05.10.2022

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРОГРАМА ЗА 1,5 МЛРД. ЕВРО

Европейската комисия даде одобрение на Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) на стойност 1,5 милиарда евро.

Тя предоставя целева подкрепа на българските фирми за преодоляване основните проблемни области, които забавят трансформирането на българската икономика в иновативна, цифрова, с ниски въглеродни емисии и ефективно използване на ресурсите. Повече от 85 % от бюджета на ПКИП, или 1,3 милиарда евро, са предназначени единствено за малки и средни предприятия (МСП). Основните цели на програмата са да се постигне интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и промишлена и цифрова трансформация. Сред другите приоритети са:

развитие и укрепване на капацитета за научни изследвания и иновации и внедряване на напреднали технологии; насърчаване на устойчивия растеж, създаване на работни места, интернационализация и конкурентоспособност на МСП; гарантиране на ползите от цифровия преход; преход към кръгова и енергийноефективна икономика.

Видовете дейности, които ще бъдат подпомагани, са следните:

подкрепа за иновациите в стартиращи и бързоразвиващи се предприятия в областта на високотехнологичните отрасли; насърчаване на цифровизацията, включително решения за гарантиране на киберсигурността, и разработване на технологии, необходими за прехода в Индустрия 4.0; подкрепа за въвеждането на нисковъглеродни и енергийно ефективни технологии, сертифициране на системите за енергийно управление и стимули за възобновяеми енергийни източници; подкрепа за МСП при въвеждането на технологии за ефективно използване на природните ресурси, увеличаване на процента на рециклиране, модернизиране на технологиите за управление на отпадъците и насърчаване на партньорствата между предприятията и споделянето на добри практики.

Част от бюджета на програмата (35 %) ще бъде изпълнен чрез финансови инструменти, като например гаранции по банкови заеми и капиталови инвестиции на всички етапи от развитието на МСП. Така ще се гарантира по-ефективно и устойчиво използване на ресурсите на ЕС в подкрепа на проекти, които генерират приходи и спестявания.

Новата програма “Конкурентоспособност и иновации“ е продължение на познатата ОПИК от предишния програмен период за еврофондовете 2014-2020. Първата процедура, която ще стартира до края на тази година, е за проекти за разработване на иновации на микро-, малки и средни фирми от различни сектори на икономиката. За целта са отредени 127 млн. лева. Следващата процедура, която се очаква да тръгне в началото на 2023 г., е за подобряване на производствения капацитет на МСП, семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите. Тя е с бюджет 117,5 млн. лева.

Повече за политиката за сближаване на ЕС и споразумението за партньорство с България може да видите на следната страница.

05.10.2022

В КОИ ОБЛАСТИ НЯМА КОЙ ДА ЗАМЕСТИ ПЕНСИОНЕРИТЕ

Все по-малко млади хора влизат на пазара на труда и успяват да заместят възрастните, които излизат в пенсия. Това показват последните данни на НСИ от преброяването през 2021 г.

Общият коефициент на възрастова зависимост по данни от Преброяване 2021, e 60.2, или на 100 лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години се падат 60 лица под 15 и на 65 и повече години.

За сравнение през 2011 г. това съотношение е било 46.5, или увеличението на тежестта на лицата в активна възраст продължава да расте. Най-добро е това съотношение в областите София (столица) (52.0), Благоевград (55.7) и Варна (56.8), а най-неблагоприятно е в област Видин (75.4).

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 г.). По данни от Преброяване 2021 това съотношение е 61. За сравнение през 2011 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 70 млади хора, а през 2001 г. от 124.

Това отношение е най-благоприятно в областите Сливен (79), Варна (71) и София (столица) (70). В две области коефициентът на демографско заместване е под 50 - Смолян (41) и Кърджали (46), посочват от НСИ.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране2. За 2021 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. е 3 815 хил. души, или 58.5% от населението на страната. Спрямо 2011 г. трудоспособното население намалява със 762 хил., или с 16.7%. Мъжете са 1 997 хил., а жените - 1 818 хил.

Населението над трудоспособна възраст е 1 726 хил. души, или 26.5%, а под трудоспособна възраст - 979 хил. души, или 15% от  населението на страната.

04.10.2022

БНБ ОБЯВИ РЕКОРДНА ЛИХВА ЗА ОКТОМВРИ

Българската народна банка (БНБ) обяви, че вдига от 1 октомври 2022 основния лихвен процент (ОЛП, проста годишна лихва) в размер на 0,49 на сто. За пръв път основният лихвен процент е различен от 0,00 от 1 януари 2016 г., когато беше 0,01%.

Месеците преди лихвеният процент да стане 0,00 той се движеше между 0,02 и 0,04. Подобно ниво на обявеното за октомври  основният лихвен процент имаше през 2009 г., когато беше 0,55%.

Стойността на основния лихвен процент има значение, но само при някои ограничени случаи. Най-вече основният лихвен процент се използва за изчисляването на наказателната или законната лихва при забава. Изчисляването се прави, като се добави 10% към основния лихвен процент.

Основният лихвен процент е инструмент, чрез който се регулира и измерва стойността на паричната единица в икономиката на една държава. Неговият размер се определя от Централната банка. Когато основният лихвен процент се повиши, обикновено това се случва при силна икономика с цел тя да се балансира.

Централната банка намалява размера му, когато икономиката е затруднена и има необходимост от подпомагането й. Това се прави с цел да се стимулира тегленето на кредити и да се осигурят нови работни места. По този начин се регулира и инфлацията.

Според българското законодателство основният лихвен процент не се включва в изчисленията на лихвите от Българската народна банка, когато се отпускат краткосрочни или бързи кредити на търговски банки. Изключение има само при отпускането на кредити на търговски банки за срок до 3 месеца и то при спазването на определени строги условия.

04.10.2022

ЗАПЛАЩАНЕ ПО ВРЕМЕ НА ПЛАТЕНА ОТПУСКА

За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.

Когато няма месец, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни при същия работодател, възнаграждението по ал. 1 се определя от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер.

Забрана за парично компенсиране:

Забранява се компенсиране на платения годишен отпуск с парични обезщетения освен при прекратяване на трудовото правоотношение.

04.10.2022

БЕЗРАБОТИЦАТА У НАС ОСТАВА НА СЪЩОТО НИВО ПРЕЗ АВГУСТ

Сезонно коригираното ниво на безработица в Европейския съюз през август е възлизало на 6 на сто. Показателят е запазил стойностите си в сравнение с юли, а спрямо август 2021 г. е спаднало с 0,8 процентни пункта. Равнището на безработица в еврозоната е достигнало 6,6 на сто през август, оставайки също непроменено спрямо месец по-рано, но на годишна основа, е намаляло с 0,9 процентни пункта. Това показват най-новите сезонно коригирани данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани на сайта й.

Нивото на безработицата в България през август е останало непроменено от юли - 4,6 на сто, което обаче, отнесено към август 2021 г., е намаление с 0,4 процентни пункта, сочат още сезонно коригираните данни на Евростат. Това представлява 151 хиляди българи, които са нямали работа през август, но активно са търсели и са имали готовност да започнат такава. През август 2021 г. те са били 161 хиляди.

Родната младежка безработица (лица под 25-годишна възраст) през август се е покачила до 13,8 на сто (отговарящо на около 18 хиляди души) от 13 на сто през юли. Все пак на годишна база намалението на показателя е значително, като през август 2021 г. е било 16,1 на сто.

12,921 милиона души в ЕС, от които 10,966 милиона жители в еврозоната, са били безработни през август 2022 г. В сравнение с юли броят на безработните е намалял с 52 000 в ЕС и с 30 000 в еврозоната. Спрямо август 2021 г. безработните в Евросъюза са били по-малко с 1,682 милиона души, както и с 1,358 милиона души в рамките на еврозоната.

През август 2022 г. нивото на безработица при жените в ЕС е възлизало на 6,4 на сто, докато равнището на безработица при мъжете - на 5,7 на сто. 

Младежка безработица

През август 2,614 милиона души под 25-годишна възраст са били безработни в ЕС, от които 2,136 милиона са били жители на еврозоната. През август 2022 г. равнището на младежката безработица е било 13,8 на сто в ЕС, запазвайки стойностите от предишния месец. Безработните младежи в страните от еврозоната са били 13,9 на сто, което е спад спрямо юли, когато нивото е достигнало 14 на сто.

В сравнение с август 2021 г. през тазгодишния август младежката безработица е намаляла с 293 хиляди души в ЕС и с 234 хиляди души в еврозоната.

04.10.2022

МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНИТЕ УВРЕЖДАНИЯ ОСТАВАТ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИЯТ ЗДРАВЕН ПРОБЛЕМ, СВЪРЗАН С РАБОТАТА

„Мускулно-скелетните увреждания остават най-често срещаният здравен проблем, свързан с работата в Европа. Именно затова е необходимо да се обединят усилията на всички заинтересовани страни за превенцията на заболяването на работното място“. Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров на национална конференция на тема „Здравословни работни места – облекчете товара“. Форумът се организира от Министерство на труда и социалната политика в качеството на Национална фокусна точка на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа. Конференцията се организира в рамките на Европейската кампания, посветена на управлението на рисковете и превенцията на мускулно-скелетните увреждания при работа.

В приветствието си министър Лазаров цитира данни от шестото Европейско проучване на условията на труд, което показва, че милиони работници в цяла Европа страдат от свързани с работата мускулно-скелетни увреждания, а трима от всеки пет работници в ЕС се оплакват от подобни заболявания. „Една трета от работниците с мускулно-скелетни увреждания и друг здравен проблем смятат, че няма да могат да продължат да си вършат работата до 60-годишна възраст. Това неизбежно намалява качеството на живот и капацитета им да работят, намалява конкурентоспособността на бизнеса и икономиките и допринася за най-голям дял от загубените работни дни в ЕС“, посочи министърът на труда и социалната политика. Уврежданията увеличават разходите на обществото за лечение, рехабилитация и трудоустрояване, добави той.

Министър Лазаров подчерта, че сътрудничеството между работодателите, мениджърите и работниците, както и развитието на социалния диалог ще доведе до повишаване на информираността за проблема и до осигуряване на по-високо ниво на защитата на работещите. Той изтъкна и значението на ролята на работодателите за вземането на навременни мерки за предотвратяване на мускулно-скелетни увреждания. 
Според Европейското проучване на предприятията за нови и възникващи рискове за 2019 г. (ESENER) най-често идентифицираният рисков фактор за възникването на подобни проблеми в ЕС-27 е повтарящото се движение на ръцете или китките, което е отчетено от 65 % от предприятията. Други рискове са продължителното седене (61 %), повдигане или преместване на хора или тежки товари (52 %), времеви натиск (45 %) и уморителни или болезнени работни пози (31 %).

03.10.2022

ВСЕ ПОВЕЧЕ РАБОТНИ МЕСТА В СЕКТОРА НА ВЕИ

Работните места в световен мащаб в секторите на възобновяемата енергия достигнаха 12,7 милиона миналата година, скок от 700 000 нови работни места за една година, като Китай представлява 42 процента от глобалната обща заетост.

Докладът, озаглавен „Възобновяема енергия и работни места: Годишен преглед за 2022 г.“ и публикуван от Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) в сътрудничество с Международната организация на труда (МОТ), показва, че почти две трети от всички тези работни места са в Азия.

Само Китай представлява 42 процента от общия глобален дял, следван от ЕС и Бразилия с по 10 процента. Докладът също така показва, че слънчевата енергия е най-бързо развиващият се сектор. Франческо Ла Камера, генерален директор на IRENA, каза, че „изправени пред многобройни предизвикателства, работните места за възобновяема енергия остават устойчиви и са доказали, че са надежден двигател за създаване на заетост“.

03.10.2022

ЗАКРИЛА ОТ УВОЛНЕНИЕ, АКО ИМАМЕ ЗАБОЛЯВАНЕ

Българското законодателство урежда закрилата при уволнение на някои категории работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение. Кодекса на труда установява т.нар. „предварителна закрила” при уволнение. Тя е предварителна, защото предхожда извършването на уволнението. Нейното предназначение е да постави извършването на уволнението в зависимост от получаването на предварително разрешение от определен държавен или синдикален орган и само след получаването на това разрешение уволнението може да бъде извършено. Това разрешение се иска писмено от работодателя и трябва да се получи писмено от компетентния държавен или синдикален орган. Ако такова разрешение не е поискано или след като е било поискано, изобщо не е било дадено, или не е било дадено преди уволнението, то извършеното уволнение само на това основание е незаконно.

Защитната процедура представлява едно предварително условие, което работодателят е задължен да спази, когато извършва уволнение на посочените от закона работници и служители. Предварителното разрешение за уволнение означава даване на съгласие или отказ да се разреши извършването на уволнението от компетентен държавен или синдикален орган. Този орган е съответната областна инспекция по труда и съответния синдикален орган

Законът в България посочва, че закрила при уволнение имат работници или служители, боледуващи от някоя от следните болести:

 1. исхемична болест на сърцето;
 2. активна форма на туберкулоза;                    
 3. онкологично заболяване;
 4. професионално заболяване;
 5. психично заболяване;
 6. захарна болест.

За да бъде спазена процедурата, предприятието събира предварителна информация от работниците, които са определени за уволнение, страдат ли от изброените болести.

Работниците, които страдат от болестите, посочени по-горе, са длъжни при поискване да представят в предприятието медицински документи (епикриза, медицинско удостоверение и др.) от лечебно-профилактичните заведения, където се лекуват или се водят на диспансерен отчет. Предприятието представя получените медицински документи пред съответната трудовоекспертна лекарска комисия (ТЕЛК) за мнение.

Предприятието отправя до съответната Дирекция „Инспекция по труда” писмено искане за разрешение за всеки определен за уволнение работник или служител, като институцията в отделните случаи взема мнението и на ТЕЛК преди да се произнесе.

Справка:

чл. 333 от Кодекса на труда

чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от КТ

30.09.2022

ДОХОДИТЕ ОТ ЗАЕТОСТ В ЕС ДОБЛИЖАВАТ НИВАТА ОТПРЕДИ ПАНДЕМИЯТА

През миналата година средният разполагаем доход на домакинствата в Европейския съюз се е увеличил с 3,6 на сто в сравнение с 2020 година. Доходът от заетост се е увеличил рязко във всички квинтили (части) от населението, но остава, макар и с малко, под нивата си отпреди пандемията, докато коефициентът на риск от бедност запазва равнището си. Това сочат ранните оценки на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на сайта й.

Пандемията от коронавирус предизвика значително намаляване на икономическата активност, като временно бяха затворени някои бизнес сектори, което доведе до безпрецедентно увеличение на отсъстващите служители или на тези, работещи на намалено работно време. В следствие служителите претърпяха загуби в доходите си от заетост, а правителствата бяха принудени да въведат схеми за временна подкрепа, за да компенсират въздействието на криза.

Ранните прогнози за 2021 г. показват положително развитие в разпределението на доходите и значителни ръстове за домакинствата с ниски доходи. Това е в съответствие с основните тенденции на пазара на труда и значителното намаляване на броя на работниците, засегнати от временните мерки за контрол на болестта. Освен това в много държави членки продължиха да се прилагат схеми за социална защита на населението, насочени към стабилизиране на заплатите и доходите на домакинствата.

