки, дрогериите, оптиките и зоомагазините.

Компенсации ще може да получи и персоналът на детски градини и ясли, кина, дискотеки, пиано и нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито.

Право на такава подкрепа ще имат и заетите в икономическите дейности, свързани с концерти, създаване и представяне на представления на живо като оперни, оперетни, циркови и други сценични произведения, работещите в музеи, както и режисьори, продуценти, сценографи, дизайнери на костюми и осветление, технически специалисти.

За компенсации ще могат да кандидатстват и заетите в сектори, свързани с всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер, както и работещите в солариуми, сауни, салони за отслабване и масаж.

27.11.2020

Пазар на труда: Работа или призвание

Днес доброто заплащане не е достатъчен мотиватор. Хората искат работата им да бъде смислена и да има значение за другите. Макар че този факт усложнява работата на мениджърите, той също така открива пред тях нови възможности. Възможността да персонализират работата на своите служители до такава степен, че тя да се превърне в нещо повече – от работа в призвание.

Според доклада Workforce Learning Report 2019 на LinkedIn, 94% от работещите казват, че биха се задържали по-дълго в дадена компания, ако тя инвестира повече в тях и ги подкрепя в начинанията им. Защо повече компании не правят именно това? Много вероятно е проблемът да идва от факта, че те не знаят откъде да започнат.

Идеята за създаване на строго персонализирани работни условия за всеки служител изглежда предизвикателна, но тя далеч не е непостижима. Ето няколко неща, които може да направите, за да трансформирате работата в призвание.

Институционализирайте подкрепата и благодарността

Проучванията показват, че дори най-малките прояви на доброта у благодарност влияят положително както на другите, така и на самите нас. Тези демонстрации също така помагат за поддържането на позитивен начин на мислене. „Важно е да се ангажирате с насърчаването на благодарността и грижата, тъй като тайната на успеха е в повторението“, казва д-р Уагиу Уилям Исхак професор по психиатрия от Cedars-Sinai.

Намерете и използвайте уникалните силните страни на всеки служител

Разпознаването и развитието на силните страни на характер е гарантиран начин за повишаване на удовлетворението на служителите от работата.  Експертите по човешки ресурси и мениджърите трябва да създадат роли в работата, които да помагат на хората да развиват уникалните си качества и да растат както като професионалисти, така и като личности.

Превърнете изграждането връзки между отделните служители в приоритет

Чувството за свързаност с другите е не само основна човешка потребност, но и мотиватор, които може да направи една на пръв поглед безизходна ситуация в напълно преодолимо препятствие. Хората могат да изградят чувство за свързаност както със своите колеги, така и с компанията за която работят. За да може работата на един човек да се превърне в призвание са нужни и двете.

Заздравяването на тези връзки обаче изисква дискутиране на най-различни теми, включително такива, които не са свързани с работата. За това е важно да предоставите на вашите служители място и време за почивка и социализиране. Когато мениджърите насърчават своите служители да говорят за своите мечти и за целите, които искат да постигнат в живота си, те получават нужната информация, за да изградят по-силна връзка между ценностите и мисията на компанията и индивидуалните стремежи на хората.

Отбелязвайте както големите, така и малките успехи

Постигането на цели, напредъкът във важен проект и придобиването на нови умения и познания са неща, които се отразяват позитивно не само на конкретния човек, може да се похвали с тях, но и за всички останали. Лидерите трябва да намерят начин да покажат на служителите си начина, по който тяхната работа помага на другите. Отбелязвайте всички успехи на вашите работници и не пропускайте възможността да оцените приноса, които те имат за растежа на вашата компания.

Инвестирайте във връзката мениджър-служител

Мениджърите оказват огромно влияние върху начина, по който служителите вършат работата си. За съжаление много ръководители не влагат нужните усилия, за да предоставят на подчинените си това, от което имат нужда. Мениджърите трябва да поставят ясни цели на своите екипи, да предоставят навременна и конструктивна обратна връзка и да култивират добри взаимоотношения със служителите си. Много от тези неща изискват социални умения, чието овладяване и усъвършенстване може да отнеме години. За това е важно да се фокусирате върху тях възможно най-рано.

Всеки човек има потенциала да бъде по-добра версия на себе си. Компаниите трябва да започнат да гледат на този потенциал като на безпрецедентна възможност за привличане, мотивиране и запазване на таланти. Използвайки упоменатите тук практики, те могат да помогнат на служителите си да превърнат задълженията си от работа в призвание.

26.11.2020

511 млн. евро в подкрепа на българската икономика одобри ЕК

Европейската комисия одобри изменение на българската оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, което позволява мобилизирането на 511 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, за да се помогне на българската икономика да се справи с неблагоприятните последици от кризата с коронавируса.

Тази финансова подкрепа включва безвъзмездни средства за оборотен капитал за микро-, малки и средни предприятия, капиталови инвестиции и гаранции по заеми, съобщиха от ЕК.

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви, че България е била една от първите държави членки, които са се възползвали от Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса.

Тези мерки имат краткосрочна цел за оказване на помощ при кризи, но България ще продължи да се ползва от допълнителна подкрепа от ЕС за икономическо възстановяване от кризата, обясни Ферейра.

Изменението на тази програма е възможно благодарение на изключителната гъвкавост, предоставена в рамките на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса (CRII) и Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса плюс (CRII +), която позволява на държавите членки да използват финансирането по линия на политиката на сближаване за подпомагане на най-изложените на пандемията сектори като здравеопазването, малките и средни предприятия и пазарите на труда.

26.11.2020

Стартира нова кампания за набиране на проекти по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Министерството на труда и социалната политика стартира нова кампания нза набиране на проекти, които ще се финансират по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Крайният срок за подаване на документи е 5 май 2021 г.

Между 10 000 и 100 000 лв. е сумата, която се отпуска по програмата за проекти, свързани с изграждането на достъпната жилищна среда за хората с увреждания – изграждане на рампи, подемни платформи, асансьори. По този компонент могат да кандидатстват собственици на индивидуални жилищни сгради (къщи), които са с трайни увреждания и се придвижват с инвалидни колички или в чиито семейства има такива лица. Проектни предложения могат да подават и сдружения на собствениците в етажната собственост в многофамилни жилищни сгради (блокове), в които има хора с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички.

До 8000 лв. са средствата за проекти по компонент „Лична мобилност“. Помощта е за преустройство на лек автомобил за човек с трайни увреждания, като стойността на всяко предложение ще се определя въз основа на документи, съдържащи технически и финансови параметри за необходимото изменение на конструкцията на превозното средство. Освен това, кандидатите, които към момента нямат придобита правоспособност за управление на МПС, през 2021 г. ще могат да получат и финансиране на курс за шофьорска книжка. Право да кандидатстват по този компонент имат хора с трайни увреждания, с доказан дефицит на долни и/или горни крайници и решение на органите на медицинската експертиза, които имат документ, че са физически годни да бъдат шофьори. 

Подробна информация за условията и документите за кандидатстване по двата компонента може да се намери на страницата на МТСП в рубриката „Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност“.

