15.06.2023

ГОДИШНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЩИНА МОНТАНА Е МАЛКО НАД 15 000 ЛЕВА

Средната годишна работна заплата в община Монтана за 2021 година е 15 102 лева. Тя е нараснала в сравнение с 2020 година с 1611 лева. Това е записано в годишния доклад изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Монтана през 2022 г., който беше одобрен от съветниците на последната сесия.

Докладът  прави оценка и на ефективното и ефикасно  изразходване на средствата от държавния и общинския бюджет, както и финансирането от ЕС.  

Данните от документа показват, че през 2021 г. населението в общината намалява с 2,12%  или 979 души спрямо предходната 2020 г.

Всеки 100 души, които излизат от трудоспособна възраст, се заместват от 63–ма млади хора, което води до извода, че все още трудно се намира работна ръка за местната икономика.

За година предприятията в общината са намалели с пет, но стойността на произведената продукция нараства с над 102 000 хил. лв., а  приходите  от продажби със 114 175 хил. лв.

През 2022 г. пазарът на труда в община Монтана се характеризира със спад на регистрираната безработица, но  и липса на разкрити нови работни места в общината.

През 2022 г. са отчетени общо 102 проекти и инициативи на обща стойност от 59 540 857,94 лв. Реално изплатените средства от местни приходи, републиканския бюджет и европарите са в размер на 18 000 099,32 лв.

14.06.2023

28 ОБЩИНИ С 50% ТРАЙНО БЕЗРАБОТНИ

Почти всички индикатори сочат, че пазарът на труда в България е в много добро състояние, въпреки постепенното забавяне на икономическия ръст – безработицата е много ниска, заетостта надхвърли рекордите от 2019 г., а разширяващите се бизнеси в различни отрасли се конкурират за кадри.

Това обаче далеч не означава, че не пазара на труда липсва свободен ресурс, или пък че той няма видими несъвършенства. Въпреки че определено равнище на безработица е очаквано, и дори здравословно за добре функциониращите трудови пазари, дългосрочното задържане на хора извън заетост е знак за структурни проблеми. Анализ на Института за пазарна икономика разглежда териториалното разпределение на трайно безработните и някои техни особености.

Представените данни са изчисления на Института за пазарна икономика на база на месечните данни, предоставяни от Агенция по заетостта. Тъй като Агенцията по заетостта не публикува средногодишни данни за трайно безработните, в анализа се ползва средният за 12-те месеца на 2022 г. брой на безработните лица с регистрация над една година в бюрата по труда, представен както като дял от общото население в работоспособна възраст, така и от всички безработни. Важно е да се отбележи, че в това число не влизат онези, които търсят работа самостоятелно (да речем, чрез онлайн платформи), тъй че най-вероятно включените тук индикатори подценяват дългосрочната безработица.

През 2022 г. средногодишният брой на трайно безработните в цялата страна е бил 35,5 хиляди души. Разпределението им обаче е силно неравномерно – две относително малки общини, Котел и Каолиново, са с по 1100 трайно безработни, голям е броят им и във Велинград и Плевен, по почти 900 души.

И обратно, има цели групи общини, в които този феномен практически не съществува – в Средногорието, почти всички черноморски общини, край Габрово и Велико Търново.

Прави впечатление също, че въпреки големия размер на пазарите на труда на водещите общински икономики, броят на трайно безработните в тях е много малък – във Варна това са средногодишно едва 28 души, в Пловдив – 105, в столицата – 242. Оформят се няколко района, които концентрират мнозинството от трайно безработните – практически целият Северозапад около Видин, Монтана, Плевен и Ловеч, значителни части от Североизтока около Разград, Шумен, Силистра и Търговище, както и по-малки струпвания в Благоевградско и Смолянско.

Сходно е и разпределението на коефициента на трайна безработица, който описва дела на безработните с регистрация над година сред трудоспособното население (на възраст между 15 и 64 години) на общините. В три малки общини – Каолиново, Димово и Ружинци – коефициентът е над 20%, а в още 27 общини той е над 10%.

Очаквано и тук видими струпвания има в Северозапада и Североизтока, но се открояват и някои гранични райони – на запад по границата със Сърбия и на югоизток с Турция. В повечето общини коефициентът на трайна безработица е нисък – в 110 от тях е под 1%, в 150 – под 2%, в София – едва 0,04% от трудоспособното население. Това от своя страна означава, че в почти цялата страна делът на хората, които искат да имат работа, но не могат да намерят, остава относително малък.

Най-интересният показател е делът на трайно безработните сред всички безработни. Той е индикативен за състоянието на местните пазари на труда и най-вече за способността на потенциалните работници да се адаптират към търсенето на труд по места.

В цели 28 общини – и тук най-вече в Северозапада, Североизтока и пограничните райони – делът на трайно безработните лица е над 50% от всички търсещи работа. Обратно, най-нисък е този дял в общините с най-динамични и адаптивни пазари на труда – тези на най-големите областни центрове, крайморските туристически общини и водещите индустриални райони.

Силната регионална концентрация на трайната безработица за пореден път подчертава потребността от прилагане на регионален подход към политиките на пазара на труда. Тя е, разбира се, само един от аспектите на многомерен проблем – големи групи лица остават трайно извън пазара на труда и въпреки желанието си да си намерят работа са в голямата степен непригодни за заетост към момента, заради ниско образование и неподходящи умения.

Това е видима пречка пред икономическото развитие на едни от най-бедните български региони, където насочването на инвестиции има потенциал да доведе бърза промяна, но липсата на подготвена работна сила е сред най-сериозните пречки такива инвестиционни решения да бъдат взети от гледна точка на отделните компании. Доколкото бизнесът среща все по-големи пречки пред намирането на подходящи кадри обаче, трайно безработните, наред с неактивните, стават все по-важен ресурс за разширяване на заетостта, което прави толкова по-ключово подобряването на техните умения така, че да отговарят на потребностите на потенциалните бъдещи работодатели.

14.06.2023

ОТПУСКИ ПОРАДИ ЛИЧНИ И СЕМЕЙНИ ПРИЧИНИ

Отпуските за изпълнение на граждански, обществени и други задължения са определени в Кодекса на труда. Работникът или служителят има право на тях по силата закона, а работодателят е длъжен да осигури ползването им, като освобождава от работа работника или служителя, без право на преценка дали да разреши, или не съответния вид отпуск и кога да го разреши.

Отпуските за изпълнение на лични, семейни и обществени задължения се дължат независимо от платените годишни отпуски или от неплатения отпуск, винаги когато е налице основанието за тяхното ползване (т. е. не се приспадат от полагащия се платен годишен отпуск). Не се изисква и предварително натрупан трудов стаж от работника или служителя за тяхното ползване.

Ето и някои от събитията, определени в закона, за които имаме право на отпуск:

Отпуск при встъпване в брак

Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя при встъпване в брак (сключването на граждански брак). Този вид отпуск не се предоставя за извършването на църковен или друг ритуал по повод създаването на семейство. Продължителността на отпуска е 2 работни дни. Предоставянето на отпуска не е свързано с поредността на брака.

Отпуск при кръводаряване

Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя при кръводаряване – за деня на прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след него. Този вид отпуск се предоставя на работника (служителя), за да извърши кръводаряване.

Отпуск при смърт на близък роднина

Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя при смърт на близък роднина – 2 работни дни. Работникът или служителят има право на този отпуск за деня на съответното събитие (денят на смъртта) и за следващия го работен ден. Когато денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползва в първите 2 работни дни след нея.

През време на отпуск при встъпване в брак, при кръводаряване и при смърт на близък роднина на работника или служителя се изплаща възнаграждение според предвиденото в колективния трудов договор или по споразумение между работника или служителя и работодателя. Ако такива няма договорени, тогава възнаграждение не се дължи.

 

Справка:

чл. 157 от Кодекса на труда

чл. 50, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските

13.06.2023

КЪДЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА БЕЗРАБОТИЦА СА НАЙ-ВИСОКИ

Средно по 56 911 на месец са били регистрираните безработни лица с право на обезщетение за безработица от държавното обществено осигуряване (ДОО) през 2022 г. Това показват данните на Националния осигурителен институт (НОИ) за миналата година.

Най-голям брой от регистрираните са в областите София-град, където средно месечно са били 7922 (13,9%), Пловдив с 5213 (9,2%) и Благоевград – 4535 (8%). Най-малко са в Силистра (950), Ямбол (799) и Видин (581). Жените са средно по 32 183 или 56,5% от всички правоимащи, докато мъжете са значително по-малко – 24 638 (43,5%). Според образователния си профил 40 137 или малко над 70% от безработните лица са със средно образование. Висшистите са 7295 (12,8%) месечно, а тези с основно – 6659 (11,7%).

Около 652 лв. е бил средният размер на паричното обезщетение за безработица, изплащано от ДОО през 2022 г.

Най-голяма е била сумата в областите Благоевград и Търговище, където всяко правоимащо лице е получавало средно около 889 лв. Сред областите с най-високи обезщетения е и София-град, където средният размер на плащането е 818 лв.

Най-нисък е бил средният размер на обезщетението в областите Монтана и Силистра (по 529 лв.), Кюстендил (522 лв.) и Видин (512 лв.).

Значително по-високи са стойностите на обезщетението при мъжете – през 2022 г. един безработен мъж е получавал средно по близо 725 лв., при жените сумата е малко под 596 лв.

С 6% е намалял броят на регистрираните безработни лица с право на обезщетение от ДОО през март 2023 г. спрямо месец по-рано, показват данните за първите месеци на годината. През февруари средства от НОИ са получавали 60 359 души, а през март те са намалели с 3707 до 56 652.

Около 749 лв. е бил средният размер на паричното обезщетение за безработица през март 2023 г., което е със 71 лева повече от предходния месец. На мъжете са изплащани средно по 824,24 лв., докато жените са получавали по 669 лв.

12.06.2023

ПОДГОТВЯТ ДИГИТАЛНА ПОДКРЕПА ЗА 45 КЛЮЧОВИ ПРОФЕСИИ

Усилено се подготвя дигитална подкрепа за 45 ключови професии у нас. Това стана известно от заключителната конференция за отчитане на резултатите от проекта „Дигитална подкрепа“, съобщават от пресцентъра на КТ "Подкрепа".

Изследвана е необходимостта от дигитализиране на 45 основни длъжности и професии в 9 сектора на българската икономика – т.е. по 5 основни професии от всяка сфера. Деветте икономически сектори са горско стопанство, добивна промишленост, производство на изделия от каучук и пластмаси, производство на изделия от други неметални минерални суровини, събиране и обезвреждане на отпадъци и рециклиране на суровини, далекосъобщения, медико-социални грижи с настаняване, социална работа без настаняване, както и „други дейности в областта на културата“.

Сред изследваните професии са лесоинженер, лесничей, енергиен диспечер, настройчик на сприцмашини за каучукови изделия, машинен оператор при производството на цимент или на бетонови изделия, ръководител на здравословни и безопасни условия на труд при събирането и рециклипането на отпадъци, техник по далекосъобщителна техника, медицински рехабилитатор, логопед, психолог,рехабилитатор, музеен педагог, главен библиотекар и др.

По време на събитието са взели участие заместник-министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и Емил Мингов, Цветан Спасов – ръководител на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“, Добрин Иванов – изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Беата Папазова – съветник “Европейска интеграция и проекти” към Българската търговско-промишлена палата, Емил Рогов – ръководител “Проекти” на Съюза за стопанска инициатива и Красимира Брозиг – главен секретар на Националната агенция за професионално образование и обучение, Полина Маринова – изпълнителен директор на Агенцията по заетостта.

"През последните няколко години в Министерството на труда и социалната политика създаваме екосистема на дигиталния преход", е заявила заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на конференцията, съобщават от министерството. 

Тя е подчертала, че съвместно със социалните партньори се създава стратегическата основа на дигиталния преход, а с финансиране по Програма „Развитие на човешките ресурси“, Националния план за възстановяване и устойчивост и средства от държавния бюджет, ще бъде разработена палитра от мерки за повишаване на цифровите умения на всички участници на пазара на труда и в подкрепа на работодателите.

В момента се разработват програмите и методиките за обучения, които са изследователски обосновани на базата на резултатите от проектите, реализирани от социалните партньори по операция „Развитие на дигиталните умения“. Ефремова е била категорична, че за успешния дигитален преход е необходимо да бъдат положени усилия за гарантиране на достъпността на обученията за дигитални умения.

„Бъдещето ще бъде невъзможно без дигитални умения, които работниците и служителите трябва да притежават, за да могат да осъществяват своята дейност“, е заявил заместник-министърът на труда и социалната политика проф. Емил Мингов. „Бъдещето, особено с настъплението на изкуствения интелект, ще наложи все по-голямо усъвършенстване на дигиталните умения, ако работникът или служителят иска да запази работното си място“, е допълнил той.

По Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027 г.) е заложен ресурс от 400 млн. лв. за обучения за придобиване на дигитални умения, съобщи Цветан Спасов. По Националния план за възстановяване и устойчивост също ще бъде реализиран проект, който е с бюджет от 390 млн. лв. Очаква се в следващите няколко години над 700 000 български граждани да преминат обучения за дигитални умения. „Всички ние сме длъжни навреме да предприемем мерки да създадем или повишим дигиталните умения на работната сила, за да бъде качествена и конкурентна както на европейско, така и на световно ниво“, е посочил Спасов. Според него без тясното взаимодействие между институциите и социалните партньори, тази задача не може да бъде осъществена.

Критично ниско е нивото на дигиталните умения на българските граждани 

Според  данни на Евростат, оповестени от Конфедерацията на независимите синдикати в България на сайта на синдикалната организация, страната ни е на четвърто място отзад напред в ЕС (преди Италия, Полша и Румъния) по дял на населението, притежаващо основни дигитални умения – 23,4%, в сравнение с 27,5% средно за ЕС. Едва 7,8% от лицата притежават умения над основните (26,5% средно за ЕС). По дял на лицата без общи дигитални компетентности изпреварваме само Румъния (10.13%) – в България техният дял е 6.2%, а средно за ЕС са 3%. България води и негативната класация по дял от населението, чиито дигитални умения и компетентности не могат да бъдат оценени, тъй като не е използвало интернет през последните 3 месеца – 24.7% при средно за ЕС 11 на сто.

Според Националния статистически институт около 13% от българите никога не са използвали интернет, като в Северозападен район те са 16%, а в Югозападен – 7.6%, допълват от Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Изследване на Българска стопанска камара, извършено съвместно с Конфедерацията на независимите синдикати в България и социалното министерство, наскоро показа, че ако няма ефективна система и достъпни инструменти за развитие на умения, ако не се насърчава ученето и усъвършенстването през целия живот, всеки трети работещ у нас ще бъде в риск от изпадане от пазара на труда, поради дефицити в дигиталната компетентност.

Направеният анализ на дигиталните умения в 16 икономически сектора у нас показа, че само 19% от работната сила има дигитална компетентност за заеманата от тях длъжност. На този фон над 90% от работните места изискват специфични видове дигитални умения.

Според анализите ускореното навлизане на информационните технологии в живота и в икономиката увеличава дигиталното неравенство. С “преселването” на обществения живот във виртуалния свят то все по-често води до социална изолация, изоставане от съвременните обществени тенденции и влошаване на качеството на живот. Налице е неравнопоставеност в достъпа до пазара на труда, в пригодността за заетост и мобилност, допълват от Конфедерацията на независимите синдикати в България. 

Предизвикателствата пред ученето през целия живот и ограничените инвестиции в обучение забавят и усилията на ЕС да запълни празнината в дигиталните умения до 2030 г., според представители и експерти от ЕС, които настояват за спешна подкрепа за повишаване на уменията и преквалификацията на хората от всички възрасти. Съгласно Европейския стълб на социалните права ЕС се стреми да гарантира, че най-малко 60% от всички възрастни ще участват в обучение всяка година до 2030 г. През 2021 г. делът на възрастните, които съобщават, че участват в образование или обучение, е бил средно 10,8%, с най-висок брой в Швеция, Финландия и Нидерландия. Най-нисък е делът на участие в България и Румъния.

Според проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие обучението остава ниско в много държави заради високите цени и различия в качеството му, като се подчертава необходимостта от повече публични инвестиции в учене през целия живот.

09.06.2023

ОБЯВИТЕ ЗА РАБОТА СА НАРАСНАЛИ ПРЕЗ МАЙ

Oбявите за работа през май са се увеличили с 3 на сто спрямо април, като техният брой в края на месеца е малко над 50 000.

На годишна база те са с 12 процента по-малко или с близо 6600 предложения спрямо май 2022 г. Това показва ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт "Джоб Тайгър" (JobTiger). От компанията посочват, че именно май 2022 г. е отчетен рекордно висок брой обяви за работа от началото на пандемията досега.

Ръст или запазване на нивата на предлагане на работа е отчетен в повечето сектори с изключение на "Търговия и продажби", в който предложенията са с 320 по-малко спрямо предходния месец (-3 на сто). Почти незабележим спад се отчита в сектор "ИТ", където предложенията са намалели едва с 20 през май (-2 на сто). На годишна база предложенията в този сектор са намалели почти двойно (-47 на сто, 3600 предложения по-малко).

При останалите сектори динамиката на обявите за работа е, както следва: "Логистика и транспорт" (460 предложения повече, 10 на сто ръст), "Производство" (270 предложения повече, 4 на сто ръст), "Строителство" (250 предложения повече, 11 на сто ръст), "Счетоводство, одит, финанси" (100 предложения повече, 5 на сто ръст) и "Маркетинг и реклама" (60 предложения повече, 4 на сто ръст).

Броят на предложенията в секторите "Административни и обслужващи дейности", "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Здравеопазване и фармация" остава непроменен от предходния месец.

Дяловото разпределение на обявите по сектори остава подобно на това от април. Водещи са "Търговия и продажби" (23 на сто), "Хотелиерство и ресторантьорство" (21 на сто) и "Производство" (14 на сто), следвани от "Административни и обслужващи дейности" (9,8 на сто), "Логистика и транспорт" (9,6 на сто), "ИТ" (8 на сто), "Строителство" (5 на сто), "Счетоводство, одит, финанси" (4,3 на сто), "Здравеопазване и фармация" (4,2 на сто), "Маркетинг и реклама" (3 на сто) и "Изкуство" (1 на сто).

Предложенията за работа от вкъщи или дистанционна работа продължават да намаляват. Анализът на компанията показва, че те са с близо 130 по-малко през май, като са намалели с 3 процента и формират около 3780 от всички предложения. Според разпределението на тези обяви по сектори "ИТ" води с 59 на сто, следван от "Административни и обслужващи дейности" (14 на сто), секторите на аутсорсинг индустрията (14 на сто) и "Търговия и продажби" (6 на сто).

Общият брой на обявите във водещите областни градове се е увеличил с 4 процента. Динамиката във всеки един от тях е, както следва: София (4 на сто), Пловдив (8 на сто), Варна (6 на сто), Бургас (1 на сто), Русе (-2 на сто) и Стара Загора (2 на сто). Като дял най-много са обявите за София  (41 на сто), а в останалите градове са Пловдив и Варна (с 10 на сто), Бургас (5 на сто), Русе и Стара Загора (с 3 на сто).

Броят на обявите за работа, подходящи за бежанци, продължава да се увеличава и през май, като той е нараснал с 9 процента. Общият брой на този тип обяви е над 3300, което е 8 на сто дял от всички обяви.

09.06.2023

НАБИРАТ СЕ ПРОЕКТИ ПО ПЪРВИТЕ ДВЕ ПОКАНИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ“ 2021-2027

До 11 септември тази година се подават проектни предложения по първите две покани на програма Интеррег VI-A „Румъния – България“ 2021-2027. Първата е за предварително определени стратегически проекти, а втората е отворена покана за конкурентен подбор.

Планираните стратегическите проекти са насочени към намаляване на риска от природни бедствия и съвместни дейности в областта на транспорта. Те са: STREAM 2 за укрепване на способностите за реагиране при бедствия; Danube RISK за наблюдение и подготовка за извънредни ситуации, свързани със замърсяване на водите; DISMAR за подобряване на условията за навигация по р. Дунав чрез инсталиране на система за маркиране на плавателното трасе, както и проект в областта на железопътната свързаност, насочен към модернизация на гари и електрификация на железопътен път.

Отворената покана е в рамките на специфични приоритети 2.4 и 2.7 от новата кохезионна политика на ЕС – Екологичен, нисковъглероден преход към нетна нулева въглеродна икономика и устойчива Европа. Над 9 млн. евро са предназначени за проекти, отговарящи на специфичната цел за насърчаване адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и подобряването на устойчивостта. Други 35 млн. евро ще бъдат насочени към проекти за подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, както и намаляване на замърсяването. Европейското финансиране е 80%, а останалите 20% са национално финансиране и собствен принос. Министерството на регионалното развитие и благоустройството като Национален орган осигурява 18% от националното съфинансиране, а бенефициерите трябва да осигурят 2% собствен принос.