Коефициентът на риск от бедност запазва стойностите си

Нивото на риск от бедност в ЕС е запазило стойностите си през 2021 г., но ситуацията варира в различните страни членки, особено когато се оценяват кумулативните ефекти, гласи ранната оценка на Евростат.

През 2021 г. 95,4 милиона души в Европейския съюз, което се равнява на 21,7 процента от населението му, са били изложени на риск от бедност и социално изключване, информира по-рано Евростат.

Това означава, че тези хора са били подложени на поне един от трите социални риска, които се свързват с бедността и социалното изключване - били са изложени на риск от бедност, от тежки материални и социални лишения или са живели в домакинство с много ниска икономическа активност (лицата в трудоспособна възраст в това домакинство са заработили 20 процента и по-малко от нормалния брой работни часове), отбелязва статистическата служба на ЕС.

България е на второ място сред страните от ЕС по този показател. През миналата година 32 на сто от хората у нас са били изложени на риск от бедност и социално изключване, показаха по-рано през този месец данни на Евростат. 

В сравнение с предпандемичната 2019 г., през 2021 г. сред държавите от Съюза, за които фигурират данни, в 5 е регистрирано увеличение на нивото на бедност, от които 4 са статистически значими: Гърция, Хърватия, Латвия и Нидерландия.

В 11 държави от ЕС равнището на бедност е без промяна, а в други 7 е намаляло: Финландия, Кипър, Германия, Литва, Румъния, Швеция и България.

30.09.2022

ВАЖНОТО ПРИ РАБОТА НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

Срочни трудови договори са тези, в чието съдържание има точно определен или определяем срок. Различните срочни трудови договори са изчерпателно изброени в чл. 68, ал. 1, т. 1 - 5 от Кодекса на труда. В чл. 68, ал. 2 от Кодекса на труда е предвидено, че работниците и служителите по срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1 от Кодекса на труда имат същите права и задължения, каквито имат работниците и служителите по трудов договор за неопределено време. Те не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение само поради срочния характер на трудовото им правоотношение в сравнение с работниците и служителите по трудов договор за неопределено време, които изпълняват същата или сходна работа в предприятието, освен ако законът поставя ползването на някои права в зависимост от притежаваната квалификация или придобитите умения.

Когато на същата или на сходна работа няма заети работници и служители, работниците и служителите по срочен трудов договор не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение от останалите работници и служители, които работят на трудов договор за неопределено време. Когато трудов договор е сключен за определен срок на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, то това може да е за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни дейности или по изключение - за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от Кодекса на труда срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 се сключва за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия. В ал. 4 на чл. 68 от Кодекса на труда се регламентира, че по изключение срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година.

Следва да се има предвид, че съгласно чл. 68, ал. 5 от Кодекса на труда трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1, сключен в нарушение на ал. 3 и 4 на същата разпоредба, се смята за сключен за неопределено време.

30.09.2022

ЗАЩО ОБЛАЧНИЯТ ХОСТИНГ Е ДОБЪР ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС?

Когато става въпрос за хостинг, облакът става все по-популярен за бизнеса. И не е чудно защо. Хостингът в облак предлага редица предимства, които могат да бъдат изключително полезни за предприятия от всякакъв мащаб.

Ето само няколко от причините, поради които облачният хостинг е полезен за вашия бизнес:

 1. По-голяма гъвкавост. Хостингът в облака предлага по-голяма гъвкавост. При традиционния хостинг сте ограничени до ресурсите, които са налични на вашите собствени сървъри. Но при хостинга в облак можете да получите достъп до ресурсите на отдалечен сървър. Това означава, че можете да увеличавате или намалявате ресурсите си според нуждите, без да се налага да правите промени в собствената си инфраструктура.
 2. Подобрена производителност. Хостингът в облака може да доведе и до подобряване на производителността. При традиционния хостинг вашият уебсайт се хоства на един сървър. Това може да доведе до затруднения и забавяне на работата, ако сървърът бъде претоварен. Но при хостинга в облак вашият уеб сайт се хоства на клъстер от сървъри. Това разпределя натоварването и може да помогне да се гарантира, че уебсайтът ви е достъпен и реагира бързо.
 3. По-голяма надеждност. Облачният хостинг може да предложи и по-голяма надеждност. При традиционния хостинг, ако сървърът ви се повреди, уебсайтът ви се поврежда заедно с него. Но при облачния хостинг уебсайтът ви се хоства на клъстер от сървъри. Това означава, че ако един сървър се повреди, уебсайтът ви може да бъде достъпен от друг сървър. Това може да помогне да се гарантира, че уебсайтът ви ще продължи да работи дори ако един от сървърите в клъстера има проблем.
 4. Спестяване на разходи. Може би най-очевидното предимство на облачния хостинг е спестяването на разходи. При облачния хостинг плащате само за ресурсите, които използвате. Не е необходимо да инвестирате предварително в скъп хардуер или софтуер. Освен това можете да увеличавате или намалявате ресурсите си според нуждите, така че никога не плащате за повече, отколкото ви е необходимо.
 5. Повишена мащабируемост. Облачният хостинг може да предложи и повишена мащабируемост. При традиционния хостинг обикновено сте ограничени до ресурсите, които са налични на собствените ви сървъри. Но при хостинга в облака можете да получите достъп до ресурсите на отдалечен сървър. Това означава, че можете да увеличавате или намалявате ресурсите си според нуждите, без да се налага да правите промени в собствената си инфраструктура.
 6. Подобрено възстановяване след бедствие. Хостингът в облака може да предложи и подобрено възстановяване след бедствие. При традиционния хостинг, ако сървърът ви се срине, с него се срива и уебсайтът ви. Но при хостинга в облак уебсайтът ви се хоства на клъстер от сървъри. Това означава, че ако един сървър се повреди, уебсайтът ви може да бъде достъпен от друг сървър. Това може да помогне да се гарантира, че уебсайтът ви ще остане достъпен и ще реагира бързо.
 7. Зелена опция. Хостингът в облака може да бъде и екологичен вариант. При традиционния хостинг вашият уебсайт се хоства на един сървър. Това означава, че ако този сървър използва много енергия, въглеродният ви отпечатък се увеличава. Но при хостинга в облак уебсайтът ви се хоства на клъстер от сървъри. Това означава, че енергията, използвана за захранването на всеки сървър, се разпределя между по-голям брой сървъри. Това може да помогне за намаляване на въглеродния ви отпечатък.

Има много предимства на облачния хостинг. Но това са само някои от причините, поради които облачният хостинг е полезен за вашия бизнес. Ако търсите начин да подобрите бизнеса си, помислете за облачен хостинг, съветват специалистите.

29.09.2022

ЗАБАВЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ ДОГОДИНА ПРОГНОЗИРА ЕБВР

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ревизира нагоре прогнозата си за икономическия растеж на България през 2022 г., но в същото време вече очаква и по-рязко забавяне на растежа през 2023 г.

В своя септемврийски доклад ЕБВР очаква, че БВП на нашата страна ще нарасне през тази година с 3,0% при прогноза от месец май за експанзия с 2,5 на сто и след експанзия от 4,2% през 2021 г.

Тази известна възходяща ревизия се дължи на факта, че българската икономика нарасна устойчиво през първата половина на 2022 г. с 4,5% на годишна база, движена от силно натрупване на бизнес запаси, както и добро частно и държавно потребление.

Личното потребление се увеличи през първите шест месеца на 2022 г. с 4,2% на годишна база, но ЕБВР отбеляза, че възходящата инерция е намаляла на фона на растящата инфлация и намаляващото доверие на потребителите. В същото време инвестициите в страната намаляха рязко през второто тримесечие, тъй като фирмите се сблъскват с повишена несигурност, като инвестициите бяха с 14% под нивата преди коронавирусната пандемия.

Въпреки това промишленото производство в България се е увеличило през първата половина на настоящата година с почти 17% на годишна база, като то остана устойчиво, въпреки спирането на руския газ от края на април 2022 г.

ЕБВР посочи, че инфлацията се влоши значително, достигайки 17,3% на годишна база през юли 2022 г. и над 20% при цените на храните, комуналните услуги и жилищата, транспорта, ресторантите и хотелиерската дейност.

Основната мярка на правителството срещу нарастващите разходи за енергия е пълното компенсиране на сметките за електроенергия на фирмите при цени на тока над 125 евро/MWh (над 250 лева за мегаватчас).

Домакинствата в страна бяха защитени чрез регулирани цени на тока, а пенсиите бяха увеличени с 10% през юли 2022 г.

Продължаващата политическа криза обаче може да доведе до забавяне на усвояването на второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост на ЕС, предупреждава Европейската банка за възстановяване и развитие.

Благодарение на стабилното представяне на икономика през първата половина на годината, растежът на БВП беше ревизиран нагоре за цялата 2022 г. до 3% от прогнозата на ЕБВР през май за икономическа експанзия от 2,5 на сто.

Несигурността относно доставките на газ, отслабването на вътрешното и външното търсене на фона на високата инфлация и влошаване на доверието, както и политическата несигурност, биха могли обаче да доведат до рязко забавяне на икономическия растеж в България през 2023 г. до 1,5% при предишна прогноза на ЕБВР от месец май за очаквана експанзия догодина от 3 на сто.

29.09.2022

ЕК ПОИСКА ДА ПРОМЕНИМ СХЕМАТА ЗА МИНИМАЛЕН ДОХОД

Европейската комисия призовава  държавите членки да модернизират своите схеми за минимален доход като част от текущия ангажимент за намаляване на бедността и социалното изключване в Европа. В предлаганата препоръка на Съвета относно адекватния минимален доход, гарантиращ активно приобщаване, се посочва как държавите членки могат да модернизират своите схеми за минимален доход, за да ги направят по-ефективни, което ще премахне бедността и същевременно ще насърчи интеграцията на трудовия пазар на тези, които могат да работят.

Минималният доход представлява парични плащания, които помагат на нуждаещите се домакинства да постигнат определено равнище на доходите, позволяващо им да плащат сметките си и да водят достоен живот. Те са особено важни във времена на икономически спад, тъй като спомагат да се смекчат последиците от намаляването на доходите на домакинствата за най-нуждаещите се, допринасяйки по този начин за устойчив и приобщаващ растеж. Тези парични плащания обикновено се допълват от обезщетения в натура, даващи достъп до услуги и целенасочени стимули за навлизане на пазара на труда. Така схемите за минимален доход не са пасивен инструмент, а действат като фактор за подобряване на перспективите за приобщаване и заетост. Добре разработените схеми за минимални доходи установяват баланс между намаляването на бедността, насърчаването на полагането на труд и поддържането на устойчиви бюджетни разходи.

Минималният доход и мрежите за социална сигурност трябва да съдържат достатъчно стимули и подпомагане за хората, които могат да работят, за да се интегрират отново на пазара на труда. Освен това те трябва да бъдат замислени така, че да спомогнат за пълното реализиране на потенциала на екологичния и цифровия преход чрез подпомагане на трансформациите на пазара на труда и активното участие на лицата в неравностойно положение.

Социалните и икономическите предимства на адекватните и целенасочени мрежи за социална сигурност придобиха още по-голямо значение по време на ограничителните мерки, въведени заради пандемията от COVID-19. Адекватният минимален доход е особено важен и в настоящия контекст на покачващи се цени на енергията и инфлация вследствие на руското нашествие в Украйна, тъй като мерките по отношение на доходите могат да бъдат насочени специално към уязвимите групи от населението.

Предложението ще допринесе за постигане на социалните цели на ЕС за 2030 г. за намаляване на броя на хората, изложени на риск от бедност или изключване, с поне15 милиона, както е посочено в плана за действие на Европейския стълб на социалните права. То ще помогне и на държавите членки да постигнат целта най-малко 78% от населението на възраст между 20 и 64 години да имат работа.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: Системите за социална закрила спомагат за намаляване на социалните неравенства и различия. Те осигуряват достоен живот за тези, които не могат да работят, и насърчават тези, които могат, да се върнат на работа. Във време, когато много хора се борят да свържат двата края, за държавите членки тази есен ще бъде важно да модернизират своите мрежи за социална сигурност с подход на активно приобщаване, за да помогнат на най-нуждаещите се. Така ще можем да се борим с бедността и социалното изключване и да помогнем на повече хора да започнат работа през този труден период.

Комисарят за работните места и социалните права Никола Шмит добави: Всеки пети в ЕС днес е изложен на риск от бедност и социално изключване. Във всички държави членки съществуват схеми за минимален доход, но анализът показва, че те невинаги са адекватни и достигат до всички нуждаещи се или мотивират хората да се върнат на пазара на труда. В контекста на нарастващи разходи за живот и все по-голяма несигурност трябва да гарантираме, че мрежите ни за социална сигурност могат да се справят със задачата. Необходимо е да отделяме специално внимание на връщането на младите хора на работа, включително чрез подпомагане на доходите, за да не попаднат в порочния кръг на изключването.

На държавите членки се препоръчва:

    Да подобрят адекватността на подпомагането на доходите:

    да определят равнище на подпомагане на доходите чрез прозрачна и надеждна методика.
    запазвайки стимулите за работа, да гарантират, че подпомагането на доходите постепенно отразява редица критерии за адекватност. Държавите членки следва да постигнат адекватно равнище на подпомагане на доходите най-късно до края на 2030 г., като същевременно запазят устойчивостта на публичните финанси.

    Да преразглеждат ежегодно и, при необходимост, да адаптират на равнището на подпомагане на доходите.

    Да подобрят обхвата и използването на минималния доход:

    критериите за възползване от подпомагане следва да бъдат прозрачни и недискриминационни. Например за насърчаване на равенството между половете и икономическата независимост, особено за жените и младите хора, държавите членки следва да улеснят получаването на подпомагане на доходите на човек вместо на домакинство, без непременно да увеличават общото равнище на обезщетенията на домакинство. Освен това са необходими допълнителни мерки, за да се гарантира, че схемите за минимален доход се използват от домакинствата с един родител, който в повечето случаи е жена.

    Процедурите за кандидатстване следва да бъдат достъпни, опростени и съпътствани от лесна за ползване информация.

    Решението във връзка със заявление за минимален доход следва да бъде издавано в срок от 30 дни от подаването на заявлението с възможност за преразглеждане на това решение.

    Схемите за минимален доход следва да се адаптират към ситуации на социално-икономическа криза, например чрез въвеждане на допълнителна гъвкавост по отношение на критериите за допустимост.

Да подобрят достъпа до приобщаващи пазари на труда:

    Мерките за повишаване на активността на пазара на труда следва да предоставят достатъчно стимули за (повторно) навлизане на пазара на труда, обръщайки специално внимание на подпомагането на младите хора.

    Схемите за минимален доход следва да помагат на хората да си намерят работа и да я запазят, например чрез приобщаващо образование и обучение и подкрепа при и след назначаването на работа и за наставничество.

    Трябва да има възможност за съчетаване на подпомагането на доходите с възнаграждения от работа за по-кратък период, например по време на изпитателен срок или стаж.