26.11.2020

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОМОЩТА ЗА СЕМЕЙСТВАТА, ЧИИТО ДЕЦА УЧАТ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Променени са критериите за отпускане на месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.

Критерии за отпускане на месечната целева помощ:

детето не посещава училище/детско заведение поради въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;

         детето не е настанено извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

         двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или не получава парично обезщетение за временна неработоспособност;

         двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение е по-нисък от 915 лв.;

         двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;

         двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете не получават обезщетение за бременност и раждане.

         средномесечният доход на член от семейството за месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения е по-нисък или равен на 150% от  минималната работна заплата.

        Размер на помощта:

        Размерът на помощта се определя от броя на децата, както и от броя на работните дни, в които децата не посещават училище/детско заведение, както следва:

 1. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок над 10 работни дни от месеца:

        - за семейства с едно дете размерът на помощта е равен на размера на месечната минимална работна заплата (610 лв. за 2020 г.)

        - за семейства с две и повече деца размерът на помощта е равен на 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата (915 лв. за 2020 г.).

 1. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок от 6 до 10 работни дни от месеца:

        - за семейства с едно дете размерът на помощта е 305 лв. за 2020 г.

        - за семейства с две и повече деца размерът на помощта е 457,50 лв. за 2020 г.

 1. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок до 5 работни дни от месеца:

        - за семейства с едно дете размерът на помощта е 152,50 лв. за 2020 г.

        - за семейства с две и повече деца размерът на помощта е 228,75 лв. за 2020 г.

      Размерът на помощта се определя за всеки месец поотделно съобразно броя на дните, в които в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, но не повече от броя на дните, в които работещият родител ползва неплатен отпуск.

Как се кандидатства за отпускане на помощта:

        Месечната целева помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация подадено в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, към което се прилагат и необходимите документи:

    Документи за брутните доходи на родителите за месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка от:

- трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;

- извършване на услуги с личен труд;

- дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;

- стипендии;

- други доходи.

    Служебна бележка от работодател, че работникът/служителят е в неплатен отпуск и не може да извършва дистанционно работа от вкъщи, не може да ползва платен годишен отпуск и не получава парично обезщетение за временна неработоспособност или бременност и раждане;

    Служебна бележка, удостоверяваща че детето не посещава училище/детска ясла / детска градина/предучилищна група поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка (в случаите, когато тази информация не се предоставя по служебен ред);

    При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.

          Образецът на заявление-декларация за отпускане на месечна целева, както и примерен образец на служебна бележка от работодател, са публикувани на електронната страница на Агенцията за Социално Подпомагане, раздел «Коронавирус COVID-19» - «Инструкция за ползване на електронни административни услуги в условията на извънредно положение» - електронна услуга № 26.

Къде и как се подава заявлението-декларация:

Заявлението-декларация с приложените към него документи се подава в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес:

 • лично, като се прилага лична карта (за справка);
 • чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението-декларация следва да е в оригинал;
 • по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване с квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на НОИ: http://www.egov.bg/
 • на извънредно въведения електронен адрес: ao@asp.government.bg

Месечната целева помощ се изплаща в срок до края на месеца, следващ месеца, за който е отпусната.

Ако въведената в училището/детското заведение мярка обхваща период от два и повече месеца, семействата, на които е отпусната помощта, следва да представят в дирекция „Социално подпомагане“ удостоверения за доходи всеки месец.

26.11.2020

Семействата може да кандидатстват за детегледачка до 2023 г.

Безработни родители и такива, които искат да се върнат на работа след първата или след втората година от майчинството, може да кандидатстват за осигуряване на детегледачка за децата си.  Програмата „Родители в заетост“ на Агенцията по заетостта беше удължена до 2023 г., като за целта бяха отпуснати допълнително 15 млн. лв. 5429 семейства са ползвали или ползват услугата в момента.

Детегледач може да се наеме до 18 месеца, като семействата може да пожелаят това да е техен близък или роднина, регистриран в бюро по труда. Родителите на деца до 5г., които не са записани на ясла или детска градина, може да получат детегледач за до 8ч дневно. Хората с три или повече деца до 12г., записани в детска градина или училище – за до 4ч. Ако майката или бащата на децата са безработни, те трябва да започнат работа до четири месеца след одобрение по програмата.

Кандидатстването става в бюрата по труда по настоящ или постоянен адрес, като повече информация за условията и необходимите документи може да се намерят на официалната страница на Агенцията по заетостта. Общият ресурс  на програмата е 65 млн. лв., като към момента са сключени договори за осигуряване на детегледачи в размер на близо 54 млн. лв. Средствата са осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

26.11.2020

Промени в мярката „Заетост за теб”

От 27.11.2020 г. работодателите и търсещите работа вече ще могат да се възползват от облекчените условия на мярката „Заетост за теб”. Целта на промените е да бъдат удовлетворени в по-голяма степен нуждите и на бизнеса, и на безработните лица.

Промените се изразяват в следното:

          - увеличение на субсидирания период на заетост до 6 месеца, вместо досегашните 3 месеца;

          - намалява се ангажиментът на работодателите за запазване на 75% от новонаетия персонал за период равен на половината от периода на субсидираната заетост (до този момент условието беше за запазване на заетите работни места за период, равен на целия период на субсидираната заетост);

- увеличава се максимално допустимият размер за заявени нови работни места, за които може да кандидатства работодател, спрямо списъчния състав на персонала за 2019 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката. Той се разпределя по следния начин:

    до 10 души се допуска да наеме до 4 лица;

    до 50 души се допуска да наеме до 20 лица;

    до 250 души се допуска да наеме до 50 лица;

    над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица.

          - допустими за подкрепа са и общинските предприятия по чл. 52 от ЗОС.

Електронни заявки по новите условия могат да се подават от 27.11.2020 г.

Всички работодатели с активни договори за осигуряване на заетост (наетите лица са в период на субсидирана заетост), ще могат да се възползват от новите възможности чрез подписване на Допълнително споразумение. За целта трябва писмено да уведомят съответната Дирекция „Бюро по труда”, където могат да получат и допълнителни указания.

Всички работодатели, които искат да се възползват от промените, но заявките им се обработват в момента, ще може да удължат срока на субсидирана заетост при сключването на договора, но за разкриване на допълнителни свободни работни места (до максимално допустимите за тях спрямо новите условия на проекта) ще трябва да подадат нова електронна заявка, считано от 27.11.2020 г. 

Одобрението/неодобрението на заявките от работодателите ще се извършва, както и досега, на принципа „първи по време, първи по право” до изчерпване на финансовия ресурс за съответната област.

На официалната страница на Агенцията по заетостта ще се публикува квотното разпределение на финансовите ресурси по области съгласно новите изисквания на проекта, а впоследствие регулярно – одобрените и неодобрените работодатели и резервен списък.

Промените в срока на субсидираната заетост от 3 на 6 месеца ще осигурят на безработните лица по-добра мотивация за включване в по-продължителна заетост, а работодателите ще бъдат по-продължително подкрепени в предстоящия есенно-зимен кризисен период.