Подробна информация за условията за участие и подаването на апликационни форми в електронната система Jems може да бъде намерена на страницата на програмата:  https://interregviarobg.eu/en

08.06.2023

МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРИ НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Несъмнено споровете около размера на минималната работна заплата повдигат въпроса действително ли най-нископлатените работници са почувствали осезаемо повишаване на жизнения си стандарт през последното десетилетие?

Увеличението на минималната работна заплата следва ли да се отчита като своеобразна заслуга на синдикалните организации и основателни ли са оплакванията на работодателските организации, че тяхното становище относно размерите не се вземат под внимание или поне не в достатъчна степен?

Където икономическите интереси са противоречиви, трудно може да се постигне пълно разбирателство. Работодателските организации оценяват увеличаването на минималната работна заплата като непосилна тежест за бизнеса и настояват за по-прозрачни правила при определянето на размера й. Според тях увеличаването на минималната работна заплата не кореспондира с ръста на брутния вътрешен продукт, поставя неоправдано близо границата между минимална и средна работна заплата за страната и може да принуди редица, най-вече малки и средни предприятия, да пристъпят към съкращения.

Логично е, че ако работодателят не може да си позволи да плаща увеличения размер на минималната работна заплата на свои работници и служители, той ще търси механизми за свиване на разходите си за труд, като се освободи от част от наетите лица.

Като контрааргументи в подкрепа на увеличаването на минималната работна заплата обикновено се изтъква необходимостта от гарантиране на достойно заплащане на труда и увеличаване на покупателната способност на населението. Поетапното увеличаване на минималната работна заплата би трябвало да гарантира и устойчиво повишаване на стандарта на живот.

Поддръжниците на идеята за по-бързо увеличаване на минималната работна заплата, водени от синдикалните организации, напомнят, че минималната работна заплата не се получава в така определения размер като „чиста сума“, а от нея се правят удръжки за данъци и осигуровки.

Ако за илюстрация се вземе най-изчистеният пример на работник или служител без предходен трудов стаж на същата или сходна позиция (т. е. без допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит): от 780 лв. минимална работна заплата близо 175 лв. ще са удръжки за сметка на служителя. Казано с други думи, този доход наистина гарантира само един минимум на жизнен стандарт за физическо оцеляване. Впрочем, не само минималната работна заплата като абсолютен размер е недостатъчна, за да покрие нуждите на лицата, а и данъчната и осигурителна тежест е висока, което допълнително утежнява положението им.

Въпреки всички спорове, все пак законът позволява и договаряне на трудови възнаграждения под размера на минималната работна заплата за страната в някои случаи, както е при непълно работно време. То може да е договорено между страните още при възникване на трудовото правоотношение или впоследствие, с допълнително споразумение. Непълното работно време може да се въведе и едностранно от работодателя като специфична „антикризисна“ мярка при намаляване на обема на работата за период до три месеца в една календарна година.

Долната граница на възнаграждението ще се определи пропорционално спрямо минималното възнаграждение за пълно работно време, например при работа на 4 часа - 1/2 от минималната работна заплата и т.н.

Договорите за допълнителен труд и за работа през определени дни от месеца обикновено нямат значение на основен източник на доходи за работника или служителя. По-кратката продължителност на полагания по тях труд рефлектира и в по-ниско минимално заплащане.

Особен случай е и договорът за обучение по време на работа, по силата на който работодателят се задължава да обучи работника или служителя в процеса на работата по определена професия или специалност, а работникът или служителят - да я усвои. През време на обучението работникът или служителят получава трудово възнаграждение според извършената работа, но не по-малко от 90 на сто от минималната работна заплата, установена за страната. Социалното оправдание на това законодателно решение е в липсата на опит на полагащото труд лице, което обикновено прави труда му по-малко ценен от гледна точка на работодателя.

 

Справка:

чл. 110, 111, 114, 138 и 138а, 230 от Кодекса на труда

08.06.2023

КОИ СА ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА БИЗНЕСА У НАС

Липса на квалифицирани кадри, недоволство от резултатите в борбата с корупцията и престъпността, както и по отношение на политическата и социална стабилност у нас, са сред основните проблеми, посочени от представители на бизнеса в анкета за бизнес средата в България, проведена от Германо-Българската индустриално-търговска камара.

Недостигът на квалифицирана работна ръка е посочен от компаниите като един от най-големите рискове през следващите 12 месеца - 66 процента, следван от разходите за труд - 61 процента, цените на електроенергията - 45 процента и рамковите условия на икономическата политика - 42 процента.

На въпрос за отражението на недостига на квалифицирани кадри върху бизнеса, 63 процента от анкетираните посочват увеличаването на разходите за труд, 45 процента отбелязват, че ще намалее производството и предлагането на услуги. За да смекчат последиците от недостига на квалифицирани кадри, 74 процента от фирмите възнамеряват да разширят обхвата на вътрешнофирмените си обучения, 59 процента да повишат дигитализацията, 55 процента предвиждат да увеличат заплащането над средното на пазара, 49 процента обмислят да засилят сътрдуничеството си с образователни институции. 

По отношение цената на работната ръка 42 процента от фирмите заявяват, че са доволни или много доволни. Едва 14 процента са доволни от качеството на академичното образование и 15 процента - от качеството на професионалното образование, показва анкетата.

Във връзка с решаване на проблема с липсата на кадри у нас, Митко Василев каза, че Управителният съвет на Германо-Българската индустриално-търговска камара е взел решение Камарата да подготви и осъществи различни инициативи през тази и през следващата година, посветени на фокусната тема "Специалисти и таланти за благосъстояние и растеж".

Данните показват още, че 17 процента от анкетираните оценяват настоящата икономическа обстановка в България като добра, 68 процента я определят като задоволителна. 25 процента от фирмите смятат, че развитието на българската икономика ще се подобри през настоящата година спрямо предходната, 52 процента не очакват промяна

84 процента от анкетираните заявяват, че са много недоволни или недоволни от борбата с корупцията и престъпността, и е необходимо да се положат много повече усилия.

В оценката на факторите "правна сигурност" и "прозрачност на обществените поръчки", "по-скоро недоволни" и "много недоволни" са съответно 53 процента и 75 процента от участвалите в допитването.

Според анкетата доверието в публичната администрация остава непроменено спрямо 2022 г., където доволни са 11 процента. 51 процента заявяват, че са много недоволни по отношение на политическата и социална стабилност у нас. Спрямо фактора "предвидимост на икономическата политика" нивото на удовлетвореност е 7 процента "доволен" и 28 процента "средно доволен", показва допитването. По отношение на критерия за "данъчна тежест" доволните са 70 процента.

Анкетата показва още голяма удовлетвореност на компаниите от членството на България в ЕС - 86 процента. Увеличава се също положителната нагласа към въвеждането на единната европейска валута - 81 процента от анкетираните отговарят, че желаят въвеждането на еврото спрямо 55 процента през 2022 г. 94 процента от фирмите одобряват присъединяването на страната ни към Шенген.

07.06.2023

ЕК: ДАНЪЧНАТА ТЕЖЕСТ Е ВИСОКА ЗА БЕДНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Данъчните приходи на България са относително ниски в сравнение с нейния БВП, като най-големият принос идва от данъчното облагане на потреблението. Средата на ниско облагане във връзка с преките данъци благоприятства икономическата дейност, тъй като насърчава инвестициите и предлагането на работна ръка.

Това се казва в работен документ на службите на ЕК към Доклада за България за 2023 г.

В него се отчита, че данъчните приходи на България като процент  от БВП са били значително по-ниски от съвкупните за ЕС през 2021 г. и почти същите като през 2020 г. Делът на данъците върху потреблението като дял от общите данъчни приходи е значително над съвкупния за ЕС (45,8 % в сравнение с 27,5 %), но приходите от данъци върху труда бяха значително по-ниски от съвкупните за ЕС като дял както от БВП, така и от общото данъчно облагане. Екологичните данъци представляват 9% от общото данъчно облагане през 2021 г., което е най-високата ставка в ЕС-27. Това се дължи най-вече на енергийните данъци, отразяващи прилагането на принципа „замърсителят плаща“.

Приходите от данъци върху недвижимото имущество са относително ниски като процент както от БВП, така и от общите данъчни приходи. Поради това има възможност те да бъдат увеличени, за да се отговори на потенциалните предизвикателства, свързани с фискалната устойчивост. Не са предвидени обаче съществени реформи на политиката по отношение на данъчното облагане. Единствената инициатива, която може да бъде спомената, е обществената консултация по закон, с който се предлагат изменения и допълнения към Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

България има система с единна данъчна ставка, която не е прогресивна, за разлика от обичайното за ЕС, пише още в доклада. Според ЕК обаче България има данъчна система с единна ставка с една от най-ниските ставки на данъка върху доходите на физическите лица в ЕС (само 10 %). „За разлика от някои държави членки с плоска ставка на подоходния данък, липсва основно данъчно облекчение, което допълнително ограничава прогресивността на данъчната система. В резултат на това данъчната тежест е относително висока за лицата с ниски доходи и сравнително ниска за лицата с високи доходи. Това може да намали търсенето на работна ръка за нискоквалифицираните работници“.

Според анализа липсата на прогресивност на данъчната система допринася и за ниската способност на данъчната система и системата за обезщетения да преразпределят доходите. Данъчната система и системата за обезщетения намаляват коефициента на Джини (мярка за неравенството в доходите) през 2021 г. само с 4,7 процентни пункта, което е доста под средната стойност за ЕС от 7,8 процентни пункта. Симулациите, основани на модела EUROMOD, показват, че основно годишно данъчно облекчение от 2800 евроо за ниските доходи, финансирано чрез увеличаване на законоустановената данъчна ставка, би могло да намали относителната бедност с около 0,6 процентни пункта и неравенството с 0,8 пункта на Джини.

Максималната месечна социалноосигурителна вноска е за доход от 3400 лева (1739 EUR), което означава, че пределната данъчна ставка е регресивна, а след това данъчната тежест е относително висока за лицата с ниски доходи. Данъчната основа на наетите лица обаче може да бъде приспадната с 6000 лева (3069 EUR) на дете, до 12 000 лева за две деца и 18 000 лева за три деца. Данъчното облекчение за деца с увреждания е 12 000 лева, уточняват в доклада.

07.06.2023

СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА ПРИ РАБОТА БЕЗ ТРУДОВ ДОГОВОР, А НА ГРАЖДАНСКИ

Позната практика за някои работодатели е да назначават своите служители вместо на трудов, на граждански договор, като реално изискват работникът и служителят да спазва работното време, да присъства активно в трудовия процес и в абсолютно всички елементи на задълженията, които са характерни по трудовото правоотношение.

Какви са практиките относно сключването на гражданските договори и дали винаги се цели прикриване на законови изисквания при оформяне на взаимоотношенията работещ – работодател?

По същество подобна практика представлява заобикаляне на закона, защото чрез нея се цели постигане на непозволен резултат с принципно позволени законови средства, като в случая всичко е за сметка на работещия. Непозволеният резултат се състои в намаляването на социалната закрила, която трудовото законодателство дава на работника или служителя.

Чрез заплащането под формата на „хонорар“ по граждански договор, работникът не се възползва от гаранциите, предвидени за трудовото възнаграждение. Това означава, че за разлика от трудовия, гражданският договор по принцип може много по-лесно да бъде прекратен от възложителя и работещият да бъде оставен без законова защита „на улицата“, защото осигуряването по граждански договор не покрива всички осигурителни рискове и др.

Това е и причината подобна практика да бъде определена като порочна и е силно препоръчително работникът или служителят да не се съгласява с такава схема на заплащане, въпреки че на пръв поглед това изглежда примамливо и в интерес на двете страни.

Разбира се, не във всички случаи сключването на паралелни трудови и граждански договори е въпрос на избор за служителя. По-често тази ситуация е резултат на упражнен от работодателя своеобразен натиск.

В тези случаи контролните органи по спазване на трудовото законодателство, и по-конкретно - Инспекцията по труда, следва да упражнят правомощията си и да обявят сключените граждански договори за трудови, защото по тях се полага именно труд и те нарушават правилото на отношенията при предоставянето на работна сила да се уреждат само като трудови правоотношения.

Според закона, когато се установи такова нарушение, съществуването на трудовото правоотношение се обявява с постановление на Инспекцията по труда. В него се определя и началната дата на възникването на трудовото правоотношение.

Коректността изисква да се отбележи, че не винаги сключените граждански договори с работодателя са незаконни. Не са рядко случаите, в които страните по трудово правоотношение да договорят, че работникът или служителят ще предостави на работодателя услуга, която е извън кръга на трудовите му задължения. В тези ситуации предметът на гражданския договор се описва чрез конкретния резултат - изработване на вещ, изнасяне на лекция, заснемане на събитие и т. н.

Пример за законосъобразен граждански договор, съпътстващ трудовото правоотношение, е например предоставянето на услуга от страна на служителя, която не е свързана с изпълнението на задълженията по трудовия договор.

 

Справка:

чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда

чл. 405а, ал. 1 от Кодекса на труда

06.06.2023

НОИ С НОВА ОНЛАЙН СПРАВКА ЗА ПЕНСИИТЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Изплащането на пенсиите през юни 2023 г. чрез пощенските станции ще се извърши по стандартния график – от 7 юни (сряда) до 20 юни (вторник). Преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 юни 2023 г.

На интернет страницата на Националния осигурителен институт функционира нова електронна услуга, свързана с правото на лицата да бъде продължено изплащането на инвалидната им пенсия и/или на добавката за чужда помощ и след изтичането на срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК за времето до издаването на ново такова, в случай че е налице забавяне в медицинската експертиза при преосвидетелстването им.

Чрез „Справка за получени данни от Министерство на здравеопазването/РЗИ по Закона за здравето/ПЗР на ЗИД на Закона за хората с увреждания“ пенсионерите могат в реално време да се информират дали за тях към НОИ има подадена информация за тяхното преосвидетелстване от органите на медицинската експертиза.

Ако лицата, за които е постъпила информация по този ред, отговарят на предвидените законови условия, електронната справка ще съдържа данни и за срока на продълженото изплащане, както и за подлежащата на изплащане сума за времето от спирането на плащането до неговото последващо възстановяване. Електронната услуга е достъпна през рубрика „Е-услуги и справки“/„Справки“/„Справки по ЕГН и ПИК на НОИ“/„В услуга на пенсионера“.

06.06.2023

ЗАПОЧНА КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ПО-ГОЛЕМИ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ

От 1 юни хората вече могат да подават заявления за социално подпомагане във всяка дирекция „Социално подпомагане“ в страната, за да кандидатстват за по-високите социални помощи. Документи могат да се подават и по електронен път.

От 1 юни 2023 г. размерът на социалните помощи се определя в зависимост от линията на бедност, която е 504 лева в момента, а няма да бъде обвързан с гарантирания минимален доход, който е 75 лв. и не е променян от 2018 г. Основата за достъп до помощи няма да бъде 504 лв., колкото е линията на бедност за 2023 г., а 30% от нея, т.е. 151,20 лв. Право на месечна помощ имат лица и семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран минимален доход, изчислен от тази база.

Праговете за достъп стават от 151,20 до 249,48 лв. на човек, като при някои категории увеличението е повече от двойно. Размерът на помощта е разликата между тези прагове и реалния доход на семейството. Например максималният размер на месечната социална помощ за самотно живеещ човек над 75 години ще се увеличи от 136,50 лв. на 249,48 лв. За родител, отглеждащ сам дете до 3-годишна възраст, стойността й ще се повиши от 99 лв. на 181,44 лв.

Увеличава се и помощта при бедствия и аварии за покриване на инцидентно възникнали нужди. Сега тя е пет пъти от гарантираният минимален доход - 375 лв., а вече ще бъде до трикратният размер на прага на бедността или  1512 лв. за тази година.

Новите разпоредби предвиждат срокът за задължителна непрекъсната регистрация в дирекция „Бюро по труда“ преди подаване на заявление-декларация за социални помощи да се намали от 6 на 3 месеца. Това дава възможност за по-бърз достъп до социално подпомагане и намаляване на риска от изпадане от системата. Времето за полагане на общественополезен труд от безработни, които получават социални помощи, се намалява от досегашните 14 дни по 4 часа дневно на 40 часа месечно. По този начин се дава възможност за включването им в различни мерки за получаване и повишаване на техните квалификация и опит, което е фактор  за по-бързото им включване на пазара на труда.

С промените в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане са предвидени нови възможности за подкрепа на рискови групи, които до момента не са получавали подпомагане. Предвижда се за покриване на първоначални нужди на пълнолетни хора, напускащи резидентен тип социална услуга, да се отпуска целева помощ в размер на линията на бедност за съответната година. Помощта ще се дава за три месеца, като се отпуска само веднъж и при условие, че човекът се е регистрирал в дирекция „Бюро по труда“.

С промените се дава право, когато безработен или безработен член на семейството, получаващ месечни социални помощи, започне работа, помощта да продължи да се изплаща за срок от 3 месеца в рамките на 1 година, считано от момента на сключването на трудовия договор. Отпада ограничението за отпускане на месечни помощи на учащите във висшите училища, както и на ученици от частните училища. Предвижда се да не се изисква регистрация в дирекция „Бюро по труда“ за отпускане на месечни помощи на студенти във висши училища по специалности, за които е предвидена само редовна форма на обучение.

05.06.2023

ФИНАНСИРАТ С ДО 90 000 ЛВ. ПРОЕКТИ ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

До 90 000 лв. могат да получат работодатели за проекти със стопанска насоченост, които целят стимулирането на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда. Това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

Проектните предложения се финансират от Агенцията за хората с увреждания за разкриване и оборудване на нови или приспособяване на действащи работни места за назначените хора с трайни увреждания. За средствата могат да кандидатстват специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. Крайният срок за подаване на документи е 20.06.2023 г.

Агенцията за хората с увреждания ще финансира с до 20 000 лв. и проекти на хора с увреждания за стартиране или развитие на самостоятелен бизнес. Средствата могат да бъдат използвани за инвестиционни разходи, учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на работни места, обучение на собственика на предприятието, както и за покриване на минимален стартов капитал.

Нужно е кандидатите да са с 50 и над 50% намалена трудоспособност и да не участват като собственици или съдружници в друга фирма. Проектните предложения трябва да бъдат изпратени не по-късно от 19.06.2023 г.

Повече подробности за проектите и начина на кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания - https://ahu.mlsp.government.bg/.

05.06.2023

БЕЗРАБОТНИТЕ В ТРИТЕ СЕВЕРОЗАПАДНИ ОБЛАСТИ СА НАМАЛЕЛИ С 1,2 ПРОЦЕНТА ПРЕЗ АПРИЛ

Броят на безработните в трите северозападни области - Монтана, Враца и Видин, е намалял с 1,2 процента през април в сравнение с март, съобщиха от Дирекция Регионална служба по заетостта в Монтана.

В края на месец април безработните лица в трите региона са общо 15 706 и са с 183 по-малко в сравнение с края на месец март.

Средното равнище на безработицата в българския Северозапад е 11,5 на сто и в сравнение с предишния месец има намаление с 0,1 на сто, а в сравнение с месец април на 2022 година намалението е с 0,8 на сто.  

В област Враца нивото на безработицата е 10,1 на сто, в област Монтана – 11,8 на сто и в област Видин – 14,2 на сто. С най-ниска безработица са общините Враца – 4,2 на сто, Монтана – 4,2 на сто, Мездра – 5,1 на сто и Видин – 7,2 на сто и т.н. Най-висока е безработицата в общините Макреш – 68,2 на сто, Димово – 54,2 на сто, Ружинци – 42,2 на сто, Якимово – 31,8 на сто, Грамада – 30,1 на сто, Брегово – 29,2 на сто, Борован – 26,5 на сто и т.н.  

Най-търсените от работодателите професии през месец април в Северозапада са шивачи, гладачи, машинни оператори, лекари, медицински сестри, монтажници, общи работници, продавач-консултанти, шофьори, лични асистенти, опаковчици, готвачи,  сервитьори и др., уточниха от Дирекция Регионална служба по заетостта в Монтана.

02.06.2023

ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ ЛАЗАРОВ: МТСП ЩЕ ОКАЖЕ ПОДКРЕПА НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЕТО В БЕРКОВИЦА

 „Екипите на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане ще окажат нужната подкрепа за всеки, който е пострадал от наводнението в Берковица. Заедно с кмета на общината ще организираме обходи по имотите на хората, за да може да се идентифицират тези, които са пострадали“. Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров пред журналисти в Народното събрание по повод наводненията в Берковица и село Бързия, предизвикани от поройния дъжд вчера.