Да подобрят достъпа до услуги за подпомагане и основни услуги:

    Получателите на минимален доход следва да имат ефективен достъп до качествени услуги за подпомагане в сферите на здравните грижи, обучението и образованието. На нуждаещите следва също така да се предлагат услуги за социално приобщаване като консултиране и наставничество.

     В допълнение получателите на минимален доход следва да имат постоянен ефективен достъп до основни услуги като енергията.

    Да насърчават предоставянето на персонализирано подпомагане:

    Държавите членки следва да извършват индивидуална оценка на потребностите, обхващаща множество аспекти, за да установят пречките, пред които са изправени получателите с оглед на социалното приобщаване и/или заетостта, и подпомагането, от което се нуждаят, за да ги преодолеят.

Въз основа на оценката не по-късно от три месеца от получаването на достъп до минимален доход на получателите следва да бъде даден план за приобщаване, съдържащ съвместни цели, график и специален пакет от мерки за подпомагане на постигането им.

    Да направят управлението на мрежите за социална сигурност по-ефективно както на равнището на ЕС, така и на национално, регионално и местно равнище, и да въведат механизми за мониторинг и докладване.

ЕС предоставя финансиране, за да помогне на държавите членки да подобрят своите схеми за минимален доход и социалната инфраструктура чрез реформи и инвестиции.

Следващи стъпки

Предложението на Комисията за препоръка на Съвета относно адекватния минимален доход, гарантиращ активно приобщаване, ще бъде обсъдено от държавите членки с оглед на приемането му от Съвета. След приемането му държавите членки следва да докладват на Комисията на всеки три години за своя напредък по изпълнението. Освен това Комисията ще следи отблизо изпълнението на препоръката в контекста на европейския семестър. Предлаганият инструмент — препоръка на Съвета — предоставя на държавите членки достатъчно свобода на действие, за да преценят как най-добре да постигнат целите на тази инициатива, отчитайки своите специфични обстоятелства.

Контекст

Всеки пети — или общо 94,5 милиона души — са били изложени на риск от бедност или социално изключване в ЕС през 2021 г. Мрежите за социална сигурност играят ключова роля за подпомагането на тези хора и оказването на съдействие за тяхното (повторно) навлизане на пазара на труда, ако могат. Необходими са обаче по-ефективни системи за социална закрила, тъй като около 20 % от безработните, изложени на риск от бедност, не отговарят на условията за получаване на подпомагане на доходите, а между 30 и 50 % от населението, отговарящо на условията, не получават помощ за минимален доход.

29.09.2022

ЗАЕТОСТТА В БЪЛГАРИЯ С 14-ГОДИШЕН МАКСИМУМ

Коефициентът на заетостта сред трудоспособните граждани на Европейския съюз (между 20 и 64 годишна възраст), е възлизал на 74,8 на сто през второто тримесечие на годината. Това е осмо поредно тримесечие, в което показателят нараства, а спрямо предходното тримесечие (януари - март 2022 г.) се увеличава с 0,3 процентни пункта. Това сочат най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на сайта й. 

В България коефициентът на заетост през второто тримесечие е достигнал 75 на сто от трудоспособното население от 20 до 64 годишна възраст. Това е най-високото равнище на заетостта у нас от поне 14 години насам, според наличните данни, като през второто тримесечие на 2009 г. е била 68,6 на сто.

Застой на пазара на труда

Застоят на пазара на труда, включващ хората, имащи неудовлетворена нужда от заетост, който е и един от основните компоненти на безработицата, е обхващал 11,5 на сто от разширената работна сила (на възраст между 20 и 64 години) в ЕС през второто тримесечие на 2022 година. Това е спад в сравнение с регистрираните 11,9 на сто през първото тримесечие.

Българите, изпитващи неудовлетворена нужда от заетост, през второто тримесечие на годината са били 7,7 на сто от разширената работна сила, което е минимално намаление (-0,1 на сто) спрямо предишното тримесечие. Това все пак е осмо поредно тримесечие на спад на показателя, след като през второто тримесечие на 2020 г. той прибави 2,2 п.п. спрямо тримесечие по-рано, достигайки 10,6 на сто.

Сравнение по страни членки на ЕС

Промените в нивото на заетост между първото и второто тримесечие на годината варират в различните страни членки на Съюза. Най-голямо увеличение е регистрирано в Литва (+1,6 п.п.), Латвия (+0,9 п.п.), както и Ирландия и Словакия (+0,8 п.п. за всяка).

Въпреки че заетостта се повиши в 20 от държавите от ЕС, тя запази нивата си в Унгария и Словения, а в Хърватия и Белгия намаля (-0,5 п. п. за всяка), както и в Люксембург (-0,2 п. п.) и Кипър и Португалия (-0,1 п.п. за всяка).

29.09.2022

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПОСТОЯННИЯТ АДРЕС?

Според закона за гражданската регистрация адресът на един човек е еднозначното описание на мястото, където той живее или където получава кореспонденцията си. Адресът в България се състои задължително от името на областта, общината и населеното място. Адресът е нещо много важно, защото той е свързан с много неща в живота на един човек - получаване на призовки, данъчни съобщения, изваждане на документи за самоличност, гласуване по време на избори, здравен статус и медицинско обслужване, работа и много други.

Всяко лице е задължено да заяви писмено своя постоянен и настоящ адрес. Двата адреса може да съвпадат. Те имат значение за т. нар. адресна регистрация, която се отразява в регистрите на населението и в Национална база данни "Население". Тя се извършва от общините и кметствата.

И тук стигаме до конкретните неща, свързани с постоянния адрес на един човек. Той е в населеното място, с който всеки избира да бъде вписан. Той винаги е на територията на България, за разлика от настоящия, който може да е и в чужбина при определени правила. Постоянният адрес е основен и всяко лице може да има само един такъв. Той се вписва в личната карта. В заявлението за вадене на лична карта или международен паспорт, както и при подаване на данъчна декларация, обаче се посочват и двата адреса - постоянен и настоящ. 

Постоянният адрес се заявява чрез подаването на заявление от съответното лице до Общинската администрация или до службите на Министерство на вътрешните работи по Закона за българските документи за самоличност. Заявяването се извършва лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно. За малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители.

Ако някой иска или му се налага да смени постоянния си адрес, трябва да подаде специално заявление в общината или кметството, където лицето избира да бъде вписано в регистрите за населението. Тоест, ако се мести от Варна в София, трябва да отиде в съответния район в столицата, в който ще живее, и да подаде заявление. 

За промяната трябва да носи документ за самоличност, копие от документ, доказващ собствеността или ползването на имота – документ за собственост.  В случай на регистрация на основание договор за наем следва да се предоставят доказателства за ползване на имота за жилищни нужди, напр. удостоверение за декларирани данни от служба за местни данъци и такси. Трябва да има и декларация за писмено съгласие на собственика – когато заявителят не е собственик. Тя се подписва лично от собственика пред длъжностното лице или се подава с нотариална заверка на подписа.

Когато се променя постоянният адрес, изменението се съобщава чрез Национална база данни "Население" на общината по предходния постоянен адрес на общината, в която е настоящият адрес, и на Министерството на вътрешните работи чрез ЕСГРАОН. Това се прави служебно.

След смяната на постоянния адрес в общината или кметството съответният гражданин трябва да си смени личната карта чрез заявление до паспортните служби на Министерството на вътрешните работи. Личната карта се сменя в едномесечен срок от подаването на заявлението за промяна на постоянния адрес.

28.09.2022

ОДОБРЕН Е ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ БЪЛГАРИЯ 2030 ПРЕЗ ПЕРИОДА 2022-2024 ГОДИНА

Правителството прие План за действие за изпълнението на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 през периода 2022-2024 година.

Основната му задача е да допринесе за постигането на трите стратегическите цели на Националната програма - ускорено икономическо развитие, демографски подем и намаляване на неравенствата, реализирането на които е предвидено посредством целенасочени политики и интервенции, групирани в пет взаимосвързани и интегрирани оси на развитие. Те са иновативна и интелигентна България; зелена и устойчива България; свързана и интегрирана България; отзивчива и справедлива България; духовна и жизнена България. За постигането на правителствените намерения в плана за действие е представена оперативната стратегия по представените в документа 13 национални приоритета.

Националната програма е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи. Тя определя визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения.

28.09.2022

МАЛКИЯТ БИЗНЕС Е НА РЪБА НА ОЦЕЛЯВАНЕТО

Анализ на специалиста

Милиони малки и средни предприятия в Европейския съюз се чудят как да свържат двата края. Растящите цени на енергията и суровините, галопиращата инфлация, разклатените вериги за доставки, геополитическото напрежение и др., са твърде голямо предизвикателство за малкия бизнес.

Българските малки и средни предприятия също се оплакват, че са на ръба на оцеляването, но някои анализатори твърдят, че опасенията им са преувеличени и опасността за тях е по-малка, отколкото за другите в ЕС.

Важно е да се знае, че малките и средните предприятия съставляват 99 % от дружествата в съюза, осигуряват две трети от работните места в частния сектор и допринасят за повече от половината от общата добавена стойност. Така че Брюксел не може да игнорира "гръбнака на европейския бизнес", насочвайки целевата помощ предимно за спасяване на големите компании и раздавайки пари на калпак на домакинствата.

Разходите са непредвидими

Европейската комисия има намерение през октомври да измени временната рамка за държавна помощ, давайки възможност за предоставяне на държавни гаранции, като същевременно запази еднаквите условия на конкуренция. Очевидно е, че в момента общността няма много възможности за финансиране и ще разчита основно на фонда за възстановяване. Към август на държавите членки са били изплатени 100 милиарда евро, което означава, че 700 милиарда все още са свободни и може да се използват за инвестиции и за запазване на работни места. Това съвсем не означава, че парите във фонда трябва да бъдат пропилени за кърпене на дупки. Наложително е част от тях да се вложат в перспективни бизнес модели в помощ на по-малкия бизнес, за да не се налага неговото спасяване през два месеца.

Междувременно румънският евродепутат Нику Стефанута, от групата "Обнови Европа", който е докладчик по бюджета на ЕС за 2023 г., предупреди, че европейската хазна е празна. Впрочем на 7 юни Еврокомисията представи проектопредложение за финансиране на важни реформи като зелен и цифров преход, здравеопазване, научни изследвания и малки и средни предприятия с почти 300 милиарда евро. Тогава тези цифри звучаха добре, но сега те са абсолютно недостатъчни заради инфлацията, високите цени на енергията и войната по границите, които правят разходите непредвидими.

Преди седмица пък председателката на комисията Урсула фон дел Лайен обеща да предложи пакет от мерки за подпомагане на малките и средни предприятия, което включва намаляване на бюрокрацията и по-добър достъп до общия пазар. Ще се постави акцент и върху семейните предприятия. Очаква се това да се случи през следващия месец. Мярката е малко закъсняла, но закъснението може да бъде извинено с неотложните проблеми, като например обиколките в Азия и Африка в търсене на газ.

Пазарът на труда остана без кадри

Малкият и среден бизнес се сблъсква и с друг сериозен проблем – липсата на кадри. Става дума за хора с ниска квалификация до такива с висше образование. Навсякъде фирмите се оплакват, че не могат да намерят работници и че пазарът на труда е стеснен до исторически нива. Някои от тях предлагат по-високи заплати, а други се ориентират в търсене на кадри извън съюза, защото над 50% от източноевропейските работници, които се прибраха в родните си страни заради пандемията, вече не искат да се връщат.

По данни на Евростат около 193 милиона европейци са търсили работа през първото тримесечие на 2022 г., а около 74,5% от хората в ЕС на възраст 20-64 години са работели. Това означава, че равнището на безработицата е по-ниско от всякога. Не случайно френската асоциация на работодателите обяви, че 94% от компаниите, набиращи персонал, споделили, че често се затрудняват да намерят подходящите кадри, а понякога каквито и да било кандидати. В момента в Западна Европа има глад за шофьори на камиони, сервитьори, летищен персонал, болногледачи, инженери и ИТ специалисти. Търсят се и работници за строителството, туризма и ресторантьорството.

Как се справя българският бизнес

Редица български производители твърдят, че са на ръба на фалита. Съобщено бе, че например в сектора на млекопроизводството много малки бизнеси затварят заради непоносимите цени. Проблемите им са обясними, тъй като нашите най-големи търговски партньори са в Европа и ако там има рецесия, тя неминуемо ще дойде и при нас.

Според бизнеса държавата не прави достатъчно в подкрепа на предприятията. В началото на септември работодателските организации поискаха служебният кабинет спешно да приеме постановление, с което да продължи компенсациите за високите цени на тока за октомври, ноември и декември. Предприемачите предупредиха също, че забавянето на това решение ще доведе до тежка ликвидна криза за огромна част от фирмите, което пък ще предизвика спиране на производства и съкращаване на работни места по средата на зимата.

Все повече икономисти обаче твърдят, че България е една от държавите с най-щедро компенсиране на бизнеса.

"Бизнесът е дотиран, за да не се повишават цените. Ако това не се случва, трябва тази схема за държавно подпомагане да бъде сериозно преосмислена", отбеляза икономистът Лъчезар Богданов.

Българските фирми донякъде са облагодетелствани от това, че страната ни е производител на електроенергия, а един от най-големите фактори за инфлацията в момента са именно енергийните цени.

Хубавата новина е, че до края на годината в българската икономика ще влязат от Брюксел 735 млн. лева, които са предназначени най-вече за малки и средни предприятия. Другите европейски средства, на които бизнесът може да разчита, е програма за 30 млн. лева за информационни и комуникационни компании и киберсигурност. Това ще е изцяло грантова помощ за около 1400 фирми. Предвижда се и програма за инвестиции във фотоволтаични централи и батерии с бюджет от 200 млн. лева. По линия на структурните фондове на Европейския съюз от следващата година Министерството на иновациите и растежа ще разполага със 7 млрд. лв. за подкрепа на бизнеса.

Остава да има и контрол при разпределението и харченето на тези средства, защото България и досега получаваше пари от еврофондовете, но резултатите са известни.

28.09.2022

БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА ДУНАВ МОСТ-3

България и Румъния се договориха за трети мост над река Дунав. Инфраструктурното съоръжение ще бъде изградено при Русе - Гюргево, предава БТА. За целта ще бъде подписано споразумение между двете държави. В друг документ те ще регламентират ангажиментите на двете държави за изпълнението на проекта Fast Danube и създаването на съвместно дружество за управление на дейностите по проекта. За това се договориха вицепремиерите на двете страни Христо Алексиев и Сорин Гриндияну на среща в Букурещ. 

Зам.-министър председателят Алексиев е в румънската столица като ръководител на българската делегация в Конференцията на пълномощните представители на Международния съюз по далекосъобщения към ООН.

Двете споразумения с ясни задачи и конкретни срокове за изпълнение на различните етапи ще бъдат подписани в най-скоро време.

Христо Алексиев и Сорин Гриндияну бяха категорични, че строителството на нови мостове, удълбочаването на Дунав, фериботната свързаност и подобреното преминаване през граничните пунктове, трябва да бъдат разглеждани като един общ стратегически приоритет с няколко проекта в него. 

Вицепремиерът Алексиев постави пред своя колега и въпроса за модернизацията на жп участъка Крайова – Калафат, който е продължение на жп линията от Дунав мост 2 в румънска територия. 