Подробна информация за условията по Проект „Заетост за теб” ще може да бъде намерена на официалната страница на Агенцията по заетостта – тук, както и на информационните табла в бюрата по труда в страната.

25.11.2020

Промени в ОП РЧР осигуряват допълнително финансиране за заетост на младежи в Северозападния регион

Правителството прие четвърто изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., с което се осигуряват допълнително 368 218 лева за Инициативата за младежка заетост за 2020 г.  Средствата  ще  се  насочат  изцяло  към  мерки  в  Северозападния  регион  за  активиране  на  неактивни младежи, които впоследствие ще могат да бъдат подпомогнати при намиране на работа.

25.11.2020

Как ще се получават компенсации за работниците в сектори, затворени заради пандемията?

Правителството прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работещите в икономически дейности, чиято дейност е временно преустановена с акт на държавен орган в периода на извънредното положение или извънредна епидемична обстановка. Работниците и служителите ще имат право да получат финансова подкрепа за не повече от 60 дни, в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложените ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети. За работещите на 8-часов работен ден, уговорена в основния им трудов договор, компенсацията ще е 24 лв. за всеки ден, в който са в неплатен отпуск. В случаите на непълно работно време размерът на компенсацията ще се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор.

Финансовите средства, необходими за изплащане на компенсациите ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ чрез финансовия механизъм REACT-EU, като определеният бюджет е в размер на 50 млн. лв. Конкретните икономически сектори ще се определят със заповед на министъра на труда и социалната политика.

Работодателите са длъжни да запазят заетостта на работниците и служителите за период, който е равен на този, през който са изплащани компенсации. Те трябва да информират работещите за възможностите да получават средства по правителственото постановление. Желаещите да получат тази финансова подкрепа е необходимо да предоставят на работодателя писмена декларация по образец, в която посочват периода за ползване на неплатен отпуск и банковата си сметка, по която да се изплащат компенсациите. Работодателят или упълномощен негов представител ще подава в дирекция “Бюро по труда” по месторабота документи за изплащане на компенсациите. Документите ще се разглеждат в срок до 10 работни дни след получаването им. Агенцията по заетостта ще публикува на интернет страницата си информация за работодателите и броя на техните работници и служители, които са одобрени или неодобрени за изплащане на средства до 2 работни след вземането на решение за това. Компенсациите ще се изплащат до 5 работни дни след одобрението на подаденото заявление. За изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта и доходите ще могат да кандидатстват работници и служители, които са в неплатен отпуск и са наети от работодатели, местни физически или юридически лица, както и от чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в България.

25.11.2020

Тръгва нова мярка в помощ на бизнеса

Държавата ще покрива част от оборота, който ще загубят фирмите, които ще спрат дейност през трите седмици от 27 ноември до 21 декември. Това съобщи на брифинг министърът на икономиката Лъчезар Борисов.

"Продължаваме да търсим най-бързите мерки за компенсация на бизнеса от затворените сектори", каза министърът. Работим върху това да освободим 156 млн. лв. от ОП "Иновации и конкурентноспособност" да бъдат използвани за мерки, които ще съгласуваме в близките часове с бизнеса. С нас ще работят и НАП, за да постигнем най-бърз ефект с мерките, посочи Борисов. Той уточни, че се разработва схема за ликвидна подкрепа на бизнеса по най-облекчени индикатори, като един от тях са фиксираните разходи, като на този етап се смята това да бъде процент от оборота, който компаниите са загубили, докато няма да работят през трите седмици.

Сектор "Търговия" остава изцяло отворен и с това гарантираме доставките, производството и промишлеността, допълни още той.

Борисов съобщи, че по информация от Българската банка за развитие вече е получена нотификация от ЕК и от днес се анексират договорите с банките-партньори и се разширява дейността на банката за получаване на облекчени кредити чрез банките-партньори за всички малки и средни предприятия - до 1 млн. лева кредит, а големите - до 2 милиона лева при по-облекчени от сегашните условия.

Днес приехме нова помощ за затворените бизнеси, обяви на брифинг в Министерски съвет министърът на труда и социалната политика Деница Сачева. Това е постановление за определяне на реда и условията за изплащане на компенсации на работещите в икономически дейности, чиято дейност е временно преустановена с акт на държавен орган. Тези работещи, които са осигурени на 8-часов работен ден, ще могат да разчитат на помощ от 24 лв. на ден. За целта са отделени 50 млн. лева, като мерките засягат общо 356 000 души, уточни тя.

В петък постановлението ще бъде публикувано в Държавен вестник, както и на страницата на Агенция по заетостта, където ще може да се прочете информацията за всички условия и необходими документи.

"За тази помощ ще може да се кандидатства още от понеделник, като помощта ще се изплаща директно на работещите и служителите. Работодателят ще трябва да предостави списък на работниците. Работниците съответно ще трябва да са в неплатен отпуск и да се предоставят банковите им сметки", обясни социалният министър.

"В следващите три седмици ще се постараем да удължим всички мерки за подкрепа и да направим така, че да помагаме на всички, които имат нужда от помощ и никой да не бъде оставен сам. Това, което продължава, са мерките 60/40 и 80/20, и патронажната грижа за карантинираните хора", добави тя.

Специално за родителите, които ще трябва да гледат децата си в този период, има нова помощ, която може да се използва, тъй като са променени критериите за достъпа до нея. "Средният доход на член на семейството трябва да бъде 915 лв. Ако родителите са в неплатен отпуск, могат да ползват 610 лв. – минималната работна заплата. Всеки, който иска, може да влезе в сайта на Агенцията за социално подпомагане и да види условията. Ще можем да подкрепим доста родители, тъй като голяма част от тях вече са използвали своите платени отпуски. Колегите и от Агенцията по заетостта са готови със схемата за детегледачки. Тя продължава така, че родителите в заетост могат да кандидатстват за детегледачка, която да използват в следващия месец. Училищата и детските градини по-скоро ще отворят след Нова година“, каза още социалният министър.

Тя уточни, че продължава и изплащането на 1 000 лв. за медицинския персонал на първа линия в борбата с коронавируса, както и подкрепата за общопрактикуващите лекари.

25.11.2020

Хора в неплатен отпуск може пак да вземат безлихвен заем

Българската банка за развитие работи по вариант за повторно кандидатстване по антикризисната гаранционна програма за физически лица, за която получи мандат от правителството, както и за удължаване на срока за кандидатстване до юни 2021 г.

Финансовата институция изчаква финално одобрение от ЕК по новите условия на програмата за бизнеса, за да може да предоставя финансиране в по-голям размер и по-дълъг срок за кандидатстване. При одобрение, лица и фирми, които ще изпитат затруднения при повторен локдаун, ще могат да се възползват от двете програми. Това заяви изпълнителният директор на Българската банка за развитие Живко Тодоров по време на Третия банково-финансов форум „Бъдещето на парите“.

Програмата за безлихвени кредити на Българската банка за развитие цели да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които са прекъснали дейност вследствие на пандемията от COVID-19. Заемите са до 4 500 лева, отпускани от търговските банки наведнъж или на три транша от по 1 500 лева.

