02.02.2021

Регионални профили 2020 – анализ на Института за пазарна икономика

За девета поредна година Институтът за пазарна икономика представя „Регионални профили: показатели за развитие“. Тази година изданието разкрива социално-икономическото състояние на областите в България в навечерието на пандемията. Изследването се основава на 64 индикатора, които оценяват икономическата и социалната среда в 28-те области в страната.

В допълнение ИПИ публикува и специален анализ „Covid-19 и регионалните пазари на труда през 2020 година“, който разглежда в дълбочина удара на кризата върху регионите в страната. Презентацията от представянето на изследването е достъпна тук.

Всички данни са представени в изданието, както и на специализираната страница на ИПИ – www.regionalprofiles.bg.

Пандемията беляза икономическото развитие на регионите в България през 2020 г. Страната навлезе в годината на COVID-19 с много добри икономически показатели. Стабилен растеж в рамките на 3-4% в периода 2015-2019 г. доведе до рекордна заетост в почти всички области и устойчив ръст на заплатите. Брутната добавена стойност в най-големите области в страната – София (столица), Пловдив и Варна, отчете ръст от близо 10% (данни за 2018 г.). В навечерието на пандемията, процесите на трансформация на родната икономика бяха водени от промяната в индустрията – ориентирана към по-високата добавена стойност, и от ръста в дигиталната сфера в големите икономически центрове.

Брутната добавена стойност на човек от населението варира от близо 29 хил. лв. в София (столица) до под 7 хил. лв. в Силистра, Сливен и Видин. Разликата между столицата и областите в дъното е четири пъти, а вътре в страната (без столицата) може да достигне до над два пъти. Профилът на областните икономики е различен. София (столица) е доминирана от услугите, които носят 89% от добавената стойност. Туристическият профил на Варна и Бургас също води до сериозен превес на услугите – по 71% в добавената стойност на водещите морски области. Най-силно индустриалните области в страната – като дял на индустрията в добавената стойност, са Стара Загора, Враца, София и Габрово. Последните се обуславят от големите енергийни компании в Стара Загора и Враца, индустрията в широката периферия на столицата и традиционния промишлен профил на Габрово.

Инвестиционната активност остава концентрирана във водещите икономически центрове – над 70% от преките чуждестранни инвестиции с натрупване и над 60% от разходите за придобиване на дълготрайни материални активи в нефинансовите предприятия са в София (столица), Пловдив, Варна и Бургас. Макар и по-малки по мащаб, областите София, Габрово и Стара Загора стоят добре по отношение на преките чуждестранни инвестиции. Въпреки големите различия през последните години се наблюдава силна динамика в т. нар. вторични центрове. Индустриални инвестиции в области като Шумен и Търговище на североизток или Кърджали и Хасково на юг, както и навлизането на дигитални компании в области като Русе и Велико Търново повишиха инвестиционната активност извън големите центрове.

Коефициентът на безработица (15+ години) в България е под 5% през 2019 г. Безработицата по области обаче варира от 2-3% в София (столица), Пловдив и Варна до около 20% във Видин и Монтана. Във всички области в страната безработицата нарасна през 2020 г., в резултат на пандемията и наложените ограничения. Възстановяването на стопанската активност и на изгубените работни места е едно от големите предизвикателства пред регионите през настоящата година. Областите, които имат повече квалифицирани кадри ще бъдат в по-добра позиция да се върнат към траекторията на растеж отпреди пандемията и да се ориентират към по-високата добавена стойност.

Изследването на влиянието на пандемията върху пазара на труда (виж тук) показва, че динамиката на безработицата през 2020 г. следва отблизо въвеждането и отхлабването на ограничителни мерки в България, като и пролетният, и есенният „локдаун“ са последвани от рязко увеличаване на новите регистрации в бюрата по труда.

Първият пик засяга най-тежко общините, за които е ключов зимният и спа туризъм, като чувствителна динамика има и в по-силните местни икономики. Единствено в Кърджали ръстът на безработните във втория „локдаун“ е по-висок, отколкото в първия.

Коефициентът на безработица към декември 2020 г. в повечето общини се различава от отчетения през декември 2019 г. с до 2 процентни пункта.

В сферата на образованието продължават да се наблюдават интересни тенденции. Въпреки ефектът на пандемията и временното преминаване на учениците в дистанционна форма на обучение, общите тенденции и регионални различия се запазват. Областите София (столица) и Смолян продължават да имат най-добри показатели на държавните зрелостни изпити по български език и литература – средно 4,63 и 4,53 през 2020 г. След тях се нареждат Варна, Пловдив, Габрово и Велико Търново. На дъното, с оценки под границата от 4,00 са Шумен, Кърджали, Силистра и Търговище. В 12 области делът на оценките под „среден“ 3 е над 10% от всички явили се ученици.

Пандемията изведе на преден план сферата на здравеопазването. Показатели като брой на болничните легла и достъп до лекари се превърнаха в най-важните за качеството на живот по места. Регионалните различия са видими през достъпа на населението до лекари-специалисти. Докато в някои области – Плевен, София (столица), Пловдив и Варна, се падат по под 400 души на един лекар-специалист, то в други – Кърджали, Ямбол и Добрич, са около 700 души на един лекар-специалист (данни за 2018 г.). Броят на болничните легла също варира от над 9 легла на хиляда души в Плевен до около 3 легла на хиляда души в Добрич, Шумен и Велико Търново.

Пандемията през 2020 г. засегна както икономическите, така и социалните показатели на областите в страната. Спадът в икономическата активност ще се види в макро данните на областно ниво – за произведена продукция, добавена стойност, инвестиции и заетост. В социалната среда неизбежно ще се отчете промяна в здравеопазването, което е на първа линия срещу коронавируса, както и в демографията – най-вече заради по-високата смъртност, но и поради връщането на българи от чужбина и ръста на регистрациите по настоящ адрес в малките населени места. В сферите на образованието и културата също могат да се очакват промени, поради напълно различната среда за работа през 2020 г. Следващото издание на „Регионални профили: показатели за развитие“ ще бъде изправено пред предизвикателство да отчете всички нюанси в социално-икономическото развитие на областите по време на пандемия.

---------------------------------------------

Всички анализи, данни и други материали, свързани с изследването, могат да бъдат намерени на специализирания сайт: www.regionalprofiles.bg

 

ОБЛАСТ МОНТАНА

> Население (2019) 127 001

> Територия (кв. км) 3635,6

> Брой на населените места 131

> Дял на населението в градовете (%) 64,3

Монтана е сред областите с най-ниски доходи и стандарт на живот, което предопределя и високия дял на бедност в областта. Неблагоприятните тенденции на местния пазар на труда поставят Монтана на последно място в тази категория. Покачването на икономическата активност през 2019 г. води до повишаване на коефициента на безработицата. Инвестиционната активност в областта е сравнително слаба. Монтана се представя добре при усвояването на европейски средства. Това е областта с най-малък дял на автомагистралите и първокласните пътища в страната. Усредненото ниво на местните данъци в общините в област Монтана я поставя на първо място с най-ниско данъчно облагане през 2020 г. Администрацията в областта получава сравнително добри оценки. Продължаващото застаряване на населението в страната е особено видимо в област Монтана. Коефициентът на естествен прираст в областта продължава да намалява и е вторият най-нисък в страната. Представянето на област Монтана по образователните показатели е сравнително слабо. Достъпът до лекари в областта е сравнително висок. Легловата база в местните многопрофилни болници също остава по-голяма от средните стойности за страната. Поддържането на реда и сигурността е оценено като слабо. Представянето на областта по показателите за околната средна е много добро. Висок остава делът на предадените отпадъци за третиране и рециклиране. Монтана е областта с най-слабо изразен културен живот и през 2019 г.

Доходи и стандарт на живот

Монтана е сред областите с най-ниски доходи и стандарт на живот. Въпреки ниската база брутният вътрешен продукт на човек от населението в областта нараства два пъти по-бавно от средния за страната и през 2018 г. достига 9,0 хил. лв. при 15,6 хил. лв./човек в страната. Заплатите и доходите също нарастват сравнително бавно. Средната годишна брутна заплата в областта е 10,1 хил. лв. (при 13,8 хил. лв. в страната), а през 2019 г. доходите на лице от домакинството са 4644 лв. (при 6013 лв. в страната). Ниският размер на заплатите и доходите предопределя и високия дял на бедност в област Монтана. През 2019 г. делът на населението, живеещо под националната линия на бедност, е 47,4% – двойно по-висок от средния за страната (22,6%). Делът на населението, живеещо с материални лишения, пък достига 22,7% при 19,9% в страната.

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Пазар на труда

Неблагоприятните тенденции на местния пазар на труда поставят Монтана на последно място в тази категория през 2019 г. Икономическата активност се повишава значително спрямо предходната година, но остава по-ниска от средната за страната – 68,6% при 74,3% в страната. Заради проблемите на пазара на труда обаче покачването на икономическата активност води само до повишаване на коефициента на безработицата. През 2019 г. заетостта намалява с 4 пр.п. до 48,2% и остава най-ниска в страната при средни стойности от 70,1%. Същевременно безработицата се повишава с 5 пр.п. до 20,4% (при 4,2% в страната) и изпреварва тази в област Видин, отново поставяйки Монтана на дъното на класацията. Огромно предизвикателство пред пазара на труда остава сравнително ниското образование на работната сила. Делът на висшистите е почти тройно по-нисък от средния в страната – 10% при 28% в страната, а делът на работната сила с основно и по-ниско образование достига 30% при 18% в страната. И двата показателя се развиват неблагоприятно през последните няколко години.

Инвестиции и икономика

Инвестиционната активност в областта е сравнително слаба. И през 2018 г. Монтана остава сред областите с най-нисък брой на предприятията – 36 на 1000 души от населението при 59 на 1000 души в страната, както и сред областите с най-малък обем на инвестициите. Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи дори намаляват до 1157 лв./човек при 2750 лв./човек в страната. Намаление се наблюдава и при преките чуждестранни инвестиции и размерът им остава десетократно по-нисък от средния – 274 евро/човек при 3560 евро/човек в страната. Въпреки че се наблюдава повишение през последните години, произведената продукция в областта остава ниска – 13,0 хил. лв./човек при 25,9 хил. лв./човек в страната през 2018 г.От друга страна, Монтана се представя добре при усвояването на европейски средства. Към 15 юни 2020 г. стойността на изплатените суми на бенефициенти по оперативните програми достига 2202 лв./човек (при 1976 лв./човек в страната). В рамките на областта най-високи са стойностите в общините Монтана и Георги Дамяново.

Инфраструктура

Гъстотата на пътната и железопътната мрежа в областта е около средната за страната. Същевременно Монтана е с най-малък дял на автомагистралите и първокласните пътища – 9,8% при 18,6% в страната през 2019 г. Едва 28,9% от пътната настилка е в добро състояние при 41,4% в страната. Достъпът на населението до интернет се повишава и достига 78% от домакинствата при 75% в страната.

Местни данъци

Усредненото ниво на местните данъци в монтанските общини поставя областта на първо място с най-ниско данъчно облагане през 2020 г. При всички пет разглеждани местни данъка ставките в област Монтана са по-ниски от средните за страната. Най-голяма е разликата при облагането на търговията на дребно. В общините от областта то е средно 5,10 лв./кв.м при 12,93 лв./кв.м в страната. С над 33% пък е по-нисък данъкът върху таксиметровия превоз в областта, а с по около 20% – върху превозните средства и върху недвижимите нежилищни имоти на юридическите лица.

Администрация

Администрацията в област Монтана получава сравнително добри оценки. Заедно с нарастването в страната покритието на кадастъра се повишава и през 2019 г. кадастралната карта вече обхваща почти цялата територия на областта. През 2020 г. се повишават и самооценките на местните администрации за развитието на електронното правителство и за предоставянето на административни услуги на „едно гише“. Прозрачността на администрацията е оценена по-ниско спрямо предходната година, но остава по-висока от сред-ната за страната и през 2020 г. В рамките на областта най-добре по този показател се представят общините Бойчиновци, Берковица и Чипровци.

Демография

Продължаващото застаряване на населението в страната е особено видимо в област Монтана. Коефициентът на естествен прираст продължава да намалява и е вторият най-нисък в страната след този в област Видин, като през 2019 г. достига –14,5‰ при –6,7‰ в страната. Изселването също допринася за бързото намаляване на населението в областта. През 2019 г. коефициентът на механичен прираст се понижава до –6,1‰.Тези процеси влияят силно негативно на възрастовата зависимост в областта. Отношението на населението на над 65 години към това на 0–14 години достига 195% (при 150% в страната), а към това на 15–64 години – 44% (при 34% в страната). Сравнително малка част от населението на областта живее в градовете – 64% при 74% в страната. Гъстотата на населението в урбанизираните територии също е сред най-ниските в страната – 894 души/кв.км при 1510 души/кв.км в страната.

СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ

Образование

Представянето на област Монтана по образователните показатели е сравнително слабо. През 2019 г. коефициентът на записване в V–VIII клас намалява и достига 81,1% (при 86,6% в страната). Дяловете на второгодниците и на напусналите основното и средното образование пък се повишават и остават по-високи от средните за страната. Средният успех на учениците на националното външно оценява по математика след VII клас продължава да е сред най-ниските в страната и през 2020 г. – 27,8 т. при 36,3 т. в страната, но бележи леко подобрение в сравнение с предходните две години. Същевременно успехът на държавните зрелостни изпити по български език и литература е близък до средния за страната. Средната оценка на учениците от област Монтана е 4,15 (при 4,20 в страната), а делът на слабите оценки е 6,5% (при 8,2% в страната). Относителният брой на преподавателите в основното и средното образование в областта се повишава със средния темп на растеж в страната и остава близък до средните стойности. В област Монтана няма университети или филиали на такива.

Здравеопазване

В област Монтана достъпът до лекари е сравнително висок. Един местен общопрактикуващ лекар се грижи за 1443 души от населението (при 1688 души на лекар в страната). Относителният брой на лекарите специалисти пък е близък до средния за страната. Легловата база в местните многопрофилни болници също остава по-голяма от средните стойности. През 2019 г. болниците в областта разполагат с 688 легла на 100 хил.

Ред и сигурност

Поддържането на реда и сигурността в област Монтана е оценено като слабо. Въпреки че натовареността на местните наказателни съдии е сравнително слаба (един съдия разглежда средно по 7,7 дела месечно при 9,1 дела месечно на съдия в страната), правораздаването е относително бавно. През 2019 г. делата, приключили в 3-месечен срок, намаляват до 80% (при 90% в страната), а висящите дела се повишават до 15% (при 10% в страната). Монтана е сред областите с най-висок брой на престъпленията. През 2019 г. регистрираните престъпления срещу личността и собствеността в областта надхвърлят 13 на 1000 души от населението (при 11 на 1000 души в страната). Въпреки това разкриваемостта им се повишава и отново изпреварва средната за страната.

Околна среда

Представянето на област Монтана по показателите за околната средна е много добро и през 2018 г. Обемът на емисиите на въглероден диоксид е десетки пъти по-нисък от средния за страната – 7,3 т/кв.км при 274,8 т/кв.км в страната. Образуваните отпадъци също остават сравнително малко – 268 кг/човек годишно при 409 кг/човек в страната. Висок се задържа пък делът на предадените отпадъци за третиране и рециклиране – 95% при 71% в страната. Изключително нисък остава делът на населението, свързано с пречиствателни станции за отпадъчни води (35,5% при 63,9% за страната), както и делът на населението, живеещо в селища с обществена канализация (59,9% при 76,2% в страната).

Култура

Монтана е областта с най-слабо изразен културен живот и през 2019 г. Посещенията на местните театри и кина се повишават, но остават в пъти по-ниски от средните за страната. В театрите са отчетени 88 посещения на 1000 души от населението (при 362 на 1000 души в страната), а в музеите – 155 на 1000 души от населението (при 770 на 1000 души в страната). През 2019 г. за първи път в областта има кино, а посещенията са 97 на 1000 души – все още много далеч от средните стойности за останалите области (659 на 1000 души). От 2015 г. насам в областта няма библиотека, която да е достатъчно голяма, за да влиза в официалната статистика на НСИ.

02.02.2021

Публикувани са насоки за кандидатстване за безвъзмездна помощ на туроператори и туристически агенти

Министерство на туризма (МТ) публикува „Насоки за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от Covid-19“.

Мярката представлява държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства, с общ прогнозен бюджет от 51 милиона лева, които ще бъдат предоставяни на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност съгласно чл. 26а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

Размерът на еднократно предоставяните безвъзмездни средства е 4% от оборота им без ДДС през 2019 г., оповестен във финансовия отчет съгласно Закона за счетоводството, като предоставената помощ е за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенти за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г.

Помощта трябва да се използва приоритетно за възстановяване на суми на пътници, чиито пакети са анулирани поради Covid-19 за същия период.

Допустими кандидати са предприятия, опериращи като туроператори или туристически агенти, регистрирани в съответствие с Раздел I, Глава седма от Закона за туризма и вписани в Националния туристически регистър, които към момента на подаване на заявлението за помощта имат сключена валидна застраховка „Отговорност на туроператора” в съответствие с чл. 97 от Закона за туризма. 

Тази мярка е част от цялостен пакет от мерки и има за цел да противодейства на недостига на ликвидност, пред който са изправени предприятията поради Covid-19. Администратор на мярката е Министерство на туризма.

Подаването на заявленията за държавна помощ се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), чрез модула „Е-кандидатстване“, на следния интернет адрес: https://enims.egov.bg.

Ръководството за работа със системата СУНИ е достъпно на следния адрес: https://enims.egov.bg/.

Ще се прилага схема за предоставяне на финансова помощ с един краен срок за кандидатстване.

С оглед своевременно изплащане на помощта за приоритетно компенсиране на разходи, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, както и за покриване на извършените през периода разходи за основната дейност, се препоръчва заявленията да бъдат подавани в рамките на 14 дни от датата на отваряне на процедурата. 