Той напомни, че от 1 юни действат нови правила в областта на социалното подпомагане, които предвиждат максималният размер на еднократната помощ за инцидентно възникнали нужди да се увеличи от  375 лв. на до 1512 лв. в зависимост от пораженията и щетите. „Средствата представляват подкрепа за непосредствените нужди, които имат хората за покупка на храна, лекарства, вода или дребна домакинска покъщнина. Те не са предназначени да покриват ремонти или възстановителни дейности“, уточни вицепремиерът Лазаров.

След идентифициране на нуждаещите се, помощта ще бъде отпусната по съответните правила. „Процедурата за кандидатстването е облекчена. Колегите от Агенцията за социално подпомагане ще помогнат на нуждаещите се хора за попълването на съответните документи, за да окажем нужната подкрепа“, допълни той.

Пострадалите от наводнението семейства имат право и на еднократна помощ до 2500 лв. от Фонд „Социална закрила“ на Министерството на труда и социалната политика.

02.06.2023

ПРЕГРЯВА ЛИ ПАЗАРЪТ НА ТРУДА

От началото на кризата с Ковид-19 пазарът на труда в България минава през множество различни фази – от експлозия на безработица в локдауните, следвана от оживление и много високо търсене на труд след тях, до рекордна заетост и недостиг на работна ръка от края на миналата година. Въпреки това очакваното забавяне на икономическия ръст повдига въпроса дали е свършила експанзията и пазарът на труда се е върнал в по-нормално русло или напротив – ще продължава да се нагорещява, се казва в анализ на Института за пазарна икономика.

За да отговорят на въпроса, икономистите ползват кривата на Бевъридж, която съпоставя коефициента на безработица с броя на свободните работни места, отнесен към общия размер на работната сила. Така полученият индикатор служи за определяне на момента от бизнес цикъла през динамиката на пазара на труда, като рецесиите се характеризират с висока безработица и по-ниско търсене на труд, а периодите на икономически растеж  – с ниски безработица, много свободни работни места и съответно висока конкуренция за работници.

Особен случай е, когато има ръст на безработицата, съчетан с повишаване в броя на свободните работни места, отнесен към размера на работната сила. В такъв случай най-вероятно налице е значително несъответствие между потребностите на работодателите от нова работна сила и уменията и квалификациите на безработните, което говори за по-дълбоки структурни проблеми на пазара на труда отвъд влиянието на икономическия цикъл.

Кривата на Бевъридж за последните три години демонстрира ясно, че от гледна точка на пазара на труда кризата може да бъде разделена на няколко етапа. С въвеждането на първоначалните ограничения върху социалния и стопанския живот през март 2020 г. безработицата се увеличава с почти 3 пр.п. до 9% от работната сила, но равнището на свободните работни места остава почти непроменено на ниво от 20 хиляди – или 6-6,5 на хиляда работоспособни. С други думи, дори и в периода на рязко покачване на икономическата несигурност работодателите като цяло не свиват търсенето си на работна ръка. Лек спад на търсенето на труд има чак през зимните месеци с въвеждането на втората вълна ограничителни мерки, като най-ниското му равнище е отчетено през декември 2020 г. – с 4,82 свободни работни места на хиляда работоспособни, посочват от Института за пазарна икономика.

Равновесната точка, в която коефициентът на свободните работни места надминава безработицата, идва през февруари 2021 г., като в хода на годината се наблюдава обичайната сезонна динамика. Търсенето на труд се повишава в летните месеци с активизацията на туризма и земеделието и съответно се свива през есенните и зимните месеци, като същевременно коефициентът на безработица спада под предкзиризисните си нива до 4,7 – 4,9% през есента на 2021 г. Именно през второто тримесечие на 2021 г. идва и пикът на търсенето на труд, поне според данните на Агенция по заетостта.

2022 г. носи със себе си последваща нормализация и възстановяване на сезонната динамика, особено от гледна точка на търсенето. Зимните и пролетните месеци и тук се характеризират с видимо оживление (до 9,9 свободни работни места на 1000 работоспособни), свързано най-вече с динамиката на туризма и земеделието, последвано от по-видим спад в сравнение с предишната година в хода на летните и есенните месеци. Към края на годината се наблюдава и леко повишение на безработицата, което също е индикатор, че българският пазар на труда вече е преминал фазата на възстановяване след ковид-шока и се е върнал към обичайната си динамика. Началото на 2023 г. носи и бързо възстановяване на търсенето, но по-умерено в сравнение с предишните години, най-вероятно в резултат на свитите очаквания на работодателите за експанзия през следващите тримесечия и разминаванията между предлагането и търсенето на труд.

В регионално отношение, докато Бургас и Благоевград са сред областите, най-сериозно засегнати от първоначалния удар на пазара на труда и продължаващи да се възстановяват от него, то Видин е областта с най-слаби показатели в цялата страна, а столицата – най-силният и гъвкав пазар на труда в цялата национална икономика.

Видимо избраните регионални пазари на труда продължават да се държат по различен начин. Благоевград  –  областта, чийто местен трудов пазар понесе най-тежкия удар в хода на кризата, не само че не дава признаци на възстановяване от гледна точка на безработицата, но и от средата на 2022 г. коефициентът на безработица отново се покачва, до над 10% от трудоспособните. Търсенето на труд в областта обаче продължава да е много високо (с изключение на последния месец, за който имаме данни, април 2023 г.), което сочи към структурни проблеми, ограничаващи растежа на локалната икономика.

Бургас от своя страна още от 2021 г. се връща към обичайната си сезонна динамика, движена от туризма. И тук безработицата леко започва да се повишава след средата на 2022 г., но остава далеч под нивата си от 2020 г. Същевременно търсенето през първите месеци на 2023 г. е по-високо в сравнение с предишните години, най-вероятно движено от оптимизма за по-силно лято.

Във Видин отношението между безработица и коефициент на свободните работни места остава негативно дори три години след 2020 г. Безработицата остава значително висока – над 9% дори и в най-добрите месеци, а търсенето на труд е слабо. Това от своя страна означава, че големите проблеми на регионалния пазар на труда са структурни и далеч предхождат пандемията, най-вече по линията на слаба предприемаческа активност и инвестиции, което обуславя и ниското търсене на труд на работна сила.

Столицата очаквано е най-положителният пример, като при нея свободните работни места падат под равнището на безработица много за кратко в най-тежките месеци на 2020 г., а от още от края на 2021 г. безработицата се задържа под много ниското равнище от 1,6%. От средата на 2022 г. обаче се наблюдава постепенен спад в търсенето на труд, най-вероятно под влиянието на свитите очаквания за растеж през следващата година, особено от гледна точка на ИТ сферата.

На този етап основните индикатори на пазара на труда сочат не толкова към прегряване, колкото към постепенно успокояване. От една страна търсенето на работници се забавя в резултат на индикациите за по-умерен растеж през идните тримесечия, от друга – безработните леко растат, следвайки обичайния годишен цикъл. Това обаче не означава, че достъпът до подготвена работна ръка няма да е ограничител на растежа в средносрочен план, особено в регионите с по-дълбоки структурни проблеми, заключва анализът.

01.06.2023

БНБ ПОВИШИ ОСНОВНИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ

От днес основният лихвен процент е 2,96 на сто, определи Българската народна банка. Миналият месец той беше 2,77 процента.

Показателят е технически, но ясно отразява тенденцията на покачване на лихвите, съобщава БНР.

През април БНБ реши и че от днес - 1 юни, банките ще са длъжни да заделят не 5, а 10 процента минимални задължителни резерви - по привлечените средства от нерезиденти-граждани, които не са пребиваващи у нас.

От 1 юли банките ще трябва да заделят 12 процента минимални резерви по привлечените средства от всички.

01.06.2023

КАК ДА ПРОВЕРИТЕ ДАЛИ РАБОТИТЕ БЕЗ ОСИГУРОВКИ 

Специален софтуер, разработен от Инспекцията по труда, помага на работниците и служители да проверят каква е вероятността полаганият от тях труд или част от него да е недеклариран, както и да получат насоки как да реагират.

Софтуерът представлява въпросник, който оценява риска от недеклариран труд в различните му направления – работа без трудов договор или при фиктивни условия, нерегламентирани плащания, застрашени ли са животът и здравето на работещите и др.

Софтуерът е разработен по трансграничния проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“ („Cooperation for decent work“), финансиран от  Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021. Инструментът за самооценка е свободно достъпен на сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, която е партньор по проекта, на адрес  https://www.gli.government.bg/udw/ Осигурен е и пряк път към него чрез банера „Провери дали работиш недекларирано“.

Инспекцията по труда напомня, че законодателят е вменил на работодателя цялата отговорност по осигуряването на безопасност и здраве при работа, както и създаването на организация за упражняване на постоянен ефективен контрол за спазването на въведените мерки за минимизиране на рисковете. Работникът, от своя страна, следва стриктно да спазва наложените правила, за да се избегнат инциденти на работното място.

Работниците трябва да имат предвид, че работата без трудов договор възпрепятства възможността им при настъпил трудов инцидент да се възползват от задължителната в сектор „Строителство“ застраховка „Трудова злополука“, както и да претендират за неизплатени възнаграждения.

Инспекторите по труда са извършили в края на месец април 2023 г. общо 990 проверки на строителни обекти на територията на цялата страна. Констатирани при проверките са общо 5171 бр. нарушения на нормите на трудовото законодателство. От тях 3649 бр. са нарушенията, свързани със здравословните и безопасни условия на труд. Нарушенията по осъществяването на трудовите правоотношения – по възникването, изпълнението и прекратяването им, по заплащането на труда, почивките и отпуските и други, са 1513 бр.

За отстраняване на констатираните нарушения са приложени общо 4968 бр. принудителни административни мерки. Спрени от експлоатация са 84 обекта, работни места, машини и съоръжения, застрашаващи живота и здравето на работещите. За някои от установените нарушения е потърсена административнонаказателна отговорност, като са съставени 324 бр. актове.

По време на кампанията са установени 139 лица без сключени трудови договори. Инспекцията по труда традиционно планира специална мярка, гарантираща засилен целогодишен контрол при извършване на строително-монтажни работи, като особено активен е той в периода април – октомври.

Предвид увеличения трудов травматизъм е засилен превантивният контрол от инспекторите по труда по време на проверки в предприятия, за които има задължително изискване към работещите да са преминали специфично обучение за квалификация или правоспособност. Това изискване засяга полагащите труд в строителството, в добивната промишленост (включително дърводобив) и в преработваща промишленост (включително металургия). 

Анализът от контролната дейност показва, че в голямата си част трудовите злополуки са напълно предотвратими. Причините, довели до тях, са идентични и най-често са свързани с пренебрегване на правилата за безопасност, неосъществен ефективен контрол или недооценяване на рисковете на конкретните работни места.

01.06.2023

КАК ДА ПРОВЕРИТЕ ИМАТЕ ЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ НАП 

Как да проверите имате ли просрочени задължения към Националната агенция за приходите и в какъв размер? Информация за актуалния размер на задължението ви, заедно с начислените лихви (в случай че такива се дължат) и етапа на производството за събирането му в НАП, може да получите:

Най-честите публични задължения са за данъци,  осигуровки и глоби.

Използвайте Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане, за да проверите и ако има, да платите непогасени/неплатени в срока за доброволно плащане публични задължения. Предоставяната информация включва актуалния размер на задължението, начислените лихви и етапа на събирането му в НАП.

Върху неплатените в сроковете за доброволно плащане, неудържаните или удържани, но невнесени в срок данъци, такси, отчисления от печалби, вноски към бюджета и други държавни вземания от подобен характер, дължите законна лихва.

С Постановление № 426 от 18.12.2014 г. за определяне на размера на законната лихва по просрочени парични задължения, издадено от Министерски съвет, е определен размерът на законната лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ, в сила от 1 януари, съответно 1 юли на текущата година, плюс 10 процентни пункта. Лихви върху лихви и лихви върху глоби не се дължат. Можете да изчислите дължимите лихви с лихвения калкулатор за просрочени задължения на НАП.

Чрез електронните услуги на НАП, достъпни с ПИК или с електронен подпис

На Портал за електронни услуги най-бързо можете да направите справка за непогасени в срока за доброволно изпълнение публични задължения, включително и получените от други административни органи и администрации – за събиране от публичен изпълнител при НАП. На електронния портал е достъпна и услуга за плащания на задължения към бюджета по електронен път – с банкова карта, чрез виртуален ПОС на НАП (с изключение на задължения, установени по Закона за хазарта, за които не е образувано изпълнително производство) или чрез ePay.

Чрез телефона за информация на НАП – 0700 18 700, след идентификация с ПИК

В компетентния офис на НАП (по постоянен адрес на физическото лице или по регистрация на юридическото лице). В случай че все още не сте се снабдили с ПИК на НАП, това може да се направи в най-близкия офис на НАП. ПИК се издава безплатно.

31.05.2023

КАКВИ РАЗХОДИ НИ СЕ ПОЕМАТ ПРИ РАБОТА НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР

Нека припомним, че по т. нар. „граждански договори“ също се полага труд, но правният режим на договора не е подчинен на трудовото законодателство, като изпълнителят по принцип няма качеството „работник или служител“, което е точното наименование съгласно Кодекса на труда в България. Доста чести обаче са и случаите, в които страните по съществуващо трудово правоотношение сключват паралелно и граждански договори помежду си.

Тези договори имат своята специфика, като например това, че разходите по осъществяването на крайния резултат са за сметка на изпълнителите. Какви суми следва да бъдат удържани и приспадни от сумите за плащане по гражданските договори?

Нека изясним, че страните по гражданския договор се наричат Изпълнител и Възложител. Възложителят реално е поръчващият, т. е. лицето, което възлага извършването на една определена работа. Изпълнителят от своя страна е лицето, на което се възлага извършването на тази работа.

Законът не поставя специални изисквания към двете страни, като е достатъчно те да бъдат пълнолетни и дееспособни (когато се отнася до физически лица) или правоспособни юридически лица, които не са прекратени, поради ликвидация или несъстоятелност. Различна е само грижата, с която изпълнителят следва да изпълни договора. Ако той е търговец, дължи изпълнение с грижата на добър търговец, ако няма търговско качество, дължи да положи грижата на добър стопанин.

Ако лицето, което сключва граждански договор, има сключен и трудов договор през същото време, то задължително следва да уведоми Възложителя за това. На тази база платецът на дохода е длъжен да удържи и внесе след приспадане на 25 на сто норамативно признати разходи, осигурителни вноски за задължителното обществено осигуряване и 10 на сто данък върху дохода. По граждански договор не се дължат осигуровки само когато се превишава максималният осигурителен доход за месеца или се дължи само здравна осигуровка, ако лицето е пенсионер, но винаги се дължи 10% данък върху дохода.

Не подлежат на облагане получените суми за командировъчни по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя, като пътни и квартирни пари, доказани документално чрез издаден първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството. Същото важи и за дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния размер, който е определен за лицата по трудови правоотношения – превишението над двукратния размер е облагаем доход.

При работа по граждански договор и получаване на възнаграждение, платецът на дохода издава сметка за изплатени суми, в която са отбелязани получената сума, начислените осигуровки и данък. Само за последното 4-то тримесечие на годината (за месеците октомври, ноември и декември), платецът няма законово основание да начислява данъка, освен ако това не е уговорено изрично между платеца и получателя на дохода. Ако тази уговорка не е направена, данъкът за изплатените суми през 4-то тримесечие се изчислява и внася от лицето, получател на дохода.

В края на годината платецът на дохода издава служебна бележка за изплатените през годината суми, която лицето трябва да приложи към годишната си данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

30.05.2023

КОЙ ИМА ПРАВО ДА ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЯ С ВАУЧЕРИ НА ЗАЕТИ И БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

С въведения от края на 2009 г. механизъм за финансиране на обучението на заети и безработни лица по процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез ваучери се създадоха предпоставки за включване на голям брой лица в обучение за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

При организиране на обучението водещ принцип е предоставяне на правото на свободен избор на конкретното лице. Лицата, получили ваучер за обучение, имат право самостоятелно да избират вида на обучението, неговата продължителност и доставчик на обучение. Кой и при какви условия може да предоставя тези обучения, съгласно изискванията на закона?

Право да извършват обучение, финансирано с ваучери, по професионална квалификация/‌ключови компетентности имат доставчици на обучение, които отговарят на определени нормативни изисквания. Те трябва да притежават валидна лицензия, издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), за предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация за определена професия и специалност. Другият вариант е да бъдат образователна институция по реда на Закона за предучилищното и училищното образование за извършване на обучения по съответната професия или специалност от професия.

Изисква се организациите да разполагат с оборудвана материално-техническа база в рамките на населеното място, в което ще се извършва обучението, както и да разполагат с преподаватели по теория и практика.

Работодатели, чиито работници или служители са включени в обучение по този ред, имат право да присъстват по време на учебните занятия и/‌или при полагането на изпити. Работодателите нямат право да изискват документи и да правят проверка по документи на доставчиците на обучение.

Агенцията по заетостта изплаща на доставчиците на обучение за извършеното конкретно обучение средства в размер на стойността на ваучера за съответното обучение, след представяне на необходимите документи и на сертификата, получен от обучаваното лице след успешно издържания изпит за съответното ниво на компетентност. При неявяване на изпит за сертифициране без уважителни причини доставчикът на обучение може да изиска от лицето да възстанови стойността на предоставения ваучер за обучение.

В стойността, която ще бъде заплатена с ваучер, са включени всички присъщи разходи за обучението, включително дължимите данъци и такси съгласно българското законодателство, с изключение на разходите за стипендии и транспорт, когато обучението е на безработни лица. Доставчиците на обучение имат право да получат само стойността на ваучера в лева, посочена върху него.

Сертифицирането на придобитите знания и умения се извършва чрез изпит по указания, утвърдени от министъра на труда и социалната политика. Лицата, получили ваучер за обучение за придобиване на цифрова компетентност, следва да се явят на изпит за сертифициране в срок до един месец от приключване на обучението, като могат да се явят на изпит не повече от два пъти.

Приетият правилник за предоставяне на ваучери за обучение създава нормативна база за повишаване на участието в учене през целия живот на десетки хиляди заети, безработни и неактивни лица, и повишаване на шансовете им за по-качествена заетост и по-висок жизнен стандарт.

26.05.2023

НИКОГА НЕ Е ЛЕСНО ДА КАЖЕШ "НЕ"

Едно от нещата, с които всеки е изпитвал големи затруднения в своята кариера, е да казва „не“. В началото обикновено казваме „да“ на всичко. Тогава човек смята, че колкото повече ангажименти поема, толкова по-добре ще се отрази това на професионалното му развитие. За повечето хора това означава, че ще получат повече похвала, по-добро заплащане и в крайна сметка бързо повишение. За съжаление, крайните резултати невинаги отговарят на тези очаквания.

Може да бъде особено трудно да кажете „не“, когато вашият шеф е този, който ви моли да се присъедините към работна група, да поемете ръководството по нова инициатива или да се ангажирате с друга екипна отговорност. Може ли изобщо да кажете „не“ на подобно искане? Трябва ли неохотно да кажете „да“ и след това да страдате от претоварване и да съжалявате, че не сте отказали?

Ето как да кажете „не“, когато шефът ви поиска да поемете допълнителна работа:

 1. Прегледайте текущия си списък със задачи

Започнете, като прегледате текущия си списък със садачи с вашия шеф. Според скорошно проучване от Resumebuilder.com, 61% от анкетираните бизнес лидери казват, че в компаниите им вероятно ще има съкращения през 2023 г. Организациите ще продължат да преоценяват своите приоритети, да преразпределят работата и да прекратяват проекти. Това е важна възможност да съгласувате с шефа си проектите, по които работите, за да сте сигурни, че работите по задачи, които все още са критични за успеха на компанията.

Шефовете са хора, а не роботи. Те може да забравят каква задача са ви възложили първоначално и да не знаят какъв точно е мащабът на проекта, по който работи целият екип. Преди вашият ръководител да ви възложи допълнителна работа, трябва да му дадете възможност да прегледа това, върху което работите в момента. Реакцията му може да ви изненада приятно. Той може да ви помогне да внесете промени във вашите приоритети и да ви обясни как тази нова задача е свързана с нещо, върху което вече работите. Или пък може да промени решението си и да не ви възложи допълнителната работа, виждайки нивото на натоварване, на което сте подложени в момента.

 1. Ако кажете „да“ на новата задача, кажете „не“ на нещо друго

Ако кажете „да“ на работата, която шефът ви предлага да поемете, проверете дали можете да кажете „не“ на нещо друго. Някои ръководители може да не са проактивни при спиране или поставянето на пауза на текущата работа. Веднъж аз отидох при мой бивш шеф с думите: „Разбирам, че искате сега да поема тази нова инициатива. Какво ще кажете да поставим на пауза проекта, който започнахме това тримесечие, и да преоценим нещата следващото тримесечие?. Той се съгласи и каза, че е благодарен за това, че проактивно съм изтъкнала това решение, тъй като то не му беше хрумнало.