„Парите имат бъдеще, а тези, които инвестираме сега в икономиката, ще ни го гарантират. Българската банка за развитие се стреми да подпомогне целия български бизнес, от всички възможни сектори на икономиката. Затова и внесохме за одобрение в ЕК нови, подобрени параметри по програмата, чрез които достъпът до кредитиране да е възможен за още по-широк спектър от компании.

Заложили сме удължаване на срока за кандидатстване до края на юни 2021 г. и увеличихме максималния размер на кредитите на 1 млн. лв. за малки и средни предприятия. По програмата вече ще могат да кандидатстват и големи компании, като заемът, който ще могат да ползват, е до 2 млн. лв. При одобрение на параметрите от ЕК ще дадем възможност на компаниите, които вече са получили средства, да кандидатстват повторно до достигане на новия максимален размер“, допълни Живко Тодоров.

Основната цел на Българската банка за развитие в момента е да даде глътка въздух не само на българския бизнес, но и на физическите лица, изпитващи финансови затруднения покрай пандемията от COVID-19. Експерти на финансовата институция работят по вариант, при който те също да могат да кандидатстват повторно за безлихвен заем.

“Нашите програми са отворени за абсолютно всички браншове, не правим изключение. Българската банка за развитие не кредитира, тя отпуска гаранции, дава портфейлни гаранции на търговските банки-партньори, тъй като ние не можем да се конкурираме с тях“, каза още изпълнителният директор на банката. По думите му Българската банка за развитие ще продължава да играе ролята на партньор на търговските банки в страната, като има готовност да управлява и още програми, ако правителството й възложи мандат за това.

Според данните от отчетите на търговските банки, към 24 ноември за безлихвени заеми са одобрени близо 23 000 души, а общата стойност на кредитите е почти 95 млн. лв. По гаранционната програма в подкрепа на бизнеса банката е потвърдила за гарантиране 1004 компании за кредити в размер на над 129 млн. лв. Програмата за МСП има готовност да поеме заеми в размер до 1,2 млрд. лв.

Българската банка за развитие участва и в програмата beamUp lab, създадена по инициатива на Българската фондова борса. В продължение на една година компаниите, включени в нея, ще се запознават с различните възможности за финансиране, за да могат успешно да реализират новите си идеи.

19.11.2020

КАКВО Е ТРУДОВ ДОГОВОР В ПОЛЗА НА РАБОТОДАТЕЛЯ?

Един от най-честите въпроси, които получават експертите по трудова право, е „Какво означава трудов договор в полза на работодателя?“.

Хората, на които им предстои да започнат първа работа, да сменят настоящата си работа или позицията, която заемат, с изненада виждат, че в предложения им нов трудов договор има клауза, уреждаща трудовият договор да бъде сключен в полза на работодателя.

Какво всъщност означава трудов договор в полза на работодателя и следва ли тази уговорка да ни притеснява, когато подпишем такъв договор?

За да бъде уговорен, който и да е трудов договор в нечия полза, той следва да бъде под условието, че в него е предвиден изпитателен срок.

Самото сключване на трудов договор с изпитателен срок е обичайна практика при започване на нова работа. Неговата главна особеност е, че през време на срока за изпитване, страната, в чиято полза е уговорен срокът, може да прекрати договора без предизвестие до изтичане на уговорения срок. Достатъчно е ясно и недвусмислено да го изрази в писмена форма.

Не е необходимо страната, която има право да прекрати договора, да се мотивира по какъвто и да било начин. Прекратяването не подлежи на обжалване и на разглеждане по реда на трудовите спорове. През време на срока за изпитване работодателят може да уволни работника или служителя дори и докато той ползва законоустановен отпуск, напр. отпуск по болест, в случая не е необходимо разрешение на Инспекцията по труда или друг орган.

Съгласно законовите разпоредби на Кодекса на труда в България изпитателният срок в трудовия договор може да бъде уговорен в полза на:

- Работодателя - когато работодателят иска да провери способността на работника или служителя да изпълнява определена работа;

- Работника/служителя - когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него, дали условията на труд, атмосферата и трудовият колектив му допадат;

- В ползва и на двете страни. Това означава, че през време на изпитателния срок и работодателят, и работникът или служителят може да прекрати договора по своя преценка. В договора се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни.

Важно е да се знае, че законът не позволява за една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие да се сключва повторно трудов договор със срок за изпитване. Но ако работникът премине от една длъжност на друга, макар и в същото предприятие, е допустимо да се сключи между същите страни друг трудов договор, с друго съдържание и клауза за изпитване. Например, такъв случай е налице, когато секретарка в една фирма премине на длъжността счетоводител. Важно е да се отбележи, че през време на изпитването страните имат всички права и задължения както при окончателен трудов договор – работникът или служителят има право на общо основание на трудово възнаграждение, уговорено работно време, почивки и отпуски, признаване на времето за трудов стаж и др.

Срокът за изпитване не може да бъде по-дълъг от 6 месеца. В него не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск (платен, неплатен, учебен, поради болест и др.) или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът.

Трудовият договор се смята за окончателно сключен, ако не бъде прекратен от страната, в чиято полза е бил договорът за изпитателен срок.

Справка:

Чл. 70, ал. 1 – 5 от Кодекса на труда

Чл. 71, ал . 1, ал. 2 от Кодекса на труда

17.11.2020

Над 300 000 работни места бяха запазени с мерките на държавата за заетост

Министерството на труда и социалната политика съобщава, че над 300 000 работни места до момента са защитени чрез мерките на държавата за запазване и осигуряване на заетост. Благодарение на това работниците и служителите в засегнатите от Ковид кризата сектори продължават да получават доходите си, а работодателите имат възможност да задържат своя персонал. Тази подкрепа за бизнеса и хората допринася за поддържане на икономическия живот в страната и за намаляване на регистрираната безработица от нивата на първата вълна. Налице е устойчива тенденция за понижаване на безработицата през последните пет месеца. За октомври тя е 6.9% при 9% през май. За този период броят на регистрираните в бюрата по труда хора без работа спада с 67 544 души.

Само с първия вариант на мярката 60/40 от 13 март до 30 юни са подпомогнати 9000 работодатели и са запазени 180 000 работни места. Платените средства от НОИ са 186 млн. лв. Най-голяма сума е изплатена за работещите в предприятията от преработващата промишленост - близо 71,6 млн. лв., за запазване на над 80 400 работни места. Към работодателите от търговията са насочени 29,5 млн. лв. за 26 700 работници и служители. Сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ е подпомогнат с малко над 22,6 млн. лв. Най-много са фирмите от областите София-град (3 127), Пловдив (724) и Варна (609).

С втория вариант на мярката до 10 ноември са запазени 142 100 работни места. Платени са близо 330,6 млн. лв. на 4876 работодатели. Най-много пари са преведени за работещите в предприятията от преработващата промишленост - близо 150,6 млн. лв., за запазване на 58 900 работни места. Предприятията от добивната промишленост са получили 32,2 млн. лв. за 6 300 запазени работни места. Към работодателите от търговията са насочени 29,4 млн. лв. за 11 000 работници и служители. Сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ е подпомогнат с малко под 41,5 млн. лв. за близо 32 500 работни места, а сектор „Транспорт, складиране и пощи“  – 28,1 млн. лв. за 14 000работници и служители. Най-много са фирмите, регистрирани в областите София-град (1 741), Варна (411), Бургас (386), Пловдив (363) и Благоевград (236). В момента тече кандидатстването за третия вариант на 60/40, който ще действа до края на годината. Подадените за малко повече от половин месец заявления са 1978 за запазване на 48 691 работни места.