В рамките на тази схема кандидатите могат да подадат само едно заявление за подкрепа. В случай че един кандидат е подал повече от едно заявление за подкрепа, се разглежда само първото постъпило заявление.

Пълният пакет с документи можете да намерите на следния линк

МT открива и информационна телефонна линия, на която туроператорите и туристическите агенти могат да задават своите въпроси относно следните схеми за финансиране, прилагани от ведомството:

 1. Процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19“ на стойност 10 млн. лв., финансирана по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 г. 
 2. Схема за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от Covid-19 на стойност 51 млн. лв., финансирана от държавния бюджет на Република България.

На телефонен номер +359 882 29 11 13, от понеделник до петък, в рамките на работното време (от 9:00 до 17:30 часа), информация може да бъде получена от експерт от МТ. Същият ще регистрира обаждането и ще окаже съдействие по определен въпрос или проблем във връзка с тематиката на схемите за финансиране, посочени по-горе. При невъзможност за реагиране на момента, експертът ще има ангажимент да предаде в спешен порядък съобщението на съответния експерт, релевантен на темата.

Причина да бъде открита телефонната линия са зачестилите запитвания относно посочените схеми за кандидатстване – документи, процедури за кандидатстване и отчитане, финансиране и др.

01.02.2021

ПРЕЗ 2020 Г. С НАД 230 000 ЛЕВА СА ПОДПОМОГНАТИ 163 ЛИЦА СЪС ЗРИТЕЛНИ ПРОБЛЕМИ

През 2020 г. са подпомогнати 163 лица със зрителни проблеми, като отпуснатите финансови средства за целта са в размер на 237 973 лева. През тази година Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика ще продължи да предоставя помощ за закупуване на помощни средства, компенсиращи зрителния дефицит, като четящо устройство със софтуер, преносим компютър, екранен четец, диктофон/плейър за незрящи и електронен видео увеличител.

Една от следващите задачи на ФСЗ е осигуряването на финансиране за съвременен българоговорящ синтезатор за хората без зрение. Той е от изключителната важност за информационните и комуникационните технологии - мощен инструмент, който дава възможност на различни хора да участват в информационното общество.

01.02.2021

ВАЖНО ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Агенцията по заетостта обръща внимание на всички работодатели и техните работници/служители, кандидатстващи за различните финансови стимули за запазване на заетостта в отговор на пандемията от COVID-19, че с цел своевременното обработване на документите им и изплащане на средства, от съществено значение е подадената от тях информация да бъде пълна и коректна.

Най-често допусканите грешки при кандидатстване, водещи до забавяне при обработката на документацията, както и водещите причини за неодобрение, са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта:

- По проект „Запази ме” (ПМС № 325/2020, изм. и доп. с РМС № 418/2020)

- По проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” (РМС № 429/2020, изм. и доп. с РМС № 982/2020)

 - По мярката „60/40” (ПМС № 151/2020, изм. с ПМС № 416/2020)

Агенцията по заетостта продължава да работи с пълна ангажираност за удовлетворяване потребностите на своите клиенти и апелира към кандидатите за финансова помощ от държавата за своевременно съдействие в периода на търсене и получаване на подкрепа.

01.02.2021

Държавата ще плаща обучението на студенти, които работят в български фирми

Държавата ще покрива разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с българска компания за осигуряване на стаж срещу ангажимент студентът да работи при работодателя след успешното си завършване, а възнаграждението, което ще получават младите специалисти, ще е над средното за съответното предприятие.

Предложението беше одобрено с последните изменения на Закона за висшето образование. С официалното обнародване през изминалата седмица на Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател беше даден старт на мярката. Една от основните цели на наредбата е да отговори на нуждата от засилване на връзката между висшето образование и потребностите на икономиката и обществото чрез стимулиране на обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри.

Обнародваният документ урежда условията и реда, по който ще се заявяват, сключват и прекратяват договорите със студентите и висшите учебни заведения, за пълното или частичното възстановяване на средствата от бюджета за финансиране на обучението, както и за възнаграждението и минималния срок, през който студентът следва да работи при работодателя след завършването си.

От Министерство на образованието и науката очакват организациите на работодателите на национално равнище да координират процеса по набиране заявки от предприятия, които биха желали да бъдат включени в списък на предприятията, които имат право да сключват договори със студентите. Предвижда се до 31 май 2021 г. министърът на образованието и науката да утвърди Списък със специалностите, за обучението на които се осигуряват средства от държавния бюджет за напълно или частично заплащане на разходите за обучение по висши училища и брой студенти.

Два месеца по-късно (31 юли 2021 г.) Министерски съвет ще приеме Списъка с работодателите, които могат да сключват договори със студентите по реда на наредбата. В него ще се посочват още специалностите и броят на студентите, за които всеки работодател е заявил готовност за сключване на договор.

29.01.2021

Внимавайте за фалшиви обяви за работа

Измамници събират лични данни чрез фалшиви обяви за работа. От името на утвърдени работодатели те предлагали атрактивни условия, а от уж одобрените кандидати се изисквали снимка на лична карта и дори селфи с документа в ръка, разказва Нова телевизия.

За измамата сигнализираха десетки кандидати, попаднали на атрактивни оферти в платформи с обяви за работа. Жертвите са привличани с оферти с добри възнаграждения като нерегламентирано се използват имената на утвърдени компании. За да се сдобият с желаната работа обаче, кандидатите са препращани към външни сайтове, които изискват лична и банкова информация.

„Офис асистент в логистична фирма. Заплата: 1500-2000 лв. Без опит”. Атрактивната оферта привлича Мариела Нейчева в сайт с обяви за работа, след като пандемията я оставя вкъщи. Изискванията към кандидатите са сравнително ниски - завършено средно образование, комуникативност и дългосрочни намерения. А английският език е предимство, става ясно от обявата в интернет. Мариела решава да кандидатства.

Беше посочена и заплатата. Казаха от 1500 до 2000 лв. нето. Това като че ли най ме грабна и кандидатствах. Няколко дни по-късно получих имейл, че съм одобрена и следва интервю, което е в 3 стъпки”, разказва  Мариела Нейчева, потърпевш потребител.

По имейл получава инструкции от бъдещия работодател. За да получат желаната работа от сайта с обяви, „одобрените” кандидати били препращани към външен сайт, в който да се регистрират.

Там от фирмата искали мотивационно писмо, имена и дори копие на личната карта. Целта била да се оформят документите по договора. А кандидатите имали само 30 минути, в които линкът бил активен, става ясно от кореспонденцията на Мариела с работодателя.

„На следващия ден ми пратиха въпросния линк към сайта. Влязох в сайта – там трябваше да се регистрирам. Написах си трите имена, от къде съм, телефонен номер и съответно снимка. Трябваше да направя идентификация, че съм аз: лицето Мариела – със снимка на лична карта”, разказва потърпевшата.

Бъдещият работодател дори имал специални изисквания за формата и размера на изпратените снимки. Кореспонденцията се водела от различни имейл адреси като някои съдържат името на компанията, а други - не.

28.01.2021

БЛИЗО 15 000 БЕЗРАБОТНИ ЩЕ ЗАПОЧНАТ РАБОТА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА ПРЕЗ 2021 Г.

Близо 15 000 безработни ще започнат работа, предвидени в Националния план за действие по заетостта през 2021 г., а 11 599 души ще бъдат включени в обучения по програми и мерки, за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Документът беше одобрен на днешното заседание на правителството.

Планираният брой на субсидираните работни места ще се увеличи с 12.2 % в сравнение е 2020 г. Освен това са предвидени средства за обучение по ключови компетентности на 1 000 заети лица в средни, малки и микро предприятия.

Финансирането на заложените дейности ще бъде в рамките на държавния бюджет в размер на 83 млн. лв.

В резултат от реализирането на заложените действия, програми, проекти и мерки през 2021 г., се очаква коефициентът на безработица да бъде 5,2 %.

Трудовите възнаграждения на включените в субсидирана заетост ще бъдат съобразени с минималната работна заплата в страната, която от началото на 2021 г. е 650 лева при пълен работен ден.

Също така се увеличава субсидирането на средствата от 500 лв. на 550 лв. ежемесечно по мерки от Закона за насърчаване на заетостта, като при наемане на безработни с висше образование сумата ще бъде 630 лв., както и дължимите осигуровки. Останалата част ще се осигурява от работодателя.

Възнагражденията на младежите включени в програма „Старт на кариерата“ се увеличават от 700 лв. на 800 лв., на медиаторите към общините - от 730 лв. на 830 лв., на психолозите - от 750 лв. на 950 лв., на мениджърите на случай - от 750 лв. на 900 лв., на ромските медиатори със средно образование - от 650 лв. на 750 лв., а на тези с висше образование - от 700 лв. на 800 лв. по програма „Активиране на неактивни лица“. Увеличават се средствата за наставник - от 180 лв. на 200 лв.

Размерите на средствата за обучение на безработни лица за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация и за обучение за придобиване на квалификация по част от професия също се увеличават.

По регионалните програми за заетост на 28-те области се предвижда през 2021 г. работа да започнат 2 500 безработни. По проект „Красива България” ще се осигури заетост на 230 души, а по двугодишният план за обучение, провеждано от държавното предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ пък ще бъдат обучени пък 2 800 човека от различни групи в неравностойно положение на пазара на труда.

Други 6 859 безработни ще се включат в обучения за придобиване на ключови компетентности и професионална квалификация по търсени на пазара на труда професии по проекти, реализирани от социалните партньори. 

Повишават се и средствата за транспортни разходи до 20 % от трудовото възнаграждение за субсидирана заетост (до 130 лв.).

27.01.2021

КОИ СА ПОЧИВНИТЕ ДНИ ПРЕЗ 2021 Г.?

През 2021 г. ще почиваме общо 116 дни, като от тях 104 се падат през уикендите, а 12 са официалните празници.

Най-малко ще работим през май - едва 17 дни, а по 22 са работните дни през март, юни, август и ноември.

Ето и списък на официалните празници и неработните дни в България през 2021 г.

 1. 1 януари (петък)
 2. Денят на Освобождението на 3 март (сряда)
 3. Великден между 30 април и 3 май (петък до понеделник)
 4. Ден на труда на 1 май (събота, но почиваме на 4 май)
 5. Гергьовден на 6 май (четвъртък)
 6. Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост на 24 май (понеделник)
 7. Денят на Съединението на 6 септември (понеделник)
 8. Денят на Независимостта на 22 септември (сряда)
 9. Коледa между 24 и 28 декември (петък до вторник)

На работниците и служителите, които изповядват вероизповедание, различно от източноправославното, работодателят е длъжен да разрешава по техен избор ползване на част от годишния платен отпуск или неплатен отпуск за дните на съответните религиозни празници, но не повече от броя на дните за източноправославните религиозни празници. Дните за религиозните празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, се определят от Министерския съвет по предложение на официалното ръководство на съответното вероизповедание.

27.01.2021

НАП преведе първите пари на затворени фирми

2 223 фирми получиха плащания по програмата за подкрепа с оборотен капитал в размер на 22,2 млн. лв. по-малко от 168 часа след крайния срок за подаване на проектни предложения.

Тези дружества са преминали автоматизирана софтуерна проверка, която сочи пълно съответствие на посочените в заявленията данни с наличните в НАП.

До края на седмицата предстои да бъдат одобрени за подкрепа и дружествата, подали заявления през изминалата седмица, за които след автоматизирана проверка има пълно съответствие на данните, допълват от НАП.

Списък на одобрените до момента кандидати се съдържа в заповед на изпълнителния директор на НАП – https://nap.bg/page?id=799, достъпна на сайта на приходната агенция.  Дружествата, за които предстои да бъдат одобрени за подкрепа, ще бъдат включени в нова заповед до края на седмицата.

На останалите предприятия, кандидатствали за финансова помощ, които не са включени в заповедите, се извършват допълнителни проверки от инспекторите по приходите в НАП, като при необходимост от тях ще бъдат поискани допълнителни уточнения чрез системата ИСУН по електронната им поща.

Над 8100 търговци кандидатстваха за подкрепа с оборотен капитал чрез Националната агенция за приходите до 16.30 ч. на 20 януари, когато изтече крайният срок за кандидатстване. Общият размер на поисканата подкрепа е  115 млн. лв., припомнят от НАП. 

27.01.2021

Как да си платим здравните вноски, ако не работим

От 1 януари 2021 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 26 лева.

Промяната е свързана с увеличението на минималния осигурителен доход от началото на тази година, който вече е 650 лв. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така, здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху не по-малко от 325 лв. и не повече от 3000 лв. месечно.

Консултантски център – Берковица  напомня, че срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Здравната вноска за месец януари 2021 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2021 г. Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7. 

Тя се подава електронно с персонален идентификационен код /ПИК/ на НАП или КЕП чрез портала за електронни услуги или пък в офиса на приходната агенция по постоянен адрес, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски. Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лева.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца,  предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса.
Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП на www.nap.bg.

Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и на телефон: 0700 18 700 (на цена, съгласно тарифата на съответния оператор). Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

27.01.2021

За предприемачите

Фондът на фондовете подписа договор с екипa, който ще управлява Фонд мецанин/ растеж - „Силвърлайн Партнърс”

Фондът на фондовете (ФнФ) подписа договор с избрания финансов посредник за изпълнение на Фонд мецанин/растеж. Това е последният инструмент от портфолиото на ФнФ за дялови и квази-дялови инвестиции, като такъв за първи път се прави в България с публичен ресурс. Средствата за него са осигурени по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Ресурсът ще се управлява от „Силвърлайн Партнърс" ООД. Това е името, под което ще оперира избраното за изпълнител в процедурата за избор на финансов посредник обединение „Бългериан Мецанин Партнърс" ДЗЗД. Партньори в него са: Евгени Ангелов, Диана Аладжова, Иван Христанов, Лоид Шулц и „Ривър Стикс Кепитал" ЕАД.

Ключовите лица на избрания фонд мениджър са натрупали значителен опит в управлението на фондове за алтернативни инвестиции, подкрепящи компании в България, Централна, Източна Европа и други. Наред с реализацията на дялови инструменти, екипът има експертиза и в предоставянето на мецанин финансиране, което ще представлява съществена част от портфолиото на новоучредения фонд.

Мецанинът е форма на хибридна инвестиция, попадаща между капиталово и дългово финансиране. В общия случай, то дава възможност на предприятията да привлекат рисково финансиране, без това задължително да води до прехвърляне на съществен дял в тяхната собственост на новия инвеститор.

„Силвърлайн Партнърс" ще управлява 83.7 млн. лв., от които 75.3 млн. лв. са публични средства, предоставени от основния инвеститор Фонд на фондовете. Допълнително ще бъде привлечен частен капитал на ниво фонд, както и при осъществяването на всяка сделка.

Фондът ще подкрепи най-малко 10 на брой малки и средни предприятия с инвестиции в размер между 4.9 млн. лв. до 13.7 млн. лв., като поне половината от ресурса ще бъде инвестиран под формата на мецанин финансиране.

Целта на инструмента е да подкрепи развитието на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия (МСП) в зрял етап на развитие. Чрез него ще се осигури достъп до алтернативно финансиране за тези от тях, които са с потенциал за растеж и търсят възможности за разширяване на дейността си, чрез навлизане на нови пазари или разработване на нови продукти и услуги.

С Фонд мецанин/растеж работещите фондове за алтернативни инвестиции, финансирани от ФнФ стават пет. До този момент такъв инструмент не е бил наличен на пазара и чрез неговото реализиране ще се осигури нужния ресурс за покриване на целия жизнен цикъл от развитието на една компания - от идеята за нея, през началния етап до зрялата й фаза.

След подписването на договора се очаква посредникът да реализира първите си инвестиции през лятото на тази година.

По повод подписването Владимир Данаилов, изпълнителен директор и член на УС на Фонд на фондовете, изрази радостта си от професионално свършената работа и сподели следното: „Щастлив съм, че българският бизнес вече ще може да се възползва от финансов инструмент за растеж, от какъвто пазарът ни се нуждае. Чрез него и останалите финансови инструменти, стимулираме нов начин, по който българската икономика бива конкурентна - най-вече чрез глобално ориентирани компании."

„В България има доказани предприемачи с интегритет и фирми с регионален и глобален потенциал. Имаме желание да работим с тях и да допринесем за техния успех", заяви от своя страна Евгени Ангелов, управляващ партньор на „Силвърлайн Партнърс".

25.01.2021

Винаги ли сме на линия при работата от вкъщи

Още от преди 10 години два пъти е нараснал процентът на хората, които работят от вкъщи и работят през платформи, а COVID-19 просто допълнително е катализирал разговорите за работа от дистанция и за работното време.

Това обясни пред БНТ Тодор Капитанов, национален секретар, отдел "Защита на синдикалните права и трудовите конфликти" в КНСБ.

Той каза, че по статистика над 50% от работещите българи използват онлайн форми за комуникация в работата си.

Експертът по защита на работодателските интереси в Българската стопанска камара Жасмина Саръиванова отбеляза, че през последната година много неща са се променили - както за работодателите, така и за работещите.

Наложи се всички да прекроим навиците си на работа за няколко дни, за да се настроим към новите условия.Възникналите нови моменти са и чисто технологически, така и психологически. Смяната на един режим с друг няма как да не повлияе на трудови процес, смята Саръиванова.

Материята за дистанционната работа у нас е уредена в Закона за труда. Чисто законово разбирането за работна седмица и работно време не са се променили през последната година.

"Въпросът е доколко се спазва това нещо", отбеляза Капитанов.

Изследванията показват, че в последно време над 30% от хората посочват, че работата от вкъщи предизвиква появата на синдрома на това да си "винаги на линия".
След приключване на работното време много хора продължават да работят, продължават да получават нареждания.

В момента се подготвя европейска директива, която да защити здравето на работещите.