Разбираемо е, че някои от нас може да се тревожат за работното си място по време на тази икономическа ера на несигурност. И в същото време, за да продължим да оказваме въздействие върху компанията, трябва да се фокусираме върху качеството, а не върху количеството.

Не забравяйте, че колкото повече отговорности поемате, влиянието ви върху всеки отделен проект може да намалее. Освен това, приемането на допълнителна работа не ви гарантира сигурно място в компанията. Ако не можете да изпълните някои от задачите, които сте поели, правенето на повече може в крайна сметка да има обратен ефект.

 1. Предложете работата на някой друг

Последният вариант е да предложите ангажимента, на който искате да кажете „не“, на някой друг. Преди години ми беше възложено да организирам тримесечните срещи на нашия отдел. Това беше чудесна възможност да работим директно с висши ръководители от нашата компания и да привлечем страхотни външни лектори. Този ангажимент обаче изискваше много работа в допълнение към ежедневните ми задължения. На втората година от изпълнението на тази роля аз вече страдах от бърнаут.  Тогава си спомних за една колежка, която беше изразила желание да има повече контакти с нашето висше ръководство. Когато се обърнах към нея с предложение да поеме тази инициатива, тя посрещна идеята с вълнение и ентусиазъм. Моят шеф прие промяната и хареса идеята, че предавам тази възможност на друг служител.

Не забравяйте, че никога не трябва да възлагате работа, без да сте поискали предварително разрешение от някого. Уверете се, че сте запознати с ангажиментите и кариерните цели на вашите колеги, преди да им предложите подобна възможност.

Никога не е лесно да кажете „не“ на шефа си. Но когато продължавате да казвате „да“ на всяка работа, независимо дали го осъзнавате или не, вие тихо казвате „не“ на друга работа, която имате. Способността да казвате „не“ е също толкова важна, колкото тази да казвате „да“. Да кажете „не“ на шефа си е критично умение, което трябва да научите, за да управлявате успешно кариерата си.

25.05.2023

МОЖЕ ЛИ ДА РАБОТЯ НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР ПО ВРЕМЕ НА МАЙЧИНСТВО?

В забързаното ежедневие и възможностите, които предлага пазарът на труда в България, много от настоящите майки или бъдещи такива са едва ли не принудени от обстоятелствата да съчетават както грижа за децата и семейството, така и да участват наравно в приноса за общия семеен бюджет.

В никакъв случай не трябва да подценяваме и фактите, че много от майките успяват да се справят с предизвикателствата на живота съвсем сами, което вече прави динамиката на ежедневието още по-трудна и натоварена.

Не са малко жените, които въпреки че са отдадени на майчинството, намират сили и време да съчетаят ангажиментите си с паралелно полагане на работа по различни формати. Както знаем всички, майките имат право, при определени условия, разбира се, да получават обезщетение от държавата по време на майчинството си.

За да успеят да набавят повече средства за себе си и за семейството, майките често питат дали имат право да работят на граждански договор по време на майчинството, като паралелно с това запазят възможността да получават и обезщетението, което им се полага от държавата.

Работата на граждански договор (без трудово правоотношение) не е пречка осигурено за общо заболяване и майчинство лице, по времето на отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст, да получава парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 дни, от които 45 дни преди раждането или съответно след изтичане срока на обезщетението за бременност и раждане, през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

Това е така, защото майките са осигурени лица за този период, което означава, че ако сключат граждански договор, без значение дали възнаграждението по него е под или над минималната работна заплата за страната за съответната година, трябва да им бъдат удържани осигурителни вноски. Това по никакъв начин не е пречка майката да продължи да получава обезщетение за майчинство от Националния осигурителен институт.

Съгласно закона, спиране на обезщетенията за майчинство има когато се прекрати трудовото правоотношение или се прекрати ползването на отпуск за бременност и раждане. Причината за това е, че обезщетението се отпуска и се получава на база отпуска по трудовото правоотношение, което няма нищо общо с гражданските договори.

Важно е настоящите и бъдещите майки да знаят също, че по гражданския договор не се удържат вноски за фонд „Общо заболяване и майчинство“. Това от своя страна е още едно основание майките да продължат да получават паричните си обезщетения. Осигуряването на лицата, които полагат труд по граждански договор, е специално регламентирано в Кодекса за социално осигуряване.

Нека все пак да не забравяме, че възнагражденията по гражданския договор следва да бъдат декларирани в НАП чрез подаване на съответната годишна данъчна декларация, също така следва да се декларират и данъците по договорите, съобразно установения законов ред.

 

Справка:

чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от КСО

чл. 46, ал. 3 от КСО

чл. 51 от КСО

чл. 53 от КСО

параграф 1, ал. 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на КСО

25.05.2023

ТОВА Е НЕПРИЯТНО!

Всяко работно място е изпълнено с интересни личности - включително и разочароващи. Ако се чувствате сякаш сте заобиколени от трудни за комуникация хора в офиса, бъдете сигурни, че не сте сами в тази ситуация. Проучванията показват, че един на всеки осем души напуска работа заради проблеми с колегите.

Колегите, които обичат да клюкарстват, могат да бъдат най-проблематични от всички. Те не само ви разсейват, но могат да окажат вредно въздействие върху вашата професионална репутация.

Съществува психологически феномен, според който всеки път, когато сте замесени в клюки на работното място, хората започват да ви възприемат като клюкар и може да спрат да вярват на нещата, които казвате.

В професионална обстановка наистина няма извинение за злословие, независимо дали става въпрос за ваш клиент, колега или изпълнителен директор. Ето няколко идеи как да се справите с клюките по време на работа.

Съпричастност и пренасочване

Клюките са компенсаторна стратегия, често използвана за прикриване на ниско самочувствие или чувство на безсилие. Вероятно вашият колега общува по този начин, макар и пасивно агресивно и манипулативно, в търсене на връзка. Има една проста формула, която можете да използвате, за да се дистанцирате от него, като същевременно поддържате отношенията се непокътнати: съчувствайте и пренасочвайте.

Първо, съпричастни. Помислете върху реакцията на вашия колега, насочвайки се към по-дълбоката, човешка нужда. Може би истинската причина, поради която клюкарства, е, че иска да се чувства чут и разбран.

След това използвайте пренасочване. Може да подтикнете човека към решение, като кажете нещо от рода на: „Уф, гадно е да се чувстваш така подценен. Трябва да говориш директно с шефа си за това“. Или ги насърчавайте да се съсредоточат върху нещата, които работят, казвайки: „Разбирам, че ситуацията все още ви притеснява. Това е неприятно. Засега нека поговорим как вървят нещата с новия проект, върху който работите“.

Бъдете уверени

Много хора, особено тези, които са мили и състрадателни, никога не се научават как да поставят граници на клюките. Те играят ролята на „добър слушател“, но неволно се вкарват в драма. Ако това ви звучи познато, важно е да научите как да поставяте граници с пасивно агресивни хора, които клюкарстват, и да развиете повече умения за увереност, за да можете да се извините, когато чуете клюки по адрес на някой колега.

Бъдете промяната

Вместо да се впрягате в негативите на разговорите си, съсредоточете се върху положителните клюки. Научете се да казвате хубави неща за хората, признайте техните добри черти и аплодирайте усилията им. Празнувайте техните успехи. Така ще откриете, че добрите вибрации се връщат и при вас.

23.05.2023

ИЗПИТВАТЕ ВИНА? ИЗПОЛЗВАЙТЕ Я!

Най-вероятно в работата ви е имало моменти, в които сте се чувствали гузно за нещо. Може би сте казали на ваш колега, че се е представил невероятно на последната презентация, макар че той не се е справил особено добре, и по-късно сте се почувствали неприятно, че не сте му дали по-реалистична обратна връзка. Може би сте пропуснали крайния срок по важен проект и сте усложнили работата на ваш колега, след което сте се чувствали зле в следващите няколко дена, докато сте завършили работата си.

Иначе казано, осъзнавали сте, че това, което правите, е грешно, но така или иначе сте продължили в същия дух и сега се чувствате гузно. Чувството на гузност е близък братовчед на срама, който обаче е насочен към външната среда. Обикновено човек чувства срам, когато е направил нещо грешно и околните са разбрали за това (или се страхува, че ще разберат).

Чувствата, свързани с човешките емоции имат две измерения – посока и сила. Посоката определя дали емоцията е позитивна или негативна, а силата отговаря за енергията, която стои зад емоцията. Чувствата на вина и срам са силно негативни емоции.

Това е важно, защото силната енергия, която стои зад тези емоции, е мощна психологическа сила. Човек изпитва силни емоции, когато е ангажиран мотивационно с нещо силно негативно или силно позитивно. В случая с чувството на гузност, вие сте разочаровани, че не сте направили това, което трябва. Именно тук се крие ползата от чувството на вина - стига да го използвате по правилния начин.

Потенциалната сила на чувството за вина…

Както вече казахме, зад всяка емоция стои силна енергия (особено зад негативните емоции). В повечето случаи хората използват енергията от чувството за вина по погрешен начин. Разхождате се из офиса, опитвате да забравите за случката, като гледате някакви забавни видеа в youtube, или пък се отдавате на дълбоки размисли за това къде точно сте сбъркали и какво сте можели да направите по-добре.

В други случаи, може да фокусирате енергията си върху неща, които по никакъв начин не подобряват ситуацията. В работата си сме виждали хора, които създават сложни схеми, с помощта на които да прикрият своята грешка, когато едно просто извинение би могло да реши техния проблем.

...и превръщането му в продуктивна сила

И в двата случая вие не използвате енергията, генерирана от чувството на вина, по продуктивен начин. Когато се чувствате гузни за своя грешка или решение в работата, има две неща, които трябва да направите.

На първо място, трябва да елиминирате източника на чувството за вина възможно най-бързо, за да избегнете пренасочването на енергията към мислите за него. Ако сте закъснели с доклад, който е нужен на ваш колега, завършете го колкото се може по-бързо и му го предайте. Ако сте направили грешка, намерете начин да се извините на засегнатите от нея. Няма проблем в работата, който да разрешите като го игнорирате, надявайки се, че той ще изчезне от само себе си.

Второ, трябва да впрегнете енергията, идваща от чувството на вина, в следващата задача, с която сте се захванали. Ако се чувствате гузни за нещо, което се е случило в работата, но в момента сте си вкъщи, може да използвате събраната енергия, за нещо, което сте отлагали, като например да си почистите стаята или да отидете да платите сметките си за месеца.

От друга страна, ако бъдете обхванати от чувство на вина, докато сте в офиса, вашата задача е да впечатлите с нещо хората, които смятат, че могат да бъдат засегнати от вашата грешка. Превърнете чувството си на гузност в сила, която да заздрави отношенията ви с вашите колеги.

С течение на времето ще се научите да разпознавате грешките, действията и решенията във вашата работа, които оказват реално влияние върху другите. Всеки човек има отговорности в своята работа, много от които идват с крайни срокове. В началото на вашата кариера може да ви бъде трудно да различите приоритетните задачи, които задължително трябва да бъдат свършени навреме, от останалите. В резултат на това може да се чувствате гузно за всяко нещо, което не е завършено по перфектен начин и в рамките на крайния срок.

Говорете с вашите колеги и ръководители за различните задачи, които трябва да изпълните, за да разберете на кои трябва да дадете приоритет. Тези разговори ще ви помогнат да разграничите нещата, за които си заслужава да се чувствате гузни, от онези, които нямат особено значение. По този начин ще сведете до минимум чувството на вина, което изпитвате по време на работа. Ако все пак дойде момент,  в който се чувствате гузно за нещо, вече знаете как да използвате чувството си на вина по продуктивен начин.

22.05.2023

ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ НАЧИН ДА СЕ ИЗВИНИТЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО

За да можете да се извините ефективно на работното място, трябва да знаете как да формулирате извинението и как да изберете подходящия момент. При наличието на една положителна фирмена култура, служителите не се страхуват да поемат отговорност за грешките си. Отказът да кажете „съжалявам“ може да подкопае взаимоотношенията ви с вашите колеги и да бъде приет като демонстрация на неуважение. В същото време поемането на отговорност може да пренастрои връзката ви с ваш колега и да я върне в правилния път.

Въпреки това, извинението може дa изглежда като трудна задача, ако не знаете кога е най-добрият момент да го направите. Нещо повече, извинението в неподходящ момент или с необмислен изказ може да бъде по-лошо от липсата на извинение. За да намерят правилния тон, служителите и работодателите трябва да намерят и правилните обстоятелства.

Нужно ли е извинение? Как да решите

Преди да прибегнете до прибързано извинение, първо преценете дали такова изобщо е нужно. Прекаляването с извиненията може да бъде голяма загуба на време, подчертаваща незначителни грешки и намаляваща въздействието на самия акт. Вместо да давате дълго или подробно извинение, опитайте с кратко „съжалявам за това“ за някаква дребна грешка. По-обемните извинения стават необходими, когато грешката причинява вреда на бизнеса, води до по-голямо натоварване на колегите или е част от дългосрочен модел на поведение.

Дори злополуките обаче могат да доведат до неочаквани резултати. Имайки това предвид, емоционалната интелигентност и езикът на тялото могат да помогнат да се определи, например, дали дистанцирането на колега разкрива необходимост от обръщане на повече внимание на дадена грешка. Не забравяйте, че съветниците от отдел „Човешки ресурси“ и вашите колеги могат да предложат полезни гледни точки за това дали извинението може да бъде от помощ за конкретна ситуация. Искреното извинение отразява внимание и отговорност, задавайки положителен тон на една връзка.

Как да се извиним професионално

След като решите да се извините, преценете причините за инцидента, въздействието върху другите и начините за предотвратяване на подобни грешки в бъдеще.

Изберете правилната среда за извинение. За да се чувстват комфортно и двете страни, изберете място, където всеки да може спокойно да споделя чувствата си, като например конферентна зала. По време на извинението се опитайте да не се поддавате на импулса да претупате извинението, за да се измъкнете от неловката ситуация възможно най-бързо.

Вместо да бързате, извинете се ясно и внимателно, като отделите време за отговор от другия човек. Когато става въпрос за големи грешки, извинението може да отнеме няколко минути, за да покрие всичко – приемане на проблема, проактивни предложения за решение и превенция, както шанс за приемане на извинението и даване на прошка от засегнатата страна.

Най-важното е да не забравяте да слушате повече, отколкото да говорите, когато се извинявате. Извиненията са открит и честен разговор между двама души, а не списък с неща, които да отметнете. Никой не очаква с нетърпение момента, в който трябва да се извини, но извиненията могат да помогнат за възстановяване и задълбочаване на доверието между хората.

19.05.2023

ОТЪРВЕТЕ СЕ ОТ ТЕЗИ ФРАЗИ, АКО ИСКАТЕ ДА ЗВУЧИТЕ ПО-УБЕДИТЕЛНО

Ако искате да вдъхвате повече доверие и да звучите по-убедително, трябва да се отървете от няколко фрази или поне да намалите употребата им:

„Ако трябва да съм честен“

Това е един от най-често използваните изрази от този тип. Срещата се и под формата „честно казано“ или „позволете ми да съм честен“. Когато прибягвате до това предупреждение, вие на практика казвате на аудиторията си, че всичко останало, което казвате, не е вярно или искрено. Вземете за пример следното изказване: „Екипът ни ще завърши проекта навреме, но ако трябва да сме честни, това ще ни струва много усилия“. Втората част от изречението, която започва с „ако трябва да сме честни“, поставя под въпрос иначе решителното становище. Защо да създавате съмнения у вашата аудитория, когато сте сигурни в способностите си? Премахнете това предупреждение и бъдете конкретни.

„По мое мнение“

Тази фраза също е изключително популярна, като с нея говорещият иска да омекоти това, което ще каже. Сред нейните варианти са „това е само моето мнение“ или „по мое скромно мнение“. Когато наричате вижданията си „просто мнение“, вие сами подкопавате техния ефект. Това предполага, че изказването ви отразява лични пристрастия и някаква предубеденост, а не логична и добре аргументирана позиция. Ако искате да звучите по-скромно, то може да замените тази фраза с „вярвам“, но за демонстрация на истинска увереност е най-добре да излагате вижданията си директно.

„Може вече да знаете това, но…“

Хората използват това предупреждение, за да звучат по-смирено. В действителност обаче тази фраза предполага, че казаното от тях е излишно и не си струва да бъде чуто. Мислете, преди да говорите. Ако смятате, че другите са наясно с това, което се каните да кажете, или изобщо не си губете времето, или представете информацията по нов начин. Хората нямат против да получат различна гледна точка по тема, върху която вече са мислили.

„Не съм сигурен“

Често чуваме това от хора, които всъщност са напълно уверени в думите си, но не искат да звучат арогантно. Вземете за пример изречението: „Не съм сигурен, но мисля, че може да съкратим времето, което отделяме за срещи на екипа, с половин час. Ето как може да го направим“. Докато стигнем до самото предложение, всички членове на екипа вече са го отписали като безполезно. Не използвайте фрази, които на практика казват „не ме слушайте“. Не се страхувайте да споделяте идеите си. Другите ще ви изслушате и ще приемат тези съвети, които считат за добри.

„Може и да греша“

Този израз демонстрира слабост и несигурност. Каква причина имат хората да се вслушат в казаното от вас, ако информацията може да е подвеждаща или грешна? Ако един финансов анализатор каже: „Очакваме инфлацията да се повиши, но може и да греша“, ние няма да знаем за какво всъщност да се подготвим. Забравете за това предупреждение и подходете по-тактично. Взимайки отново примера с финансовия анализатор, той би могъл да каже: „Очакваме инфлацията да се повиши. Причините за това са следните…“. Представете различни потенциални резултати, за да избегнете създаването на впечатление за липса на подготовка и познания.

„Това вероятно е глупав въпрос“

Използвайки този израз, вие сами нанасяте щети върху себе си. Слушателите незабавно ще игнорират думите, които ще изречете след него. Представете си интервю за работа, в което кандидатът пита: „Това вероятно е глупав въпрос, но може ли да ми кажете, дали предлагате възможност за работа от вкъщи“. В повечето случаи това е наистина глупав въпрос, тъй като работодателите разясняват тези неща в самите обяви за работа или на сайтовете си. Задаването на този въпрос демонстрира, че кандидатът не си е свършил работата и не се е запознал с условията, предлагани от компанията.

18.05.2023

ТРИТЕ НЕЩА, ОТ КОИТО ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ БЪДЕТЕ УСПЕШНИ 

Преди да почине обичаният професор от Масачузетския технологичен институт Патрик Уинстън редовно е изнасял завладяваща лекция пред студенти за стойността на добрата комуникация. Във въведението си той е обръщал внимание на Единния кодекс на военното правосъдие в САЩ, който предвижда изправяне пред военен съд на всеки офицер, който изпрати войник в битка без оръжие.

Уинстън е казвал, че трябва да има подобна защита за студенти, а дори и за предприемачите и амбициозните собственици на бизнес. Според него никой не трябва да минава през живота, без да е въоръжен със способността да общува правилно.

„Вашият успех в живота ще се определя до голяма степен от способността ви да говорите, умението ви да пишете и качеството на вашите идеи, в този ред“, е казвал той.

Уинстън, който е бил пионер в областта на изкуствения интелект, е познавал силата на емоционалната интелигентност. Въпреки че е признавал стойността на брилянтните идеи, той е отдавал още по-голямо значение на способността тези идеи да бъдат предавани по въздействащ начин.

Способността да говорите

Най-добрите оратори знаят как да информират, убеждават и насочват своите слушатели. Те говорят с увереност и убеденост. На свой ред те мотивират аудиторията си да предприеме действия. И така, как може да подобрите способността си да говорите. Ето три съвета, които могат да ви помогнат в това начинание:

 1. Запитайте се колко запозната е с темата вашата аудитория

Ако имате много обширни знания по дадена тема, лесно може изнесете една напълно неразбираема реч пред по-неподготвена публика. Ако обаче аудиторията ви е добре информирана по въпроса, тогава лесно може да я отегчите. За това е важно да си задавате въпроса: „Колко запозната е моята публика по тази тема?“ Ако можете да приспособите това, което казвате, конкретно към вашите слушатели, ще увеличите максимално въздействието си.

 1. Проявете ентусиазъм

Ничии интерес няма да бъде разпален от това, което казвате, освен ако самите вие не проявявате ентусиазъм по темата. Помислете за това каква роля играе тази тема във вашия живот и каква стойност има за другите. Практикувайте да говорите за това на глас. И ако сте от хората, които се тревожат, когато говорят с други, опитайте се да превърнете тази нервност към ентусиазъм.