Чрез мярката за подпомагане с 290 лв. е запазена заетостта на 22 467 работници и служители от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Туризъм“ и „Транспорт“. Платените средства са в размер на малко над 14,8 млн. лв. на 1 465 работодатели. По схемата „Заетост за теб“ са подадени 5733 заявления от 3813 работодатели за разкриване и субсидиране от държавата на 15 916 работни места. Преобладават местата в сектор „Преработващата промишленост“ с 31,6%. Следват тези в „Хотелиерството и ресторантьорството“ - 26,2%, и „Търговия и ремонт на автомобили“  - 17.1%. Сключените към момента договори с работодатели са 2899, като по тях са наети 5842 безработни. Най-голям интерес има от фирми в областите Благоевград и Бургас, където са заявени съответно 1730 и 1510 свободни позиции.

17.11.2020

Регистрираната безработица падна под 7% през октомври

Равнището на регистрирана безработица в страната през октомври е 6.9%. Агенцията по заетостта отчита спад от 0.3 процентни пункта в сравнение с предходния месец септември и ръст с 1.3 пункта спрямо година по-рано.

В края на месец октомври 2020 регистрираните безработни в бюрата по труда според административната статистика на Агенцията по заетостта са 227 909, което е с 8 149 лица по-малко от септември. На годишна база увеличението е с 45 380 лица.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 33 410 безработни лица. Освен тях, други 808 души от групите на търсещите работа заети, учащи, и пенсионери, също са се регистрирали в Агенцията по заетостта.

През октомври броят на започналите работа безработни лица достигна 23 045, като в сравнение със същия месец на миналата година се отчита ръст с 31.2%. През изминалия месец 420 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда. От започналите работа 82.4% са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 24,5% от всички започнали работа, следвани от търговия – с 15,0%, хотелиерство и ресторантьорство – 9,5%, държавно управление – 5,9%, строителство – 5,3%, и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 4 067 безработни лица от рисковите групи – 2 340 по програми и мерки за заетост и 1 727 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 5 436 лица, като само през октомври са сключени трудови договори с 1 097 безработни.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като втори дизайн на 60/40 или ПМС 151/2020 г. и 80/20 или „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, осигуриха запазването на заетостта на 143 000 заети лица. С ПМС 278 е продължено действието на мярката 60/40 до края на годината.

В присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд, през месеца, при спазване на всички противоепидемични мерки, са включени нови 629 безработни лица.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през октомври са 19 823, които са с 40.2% повече от тези, заявени през октомври 2019 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (27.4%), следват търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (8.3%), административните и спомагателните дейности (6.5%), хотелиерството и ресторантьорството (5.4%) и образованието (4.5%). Държавното управление, общинските администрации и предприятия в настоящата трудна ситуация също активно участват на пазара на труда като работодатели и заявяват работни места за детегледачи, домашни помощници, експерти с висше образование, лични или социални аситенти и работници в различни направления от дейността им, предимно по осигуряване на социални услуги и грижа за хората. Заявените от тях места са 34,9% от общия брой обявени в бюрата по труда свободни работни места.

Най-търсените професии през месецa са: свързани с обслужване на клиенти; оператори на стационарни машини и съоръжения; производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; стопански и административни специалисти; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; монтажници; администраивен персонал, водещ счетоводни и стокови документи; продавачи; в сферата на персоналните услуги; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; водачи на МПС и подвижни съоръжения; полагащи грижи за хората; осигуряващи защита и сигурност; помощници при приготвяне на храни; преподаватели.

11.11.2020

МТСП АКТУАЛИЗИРА СПИСЪКА С ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ НА ЗВЕНАТА СИ

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) актуализира списъка с електронни услуги на своите звена - Агенция социално подпомагане, Агенция по заетостта, Главна инспекция по труда, Агенция за хората с увреждания и Държавна агенция за закрила на детето. 

С няколко кликвания гражданите могат например да подадат заявления за отпускане на месечна социална помощ, помощ за семейства под карантина, чиито деца учат дистанционно, както и за получаване на държавни компенсации по мярката 60/40. 

От началото на пандемията до момента близо 95 000 души са се възползвали от електронните услуги. В случай на допълнителни въпроси на разположение е и колцентърът на МТСП- 0800 88 001.

Пълният списък на електронни услуги, предоставяни от Агенция социално подпомагане, Агенция по заетостта, Главна инспекция по труда, Агенция за хората с увреждания и Държавна агенция за закрила на детето, може да откриете на следния линк: E Services.

11.11.2020

ИМАМЕ ЛИ ПРАВО НА ОТПУСК ПОРАДИ COVID-19

Какви са условията за ползване на отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка?

Съгласно Кодекса на труда в Република България, когато поради обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.

Както е видно от разпоредбите в закона, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.

Това право може да се реализира, при следните обективни предпоставки:

- обявено извънредно положение;

- обявена извънредна епидемична обстановка;

- заповед на работодателя за преустановяване работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители;

- заповед на държавен орган за преустановяване работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители.

В закона също е уредено, че работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по искане на:

 1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;
 2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
 3. работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
 4. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;
 5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
 6. трудоустроен работник или служител;
 7. работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването.

Законодателят урежда също, че времето, през което се ползва този отпуск се признава за трудов стаж.

Обърнете внимание, че законът не е установил кой платен годишен отпуск се предоставя - дали за текущата година или такъв, който не е бил ползва в предходни години. Това е въпрос на преценка от страна на работодателя.

Справка:

чл. 173а, ал. 1, 2, 3 от Кодекса на труда КТ

03.11.2020

Румъния иска отрицателен PCR за влизащите от България

От 00:00 часа на 03.11.2020 г. влизащите на територията на Румъния от България, независимо от гражданството, трябва да представят документ с отрицателен резултат на PCR тест, направен не по-късно от 48 часа, съобщават от „Гранична полиция“.

Тези, които не предоставят такъв документ, се поставят под карантина за 14 дни на посочено от тях място за пребиваване.

За транзитно преминаване без PCR тест ще бъдат допускани лица, притежаващи документи за пребиваване в друга държава членка на Европейския съюз, които ще напуснат територията на страната до 24 часа.

Ограничението не се отнася за транспортен персонал, ангажиран с превоз на пътници, товари и стоки, официални длъжностни лица, погранични работници, медицински специалисти, участници в международни спортни и културни събития, пътуващи с цел обучение.

Мярката е на база решение от 02.11.2020 г. на Националния комитет за спешни ситуации на Румъния, с което България е поставена в списъка с рисковите държави по разпространение на COVID-19.