Според Саръиванова работодателите не злоупотребяват нарочно с времето на служителите си, а в случая става въпрос за един нов режим.

25.01.2021

ФИНАНСОВИЯТ ИНСТРУМЕНТ КАТО ПЕЧЕЛИВША СТРАТЕГИЯ

В тежката 2020 г. структурните и инвестиционни фондове на Европейския Съюз са един от малкото източници на свежи пари за бизнеса в България. Отпусканите от тях грантове обаче далеч не са единствената възможност за финансиране с европейски пари.

През последните години оперативните и останалите програми на ЕС насочват все по-голяма част от своя ресурс към финансови инструменти - специализирани схеми за облекчено дългово или дялово и квази-дялово финансиране със средства от Европа и от националния бюджет, които привличат допълнителни средства от частния и публичния сектор. В нашата страна парите за финансови инструменти за сегашния програмен период на ЕС с общ размер от 1,2 млрд. лв. се управляват от държавното дружество „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“, което изпълнява функциите на т.нар. Фонд на фондовете (ФнФ).

Финансовите инструменти целят по-ефективно използване на публичния ресурс в сравнение с безвъзмездната финансова помощ. Те осигуряват финансова подкрепа на крайни получатели с икономически жизнеспособни проекти, но с малки шансове за достъп до обичайно банково кредитиране или инвестиции от свободния пазар, защото нямат бизнес история или са оценени като рискови.

Българският бизнес предпочита да се бори за грант, вместо да кандидатства за финансиране чрез финансов инструмент. В дългосрочен план това обаче не винаги е печеливша стратегия. Защото в много случаи съдбата на проекта далеч не зависи само от парите. Фонд мениджърите на Фонд на фондовете, които предлагат дялови и квази-дялови инвестиции, осигуряват много повече от финансови средства. Те носят на крайния получател много по-голяма добавена стойност, като оказват менторска подкрепа и споделят ноу-хау на всеки етап от реализацията на бизнес идеята.

Кредитите чрез финансови инструменти имат едновременно две предимства – не само са по-достъпни и по-изгодни от останалите заеми на пазара, но в определени сфери водят със себе си безплатна техническа помощ. Най-важното обаче е, че за разлика от грантовете учат компаниите кредитополучатели на здравословна финансова дисциплина – стриктна отчетност и контрол върху паричните потоци. Без съмнение, това е от ключово значение за устойчивостта и бъдещия успех на всяко предприятие, независимо от неговата големина и сфера на дейност.  

Предимства на финансовите инструменти

 • Преодоляване на несъвършенства на пазара: Предоставя се финансиране на целеви групи с малък шанс за достъп до финансов ресурс от частния сектор, чиято икономическа дейност е важна за постигане на целите на съответната европейска програма, която отпуска средствата. Финансовите инструменти предлагат облекчени условия в сравнение с условията по други подобни финансови продукти на свободния пазар.
 • Ефект на лоста: В допълнение към публичните средства финансовите инструменти мобилизират частно финансиране, което увеличава общия размер на подкрепата за крайните получатели.
 • Рециклиране на средствата: Върнатите средства от финансираните проекти, както и потенциалните други приходи от тях, се използват отново за подкрепа на други допустими крайни получатели и проекти.
 • Финансова дисциплина: Средствата, предоставени чрез финансови инструменти, подлежат на връщане от крайните получатели. Това води до по-ефективно използване на публичния ресурс в сравнение с безвъзмездната финансова помощ и намалява вероятността предприятията да развият зависимост към подкрепата чрез публични средства.
 • Трансфер на знания и опит: Крайните получатели могат да се възползват от експертизата на финансовите посредници и други партньори от частния сектор за структуриране на икономически жизнеспособни проекти.

ВИЖТЕ ВСИЧКИ ПРОГРАМИ В ТАБЛИЧЕН ВИД

Къде да потърсите информация?

Управление „Проектна информация и финансиране“ на Фонда на фондовете е единна точка за достъп до информация - партньор на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси за България. То предлага консултации на публични и частни компании и организации за:

 • кредити, дялови и квази-дялови инвестиции, подкрепени със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • други финансови инструменти на Европейския съюз (ЕС);
 • програми с публични средства на национално равнище и на равнище ЕС, приложими в България;
 • други европейски възможности за проектна подкрепа.

Експертите от Фонда на фондовете отговарят на запитвания относно проектни идеи, предложения и инвестиционни намерения на различен етап на развитие или готовност, дават съвети за възможности за финансиране, включително и комбинирано, за публичния и частния сектор.

За проекти в сферата на градското развитие и иновациите се осигурява и допълнителна помощ от външни експерти.

За контакт: bap@fmfib.bg

Още информация на: www.fmfib.bg

ВИЖТЕ ВСИЧКИ ПРОГРАМИ В ТАБЛИЧЕН ВИД

25.01.2021

ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ПО МЕРКИТЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА 60/40 И 80/20 ЗА 2021 Г.

Агенция по заетостта стартира за 2021 г. приема на документи от работодатели, желаещи да получат финансова подкрепа по мерките за запазване на заетостта, придобили публичност като „60/40” и „80/20”.

С Постановление на Министерски съвет № 416 от 30 декември 2020 г. се удължава периодът за предоставяне на финансова подкрепа по мярката 60/40, по реда на ПМС № 151/2020 г. И за новия период, януари – март 2021 г., регламентираната подкрепа е в размер на 60% от осигурителния доход на работниците и служителите, но изчислен на база месец октомври 2020 г.

За работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации” е полезно да знаят, че подкрепата може да бъде 80/20, ако освен за средствата, предоставяни по ПМС № 151/2020 г. (или мярката 60/40), кандидатстват и за компенсации по реда на проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” (Решение на Министерски Съвет № 429/2020 г.). С Решение на Министерски съвет № 982 от 31.12.2020 г. се удължава периодът за изплащане на компенсации и по този проект. Така предприятията, директно засегнати от извънредното положение, ще могат да запазят заетостта на своите работници и служители, като се възползват от новия период за изплащане на компенсации, който вече е 01.07.2020 г. – 31.03.2021 г.

И по двете мерки работодателите, които са одобрени за участие през предходния период, ще могат да удължат срока за получаване на съответната финансова подкрепа, кандидатствайки с облекчен пакет документи.

Работодателите, които отговарят на критериите за допустимост, но все още не са се възползвали от възможностите, които предлагат двете мерки, ще могат да подадат документи съгласно новите условия по всяка една от тях.

По реда на Решение на Министерски Съвет № 429/26.06.2020 г., изм. с Постановление на Министерски Съвет № 982/2020 г. могат да се подават документи за целия период 01.07.2020 г. – 31.03.2020 г.

По мярката 60/40, регламентирана в Постановление на Министерски Съвет № 151/2020 г., изм. с ПМС № 416/2020 г., периодът, за който може да се кандидатства, е 1 януари – 31 март 2021 г.

Документи за участие по двете мерки могат да бъдат намерени на сайта на Агенцията по заетостта в рубриката „Финансови стимули за запазване на заетостта тук.

25.01.2021

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…

Българска фирма държи над половината от световния пазар на изкуствени стени за катерене. При това, за разлика от други български експортни продукти, тези стени поддържат цени значително над средните в света.

Българска фирма е световен лидер в производството на нано комуникационни спътници. Това са малки по размер спътници – обикновено 100х100х100 мм, леки, високотехнологични и с патентовани системи за трансфер на данни. Произвеждат се на модулен принцип и затова са евтини. Това, че са малки и леки, ги прави евтини за изстрелване. Крайният резултат е, че сателитните комуникации могат да поевтинеят до 100 пъти! Фирмата развива и иновативен модел за продажби – онлайн. Спътници се продават, както се продават тениски и фотоапарати!

България е водещ износител в света на временно консервирани череши. Това са череши, които веднага след откъсването им се поставят в бидони с подсладен спирт. Запечатаните бидони заминават основно за Италия, където се разфасоват за нуждите на сладкарската индустрия, за кетъринг и ресторанти, и за продажба на дребно в магазините. Голяма е вероятността черешите, които сте си купили, за да украсите торта или сладкиш, да са брани в България, независимо от надписа на етикета.

Подобен е случаят с угоения патешки дроб – България дели 2-3 място като износител в света заедно с Унгария. Познайте: и двете държави доставят почти цялата си продукция на Франция, която преработва дроба, разфасова го и го продава. Да, Франция е най-големият консуматор на патешки и гъши дроб в света, но и най-големият износител... на дроб от животни, отгледани в България и Унгария.

Уникална ниша е заела малка фирма, произвеждаща радиолюбителска техника. Макар радиолюбителите да са изчезващ вид, все още ги има. По цял свят. Та, фирмата изнася за всички държави, вкл. Китай, Индия и Гвинея.

Българска фирма е единствен производител в света на разновидност на алуминиев оксихлорид чрез уникална технология, базираща се на разтваряне на метален алуминий в солна киселина в условия на вътрешна електролиза. Резултатът е реагент за отстраняване от индустриални и битови води на колоидно дисперсни частици, бактерии, планктон, хумусни съединения, нефтопродукти и други органични и неорганични вещества. В пречистената по този начин вода няма следи от алуминий или каквито и да е компоненти на реагента.

Наш старт-ъп разработи и патентова технология за дистанционно следене здравето на пчелите в кошера по … жуженето на рояка! Всяко отклонение в здравето на пчелите или оптималните процеси се регистрира, анализира от изкуствен интелект и препредава онлайн на стопанина. Стопанинът получава не само информация за всеки проблем, но и предложения за решения. Фирмата получи финансиране по Хоризонт 2020 – европейската програма за научни изследвания иновации, за да комерсиализира изобретението си.

Далеч по-тривиална е продукцията на някои предприятия от автомобилната промишленост. Например, почти невероятно е еърбеците на колата Ви да се задействат от небългарски датчици. Или спирачните маркучи да са произведени другаде. Голям е делът на европейските коли с български климатици, седалки, окабеляване, стъкла, сензори, софтуер и т.н. Ако в един автомобил има 10-12 хиляди компонента средно, в България се произвеждат близо половината. Новият тренд са електромобилите и българските фирми се стремят да не изостават; по-скоро изостава изграждането на зарядна инфраструктура, поради тромава администрация и регулации.

Някои помнят един „лош“ чешки творец, който направи препратка между България и тоалетно клекало. Е, човекът се оказа пророк – България вече е третият най-голям производител на капаци за тоалетни чинии в света, а на чешкия пазар е номер едно!

Старт-ъп разработи уникален инструмент за предоставяне на информация и оценка на стойността на недвижим имот. Засега е приложим само за няколко от големите български градове, но интересът отвън е голям и това може да е следващият пазарен хит. След въвеждане на данни за имота – адрес, конструкция, състояние, софтуерът Ви казва колко струва при продажба или отдаване под наем, каква транспортна комуникативност има по видове обществен транспорт, близост до супермаркет, детска градина, училища с техния рейтинг, медицинска помощ, банки, парк, ресторанти, колко трудно се паркира, чистота на въздуха, демографски данни по възраст и образование, криминална обстановка по видове престъпления, електорални нагласи и др.

Бабини зъби (на лат. Tribulus terrestris) е тревисто едногодишно растение. Подобрява здравето, сърцето и кръвната захар, има общо укрепващо и имуноподсилващо действие. Има го на много места в Северното полукълбо, но особено ценени са растения от песъчливи и каменисти почви в южна България. Разликата е толкова голяма, че в някои държави като Чехия и Словакия, екстрактите от България са надписани „Бабин зъб“ на кирилица и са доста по-скъпи от произхождащите от други региони.

Не на последно място, 70% от дозаторите за маркови спиртни напитки в Европа се произвеждат в България.

22.01.2021

Обявяват днес фирмите, одобрени за помощ от НАП

Над 8100 търговци са поискали подкрепа с оборотен капитал чрез Националната агенция за приходите до 16.30 ч. вчера, когато изтече крайният срок за кандидатстване. Общият размер на поисканата подкрепа е  115 млн. лв.

По тази схема търговците, засегнати от противоепидемичните мерки, наложени с 4 заповеди на министъра на здравеопазването получават 20 % или  10 % от оборота си за съответните периоди на 2019 г. или 2020 г., припомнят от НАП.

Отпускането на безвъзмездната финансова помощ става в срок до 7 дни от одобрението на проектното предложение. Изплащането на сумите ще започне през идната седмица, като от приходната агенция очакват да платят по сметките на дружествата над 30 млн. лв. до 28 януари.

Одобрените кандидати ще бъдат оповестени в сайта на НАП до края на деня днес, 22 януари, а точният размер на безвъзмездната помощ ще бъде зареден автоматично в системата ИСУН, където данните могат да бъдат видени от всеки кандидат.

„Бизнесът, засегнат от противоепидемичните мерки, има нужда от тази подкрепа и то бързо. Очаквам през следващата седмица да разплатим над 30 млн. лв., което поне малко да улесни засегнатите от противоепидемичните мерки.  Екипът на НАП положи извънредни усилия това да се случи,  за което искрено им благодаря“, каза изпълнителният директор на приходната агенция Галя Димитрова.

22.01.2021

Бюрата по труда ще работят извънредно заради компенсациите

До края на месеца бюрата по труда ще работят допълнително, за да бъдат изплатени всички компенсации за декември на работниците от затворените бизнеси. Това съобщава министърът на труда и социалната политика Деница Сачева в профила си във Фейсбук.

Служителите на Агенцията по заетостта ще се включат освен в обработката на получените при тях документи, но и на служебно пренасочените от бюра по труда с по-голяма натовареност.

Забавянето в изплащането е както заради големия брой заявки, така и заради множество пропуски или грешки в подадените от работодатели и работници документи, включително в данните за банковите им сметки.

"Апелираме към тях да проверяват старателно за пълнотата и коректността на документите, които внасят в Агенцията по заетостта, за да бъдат обработвани и изплащани по-бързо дължимите суми", пише министър Сачева.

До момента са получени заявки за компенсиране с по 24 лв. на ден на 40 920 служители, като на част от тях вече са платени 3 084 000 лв.

От февруари започва приемът на документи за компенсации на пуснатите в неплатен отпуск през януари. Те вече ще бъдат в размер на 75 на сто от осигурителния доход на съответния човек, припомня г-жа Сачева.

Документите се разглеждат от комисия в срок до 10 работни дни след подаването им, а резултатите се обявяват до 2 работни дни след взимане на решението. Това означава, че първите плащания по новия дизайн на мярката ще стартират в средата на февруари, посочва министърът на труда и социалната политика.

Министърът отчете, че по мярката 60/40 до момента са изплатени близо 750 милиона лева.

Предвидени са още 600 милиона за продължаването й до септември.

21.01.2021

До 1 февруари може да се променя вида на самоосигуряването

До 1 февруари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от Национална агенция за приходите.  Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии на държавното обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”.

Самоосигуряващите се лица,  които изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд „Общо заболяване и майчинство”,  могат да се ползват от всички осигурени социални рискове (без трудова злополука и професионална болест и безработица) на ДОО. Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент само във фонд „Пенсии“  на ДОО (за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт). В този случай обаче, напомнят от НАП, самоосигуряващите се нямат право на парични обезщетения от ДОО в определени ситуации (например т. нар. „майчински” при бременност и раждане).

Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителният директор на НАП. Срокът за подаване на документа е до 31 януари на съответната година. Тази година 31 януари е в неделя затова крайният срок за деклариране и плащане се удължава до 1 февруари.

В 7-дневен срок от започване или възобновяване на трудовата дейност самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация по утвърден образец в компетентната териториална дирекция на НАП или чрез е-услугите на приходната агенция с Персонален идентификационен код /ПИК/ или електронен подпис /КЕП/.

При  прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година не може да се променя вече избрания и декларирания вид осигуряване.

Повече информация и консултации за попълването на данъчни и осигурителни декларации можете да получите на телефон 0700 18 700 /на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор/.

21.01.2021

Най-важното, което трябва да знаете за самоосигуряването

Обикновено, като чуем, че някой се самоосигурява, разбираме, че той сам си плаща осигуровките. За разлика от служителите по трудов договор, за които работодателят има грижата да плаща на държавата всички данъци и осигуровки.

Тези асоциации и разбирания по темата "самоосигуряване" са верни, но според законодателя терминът самоосигуряващи се лица се отнася по-конкретно до следните категории:

- лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;

- лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;

- регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители.

За целите на здравното осигуряване за самоосигуряващи се лица се считат и безработните лица, които (а) не са регистрирани в бюро по труда или (б) вече са получили обезщетението за безработица, на което са имали право, и вече не получават пари от бюрото по труда. Тези лица трябва сами да внасят месечните си здравни вноски, поради което се приемат за самоосигуряващи се.

Свободните професии

А ако сте се чудили кои точно професии се считат за свободни, отговорът се намира в т. 29 от §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Според дефиницията, дадена там, "лица, упражняващи свободна професия", са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;

б) не са регистрирани като еднолични търговци;

в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Самоосигуряващите се лица нямат право на обезщетение за безработица, трудова злополука и професионална болест.

Основни задължения и особености

- Регистрация като самоосигуряващо се лице в НАП

В седемдневен срок от започването на дейност, която квалифицира лицето като самоосигуряващо се, то трябва да подаде в НАП декларация за регистрация. С нея се информира приходната агенция за рисковете, за които ще се осигурява. При всички случаи лицето се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт (т.е. за пенсия) и може да избере дали ще се осигурява и за общо заболяване и майчинство. На практика това означава, че самоосигуряващите се лица не внасят социалноосигурителни вноски и съответно нямат право на обезщетение за безработица, трудова злополука и професионална болест. Изборът на осигурителните рискове може да се променя до 31 януари на следващата календарна година.

Безработните лица също трябва да декларират, че са останали безработни и ще плащат сами здравните си вноски. Това отново става с декларация по утвърдена бланка, която се подава в НАП до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който за лицето е възникнало основание да плаща самостоятелно здравните си вноски.