 1. Забавете темпото

Проблемът със страстта и ентусиазма е, че ви карат да говорите по-бързо. Тук отново се връщаме на спецификите на вашата аудитория. Трябва да забавите темпото до такава степен, че казаното от вас да бъде разбираемо (Ако гледате лекция на професор Уинстън ще видите, че той говори с много бавно, много преднамерено темпо).

Умишлено практикувайте забавяне на темпото, когато говорите. Записвайте себе си, когато сте на срещи или изнасяте презентация, а след това слушайте и анализирайте казаното.  Ако установите, че говорите твърде бързо, опитайте да правите повече паузи, докато говорите. Например, ако зададете риторичен въпрос, можете да направите пауза и да преброите мълчаливо до три, преди да продължите. Или, ако задавате директен въпрос, положете целенасочени усилия да изчакате, докато получите отговор от ответната страна.

И накрая, използвайте фрази като „с други думи“ и „просто казано“, за да повторите основните точки по начин, който е лесен за възприемане.

Умението да пишете

Джеф Безос провежда срещи на изпълнителни директори въз основа на писмени бележки в стил на разказ, чието писане отнема на няколко сътрудници седмица или повече. Джейсън Фрийд, основател и главен изпълнителен директор на Basecamp, казва, че в компанията вземат всички решения за наемане – от програмисти и дизайнери до специалисти по маркетинг и рецепционисти, въз основа на писмените способности на кандидата. Защо? Защото ясното писане показва ясно мислене.

Писаното слово има особена сила. Може да бъде възприето със собствено темпо. Може непрекъснато да се усъвършенства и подобрява. То влияе и мотивира. И тъй като все повече и повече работни места предлагат възможност за дистанционна работа, умението да комуникирате писмено по стегнат и лесен за разбиране начин става все по-важно.

Как може да подобрите писмените си умения? Ами… като пишете.

Много опитни копирайтъри са стартирали кариерата си с упражнение, включващо преписване на работата на други велики копирайтъри. Това работи, защото когато пишете, няма как да не забавите темпото и да помислите. Това ви помага да усвоите написаното, като същевременно повишава собствените ви умения. С времето вие създавате свой собствен стил, докато заимствате от най-добрите практики на другите.

Можете да направите същото. Има ли някакъв уебсайт, който наистина харесвате? Препишете текст от него, дума по дума. След това опитайте да го направите отново – този път, имайки предвид вашия собствен продукт или услуга, но използвайки същия стил на писане.

Качеството на вашите идеи

Способността за генериране на висококачествени идеи започва първо с консумирането на висококачествени идеи. Започнете, като изучавате велики мислители и размишлявате върху техните открития. Направете връзки между това, което са открили, и това, което сте научили в собствения си живот.

След това се съсредоточете върху идеи, които решават проблеми от реалния свят. Вместо да чакате да се появи вдъхновение, удряйте, когато желязото е горещо. Когато имате проблем, който току-що сте разрешили (или се опитвате да разрешите), запишете процеса си на работа и постигнатия напредък. Това ще ви помогне да надградите върху предишни мисловни основи и да повишите качеството на вашите идеи.

Сега трябва да отделите време за задълбочена работа. Това означава редовно отделяне на време за творческо мислене и брейнсторминг. Фокусирайте се върху една задача или идея в даден момент, докато не бъде завършена или докато не постигнете значителен напредък. И накрая, не подценявайте силата на разходката, която може да повиши нивата на допамин в мозъка ви, както и способностите ви за творческо мислене.

Ако искате да увеличите шансовете си за успех, помнете съвета на покойния Патрик Уинстън: „Не влизайте в битка без оръжието си“. Практикувайте говорене, писане и мислене и използвайте описания дотук процес, за да подобрите всяка една от тези свои способности.

17.05.2023

КОЛКО ВРЕМЕ НИ СЕ ПОЛАГА ЗА ОБЕДНА ПОЧИВКА?

Почивката е важна част от процеса на извършването на каквато и да е дейност без значение дали става въпрос за работа на трудов договор, частен бизнес, проект, гледане на деца и домакинство и др. В Конституцията на Република България е предвидено, че наред с правото на труд, на работещите се осигурява и правото на почивка.

Работниците и служителите имат право на почивки в работния ден. Те могат да бъдат една или няколко. Без значение дали работният ден включва една или няколко почивки, в работния ден задължително се осигурява почивка за хранене, която не може да бъде по-малка от 30 минути.

Почивките в работния ден по правило не се включват в работното време. Това означава, че ако работите при 8 часов работен ден, времето за почивка е отгоре на тези часове. Така например при работно време от 9 до 18 ч. с един час почивка, реално работното време е 8 часа, разделено с една или повече почивки с обща продължителност от един час – работите от 9 ч. до 12 ч. и от 13 ч. до 18 ч., като между 12 ч. и 13 ч. ползвате обедна почивка от 1 час. Може да има няколко почивки в работния ден, всичко зависи от организацията на работата и вида работа. Единственото задължително условие е осигуряването на не по-малко от 30-минутна почивка за хранене през работния ден, което означава, че съответната почивка за хранене може да бъде и в по-голям период от време.

Разпределението на работното време и почивките се установява в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието. В Правилника за вътрешния трудов ред се определят началото и краят на работния ден, редът за редуването на смените, почивките по време на работа, редът за отчитане на работното време, времето на задължително присъствие в предприятието, когато е уговорено променливо работно време, времето за хранене на работниците и служителите в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, както и други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа в предприятието.

Има определени случаи, в които почивката за хранене се включва в работното време – така е в производствата с непрекъсваем процес (смени, дежурства) и там, където се работи непрекъснато. Важно условие за включване на почивката за хранене в работното време е служителят да е задължен да присъства физически на място, определено от работодателя. Когато тези условия са изпълнени, работодателят е длъжен да осигури време за хранене през работното време.

Физиологични режими на труд и почивка по време на работа се разработват и въвеждат при всички видове трудова дейност и във всички фирми и организации, независимо от формата на собственост, когато:

 • Работният процес е постоянен и равномерен и се осъществява в съответствие с технологичните изисквания, организацията на работа и нормирането на труда;
 • Продължителността на работния ден (работната смяна) превишава 6 часа;
 • Има разработен режим за труд и почивка за съответния вид труд

 

Справка:

чл. 139, ал. 1 от Кодекса на труда

чл. 151, ал. 1 от Кодекса на труда

чл. 151, ал. 3 от Кодекса на труда

чл. 4а, ал. 1 от Наредба за работното време, почивките и отпуските

чл. 9 от Наредба № 15 за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

11.05.2023

ВЕЧЕ МОЖЕ И ДА НЕ ЗАВЕРЯВАМЕ КОМАНДИРОВЪЧНОТО ПРИ ПЪТУВАНЕ

През март 2023 г. бяха извършени редица промени в Наредбата за командировки в страната. След около 20-годишно очакване беше повишен размерът на средствата, които командированият получава при изпълнение на ангажиментите си извън територията на местоработата му.

Наред с това обаче бяха извършени и редица други промени, свързани с начина на организиране и отчитане на командировките. Една от тях е, че вече необходимостта от заверка на заповедта с подпис на оправомощено длъжностно лице на мястото на командироването се определя от работодателя.

Това означава, че при желание на работодателя, работникът или служителят в командировка може да не „подпечатва“ командировъчния документ, което в голяма степен е облекчение при извършването на задачите в друго населено място.

Какви са другите важни изменения в Наредбата за командировките в страната?

Първата важна промяна е в текстовете, които посочват какво следва да се включи в заповедта за командироване. Изисква се да бъде посочено:

- наименованието на предприятието и длъжностното лице, което издава заповедта;

- трите имена и длъжността на командированото лице; мястото на командироването;

- задачата, за която лицето се командирова; времетраенето на командировката; командировъчните дневни, пътни и квартирни пари, на които командированият има право;

- начинът на пътуването и други данни, които имат значение за определяне правото и размера на командировъчните пътни пари;

- видът на отчета за извършената работа;

- необходимостта от заверка на заповедта с подпис на оправомощено длъжностно лице на мястото на командироването.

След промените в закона, когато в заповедта за командировка е посочено командированият да пътува с лично моторно превозно средство, се изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за комбиниран режим на движение (градско и извънградско). 

В тези случаи в заповедта за командировка задължително се посочват данните за вида и марката на личното моторно превозно средство, за разхода, вида и цената на горивото, за маршрута и разстоянията в километри по пътната мрежа, по които се установяват пътните пари. А когато с командирования пътуват и други командировани лица, командироващият изплаща пътни пари само на него.

Също така вече на командированите за повече от 1 месец се разрешава не по-малко от един път месечно през някой от почивните и празничните дни да се завръщат по тяхно искане в мястото на постоянната си работа, като им се заплащат пътните разноски.

Относно фиксираните размери на командировъчните дневни пари, по преценка на командироващия, на друг колективен орган за управление на предприятието или когато това е уговорено в колективен трудов договор или в споразумение със синдикална организация на държавните служители, на командирования се заплащат дневни пари в размер до 200 на сто от размера им, посочен в наредбата.

Не се заплащат дневни пари при ползване служебно на целодневна безплатна храна в мястото на командировката. Също така не се заплащат квартирни пари, когато е ползвана безплатна нощувка в мястото на командировката. Бюджетните организации пък вече изплащат командировъчни пари в размерите, определени съгласно наредбата, и в рамките на утвърдените им за тази цел средства с бюджетите и разчетите за сметките за средства от Европейския съюз за съответната година.

 

Справка:

Чл. 9, чл. 13, чл. 18, чл. 21, чл. 23, чл. 27, чл. 30 от Наредба за командировките в страната

10.05.2023

РАБОТА НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР. КАКВИ ДАНЪЦИ СЕ ПЛАЩАТ?

Ако имате сключен граждански договор в качеството си на физическо лице, придобитият по договора доход подлежи на облагане по правилата за облагане на възнаграждения по извънтрудови правоотношения, а именно с авансов данък и с данък върху общата годишна данъчна основа (чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ). Подавате годишна данъчна декларация.

Доходите по граждански договори по ЗДДФЛ са доходи по извънтрудови правоотношения и подлежат на деклариране в Приложение № 3 на годишната данъчна декларация във всички случаи, независимо от техния размер.

Извънтрудови правоотношения са онези, които не могат да се определят като трудови правоотношения или не могат да се определят като правоотношения с лица, упражняващи занаят или свободна професия, по силата на които се дължи постигането на определен резултат от физическо лице, което не е едноличен търговец (§ 1, т. 30 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ). Вижте също Работа на свободна професия.

Определяне

Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността в размер на 25 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения.

Годишната данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност се намалява със:

 • Вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка, а ако лицето не е самоосигуряващо се – с удържаните задължителни осигурителни вноски, които са за негова сметка, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване;
 • Внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице;

Вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, когато облагаемият доход от друга стопанска дейност се включва в годишното изравняване на осигурителния доход.

Не подлежат на облагане получените суми за командировъчни по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя:

 • пътни и квартирни пари, доказани документално чрез издаден първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството;
 • дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния размер, който е определен за лицата по трудови правоотношения – превишението над двукратния размер е облагаем доход.

Авансов данък

Дължите авансов данък върху разликата между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.  Ако се самоосигурявате – върху разликата между облагаемия доход и вноските, които сте задължени да правите като самоосигуряващо се лице за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход. Данъчната ставка е 10 на сто.

Ако сте с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, дължите авансово данък за доходи от стопанска дейност, след като облагаемият ви доход от всички източници на доход, придобит от началото на годината и подлежащ на облагане с данък върху годишната данъчна основа, намален с удържаните или внесени за ваша сметка задължителни осигурителни вноски, превиши 7920,00 лева. Удостоверявате степента на намалена работоспособност с валидно към датата/датите на изплащане на дохода експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, копие от което представяте еднократно пред платеца на дохода, когато той е задължен да удържа и внася данъка.

Удържане

Когато платец на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. Ако се самоосигурявате е необходимо е да сте представили писмена декларация за това пред платеца.

Платецът издава за изплатените доходи и удържания данък сметка за изплатени суми по образец, която ви предоставя лично или чрез упълномощено лице. При поискване от ваша страна, платецът издава в 14-дневен срок служебна бележка по образец за изплатения през годината доход и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.

Когато платец на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се внася от вас, лицето, придобило дохода.

Платецът не удържа авансов данък и не издава сметка за изплатени суми и служебна бележка. Документирането на придобития доход се осъществява от вас. Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство, издават документ за придобитите от тях доходи от друга стопанска дейност, когато плащането не е по банков път, съдържащ следната информация (чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ):

 • наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
 • дата на издаване;
 • име на издателя;
 • предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция;
 • подпис.

Деклариране

Декларирате авансов данък с подаване на тримесечна декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода. Не се удържа и внася авансов данък за доходи, придобити през четвърто тримесечие на данъчната година, освен когато като лице, придобиващо дохода, писмено декларирате пред предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода, че желаете удържане на данъка. В тези случаи удържаният данък се внася и декларира от платеца на дохода до 31 януари на следващата година с декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ само по електронен път.

Когато за придобитите доходи от друга стопанска дейност през съответното тримесечие не следва да внасяте авансов данък – в случаите, в които се ползва облекчение за намалена работоспособност с 50 и над 50 на сто, декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ не се подава.

При изплащане на доходи от друга стопанска дейност, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, предприятията – платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените доходи на физическите лица през данъчната година. Справката се предоставя в срок до 28 февруари на следващата година на териториалната дирекция на НАП по място на регистрация на платеца на дохода (чл. 73, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ). Справката се подава само по електронен път във формат и по ред, одобрени със заповед на изпълнителния директор на НАП.

Когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ подавате вие в офис на НАП по постоянния си адрес или по електронен път с персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис. Тези доходи декларирате в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, в срок от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи от извънтрудови правоотношения попълват справка по образец за изплатените доходи на физическите.

Плащане

Когато платецът на дохода има задължение за удържане и внасяне на авансовия данък, платецът внася данъка в държавния (централния) бюджет по сметка на ТД на НАП по място на регистрация на платеца.

Когато платецът на дохода няма задължение за удържане и внасяне на авансовия данък, вие внасяте данъка в държавния (централния) бюджет по сметка на ТД на НАП по постоянния си адрес.

Данъкът на чуждестранно лице, получило доход чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, се внася в държавния бюджет по сметка на ТД на НАП по постоянен адрес на пълномощника.

10.05.2023

ОТ 1 ЮНИ ВЛИЗАТ В СИЛА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ

От 1 юни, когато влизат в сила промените в Закона за социалното подпомагане, ще се даде право на пълнолетните, които напускат резидентен тип услуги, да получават за период от три месеца целева помощ в размер на линията на бедност за съответната година.

С промените в правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, които трябва да одобри правителството съвсем скоро, отпусканите от държавата помощи се обвързват с линията на бедност или процент от нея. Това ще разшири обхвата на хората с помощи с около 80% спрямо сега и ще увеличи размерите между 60 и 120% в зависимост от целевите групи. Предвидено е, когато човек на месечно социално подпомагане започне работа, той да продължи да получава и помощи още 3 месеца.

Еднократната социална помощ за покриване на индивидуално възникнали нужди също ще е в нов размер. Сега тя се определя като петкратния размер на гарантирания минимален доход и е 375 лв. От 1 юни тази помощ ще е три пъти линията на бедност или 1512 лв. за тази година.

Освен това подаването на заявление за отпускане на социална помощ ще може да се прави във всяка Дирекция „Социално подпомагане“ по избор на човек. Така помощ ще може да се търси при необходимост, независимо къде се намира нуждаещият се на територията на страната.

09.05.2023

В КОИ СЕКТОРИ ТЪРСЯТ РАБОТНИЦИ

Предложенията за работа са намалели с 5%, като в края на април те са малко над 49 000, показва анализ на платформата за обяви ца работа JobTiger. На годишна база също се наблюдава спад от 7% или 3500 обяви по-малко спрямо м. април 2022 г. Въпреки това броят на обявите остава висок и все още няма причина за притеснения.

Противно на предходния март, през април се наблюдава лек спад на предложенията в почти всички сектори. Изключение прави секторът „Хотелиерство и ресторантьорство“, в който, характерно за сезона, продължава да се наблюдава ръст. Броят на обявите в този сектор е нараснал с 4% или 440 предложения повече.

Почти непроменен остава броят на обявите в сектор „Здравеопазване и фармация“. Предложенията в него са се увеличили с 25 (1% ръст). При всички останали сектори броят на предложенията е намалял през април.

С най-голям спад са секторите „Производство“ (560 предложения по-малко, 7% спад) и „ИТ“ (460 предложения по-малко, 9% спад). След тях се нареждат секторите „Административни и обслужващи дейности“ (390 предложения по-малко, 7% спад), „Счетоводство, одит, финанси“ (330 предложения по-малко, 14% спад), „Строителство“ (310 предложения по-малко, 11% спад), „Търговия и продажби“ (250 предложения по-малко, 2% спад), „Логистика и транспорт“ (240 предложения по-малко, 5% спад) и „Маркетинг и реклама“ (110 предложения по-малко, 7% спад). Продължава забележимият спад на предложенията в сектор “ИТ“, като спрямо м. април 2022 г. те са 3370 по-малко или спад от 45%.

Дялово разпределение

Като дял на предложенията през м. април силно обособени лидери са секторите  „Търговия и продажби“ с 23% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ с 20%. Обявите в тези два сектора формират почти половината от предлаганата работа в страната през април.

Следват секторите „Производство“ (14%) „Административни и обслужващи дейности“ (9,4%), „Логистика и транспорт“ (8,8%), „ИТ“ (8%)  „Строителство“ (5%), „Здравеопазване и фармация“ (4,1%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4%), „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Работа от вкъщи

Предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са намалели с 11% през м. април. Като брой те са малко над 3900. Разпределението на тези предложения по сектори е: 60% в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (15%), секторите на аутсорсинг индустрията (13%) и „Търговия и продажби“ (7%). Като дял през април обявите за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са 9% от всички обяви.  Анализът показва, че от началото на годината предложенията от този тип са спаднали с 20%. Разбира се, тук се вижда връзката между тези обяви и обявите в сектор „ИТ“, в който спадът от началото на годината до сега е 23%. На годишна база обявите за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са намалели с 34% или 2000 по-малко спрямо м април 2022 г.

Предлагане по градове

Общият брой на обявите във водещите областни градове е намалял със 7%. Динамиката във всеки един от тях е, както следва: София (-8%), Пловдив (-7%), Варна (-2%), Бургас (-1%), Русе (-4%) и Стара Загора (1%).

Като дял обявите за гр. София са 40%, а в останалите градове са:  Пловдив (10%), Варна (10%), Бургас (5%), Русе (3%) и Стара Загора (3%).

09.05.2023

КАКВИ НАКАЗАНИЯ ГРОЗЯТ РОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ НАДЗИРАВАТ И НЕ ПРИДРУЖАВАТ ДЕЦАТА СИ

Не рядко през последните години се появяват информации за нощни проверки в дискотеки, при които се установяват непълнолетни или дори малолетни лица. Веднага следват съобщения за това как са извикани и глобени родители, защото не са придружавали децата си. Публична тайна е, че в хиляди и дори десетки хиляди случаи родители оставят без надзор или не придружават децата си в случаи, които закона разпорежда това да се прави задължително. И макар много често това да оставя без последствие, то е добре да се познават правилата и опасността да се стигне до поемане на отговорност и санкциониране.

От няколко години в България е в сила специален Закон за закрила на детето. За този период той вече има повече от 20 изменения и допълнения, но определено става все по-често използван. Нещо повече. Нерядко вече могат да бъдат чути деца да казват на своите родители, че ще ги "дадат на службите за закрила на децата", ако не ги слушат или пък ако им се карат. Като се остави настрана шегата обаче, определено трябва да се посочи, че в закона наистина много правила, които наистина не се познават много-много. 

В Закона за закрила на детето изрично е отбелязано, че закрилата на детето се осъществява през определени органи. Такива са, например, председателят на Държавната агенция за закрила на детето и администрацията, която го подпомага при осъществяване на неговите правомощия. Пак такива органи са и министрите на труда и социалната политика, на вътрешните работи, на образованието и науката, на правосъдието, на външните работи, на културата, на здравеопазването и кметовете на общини. Най-често използваните и тези, които са на предната линия обаче, са дирекциите "Социално подпомагане". 

В закона са посочени правата и задължения на родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете. Правата са малко и доста общо написани. Така в закона е записано, че "всеки родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, може да иска и да получава съдействие от органите по този закон". Те имат право и да бъдат информирани и консултирани за всички мерки и действия, предприемани по този закон и могат да поискат промяна на мерките при изменение на обстоятелствата. 