В средата на октомври двамата вицепремиери планират обща среща в Брюксел, на която ще представят заедно проект за финансиране на следващата фаза от Fast Danube и Дунав мост 3.

Христо Алексиев и Сорин Гриндияну потвърдиха желанието си, успоредно с постигнатото споразумение за Дунав мост 3 да работят и по останалите проекти за изграждане на мостове между двете държави, съгласно подписаното споразумение от 2019 г.

28.09.2022

КАК УНИЩОЖЕН ИЛИ ЗАГУБЕН НОТАРИАЛЕН АКТ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ?

Гражданският процесуален кодекс разпорежда, че нотариалните актове за прехвърляне на собственост или за учредяване на вещно право върху недвижим имот и за удостоверяване на право на собственост върху имот се издават от нотариуса, в чийто район се намира имотът. Вписванията, отбелязванията и заличаванията за имот пък се извършват по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията, в чийто район се намира имотът. Подлежащите на вписване, отбелязване и заличаване актове се представят в два или повече еднообразни екземпляра, е записано още в Гражданския процесуален кодекс.

В кодекса има специална глава, озаглавена "Нотариални производства", в която са посочени още общите правила за започване на нотариално производство, кои са страните в него, мястото и времето на удостоверяване. В тази глава са посочени и особените правила, на които се подчиняват нотариалните производства. Те са свързани с формата на нотариалния акт, как се издава този акт, какво е неговото съдържание. Така тук става ясно, че формата задължително трябва да е писмена, че нотариалните актове се подреждат по специален начин, ред и в специални книги и др.

Всички тези правила са свързани обаче с издаването на нотариален акт при нормална процедура. Когато бъде загубен, унищожен или повреден такъв документ, тогава става дума за съвсем различна процедура.

Важно е да се знае, че оригиналът на нотариалния акт за собственост или за други вещни права е нещо много важно и той трябва да се пази много добре, защото загубването му може да доведе до сериозни проблеми и дори до опити за злоупотреба. Ако все пак се случи документът да изчезне, трябва да се направят определени действия за неговото възстановяване, за изваждането на дубликат.

Правото да направи това е на собственика, а ако той е починал, това могат да сторят наследниците. Те обаче може да поискат това, като задължително представят удостоверение за наследници.

Дубликат на нотариален акт може да бъде издаден във всяко поделение на имотния регистър при Агенция по вписванията по местонахождението на имота. Там се съхранява партидата на имота с всички документи и където има подписан и подпечатан екземпляр от документа. За имот в София трябва да се отиде в централата на Агенцията по вписвания. А там трябва да се отиде в имотния регистър и да се подаде молба.

Ако имотът е бил обект на някакво разпореждане - например покупко-продажба и това е станало след 1 октомври 1998 г. при частен нотариус, дубликат от нотариалния акт може да бъде издаден от съответния нотариус, от неговата нотариална кантора.

Това е датата, след която изцяло държавният нотариат стана изцяло частен. Ако обаче издаването е преди това или човек не знае кой точно е бил нотариусът, който е издал загубения му нотариален акт, процедурата определено е през Агенцията по вписвания.

Самата агенция е посочила на сайта си, че преписът е заверено или незаверено копие на актовете, които се съхраняват от съответната Служба по вписванията. Незаверени преписи, които може да бъдат наречени и копия, могат да бъдат изисквани от всеки. Те се дават веднага. Заверени преписи се издават само на страните по акта, на техните правоприемници или представители по закон или по упълномощаване.

Преписите се издават въз основа на писмена молба от лицето. За удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа, съхранявани в Службата по вписванията, се събира и такса. Преписи може да се заявят за изваждане и по електронен път чрез единния портал на Агенцията по вписвания.

27.09.2022

КАК ЖИЛИЩЕТО МОЖЕ ДА СТАНЕ ОФИС?

Необходимо е да се знае, че според Закона за устройството на територията един имот може да стане офис само при спазване на строги изисквания. Още повече, когато става дума за преобразуването на жилищен имот, без значение дали се преустройства за офис, магазин, ателие, лекарски или стоматологичен кабинет.

Няма спор, че много по-лесно и безболезнено помещения в жилищни сгради се превръщат в офиси и магазини при новостроящи се сгради. Такива помещения се залагат в архитектурните и конструктивните планове още в самото начало. За някои от тях се правят предварително промени, за да отговарят на изискванията - хранителни магазини, аптеки, стоматологични кабинети и др., предварително минават през контрола на ХЕИ и противопожарната охрана и т. н. За тях Законът за устройството на територията определя, че "обекти за стопански и обслужващи дейности в новоизграждаща се жилищна сграда се предвиждат в подземния, в полуподземния и на първия етаж, ако са осигурени самостоятелни входове към тях и са съобразени със санитарно-хигиенните, противопожарните и другите технически изисквания".

Много по-често обаче във вече построени жилищни сгради апартаменти се преустройват в такива обекти. В този случай е необходимо да се спазват правилата, за да не се стига до проблеми в конструкцията на сградите, до конфликти между етажни съсобственици, до нарушаване на архитектурните планове и т. н. 

Според Закона за устройството на територията "в съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост се допуска преустройство и промяна на предназначението на жилищно помещение или на самостоятелно жилище в кабинет за здравни нужди, за офис или за ателие за индивидуална творческа дейност, свързани с достъп на външни лица в сградата, ако обектите се намират на първия етаж". Задължително това преустройство трябва да е съобразено със санитарно-хигиенните, противопожарните и другите технически изисквания. Според закона е необходимо и "изрично писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици - непосредствени съседи на обектите".

По изключение може да се допусне разполагане на посочените обекти и на други надземни етажи, казва Законът за устройството на територията. Друг е въпросът, че в не малко жилищни сгради това изобщо не е изключение, а правило. Особено в централните части на градовете. 

Трябва да се отбележи, че за преустройствата трябва да има проекти. Според Закона за устройството на територията към тях "задължително се представя мотивирано становище на инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност, доказващо, че не се увеличават натоварванията, не се засягат конструктивни елементи и не се намаляват носимоспособността, устойчивостта и дълготрайността на конструкцията на сградата". А когато се налагат изменения в конструкцията или се увеличават натоварванията, се представя и конструктивна част към проекта.

Според действащия Закон за управление на етажната собственост собственик, ползвател или обитател, който упражнява професия или извършва дейност в самостоятелен обект на етажната собственост, свързана с достъп на външни лица, заплаща разходите за управление и поддържане на общите части в размер от трикратния до петкратния размер, определен с решение на общото събрание на етажната собственост.

26.09.2022

КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЛИКВИДАЦИЯТА НА ЕДНА ФИРМА?

Едно търговско дружество може да бъде прекратено по много различни причини. Това може да стане например, когато то бъде обявено в несъстоятелност. Или пък по решение на съда в строго определени от закона случаи. Прекратяване може да има и на различни основания, в зависимост от вида търговско дружество. Примерно едно дружество с ограничена отговорност (ООД) може да бъде прекратено поради изтичане на срока на дружествения договор, по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала, при сливане и вливане. Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) пък се прекратява със смъртта на физическо лице, ако то притежава капитала, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността. Акционерно дружество пък се прекратява по решение на общото събрание, с решение на съд, ако върши незаконни неща, ако чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал и др.

И тук е важно да се отбележи, че след прекратяването на съответното дружество, то трябва да се извърши ликвидация.

Според Търговския закон срокът, в който трябва да завърши ликвидацията, се определя от общото събрание на дружеството с ограничена отговорност и акционерното дружество, а за останалите търговски дружества - по единодушно решение на неограничено отговорните съдружници. Такъв срок определя и длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписването, когато то назначава ликвидатори. При необходимост определеният срок може да се продължи. Ликвидаторите се вписват в търговския регистър, където се представят нотариално заверени съгласия с образци на подписите им. Те носят същата отговорност за дейността си по ликвидацията, както управителите и другите изпълнителни органи на търговските дружества.

Ликвидаторите са длъжни, като обявят прекратяването на дружеството, да поканят неговите кредитори да предявят вземанията си. Поканата се отправя писмено до известните кредитори и се обявява в търговския регистър. Ликвидаторите са длъжни да уведомят Националната агенция за приходите за започналата ликвидация.

Търговският закон ги задължава и да довършат текущите сделки, да съберат вземанията, да превърнат останалото имущество в пари и да удовлетворят кредиторите. Те могат да сключват нови сделки само ако това се налага от ликвидацията.

Ликвидаторите могат по съгласие със съдружниците, съответно с акционерите и кредиторите, да им прехвърлят отделни обекти от ликвидационното имущество, ако с това не се увреждат правата на останалите съдружници и кредитори. Търговският закон изрично натъртва, че ликвидаторът е длъжен да осъществява правомощията си с грижата на добър търговец.

Важно е да се отбележи, че те представляват дружеството и имат правата и задълженията на изпълнителния му орган. Те съставят баланс към момента на прекратяването на дружеството и доклад, който пояснява баланса. В края на всяка година те извършват годишно приключване и представят годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността си пред ръководния орган. Ръководният орган се произнася за приемането на началния баланс, на годишното приключване и за освобождаването от отговорност на ликвидаторите.

Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между съдружниците, съответно между акционерите. Това разпределение става обаче само ако са изминали шест месеца от деня, в който поканата до кредиторите е обявена в търговския регистър. Ръководният орган на дружеството може, след като бъдат удовлетворени кредиторите, да отпише вземанията на дружеството, които са несъбираеми. Решението се приема с обикновено мнозинство.

Когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен, ликвидаторите искат заличаване на дружеството.  Ако по-късно се установи, че са необходими по-нататъшни действия за ликвидацията, длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията назначава по молба на заинтересувания досегашните или други ликвидатори.

23.09.2022

ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА НА РУМЪНИЯ МОЖЕ ДА НАРАСНЕ 3,5 ПЪТИ И ДА ДОСТИГНЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНО 52 МИЛИАРДА ЕВРО ПРЕЗ 2030 Г. (ДОКЛАД)

Цифровата икономика на Румъния може да нарасне 3,5 пъти до приблизително 52 млрд. евро през 2030 г., в сравнение с 14,8 млрд. евро през миналата година съгласно доклада "Цифрови претенденти на следващата граница", изготвен от McKinsey & Company. 

Понастоящем Румъния е третият пазар като цифрова икономика сред десетте държави от класацията "Цифрови претенденти" след Полша (44 млрд. евро) и Чешката република (18 млрд. евро). В този контекст стойността се разпределя между цифровата търговия (9,8 млрд. евро), разходите за IT&C (3,5 млрд. евро) и офлайн разходите за цифрови продукти - 1,6 млрд. евро.

Според цитирания източник цифровата търговия съставлява 66 процента от цифровата икономика на Румъния, а IT&C може да се превърне в основен двигател на растежа до 2030 г.

С приблизителна стойност от 52 млрд. евро през 2030 г. цифровата икономика на Румъния може да представлява приблизително 9,6 процента от БВП, като се има предвид, че през 2021 г. цифровата търговия на глава от населението е била 506 евро, което е под средното за региона.

Специализираният доклад показва, че цифровата икономика на Румъния се оценява на 14,8 млрд. евро през 2021 г. (приблизително 6 процента от БВП), докато инвестициите в IT&C регистрират годишно увеличение от 8 процента в периода 2017 - 2021 г., до 3,5 млрд. евро.

Развитието на цифровата икономика може да се наблюдава и от гледна точка на малките и средните предприятия, които продават онлайн, като техният процент се увеличава от 7 на сто през 2017 г. до 17 процента през 2021 г.

През референтния период Румъния е вторият по големина пазар на цифрова търговия в Централна и Източна Европа, възлизащ на 9,8 млрд. евро. Въпреки това средният разход на глава от населението за електронна търговия и степента на нейното проникване са сред най-ниските в региона.

Що се отнася до степента на покритие, цифровият сегмент в Румъния представлява едва 14 процента от общия пазар на дребно (68,9 млрд. евро), а останалата част е представена от офлайн търговията (59,1 млрд. евро).

Понастоящем най-големите категории в електронната търговия в Румъния са: продукти за дома и електронни продукти (39 процента от цифровата търговия), транспортни услуги (31 процента) и сегментът на модата (14 на сто). От друга страна, по време на пандемията категорията с най-голям ръст е тази на хранителните продукти, на стойност 389 млн. евро, от 123 млн. евро през 2019 г.

23.09.2022

КАК СТОЯТ НЕЩАТА С ДАВНОСТТА ПРИ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ?

Общите правила за административните нарушения и наказания, редът за установяване на административните нарушения и за налагане и изпълнение на административните наказания, включително и давностните срокове, се определят от нарочен закон. Става дума за Закона за административните нарушения и наказания.

Този нормативен акт разпорежда, че административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред. 

И ако нарушенията се определят в различни кодекси или закони - например този за движение по пътищата, за митниците, за здравето и много други, то кои точно са административните наказания, се определя в Закона за административните нарушения и наказания.

Там се посочва, че за административни нарушения могат да се предвиждат и налагат като административни наказания обществено порицание, глоба, временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност. За административно нарушение, извършено повторно или системно, може да се предвижда наказание безвъзмезден труд в полза на обществото, което да се налага самостоятелно или едновременно с друго от горепосочените вече наказания. 

Общественото порицание за извършеното нарушение представлява публично порицание на нарушителя пред трудовия колектив, където работи, или пред организацията, в която членува. Глобата пък е наказание, което се изразява в заплащане на определена парична сума. По отношение на непълнолетните лица административното наказание глоба се заменя с обществено порицание.

Лишаването от право да се упражнява определена професия или дейност се изразява във временна забрана за нарушителя да упражнява професия или дейност, във връзка с която е извършил нарушението. Продължителността на това наказание не може да бъде по-малко от един месец и повече от две години, а за нарушения, свързани с безопасността на движението за всички видове транспорт, извършени след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози - до пет години. 

Безвъзмездният труд е труд, който се полага в полза на обществото без ограничаване на други права на наказания. Продължителността на наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото не може да бъде по-малко от 40 часа и повече от 200 часа годишно за не повече от две последователни години.

Що се отнася до давността при административното наказание, то Законът за административните нарушения и наказания изрично посочва, че то не се изпълнява, ако са изтекли две години, когато наложеното наказание е глоба. Давността е шест месеца, когато наложеното наказание е временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност или безвъзмезден труд в полза на обществото, и три месеца, когато наложеното наказание е обществено порицание.

Давността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието. След завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност.

Има и абсолютна давност. Законът за административните нарушения и наказания посочва, че независимо от спирането или прекъсването на давността административното наказание не се изпълнява, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора вече посочените срокове. Това означава, че например при глоба абсолютната давност е 3 години. 

Направена е една уговорка. Според нея разпоредбата за абсолютната давност не се прилага по отношение на глобата, когато за събирането ѝ е образувано изпълнително производство в рамките на двете години.

23.09.2022

НАКАЗАНИЕ ПРИ ЗАКЪСНЕНИЕ ЗА РАБОТА

В чл. 187 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че нарушения на трудовата дисциплина са:

 1. закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време;
 2. явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи;
 3. неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила;
 4. произвеждане на некачествена продукция;
 5. неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труда;
 6. неизпълнение на законните нареждания на работодателя;
 7. злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на поверителни за него сведения;
 8. увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства;
 9. неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение.