- Деклариране пред платеца на дохода

Всяко самоосигуряващо се лице трябва да декларира пред лицата, от които получава доходи, че е самоосигуряващо се лице, за да не му удържат осигуровки и данък. В противен случай, ако няма такава декларация, лицето, което плаща някакво възнаграждение на самоосигуряващия се, трябва да удържи от това възнаграждение дължимите данък и осигуровки.

- Плащане на осигуровки, осигурителен доход

Както вече стана дума, всички дължими осигурителни вноски са за сметка на лицето и то трябва да си ги плаща самостоятелно. Минималният и максималният осигурителен доход, върху който се изчисляват осигурителните вноски, се определят в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

За 2021 г. минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 650 лв. Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители се запазва на 420 лв.

Максималният месечен размер на осигурителния доход е 3000 лв.

- Авансов данък, годишна данъчна декларация и годишен данък

Самоосигуряващите се лица трябва да внасят авансов данък, както и да попълват и подават годишна данъчна декларация. Начинът, по който се определя данъчната основа за изчисляване на данъка, е уреден в ЗДДФЛ и зависи от конкретната дейност, която се извършва и съответно от вида на дохода (дали е под формата на авторско възнаграждение, дали е от упражняване на занаят или свободна професия и други).

- Документиране

Някои от категориите самоосигуряващи се лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените от тях продажби на стоки и услуги в търговски обект чрез издаване на фискален или системен бон по реда, определен в Наредба №Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Дори и самоосигуряващите се лица, освободени от задължението да издават фискални или системни бонове (например тези, упражняващи свободни професии или занаяти), трябва да издават документ за придобитите от тях доходи (освен ако например платецът не им е издал т. нар. документ "сметка за изплатени суми"). Документът трябва да съдържа определени реквизити, предвидени в Закона за счетоводството, като неиздаването на документ с необходимото съдържание може да доведе до налагането на глоби за всеки отделен неиздаден документ.

Както се вижда, самоосигуряващите се лица имат много повече задължения, за чието изпълнение трябва да се грижат, в сравнение с лицата, работещи по трудово правоотношение, при които работодателят е длъжен да извършва всички дейности по деклариране, удържане и внасяне на осигурителните вноски и данъци.

Има обаче такива професии, при които няма възможност за избор дали да работиш по трудово правоотношение или да бъдеш самоосигуряващо се лице. Например, поради характера на професията си адвокатите, нотариусите, частните съдебни изпълнители и много други нямат право да работят по трудово правоотношение. Така на практика за тях изборът е предрешен, независимо дали им харесва или не.

Разбира се, от друга страна, самоосигуряващите се лица не зависят от това дали работодателят им е внесъл всички дължими осигурителни вноски и данъци или пък дали е декларирал правилно необходимата информация, за да получат впоследствие обезщетенията или други права, които им се полагат. Самоосигуряващите се лица сами управляват всички тези процеси и съответно, ако са добре запознати със законовите изисквания и срокове, могат да бъдат спокойни, че когато им се наложи, ще получат това, което им се полага.

20.01.2021

400 000 души са останали без работа от началото на пандемията

Над 400 000 души са изгубили работата си от началото на Covid пандемията у нас в началото на миналата година. Това показват най-новите данни на НСИ и Агенцията по заетостта.

Само за седмицата от 11 до 17 януари в Бюрата по труда са се регистрирали 7600 души, а устроените на работа чрез бюрата са почти два пъти по-малко – 3600 души.

За периода от 3 февруари 2020 г. до 17 януари 2021 г. новорегистрираните безработни в Бюрата по труда са малко над 404 хил. души. За същия период започналите работа чрез Бюрата по труда в цялата страна са 244 хил. души.

От всички регистрирани безработни най-много са в област София – над 46 хил. души. На второ място е област Пловдив с 34 хил. души, следвана от Благоевград, Бургас и Варна с безработни в диапазона между 26 хил. и 28 хил. души.

20.01.2021

Google финансира проекти за цифрово включване в България и Румъния

Google стартира днес първата по рода си инициатива в Централна и Източна Европа Google.org Impact Challenge. Стартира сесия за кандидатстване за финансиране по проекти, които да спомогнат за преодоляване на цифровото разделение и насърчаване на приобщаващ икономически растеж. Google ще разпредели 2 милиона евро безвъзмездни средства на избрани организации от България и десет други държави от региона в подкрепа на техни благотворителни проекти.

Технологиите бяха спасителната линия за европейския бизнес и общностите през цялата пандемия – от подпомагане на хората да намират точна здравна информация и да купуват хранителни стоки онлайн, до намиране на нови начини да учат и да поддържат връзка с любимите хора. Това подчерта необходимостта от създаване на достъпно цифрово бъдеще за всички, особено когато икономиките поемат по пътя към възстановяването.

Ето защо Google се ангажира да помогне за постигането на тази цел. Миналата година Google обеща да помогне на 10 милиона души и компании в цяла Европа, Близкия изток и Африка да се цифровизират, да растат и да изградят нова кариера. Конкретно в региона на ЦИЕ, вече помогнахме на 250 000 души да развият своите цифрови умения или да преминат към дигитална кариера само през 2020 г. В България над 20 000 компании и индивидуални участници преминаха курс за цифрови умения по програмата Grow with Google Дигитален гараж, за целия период на програмата.

Сега Google търси инициативи, които имат за цел да възстановят икономиката със социално включване в основата си. Всички организации с нестопанска цел, компании, както и академични институции от България могат да кандидатстват до 1 март 2021 г., на g.co/ceechallenge. Проектите трябва да бъдат благотворителни и могат да бъдат големи или малки и на всякакво ниво на подготовка – независимо дали става дума за нова идея или утвърдени проекти, готови да се мащабират. Кандидатите трябва да са със седалище в една от следните държави: България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия, Чехия.

„В днешно време икономическите ефекти и ускоряването на технологиите, дължащо се на пандемията Covid-19, поставят много от нас под натиск. Може да бъде трудно да се приспособим, ако ни липсват ресурси или умения, за да реагираме на промените. Затова е по-важно от всякога да преодолеем цифровото разделение и да подкрепим включването. Уверена съм, че Google.org Impact Challenge ще помогне на организациите в България да се справят с тези предизвикателства и с нетърпение очаквам да помогна при избора на най-ефективните предложения. Споделям целта на инициативата за изграждане на цифрово устойчиви и проспериращи общества“, каза Гергана Паси, Президент на Digital National Alliance, България.

Инициативата Impact Challenge е още едно доказателство за ангажимента на Google към България и ЦИЕ в подкрепа на благотворителността и проекти, чиято цел е да подобрят образованието и икономическите възможности чрез повишаване на цифровите умения. Само през изминалата година Google.org отпусна повече от 1,5 милиона евро индивидуално безвъзмездно финансиране на няколко благотворителни организации в региона в подкрепа на тази кауза. През 2018 Google.Org осигури безвъзмездно финансиране на проект, проведен съвместно с Министерство на Образованието и Науката в България, за повишаване на цифровите умения на учители в основния курс на обучение в българските училища.

Подкрепените проекти ще бъдат избрани от Google с помощта на панел от уважавани експерти от групата INCO, който включва хора на науката, лидери и активисти на гражданското общество от целия регион.

20.01.2021

Изплащат другата седмица парите на затворени бизнеси

Над 6000 търговци са поискали подкрепа чрез оборотен капитал до момента чрез Националната агенция за приходите.

По тази схема търговците, засегнати от противоепидемичните мерки, наложени с 4 заповеди на министъра на здравеопазването, могат да получат 20 %, респ. 10 % от оборота си за съответните периоди на 2019 г. или 2020 г.

Крайният срок за кандидатстване е до 16,30 ч. днес, 20 януари.

Отпускането на безвъзмездната финансова помощ става в срок до 7 дни от одобрението на проектното предложение. Изплащането на сумите ще започне през идната седмица, като от приходната агенция очакват да платят по сметките на дружествата над 30 млн. лв. до 28 януари.

Очакваното одобрение от Европейската комисия е получено късно снощи, което отваря възможността за подпомагане на бизнеса, допълват от НАП.

До момента автоматизирана софтуерна проверка са преминали над 80% от проектните предложения, като предварително одобрение за финансова помощ са получили над 3200 фирми за над 36 млн. лв.

За останалите лица, подали заявление за финансова подкрепа, вече се извършват допълнителни проверки от инспекторите по приходите в НАП на декларираните данни за установяване на тяхната допустимост и съответствие с условията за кандидатстване. Общият размер на поисканата подкрепа е 89 млн. лв.

Сред кандидатите има и такива, които не отговарят на изискванията, като най-честите нарушения са деклариране на оборот за период от 2 месеца, който е по-голям от посочения в справките декларации по ЗДДС, както и искане на финансиране на обекти и дружества, които не са пряко засегнати от заповедите на здравния министър.

Допълнителна информация за условията за кандидатстване и механизмите за отпускане на помощта може да се получи в специалната рубрика в сайта на НАП - https://nap.bg/page?id=799  или на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700.

19.01.2021

Новостите в данъците и осигуряването за 2021 г. (обновена)

През месец декември в няколко броя на Държавен вестник бяха обнародвани измененията за 2021 г. в счетоводството, данъците и осигуряването. По-долу от Консултантски център – Берковица обобщаваме по-важните промени структурирано.

Удължени срокове за подаване на декларации и внасяне на данъци

Удължават са сроковете за подаването на годишните данъчни декларации на предприятията. Те ще се подават от 1 март до 30 юни на следващата година. Това се отнася за декларациите по чл. 92 от ЗКПО и по чл. 50 ЗДДФЛ за ЕТ и регистрираните земеделски стопани. В същия срок ще се плащат и данъците по тях.

Удължават се сроковете за публикуване на годишните финансови отчети до 30 септември на следващата година, а за декларацията за неактивност – до 30 юни на следващата година. Удължените срокове важат и за годишното счетоводно приключване за 2020 г.

Физическите лицата, които подадат годишната си данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5% върху данъка за довнасяне, при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 март. Общият размер на ползваната отстъпката не може да превишава 500 лв.

Авансови вноски за корпоративен данък

Авансовите вноски се правят върху прогнозната данъчна печалба за съответната година както досега, но за определяне на това дали ще се внасят авансови вноски се взимат предвид нетните приходи от продажби за годината, преди предходната година.

Данъчно задължените лица са длъжни да подадат нова декларация по образец за деклариране на авансовите вноски в срок от 1 март до 15 април.

Променя се срокът за внасяне на последната авансовата вноска на 1 декември, вместо 15 декември. Въвежда се и нов краен срок до 15 ноември за подаване на декларацията по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансови вноски. Изменения се допустимото превишение на корпоративния данък над определените авансови вноски от 20% на 25%.

Софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО)

Ползването на СУПТО става изцяло на доброволен принцип. Лицата, които използват СУПТО от списъка на НАП ще се ползват от определени данъчни облекчения, както следва:

1) Те ще имат възможност за ускорено възстановяване на данъчен кредит в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията (в сила от 12.12.2020 г).

2) При първо нарушение за неиздаване на фискален бон няма да им се налага принудителна административна мярка “запечатване на търговски обект” (в сила от 12.12.2020 г.)

3) Ще могат да амортизират ускорено с годишната данъчна амортизационна норма до 100% следните данъчно амортизируеми активи от категория VI (включително и при определяне на данъчния финансов резултат за 2020 година):

 • СУПТО или право на ползване на СУПТО, включен в списъка на НАП;
 • компютри, периферни устройства за тях или мобилни телефони, на които е инсталиран СУПТО, включен в списъка на НАП.

За избралите СУПТО е важно да се отбележи следната нова санкция от ЗДДС:

Лице, което е избрало да използва в търговски обект СУПТО от списъка на НАП, но което въпреки това използва друг софтуер, невключен в списъка на НАП, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 1000 до 3000 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 5000 до 10 000 лв. При повторно нарушение размерът на глобата е от 2000 до 6000 лв., а на имуществената санкция - от 10 000 до 20 000 лв.

Относно данъците върху разходите

Освобождаване от облагане на социалните разходи за вноски и премии за допълнителното социално осигуряване и застраховки "Живот" ще е налице само ако към края на месеца, през който са начислени разходите, задълженията не са отразени в данъчно-осигурителната сметка или не са отразени като предявени за принудително изпълнение в Националната агенция за приходите.

Необлагаемият размер на ваучерите за храна е повишен от 60 лв. на 80 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на всяко наето лице.

Ново данъчно облекчение във връзка с ремонт и подобрения

Въвежда се ново данъчно облекчение на физическите лица, като се приспадат от общата годишна данъчна основа направените през годината плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на един недвижим жилищен имот в общ размер до 2 000 лв. когато едновременно са налице следните условия:

 1. недвижимият жилищен имот е на територията на Република България;
 2. данъчно задълженото лице е собственик или съсобственик на недвижимия жилищен имот;
 3. подобренията и/или ремонтът са извършени от местни лица на държава - членка на ЕС или страна по СЕИП;
 4. недвижимият жилищен имот не е включен в предприятието на лице, което извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон;
 5. данъчно задълженото лице притежава законов документ за платения труд;
 6. данъчно задълженото лице и лицето, извършило ремонта, не са свързани лица.

Важно: Облекчението се прилага за доходи, реализирани след 01.01.2021 г.

Увеличени данъчни облекчения за деца

Значително се увеличават за 2021 г. размерите за данъчните облекчения за деца, както следва:

- 4500 лв. за едно дете;

- 9000 лв. за две;

- 13500 лв. за три и повече деца;

- за дете с увреждания – 9000 лв.

Досега тези размери бяха:

- 200 лв. за едно дете;

- 400 лв. за две;

- 600 лв. за три и повече деца;

- за дете с увреждания – 2000 лв.

Важно: Новите размери на облекченията се прилагат само за доходи, реализирани през 2021 г.

Административно облекчение за физическите лица

Физическите лица, които не са ЕТ или самоосигуряващи се лица, няма да са задължени да издават документ за дохода си, ако са получили сумите по банков път, или доходите са обложени с окончателен данък, или доходите са освободени от облагане като получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя, или когато платецът издава "Сметка за изплатени суми".

Заплати
Увеличава се размерът на минималната работна заплата за страната (МРЗ) на 650 лв.

През 2021 г. за осигурителен стаж ще се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни.

 

Осигуровки
Увеличава се минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица на 650 лв. и съответно:

 • За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху 325 лв.
 • За дните на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху 650 лв.

Променят се минималните осигурителни доходи (МОД) и вноските за фонд "Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ).

Запазват се:

 • Размерите и разпределението на осигурителните и здравните вноски;
 • Максималният месечен размер на осигурителния доход от 3000 лв.;
 • Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители на 420 лв;
 • Нулевата вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".


Нова санкция в ДОПК, свързана с прилагане на СИДДО без основание

В сила от 01.01.2021 г., който не внесе или внесе в по-малък размер данък съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане или Закона за данъците върху доходите на физическите лица в установения срок за внасяне на данъка, без да са удостоверени основанията за прилагане на СИДДО, се наказва с глоба - за физическите лица, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер 5 на сто от размера на невнесения данък, но не повече от 15 000 лв. При повторно нарушение наказанието е глоба за физическите лица или имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер 10 на сто от размера на невнесения данък, но не повече от 30 000 лв.

Храни и ДДС

Намалената ставка на ДДС от 9% се прилага и за доставка на храна за вкъщи от 01.12.2020 г. до 31.12.2021 г.

 

Дистанционни продажби по ЗДДС

в сила от 01.07.2021 г.

Във връзка с Директива (ЕС) 2017/2455 и Директива (ЕС) 2019/1995В в ЗДДС се въвеждат нови правила и режими, отнасящи се за доставки с получатели данъчно незадължени лица в ЕС. Накратко следните:

1) Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки на територията на ЕС (чл. 14, ал. 1)

До 31.12.2020 г. това е режим дистанционни продажби.

2) Дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии (чл. 14, ал. 3)

Стоките се изпращат или транспортират от трети страни или територии от доставчика до получателя (данъчно незадължено лице) в държава членка.

3) Вътрешни дистанционни продажби (чл. 14а, ал. 5, т. 3)

При тях стоките се изпращат или транспортират на територията на една и съща държава членка от данъчно задължено лице, което не е установено на територията на Европейския съюз.

4) Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс (чл. 14а)

Електронен интерфейс е устройство или програма, която позволява комуникация между две независими системи или система и краен получател и може да включва уебсайт, портал, платформа, интерфейс за приложни програми и други подобни средства.

5) Въвеждат се и правила за внос на стоки по специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии и специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос. Отнасят се за пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, с изключение на акцизни стоки, за данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в държава членка, включително в страната.

Промени има и в Режим извън Съюза и Режим в Съюза, като обхватът им от 01.07.2021 г. се разширява до всички други услуги, предоставяни на данъчно незадължени лица, установени в ЕС. В режима в Съюза, освен доставките на услуги, се включват и вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и вътрешни дистанционни продажби на стоки.

С разширяването на обхвата на доставките лицата ще декларират и плащат ДДС само в една държава членка, независимо от това къде е дължим данъкът. С това отпада задължението за проследяване на оборота за дистанционни продажби и съответната регистрация в друга държава членка.

Данъчно задължени лица, които са регистрирани за прилагане на режим извън Съюза и режим в Съюза, могат да продължат регистрацията си за прилагане на режим в Съюза или режим извън Съюза, като подадат заявление по електронен път за актуализация на данните в подаденото първоначално заявление за регистрация, считано от 1 април 2021 г. до 30 юни 2021 г.

Въвежда се праг от 10 000 евро за определяне място на изпълнение при доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, които се предоставят на данъчно незадължени лица, ако доставчикът, включително който управлява електронен интерфейс, е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията само на една държава членка.