03.11.2020

СТАЖОВЕ, СТИПЕНДИИ, КОНКУРСИ (2 - 8 НОЕМВРИ)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

Стажове
Уеб агенцията Stenik предлага на младите кадри възможност да придобият знания и практически опит в процеса на работа като част от задружен екип. Компанията търси стажант HTML & CSS програмист (Front-end Developer), както и стажант "Уеб дизайнер". Имате възможност да кандидатствате за от 1 до 6-месечна практика в STENIK на позициите. От компанията предлагат работа с професионален екип, който създава десетки уеб сайтове и онлайн магазини, включване на стажантите в целия процес на изработка на един уеб сайт и участие в реални проект, много нови знания за областта, в която желаеш да се развиваш: дизайн или програмиране, възможност за постоянна работна позиция в STENIK след успешно завършване на стажа. Стажовете са платени. Пълна информация, пълните изисквания към кандидатите и начините за кандидатстване може да намерите тук и тук.


Стипендии
Конкурсът за стипендии по програмата Digital Marketing Fundamentals вече започна. Може да се включите до 20 ноември и да станете един от тримата стипендианти с 50% отстъпка от сумата за обучението си. През последните няколко години дигиталният маркетинг се превърна в неизменна част от маркетинг стратегиите на бизнеса. Тази година стартира различно и марките бяха изправени пред различни предизвикателства, причинени от COVID-19. Голяма част от компаниите спряха да рекламират, други адаптираха много бързо маркетинг посланията си, а трети дигитализираха продуктите си за две-три седмици. Затова започна програмата "Digital Marketing Fundamentals", в която участниците ще се запознаят с всеки един аспект от дигиталната комуникация на брандовете. Ето и задачата за участие в конкурса за стипендии: изберете съществуващ бранд, който харесвате. Анализирайте неговите дигитални кампании през последните 6 месеца и представете онези елементи от тях, които най-много ви допадат. Това може да включва неговото позициониране в онлайн средата, трансформирането на онлайн продукти или услуги, комуникационни послания, съдържание, визия и др. Другото условие е да изберете още един бранд, като този път опишете какво не ви е допаднало в дигиталните му кампании през последните месеци и защо. Гледната си точка за двата бранда можете да изпратите в контактната форма по-долу. Срокът за кандидатстване в конкурса е до 20 ноември. Спрямо изискванията на ARC Academy за кандидатстване в програмата прикачете мотивационно есе, в което да ни разкажете защо искате да станете част от програмата, както и CV, в което да разберем повече за професионалния ви опит и интересите ви. Тримата стипендианти ще бъдат определени от вътрешно ARC жури на 26 ноември. Можете да се присъедините към фейсбук групата на програма "Digital Marketing Fundamentals", където се обявяват всички новини, свързани с обучението по програмата.

Конкурси
Международната асоциация на спортната преса (AIPS) обяви началото на своя журналистически конкурс за 2020 г. Приемат се номинации в осем основни категории за писмени материали, фотография, аудио и видео, както и в три категории за млади репортери под 30 години. Първите трима победители във всяка от основните категории ще получат награди съответно в размери на 8000, 3000 и 2000 долара. Победителите в младежките категории ще спечелят стипендия за посещение на голямо международно спортно събитие. В конкурса могат да участват професионални журналисти, независимо дали работят в медия или на свободна практика. Материалите трябва да са публикувани или излъчени между 8 октомври 2019 г. и 9 ноември 2020 г. Приемат се номинации на всички езици. Крайният срок за кандидатстване е 9 ноември 2020 г. Пълна информация може да откриете тук.


To The Top Agency организира третото издание на "Обядвай с шефа на ...". Конкурс, който предоставя възможност на студенти и работещи да се срещнат с лидерите на едни от най-добрите работодатели в България. Победителят в конкурса ще бъде поканен на обяд със CEO-то или човек от висшия мениджмънт на избрана от него компания. Всеки може да кандидатства. Нужно е да попълните апликационната форма, като в него трябва да отговорите на въпроса защо сте избрали дадената компания. Крайният срок за кандидатстване е 15 ноември. Повече информация може да намерите тук.


Фондация ПАЦЕП, Фондация БЦНП и Фондация "Четиридесет и две" организират видео конкурс "Каузи на фокус". Ако работите в неправителствена организация, неформална група или самостоятелно за кауза, която смятате, че трябва да е "на фокус" разкажете за нея в кратко видео и спечелете страхотни награди, които ще ви помогнат да сте още по-добри във видео популяризацията си в бъдеще. Дори и да нямате опит в създаването на кратки видео формати, това не е проблем - търсят се точно такива участници, конкурсът е само за аматьорско видео. Подготвени са и страхотни видео-уроци, които да ви помогнат. Вижте ги в канала на Фондация "Четиридесет и две"/ Форум КЛЮЧ. Нямате нужда от екип, техника на професионално ниво, оператори и сценаристи с дългогодишен опит. Тъй като конкурсът е за аматьорско видео, такива критерии няма да бъдат прилагани от журито при оценката. Нужно е да сте част от неправителствена организация, неформална група или самостоятелно да работите за общественозначима кауза; да имате телефон или камера, с които да заснемете видеото; да създадете авторско видео с продължителност не повече от 4 минути. Видеата трябва да дават ясна представа за вашата кауза, какво ви кара да се занимавате сърцато с нея, каква е ползата за хората и общностите, в полза на които работите; да имат много ясно и конкретно послание към аудиторията; да са интересни, въздействащи и ангажиращи зрителите; да обясняват ясно и разбираемо как зрителите могат да подкрепят усилията ви. Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук. Освен материални награди, отличените на първите три места ще получат допълнително спонсорирани публикации в различни социални и традиционни медии. За да участвате в конкурса, изпратете готовото видео директно или чрез линк за споделяне на contest@42training.org и попълнете информацията за вас и вашата организация тук. Крайният срок за участие е 30 ноември.


Обучения
Фондация "Импакт драйв" организира онлайн обучение за жени DigiComs. В него ще се включат до 40 участнички, които ще получат уникалната възможност да преминат иновативната програма за дигитални комуникатори. Това включва придобиването на необходимите компетенции и срещата с потенциални ползватели на услугите им в лицето на екипите на гражданските организации. Целта на проекта е предоставяне на практически ориентирано онлайн обучение за развиване на компетентностите на момичета и млади жени в областта на дигитална комуникация, насочена към каузи, граждански инициативи и активистки дейности. Нужно е кандидатките да са момичета и млади жени (18-35 години), които са в уязвимо положение (поради заболяване или увреждане, отдалеченост от градски центрове, самотни майки, етническа, религиозна или друга форма, която е причина за дискриминация; жени, грижещи са близки със заболяване или увреждане и др.); търсят начин да съвместят следване (висше образование) и работа; са в отпуск по майчинство или отглеждане на дете или такива, които искат да продължат да отглеждат децата си по-дълго време. Такса за участие няма. Обучението ще се проведе през месец декември. За да кандидатствате, изпратете имейл на viacivicbg@gmail.com. Пълна информация за проекта може да видите тук.