В същото време обаче има много задължения за родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете. Например, те са длъжни да придружават детето на обществени места след 20:00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22:00 ч., ако детето е навършило 14 г., но не е навършило 18-годишна възраст. Ако пък всички, на които е възложено да полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22:00 ч., ако детето е навършило 14 г., но не е навършило 18-годишна възраст. Удостоверяване на качеството на придружителя на детето става по ред, определен с наредба, посветена на специализираната закрила на деца на обществени места.

Освен това родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да изпълняват предприетите по този закон мерки и да съдействат при осъществяването на дейностите по закрила на детето, разпорежда Закона за закрила на детето. Те са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст, "ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие". Определено твърде разтеглива норма.

Всички, полагащи грижи за дете, имат и задължението да не допускат участието му в реклами или други форми на търговски съобщения за генетично модифицирани храни. Те не трябва по какъвто и да е начин да допускат участието на деца в предавания по смисъла на Закона за радиото и телевизията, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие.

Закона за закрила на детето предвижда и немалки глоби при неспазването на тези задължения. Така например, родител, настойник, попечител или друго лице, което наруши правилото, че трябва да придружава или поне да и осигури придружител в определените по горе часове, се "наказва с глоба или имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв." Който в нарушение на закона остави без надзор и достатъчна грижа дете до 12-годишна възраст, за което полага грижи, с което създава опасност за неговото физическо, психическо и нравствено развитие, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. за първо нарушение, а при повторно нарушение - с глоба от 2000 до 5000 лв. И то, ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление.

Родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което наруши задълженията си, свързани с реклами, пък се наказва с глоба от 250 до 500 лв. за първо нарушение, а при повторно нарушение - с глоба от 500 до 1000 лв. По-високи са глобите при нарушения на задълженията, свързани с участие на дете в радио или телевизионно предаване. Ако се допусне такова участие и с това се създаде опасност за неговото физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 2000 до 5000 лв. И тук глобите са, ако извършителят не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление.

Важно е да се знае и че който не изпълни влязло в сила задължително предписание по Закона за закрила на детето, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.

05.05.2023

НИСКИ ЗАПЛАТИ, ИЗДРЪЖКА ОТ РОДИТЕЛИТЕ, НЕДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ И МЪРЗЕЛ СА СРЕД НАЙ-ЧЕСТИТЕ ПРИЧИНИ МЛАДИТЕ В БЪЛГАРИЯ ДА НЕ РАБОТЯТ

1 725 младежи на възраст до 29 години са регистрирани като безработни в Бюрата по труда в трите области на Северозападна България по последни данни на Агенцията по заетостта. В област Видин са 447, във Враца - 715, а в Монтана - 563. В национален мащаб около 140 000 млади хора нито учат, нито работят. Данните бяха представени на кръгла маса на тема „Работа за младите, младите на работа“, организирана от евродепутата Петър Витанов.

„България през последните години е изправена пред каскада от кризи, които създават основен проблем пред работната сила“. Това каза ръководителят на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент.

Според национално представително проучване на агенция „Тренд“, представено от социолога Евелина Славкова, 88 на сто от запитаните смятат, че трябва да има повече държавни политики, насочени към безработните младежи. 

"Около 60 процента от анкетираните смятат, че образователната система не подготвя достатъчно младите да си намерят работа, 25 на сто са на обратното мнение. 75 процентни пункта от запитаните посочват ниското заплащане сред причините младите да не могат да си намерят работа; лоши условия от работодатели и без договори – 51 процента; 50 на сто изтъкват липса на работни места; липсата на опит отбелязват 48 процента; 38 на сто – липса на инициатива да си търсят работа. 42 процента, най-вече между 18 и 29 години, отговарят, че държавата е длъжна да осигурява работа. Намирането на работа е лична отговорност, смятат 51 на сто. На въпрос има или няма достатъчно възможности за реализация 33 процента от реципиентите отговарят положително, докато 55 на сто са на противоположното мнение. 34 процента смятат, че трябва да има повече възможности за преквалификация, 13 на сто – че е необходима реформа във висшето образование. Според 75 на сто от запитаните младите могат да си намерят работа само в големите градове, а 56 на сто смятат, че е по-лесно в чужбина. 66% от българите смятат, че младите хора трябва да имат връзки, за да си намерят добра работа. Когато ги попитате защо не искате да работите или да учите, казват, че родителите им са в чужбина и ме издържат. В по-малките населени места парите, които получават от родителите си в чужбина, са много по-високи от заплатата, която биха получили в това населено място. Младите хора в България са мързеливи и заради това не могат да си намерят работа, смятат 32% от анкетираните."

В дискусията участва и Даниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети. Той очерта проблемите в подготовката на младите хора за пазара на труда. Той обърна внимание, че във висшите училища влизат все по-неподготвени младежи, стипендиите продължават да бъдат ниски, недобри са условията в по-голямата част от общежитията. Липсата на иновативност на преподаватели и асистенти е сред причините студентите да не посещават лекции и упражнения, обърна внимание той. Липсва връзка с бизнеса, достатъчно платени стажове за студентската общност. Българските фирми проявяват слаб интерес, но все пак висшето образование у нас много е израснало, констатира още Парушев.

В глобален контекст пазарът на труда се променя с изключително голяма скорост, излизат технологични разработки и нововъведения, каза вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов. Такъв ще бъде 21 век – век на предизвикателства, на нови компетенции, които трябва да придобиваме всеки един ден, коментира той. Пеканов посочи, че с всеки изминал ден трябва да се работи младите хора да имат достъп до тези компетенции. Не трябва да забравяме нещо, което ще бъде нужно на всички нас – умението да се учим цял живот, каза вицепремиерът.

Над 140 хиляди младежи не са заети и не участват в никакви форми на обучение, отбеляза заместник-министърът на труда и социалната политика Емил Мингов. По думите му това е огромен резерв, въпросът е да можем да го раздвижим. Ние сме изправени пред нееднородна маса младежи, които не работят и не учат, посочи той и допълни, че една част са в уязвимо положение, включително от ромската общност, но има и други, които въпреки всичко, не желаят да работят. По отношение на първата група заместник-министърът каза, че в момента се разработва модел на центрове в самите ромски общности, където да се установи какво може да активира младежите да работят и как да се промени сегашната практика, при която част от хората работят нерегламентирано и едновременно с това взимат социални помощи.

Тенденцията в момента е децата да остават в България, за да завършат тук първата бакалавърска степен и след това чрез магистратурите да видят и чуждестранния опит, каза на кръгла маса, посветена на младите хора, служебният министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов. „От записаните студенти завършват 60%, другите се отказват, защото не искат да учат“, посочи просветният министър.

Проблемът с младежката заетост е по-всеобхватен, но причините за високата безработица сред младите хора са по-скоро прозаични. Това отбеляза Ваня Григорова, икономически съветник на Конфедерация на Труда "Подкрепа":

"Когато направим средата в България по-приветлива за младите хора, тогава можем да очакваме да останат тук да учат, да правят семейства и да създават деца. В противен случай ще продължаваме да се редим на Терминал 2. Няма как да продължаваме по този начин, особено ако управляващите продължават да си затварят очите за такива ключови проблеми като ниското заплащане, експлоатацията, невъзможността да учиш нормално в България."

04.05.2023

ЕК НИ ОТПУСКА ПАРИ ЗА 787 000 БЪЛГАРИ, ЗАПЛАШЕНИ ОТ БЕДНОСТ

В някои държави от ЕС средствата за сближаване представляват значителна подкрепа, като в България стойността им до 2027 г. достига 1,8 на сто от БВП, сочат данни, представени от Европейската комисия. Допълва се, че през 2020 г. БВП на глава от населението в България е бил 55 на сто от средното за ЕС, като в района на София е 92 на сто, докато във всички останали региони е от 36 до 42 на сто.

Отбелязва се, че за по-слабо развити региони финансирането е дори по-високо и в българския Северозападен район надвишава 3,5 на сто от БВП средно на година. Според предвижданията в следващите четири години тези европейски средства ще допринесат за ръст на БВП от три процента у нас, в Румъния и Португалия. До 2027 г. България разполага с 10,8 милиарда евро за сближаване, като средствата ще бъдат насочени към икономическото, социалното и териториалното развитие, включително за прехода към природосъобразна и цифровизирана икономика.

Комисията пояснява, че нашата страна получава помощ за развитието на иновации по общата политика за обмен на технологии и резултати от изследвания, и тяхното приложение в дружествата и икономиката, за цифровизиране на администрацията. Отпуснати са 140 милиона евро за подобрение на българските центрове за върхови постижения, 200 милиона евро ще бъдат предоставени на 12 центъра за цифрови иновации. Над 10 000 български дружества ще получат целенасочена подкрепа за повишаване на конкурентоспособността чрез нови производствени инвестиции и усвояване на съвременни технологии.

Допълва се, че българската икономика е най-енергоемката в ЕС и управлението на отпадъците остава предизвикателство, като преработката на битовите отпадъци все още е значително под средното равнище в ЕС. България е сред най-уязвимите страни в ЕС от промените в природата, включително повишаването на температурата, от суша и прекомерни валежи.

За справяне с тези предизвикателства инвестиции за 2,1 милиарда евро ще помогнат на нашата страна да постигне целите за качеството на питейната вода и градските отпадъчни води, за чиста и кръгова икономика, за биоразнообразието, за цялостно управление на заплахите от бедствия.

Над 1,7 милиона души ще се възползват от подобрен достъп до обществено водоснабдяване, а 340 000 души ще получат достъп до ново или подобрено пречистване на отпадъчните води.

Гъстотата на железопътните линии и пътищата в България е далеч под средната за ЕС, като една трета от националната пътна мрежа е с лошо качество и това влияе на регионалната свързаност и пътната безопасност, се посочва в оценката на комисията. За справяне с тези въпроси ЕС отпуска 1,5 милиарда евро. Предвидените инвестиции ще насърчат използването на чисти видове транспорт и алтернативни горива, ще подобрят качеството на пътищата и ще допринесат за намаляване на вредното въздействие на превозите върху околната среда. Ще бъдат финансирани проекти за подобряване на 167 километра пътища. С европейски средства е предвидено да бъдат развити железопътни участъци, сред които връзката между България и Република Северна Македония и линията София – Перник - Радомир.

Равнищата на бедност и неравенство в доходите в България са особено високи сред децата, хората с увреждания, ромите и живеещите в селските и отдалечените райони, добавя ЕК. За борба с тези неравенства са предвидени 2,5 милиарда евро. Инвестициите се очаква да подобрят образованието и грижите в ранна детска възраст. Средствата ще насърчават приобщаването на най-уязвимите групи, сред които са възрастните хора и хората с увреждания, както и ромите.

Очаква се над 330 000 български граждани да бъдат подкрепени в търсенето на работа, включително над 45 000 роми. В областта на образованието 760 000 деца и ученици ще се възползват от европейското финансиране. Очаква се над 530 000 българи с ниски доходи и в затруднено положение да получават храна и средства за почистване всяка година, а 50 000 да получават топъл обяд през цялата година.

Общо европейските средства се предвижда да допринесат до 2030 г. за повишаване на равнището на заетост у нас до 79 на сто, а всеки трети възрастен да продължи да учи. Очаква се тези мерки да бъдат от полза за 787 000 българи, заплашени от бедност и изключване от обществото. До 2029 г. европейските средства следва да подобрят жилищните условия за 1247 българи и да осигурят подкрепа за енергийна ефективност на 3731 жилищни сгради.

03.05.2023

ОСИГУРОВКИ И ДАНЪЦИ ПО ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ

Граждански договор е договор, с който едно лице, наречено „изпълнител“, се задължава по поръчка на друго лице/фирма, наречени „възложител“, да предостави определен производствен резултат (веществен труд).

Самото название „граждански договор“ е по-скоро разговорно и се е наложило в практиката поради по-лесната му разпознаваемост. В трудовоправния свят договорът, уреждащ този род взаимоотношения между страните, се нарича „договор за възлагане“.

Правата и задълженията на работодателите, възложителите и осигурените лица при упражняване на трудова дейност по трудов договор и граждански договор са различни.

Какви са разликите при осигуровките и данъците между трудовия и гражданския договор?

Осигуряване

Осигуряването е една от големите разлики между трудовия и гражданския договор. Гражданският договор не се счита за трудов стаж, а само за осигурителен. Изпълнителите по граждански договор са осигурени за по-малко рискове в сравнение с работещите по трудов договор.

При трудовия договор всяка професия си има точно определен минимален осигурителен праг. Това е минимумът, върху който лицето се осигурява в общия случай за всички осигурителни рискове.

При гражданския договор, ако възнаграждението след приспадане на нормативно признатите разходи е по-малко от минималната работна заплата за страната и лицето не е осигурено на друго основание, осигуровки не се дължат. Лицето внася за своя сметка само здравни вноски както е при безработните лица. Също така осигуровки не се дължат и ако изпълнителят е едноличен търговец или самоосигуряващо се лице.

При гражданския договор не се внасят осигуровки за трудова злополука, професионална болест, общо заболяване и майчинство, безработица и съответно изпълнителите по граждански договори нямат право на обезщетение от държавата на тези основания.

Ако лицето е осигурено на друго основание или получава възнаграждение в размер по-голям от минималната работна заплата след приспадане на нормативните разходи, то на него му се удържат и внасят задължителни осигуровки за инвалидност, поради общо заболяване, за старост и смърт, както и здравноосигурителни вноски.

Задължителните осигурителни вноски за лицата, работещи по граждански договор и осигурени през месеца на друго основание на сума, равна или превишаваща минималната работна заплата за страната, са:

фонд „Пенсии“ на ДОО – Държавно обществено осигуряване – за инвалидност, общо заболяване, старост и смърт (за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.) – в размер на 11,02% за осигурител и 8,78% за осигурен;

фонд „Пенсии“ на ДОО – Държавно обществено осигуряване – за инвалидност, общо заболяване, старост и смърт (за лицата, родени след 31 декември 1959 г.) – в размер на 8,22% за осигурител и 6,58% за осигурен;

ДЗПО в УПФ – Допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд (за лицата, родени след 31 декември 1959 г.) – в размер на 2,8% за осигурител и 2,2% за осигурен;

ЗО – Здравно осигуряване – в размер на 4,8% за осигурител и 3,2% за осигурен.

Данъци

Изпълнителите по граждански договор са задължени да декларират пред възложителя дали са осигурени и върху каква сума на други основания, за да се имат предвид следните неща при изчисляване на хонорара:

– Лицата, които са регистрирани като самоосигуряващи се лица, получават брутната сума, посочена в договора, без удръжки за осигуровки и данък. Те сами имат задължение да платят и декларират месечните си осигуровки и данъци;

Лицата, които дори на няколко основания, са осигурени под минималната работна заплата в месеца на изплащане на хонорара, не внасят осигурителни вноски;

– Лицата, които са осигурени на няколко основания, са задължени да плащат осигуровки до максималния осигурителен доход за страната, който от април 2022 г. е 3400 лв., т.е. ако лицето вече е осигурено на друго основаниe върху прага от 3400 лв., то следва да не бъдат удържани осигурителни вноски по допълнителните възнаграждения по гражданския договор;

– Пенсионерите, работещи по граждански договор, са задължително здравно осигурени, ако осигурителният им доход е равен или превишава минималната работна заплата, но осигурителните вноски за фондовете на ДОО и ДЗПО са по избор. При гражданските договори има нормативно признати разходи (сума, която не се облага с осигуровки и данък), които са в размер на 25% за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения съгласно чл. 29 ал.1 т.3 от ЗДДФЛ. След приспадането на нормативно признатите разходи, получената сума се нарича осигурителен доход, който се облага със задължителните осигуровки за сметка на изпълнителя. След приспадането на осигурителните вноски, получената сума се облага с 10% данък върху дохода, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ.

Осигурителните вноски се декларират от възложителя всеки месец с декларация образец 1 и 6 в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението. Данъкът се декларира на тримесечие с декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие от годината.

Изпълнителите по граждански договор са задължени да подават годишна данъчна декларация в срок до 30 април следващата година. В годишната данъчна декларация се включват доходите от всички правоотношения на лицето през календарната година. За целта всеки работодател или възложител издава служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ за съответните изплатени суми на лицето през календарната година.

03.05.2023

НАД 14 400 БЕЗРАБОТНИ И НЕАКТИВНИ ЛИЦА МОГАТ ДА ЗАПОЧНАТ РАБОТА ПО КОМПОНЕНТ 3 „ЗАЕТОСТ“ НА МЯРКАТА „ЗАПОЧВАМ РАБОТА“ НА ПРЧР

Над 14 400 безработни и неактивни български граждани могат да започнат работа по Компонент 3 „Заетост“ на мярката „Започвам работа“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“. Компонентът е отворен за кандидатстване от Управляващия орган на ПРЧР, като допустим кандидат е Агенцията по заетостта. Бюджетът на Компонент 3 е в размер на 224 млн. лв., съфинансирани от Европейския съюз. Над 206 млн. лв. ще бъдат насочени към реализиране на проекти в слабо развитите региони, а над 17,7 млн. лв. – към региони в преход.

В дейностите по Компонент 3 ще бъдат включени неактивни и безработни участници, като се очаква 14 400 лица да имат работа при напускане на операцията, включително като самостоятелно заети. Безработните и неактивни лица могат да бъдат включвани в заетост при работодатели от всички икономически сектори, с изключение на „Селско, горско и рибно стопанство“, „Дейности на домакинства като работодатели; Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“ и „Дейности на екстериториални организации и служби“. Общините и общинските предприятия също са допустим работодател.

С Компонент 3 „Заетост“ ще бъде осигурено включването в заетост на неактивни и безработни, а периодът на субсидираната заетост ще зависи от наемането на служители от съответната целева група. За безработните и неактивни лица ще бъде осигурена субсидирана заетост за период до 6 месеца. За безработните и неактивни участници в неравностойно положение подкрепата за заетост ще бъде за период до 12 месеца. Безработните и неактивни хора с трайни увреждания и степен на увреждане 75 и над 75% ще могат да бъдат назначени по проекта за период до 24 месеца. Всички участници в мярката ще бъдат информирани и консултирани за включване в заетост при прилагане на индивидуален подход.

След приключването на проекта работодателите следва да запазят заетостта най-малко на половината назначени служители за период от 50% от периода на субсидираната заетост. Работодателите ще имат задължение да запазят заетостта най-малко на половината наети участници с трайни увреждания за не по-малко от 3 месеца. Работодателите, които запазят назначените служители след приключване на проекта, ще получават еднократен тримесечен стимул.

02.05.2023

НАД 20% ОТ БЪЛГАРИТЕ СА БИЛИ ПОД ПРАГА НА БЕДНОСТ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА

През 2022 г. линията на бедност общо за страната e 525,92 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията на бедност, под прага на бедност са били 1,5719 милиона лица, или 22,9% от населението на страната, показват данни на Националния статистически институт.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 4,3% от 504,33 лв. през 2021 г., а относителният дял на бедното население в България нараства с 0,8 процентни пункта спрямо 22,1% година по-рано.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността.

Данните за 2022 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 22,9 до 30,3%, или със 7,4 процентни пункта в рамките на година.

При изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност пък нараства до 44,2%, или с 21,3 процентни пункта.

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда.

За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните лица (56,9% за 2022 г.), като рискът от бедност при безработните мъже е с 3,3 процентни пункта по-висок в сравнение с безработните жени, показват още данните на Националния статистически институт.

През 2022 г. делът на бедните сред заетите лица във възрастовата група 18 - 64 години остава непроменен спрямо предходната година - 10%, като при работещите на непълно работно време рискът за изпадане в бедност е приблизително три пъти по-висок от този при работещите на пълно работно време. Същевременно рискът от бедност сред работещите жени е с 3,2 процентни пункта по-нисък от този при мъжете.

Образователното равнище оказва съществено влияние върху риска от бедност при заетите лица, показва проучването на националната статистика.

Най-висок е относителният дял на работещите бедни с начално и без образование - 68,5%. С нарастване на образователното равнище относителният дял на бедните сред работещите намалява два пъти за лицата с основно образование и над седем пъти за лицата със средно образование. Делът на работещите бедни с висше образование е най-нисък - едва 3.2%.

Оценките на бедността в зависимост от типа на домакинството показват, че най-висок е относителният дял на бедните сред едночленните домакинства с лице на възраст над 65 години, достигайки за 2022 г. 61,3%, както и при едно лице в домакинство - жена (56,2% за 2022 г.). Сред едночленните домакинства рискът от бедност при жените е с 21,9 процентни пункта по-висок, отколкото при мъжете. Ако в домакинството живее едно лице над 65 години, рискът от бедност е с 35,4 процентни пункта по-висок от домакинство, в което живее едно лице под 65 години.

През 2022 г. най-висок е относителният дял на бедните сред лицата, самоопределили се от ромската етническа група - 63,2%, а най-нисък - сред лицата, самоопределили се от българската етническа група - 17,3%.