До достигането на този праг, доставките са с място на изпълнение в държавата членка на доставчика. След надхвърлянето на прага – доставките са с място на изпълнение в държавата на потребление. Условието общата стойност без ДДС на доставките да не надвишава през текущата календарна година и не е надвишавала през предходната календарна година 10 000 евро или равностойността им в националната валута на държавата членка, в която е установен доставчикът.


Brexit

След 31.12.2020 г., датата на изтичането на преходния период по чл.126 от Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, идентификационните номера по ДДС на търговците от Обединеното Кралство, започващи с префикс “GB”, няма да са валидни за целите на вътреобщностната търговия и няма да бъде възможно извършване на проверка за тяхната валидност чрез сайта на Европейската комисия за проверка на номер по ДДС тук.

Считано от 01.01.2021 г., на търговците от Северна Ирландия, които извършват сделки със стоки на територията на Европейския съюз съгласно Протокола за Ирландия/Северна Ирландия, ще им бъдат издадени идентификационни номера по ДДС, започващи с префикс “XI”. Валидността на тези номера ще може да бъде проверявана на сайта на Европейската комисия.

След изтичането на преходния период – 31.12.2020 г., разпоредбите на правото на Съюза в областта на ДДС вече няма да се прилагат по отношение на Обединеното кралство или на неговата територия, като от 01.01.2021 г. кралството е трета страна. При определени условия доставката на стока от и за Северна Ирландия ще се третира като ВОП, респективно ВОД. Предвидени са специални клаузи за третирането на лица от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, които са регистрирани по чл. 97б от ЗДДС във връзка с регистрация по чл. 96, ал. 9 или дерегистрация, възстановяването на ДДС, както и третирането на доставките, за които транспортът започва преди 01.01.2021 г. и завършва след тази дата.

19.01.2021

Как „най-популярната лекция в Йейл“ промени начина, по който човек харчи парите си

„Не можеш да си купиш щастие с пари.“ През по-голямата част от живота си вярвах, че тази идея не може да бъде оправдана. Всеки, който казва, че един милион долара няма да ги направи по-щастливи, най-вероятно се заблуждава, пише Дейв Скулс.

Парите ви дават по-голям контрол над живота ви, свободата да се пенсионирате рано, сигурността да издържите себе си и семейството си, комфорта да купувате неща и преживявания, които ви вълнуват, възможността да кажете „Да“, когато вашите приятели ви канят на вечеря... и списъкът може да продължи до безкрай.

Така че, когато Йейл пусна лекцията си за щастие безплатно онлайн, Скулс решава да опита.

„New York Times я нарече „най-популярната лекция в историята на университета“ и стотици хора, които съобщиха за промени в живота след нея, ме убедиха. Може би това ще промени начина, по който харча и мисля за парите“, разказва Скулс.

10-седмичният курс, озаглавен „Наука за благосъстоянието“, се води от Лори Сантос, професор по психология и когнитивни науки. Тя започва урока с въпроса защо това, което искаме в живота, всъщност не ни прави щастливи.

Виновникът е феномен, наречен „погрешни желания“, и се отнася до идеята, че хората понякога „неправилно предсказват“ колко ще се радват на нещо в бъдеще.

Парите са щастие. Нима?

Сантос споменава няколко „досадни черти на ума“, които ни карат да преследваме неща, които всъщност не ни правят щастливи. Много от материалистичните цели, към които се стремим, имат малко или никакво влияние върху цялостното ни удовлетворение от живота, твърди Сантос. Едно от основните погрешни схващания, към които се обръща, са парите.

За да докаже своята гледна точка, Сантос цитира известното изследване на Принстън от 2010 г. Изследователите анализираха отговорите на 450 000 американци, които бяха интервюирани за неща като доходите им и дали живеят най-добрия възможен живот за тях. Данните показват, че докато щастието наистина расте заедно с доходите, корелацията достига връх от около 75 000 долара годишно.

Проблемът с това изследване обаче е, че то е публикувано преди почти десетилетие. Оттогава идеята, че парите не купуват щастие, е опровергана от редица изследователи. Например, проучване от 2012 г., проведено от Skandia International Wealth sentiment Monitor, установи, че глобалният „доход от щастие“ е много по-висок – 160 000 долара.

И по-скорошно харвардско проучване от 2018 г. установи, че „голямото богатство наистина прогнозира по-голямо щастие“ – за милионерите. Изследователите открили, „последователни доказателства, че няколко по-високи нива на богатство не са свързани с по-високо благосъстояние, но са значително по-високи нива (на нетна стойност 8 милиона долара или повече) са свързани със скромно голямо благосъстояние.“ (Въпреки че повечето от нас не са милионери, все още има достатъчно данни, за да се предположи, че щастието е свързано до известна степен с парите.)

Когато Скулс пита Сантос какво мисли за изследванията, тя отговоря: „Те са важни, но не мисля, че те променят идеята на лекцията, която е, че високото богатство има незначителен ефект върху щастието. Ключът е, че това е много по-малко, отколкото прогнозираме, и е много по-малко ефективно от другите методи, които предлагаме.“

Практики като медитация, благодарност и създаване на време за социални връзки имат най-голямо въздействие върху нашето благополучие, казва тя, добавяйки, че те са много по-лесни за постигане, отколкото да се опитват да преодолеят отметката от 10 милиона долара.

Сантос продължава: „Парите не увеличават щастието по начина, по който мислим. Нашите умове ни лъжат за въздействието, което допълнителните пари ще имат върху нашето щастие.“

Бъдете по-внимателни за това как харчите парите си

По-късно в лекцията Сантос интервюира Елизабет Дън, изследовател на щастието и съавтор на книгата „Happy Money“. Те обсъждат защо харченето на пари за преживявания, а не за неща, ни прави щастливи.

Но нещата не създават ли емоции? И не ви ли трябват пари, за да купите тези неща?

„Шофирането по живописна магистрала ме прави щастлив, затова прекарах хиляди километри в колата. Пътуването ме прави щастлив, затова похарчих хиляди долари за билети – да не говорим за хотел, храна и екскурзии“, коментира Скулс.

Отговорът на Сантос на този въпрос е: „Зависи от обстоятелствата. Ако можете да бъдете внимателни за това как се чувства новата кола, когато я карате, като се има предвид музиката, колко добре се движи и т.н., новата кола може да се почувства като преживяване.“

Добре, има малко повече смисъл в това: по-скоро става въпрос за компромис. Парите могат да ни направят щастливи, ако се съсредоточим върху закупуването на неща, които генерират същото положително преживяване отново и отново.

Новите и често кратки преживявания, като скъпата дреха, която няма да носите всеки ден, са по-малко податливи на хедонистична адаптация. Целта е да се запази щастието от избледняване.

Нова цел: да промените начина си на живот и начина си на мислене

Сантос завършва лекцията по следния начин: „Така че наистина ли парите ни правят по-щастливи? Може би в някаква степен. Може би, ако сте в САЩ и печелите само 10 000 долара годишно, тогава да, повече пари ще ви направят по-щастливи.“ За останалите, обаче, повече пари няма да са от значение.

„Като цяло лекциите ѝ промениха начина, по който мисля за парите, особено как ги изразходвам и колко им давам приоритет. Аз също работя за промяна на моя начин на живот и мислене. Въпреки че няма панацея за щастие, това, което помага най-много, е, че предприемам действия там, където лично ми липсва“, споделя Скулс.

Сантос съветва да експериментираме с различни практики, за да видим какво работи по-добре. Няколко месеца след като завърши курса, Скулс казва какво досега е открил и че тези практики и промени в мисленето изненадващо променят живота:

 • Научете нови умения за по-положителен резултат от живота, а не само за пари или „напредък“ в кариерата.
 • Бъдете по-добри, като харчите пари за другите, а не за себе си.
 • Като отделяте повече време на приятели и семейство, вместо да работите (особено през уикендите).
 • Харчите по-малко пари за неща, които не са трайни, като екстравагантни приспособления или поредната ненужна джаджа.
 • Включване на здравословни навици, като упражнения, водене на дневник и медитация.

„Напълно ли съм убеден, че парите няма да ме направят щастлив? Напълно. Това ще изисква много усилия от моя страна, но аз работя върху него – и това е доста значителен скок, ако се сравня със старото ми „аз“, казва Скулс.

19.01.2021

Проучване: Дистанционната работа в Европа през 2030

Институтът dGen дава детайлна представа за това как би изглеждал пазарът на труда на континента след девет години

Връщайки времето със 100 години назад, можем да видим кои са най-значимите глобални промени на пазара на труда. Икономиката на XVIII и XIX век еволюира от предимно селскостопанска към производствена през XX век, след края на Първата световна война. Третият етап от развитието наричаме “Технологична епоха” или периода от средата на XX век, в който човечеството навлезе към икономика, основаваща се на информационните технологии.

Днес малко над 4% от световната икономика се създава от селското стопанство, близо 23% от производството, а над 70% от сектора на услугите. Въпреки че някои от позициите в бизнеса с услуги не могат да се изпълняват напълно дистанционно (като тези в хотелиерството и ресторантьорството), по-голямата част от заетостта в сферата има тази възможност. Мнозинството от хората по света изостави офисите и се адаптира към “хоум офис” работата, като феноменът продължава вече близо година. Ако в миналото дистанционната работа не е съществувала, поради липсата на евтини и ефективни начини за комуникация за работодателите, сега не е така. Явлението има потенциала да затвърди четвъртата епохална промяна на глобалния пазар на труда, като работещите дистанционно продължават да се увеличават.

Детайлно проучване на dGen, независим изследователски институт с нестопанска цел, фокусиран върху това как блокчейн технологията може да допринесе за децентрализирано бъдеще в Европа, представя прогнози как ще изглежда дистанционната работа на континента през 2030 г. Досега назначаването на служители се случваше основно на място. Наблюдаваме рязка промяна по този въпрос - заради кризата с Covid-19 повечето служители имат значително по-големи възможности за работа от дистанция, а работодателите откриха, че имат сериозен достъп до таланти от други държави.

Как се промениха нуждите от работна сила

Все още обаче компаниите, които градят дистанционна организационна култура, се ориентират за начините, по които да оптимизират разходите си за назначения. Това се дължи на факта, че е трудно да се създаде обява за работа, която да е забелязана във всички държави. За да се постигне ефект от търсенето, разходите за изграждане и развитие на работодателска марка са нараснали значително за този тип компании. В същото време най-големите платформи за търсене на работа са добавили опцията “дистанционна” в обявите си. Така например, към момента в сайта careerbuilder.com, платформа с офиси в САЩ, Канада, Европа и Азия, могат да се намерят около 26 000 актуални работни обяви, предлагащи работа от вкъщи.

Сред разработчиците в ИТ сектора и дизайнерите традиционно има най-голям брой работещи отдалечено - според проучване на Европейската комисия от 2018 г. За тях не отскоро съществуват специализирани платформи с работни обяви. Вече има и онлайн платформи за фрийлансъри. Много сектори изпитват нуждата от тясно таргетирани международни сайтове за подбор на служители, именно за да успяват да стигат по-лесно до всяка точка на света, за сметката на по-малко разходи.

Карлос Гомез, мениджър “Таланти” в CryptoRecruit, първата компания за подбор на персонал в областта на криптовалутите и блокчейн в света, коментира пред авторите на проучването, че поради нуждата от глобални промени в пазара на труда се наблюдават конфликти между собствениците и директорите на компаниите и специалистите по “Човешки ресурси”.

... Дори след десетки години опит, повечето от тях (бел. ред. специалистите по подбор на персонал) все още се борят да намерят таланта в рамките на новата (дистанционна) динамика на пазара на труда.

Как дистанционната работа ще промени градската и селската среда

Тъй като конкуренцията за работни места и таланти се увеличава, това може да повлияе и на корпоративните йерархии и географското разпределение на ръководни и изпълнителски екипи. Достъпът до голямо разнообразие от служители в Европа ще се отрази върху социално-икономическите процеси както в градовете, така и в селата.

Наблюденията досега очертават тенденция, при която основната предпоставка за започване на работа ще бъде достъпът до интернет връзка. Това ще позволи на компаниите да намалят режийните си разходи и тези за наемане на големи офиси, като вместо това ще могат да си основават централи в малки населени места, без да разрушават градските среди с хиляди работещи и засилен трафик. В България например в началото на извънредното положение се наблюдаваше засилен интерес към селските райони и жилища от млади хора. Нещо, което досега беше характерно за хората в предпенсионна възраст. Ако тенденцията се запази, е много възможно да започне развитие на селските райони, за сметка на чистите и по-спокойни градове. Въпреки че все още не е ясен мащабът на дигиталната работна сила в Европа, може да се очаква, че миграцията на млади хора с цел работа на континента ще намалее.

Могат ли да се обърнат тенденциите в Източна Европа

Авторите на проучването коментират, че въпреки разпространението на практиката за дистанционна работа, всъщност няма да са много страните, които ще се радват на ръст на заетостта. Заключението е направено на база проучване на световната консултантска компания McKinsey. Акцент е поставен върху страните в Източна Европа, където населението е застаряващо, а емиграцията висока. Това е предпоставка за свиване на предлагането на работна ръка и намаляване на търсенето. Проблем, чието решение, според авторите, трябва да бъде търсено от Европейския съюз. Създаването на общоевропейски пазар на труда, с подходяща интернет инфраструктура, би компенсирал негативните тенденции. В тази част на континента се изостава в опциите за дистанционна работа, а концепцията “изтичане на мозъци”, която кара много млади, високообразовани хора да напуснат държавата си, заради по-добри възможности в друга, е характерна за цяла Европа. Глобалният пазар на труда би помогнал този процес да бъде обърнат. Ако това се случи, квалифицираните служители, които могат да работят дистанционно, ще избират все повече да останат в страната си, което ще допринесе за по-голямо социално равенство в цяла Европа, тъй като местоположението вече няма да бъде определящо за заплатата.

Работата на свободна практика

Работещите на свободна практика в Европа са все повече, като броят на т. нар. фрийлансъри е нараснал двойно от 2000 г. до 2014 г., според проучването. На фона на това, вследствие на кризата с коронавируса се наблюдава 25% ръст на търсенето на подобни позиции само за периода април - юни 2020 г., по данни на доклада “Fast 50” на Freelancer, най-големият онлайн пазар на фрийланс и краудсорсинг (изнесени услуги на дейността на онлайн потребители) потребители и проекти. Този тип служители са сегментът с най-висок дял дистанционно работещи, но работата им често е съпроводена с краткосрочни договори, много на брой клиенти и липса на финансова сигурност.

Очаква се все повече да се работи за няколко компании едновременно, защото дистанционната работа го позволява. Данъчните системи и законите в много страни обаче лишават този тип служители от много социални и правни придобивки, затова държавите ще трябва да се адаптират към нарастващия брой подобна работна сила. Развитието на тези работни модели може да доведе до изравняване на придобивките и правата на фрийлансърите с тези на служителите на постоянни трудови договори.

Заплатите

Сега работещите за чуждестранна компания дистанционно могат да получават заплата, отговаряща на стандартите на държавата-работодател. Развитието на отдалечената работа обаче може да позволи на работодателите да определят заплатите на служителите си в различните държави, спрямо тамошния стандарт на живот. Така прави една от най-големите дистанционно работещи компании Gitlab. Моделът обаче има както привърженици, така и противници. От една страна, този тип определяне на възнаграждението гарантира на всички служители, изпълняващи една и съща роля, еднакъв стандарт на живот. От друга страна, с еднаква тежест е и аргументът, че не е справедливо двама служители, предоставящи една и съща услуга, да получават различни заплати.

Прогнозата на мащабното проучване е, че през 2030 г. 27% от работната сила в големите европейски градове ще има възможността да работи напълно дистанционно, което ще се отрази както на пазара на труда, така и на миграцията. Остават девет години, за да видим дали това е посоката на човечеството или е моментна снимка на ситуацията около коронавирус кризата, но едно е сигурно - технологиите движат човечеството и гореизброените тенденции звучат съвсем реалистично.

15.01.2021

Brexit: Какво трябва да знаят БГ фирмите, които търгуват с Острова

Ето някои важни неща, които трябва да знаят българските фирми, които търгуват с Острова след излизането на Великобритания от Европейския съюз, пише Труд бг.

Пред суровините – мед, горива, слънчоглед, няма никакви пречки. Обзавеждане, облекла, пластмаси – няма мита и нетарифни бариери. Електроника, електротехника, машини – няма мита, но вероятно ще се наложи издаване на нови сертификати за съответствие, в зависимост от датата и срока на наличните.

Ще се прилагат правилата на Световната търговска организация (СТО) за нетарифни бариери в търговията. Фармацевтични продукти – няма мита, но регистрациите ще важат само до края на текущия им срок, след което ще се премине към нова процедура по регистрация.

Взаимно се признават сертификати от инспекции относно GMP, но всяка страна има право да поиска проверка на място.

Специфична ниша е износът на храни и напитки за зареждане на българските магазини в Обединеното кралство (ОК). Износът варира значително – между 40 и 70 мил. € годишно. Характерно е, че разнообразието от стоки е голямо, а партидите – малки.

Макар да не се налагат мита, очакванията са, че вносът им в ОК ще се оскъпи значително, защото всяка партида митнически ще се обработва по отделно, а и ще изисква отделен санитарен или фитосанитарен сертификат съгласно изискванията на Обединеното Кралство.

Изключение е Северна Ирландия, където ще могат да се доставят стоки, съответстващи на изискванията на ЕС. Етикетирането на стоките трябва да съответства на изискванията на ОК.

Какво внася България (2019)?

Аналогично, пред вноса на химическите продукти от ОК няма никаква пречки. Пластмаси – няма мита и нетарифни бариери. Машини, автомобили електроника – няма мита, но вероятно ще се наложи издаване на нови сертификати за съответствие.

Фармацевтични продукти – няма мита, но регистрациите ще важат само до края на текущия им срок. Алкохолните напитки ще се внасят без мита, но съгласно правилата за внос на акцизни стоки от трети страни.