Събития
"Кариери" и "Капитал" организират HR & Leadership Forum 2020: Leadership in times of crisis. В тазгодишното издание на форума ще бъдат изследвани предизвикателствата на новия работен свят и функцията на лидерите днес. Ще се потърсят решения, които да спомогнат по-бързото възстановяване и растеж. Акценти в програмата са бизнес стратегии по време на криза; от какви умения имат нужда лидерите в новата реалност; изграждане на силно служителско преживяване по време на Ковид-19; приоритизиране на здравето и благосъстоянието на хората в компанията; бъдещето на офисите и предефиниране на концепцията за работно място. Онлайн събитието, което е предназначено за HR специалисти, мениджъри и ръководители на екипи, ще се проведе на 25 ноември, а билетите са вече в продажба на capital.bg. Следете актуална информация за събитието и във Facebook.

Започва втората серия от обучения "Как се подготвя успешен проект?", провеждани в рамките на "Фонд Активни граждани България". Предвид на обстоятелствата в страната, обученията ще се проведат онлайн. За да участвате и изберете най-удобния ден и час, попълнете формата за регистрация. Заявилите участие ще получат потвърждение с линк за обучението в рамките на деня. В случай, че имате въпроси или нужда от допълнителна информация, можете да се свържете с организаторите на имейл capacitybuilding@tsa-bulgaria.org или телефон 0889703161.

Първият в България онлайн подкаст фестивал ще се проведе от 18 до 22 ноември и ще представи създателите на някои от любимите американски, европейски и български подкасти. Организатор на събитието е АЕЖ-България с подкрепата на Фондация за свободата "Фридрих Науман" и в партньорство с Фондация "Америка за България". Фестивалът е от серията журналистически конференции, които се превърнаха в традиция през последните пет години и които през 2020 г. стават част от бранда "Sofia Talks Media". Фестивалът "ЗАСЛУШАЙ СЕ: Силата на подкаста" ще включва разговори, дискусии и майсторски класове. Всяка делнична вечер от сряда до петък предвижда онлайн среща с изтъкнати международни водещи и продуценти. А през уикенда се добавят майсторски класове и практически обучения, на които участниците ще получат насоки как да създадат свой собствен подкаст или какво може да подобрят, ако вече имат такъв. По време на дискусиите лекторите ще се спрат върху някои от актуалните теми и предизвикателствата от света на подкастите. За повече информация посетете сайта на инициативата.


Всяка година Европейският съюз финансира хиляди мобилности и дейности за професионално развитие на учители и други педагогически кадри. Броени месеци преди началото на новата Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт - Програма "Еразъм" (2021 - 2027), за първи път стартира платформа за акредитация по новата Програма "Еразъм". Целта на тази акредитация е да подпомага училища и организации, които желаят да създават проекти или да участват в бъдещи транснационални обмени и сътрудничества по програмата. Акредитираните организации ще получат по-пряк достъп до възможности за финансиране по линия на Ключова дейност 1 в сектор Училищно образование, Професионално образование и обучение, и Образование за възрастни от Програмата, която предстои да стартира в началото на 2021 г. Повече информация за Еразъм акредитациите можете да прочетете в новата информационна брошура тук.


Все още актуални възможности за развитие от рубриката от миналата седмица: Повече информация за тях можете да намерите тук.

"Уникредит Булбанк" търси стажант в сектор "Банкиране на дребно" за офис в гр. София. Ако намирате стажантската програма за предизвикателна и отговаряща на вашето образование и амбиции, изпратете информация, като отбележите тази или друга предпочитана област за стаж. Може да кандидатствате през сайта на организацията.

Българска асоциация по четене (БАЧ) съвместно с партньорите ASSIST и HMC обявява ежегодния конкурс за участие в програмата "Стипендии за обучение на ученици във Великобритания и САЩ" за учебната 2021/2022 година. Има такса за регистрация, която е 39 лв. За да кандидатствате,трябва да изпратите формулярът за кандидатстване и есето. Повече информация и нужните документи за кандидатстване може да намерите тук.

ТСА обявява начало на конкурс за отпускане на стипендии за академичната 2020/2021 г. на студенти от ромски произход в трети или четвърти курс, изучаващи специалностите Акушерка или Медицинска сестра. Кандидатстването за участие в Програма става чрез попълване на електронна форма, която е достъпна на следния интернет адрес. Крайният срок за подаване на електронната форма за кандидатстване с всички задължителни документи е 16 ноември 2020, 18:00 часа. Може да откриете подробни Насоки за кандидатстване, както и пълните условия тук.

Както всяка година и тази, организацията YFU България обявява конкурс за набиране на стипендианти по програма за междукултурен обмен. Крайният срок за подаване на документи е 10 декември 2020 г. Пълна информация може да откриете тук.

Национална мрежа за децата, съвместно с младежка мрежа "Мегафон" и в партньорство с УНИЦЕФ България, организира конкурс за есе на тема "Дискриминацията не ти отива". За да участвате в конкурса, изпратете есето си до office@nmd.bg със subject "КОНКУРС". Не забравяйте да напишете своето име и години, телефон и e-mail за обратна връзка. Пълна информация може да видите тук.

"Академия за жени предприемачи" е инициатива на програмата "Глобално развитие и просперитет на жените" на Държавния департамент на САЩ, насочена към отключване и развитие на икономическия потенциал на жени от различни точки на света, посредством разработване на собствен бизнес, като стартъп. Обучението в "Академията за жени предприемачи в НБУ" е безплатно и е с продължителност 13 седмици (всяка събота). Ако отговаряте на критериите, изпратете актуално CV с кратко представяне, мотивационно писмо, както и вашата бизнес идея, която искате да реализирате на awe@nbu.bg. Крайният срок за кандидатстване е 25 ноември 2020 г. Може да научите всички подробности за академията оттук.

ARC Academy организира онлайн курс на тема "Как се става Game Developer?" на 16 ноември от 18:30 часа. Пълната програма за курса и информация за лекторите можете да откриете на страницата.

02.11.2020

В Англия искат спешнo 1000 работници от България и Румъния

Производителите на пуйки във Великобритания настояват за спешно изключение за набиране до края на месеца на 1000 сезонни работници от чужбина и най-вече от Полша, Румъния, Унгария и България, за да гарантират, че доставките за Коледа няма да се сринат, съобщи електронното издание FarmingUK.

От Британския съвет за домашните птици, откъдето е отправено искането, са убедени, че секторът може да не оцелее без работници извън Великобритания. При наложените мерки за борба с коронавируса в страната обаче има опасност от недостиг на висококвалифицирана работна ръка за селското стопанство. Данните сочат, че ежегодно за Коледа във Великобритания се отглеждат около 9 млн. пуйки.

„Ако тези свободни места не могат да бъдат запълнени, това ще даде значително отражение върху производството, а оттам – и върху разходите за храна. Всичко това ще представлява риск за финансовите възможности и евентуално ще принуди хората да пазаруват по-малко храни тази Коледа”, изтъква главният изпълнителен директор на съвета Ричард Грифитс.

Налице е недостиг на британски работници с необходимата подготовка и квалификация за клането и обработката на пуйките, отбелязват от изданието. Фермерите са силно зависими от лицензираните и обучени работници от Европейския съюз със специфични умения в отглеждането, обработката и разфасоването.