Съгласно чл. 188 от КТ, дисциплинарните наказания са забележка, предупреждение за уволнение и уволнение. Според чл. 189, ал. 1 от КТ, при определяне на дисциплинарното наказание работодателят следва да вземе предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя. Преди налагане на дисциплинарното наказание работодателят е длъжен да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства (чл. 193, ал. 1 от КТ). Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество – ал. 2 на чл. 193 от КТ. В ал. 3 на чл. 193 от КТ е указано, че разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина.

Дисциплинарното наказание се смята за наложено от деня на връчване на заповедта на работника или служителя или от деня на нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка.

21.09.2022

КОЛКО ДНИ ОТПУСКА ИМАМ, АКО РАБОТЯ НА ДВЕ МЕСТА?

В чл. 355, ал.1 от Кодекса на труда е предвидено, че трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. За 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при петдневна работна седмица - ал. 3 на чл. 355 от КТ. Съгласно чл. 111 от КТ работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа в извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение.

Когато работник или служител работи по трудов договор за допълнителен труд при същия или при друг работодател по чл. 110 или чл.111 от Кодекса на труда, той има право на платен годишен отпуск и по трудовия договор за допълнителен труд - в случая и по двата трудови договора. Изчисляването на платения годишен отпуск по договора за допълнителен труд става по общия ред, като времето, което евентуално би се признало за трудов стаж се изчислява и набира по часове, дни и месеци.

Според чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, работникът и служителят, който работи през част от законоустановеното работно време (непълно работно време), има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. На базата признатия по посочения по-горе ред трудов стаж се определя размера на платения годишен отпуск, който се ползва в работни дни по календар.

Според чл.155, ал. 4 от Кодекса на труда, размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. По основния трудов договор за календарната година имате право на платен годишен отпуск не по-малко от 20 работни дни. По трудовия договор за допълнителен труд имате право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което ви се признава за трудов стаж - в случая до прекратяване на трудовия договор.

При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 от КТ, правото на който не е погасено по давност. Точните изчисления се извършват от работодателя.

21.09.2022

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИК

Еднократната помощ от 300 лева  за ученици, записани в първи и осми клас в държавните и общинските училища, до момента е отпусната на близо 60 хиляди семейства, сочат  данните на Агенцията за социално подпомагане.

Кандидатстването за този вид подпомагане започна в средата на лятото и продължава до 15 октомври, като отпускането на средствата вече не се обвързва  с доходите на родителите.

Целта е семействата на децата в първи и в осми клас да бъдат подкрепени при подготовката на учениците в началото на учебната година.

Кандидатства се по настоящия адрес на един от родителите. Формулярите са качени на страницата на Агенцията за социално подпомагане и могат да се подават и по електронен път.

Спрямо данните от миналата година име повишен интерес, отбелязва заместник-министърът на социалната политика Надя Клисурска.

Родителите трябва да предоставят бележка от училището, че детето е записано в първи или осми клас, пояснява тя.

Важно е да се знае, че помощта се получава на две части – през първия и през втория срок.

Средствата подлежат на връщане при натрупване на 5 и повече неизвинени отсъствия в рамките на месец или ако ученикът прекъсне обучението си.

636 за миналата година са били заповедите за възстановяване на получената сума при първокласниците. Значително по-голям е броят при осмокласниците - над 1500, уточнява Надя Клисурска.

21.09.2022

64,21% ОТ БЪЛГАРСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПРЕДПОЧИТАТ ДА РАБОТЯТ ПРЕДИМНО ОТ ВКЪЩИ

64,21% от българските служители предпочитат да работят предимно от вкъщи (3-5 дни в седмицата), показва ново проучване на иновативната кариерна платформа Kaderabotim.bg, която е специализирана в предоставянето на обективна информация за пазара на труда в България. То се нарича „Връщане към работа обратно в офиса” и е проведено паралелно сред 1 207 български служители и 502 работодатели.

Допитването дава представа за актуалните тенденции по отношение на дистанционната работа у нас. Според него към момента 58,00% от българите работят предимно от вкъщи, а 42% – предимно от офиса. Резултатите показват още, че 39,35% от служителите биха си потърсили нова работа, ако работодателят им поиска да се върнат обратно в офиса. 34,13% биха разговаряли с останалите колеги и биха се опитали да убедят ръководството и отдела „Човешки ресурси“ да променят решението си, а 26,51% биха се върнали в офиса, защото нямат друг избор.

Причините, поради които работещите българи предпочитат да упражняват професията си дистанционно, са, че са по-продуктивни (47,45%), могат да поемат допълнителни ангажименти – втора работа (12,88%), както и че могат да се грижат за семейството, децата и домакинството си, докато работят от вкъщи – 66,67 процента.

Едва 38,03% от анкетираните отговарят, че биха се съгласили да работят предимно от офиса (от 3 до 5 дни в седмицата). Причините да вземат това решение са по-добрата ефективност (43,16%), възможностите за повече социализация (41,84%), както и че такова е желанието на мениджмънта в компанията (31,57 процента).

„Въпреки че пандемията отмина, наблюдаваме последствията от нея на пазара на труда. По-конкретно, повече от 31% продължават да работят от вкъщи и биха се върнали в офиса само ако бъдат помолени да го направят. Нещо повече, почти 40% от служителите биха потърсили друга работа, ако от тях се изисква да работят от офиса. Така че професионалистите от „Човешки ресурси“ са в трудната позиция между запазването на свободата на служителите сами да избират как да работят, но също така и нарастващата нужда от ефективност. Всъщност, ако съберем процентите в проучването, виждаме, че за почти 20% от професионалистите от „Човешки ресурси“ основните притеснения относно дистанционната работа са свързани с ефективността. Може би решението е работодателите да обърнат повече внимание на благосъстоянието на своите служители и непрекъснато да намират нови начини за мотивиране и задържане на служителите“, казва Костин Тудор, основател и изпълнителен директор на Kaderabotim.bg“.

Работодателите

81,87% от работодателите, участвали в проучването, споделят, че са обсъждали с отдел „Човешки ресурси“ или с ръководството на компанията възможността служителите да се върнат за повече от 1-2 дни в седмицата в офиса през тази година. 13,15% отговарят, че не са, а 4,98% посочват – че са работили от офиса през цялото време.

По-големият процент (58,76%) от тях посочват, че са избрали гъвкав модел на работа, при който сами избират как да съчетаят работата от вкъщи и офиса. 21,91% от тях работят предимно от вкъщи (между 3-5 дни в седмицата), 11,16% – изцяло дистанционно, 4,38% – изцяло от офиса, 3,78% – предимно от офиса (между 3-5 дни в седмицата), става ясно още от проучването на Kaderabotim.bg.

Идеята служителите да работят от вкъщи се подкрепя от едва 11,55% от работодателите. 84,46% от тях търсят баланс между работата от вкъщи и в офиса, а едва 3,98% предпочитат връщането изцяло в офиса. Притесненията на мениджърите от дистанционната работа са свързани главно с качеството на комуникация между служителите (33,07%), поддържането им мотивирани (24,10%) и ефективността (19,92%). Според сайта за кариерна информация 7,97% от работодателите се притесняват, че се задава икономическа криза, по време на която екипът трябва да е сплотен, за да е ефективен, а служителите им не искат да се връщат в офиса. 30,88% са сериозно притеснени от тенденцията служителите вече да не искат да работят от офиса.

21.09.2022

ПОДАВАМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОМОЩИ В ПОЩИТЕ

„Български пощи“ увеличават броя на пощенските станции, които предлагат безплатни административни услуги, съобщиха от пощите. Досега станциите, предлагащи административни услуги, бяха шест, но от 21 септември броят им ще нарасне на 32.

Предлагането е организирано предимно в пощенски офиси в малки населени места, за да се създаде удобство на хората, като им се спести време и средства за пътуване. Броят на тези офиси ще нараства поетапно до 2025 г., уточняват от дружеството.

От края на юли до началото на септември 2022 г. в шестте пощенски станции са подадени около 200 заявления от граждани, които съобразно сезона са предимно за получаване на помощи за отопление. Кръгът на предлаганите административни услуги постепенно ще се разширява, докато обхване всички услуги, налични на портала, администриран от Министерството на електронното управление.

Информация за пощенските станции и административните услуги, които гражданите могат да заявяват в рамките на пилотния проект е публикувана на официалната страница на „Български пощи“.

Клонове на пощите започнаха да предлагат експериментално 39 безплатни административни услуги на 18 юли тази година.

21.09.2022

КОЙ ЩЕ ПОЛУЧАВА ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗАРАДИ НОВАТА ЛИНИЯ НА БЕДНОСТ

Правителството ще одобри днес новият по-висок размер на линията на бедност за следващата година. Тя ще стане 504 лева при 413 лева през тази. Увеличението е с 22 на сто спрямо тазгодишния ѝ размер и би трябвало да покрие по-високата натрупана инфлация, изчисли преди дни служебният социален министър.

Заради вдигането на линията на бедност ще се повишат месечните социални помощи на над 700 хиляди хора  с увреждания от началото на следващата година. Причината е, че техният размер е обвързан с прага на бедност.

Например хората с трайни увреждания над 18 г. със степен на увреждане от 50 до 70,99% имат право на финансова подкрепа от 7% от линията на бедност.

Или те ще получават вече 35,28 лв.  С увреждане от 71 до 90% - сумата е 15% от линията на бедност, като помощта за тях става 75,60 лв. при 61,95 лв. сега.

За хората с увреждане над 90%, сумата е определена на 25% от линията на бедност или те ще получават от догодина по 126 лв., при 103,25 лв. на месец сега.

Хората с над 90% степен на увреждане с чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест, имат право на подкрепа от 30% от линията на бедност, като тяхната помощ става 151,20 лв. при 123,90 лв. сега.

Освен това, целевите помощи за покупка на лично моторно превозно средство от човек с увреждане, както и за приспособяване на жилище и за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги също се определят спрямо линията на бедност.

Използва се и при раздаването на хранителни продукти. Еднократна помощ от 403,20 лв. ще могат да получат през 2023 г. хората с чужда помощ, за да покриват разходите си за придружител.

21.09.2022

БЕЗРАБОТИЦАТА У НАС ПРЕЗ АВГУСТ ДОСТИГНА НАЙ-НИСКАТА СИ СТОЙНОСТ

Безработицата в България през август достигна най-ниската си стойност за този месец – 4,3%, съобщиха от Агенцията по заетостта.

Броят на регистрираните безработни през август е 139 782. На годишна база се наблюдава спад от 0,6% в нивото на безработица в страната. В сравнение с юли има минимално увеличение от 0,1%, посочват от агенцията.

Най-търсените от бизнеса професии през миналия месец са преподаватели; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; продавачи; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хората; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; металурзи, машиностроители и сродни на тях, и занаятчии; чистачи и помощници и др.

В края на летния сезон заявените работни места на първичния пазар на труда са 12 808.

Най-много свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (25,0%), следват образованието (24,4%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (11,3%), административните и спомагателните дейности (8,9%), хотелиерството и ресторантьорството (6,3%) и държавното управление (6,1%).

20.09.2022

ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ПО ВРЕМЕ НА ОТПУСКА

Ваучери за храна се предоставят при условия, уговорени между работодателя и представителя/ите на работниците и служителите и/или на представителя/ите на национално представените синдикални организации в предприятието.

Чрез ваучерите за храна работодателят предоставя на лица, работещи по трудови правоотношения и по договори за управление, наричани по-нататък „ползватели“, средства за храна отделно от възнаграждението им. Предоставените ваучери за храна са средство за замяна, посредством което ползвателите получават храна и хранителни продукти срещу номиналната стойност на ваучерите в ресторанти, заведения за бързо обслужване, както и в обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др., осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните. Предоставянето на ваучери за храна може да бъде извършено със средствата за социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите, тъй като ваучерите за храна са социални придобивки, предоставени в натура на работниците и служителите, когато са предоставени по реда и начина, определени в закона.

Ваучерите могат да се предоставят само за дните, в които работниците и служителите действително са полагали труд, ако това е записано изрично в решението на общото събрание на работниците и служителите. При прекратяване на трудовото правоотношение или на договора за управление всеки ползвател, който е получил ваучери за храна, е длъжен да върне на работодателя неизползваните ваучери. Работодателят не дължи ваучери за храна за периода от датата на уволнението до датата на възстановяване на лицето на работа.

Справка:

чл. 2, ал. 1, чл. 14 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор,

чл. 294, чл. 293 от Кодекса на труда

19.09.2022

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА РАБОТНИК ПРИ БЕДСТВИЕ

Бедствията, макар и рядко, са част от живота на гражданите и се случват в различен етап от живота им. В някои страни те се случват по-често, в други – по-рядко. За радост, България е една от страните, в които бедствията не са толкова чести. Една от основните цели на закона е да обезпечи в рамки превенцията, действията и последиците от всяка една възможна ситуация.

Всяко едно бедствие (земетресение, наводнение, пожар, градушка и др.) несъмнено се отразява както на бита в ежедневието ни, така и на придвижването ни до работното място и обратно, на изпълнението на служебните ни ангажименти като качество и количество, а това от своя страна неизменно се отразява върху размера на доходите ни.

Нещо повече – не са рядкост случаите, в които по време и след бедствия изобщо е невъзможно да достигнем до работа поради обективни инфраструктурни или други затруднения, което поставя въпросът ще получим ли изобщо някакво възнаграждение, при положение че не сме на работното си място и сме в невъзможност да изпълняваме ангажиментите си към работодателя.

Подобни въпроси относно възнагражденията на работещите повдига и хипотеза, при която лицата не са на работното си място, поради това, че са се включили в доброволно формирование за борба с бедствието, с което помагат на ресорните институции и пряко на населението за справяне със ситуацията.

Самата тема предполага, че както работниците, така и работодателите имат нужда от информация какво е уредил законът в подобни ситуации. Има ясно определени правила, какво следва да направят работодателите в подобна ситуация. Честа практика в такива ситуации е работодателите да принуждават своите работници и служители да излизат в неплатен отпуск. Следващите редове ще дадат отговор защо подобна практика е незаконосъобразна.

В кои случаи, при какви условия и в какъв размер работниците и служителите имат право на обезщетение по време на бедствие?

Законът за защита при бедствия формулира бедствието като „значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването, на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото“.

Трудовото законодателство допуска два варианта за компенсиране на трудово възнаграждение, ако работникът/служителят не е полагал труд вследствие на настъпило бедствие.

При първия вариант е необходимо той да е бил възпрепятстван да се яви на работа при настъпило бедствие. Съгласно закона работодателят дължи обезщетение на работинка/служителя в размер на 50% от брутното трудово възнаграждение, за времето, за което е бил възпрепятстван да работи, но не по-малко от 75% от минималната работна заплата, установена за страната. С колективен или индивидуален трудов договор може да се договори и по-голям размер.

В случаите, когато работникът/служителят е взел участие в спасителните работи при бедствие, той има право на обезщетение в пълния размер на брутното му трудово възнаграждение.

Обезщетението подлежи на данъчно облагане.