Случаят с играчките следва да се проучи, тъй като вероятно значителна част от тях са с азиатски произход, а правилата за произход на стоките и кумулация на произход са променени значително.

Какво губи България?

България и Обединеното кралство (ОК) са двата географски края на ЕС. Интензивността на икономическите връзки не е на толкова високо ниво, както е при редица други страни-членки (на този етап се счита, че най-засегнати са Ирландия, Франция и Холандия).

С изключение на някои британски фармацевтични продукти, нищо от вноса не е от изключителна важност. И все пак…

 1. Обединеното Кралство беше един от корективите на брюкселската администрация, която все повече затъва в правила и процедури. Може да се очаква задълбочаване на бюрокрацията под натиска на 1) Полша, 2) Германия, и 3) Франция, най-вероятно в този ред.

Ще отслабне гласът на „практичните“ скандинавски държави и Холандия, към които се присъедини и Австрия. Като цяло, прозрачността в работата на европейските структури ще намалее в полза на южните държави.

 1. Обединеното Кралство продължава да е символ на иновативната мисъл в Европа. Това, заедно със свободата на предприемачеството носеше позитиви на ЕС. След Brexit ЕС ще падне още по-ниско в международните класации, свързани с изследователската и развойната дейност и иновациите.

ЕС губи много от прагматизма на британските научни изследвания. Ред български изследователски центрове имат тясно сътрудничество с такива от Обединеното Кралство.

 1. Обединеното Кралство беше седалището на около половината от изцяло частните инвеститори в Европа. В последните години драстичната разлика с континента намалява за сметка на новоучредени в ЕС инвестиционни фондове под формата на различни публично-частни партньорства.

В България също се създадоха такива фондове. Виждате се някои негативи на формата: Фондове с частично публично финансиране правят разходи за намиране и подпомагане на иновативни старт-ъпи, а когато някой от старт-ъпите набере инерция, в собствеността му влиза някое физическо лице, свързано с фонда, а не самия фонд.

Т. е. негативите са за фонд под ПЧП, а позитивите (поне част от тях) се приватизират. Наблюдават се трансфери на частни фондове от острова към континента и тяхната конкуренция ще ускори лечението на детските болести с публично-частните фондове в ЕС.

Изброените три негативни тенденции изглеждат далечни за България, но всъщност определят макрорамката на развитието ни. Има и други потенциално негативни фактори, но изброените са най-значимите дългосрочно, вероятно в посочения ред.

Общите правила на споразумението

– От сключването на сделката насам обществеността е залята от информация за договорености, процедури и общи положения. Ще направим опит да отсеем това, което касае най-много български икономически оператори.

– Липса на тарифни и квотни ограничения.

– Правилата за начисляване на ДДС са като при търговия с трети страни.

– Променят се правилата за произход на стоките. Стоки и материали с произход от ЕС, вложени в британско производство, ще бъдат считани за британски при износа им към ЕС и обратно. Обединеното Кралство не успя да договори ресурси с произход от страни като Китай, Турция и Япония да бъдат третирани равнопоставено с тези от ЕС.

Това осигурява конкурентно предимство на българските стоки като електроника, електротехника, машинни, автомобилни части и акумулатори. Обединеното Кралство постигна шестгодишен гратисен период за нулеви мита за електромобили, след който ще се изисква въвеждане на 10% мито, в случай, че съдържанието на компоненти от трети страни надхвърля 55%.

ЕК разработи инструмент за самооценка произхода на стоките ROSA, който е препоръчително да се ползва в началния период след влизане на споразумението в сила.

– Постигнато е споразумение и за разрешаването на бъдещи спорове относно търговските правила и стандарти. За целта е съгласувана процедура за третиране на такива случаи, като се очаква и създаването на двустранна управляваща комисия.

– Постигнато е споразумение относно прилагането на минимални екологични, социални и трудови стандарти, което не предвижда автоматичното налагане на тарифни санкции в случай на неспазването им.

– Продължава се валидността на съществуващите договорености по отношение на транспорта. Ограничават се каботажните права на британските превозвачи, което може да се окаже добра възможност за българските транспортни фирми да заемат тази пазарна ниша.

– Услугите не са включени в обхвата на споразумението. Британската икономика е силно зависима от услугите, тъй като 80% от БВП на страната се генерират от този сектор. Обединеното Кралство стана първата държава в света, чийто износ на услуги надхвърли този на стоки.

– След 1 януари регистрирането на фирми и откриване на банкови сметки във Великобритания за българските предприемачи значително се усложнява.

– Обединеното Кралство запазва участието си в програмите на ЕС „Хоризонт“ и „Коперник“, както и членството си в „Евроатом“. Значителна загуба за българското образование е оттеглянето на Обединеното Кралство от програмата „Еразмус“, с изключение на университетите в Северна Ирландия.

– Споразумението обхваща и трансфера на данни.

– Постигнатото споразумение ще даде възможност на българските фирми да продължат да реализират износ към Обединеното Кралство, но въвеждането на новите експортни процедури ще доведе до известно оскъпяване на процеса. Някои сектори като услугите и информационните технологии ще останат привлекателни за британските инвеститори и след Брекзит.

Проблеми

– Оценява се, че търговските потоци след 1.1.2021 г. са около 50% от нормалното. Макар доста европейски фирми да се въздържат от дейност за и от Обединеното Кралство, вече се появиха сигнали за проблеми. ВВС съобщава за големи забавяния – до 48 часа, по пристанищата поради рязко увеличената документална работа. Най-натовареният участък е Кале – Дувър.

Шофьорите на камиони се оплакват от липса на каквито и да е условия за преживяване на принудителния престой – тоалетни, вода, храна.

– Оказва се, че много търговци извън Европа не са запознати с новите правила. Техни стоки са влезли в Обединеното Кралство, но нямат нужните документи, за да продължат за държавите от ЕС.

– Куриери като DPD прекратиха доставки за и от ЕС.

– Спрени са почти всички превози на стоки, изискващи хладилни камиони.

– Прекратен е превозът на живи животни, основно прасета.

– Икономически оператори, чиято дейност е свързана с трансфер на чувствителни данни, се оплакват, че ред детайли не са изяснени и са принудени да прекратят операции, за да не попаднат в нарушение.

– Веригата Marks & Spencer е прекратила доставките за магазините си в Северна Ирландия поради т. нар. red tape – нови правила за движение на стоките между Северна Ирландия и Великобритания. Веригата съобщава и за проблеми с нейни доставки за Чехия и Франция.

15.01.2021

Последен ден за заявления по мярката 60/40 от октомври до декември

15-и януари е краен срок, до който работодателите ще могат да подават заявления за изплащане на средства по икономическата мярка 60/40 за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г.

Икономическата мярка 60/40, чрез която работодателите могат да получават средства от държавата за запазване на заетостта на служителите си, бе въведена след обявеното на 13 март 2020 г. извънредно положение в страната заради разпространението на коронавируса. Срокът й на действие бе удължаван няколко пъти - до 30 септември 2020 г., до 31 декември 2020 г., до 31 март 2021 г.

По мярката право на компенсации за запазване на заетостта имат работодатели от всички икономически сектори с изключение на: селско, горско и рибно стопанство, финансови и застрахователни дейности, държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа, дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, дейности на екстериториални организации и служби. 

Средства се изплащат за работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време, ползвали са отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда или работата им е била преустановена, поради въведени временни ограничения на дейността.

15.01.2021

Важна промяна за търговците и организациите с нестопанска цел

Агенция по вписванията напомня, че съгласно направените промени в Закона за счетоводството в края на 2019 г. декларация за липса на дейност се подава еднократно, а не ежегодно.

При възобновяване на дейността се съставя и подава годишен финансов отчет.

По силата на приетите изменения, освободени от задължение да подават ежегодно декларация за липса на дейност по смисъла на т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството са предприятията, които не са осъществявали дейност през 2019 г. или всяка следваща финансова година и са декларирали това обстоятелство в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с декларация по образец в срок до 30.06.2020 г.

Търговците/ЮЛНЦ, които не са осъществявали дейност през 2020 г., могат да подадат декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството  по утвърден образец до 30 юни 2021 г. в  териториална служба на Агенция по вписванията или по електронен път, чрез единния портал https://portal.registryagency.bg/.

14.01.2021

83 млн. лева от бюджета отиват за борба с безработицата

За активна политика на пазара на труда през тази година ще бъдат заделени 83 милиона лева от държавния бюджет на Р България.

Средствата са с 10 милиона лева повече в сравнение с миналата година, като Националният план за действие по заетостта е одобрен от социалните партньори.

В плана е заложено увеличение на възнагражденията на включените в различните програми и обучения безработни. Предстои планът да бъде одобрен от Министерския съвет.

Очакванията са през 2021 година при липса на рязко влошаване на стопанската конюнктура да се осигури заетост със средства от държавния бюджет на 14 495 безработни и обучение на 11 599.

Във връзка с увеличението на минималната работна заплата от първи януари тази година се увеличава и размерът на субсидираното трудово възнаграждение на включените в програми безработни лица - 650 лв. при пълен работен ден.

Националният план за действие по заетостта предвижда увеличение на възнаграждението и на включените в програмата „Старт на кариерата“ младежи - от 700 на 800 лева, на младежките медиатори от общините - от 730 на 830 лева, на ромските медиатори със средно образование - от 650 на 750 лева, а на тези с висше образование - от 700 до 800 лева по програма „Активиране на неактивни лица“. Увеличават се и средствата за наставник от 180 на 200 лева.

За насърчаване на териториалната мобилност на безработните се увеличават парите за транспортни разходи за представяне пред работодател - те са до 20% от трудовото възнаграждение за субсидирана заетост и се увеличават от 122 на 130 лева.

14.01.2021

Осезаем скок на ромските младежи, завършили училище

Два пъти повече ромски деца завършват училище, нараства броят на тези със средно и висше образование. Това са основните изводи от социологическо проучване за образованието и реализацията на ромската общност през последните десет години. Според просветния министър Красимир Вълчев ромските деца вече отпадат на по-късен етап от училище.

През 2019 г. основно образование имат 43% от ромите срещу 36 на сто през 2011. Увеличил се е от 13 на 22 и процентът на тези със средно образование. А висшистите вече са 2,6% срещу 0,4 преди десет години. При 21- 25-годишните този процент дори скача до 5,4. Това сочи изследването на "Глобал метрикс", направено по поръчка на "Тръст за социална алтернатива".

За 10 години делът на ромските деца, посещаващи училище, се е увеличил във всички възрастови групи - при децата между 7 и 10 години 95% ходят на училище.

Делът на завършилите висше образование роми е два пъти по-висок сред тези от тях, които са посещавали детска градина или посещаването на детска градина увеличава шансовете за завършване на висше образование с около 35 на сто.

Заетостта сред ромите, посещавали детска градина, е с 40% по-висока, а доходите им са с 30% по-високи от доходите на тези, които не са посещавали детско заведение.

През последното десетилетие се наблюдава спад в нивото на безработица и увеличение в нивото на заетост сред ромската общност. Заетостта сред навършилите 15 години роми е нараснала от 19% през 2011 г. на 45% през 2019 г.

Според просветния министър Красимир Вълчев има процес на модернизация на ромската общност, повече роми учат и работят. За трите години от действието на механизма за обхват средно с 2,5 на сто се е увеличил обхватът на ромските деца в училище. Вече има и по-късно отпадане от образователната ни система.

И според министъра на труда и социалната политика Деница Сачева делът на върнатите роми в училище се увеличава, това са 40 000 деца. За съжаление в момента Ковид кризата е сложила на "пауза" процеса по включване на ромските деца.

14.01.2021

„ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ” РАЗШИРЯВА ОБХВАТА ОТ РАБОТОДАТЕЛИ, КОИТО МОГАТ ДА ЗАЯВЯТ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Агенция по заетостта информира всички работодатели за приети промени в проект BG05M9OP001-1.106 „Заетост за теб", които се изразяват в следното:

Променя се начинът за определянето на максималния брой на заявените работни места, за които може да кандидатства работодателят – спрямо списъчния състав на персонала за 2020 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката:

 • до 10 души се допуска да наеме до 4 лица;
 • до 50 души се допуска да наеме до 20 лица;
 • до 250 души се допуска да наеме до 50 лица;
 • над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица.

За работодателите, учредени след 01 януари 2020 г., допустимият брой заявени места се изчислява спрямо списъчния състав на персонала към месеца, предхождащ месеца на подаване на заявката. В случай че работодателят е учреден в месеца на подаване на заявката, се допуска да наеме до 4 души.

Всички работодатели, които са били недопустими поради невъзможността да докажат списъчен състав на персонала, могат да се възползват от разкриване на нови свободни работни места съгласно новия метод за определяне на списъчния състав на персонала.

Срокът на действие на проекта се удължава до 31.12.2022 г.

Работодателите, които желаят да подадат заявка за участие в проекта, следва да се запознаят с всички условия за допустимост.

Документи за участие в проект „Заетост за теб“ могат да бъдат намерени ТУК.

13.01.2021

Драстичен ръст на новите безработни след Нова година

Драстичен ръст на регистрираните безработни през първата работна седмица на Новата година, отчитат от Националният статистически институт.

Данните сочат, че от четвърти до 10 януари записалите се в бюрата по труда са 15 700 души, а започналите работа са през същия период са пет пъти по-малко - едва 3300 души.

За сравнение в седмицата между 28 декември и трети януари новите безработни са 1600 души, толкова са и устроените на работа чрез бюрата по труда.

Специализираното наблюдение на пазара на труда заради пандемията се извършва от 3 февруари 2020 година насам. За това време новорегистрираните безработни в цялата страна са малко под 397 000 души, а постъпилите на работа 240 хиляди.

За седмицата 4-10 януари най-много са новите безработни в област Пловдив - малко над хиляда души, следвани от Варна и Благоевград, съответно с 960 и 882 новорегистрирани.

Междувременно от Агенцията по заетостта информираха, че работодателите могат да кандидатстват до 15 януари за получаване на средства по сега действащия дизайн на мярката 60/40, чието действие беше удължено от правителството до 31 март 2021.

13.01.2021

На онлайн форума „Кариера в България“: Плоският данък върху доходите и дългото майчинство сред предимствата за работа у нас

Над 1500 души и над 200 работодатели, предлагащи над 1070 свободни работни позиции се регистрираха за участие в онлайн форума „Кариера в България“, организиран от социалното министерство и Агенцията по заетостта.

Стотици свободни места за работа бяха обявени на онлайн форума „Кариера в България“, организиран от социалното министерство и Агенцията по заетостта.

Вакантните позиции са най-разнообразни – от шивачки до IT специалисти за различни градове на страната. Идеята е за тях да кандидатстват включително и българи, които живеят в чужбина и биха имали желание да се реализират в България в условията на пандемия.

Събитието се проведе чрез платформата Европейски дни на труда, предоставена ни за ползване от Европейската комисия

По време на събитието са осъществени 145 интервюта между работодатели и регистрирани участници, като са договорени още 51.

Работните места са публикувани от множество различни работодатели - от такива в глобален мащаб, които наемат служители за офисите си в България, до по-малки фирми, търсещи хора в различни населени места.

„Секторите, за които се търсят служители, също са изключително разнообразни: офис длъжности, финансови услуги, разнообразни позиции, в които владеенето на чужд език е водещо и разбира се, позиции за IT специалисти“, каза началникът на отдела за европейската мрежа за заетост „Юрес“ в Агенцията по заетостта Габриела Димчева. 

Работодателите имаха възможност да презентират фирмите си и да заявят свободни работни места.

Участниците имаха възможност да осъществят директен контакт с работодателите, за да се информират за предлаганите от тях работни места, както и да кандидатстват по обяви за работа. 

Главният експерт по пазар на труда в КНСБ Атанаска Тодорова определя подобни форуми като крачка напред. 

Плоският данък от 10 процента върху доходите и дългият отпуск по майчинство от 410 дни са сред силните страни на България, изтъкна в презентацията си на онлайн форума заместник-министър Лазар Лазаров.

Той направи сравнение и с транспортните разходи, които по думите му у нас са по-ниски спрямо другите държави, както и таксите за детски градини. У нас тази такса е 60 лева на месец, а детската кухня е 1,30 лева на ден.

В Лондон почасова бавачка на седмица заедно с осигуровките е между 250 и 400 лири, а яслата до 25 часа на седмица е 131 лири седмично.

Не на последно място са сравненията в заплащането. Лазаров даде пример със съпоставка на дохода на заетите в IT сектора след приспадане на основни разходи между България и Великобритания. Средната брутна заплата в този сектор у нас е 3969 лева, а във Великобритания – 3423 лири, а чистите стойности с отчетени осигуровки и данък общ доход са съответно 3072 лева и 2622 лири. В сметките влиза и приспадане от средното възнаграждение на наем за едностаен апартамент за България 500 лева, за Великобритания – 620 лири. Приспадната е и месечна карта за транспорт – съответно 50 лева и 138 лири.

В крайна сметка остатъкът от заплатата у нас е 2 522 лева или 65 процента от брутната заплата, а във Великобритания е 1864 лири или 54 на сто от брутната заплата, обясни Лазаров.

13.01.2021

Осигурени са още 40 млн. лв. от ОПРЧР 2014-2020 за компенсации за запазване на заетостта в туризма и транспорта

Правителството даде съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на до 1,76 % над определения бюджет на оперативната програма с цел осигуряване на допълнителни средства за финансиране на мерките за борба с последиците от коронавируса.

По този начин ще се осигури допълнителен финансов ресурс от 40 млн. лв. Той ще бъде насочен към процедура “Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19" с конкретен бенефициент Агенция по заетостта, по която работодатели, самоосигуряващи се и общински предприятия от хотелиерството и ресторантьорството, транспорта и туризма могат да получат компенсации за запазване на заетостта на своите служители в размер на 290 лв. месечно.