От съвета са категорични, че тези умения не могат да бъдат придобити без продължително обучение и „не могат да бъдат предоставени” от британските работници, още повече от онези, които са без работа в момента. „Освен това е неефективно да бъдат обучавани и развивани уменията на британските работници за краткия оставащ период. Ако секторът не успее да внесе обучени работници от чужбина, тогава нивото и качеството на продукцията ще бъдат изложени на значителен риск”, смята Грифитс.

Той призова правителството да действа така, че месото от домашни птици в страната да остане „достъпно и налично за всички”. „Загубата на контрола върху начина, по който се изхранваме като нация, ще накаже британските производители на храни в период, когато би трябвало да поемем в собствените си ръце нашата продоволствена сигурност”, категоричен е главният изпълнителен директор на съвета.

30.10.2020

Втората вълна COVID-19: как да не се разболеем и да запазим спокойствие

Съветите на психолози и вирусолози

За последното денонощие в Германия бяха регистрирани най-висок брой новозаразени от началото на пандемията – 14 714. В традиционното си съботно обръщение към гражданите канцлерката Меркел отново подчерта това, което каза и миналата седмица – редуцирайте контактите до минимум!

В момента се надига втората вълна на COVID-19, а заедно с нея и два страха: от зараза и от ново пълно затваряне, така наречения „локдаун”. Тези страхове несъмнено се отразяват върху нашето поведение, казват психолозите. Ние сме в стрес, защото не знаем ще се справим ли със ситуацията – и реагираме по най-различни начини.

Едни взимат трескави мерки срещу възможните опасности, извършват какви ли не преувеличени приготовления и се презапасяват с продукти, други пък омаловажават опасността или напълно я отричат. Както обикновено – „златната” среда е тази, която би позволила да се опазим по най-добрия начин.

Страхът е нещо нормално

Германският психоаналитик Ханс-Юрген Вирт смята, че страхът на много хора от зараза е нещо напълно нормално. „Но нашите психологически механизми са така настроени, че ние не можем непрекъснато да пребиваваме в условията на повишена опасност и в състояние на страх. Ето защо намаляването на нивото на страха е здравословна психосоматична реакция”, казва той.

На всички, които продължават да изпитват страх, Вирт препоръчва да се концентрират върху онова, което им създава усещането за сигурност. Мислете например, че спазването на хигиената и на правилата за дистанция понижава риска.

В същото време психоаналитикът предупреждава

да не се прекалява,

защото ако човек се затвори вкъщи и изобщо престане да излиза, това със сигурност трайно ще му създаде нови страхове и всяко излизане ще бъде свързано със стрес. Най-важното е да се гледа трезво на ситуацията, да се премерват рисковете, а на опасностите да се реагира адекватно, препоръчва Вирт.

Мнозина смятат, че наложените ограничения са прекалено строги, защото засягат свободата ни на придвижване, контактите, личната ни сфера, дори външния ни вид, а с това нарушават усещането ни, че сме свободни и независими индивиди. Има хора, които тъкмо поради това понякога изпитват остра нужда да се изявят, а това често пъти става чрез ексцентрично поведение, обяснява психоаналитикът. Някои гръмко протестират против правилата, други провокират околните и непрекъснато изискват повече внимание, трети пък се отнасят съвършено несериозно към ситуацията и отричат опасността.

Берлинската психоложка Етлева Джьони обяснява това с отслабените защитни механизми на психиката ни вследствие от първата вълна на пандемията. „Преживяхме локдаун, остра криза, забрана на социалните контакти. После ситуацията се подобри, но този период не беше достатъчен, за да можем изцяло да се възстановим. Главната причина: през цялото време не бяхме в състояние да планираме каквото и да било и да управляваме ситуацията. Безгрижното лято се оказа най-обикновена илюзия, а сега ситуацията отново става сериозна”, казва тя пред „Шпигел”.

В името на психологическия баланс

Какво да правим сега обаче? Специалистите съветват преди всичко да осъзнаем ситуацията и да не се поддаваме не паника. И припомнят известната рецепта: ако не можеш да промениш ситуацията, промени отношението си към нея! Швейцарската вирусоложка Изабела Екерле дава няколко практични съвета как да не се заразим с COVID-19 и да запазим психологическия си баланс по време на втората вълна.

Тя препоръчва да не се отказваме напълно от всекидневните си навици, а каквото можем да отложим – да го отложим. Пред германския седмичник „Ди Цайт” тя изрично твърди, че съвсем не се налага изцяло да прекратим срещите си с близки хора. Вместо обаче да се събираме по домовете или в многолюдни закрити помещения, ще сме много по-добре, ако излезем на разходка с тези хора или отидем заедно в близкия парк. А можем да си вземем и термос с чай, и прясно опечена баница. Не забравяйте да се облечете топло, припомня Екерле и съветва винаги да извеждаме и децата, които навън се чувстват особено добре.

Ако все пак се налага да се съберете у дома, то нека бъде в тесен кръг, призовава тя. Ако времето го позволява – излезте на балкона или в двора. Ако това не е възможно – просто проветрявайте достатъчно. Изабела Екерле отбелязва и нещо очевидно:

никой няма да ви се разсърди,

ако не приемете покана за сватба, за рожден ден или за юбилей, както и ако отхвърлите предложението на приятел да ви посети. В днешно време това не се смята за лош тон. Но е лошо да ходите на места, където се събират много хора и където се говори на висок глас, казва вирусоложката. Тъкмо на такива места е най-висок рискът да се заразите с коронавируса, който се предава по въздушно-капков път.

По този повод тя дава още няколко съвета. Вместо с обществения транспорт, най-добре е да се придвижвате с велосипед или пеша. Вместо да ходите за щяло и нещяло до магазина, по-добре пазарувайте в интернет всичко, което може да се пазарува там. А когато ви се доходи на ресторант, просто си поръчайте храна за вкъщи. Докато чакате реда си при лекаря, по-добре стойте на улицата или в колата си. И, разбира се, никога не забравяйте предпазната маска.

Полезният егоизъм

Изабела Екерле казва още, че във времена на пандемия е особено важно човек да мисли за себе си и за собственото си здраве. Този егоизъм в разумни граници е даже полезен. Вирусоложката припомня да се отнасяме особено внимателно към всякакви симптоми – най-вече към кашлицата, дращенето в гърлото, нарушеното обоняние, повишената температура и задухът. Всички тези симптоми може да означават, че сме се разболели от COVID-19. Но не бива да забравяме и профилактиката: за поддържане на имунната система д-р Екерле препоръчва много движение на въздух и спортуване. Разбира се, най-добре да не ходите във фитнеса, а вместо това да спортувате на открито, съветва тя. И препоръчва джогинг, велосипед, езда, а в домашни условия – йога или велотренажор.

Независимо дали ни харесва или не, за собствената ни защита срещу инфекцията отговаряме единствено ние самите, казва Изабела Екерле. Ето защо може би си струва временно да се откажем от някои любими свои навици, които са опасни по време на пандемия – и да се върнем към тях чак когато опасността премине. Тогава ще изпитаме двойно удоволствие!