Причините за неявяването на работа, както и участието в спасителните работи се установяват от кметството, общински съвет или друг държавен орган.

Във втория случай по силата на Закона за защита при бедствие и сключен договор за участие в доброволно формирование, работникът/служителят временно преустановя работата си по трудовото правоотношение, за да изпълни гражданското си задължение. В този случай отсъствието му се оформя като неплатен отпуск, а за времето на отсъствие получава възнаграждение от държавния бюджет.

Предотвратяването, овладяването и преодоляването на последиците от бедствия са сред малкото случаи, в които Кодекса на труда допуска полагане на извънреден труд.

Съгласно Кодекса на труда работниците/служителите имат право на отпуск за изпълнение на обществени задължения: за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита и бедствия. Работодателят е длъжен да разрешава такъв отпуск на работник/служител, придобил качество на доброволец. Доброволните формирования се създават от кмета на общината по решение на общинския съвет.

За времето на обучение или изпълнение на задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и отстраняване на последиците от тях, доброволецът се смята в неплатен отпуск, който му се признава за трудов стаж. За времето на участия в тези мероприятия, работникът/служителят получава възнаграждение за сметка на държавния бюджет.

За да бъде разрешен отпуска е необходимо кметът на общината да уведоми работодателя на доброволеца за участие в мероприятията и да издаде документ, удостоверяващ участието на доброволеца, не по-късно от три дни след приключване на мероприятието.

 

Справка:

чл. 44 от Закона за защита при бедствия

чл. 157, т. 7 от Кодекса на труда

чл. 218 от Кодекса на труда

чл. 228, ал. 2 Кодекса на труда

16.09.2022

ПРАВОТО НА РАБОТЕЩИТЕ ЗА СЪВМЕСТЯВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ И СЕМЕЙНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Една от целите на измененията и допълнения в Кодекса на труда след 1 август 2022г. , е да се повишат възможностите за приспособяване на режима на работа към индивидуалните потребности на работника или служителя, произтичащи от семейните му задължения.

Чрез промените се гарантира право на работника или служителя да получи мотивиран писмен отговор от работодателя, когато писмено поиска изменение на трудовото правоотношение с цел съвместяване на личния и професионалния живот, но работодателят не приема съответното предложение. В какво се изразяват промените в тази сфера?

Нормативно определени са случаите, при които работникът или служителят има право да предложи на работодателя изменение за определен период на трудовото правоотношение, свързано с продължителността и разпределението на работното му време, с преминаване към работа от разстояние, както и други изменения, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения.

От това право могат да се ползват работници или служители, които са родители (осиновители) на дете до 8-годишна възраст, както и тези, които полагат грижи за родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия поради сериозни медицински причини.

Промените в Кодекса на труда предоставят право на работника или служителя за съвместяване на трудовите и семейните задължения. Промените сочат, че работник или служител, който е родител (осиновител) на дете до 8-годишна възраст, има право писмено да предложи на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното му време, да премине към работа от разстояние и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения.

Право да предложи на работодателя измененията има и работник или служител, който полага грижи за родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия поради сериозни медицински причини.

Изменение на трудовото правоотношение се извършва по взаимно съгласие на страните, изразено писмено, когато съществува такава възможност в предприятието. Работникът или служителят може преди изтичане на определеното време да поиска трудовото му правоотношение да продължи съгласно условията, непосредствено преди изменението.Когато обаче работодателят откаже изменение на трудовото правоотношение, той е длъжен в 14-дневен срок да предостави на работника или служителя мотивиран писмен отговор.

При постъпване на работа за първи път в предприятието работникът или служителят може да ползва изброените по-горе права, когато придобие най-малко 4 месеца трудов стаж. Работещите и работодателят могат да постигнат съгласие за изменение на трудовото правоотношение по време на ползването на отпуск поради бременност и майчинство, за отглеждане на дете до 2-годишна и 8-годишна възраст или за отглеждането на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство, както и други случаи, определени в закона.

 

Справка:

чл. 167б от Кодекса на труда

15.09.2022

СМЕНЯМЕ РАБОТАТА ЗА 20% ПО-ВИСОКА ЗАПЛАТА

В националното проучване „Удовлетвореност на работното място” са анкетирани 1095 души, сред тях – служители в IT сектора, в сферата на маркетинга, публичната администрация, търговията и продажбите.

За IT сектора, около 60% от хората са отбелязали, че не са удовлетворени от работната среда. Тоест те може да не са недоволни от заплатата, която получават, но може да са недоволни от други неща, да речем, че са много стресирани, обясняват авторите на проучването ”Career show”.

Проучването показва, че най-недоволните служители са в секторите „Търговия”, „Продажби” и „Публична администрация”. Там възнаграждения са най-ниски и най-висок процент от работещите са отбелязали, че не са удовлетворени от условията на труд в компаниите си.

Секторът, в който има най-нисък процент на неудовлетвореност, не е секторът, който получава най-високи заплати. Това е HR секторът, според проучването. Данните от анкетата сочат, че работодателите все повече се интересуват от това, как се чувстват служителите им на работното място. Физически, психически, стресирани ли са и как да подобрят това. Голям процент от анкетираните са отбелязали, че биха сменили работата си, ако им предложат с 20% или 50% по-висока заплата на друго работно място.

15.09.2022

ЕП: МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА ДА Е 50% ОТ СРЕДНАТА ЗА СТРАНАТА

Европейският парламент прие закона за минималната работна заплата в ЕС, който трябва да задължи страните членки да "осигуряват достойни стандарти на живот и труд и да насърчават колективното договаряне за заплащането", се казва в прессъобщение на парламента.

Новото законодателство беше одобрено с 505 гласа "за", 92 "против" и 44 "въздържал се".

Законът е договорен със Съвета на ЕС през юни и целта му е да подобри условията на труд и живот на всички работници в ЕС, както и да насърчи на икономическия и социалния напредък.

За тази цел с него се определят минимални изисквания за адекватността на законоустановените минимални работни заплати, предвидени в националното право и/или колективните трудови договори. То също засилва ефективния достъп на работниците до защита на тези заплати.

Новата директива ще се прилага за всички работници в ЕС, които имат трудов договор или трудово правоотношение. Държавите членки, в които минималната работна заплата вече е защитена изключително чрез колективни трудови договори, няма да бъдат задължени да въведат тези правила, нито да ги направят общоприложими.

Това е ключово решение в борбата с кризата с високите разходи за живот, коментираха от Европейската конфедерация на профсъюзите. Преди ден от там разпространиха анализ, който показва, че най-нископлатените работници в Европа страдат силно от високата инфлация и драстичното намаляване на покупателната способност и това е довело до намаляване на реалната стойност на законоустановените минимални заплати.

Директивата предвижда:

– Минималната заплата да е поне 50% от средната в съответната страна. Държавите-членки да проверяват адекватността на законоустановените минимални заплати, като вземат предвид покупателната способност и разходите за живот;

– От всяка страна в ЕС да се изисква да насърчават колективното договаряне и да се борят с възпрепятстването на синдикалната дейност, а обхватът на колективното договаряне трябва да е 80%. Всички страни под този процент, сред които и България, ще трябва да изготвят план за действие в подкрепа на колективното договаряне и постигане на този обхват;

– Засилване на участието на синдикатите в определянето и актуализирането на законоустановените минимални заплати;

– Изискване към дружествата, които получават договори за обществени поръчки, да спазват правото на организиране на работниците и колективно договаряне в съответствие с конвенции 87 и 98 на Международната организация на труда.

Последната стъпка от двугодишния процес по приемането на директивата е нейното одобрение от Европейския съвет, което се очаква да стане през следващите седмици.

“Държавите-членки трябва да се заемат сериозно с повишаването на заплатите, не бива да чакат две години, преди да приложат директивата. Те трябва да предприемат действия сега, за да увеличат законоустановените минимални заплати и да насърчат колективното договаряне. Заплатите не трябва да оставят работниците и техните семейства да живеят в бедност, а това е реалност в цяла Европа от дълго време.

Не само чрез осигуряване на адекватни минимални заплати, но и чрез укрепване на колективното трудово договаряне като най-доброто решение за постигане на наистина справедливо заплащане за всички. Сега настояваме министрите да подпишат тази директива, за да могат работещите хора да започнат да усещат ползите от нея възможно най-скоро. Директивата изпълнява Европейския стълб на социалните права и показва, че той е нещо повече от политически лозунг”, коментира Естер Линч, зам.-генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите.

Минималните работни заплати в ЕС варират в широки граници. Най-високи са те в Люксембург, Ирландия и Германия, а най-ниски – в България, Латвия и Естония.

21 страни членки имат законоустановена минимална работна заплата, а в останалите шест - Австрия, Кипър, Дания, Финландия, Италия и Швеция, заплатите се определят чрез колективно договаряне.

15.09.2022

ГОДИШНАТА ИНФЛАЦИЯ ДОСТИГНА ПОЧТИ 18% ЗА АВГУСТ

Месечната инфлация е 1.2%, а годишната инфлация е 17.7%. Това показват официалните данни на Националния статистически институт. Инфлацията е измерена чрез Индекс на потребителските цени, като месечната инфлация се отнася за август 2022 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за август 2022 г. спрямо същия месец на предходната година.

През август 2022 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (+5.2%), разнообразни стоки и услуги (+2.3%) и жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома (+1.8%). Намаление на цените е регистрирано в групите транспорт (-3.8%) и облекло и обувки (-2.3%).

Индекс на потребителските цени

През август 2022 г. месечната инфлация е 1.2% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за август 2022 г. спрямо август 2021 г. е 17.7%.

Инфлацията от началото на годината (август 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 12.6%, а средногодишната инфлация за периода септември 2021 - август 2022 г. спрямо периода септември 2020 - август 2021 г. е 11.7%.

През август 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се увеличили, както следва:

 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 5.2%;
 • разнообразни стоки и услуги - увеличение с 2.3%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 1.8%;
 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 1.2%;
 • развлечения и култура - увеличение с 1.0%;
 • ресторанти и хотели - увеличение с 0.7%;
 • съобщения - увеличение с 0.7%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.3%;
 • здравеопазване - увеличение с 0.1%.

През август 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се понижили, както следва:

 • транспорт - намаление с 3.8%;
 • облекло и обувки - намаление с 2.3%.

Цените на продуктите в група „Образование“ остават на равнището от предходния месец.

През август 2022 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: краставици - с 10.6%, ябълки - със 7.0%, листни зеленчуци - с 5.0%, маргарин - с 4.6%, зрял лук - с 4.0%, пълномаслено прясно мляко - с 3.9%, яйца - с 3.7%, нискомаслено прясно мляко - с 3.7%, кисело мляко - с 3.6%, захар - с 3.5%, малотрайни колбаси - с 3.4%, млечни масла - с 3.1%, гъби - с 3.0%, кашкавал - с 3.0%, макаронени изделия - с 2.8%, свинско месо - с 2.8%, сол - с 2.7%, кафе - с 2.7%, цитрусови и южни плодове - с 2.2%, прясна и охладена риба - с 2.2%, пресни зеленчукови подправки - с 1.8%, извара - с 1.7%, месо от едър рогат добитък - с 1.7%, леща - с 1.5%, шоколад и шоколадови изделия - с 1.5%, минерални води - с 1.4%, плодови сокове - с 1.4%, чай - с 1.3%, бира - с 1.3%, месо от домашни птици - с 1.3%, пипер - с 1.3%, кайма - с 1.2%, ориз - с 1.2%, зеле - с 1.0%, трайни колбаси - с 0.8%, сирене - с 0.6%, вина - с 0.3%, и други.

През август 2022 г. са се намалили цените на следните хранителни продукти: домати - с 6.8%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 5.4%, зрял чесън - с 4.5%, други пресни зеленчуци (зелен фасул, тиквички и патладжани) - с 4.4%, дини и пъпеши - с 3.7%, картофи - с 2.9%, сладолед - с 2.5%, брашно - с 2.4%, праскови и кайсии - с 2.3%, олио - с 2.2%, хляб „Добруджа“ - с 2.1%, бял хляб - с 2.0%, типов и ръжен хляб - с 1.8%, зрял боб - с 0.8%, маслини - с 0.7%, оцет - с 0.6%, газирани напитки - с 0.5%, ракии - с 0.2%, и други.

През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: централно газоснабдяване - с 50.6%, метан за лекотоварни транспортни средства - с 39.1%, услуги по обработка на писма - с 13.6%, дърва за отопление - с 8.5%, пелети - с 5.9%, водоснабдяване - с 5.3%, събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води - с 5.0%, продукти и препарати за почистване и поддържане на дома - с 4.3%, въглища - с 4.0%, продукти за лична хигиена и козметика - с 3.6%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в чужбина - с 2.9%, текущ ремонт и поддържане на жилище - с 2.1%, учебна литература - с 2.1%, настаняване в хотели - с 1.4%, пътнически автомобилен транспорт - с 1.3%, други пощенски услуги (куриерски услуги) - с 1.3%, градинарство и цветарство - с 0.8%, услуги по обществено хранене - с 0.8%, резервни части за ЛТС - с 0.8%, моторни и смазочни масла - с 0.7%, хладилници - с 0.5%, бръснаро-фризьорски услуги - с 0.5%, климатични инсталации - с 0.5%, и други.

През август 2022 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: газ пропан-бутан за лекотоварни транспортни средства - със 17.9%, автомобилен бензин А95Н - с 6.9%, дизелово гориво - с 6.8%, автомобилен бензин А100Н - с 3.9%, обувки - с 3.7%, автомобилни застраховки - с 1.9%, облекло - с 1.6%, готварски печки - с 1.5%, лаптопи - с 1.4%, газообразни горива за битови нужди - с 1.0%, телевизори - с 0.8%, перални и съдомиялни - с 0.5%, настолни персонални компютри - с 0.1%, и други.

През август 2022 г. цените на лекарските и стоматологичните услуги са се увеличили съответно с 0.6% и 0.1%, а цените на лекарствените продукти остават на равнището от предходния месец.

Хармонизиран индекс на потребителските цени

Според Хармонизирания индекс на потребителските цени през август 2022 г. месечната инфлация е 0.8% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за август 2022 г. спрямо август 2021 г. е 15.0%.

Инфлацията от началото на годината (август 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 11.2%, а средногодишната инфлация за периода септември 2021 - август 2022 г. спрямо периода септември 2020 - август 2021 г. е 9.9%.

Според Хармонизирания индекс на потребителските цени през август 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се увеличили, както следва:

 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 5.5%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 1.5%;
 • разнообразни стоки и услуги - увеличение с 1.3%;
 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 1.2%;
 • съобщения - увеличение с 0.7%;
 • развлечения и култура - увеличение с 0.7%;
 • ресторанти и хотели - увеличение с 0.5%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.3%;
 • здравеопазване - увеличение с 0.1%.

Според Хармонизирания индекс на потребителските цени през август 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се понижили, както следва:

 • транспорт - намаление с 2.6%;
 • облекло и обувки - намаление с 1.8%.

Цените на продуктите в група „Образование“ остават на равнището от предходния месец.

Индекс на цените за малката кошница

Според индекса на цените за малката кошница през август 2022 г. се регистрира увеличение с 1.7% на месечна база и с 14.1% от началото на годината (август 2022 г. спрямо декември 2021 г.).