С  допълнителните  40  млн.  лв.  ще  могат  да  бъдат  обезпечени  заявките  на  работодателите  и самоосигуряващите се за получаване на тези средства, а периодът за приемане на заявления за изплащане на компенсациите ще бъде удължен до 31.03.2021 година.

13.01.2021

Държавата ще заплаща таксите на студенти, които имат сключен договор с работодател за стаж и работно място

Държавата  ще  заплаща  напълно  или  частично  таксите  на  студенти,  които  имат  сключен  договор  с работодател за осигуряване на стаж по съответната специалност за периода на обучението и на работно място след успешното му завършване. Това предвижда одобрена от правителството Наредба, която урежда условията за сключване на договорите и начина на финансиране обучението на студентите.

Ежегодно  министърът  на  образованието  и  науката  ще  утвърждава  списък  със  специалностите,  за обучението в които се осигуряват средства от държавния бюджет по реда на тази Наредба. Списъкът ще сеизготвя по висши училища, форми на обучение и брой студенти, за които се осигурява напълно или частично заплащането на разходите за обучение.Министерският съвет, по предложение на министрите чрез министъра на образованието и науката, ще приема  списък  с  работодатели, регистрирани  на  територията  на страната,  които  имат  право  да  сключват договори със студентите по реда на Наредбата. В този списък ще бъдат посочвани и специалностите и броят на студентите, за които работодателят е заявил готовност за сключванена договор.Студентите, сключили договор, няма да заплащат такси за времето на обучението си в университет, като в  същото  време  ще  имат  стаж  при  съответния  работодател  по  специалността  си.  След  успешно  завършване същите  студенти  ще  продължат  работа  при  работодателя  си  за  минимум  5  години,  в  които  ще  получават възнаграждение в размер не по-малко от средната основна заплата в предприятието.

Наредбата  се  приема  в  изпълнение  на  одобрените  промени  в  Закона  за  висшето  образование,  като основна  цел  е  да  се  приложи  механизъм  за  оптимизиране  на  връзката  между  висшето  образование  и потребностите  на  икономиката  и  обществото  чрез  стимулиране  на  обучението  във  важни  за  развитието  на страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри.

13.01.2021

Кои могат да получат безлихвени заеми заради кризата

Българската банка за развитие (ББР) е одобрила кредити за над 268 млн. лв. по двете правителствени антикризисни програми, които управлява. Със средствата са подпомогнати 26 221 физически лица и е дадена възможност за финансиране на над 1 200 компании.

Стойността на потвърдените за гарантиране кредити за малки и средни компании е малко над 158 млн. лв. Най-сериозен е интересът от секторите търговия и туризъм, производство и транспорт. Сред подкрепените са още фирми в сферата на строителството, селското стопанство, услугите и рекламната дейност.

След внедряването на новите параметри, които ЕК одобри в края на ноември м.г., в работата на търговските банки ББР вече гарантира отпускането на заеми до 1 млн. лв. за малки и средни предприятия и до 2 млн. лв. за големи компании, които търпят негативни последици от пандемията. Кредитите се отпускат от 9 банки-партньори при намалени изисквания за обезпечение, намаление в лихвения процент и възможност за гратисен период до 3 години.

Банките-партньори могат да включват в програмата както нови, така и съществуващи кредити. Условието е фирмите да изпитват затруднения през 2020 г. и да не са изпадали в просрочие над 90 дни за последната година.

Финансовите институции, които отпускат заемите, са Алианц Банк, Банка ДСК, Българо-американска кредитна банка, Инвестбанк, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, Търговска банка Д, УниКредит Булбанк и ОББ.

Над 40 000 са физическите лица кандидатствали за безлихвени кредити по данни на търговските банки, като малко над 1240 се разглеждат в момента. Общата стойност на одобрените заеми е над 110 млн. лв., а средният размер е 4 229 лв.

След направени промени по програмата за безлихвено кредитиране на физически лица ББР вече гарантира заеми до 6 900 лв., вместо до 4 500 лв., както бе предвидено досега. С приетите промени се предоставя възможност за кредитиране и на граждани, които са били в неплатен отпуск поради пандемията, а в настоящия период на наложени ограничителни противоепидемични мерки са безработни. 

Кандидати могат да бъдат служители, които са били в принудителен неплатен отпуск или самоосигуряващи се, чиято дейност е била временно прекъсната заради извънредната обстановка. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.

Партньори по програмата са 12 търговски банки, 10 от които продължават да приемат заявления за безлихвени заеми. Това са Алианц Банк България, Банка ДСК, Инвестбанк, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д, УниКредит Булбанк, Обединена българска банка, Юробанк България, Райфайзенбанк и Централна кооперативна банка. С тях ББР сключи гаранционни споразумения за малко под 160 млн. лева.

Срокът за кандидатстване и по двете програми е удължен до юни 2021 г.

12.01.2021

Изтича срокът за кандидатстване по третия дизайн на мярката 60/40

Той засяга желаещите да получат средства работодатели за периода преди 01.01.2021 г.

Работодателите, които желаят да получат средства за периода преди 01.01.2021 г. и отговарят на условията на ПМС № 151/03.07.2020 г., изм. и доп. с ПМС № 278/12.10.2020 г. (третия дизайн на мярката 60/40), могат да подадат заявление и изискваните към него документи до 17:00 ч. на 15 януари 2021 г., съобщават от Агенцията по заетостта.

Това е регламентирано в публикуваното в петък Постановление № 416 за удължаване прилагането на мярката 60/40 до края на март 2021 г.

Работодателите, които не са спазили определения срок и са подали заявления по ПМС № 151/2020 г., изм. и доп. с ПМС № 278/2020 г. след 15.12.2020 г., могат отново да кандидатстват до 15 януари 2021 г., като към заявлението си приложат нови документи, доказващи спад на приходите вече за м. декември 2020 г. и за съпоставим предходен месец или период, съгласно регламента на мярката.

На вече одобрените работодатели по третия дизайн на мярката 60/40 Агенцията по заетостта припомня, че изплащането на средствата се извършва въз основа на представен актуален списък на работниците и служителите за предходен месец и Писмо - декларация за месечно отчитане. Крайният срок за подаване на тези документи е 29 януари 2021 г. Посочените срокове за прием на документи за кандидатстване и за представяне на месечни отчетни документи за предходен период са определени в съответствие с ПМС № 416/30.12.2020 г. в Преходни и заключителни разпоредби и със Заповед на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, съгласно чл. 4, ал.1 и чл. 5, ал.1 от ПМС № 151/2020 г.

Агенцията по заетостта обръща внимание, че работодателите трябва да спазят определените крайни срокове за кандидатстване (15.01.2021 г.) и за месечно отчитане (29.01.2021 г.), тъй като подадените след тези дати документи не подлежат на проверка и оценка от комисиите в бюрата по труда.

От Агенцията препоръчват и на кандидатите, и на вече одобрените работодатели преди подаване да извършват стриктна проверка за пълнота и коректност на съдържащите се в документите данни с оглед избягване повторното им изискване, което е предпоставка за удължаване периода на обработка и оценка.

Пълна и подробна информация, както и помощни материали, са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта в рубриката "Финансови стимули за запазване на заетостта", където ще бъдат публикувани и новите документи за кандидатстване по мярката 60/40 за настоящия четвърти период - от 1 януари до 31 март 2021 г.

12.01.2021

МТСП и Агенцията по заетостта организират онлайн форум „Кариера в България“

Онлайн форум „Кариера в България“ организират днес Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта.

Събитието ще се проведе чрез платформата на Европейската комисия „Европейски дни на труда”. Регистрацията за участници и работодатели вече е отворена и е напълно безплатна. Работа могат да търсят както хора от страната, така и наши сънародници зад граница.

Над 1400 търсещи работа от България и чужбина вече са се регистрирали за участие в започналия в 11 часа форум, каза за „Хоризонт“ началникът на отдела за европейската мрежа за заетост „Юрес“ в Агенцията по заетостта Габриела Димчева.

„Защото има обявени над 360 обяви за работа с над 800 позиции по тях. Тези работни места са публикувани от множество различни работодатели. От работодатели в глобален мащаб, които наемат служители за офисите си в България, до по-малки фирми, търсещи хора в различни населени места“, каза тя.

Секторите, за които се търсят служители, също са изключително разнообразни: офис-длъжности, финансови услуги, разнообразни позиции, в които владеенето на чужд език е водещо и разбира се, позиции за IT специалисти“, добави Димчева.

Представителите на социалното министерство и на агенцията ще представят онлайн информация за възможностите за започване или продължаване на професионална реализация в България, особености на трудовото и социално законодателство у нас, мерките за съчетаване на личния и професионалния живот, програми за стажуване, повишаване на професионалната квалификация, данни за условия на живот и работа в страната.

Работодателите ще имат възможност да презентират фирмите си и да заявят свободни работни места.

Участниците пък ще имат възможност да осъществят директен контакт с работодателите, за да се информират за предлаганите от тях работни места, както и да кандидатстват по обяви за работа, които в момента на сайта на събитието са над 250.

12.01.2021

Рекорден спад на обявите за работа

По последни данни новите предложения за работа са с 19% по-малко в сравнение с ноември и почти 45% по-малко спрямо декември 2019 година

Обявите за работа стигнаха до най-ниските нива от периода на първия локдаун през пролетта на миналата година. През декември се отчита двуцифрен спад на предложенията, сочат данни от водещите сайтове за работа у нас, съобщава БНР.

Започналата през октомври миналата година негативна тенденция при броя на публикуваните обяви за работа стига драстични нива през декември.

По последни данни новите предложения за работа са с 19% по-малко в сравнение с ноември и почти 45% по-малко спрямо декември 2019 година.

Така нивото на публикуваните предложения за работа достигна отново до ниските стойности от пролетта на миналата година в периода малко след началото на коронакризата.

По-малко работници и служители се търсят вече във всички сектори на икономиката, включително във високотехнологичните отрасли.

Най-голям спад на обявите за работа се наблюдава в строителството, здравеопазването и производството.

11.01.2021

Държавата връща пари на всеки родител, който...

От днес, 11 януари, стартира кампанията за обявяване на доходите на гражданите от 2020 г.

По 20 лв. на дете ще ви върнат от държавната хазна, ако не сте ползвали данъчното облекчение през декември чрез своя работодател и подадете годишна данъчна декларация за доходите.

От днес, 11 януари, стартира кампанията за обявяване на доходите на гражданите от 2020 г. Данъчна декларация трябва да подадат всички, които имат облагаеми доходи извън работната си заплата, като например от хонорари, наеми, граждански договори, както и ако искат да ползват някакво облекчение и не са направили това чрез своя работодател в края на 2020 г.

Данъчното облекчение за деца дава възможност един от родителите да намали дължимите си данъци с 20 лв. за едно дете, с 40 лв. за две деца и с 60 лв. за три и повече деца. Ако човек през миналата година е платил текущо всичките си данъци, сега хазната може да му върне тези суми.

За целта към годишната си данъчна декларация родителят трябва да попълни приложението за ползване на облекчения и към момента на подаване на декларацията да няма неплатени в срок задължения към хазната.

Отстъпка от 5% от данъка за довнасяне, но не повече от 500 лв., може да ползват хората, които подадат декларацията за доходите си онлайн до 31 март и към момента на подаване нямат подлежащи на принудително изпълнение задължения към хазната. Крайният срок за подаване на декларациите за физическите лица е 30 април.

През март 2021 г., след подаване на данните от работодатели и платци на хонорари, ще бъде пусната електронната предварително попълнена декларация за доходите, която се подава с ПИК или електронен подпис.

В нея автоматично ще бъдат вписани данни за получени през 2020 г. доходи от заплати, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и др. Затова, ако искате да използвате удобствата на предварително попълнена данъчна декларация и да не взимате бележки от работодателя за получени доходи, е по-добре да изчакате.

Но ако хазната има да ви връща пари, колкото по-рано подадете декларацията, толкова по-бързо ще си ги получите.

Едно от данъчните облекчения е за млади семейства с ипотечен кредит. То дава възможност един от съпрузите да намали облагаемия си доход с направените през годината разходи за лихви за първите 100 хил. лв. от ипотечен кредит за покупка на единственото им жилище. Така, ако човек е дал 3000 лв. за лихви, сега дължимите от него данъци ще бъдат намалени с 300 лв.

Правила

За фирмите срокът е 30 юни

Фирмите подават декларации за корпоративните данъци от 1 март до 30 юни, гласят последните промени в данъчното законодателство. Срокът за плащане на корпоративния данък също е до 30 юни. Тези срокове важат и за едноличните търговци и за фермерите, които са избрали да плащат данък като еднолични търговци.

Ако едноличен търговец има и други доходи, например от наем, трябва да ги обяви до 30 април, а след това за търговската си дейност може да подаде втора декларация до 30 юни. Разбира се, още в срока до 30 април, той може да обяви всичките си доходи от 2020 г.

Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да получите от сайта на приходната агенция nap.bg и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена според тарифите на съответния оператор.

11.01.2021

Онлайн пазаруване – информирайте се

Тенденцията на увеличение на обема на онлайн търговията, която се наблюдава в страната през последните години бе подсилена от въведените ограничителни мерки, следствие на пандемията от COVID-19. Онлайн търговията расте стремглаво и благодарение на развитието на технологиите и дигитализацията. Заради това е и много важно да сте наясно с правата си, когато пазарувате онлайн.

Когато купувате продукт или услуга онлайн, преди да направите покупката, търговецът трябва да ви предостави определен обем информация, която включва:

 • наименованието на търговеца и номера му в търговския регистър (ЕИК), адрес, електронна поща и телефонния му номер;
 • основните характеристики на продукта;
 • общата цена, включваща дължимия данък и всички такси;
 • разходите за доставка (ако има такива) и всички други допълнителни разходи;
 • условията за плащане, доставка или изпълнение;
 • продължителността на договора (ако е приложимо).
 • всякакви ограничения за доставката в определени страни;
 • механизми за разрешаване на спорове;
 • условията и начините за връщане на стоката и упражняване на правата Ви като потребител.

Търговецът може да Ви предостави тази информация чрез общите условия и правила, качени на интернет страницата му.Трябва да знаете, че за такива покупки не трябва да плащате за доставка или други такси, за които не сте бил уведомен предварително.

Важно е да запомните, че при пазаруване онлайн имате следните права:

 • На неподвеждаща (достоверна) реклама.
 • На справедлив договор;
 • Да поискате поправка или замяна дефектен продукт в рамките на първите 2 години;
 • Да закупите продукт, който отговаря на изискванията на Европейския съюз за безопасност;
 • Да върнете покупката си в рамките на 14 дни, без да посочвате причина.

Като потребител при онлайн пазаруване Вие имате следното право:

- Да върнете покупката си в рамките на 14 дни, без да посочвате причина.

Това е едно от основните Ви права на онлайн потребител. Не е нужно да се посочва причина, просто уведомете продавача в рамките на 14 дни и изпратете продукта обратно.

Началото на 14-дневния срок започва да тече от различен момент според случая:

- при договори за услуга — деня на сключване на договора

- при договори за продажба — деня, в който Вие или трето лице, посочено от Вас, влезе във владение на стоките (получи стоките от куриер);

- в случаите на много стоки, поръчани с една поръчка, но доставяни отделно — деня, в който Вие или трето лице, посочено от Вас, влезе във владение на последната стока (получи последната стока от куриер);

- при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части — деня, в който Вие или трето лице, посочено от Вас, влезе във владение на последната партида или част (получи последната партида от куриер);

- при договори за редовна доставка на стоки в продължение на определен период от време - деня, в който Вие или трето лице, посочено от Вас, влезе във владение (получи) на първата стока;

- при договори за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, както и за централно отопление и за цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител - деня на сключване на договора.

Важно! Ако търговецът не Ви е информирал за правото на отказ, то срокът за отказ изтича 12 месеца след края на първоначалния срок за отказ, определен съгласно гореописаните правила.

Правото на 14-дневен срок за отказ не важи за всички покупки, като съществуват редица изключения от това право. Най-значимите от тях са:

 • билети за самолет и влак, както и билети за концерти, резервации за хотели и за автомобили под наем, а също и за кетъринг услуги за определени дати;
 • храни и напитки, които ви се доставят редовно (например доставки на млекар);
 • стоки, изработени по поръчка или явно персонализирани (например костюм, ушит по поръчка);
 • аудиозаписи, видеозаписи или компютърен софтуер (напр. на DVD) в запечатана опаковка, която сте отворили след получаването на продукта;
 • онлайн цифрово съдържание, ако вече е започнало изтеглянето или стрийминга и сте дали съгласието си, че губите правото си на отказ след започването на този процес.
 • стоки, закупени от физическо лице, а не от дружество/търговец;
 • договори за неотложни дейности за ремонт или поддръжка.

Изключенията от правото на отказа са уредени в чл. 16 от Директива 2011/83/ ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2011.

Как да се откажете от покупка, извършена онлайн?

Потребителят информира търговеца преди изтичането на срока за отказ за решението си да се откаже от договора.

На първо място трябва да информирате търговеца за решението си да се откажете от покупката преди изтичането на срока за отказ. За тази цел можете:

- да използвате стандартния формуляр за отказ, който търговецът трябва да ви предостави, но Вие не сте длъжен да използвате формуляра, за да го уведомите за решението си;

- да заявите по друг начин недвусмислено решението си да се откаже от договора.

Можете едновременно да информирате търговеца и да върнете стоките, например като добавите писмена декларация към стоките, които връщате по пощата. Можете да изпратите електронно писмо или да попълните онлайн формуляр за отказ на уебсайта на търговеца. Ако търговецът е предвидил процедура за връщане, е препоръчително да използвате начините, уредени в процедурата на търговеца.

Трябва да изпратите стоките на търговеца в рамките на 14 дни след като сте го информирали, че искате да се откажете от покупката.