28.04.2023

РЕГИСТРИРАНАТА БЕЗРАБОТИЦА В БЪЛГАРИЯ Е 5,4% ПРЕЗ МАРТ

През месец март Агенцията по заетостта отчита 152 230 регистрирани безработни, които са с 3 298 лица, или с 2,1%, по-малко от месец февруари. При тази численост равнището на регистрирана безработица през март е 5,4%, което е с 0,1 пункта по-ниско спрямо предходния месец и спрямо март 2022 г.

Броят на новорегистрираните безработни през март се увеличава с 1 898 спрямо февруари 2023 г. Според отчетените данни те са 20 096 лица, като се наблюдава намаление с 1 451 лица на годишна база. Други 597 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца. През март трудовите посредници - ромски и младежки медиатори са успели да активират малко над 1 700 неактивни лица за регистрация в бюрата по труда.

През месеца в бюрата по труда са заявени 17 189 свободни работни места на първичния пазар, което е намаление с 0,8% спрямо март 2022 г. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в хотелиерството и ресторантьорството (23.8%), преработващата промишленост (21.2%), следват държавното управление (11.2%), търговията (9.4%), селското, горското и рибното стопанство (8.0%) и административните и спомагателните дейности (5.0%).

Най-търсените от бизнеса професии през март са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хората; продавачи; работници в селското, горското и рибното стопанство; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; водачи на моторни превозни средства и подвижни съоръжения; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; металурзи, машиностроители и сродни на тях, и занаятчии; помощници при приготвяне на храни и др.

Увеличение на броя започнали работа безработни през март отчита административната статистика на Агенцията по заетостта. През третия месец на годината те са 16 107 - с 2 911 повече от февруари 2023 г. Работа чрез бюрата по труда намериха и 429 лица пенсионери, учащи и заети.

Най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост - 18,2%, следват тези в търговията - 13,2%, хотелиерството и ресторантьорството - 9,6%, държавното управление - 8,9%, селско, горско и рибно стопанство -8,3%, хуманното здравеопазване и социалната работа - 5,5%, строителството 5,1% и други.

През март 1 517 безработни от рисковите групи са назначени на субсидирани работни места - 97 по програми и мерки за заетост и 1 420 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Общо 383 безработни и заети са включени в различни обучения, а 80 души са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

27.04.2023

БЪРДАРОВ: ПРЕЗ 2050 Г. РОМИТЕ ЩЕ БЪДАТ 1.1 -1.2 МИЛИОНА ОТ ОБЩО ОКОЛО 5 МЛН. НАСЕЛЕНИЕ НА СТРАНАТА

Битката през XXI век няма да е за ресурси – например храна, а за активно население.

Това казва за БТА доц. д-р Георги Бърдаров, специалист по демография, етно-политически конфликти, география на населението и селищата, геодемография и геоурбанистика. Той е преподавател и зам.-декан в Геолого-географския факултет на Софийския университет.

Обществата, не само в България, застаряват бързо и съвсем скоро в целия свят ще има жестока битка за привличането на човешки ресурси, казва Бърдаров. Според него няма как да се отрича, че демографската криза у нас е много сериозна, но не е безнадеждна и не може да се правят прогнози през коя година ще изчезне последният българин. Неговата позиция е, че не бива да се правят апокалиптични изчисления, защото демографски нещата могат бързо да се обърнат, макар и с отложен ефект.

„Примерно, през 1989 година имаше прогнози, че към 2000 година България ще е с между 9,5 и 10 милиона души население, а ние бяхме под 8 милиона“, посочи Бърдаров.

По думите му нещата винаги са обратими, както в негативна, така и в позитивна посока, въпросът е каква ще е държавната политика.

Според него за нашата страна големият проблем е, че се акцентира върху нещата, на които не може да се влияе и затова няма резултати. У нас, когато се говори за демография, се акцентира основно върху раждаемостта, но това е грешен подход, смята Бърдаров. Той припомни, че този проблем се отнася за целия развит свят, той е продиктуван от обективни фактори и в обозримо бъдеще няма да се промени. Средният брой деца, раждани от жена във фертилна възраст в ЕС, е 1.5, в България е 1.56, т. е. ние сме над средното ниво за Европа, посочи експертът. Най-ниският коефициент на раждаемост в Европа е на Италия - 7.8 промила, най-високият - на Ейре - 12.8 промила, България е с 8.9 промила и отново е по средата, допълни Бърдаров.

Предстои тотална демографска промяна

Има една теория за демографския преход - че той минава през четири фази, разказа още експертът. Последната е с ниски и изравнени стойности на раждаемост и смъртност, нулев естествен прираст, който в един момент преминава към отрицателен естествен прираст, обясни Бърдаров.

По думите му в момента развитият свят е в тази четвърта фаза, но другите региони по света също ще влязат постепенно в нея. Прогнозата на Бърдаров е, че след около 40-50 години това, което в момента се случва в Европа, ще става по целия свят.

На въпрос - какво следва след четвъртата фаза, експертът обясни, че засега няма продължение на теорията.

Неговото лично мнение като демограф е, че ще се стигне до крайно критични нива на раждаемост и крайно високи на средната продължителност на живота.

"Възможно е това да е естественият начин на Земята да се стигне до оптимален брой население и после по естествен път броят на хората да тръгне надолу", казва още Бърдаров.

Според него обаче, така или иначе, предстои тотална демографска промяна. Всъщност, тя вече настъпва, допълни Бърдаров.

Своята теория той развива в новата си монография „Глобализация и нови демографски модели на 21 век“, където посочва, че има три изцяло нови демографски модела. Това са много ниски нива на раждаемост, все по-застарели общества и третият модел – глобалното разместване на населението. Не че в миналото е нямало миграции, например Великото преселение на народите, но мащабите в момента са коренно различни, обясни Бърдаров. И уточни, че според него през 21 век човечеството влиза в изцяло нов свят по отношение на демография и идентичност. 

Дори в Китай вече се появява недостиг на човешки ресурси, на активно население, разказа още експертът. Според него това е станало факт по изкуствен начин, заради модела за едно дете в семейство, но и там има застаряване на обществото.

Че миграционните потоци в последно време се насочват към Европа, е ясно, допълва Бърдаров.

По думите му за пръв път в историята на света има толкова изразен поток от юг на север, макар по принцип по-логичното е да бъде от север на юг, заради природните условия. Като цяло обаче, според учения, за много от предстоящите процеси може само да се гадае, тъй като светът се променя и ще бъде коренно различен с технологиите, с дигиталните номади, с това, че може да се работи от всяка точка на планетата.

Хората ще търсят природа, спокойствие и инфраструктура

Хората в съвсем близко бъдеще ще търсят най-приемливите условия за живот от гледна точка първо на природа, второ на екология и спокойствие и трето - на инфраструктура, свързана с отглеждането на децата, допълни Бърдаров. Според него обществата, които инвестират в тези фактори, ще привлекат активно население.

У нас мнозина се стряскат, когато се каже, че трябва да привличаме хора в активна възраст -  образовани и квалифицирани, независимо от къде, допълни експертът.

Неговата позиция е обратната, но изтъква като проблем, че не разполагаме с нужната инфраструктура. Такива територии, каквато е Северозападна България, с фрапиращи темпове на обезлюдяване, няма как да останат празни, посочи Бърдаров.

Той допълни още, че 42 процента от населението у нас през 2030 година ще живее в шестте най-големи градове в страната. Експертът отхвърли роптаенето срещу урбанизацията, посочвайки, че това е световен процес.

Градското население в света е 3 процента през 19 век, а сега е 54-55 на сто и скоро ще бъде 70 процента, обясни Бърдаров.

За него главният проблем е допускането на неравномерно разпределение, а не че хората отиват в градовете. Като добър пример даде Германия с нейната адекватна регионална политика, която пречи да се обезлюдяват територии. В България първото нещо, което може и трябва да направи държавата, е да изгради социална и пътна инфраструктура, обясни Бърдаров.

Той посочи, че няма как да бъдат привлечени млади семейства в Северозапада, ако най-близката болница е на поне 60 километра, няма детски градини, а пътищата са опасни.

Няма начин в момента да отидат млади хора, затова държавата първо трябва да осигури необходимата инфраструктура, а след това вече да мисли как да стимулира бизнеса, за да се откриват работни места, каза експертът.

Той препоръчва промяна в две неща - в административно-териториалното деление на страната и в пенсионната система. Освен Северозапада, обезлюден е и районът на Странджа-Сакар, допълни експертът. Сериозни демографски проблеми има и в Кюстендилско, Брезнишко и Трънско.

Основен фактор за обръщане на негативните тенденции е образованието

На въпрос дали би могло да има обратимост на негативните тенденции, експертът посочва, че за него основният фактор за това е образованието.

Факт е, че колкото по-образован е човекът, толкова по-ниски са неговите репродуктивни нагласи, обясни Бърдаров.

Според него държавата няма как да помогне за вдигането на раждаемостта, но може да се погрижи за увеличаването на младото, активно, образовано население – да остава у нас, да работи, живее и ражда деца тук, а не в други държави. Образованието ни трябва да е адекватно на съвременния свят, посочи експертът. По думите му в образователната ни система работят много качествени хора, но тя просто не отговаря на сегашното време.

За пример дава работата си в университета, където преди е давал знания и информация на студентите, но днес те разчитат за това на телефоните си. „Аз не мога да им давам информация, аз трябва да им кажа как да я тълкуват, да я анализират, как да я използват“, посочи преподавателят.

Има една седемстъпкова програма за демографски рестарт на България и тя изисква промяна във всички сфери, разказа още Бърдаров. Сред стъпките фигурира и проактивна миграционна политика, която включва три неща. Първото е на тези млади хора, които са в момента в България, да им бъдат създадени условия да искат да живеят у нас, обясни Бърдаров. Като втора необходимост той посочи да се работи активно с българите, които са зад граница, особено с диаспорите в Украйна и Бесарабия. Третият момент е привличането на мигранти от трети страни, допълни Бърдаров. И подчерта, че няма значение от къде ще дойдат хората, важното е да са образовани и квалифицирани и в активна възраст.

Покрай мигрантската политика на страната, Бърдаров засяга и въпроса с ромите у нас и нуждата от тяхната интеграция.

Никой не иска да говори за това, защото въпросът е много тежък и дори политически обвързан, посочи експертът.

Ромите са около 800 000 в момента, те ще бъдат и ще живеят на тази територия, затова ако днес не започнем да работим с тях, утре ще имаме проблеми и то не просто нерешени, а неразрешими проблеми, каза Бърдаров.

Той припомни, че от 800 000 роми с висше образование са 0.5 процента, а със средно – 9 процента. Това означава, че над 90 процента от тях са с по-ниско от средното образование и то в свят, в който дори за най-елементарна работа се иска компютърна грамотност.

И допълни, че по прогнозни данни през 2050 г. тази група ще бъде 1.1 -1.2 милиона души от общо около 5-милионното население на страната. Ако тогава ромите имат същата образователна структура, означава 1 милион души неактивни на пазара на труда, подчерта Бърдаров.

Самият той е работил по проект в Стралджа, по който са интегрирани роми в училище.

За една година постигнахме реално повишаване на посещаемостта в училище с 40 процента от децата, посочи Бърдаров.

И уточни, че проектът не е по негово ноу-хау, а пригаждане на чужд модел. Той не е панацея, но е важно, че има работещи механизми, както и общности сред ромите, които са склонни да се интегрират, да се образоват, обясни експертът.

И обобщи, че най-важното е да се работи, а не да се вдигат ръце и само да се мрънка, че нищо не се получава.

26.04.2023

КАК НИ ВРЪЩАТ НАЛОЗИ ПРИ ЗАЛИЧЕН СТАЖ 

Често служители от Националния Осигурителен Институт издават задължителни предписания за заличаване на осигурителен стаж при открити нарушения и опит за неоснователно ползване на осигурителни права. Затова представяме позицията на Националната Агенция за Приходите как в тези случаи може да бъде поискано възстановяване на внесени данъци и осигуровки.

От Националния осигурителен институт издават задължително предписание за заличаване на осигурителен стаж на самоосигуряващ се гражданин (заличаване на данни, подавани с декларация образец №1), което е потвърдено с решение на Върховен административен съд. Причина за това са открити от Националния осигурителен институт нарушения. Поставени са въпросите:

 1. Гражданинът има ли право да подаде искане за заличаване на задълженията по декларация образец № 6 и да му бъдат възстановени осигурителните вноски и внесените данъци върху доходите, получени въз основа на собствена регистрация по БУЛСТАТ? Това възможно ли е, при положение че в счетоводните регистри на „X“ ООД няма как да се изчистят отчетените месечни възнаграждения, които е получил като самоосигуряващо се лице?
 2. От кога започва да тече давностният срок по чл.129, ал.1 от Данъчно-Осигурителния Процесуален Кодекс?

По прилагане на осигурителното законодателство:

Контролните органи на Националния осигурителен институт дават задължителни предписания за спазване на разпоредбите по държавното обществено осигуряване. На основание чл.16 от Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се (Наредба № Н-13/17.12.2019 г.) контролът за спазване на наредбата се осъществява от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт.

Съгласно чл.9, ал.5 от Наредба № Н-13/17.12.2019 г. декларации по ал.1 (в т.ч. декларации образец №1) не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.

В чл.4, ал.10, т.6 от Наредба № Н-13/17.12.2019 г. е посочено, че Националния осигурителен институт подава данни и за издадените по чл.108, ал.1, т.3 от Кодекса за Социално Осигуряване и влезли в сила задължителни предписания, когато предписанията са за подаване на данни по чл.5, ал.4, т.1 от Кодекса за Социално Осигуряване, включително и след срока по чл.8, ал.1, т.4. Данните по ал.10, т.6 се подават по електронен път в тридневен срок от влизане в сила на предписанието по ред, определен с инструкция по чл.23 от Закона за Националната агенция за приходите (чл.4, ал.14 от Наредба № Н-13/17.12.2019 г.).

Следователно, след влизане в сила на задължителните предписания, издадени от контролните органи на Националния осигурителен институт, гражданинът може да подаде декларации образец №1 за заличаване на данни.

На основание чл.9, ал.10 от Наредба № Н-13/17.12.2019 г. декларация образец №6, подадена от лицата по чл.4, ал.3, т. 2, 4 и 5 (вкл. самоосигуряващите се), може да се коригира до изтичане на срока за подаването ѝ. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите. Декларация образец №6 се подава с код за корекция, когато се намалява размерът на декларирано задължение. В този случай освен коригираните се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация.

Самоосигуряващите се лица определят окончателен размер на месечния си осигурителен доход по реда на чл.6, ал.9 от Кодекса за Социално Осигуряване – за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към Годишната Данъчна Декларация по Закона за Данъците върху Доходите на Физическите Лица, който не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход и по-голям от максималния осигурителен доход. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или установения от органа по приходите при условията и по реда на Данъчно-Осигурителния Процесуален Кодекс облагаем доход от упражняване на трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигуровки.

Когато с коригираща Годишна Данъчна Декларация по чл.50 от Закона за Данъците върху Доходите на Физическите Лица самоосигуряващото се лице декларира облагаем доход в по-малък размер от вече декларирания, то попълва и Справката за окончателния размер на осигурителния доход, за да формира нов годишен осигурителен доход. Ако след корекция на окончателния размер на осигурителния доход, дължимите осигуровки от самоосигуряващо се лице са в по-малък размер от сумата на декларираните с декларация образец №6 и внесени от него авансови и окончателни осигурителни вноски, разликата се явява неоснователно внесена. В този случай самоосигуряващото се лице следва да подаде коригираща декларация образец №6 по описания по-горе ред.

За да подаде коригиращи декларации образец №6, с които да заличи формираните задължения по вече подадените декларации образец №6 за минали години, следва да поиска разрешение от Националната агенция за приходите.

Процедурата за възстановяване на недължимо внесени суми, подлежащи на възстановяване и събирани от Националната агенция за приходите, е регламентирана в чл.128-130 от Данъчно-Осигурителния Процесуален Кодекс. Прихващането и възстановяването може да се извърши след подаване на искане до Националната агенция за приходите, към което следва да бъдат приложени документите, които го подкрепят.

По прилагане на данъчното законодателство:

При извършване на корекции във вече подадени годишни данъчни декларации по чл.50 от Закона за Данъците върху Доходите на Физическите Лица се прилага редът за корекции на чл.53, ал.2 от Закона за Данъците върху Доходите на Физическите Лица. На това основание при откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след законово установения срок, данъчно задължените лица имат право, еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация.

Когато този срок не е спазен и се налага корекция на декларация за предходни данъчни години, възможност за коригиране има по реда на чл.103, ал. 1 и 2 от Данъчно-Осигурителния Процесуален Кодекс.

Лицето следва да отправи искане до органите по приходите за допускане на корекция на годишна данъчна декларация и да посочи основанията за това.

Съгласно чл.103 при установяване на несъответствия между съдържанието на подадената декларация и изискванията за попълването ѝ или несъответствия между данните в декларацията и данните, получени от органите по приходите от трети лица или администрации, съгласно изискванията на данъчното и осигурителното законодателство за подаване на декларации или информация, извън случаите по чл.101, ал.4 и чл.102, ал.4, подателят се поканва да отстрани несъответствията в 14-дневен срок от получаване на съобщението. Отстраняването на несъответствията се извършва с подаване на нова декларация.

Предвид решението на Върховен административен съд гражданинът има възможност да поиска допускане на корекция на годишна данъчна декларация и възстановяване на внесения данък, при условие че не е изтекла давността.

Процедурата за извършване на прихващането/възстановяването е разписана в чл.129, ал.1 от Данъчно-Осигурителния Процесуален Кодекс. Допустимостта за осъществяването й е обвързана с преклузивен срок, в който искането следва да бъде подадено. Същият е до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предвидено друго.

По отношение основателността на искането следва да се има предвид следното:

Вземанията на задълженото лице от държавата се квалифицират като частноправни, поради което за тях е приложим Законът за задълженията и договорите. Погасяването на частноправни вземания съгласно чл.110 от Закона за задълженията и договорите става с изтичане на 5-годишна давност.

Давността започва да тече от момента, в който вземането е станало изискуемо и това е влизане в сила на съдебното решение на Върховен административен съд.

26.04.2023

БЕЗРАБОТИЦАТА ВЪВ ВРАЦА, ВИДИН И МОНТАНА СЕ Е УВЕЛИЧИЛА

В две трети от областите в България безработицата се увеличила през миналата година, сочи годишният отчет на Агенцията по заетостта.

Област Видин е с най-високия отчетен процент на безработни през миналата година – 14,1 на сто при 12,3 година по-рано. Монтана, Враца, Силистра също са с над 10% безработни.

Общините с най-високо средногодишно равнище на безработица - 4 пъти над средното през миналата година са били Макреш - 71 на сто, Димово - 58 на сто, Руженци - 39 на сто, като и трите са в област Видин.

Новорегистрираните в бюрата по труда през миналата година са били 264 000. Най-много от тях са дошли от сектора "Услуги" – 124 000. Статистиката отчита, че продължително безработните са били 35 500 или всеки четвърти безработен, като в областите Видин, Монтана, Враца и Шумен те са най-много.

Хората с регистрация в бюрата по труда на възраст над 50 години са 62 000 като близо 5000 от тях са в област Благоевград, 4000 в Пловдив и по над 3000 в Плевен, Пазарджик и в столицата.

25.04.2023

КОИ СА НАЙ-ВИСОКОПЛАТЕНИТЕ ПРОФЕСИИ В БЪЛГАРИЯ

България остава европейската страна-членка с най-ниски разходи за работна сила, но в същото време е и държавата в ЕС с най-бързи темпове на нарастване на заплащането на труда, сочат данни на Европейската статистическа служба Евростат за 2022 г.

Къде са най-високите заплати?

Най-високи трудови възнаграждения получават заетите в сектор „Информационни и комуникационни технологии“. Средно те вече надхвърлят 4400 лв. След тях се нарежда сектор „Енергетика“, където средното възнаграждение е над 2900 лв. 

Трети по размер на заплатите са професиите в сферата на финансите и застрахователните дейности. Тяхната брутна заплата за последното тримесечие на 2022 година за България е почти 3000 лв. Работещите в добивната промишленост са също едни от най-добре платените в страната - над 2400 лв. 

На другия полюс – най-нископлатени са наетите лица в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. Техните възнаграждения са между 1000 и 1400 лв. Това обаче са и секторите с най-висок дял на сивата икономика. Освен тях, с ниски заплати са и работещите в сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“. Тяхната средна брутна заплата е 1356 лв. Ниски, в сравнение с другите, са и заплатите в строителството – 1360 лв. и в транспорта – 1486 лв.

Близо 1500 лв. е възнаграждението в „Административни и спомагателни дейности“. Прави впечатление, че в сектор „Култура, спорт и развлечения“ бележат ръст в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. – от 1300 средната брутна заплата е станала 1600 лв. Почти толкова е и заплатата на работещите с недвижими имоти – 1633 лв. 