През август 2022 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:

 • хранителни продукти - увеличение с 1.2%;
 • нехранителни стоки - увеличение с 3.2%;
 • услуги - увеличение с 1.0%.

15.09.2022

РАБОТОДАТЕЛЯТ Е ЗАДЪЛЖЕН ДА НИ ИНФОРМИРА ЗА ОБУЧЕНИЯТА ВЪВ ФИРМАТА

Посредством измененията на Кодекса на труда от 1 август 2022 г. се създават задължения за работодателя да запознава работника или служителя с вътрешните правила за работната заплата, да осигурява информация за условията и реда за прекратяване на трудовия договор съобразно предвидените възможности в трудовото законодателство, както и за организираните от работодателя обучения, свързани с поддържане и повишаване на професионалната квалификация и подобряване на професионалните умения.

Промените имат за цел гарантиране правото на работника или служителя да получава пълната информация относно трудовото правоотношение, което е предпоставка за по-голяма удовлетвореност от работата, както и за избягване на трудови спорове. Какви са новите изисквания към работодателите в тази сфера?

Едно от измененията в Кодекса на труда от 1 август 2022 г. изисква от работодателя да предостави на работниците или служителите информация за осигурявани от него обучения, свързани с поддържане и повишаване на професионалната квалификация и подобряване на професионалните умения.

Механизмите, през които това задължение трябва да се изпълни са различни и зависят от преценката и възможностите на работодателя. В съвременните условия то може да се изпълнява включително и по дигитален път. Такава информация обикновено се съдържа в целевите планове на работодателя за тази дейност. Тя може да обхваща предмета на обученията, мястото и продължителността на провеждането им, условията за провеждане и други.

Следващата промяна е свързана с обезпечаване от работодателя на информация за условията и реда за прекратяване на трудовия договор съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

Задължението на работодателите е формулирано като дължимо спрямо всички работници и служители. То може да бъде реализирано чрез общи или по-конкретни разяснения относно законовите изисквания за прекратяване на трудовото правоотношение, поднесени през всякакви информационни механизми, съществуващи в предприятието, включително и дигитални, ако такива има изградени. Няма пречка задължението да бъде изпълнено като се предостави готова и общоприета информация, която да насочи интересуващите се към съществуваща такава в различни информационни среди.

Когато работодателят иска да прекрати конкретно индивидуално трудово правоотношение, той дължи индивидуално изпълнение на задължението си с информация към конкретния работник.

 

Справка:

чл. 127 от Кодекса на труда

14.09.2022

GTAI: БЪЛГАРИЯ Е С НАЙ-НИСКИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД В ЕС

В публикацията си "Разходи за труд и работна заплата – България 2022"  Агенцията за икономическо развитие на Германия (Germany Trade & Invest - GTAI), информира за пазара на труда, разходите за заплати и трудовото законодателство в България, съобщиха от Германо-българската индустриално-търговска камара в последния брой на бюлетина си Bulgarien Aktuell.

България отбелязва сравнително най-ниските разходи за труд в Европейския съюз. Но компаниите трябва да се стараят повече, за да задържат квалифицираните служители.

Пазар на труда

Въпреки че българският пазар на труда се възстанови от кризата с коронавируса, някои работодатели се борят със структурни слабости, се посочва в публикацията, където се цитират данни на Агенцията по заетостта, според които търсенето на персонал се е повишило с 13 на сто през първите три месеца на 2022 г. спрямо същия период на миналата година.

Особено голямо е търсенето на персонал в сферата на услугите. От началото на 2022 г. се е засилила тенденцията за борба за квалифицирани кадри, която потиска нивото на безработицата. За 2022 г. се очаква квотата да спадне още и да бъде между 4,8 и 4,9 на сто, са изчислили от Агенцията по заетостта.

Най-голяма нужда от квалифицирани работници има в търговията на едро и дребно, в логистиката и транспорта, в ресторантьорството и в ИКТ сектора. В производството повечето работодатели планират да задържат и леко да увеличат персонала си. Агенцията по заетостта отчита най-голяма нужда от кадри в текстилната и кожарската промишленост, в машиностроенето и металургията.

Ниските разходи за труд са предимство на локацията

Според Евростат за 2021 г. средните разходи за труд са били около 7 евро на час. Коефициентът на заетост е бил 68,1 на сто в края на 2021 г. и според Националния статистически институт е с 3,9 процентни пункта по-висок от този през 2021 г. Заради голямото търсене на персонал компаниите в някои случаи увеличават заплатите. Около 65 на сто от заетите работят в сферата на услугите и около 30 на сто в промишлеността. Разходите за труд са нараснали над средното равнище от 9,1 на сто на годишна база през 2021 г., съобщава Евростат.

Възнаграждения и заплати

Секторът на услугите регистрира най-голямото увеличение на разходите за труд с 14,4 на сто през първите три месеца на 2022 г. спрямо същия период на миналата година. Разходите за труд са нараснали с 11,8 на сто на годишна база в промишлеността и с 10,7 на сто в строителството през същия период, съобщава Националният статистически институт.

14.09.2022

МВФ: АКО ПОВЕЧЕ ЖЕНИ РАБОТЯТ, ПРОИЗВОДСТВОТО ПО СВЕТА ЩЕ СЕ УВЕЛИЧИ С 35%

Твърде много жени са лишени от икономически възможности, което е не само несправедливо, но и вреди на растежа и устойчивостта на всички. Знаем, че в страните с по-голямо неравенство между половете само преодоляването на разликата в участието на жените в работната сила може да увеличи икономическото производство средно с 35%. Това се отбелязва в анализ на свъместен екип начело с управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева, Антоанет Сайех, зам.-управляващ директор на МВФ, и Ратна Сахай, старши съветник по въпросите на равенството между половете, озаглавен „Как да преодолеем различията между половете и да развием световната икономика“.

Напредъкът обаче се постига бавно, а сътресенията, като здравни и климатични бедствия, социални вълнения и войни, продължават да задълбочават неравенството между половете, като пряко засягат живота и препитанието на жените или ги възпрепятстват да посещават училище и да работят.

Според доклада подходящите икономически и финансови политики могат да допринесат за промяна на тези негативни резултати, като подобрят икономиките чрез подпомагане на възстановяването и изграждане на устойчивост срещу бъдещи сътресения. С други думи, дивидентът за жените е дивидент за всички.

Например, въпреки че пандемията върна назад жените навсякъде, тя доведе и до иновации в политиката. Няколко извънредни програми за подпомагане при пандемия бяха насочени към жените и включиха повече хора в мрежите за социална сигурност. Това улеснява предоставянето на целенасочена помощ за справяне с настоящия скок на цените на храните и горивата. За политиците има доказани решения за предприемане на макроикономически действия, съобразени с пола.

Първо, да се увеличат инвестициите в човешкия капитал на жените. Печалбите от осигуряването на равен достъп на жените до храна, здравеопазване и образование са особено големи в страните с нововъзникващи и развиващи се икономики. Помислете за паричните трансфери, които помагат на семействата да си позволят най-необходимото в страни с по-слабо развити мрежи за социална закрила. В началото на пандемията Бразилия въведе програмата за парични преводи „Спешна помощ“, която предоставяше двойно по-големи помощи на домакинствата, ръководени от жени. Оценките на служителите на МВФ показват, че без “Спешна помощ” равнището на бедност сред тези домакинства би се увеличило от 11 процента до над 30 процента, но вместо това е спаднало до около 8 процента. А Египет наскоро разшири паричната помощ за самотни майки с ниски доходи, като им помогна да поддържат децата си здрави и в училище. В Того мобилните технологии помогнаха за ускоряване на извънредната финансова помощ по време на пандемията, от която особено се възползваха жените.

Второто доказано работещо решение според доклада на МВФ е да се даде възможност на жените да работят извън дома или да започнат свой бизнес. Реформи в данъчното облагане, публичните разходи, финансовата инфраструктура и регулациите, както и в пазарите на труда също могат да помогнат. Осигуряването на достъп до качествени и достъпни грижи за децата освобождава повече жени да работят, а също така създава и пряко работни места. В Норвегия разширяването на обхвата на универсалните грижи за деца е увеличило вероятността за заетост на майките с 32 процентни пункта. В нововъзникващите и развиващите се икономики достъпът до мобилни телефони и интернет отваря вратата към икономически възможности. Например, проучванията на МВФ показват, че традиционното и цифровото финансиране спомагат за преодоляване на различията между половете по отношение на достъпа до финансови услуги, включително микрокредитиране - което води до по-ниско неравенство в доходите и по-висок растеж.

Третата област е борбата с предразсъдъците. От 190 изследвани държави, Световната банка установи, че жените са равнопоставени по закон с мъжете само в 12 държави. Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие дискриминацията, основана на пола, в социалните институции струва на световната икономика 6 трилиона долара. Но през последните години държавите намалиха тези разходи чрез социални и законодателни действия, като например ограничаване на браковете между непълнолетни, криминализиране на домашното насилие и увеличаване на броя на жените на изборни длъжности.

Четвърто, увеличаването на представителството на жените на ръководни позиции също е от решаващо значение. Анализът на МВФ показва, че по-голямото присъствие на жени във финансовите институции и при изготвянето на финансовата политика върви ръка за ръка с по-голяма финансова устойчивост. А във финтех компаниите и в корпоративния сектор по-големият брой жени на ръководни позиции се свързват съответно с по-добри резултати и рентабилност.

МВФ оказва подкрепа на своите членове при въвеждането и подобряването на политиките за равенство между половете в продължение на години. Неотдавна Изпълнителният съвет одобри първата всеобхватна Стратегия на МВФ за интегриране на равенството между половете, за да помогне на членовете да адаптират политиките за равенство между половете към своите уникални обстоятелства. В стратегията се признава, че макроикономическите и финансовите политики влияят по различен начин на жените и мъжете, макар и често неволно.

Например Египет разшири обхвата на предучилищното образование и подобри безопасността на обществения транспорт в рамките на програма, подкрепена от МВФ, като по този начин помогна на жените да стигнат до работните си места. А Сао Томе и Принсипи, с подкрепата на програма на МВФ, стартира инициатива за бюджетиране по пол — използването на фискални политики и институции за насърчаване на равенството на жените в различните правителствени програми. 

В рамките на новата стратегия през следващите години Фондът ще работи с 190 държави-членки и външни партньори, за да разшири обхвата на препоръките си за политики и да внесе по-голяма строгост в анализите си, за да помогне на повече държави да изготвят и прилагат политики в подкрепа на равенството между половете. С течение на времето макроикономическите и финансовите политики, съобразени с въпросите за пола, ще доведат до по-висок растеж, по-голяма икономическа стабилност и устойчивост, както и до намаляване на неравенството в доходите — дивидент не само за жените, но и за всички, посочва в заключение докладът.

14.09.2022

ИЗТИЧА ВАЖЕН СРОК ЗА ДАНЪЧНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица, съобщиха от НАП. Гражданите и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите.

Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, но преди 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. Физическите лица могат да направят корекции след 30 април до 30 септември.

За юридическите лица, едноличните търговци,  земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци и физическите лица, извършващи дейност като търговци, този срок започва след 30 юни и продължава до края на септември.

Те подават коригиращата си декларация онлайн, чрез електронните услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи от сайта на приходната агенция или на телефона на НАП - 0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.

14.09.2022

БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ СТАРТИРА ДИГИТАЛНА ПЛАТФОРМА В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА

Как да помогне на предприемачите от всяка точка на страната да получат финансиране изцяло онлайн и да превърнат бързо и лесно идеите си в работещ бизнес? Това е мисията на Business Booster - новата дигитална платформа на Българската банка за развитие.

Стартът й беше официално даден вчера. Business Booster е огромно улеснение за нуждаещите се от финансиране микро-, малки и средни компании в страната, тъй като банката не разполага с клонова мрежа.

Възможностите на платформата за подкрепа на българското предприемачество бяха представени от изпълнителния директор на ББР Цанко Арабаджиев, изпълнителния директор на дъщерното дружество „ББР Микрофинансиране“ Ивана Цанева, технологичния партньор Софтуер Груп и авторите на основната графична визия РОБО Лаб.

На премиерата на Business Booster присъстваха партньорите на банката в осъществяването на платформата Евротръст и Борика и представители на водещите бизнес асоциации и стейкхолдъри у нас (Изпълнителна Агенция за Насърчаване на Малките и Средните Предприятия, Българска Агенция за Инвестиции, Асоциация на Индустриалния Капитал в България, Българска Стопанска Камара, Българска Търговско-Промишлена Палата и мн. др.), както и много клиенти на банката.

Платформата стартира с програма „Микростарт“, която предлага финансиране до 50 000 лв. Предстои добавянето на нови финансови програми в Business Booster за нуждите на малкия и средния бизнес.

Съдействие на потребителите ще оказва дигиталният асистент Вики – 3D анимиран образ, който ще помага във всяка стъпка за успешно ползване на Business Booster.

Всички необходими документи се попълват и подписват изцяло онлайн. За създаването на фирмен профил е необходимо само въвеждане на Единен Идентификационен Код и данните се зареждат автоматично чрез интеграция с Търговския регистър. Нужен е и квалифициран електронен подпис, за който платформата работи с Евротръст.

До края на годината ще бъде въведена и бек офис система, която ще ускори разглеждането на кредитни апликации – Credit Quest.

Business Booster предлага още безплатна „Бизнес академия“ - обучение с наръчници, видеоуроци и дигитална библиотека, където са публикувани всички необходими бланки и документи за започване на бизнес, както и специален инструмент за създаване на бизнес план – Business Plan Wizard.

За да осигури на предприемачите продажба на тяхната продукция, новата дигитална платформа на ББР им дава възможност и за лесно и безплатно откриване на онлайн магазин с вграден модул за издаване на фактури.

14.09.2022

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАПЛАТА ПОД ФОРМАТА НА BITCOIN?

Съгласно закона в България не е допустимо изплащане на пълния размер на трудовото възнаграждение в непарична форма.

Този извод произтича от международноправните ангажименти на България като държава членка на Международната организация на труда (МОТ). България ратифицира Конвенция № 95 на МОТ относно закрилата на работната заплата. Основната цел на Конвенцията е да гарантира реалното получаване на трудовите възнаграждения от работниците и служителите. Съгласно документа работните заплати следва да се изплащат само в пари, които имат законен курс, а плащанията във формата на полици, разписки или купони или в каквато и да е друга форма, за която се смята, че представлява законно платежно средство, са забранени.

Частичното плащане на работната заплата в натура се допуска в индустрии и професии, в които този начин на заплащане е обичаен или желателен поради характера на съответната индустрия или професия. В никакъв случай не се допуска плащането на работната заплата в спиртни напитки или наркотици. В случаите, когато е разрешено частичното плащане на работните заплати в натура, трябва да се вземат съответните мерки, за да се гарантира, че престациите в натура служат за лична употреба на трудещия се и на неговото семейство и да бъдат съобразени с техния интерес. Също така следва да се гарантира, че стойността на такива престации е справедлива и разумна.