Търговецът трябва да ви уведоми предварително (преди да поръчате) дали ще трябва да платите разходите, ако решите да върнете съответната стока. Ако не направи това, то той ще трябва да заплати тези разходи. При обемисти стоки (като например големи домакински уреди или мебели) търговецът трябва да ви информира поне за приблизителните разходи за връщането им.

Възстановяване на заплатена сума

Търговецът трябва да възстанови платената сума като използва същото платежно средство като това, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие не сте изразили изричното си съгласие за използването на друго платежно средство и при условие, че за Вас не възникват никакви такси в резултат от възстановяването.

08.01.2021

Ограмотяваме възрастни от уязвимите групи с 15 млн. лв. от ЕС

Ще се обучават лица над 16 години без образование

Възрастни от уязвимите групи ще бъдат включени в курсове за ограмотяване и придобиване на компетентности, с които да придобият основно образование или първи етап на гимназиален етап (б.а. - да има завършен 10-и клас). Целта е чрез образованието да получат по-добра реализация на пазара на труда. Това ще стане чрез безвъзмездното предоставяне на 15 млн. лв. по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която се финансира от ЕС.

Средствата ще се отпускат на проектен принцип по процедура BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“, като одобрените предложения могат да получат между 250 000 и 750 000 лв. Те могат да бъдат насочени към лица с навършени 16 години, които обаче нямат завършени класове от началния или прогимназиалния етап, отпаднали от системата на образованието, неграмотни или слабо грамотни лица, безработни или пък лица, търсещи или получили закрила.

Проектите ще се изпълняват у нас в партньорство между училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и юридически лица с нестопанска цел. Като асоциирани партньори пък могат да се включат общини, Агенцията по заетостта чрез дирекции „Бюро по труда“, Регионални управления на образованието, Агенцията за социално подпомагане чрез териториалните дирекции „Социално подпомагане“, Държавната агенция за бежанците.

Сред дейностите, които ще бъдат насърчавани по процедурата, е обратното включване в образователната система на лица, които са навършили 16 години, но са отпадали от училище и/или нямат основно образование. За целта те първо ще трябва да бъдат открити, а след това чрез персонални консултации и работа в семейството да бъдат мотивирани да се включат в курсове по ограмотяване и курсове за придобиване на умения от прогимназиалния етап на основно образование или пък да валидират резултатите си от неформалното обучение и информалното учене за придобиване на образователна степен/етап на основно образование. Целта за тези, които вече имат свидетелство за основно образование, е да бъдат подтикнати да продължат образованието в по-горна образователна степен – първи етап на гимназиално образование – 8-10 клас, и втори етап на гимназиално образование – 11-12 клас.

Проектите могат да предвиждат и провеждане на курсове за ограмотяване или придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование за лица, навършили 16 години, които след това да завършат с изпит. Положилите ги пък ще получават сертификати за придобитите умения.

Лицата, които ще бъдат включени в проектите, ще бъдат подпомогнати да направят преход от образование към реализация на пазара на труда. Това ще стане чрез информиране за представяне на подходящи професии с помощта на групови/индивидуални дейности за запознаване с професии, консултиране според придобитото по проекта образование за адаптиране на пазара на труда на регионално или местно ниво.

Крайният срок за кандидатстване/представяне на проектни предложения е 31.03.2021 г., 17:30 часа. Проектните предложения се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Повече информация ще намерите тук.

08.01.2021

Фонд на ЕСИ: първи капиталови инвестиции в размер на 178 млн. евро във водещи до пробив иновации

Европейската комисия обяви първия кръг от преки капиталови инвестиции чрез новия Фонд на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ). Четиридесет и две високоиновативни новосъздадени предприятия и малки и средни предприятия (МСП) ще получат капиталово финансиране в общ размер на около 178 млн. евро за разработване и разширяване на мащаба на водещи до пробив иновации в здравеопазването, кръговата икономика, авангардното производство и други области. От тях френското предприятие CorWave е първото предприятие от ЕС, в което инвестира Фондът на ЕСИ.

"В Европа има много иновативни и талантливи новосъздадени предприятия, но твърде често те си остават малки или се преместват другаде. Тази нова форма на финансиране - съчетаването на безвъзмездни средства и капиталови инвестиции - е уникална за Европейския съвет по иновациите. Тя ще запълни недостига от финансиране за високоиновативни предприятия, ще привлече към тях допълнителни частни инвестиции и ще им даде възможност да се разрастват в Европа", заяви Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта.

Повече информация ще намерите тук.

08.01.2021

Безработните лица дължат по 26 лв. здравна осигуровка на месец

От 1 януари хората, които не са осигурени и не са регистрирани в бюрата по труда, дължат по-висока вноска за здраве. Те трябва да си внасят по 26 лева на месец, за да имат здравни права.

Причината е промяната в минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица през тази година, който става 650 лв. (ръст от 7%), а максималният остава 3000 лв.

Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен осигурителния доход за самоосигуряващите се лица.

Тоест за тях здравната вноска е 8% върху не по-малко от 325 лв. и не повече от 3000 лв. месечно. Или дължимата здравна вноска за безработни става 26 лв. на месец - 8% от 325 лв.

Здравната осигуровка за служителите, пуснати в неплатен отпуск поради производствена необходимост, престой или за отглеждане на дете, е за сметка на работодателя, а когато неплатеният отпуск е по желание на работника, вноската е за негова сметка. Размерът й отново е 8% върху половината от 650 лв., т.е. 26 лв.

От НАП поясняват, че минималният осигурителен доход за работещите на непълно работно време или месец се определя пропорционално на пълния брой на работните дни през месеца.

Тоест, ако даден служител е с брутна заплата 1000 лв. и това е и неговият осигурителен доход, но е работел по 4 часа на ден, то работодателят ще трябва да начисли дължимите осигуровки върху половината от сумата, или върху 500 лв.

07.01.2021

Техники за успех: Съветите на Уорън Бъфет за професионален успех

Милиардерът инвеститор и главен изпълнителен директор на Berkshire Hathaway Уорън Бъфет през декември проведе виртуална беседа пред студентите, завършващи университета в Небраска-Линкълн. В речта си Бъфет даде съвет на младите хора как да постигнат успех в бъдещата си професионална кариера. Той посъветва завършващите да четат много, да усъвършенстват комуникативните си умения и да се стремят да си намерят работа, която им харесва и ги мотивира всеки ден, предава Markets Insider.

"Трябва да търсите работата, която бихте избрали, ако не ви трябват пари и за която ще скачате от леглото всяка сутрин. Имах късмета да имам такава работа и мога да ви кажа, че това е нещо, което очаквате с нетърпение всеки ден. Не е задължително да намерите тази работа в деня, в който напуснете университета, но тя е там някъде", съветва Бъфет относно кариерния избор на всеки ученик.

Що се отнася до развитието на комуникативните умения, Уорън Бъфет каза на завършилите: "Трябва да умеете да пишете и говорите добре и да развиете любознателен ум. На 90-годишна възраст, повярвайте ми, срещнах много хора, които станаха богати в живота си, но не постигнаха успех". И добавя, че истинският успех е, когато на старини усетите любовта на вашето семейство, приятели и колеги.

Четирите любими книги на Бъфет

Наскоро известен американски инвеститор разкри четирите книги, в които Бъфет му препоръча да прочете. Същият инвеститор обаче го попита дали книгите на Бенджамин Греъм, който беше наставник на Бъфет, са донякъде остарели. Причината - Греъм пише „Анализ на сигурността“ през 1934 г. и „Интелигентен инвеститор“ през 1949 г. 

Уорън Бъфет, който винаги е използвал инвестирането в стойност, преподаван от Греъм в продължение на десетилетия, посочва, че читателите на Греъм трябва да се съсредоточат върху главите засягащи инвестиционната психология.

Освен това той препоръчва да се прочетат и две книги на покойния икономически коментатор Джордж Гудман, който пише под псевдонима Адам Смит: "The Money Game" и "Supermoney".

07.01.2021

Техники за успех: Маркетинг уроци, които 8 лидери научиха в годината на пандемията

2020 г. беше година на предизвикателства на множество фронтове, от пандемията Covid-19 през протестите на расова несправедливост до силно оспорваните президентски избори в САЩ. Предприятията трябваше да се борят с бързи промени в поведението на потребителите и моделите на харчене, а много от тях трябваше да коригират своите модели. За да останат на повърхността, бизнес лидерите трябваше да се научат да търгуват успешно, докато се ориентират в тази странна нова среда. Група предприемачи споделят най-добрите маркетингови съвети, които са научили тази година. Ето някои ценни уроци, които те ще вземат със себе си през 2021 г.

Създайте ценно съдържание - Съдържанието се счита за „цар“ от години, но в ерата на отдалечената работа и социалното дистанциране хората консумират повече онлайн съдържание от всякога. Бизнесът трябва да се фокусира върху създаването на съдържание, което е ценно и подходящо за техните клиенти.

„Страхотното съдържание ще привлече аудиторията ви да посети уебсайта ви, а някои, ако не и повечето, в крайна сметка ще се нуждаят от услуга от вас или поне ще се сетят за вашия бизнес“, казва Алфредо Атанасио, съосновател на Uassist.ME.

Бъдете отворени за промяна - Тази година доказа, че дори най-добре заложените планове могат да бъдат хвърлени в безпорядък по всяко време, така че дръжте ума си отворен за промяна, казва Кевин Лейс, основател и главен изпълнителен директор на Leyes Media

„Установяването на бизнес идеи и строгото планиране за тях не означава, че те трябва да се извършват по този начин. Напротив, социалните сценарии могат да варират и да доведат до промени в тези планирани стратегии. Тези промени могат да бъдат положителни, ако се разглеждат от гледна точка на еволюцията и иновациите, и дори могат да предоставят възможност за промяна в компанията“, обяснява Лейс. 

Общувайте - Навременната комуникация е от най-голямо значение за бизнеса в момент, когато общественото здраве и социалният климат се променят често и бързо. Сайд Балхи, съосновател на WPBeginner, цитира примера с тазгодишните глобални блокировки.

„Стана критично за бизнеса да добавя информация в социалните медии и уебсайтове и да предоставя ресурси на своята аудитория. Колкото по-скоро можете да отговорите на клиентите си, толкова по-щастливи ще бъдат те. Така че, инвестирайте в персонал и инструменти, за да направите това възможно“, казва Балхи. 

Фокусирайте се върху изграждането на общност - Бек Бамбергер, основател на BAM Communications, напомня на бизнес лидерите, че хората купуват от тези, на които имат доверие. Но откъде идва доверието? Отговорът е общността.

„Общността, дори изпълнена виртуално, създава последователни взаимодействия, които след това изграждат доверие. Видяхме огромната сила на общността тази година чрез група от няколкостотин души, които сме отгледали в света на рисковите капитали чрез нашата група Slack“, казва Бамбергер. 

Използвайте видеоклип - 2020 г. накара професионалистите да разчитат повече на видеоконферентни разговори пред личните срещи на живо. Но не мислете, че вашето използване на видео е ограничено до Zoom конференции.

„Използвах видео във всички части на стратегията си за маркетинг и продажби. От Zoom срещи, през кратки Loom видеоклипове през Google Workplace до видеоклипове с текстови съобщения и открих, че това е най-добрият начин да поддържаме връзка“, казва Жан Гинзбург, основател и главен изпълнителен директор на JeanGinzburg.com. 

Бъдете съпричастностни - Всички са били засегнати от пандемията и други събития през 2020 г., така че в маркетинга и в живота е важно да покажете съпричастност към другите и техните обстоятелства, казва Дженифър Буонантони, главен изпълнителен директор на Press Pass LA и PPLA Social + PR.

„Хората искат да се приведат в съответствие с компании и марки, които са там за тях в добрите и лошите времена и които не са глухи за реалността, което преживяват“, добавя Буонантони.

Предложете решения на проблемите - Основните проблеми, пред които са изправени хората през 2020 г., са далеч от тези, с които са се сблъсквали само преди година. Бизнесът трябва да приеме, че дългосрочните, повтарящи се „болезнени точки“, на които са разчитали в своя маркетинг, са били променени по някакъв начин. 

„Covid-19 и икономическото прекъсване донесоха нови предизвикателства пред бизнеса, отключвайки нови възможности за компаниите, способни да се преместят бързо и предлагайки хибридни решения, които работят в краткосрочен план. Диференциацията е ключова през 2020 г.“, казва Марио Пешев, главен изпълнителен директор на DevriX. 

Фокусирайте се върху вашия клиент - Вашата стратегия трябва да се фокусира върху вашия клиент, казва Стефани Уелс, съосновател и технически директор на Formidable Forms.

„2020 г. донесе много предизвикателства пред света и много предприятия бяха силно ударени. Постоянното предоставяне на отлично обслужване на клиентите и поставянето на клиентите на първо място ще ги убеди да продължават да се връщат“, казва Уелс.

05.01.2021

Компенсацията по мярката „Запази ме“ на работниците в неплатен отпуск вече е в размер на 75% от осигурителния доход

Компенсацията за работниците и служителите по мярката „Запази ме“, финансирана със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, вече е в размер на 75 процента от осигурителния доход за м. октомври 2020 г. Новият размер на компенсацията ще обхване работници, които са в неплатен отпуск поради наложените противоепидемични мерки и се осигуряват на 8-часов работен ден. Ако работникът се е осигурявал на непълно работно време, размерът на компенсацията ще бъде определен пропорционално на работното време в трудовия му договор. Работниците и служителите, които през целия м. октомври 2020 г. са били в неплатен отпуск или не са осигурени при този работодател, ще имат право на компенсация в размер на минималната работна заплата, която в момента е 650 лв.

По мярката ще бъдат обхванати работници и служители, чиито неплатен отпуск е в периода 29 октомври 2020 г. – 31 март 2021 г. Секторите, които ще получат подкрепа, са описани в заповедта на министъра на труда и социалната политика. Желаещите да получат подкрепа по мярката „Запази ме“, ще имат право на компенсация за не повече от 60 дни в рамките на календарната година.

Информацията за осигурителния доход на работниците и служителите, които са одобрени за изплащане на компенсации по „Запази ме“, ще се обменя по служебен път между Агенцията по заетостта, НОИ и НАП.

05.01.2021

Заявление за безплатна винетка за хората с увреждания може и онлайн

Целта е да няма струпвания пред дирекциите „Социално подпомагане“

Хората с увреждания, които имат желание да получат безплатна винетка, могат да подадат заявление за издаването ѝ и по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване.

Целта е да няма струпвания пред дирекциите „Социално подпомагане“.

Документите могат да бъдат подадени и чрез лицензиран пощенски оператор или на имейл: ao@asp.government.bg

Всяка електронна винетка важи за една година, считано от датата на издаването ѝ, като се препоръчва новото заявление да бъде подадено около 10 дни преди изтичането на срока на действащата.

Заявлението може да бъде изтеглено от сайта на Агенцията за социално подпомагане тук.

05.01.2021

2700 фирми са заявили подкрепа с оборотен капитал през НАП

Близо 2700 търговци са поискали подкрепа чрез оборотен капитал до момента чрез Националната агенция за приходите, съобщиха от НАП.

По тази схема търговците, засегнати от противоепидемичните мерки, наложени с 4 заповеди на министъра на здравеопазването, могат да получат 20% или респективно 10% от оборота си за съответните периоди на 2019 г. или 2020 година.

Кандидатстването става по електронен път, чрез портала за е-услуги на НАП и системата ИСУН, припомнят от приходната агенция.

Отпускането на безвъзмездната финансова помощ става в срок от 7 дни от одобрението на проектното предложение.

Изплащането на сумите може да започне след получаване на одобрение от Европейската комисия, което се очаква в близките седмици.

Допълнителна информация за условията за кандидатстване и механизмите за отпускане на помощта може да се получи в специалната рубрика в сайта на НАП.

02.01.2021

РАБОТОДАТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕКРАТИ ПОЛЗВАНЕТО НА ОТПУСКАТА НИ

Законът в България предвижда две възможности за прекъсване ползването на платения годишен отпуск.

На първо място прекъсване ползването на платения годишен отпуск може да се извърши, когато през време на ползването на платения годишен отпуск на работника или служителя бъде разрешен друг вид платен (например отпуск поради временна неработоспособност (болничен) или неплатен отпуск. Когато през време на ползването на платения годишен отпуск на работника или служителя бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск, ползването на платения годишен отпуск се прекъсва по негово искане и остатъкът се ползва допълнително по съгласие между него и работодателя.

Прекъсването се извършва по искане на работника или служителя и остатъкът се ползва допълнително по съгласие между него и работодателя. В закона не е предвидена специална законова форма за това искане. В практиката това обикновено се прави с устно искане за прекъсване ползването на платения годишен отпуск при представянето на болничен лист или друг документ, от който е видно, че е разрешен вид отпуск, различен от платения. Препоръчително е и в този случай процедурата да се оформи формално, чрез свободно подготвено от работника/служителя писмено изявление, което установява волята на страната отпускът да бъде прекъснат и отложен за по-късен момент.

Извън тези случаи, платеният отпуск на работника или служителя може да бъде прекъсван по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. За целта работникът/служителят или работодателят, следва да връчи писмено искане на другата страна за прекъсване на платения отпуск. Уведомената страна съответно следва да изрази писменото си съгласие отпускът да бъде прекъснат от съответната дата и ползван допълнително.

Извън посочените два случая работодателят няма право да прекъсва едностранно (например със заповед) ползването на платен годишен отпуск, при положение че вече го е разрешил за определения период от време, освен ако работникът или служителят не даде изричното си писмено съгласие за това. Същото важи и в обратната ситуация - без писменото съгласие на работодателя, работникът не може едностранно да прекрати ползването на годишната си почивка, освен в изброените по-горе случаи.

 

Справка: чл. 175, ал. 1 и 2, чл. 155, ал. 4 и 5 от Кодекса на труда