В сектор „Държавно управление“ увеличението също е скочило значително – от 1700 на 2240 лв. 

Над 2500 лв. получават полагащите труд в сферата на „Професионални дейности и научни изследвания“, заплатата на полагащите труд в образованието е 2165 лв.

За 2022 година заплатите са скочили с 16.6%

Средното брутно възнаграждение в страната се е увеличило сериозно през последното тримесечие на 2022 г. – с 16.6% спрямо година по-рано или – средната брутна месечна работна заплата за октомври 2022 г. е 1839 лв., за ноември – 1851 лв., а за декември – 1947 лева, сочат данни на Националния статистически институт. 

Ръстът е най-високият от 2008 г. насам и се случва на фона на бързо покачващите се потребителски цени и стегнатия пазар на труда, който остави голяма част от работодателите без достатъчно работна ръка. Така ръстът на заплатите почти догонва инфлацията, която през месеците октомври – декември беше около 17 – 18% на годишна база. 

Най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 23.4%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 23.1%, и „Други дейности“ – с 22.1%. 

В сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ възнаграждението в началото на 2022 година е било малко над 1000, а в края възлиза над 1300.

Регионални неравенства

Данните на Националния статистически институт отбелязват и регионалните неравенства в заплащането. Така например, през последното тримесечие средната заплата в София надвишава 2500 лв. при средна за страната 1947 лв. (бруто). Разликата е с близо 40%.

Във всички останали райони средните възнаграждения остават под средните за страната.

След пандемията от COVID-19

Института за пазарна икономика изследва обстойно средната брутна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в 265-те общини в страната – това включва както наетите в частния, така и наетите в обществения сектор. След пандемията от COVID-19, годината на възстановяване, се оказва, че заплатите в община Челопеч са били най-високи за цяла България – 2930 лв. (средна брутна месечна заплата). На второ място е средната заплата е община Козлодуй (2431 лв.), следвана от община Пирдоп (2205 лв.) и Столична община (2144 лв.).

На пета позиция е енергийният център Раднево (2040 лв.), а топ 10 в страната се допълва от Гълъбово (1985 лв.), Девня (1947 лв.), Панагюрище (1860 лв.), Елин Пелин (1745 лв.) и Божурище (1717). 

За поредна година най-високите заплати в страната са в малки общини с големи работодатели – водещи са общините в Средногорието, на чиято територия има развита добивна и свързана с нея преработваща промишленост, както и в общините с много големи предприятия в енергийния сектор, коментират авторите на изследването.

24.04.2023

ПАЗАРЪТ НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ - СВИТ И НЕСИГУРЕН В СЛЕДВАЩИТЕ МЕСЕЦИ

Пазарът на труда в България през следващите месеци до есента ще бъде свит и несигурен. Това сочат резултатите от последното прогнозно проучване на Българската конфедерация по заетостта, което обхваща периода април  - септември 2023 г.

Работодателите в страната споделят най-скромните планове за наемане на служители от началото на изследването през 2021 г. 

Една трета (27%) от общо 1099 анкетирани компании планират да увеличат работната сила, което е спад от 16% в сравнение с предишното шестмесечие и с 19% по-малко спрямо същия период на миналата година. 

36% от работодателите очакват да запазят числеността на служителите си, а 19% прогнозират да намалят персонала, което е с 5% повече спрямо предишния изследван период.

Около една пета от мениджърите (18%) не са сигурни дали ще задържат или освободят служители, като техният дял е нулев през изминалото шестмесечие. Така нетният коефициент на заетостта - разликата между работодателите, които планират да намалят работната сила, и тези, които прогнозират да я увеличат, е +8%, или спад от 21 процентни пункта спрямо предишния изследван период и с 32 процентни пункта по-малко в сравнение със същия период на миналата година.

Работодателите в София обичайно споделят най-оптимистични планове за наемане на служители в периода април 2023 г. – септември 2023 г. с коефициент на заетостта от +72%, което е увеличение с два процентни пункта в сравнение с предишното шестмесечие. Компаниите в Пловдив и Бургас прогнозират скромно разширяване на екипите, като съответно +9% и +8% от работодателите в тези региони планират да наемат нови служители. В Русе и Варна коефициентът на заетост регистрира спад от два процентни пункта и е съответно +3% и +8% за следващото шестмесечие.

По отношение на дванадесетте индустрии, включени в изследването на БКЗ, прогнозите на секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Строителство” отчитат най-голямото увеличение от пет процентни пункта в сравнение с предишния изследван период, като съответно +10% и +9% от работодателите планират да наемат нови служители. С два процентни пункта се увеличават плановете на работодателите в „Публичния и социален сектор“, където коефициентът на заетост е +7%. Работодателите от секторите „Информационни технологии” и „Аутсорсинг”, които имаха най-оптимистични планове за наемане на персонал през предишния изследван период, отчитат по-скромни прогнози за април - септември и коефициент на заетостта от съответно +25% и +9%. В секторите „Търговия на едро и дребно”, „Транспорт, складиране и комуникации” и „Селско, горско и рибно стопанство” коефициентът на заетост е съответно +9%, +7% и +3%, което представлява спад от един процентен пункт в сравнение с предишното шестмесечие.

Темпът на наемане на служители в сектор „Електричество, газ и вода” се запазва (+4), коефициентът на заетост в секторите „Производство” и „Финансови и застрахователни дейности, недвижими имоти и бизнес услуги“ се увеличава с един процентен пункт и достига съответно +11% и +7%, а сектор „Добивна промишленост“ е единственият, който прогнозира отрицателен коефициент на заетост за периода до септември.

Според Надя Василева, председател на БКЗ, процесите, които трябва да стартират веднага, паралелно с промяната на трудовото законодателство, което да е адекватно на реалността, са свързани с дигитализация на трудовите процеси.

„Желаещите да се включат в работния процес масово да се преквалифицират според нуждите на работодателите, да се привлекат пасивните групи от нетърсещи работа отчаяни лица и да се реализира целенасочен внос на хора от чужбина“, коментира специалистът.

19.04.2023

КАК МАЛКИ ФИРМИ ДА ПОЛУЧАТ ПАРИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКА

Патентното ведомство обяви безвъзмездна помощ за малките и средните предприятия за закрила на интелектуална собственост през 2023 г. Ваучерите през тази година ще покриват до 90 на сто от разходите и почти всички дейности, които МСП трябва да извършат в процеса по придобиване на закрила за тяхната интелектуална собственост, като максималната сума за възстановяване достига 1500 евро.

От Патентното ведомство информират бизнеса, че Службата на ЕС за интелектуална собственост предвижда нова инициатива за увеличаване на бюджета на Фонда за малки и средни предприятия в ЕС за 2023 г. Целта е подпомагане на бизнеса в повишаването на конкурентоспособността му чрез по-добра закрила и използване на правата на интелектуална собственост.

Ваучер 1 ще възстановява до 90 на сто от разходите за услуги за предварителна диагностика на обекти на интелектуална собственост на стойност до 1350 евро (в зависимост от приложимите разходи на национално ниво за тази услуга, с максимална цена за услугата от 1500 евро). Това би позволило на МСП да се възползват напълно от сканирането на своето портфолио от обекти на интелектуална собственост и все още да разполагат със средства, за да кандидатстват за придобиване на допълнителни права на интелектуална собственост, следвайки препоръките в доклада от сканирането на интелектуална собственост.

Ваучер 2 ще покрива регистрацията на търговска марка и дизайн на национално, регионално, европейско и международно ниво за максимум 1000 евро. Процентът на възстановяване ще остане 75 на сто за търговски марки и дизайни, заявени на национално, регионално и европейско ниво и 50 на сто за търговски марки и дизайни, заявени на международно ниво.  

Ваучер 3 за национални и европейски патенти, с който ще се разшири възможността за възстановяване на такси при подаване на национални и европейски патенти и проучване на предшестващото състояние на техниката. Размерът на безвъзмездната помощ и процентът на възстановяване също се увеличават съответно на 1500 евро и 75 на сто.

Ваучер 4, който ще покрие 50 на сто от таксата за електронно подаване на заявки за сортовете растения на ниво ЕС (225 евро). Предоставяйки финансова подкрепа за регистрацията на сортовете растения, Фондът за МСП ще подпомага МСП, участващи в зеления и цифров преход, като в същото време подкрепя целите на Зелената сделка на ЕК. За този ваучер няма да има период на изпълнение, тъй като само таксата за кандидатстване ще бъде допустима за възстановяване.

Две са съществените промени за 2023 г. – увеличаване на бюджета и по-кратък период на активиране на всеки един от четирите ваучера, намален до два месеца с възможност за удължаването му до четири месеца. Това би спомогнало за оптимизиране на изпълнението на бюджета, като позволи по-бързо освобождаване на неизползваните средства към МСП.

Общо 10 350 малки и средни предприятия са кандидатствали за финансиране от Фонда за малки и средни предприятия, като са подали 10 532 заявки. От тях за ваучер 1 са 795 броя, а за ваучер 2 са 10 419 броя.

Запитвания за възстановяване на разходи, свързани с интелектуалната собственост, са 23 927 (диагностика на интелектуалната собственост - IP Scan, търговски марки и дизайни). Одобрение са получили 8 390 малки и средни предприятия.

Общият брой кандидатствали МСП е 351, които са входирали 355 заявки. Одобрените по Ваучер 1 (IP-Scan) са 31, а по ваучер 2 (търговска марка и дизайн) са 348. По вид предприятие: 281 са микро, а 55 - малки. Според фокуса на компанията: стартъпите са 154, представителства на интернационални компании – 105.

19.04.2023

КАК ДА ОТКАЖА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

Законът в нашата страна сочи, че без значение дали са срочни или безсрочни, всички видове трудови договори могат да бъдат прекратявани по взаимно съгласие. В практиката дори работодателите (а често и служителите) предпочитат да прекратяват трудовите договори със своите служители по взаимно съгласие.

За работодателите това е най-изгодният вариант за прекратяване на трудови правоотношения, защото по този начин те дължат на работника или служителя по-малко обезщетения. Също така да не забравяме, че процедурата за прекратяване по взаимно съгласие е най-бързата и лесна от административна гледна точка.

От друга страна, когато договорът на някого е прекратен на това основание, то в изключително редки случаи може успешно да спечели евентуално съдебно дело срещу своя работодател, когато реши да оспорва прекратяването на правоотношенията.

В много от случаите работодателите предлагат на своите подчинени готова бланка за разписване, която е оформена като споразумение за прекратяване на взаимоотношенията им по взаимно съгласие, а работещите не знаят какво следва да направят, за да откажат. Какви са вариантите за това и какви права имат хората?

Преди всичко трябва да знаете, че следва да прочетете всички подробности в документацията – причина за уволнението, законовото основание, срокове на предизвестието, обезщетенията, които ви начисляват и др. Имайте предвид също, че не сте задължен да подпишете документите веднага.

Помолете служителя да ви остави време, за да се запознаете с документите. Ако не се чувствате сигурен, че разбирате написаното в документите, задължително се консултирайте с човек, който е запознат с материята, за да ви обясни подробно какво следва за всеки отделен случай.

Предложението и съгласието за прекратяване на договора трябва да са в писмена форма и съгласието да е получено от направилата предложението страна в 7-дневния срок от получаването на молбата. Това означава, че имате право в рамките на 7-дневен срок да обмислите своето решение. Ако процедурата за това не бъде спазена, прекратяването на трудовия договор ще бъде извън законовите норми.

Понеже става въпрос за прекратяване по взаимно съгласие, то следва, че е достатъчно да не разпишете предложението, което ще бъде напълно достатъчно да направите своя отказ. В закона няма допълнителни изисквания за предоставяне на мотивирани отговори защо не сте приели това предложение. Ако някой се опитва да ви притиска и затруднява с подобни изисквания, то следва да знаете, че това действие от негова страна е абсолютно незаконно.

Същото важи и за работодателите, когато инициативата за прекратяване на договора по взаимно съгласие е от страна на работника или служителя – няма изискване работодателят веднага да се произнесе по направеното предложение, както и няма основание да му бъдат търсени мотиви при евентуален отказ да приеме.

В случаите на липса на какъвто и да било отговор на някоя от страните, това е равнозначно на мълчалив отказ. Ако пък едната от страните се съгласи с прекратяването, но иска прекратяването на договора да бъде от друга дата, отново не се счита за постигнато взаимно съгласие.

 

Справка:

чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда

18.04.2023

ФИРМИТЕ ВЕЧЕ НЕ ТЪРСЯТ ИТ СПЕЦИАЛИСТИ

Фирмите все по-малко търсят ИТ специалисти. Обявите за работа в този сектор продължават да намаляват шести пореден месец, показват данни на JobTiger. За март има с 460 предложения по-малко, 8% спад, за такива позиции. За година спадът на обявите за ИТ специалисти е 43% или 3450 предложения по-малко спрямо март 2022 г.

В края на миналия месец фирмите са публикували около 52 000 предложения за работа във водещите сайтове. Техният брой е нараснал с 11% спрямо предходния месец февруари. На годишна база предложенията са с 1200 по-малко (-1%).

Почти във всички сектори има ръст на обявите. Единствено изключение прави секторът „ИТ“, отчитат от компанията.

Почти без промяна са обявите в сектор „Счетоводство, одит, финанси“. Въпреки че се отчита спад от 0,5%, обявите в него са едва 15 по-малко от предходния месец.

С най-голям ръст продължават да бъдат обявите в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“. Те са с 2670 повече от м. февруари, което е ръст от 36%, а общият им брой през март е 10 000.

След него по ръст се нареждат секторите „Търговия и продажби“ (1770 предложения повече, 17% ръст), „Производство“ (590 предложения повече, 8% ръст), „Административни и обслужващи дейности“ (480 предложения повече, 10% ръст), „Логистика и транспорт“ (400 предложения повече, 9% ръст), „Строителство“ (190 предложения повече, 7% ръст), „Маркетинг и реклама“ (100 предложения повече, 7% ръст) и „Здравеопазване и фармация“ (60 предложения повече, 3% ръст).

Дялово разпределение

Като дял, на първо място по брой на обяви за работа е секторът „Търговия и продажби“ с 22%, следван от „Хотелиерство и ресторантьорство“ (18%) и „Производство“ (15%).

Следват секторите „Административни и обслужващи дейности“ (11%), „Логистика и транспорт“ (9%), „ИТ” (8%)  „Строителство“ (5%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4,4%),  „Здравеопазване и фармация“ (3,8%), „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Работа от вкъщи

Според анализа предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа продължават да намаляват. През март има спад от 5%, като техният брой е 4380 (близо 250 по-малко от предходния месец). Основна причина за спада през месеца при тези обяви е намаляващият брой предложения в сектор „ИТ“.

Разпределението на тези предложения по сектори е: 58% в сектор „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (16%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (14%) и „Търговия и продажби“ (6%).

Като дял, за пръв път от края на пандемията, предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са по-малко от 10% от всички обяви (9,7%).

Предлагане по градове

Общият брой на обявите във водещите областни градове се е увеличил с 8%. Във всеки един от тях се наблюдава ръст, както следва: София (5%), Пловдив (6%), Варна (19%), Бургас (25%), Русе (12%) и Стара Загора (8%).

Като дял обявите за гр. София са 41%, а в останалите градове са:  Пловдив (10%), Варна (10%), Бургас (4%), Русе (3%) и Стара Загора (2%).

Обяви, подходящи за бежанци

Броят на обявите за работа, подходящи за бежанци, през февруари е нараснал с 26%. Общият брой на този тип обяви е около 3000, което е 6% дял от всички обяви.

13.04.2023

ПО-ГОЛЯМА ПРОЗРАЧНОСТ И ПО-МАЛКО БЮРОКРАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВАТА С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В ЕС

Европейската комисия прие предложение за директива, благодарение на която дружествата могат по-лесно да разширят използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право на ЕС. Целта на предложението е да се улеснят трансграничните дейности на дружествата и да се подобрят прозрачността и доверието на предприятията чрез предоставянето на равнището на ЕС на публичен достъп до повече информация относно дружествата. Това ще доведе също така до намаляване на бюрокрацията за предприятията, извършващи трансгранична дейност, като годишно ще бъдат спестени около 437 милиона евро административна тежест, благодарение на сертификат на дружество от ЕС или на прилагането на принципа на еднократност. Предложението ще допринесе за по-нататъшната цифровизация на единния пазар и ще помогне на дружествата, по-специално на малките и средните предприятия, да извършват стопанска дейност в ЕС.

Намаляване на бюрокрацията и на административната тежест

За да се намалят бюрокрацията и административната тежест за трансграничните предприятия, предложените правила включват:

прилагане на принципа на еднократност, така че дружествата да не трябва да подават повторно информация при учредяване на клон или на дружество в друга държава членка. Съответната информация може да се обменя чрез Системата за взаимно свързване на бизнес регистрите (BRIS); сертификат на дружество от ЕС, съдържащ основен набор от информация за дружествата, който ще бъде достъпен безплатно на всички езици на ЕС; многоезичен стандартен образец за цифрово пълномощно на ЕС, с който дадено лице ще бъде упълномощено да представлява дружеството в друга държава членка; премахване на формалности като необходимостта от апостил или заверени преводи на документи на дружеството.

Подобряване на прозрачността и на доверието в трансграничните стопански дейности

С предложението се актуализират съществуващите правила на ЕС за дружествата (Директива (ЕС) 2017/1132), за да бъдат адаптирани допълнително към развитието на цифровите технологии и новите предизвикателства, както и за да се стимулират растежът и конкурентоспособността на единния пазар.

За да се гарантират по-голяма прозрачност и доверие в дружествата, предложените правила са насочени към:

гарантиране, че чрез BRIS важна информация за дружествата (напр. за партньорства и групи дружества) е публично достъпна, най-вече на равнището на ЕС; улесняване на търсенето на информация за дружествата в ЕС, като се даде възможност за търсене чрез BRIS и същевременно чрез две други системи на ЕС, свързващи националните регистри на действителните собственици и регистрите по несъстоятелност; гарантиране, че данните за дружествата в бизнес регистрите са точни, надеждни и актуални, например чрез осигуряването на проверка на информацията за дружествата, преди тя да бъде вписана в бизнес регистрите във всички държави членки.

Следващи стъпки

Сега предложението ще бъде обсъдено от Европейския парламент и от Съвета. След като директивата бъде приета, се предлага държавите членки да разполагат с две години за транспонирането ѝ в националните законодателства.

Контекст

Дружествата са в основата на единния пазар. Благодарение на стопанските си дейности и инвестициите си, включително в трансграничен контекст, те играят водеща роля в приноса към икономическия просперитет и конкурентоспособността на ЕС и за осъществяването на двойния преход на Съюза към устойчива и цифрова икономика. За тази цел дружествата се нуждаят от предвидима правна рамка, която да благоприятства растежа и да е адаптирана да се справи с новите икономически и социални предизвикателства в един все по-цифровизиран свят. Предложените мерки ще се прилагат за около 16 милиона дружества с ограничена отговорност и за 2 милиона партньорства в ЕС.

В предложението е предвидена втората стъпка от цифровизацията на дружественото право на ЕС. С Директива (ЕС) 2019/1151 за цифровизацията от 2019 г. се гарантира, че процедурите в областта на дружественото право могат да се извършват онлайн, и по-специално че дружествата могат да бъдат учредявани онлайн. Предложението допълва тази директива и има за цел да увеличи наличността на информация относно дружествата, по-специално на равнището на ЕС, и да премахне административните пречки, когато дружествата и органите използват тази информация в трансгранични ситуации. Като цяло с предложението се насърчават решения, които са цифрови по подразбиране, при достъпа или използването на информация за дружествата в рамките на взаимодействията между дружествата и бизнес регистрите или органите. Предложението ще разчита и на използването на удостоверителни услуги и ще гарантира, че решенията, като сертификатът на дружество от ЕС, са съвместими с предстоящия европейски портфейл за цифрова самоличност.

То ще допринесе за постигането на целите за цифровизация, определени в съобщенията Цифров компас до 2030 г.: Европейският път за цифровото десетилетие и Цифровизация на правосъдието в ЕС - Инструментариум от възможности, и ще улесни трансграничното разрастване на МСП в съответствие със съобщенията Актуализиране на новата промишлена стратегия за 2020 г. и Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа.

Както е обявено в работната програма на Комисията за 2023 г., предложението е едно от основните действия в рамките на политическия приоритет Европа, подготвена за цифровата ера.

За повече информация

Въпроси и отговори: Предложение на Комисията за директива за разширяване на използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право на ЕС

Уебстраница - Дружествено право и корпоративно управление

Предложение за директива за допълнително разширяване и актуализиране на използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право

Приложение - Предложение за директива за допълнително разширяване и актуализиране на използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право