Спрямо българското законодателство трудовото възнаграждение се изплаща в пари. Допълнителни трудови възнаграждения или част от тях могат да се изплащат в натура, ако това е предвидено в акт на Министерския съвет, в колективен трудов договор или в трудовия договор. Законът в страната ни също казва, че допълнителните трудови възнаграждения, предоставени в натура, не могат да включват спиртни напитки, увреждащи здравето наркотични вещества и тютюневи изделия.

Върху средствата, предоставяни под формата на ваучери за храна на работниците и служителите, включително на лицата, работещи по договори за управление, не се изчисляват и внасят осигурителни вноски.

Важно е работодателите да знаят, че не се облагат с данък върху разходите социалните разходи за 2022 г. в размер до 200 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на всяко наето лице. За сравнение, преди влизане в сила на тази разпоредба (от 01.01.2022 г.), този размер беше 80 лв. месечно на лице.

 

Справка:

Конвенция № 95 на Международната организация на труда (чл. 3 и 4 от Конвенцията)

чл. 269 от Кодекса на труда

чл. 6, ал. 3 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата

чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане

чл. 2, ал. 3 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

§ 1, ал. 7 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

13.09.2022

НАКАЗАНИЕ ПРИ УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА

Работодателят или непосредственият ръководител може да отстрани временно от работа работник или служител, който се явява в състояние, което не му позволява да изпълнява трудовите си задължения, употребява през работно време алкохол или друго силно упойващо средство.

Отстраняването продължава, докато работникът или служителят възстанови годността си да изпълнява определената му работа.

През времето, докато трае отстраняването, работникът или служителят не получава трудово възнаграждение. Отстраняването от работа е акт, с който временно се преустановява изпълнението на трудовото задължение, без то да се прекратява. По правната си природа то е принудителна дисциплинарна мярка и представлява специфична проява на дисциплинарната власт на работодателя.

При изпълнение на работата, за която се е уговорил, работникът или служителят е длъжен да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възложените задачи и да не употребява през работното време алкохол или друго упойващо вещество. В противен случай, това се счита за нарушаване на трудовата дисциплина.

Практиката сочи, че освен в закона, задължението на работника да се явява на работа в състояние, което му позволява да извършва качествено и безопасно работата си, се урежда и в длъжностната му характеристика, която той подписва преди назначаването му на съответното работно място.

Друг способ за регулиране на подобни взаимоотношения е Правилата за вътрешния трудов ред в съответната месторабота. Работодателят е длъжен да издаде правилник за вътрешния трудов ред, в който определя правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотношение и урежда организацията на труда в предприятието съобразно особеностите на неговата дейност. Работодателят издава правилника за вътрешния трудов ред, след като проведе предварителни консултации с представителите на синдикалните организации в предприятието и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда.

 

Справка:

чл. 126, чл.181, чл. 187 и чл. 199 от Кодекса на труда

12.09.2022

ОНЛАЙН КУРС “РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ С EXCEL” ЗАПОЧВА ОТ 4 ОКТОМВРИ

Онлайн курс “Решаване на проблеми с Excel – базисно ниво” стартира от 4 октомври. Той е безплатен за членове на КНСБ и БСК, а записването е до 30 септември.

Обучението е с продължителност 8 часа, като ще бъде разделено на 4 дни по 2 часа. Ще се проведе на 4, 6, 11 и 13 октомври от 10 часа.

Курсът е подходящ за напълно начинаещи, без опит с MS Excel или друг подобен софтуер или такива с начални умения за работа, които искат да се запознаят с пълните професионални възможности на приложението.

За курса

В този курс ще научите основите на Microsoft Excel. В рамките на 8 ч ще можете да навигирате експертно в потребителския интерфейс на Excel, да извършвате основни изчисления с формули и функции, да форматирате професионално електронни таблици и да създавате визуализации на данни чрез диаграми и графики. Ще откриете цял набор от умения и техники, които ще се превърнат в стандартен компонент на ежедневната ви употреба на Excel. В този курс ще изградите умения да управлявате големи масиви от данни и да създавате отчети. Тези ключови техники и инструменти ще ви позволят ефективно да автоматизирате ежедневните си задачи в Excel.

Независимо дали искате да попълните пропуските за по-добра ефективност и производителност, или никога преди не сте използвали Excel, това обучение ще ви даде солидна основа да станете уверен потребител и да развиете уменията си.

Най-добрият начин да научите Excel е да използвате Excel. Обучаемите ще решават широк спектър от проблеми и казуси, докато прилагат уменията и техниките на Excel, които усвояват по време на обучението.

Този курс използва работни книги в Excel, до които ще имате достъп, с приложни примери и практически упражнения. Това предоставя на обучаващите се безброй възможности да практикуват своите умения в Excel, като същевременно откриват нови и полезни характеристики на производителността на Excel за различни контексти.

Microsoft Excel е един от най-мощните софтуери, използван на работните места по целия свят. Да се научиш да работиш уверено с този софтуер означава да добавиш много ценен актив към портфолиото си за работа. Във време, когато работните места с дигитални умения растат много по-бързо от недигиталните работни места, уверете се, че сте позиционирани пред останалите, като добавите уменията на Excel към своето портфолио.

Умения, които ще придобиете:

 • въвеждане и редактиране на данни;
 • използване на основните инструменти;
 • работа с множество формули и функции;
 • създаване, форматиране и обработване на данни в таблици;
 • анализ на данни и намиране на решение;
 • работа с множество свързани документи.

Как се провежда обучението?

Обучението ще се проведе чрез платформата Zoom. След като сте подали заявка, ще получите имейл с потвърждение и линк към платформата. С него можете да влезете във виртуалната класна стая в деня и часа на обявеното обучение. Използването на тази платформа изисква да изпълните следните стъпки преди началото на срещата:

 • Отваряте получения линк;
 • Изтегляте Zoom апликациятаhttps://zoom.us/download, след което я инсталирате;
 • Направете теста на аудио и видео, който ви се предлага;
 • В инсталираната апликацията избирате Join a meeting;
 • В Meeting ID поставяте ID номер на срещата, съдържащ се в линк;
 • В Name, изписвате името си;
 • Натискате Join;
 • Появява се прозорец за парола, която също се съдържа в получения линк.

Как можете да се запишете?      

Изпратете имейл с Вашата заявка, който да съдържа име, електронна поща и името на курса на: fandonov@citub.net до 30 септември 2022 г. След като сте подали заявката, ще получите имейл с учебните ресурси и линк към платформата Zoom до 2 дни преди началото на курса.

Как се оценяват участниците?

Обучението ще завършва с решаване на дадени проблеми чрез Excel. Не го приемайте като тест, а като възможност за упражнение на усвоените теми.

Издава ли се Сертификат?

При успешно завършен курс се издава Сертификат.

Повече за обучението:

Курсът разглежда следните теми:

 1. Навигиране в работната книга; Форматиране; Copy & Paste; Функция Transpose.
 2. Въвеждане на данни, Типове данни, Редактиране и изтриване; Форматиране на клетки.
 3. Функции: Date, Sum & Average, Min & Max, Count & Counta; Сортиране и филтриране; Заключване на колони и редове.
 4. Клетки с относителна и абсолютна референция.
 5. Изчисления между отделните работни листове.
 6. Какво представлява 3DFormulas?
 7. Функции: Concatenate & Text to column, Left, Mid, Right, Find, Len; Опции при принтиране на документ; Header & Footer.
 8. Функции: Concatenate, Lower, Upper, Proper, Функции за дата и час: Date; Edate, Eomonth, Workdays, Dateif, Yearfrac, Networkdays, Weeknum, Weekday.
 9. Създаване и наименуване на диапазони.
 10. Работа със свързани работни книги.
 11. Консолидиране на информация между отделни работни книги.
 12. Функции: Countif, Sumif, Subtotal; Форматиране на процент; Conditional formatting;

За допълнителна информация или технически проблеми можете са се свържете на е-mail: fandonov@citub.net.

12.09.2022

ДЪРЖАВАТА ПРОДЪЛЖАВА ДА ПОДПОМАГА БИЗНЕСА С ПРОГРАМИ ОТ ЕК

Само по линия на Министерството на иновациите и растежа в българската икономика до края на годината ще влязат 735 млн. лева, най-вече за малки и средни фирми, каза министърът на иновациите и растежа Александър Пулев при откриване на форума "Големите пари за малкия бизнес: Възможности за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост".

Вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов и министър Пулев откриха срещата, която е организирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. В нея се включиха главният директор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Илияна Илиева и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Бойко Таков, както и експерти.

По-голямата част от тези 735 млн. лева ще минат през Националния план за възстановяване и устойчивост. Планът работи - в Министерството на иновациите и растежа имаме вече процедура, по която се кандидатства - това е процедурата за технологична модернизация за 260 млн. лева, като срокът за кандидатстване с проекти е 21 септември, припомни Пулев.

Държавата продължава да работи, въпреки че ние сме служебен кабинет, каза още министърът. Нашият основен ангажимент е да дадем глътка въздух на българския бизнес и най-вече на малките и на средните фирми в един сложен момент - инфлация, разрушени вериги на доставки и други, добави той. Благодарен съм на наследството, имаме чуден колектив от експерти в Министерството на иновациите и растежа, каза Александър Пулев.

Втората процедура по Националния план за възстановяване и устойчивост, по която МИР работи, е за 30 млн. лева за ИКТ решения и киберсигурност. Това ще е 100 процента грантова помощ за около 1400 фирми, посочи той. Третата процедура, която се подготвя, е за инвестиции във фотоволтаични централи плюс батерии и ще е с бюджет 200 млн. лева. Четвъртата е с бюджет 120 млн. лева за развойна и интелектуална дейност, каза министърът.

Паралелно се работи по структурните фондове, като по-голямата част ще стигне до икономиката от началото на следваща година, но сега трябва да изпълним всички срокове, каза още Пулев пред участниците в срещата. Имаме напредък по двете най-големя програми - "Конкурентоспособност и иновации" с ресурс 3 милиарда лева. Вече внесохме програмата в ЕК и се надявам максимално бързо да бъде одобрена. Програмата е с ресурс около 3 милиарда лева. Другата програма по структурните фондове е "Научни изследвания и дигитална трансформация". Тя е с бюджет 2 милиарда лева и имам уверения, че до 23 септември ще бъде внесена в ЕК, каза Александър Пулев.

12.09.2022

КОЛКО СЕ ПЛАЩА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ?

В Кодекса на труда са предвидени изрично няколко случая, при които работникът или служителят изпълнява граждански или обществени задължения, които са извън неговите задължения по трудовото правоотношение. Тяхното изпълнение обикновено съвпада с работното му време, поради което се налага да отсъства от работа. За тези дни съгласно Кодекса на труда работникът или служителят има право на отпуск от работодателя и работодателят е длъжен да го освобождава от изпълнението на трудовите му задължения.

Граждански или обществени задължения по смисъла на Кодекса на труда са:

 • за явяване в органите на съдебната власт или в други държавни органи
 • за участие в заседание като член на представителен държавен орган
 • за участие в съдебно заседание като съдебен заседател по наказателни дела
 • за участие в заседание като член на специален орган за преговори, като член на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество.

Отпуските за тези дейности се използват независимо от платения годишен отпуск и от неплатения годишен отпуск.  За ползването им не се изисква наличието на определен предварителен трудов стаж.

Заплащането на тези отпуски е различно в зависимост от законовото основание и вида на отпуска, който се предоставя за него.

Когато работникът или служителят е призован от орган на съдебната власт или от друг държавен орган, се заплаща според процесуалното качество, в което работникът или служителят е призован за явяване. Ако е призован в качеството на страна, то не се дължи възнаграждение. Ако е призован като вещо лице – му се дължи възнаграждение от страната по спора, която е поискала експертизата, или за сметка на бюджета на съдебната власт. Ако е призован като свидетел – му се дължи възнаграждение, което се определя от съда – за сметка на страната по спора, която е поискала призоваването му, а когато свидетелят е призован от съда – възнаграждението му се определя от съда и е за сметка на бюджета на съдебната власт.

За участие в заседание като член на представителен държавен орган възнаграждението се определя в Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Възнаграждението на съдебните заседатели е уредено в Наредба № 1 от 03.02.2011 г. за съдебните заседатели.

Възнаграждението на работниците и служителите за участие в заседанията на специалния орган за преговори, като член на Европейския работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество се изплаща от работодателя по реда за определяне на възнаграждението за ползването на платения годишен отпуск.

 

Справка:

чл. 157 от Кодекса на труда

09.09.2022

ТЪРСЯТ ХОРА В ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА

След като два поредни месеца наблюдавахме спад на броя на обявите за работа, през август има плавно възстановяване с ръст от 1,1%. Това показва ежемесечният анализ на платформа за търсене и предлагане на работа. Общият брой на предложенията е 47 000, като на годишна база той се запазва на същото ниво (47 100 през м. август 2021г.).

Наблюдава се активна динамика в различните сектори, като с най-голям брой са се увеличили предложенията в секторите „Производство“ (550 предложения повече или ръст от 8%) и „Търговия и продажби“ (530 предложения повече, 5% ръст).

Ръст наблюдаваме и в секторите „Здравеопазване и фармация“ с 10% (170 предложения повече), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (2% или 130 предложения повече) и „Строителство“ (1,7%, 40 предложения повече).

Противно на досегашната тенденция, през м. август наблюдаваме най-голям спад на предложенията в сектора „ИТ“. Обявите в този сектор са с близо 600 по-малко спрямо м. юли или спад от 11%. Както и в предходните месеци този спад се дължи основно за слабия работен сезон.

Спад на обявите през август отчитаме и в секторите: „Счетоводство, одит, финанси“ (-9%),   „Административни и обслужващи дейности“ (-4%), „Маркетинг и реклама“ (-3%) и „Логистика и транспорт“ (-2,6%).

Дялово разпределение

Дяловото разпределение на обявите по сектори се запазва, както през предходния м. юли.
С най-голям дял на предложенията е секторът „Търговия и продажби“ с 23%, следван от секторите „Производство“ (16%) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (15%). След тях се нареждат секторите „ИТ“ (12%), „Логистика и транспорт“ (10%),  „Административни и обслужващи дейности“ (10%), „Строителство“ (5%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4,4%), „Здравеопазване и фармация“ (3,9%), „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Работа от вкъщи

Предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са намалели с 8% (400 предложения по-малко). Това се дължи основно на по-малкия брой обяви в сектора „ИТ“, тъй като той предлага половината от този тип възможности за работа.  Обявите за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са около 4800 за страната или 12% от общия брой обяви.

Като разпределение по сектори 53% от предложенията са в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (15%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (15%) и „Търговия и продажби“ (5%).

Предлагане по градове

Общият брой на обявите във водещите областни градове се е увеличил с 2%. Динамиката във всеки един от тях е, както следва: София (3%), Пловдив (2%), Варна (-7%), Бургас (-3%), Русе (4%) и Стара Загора (4%). Като дял броят на предложенията в тях е 73% от всички обяви, а разпределението във всеки от градовете е:  София (45%), Пловдив (10%), Варна (9%), Бургас (4%), Русе (3%) и Стара Загора (3%).

Обяви, подходящи за бежанци

Броят на обявите за работа, подходящи за бежанци, през август е около 2200 (6% дял от всички обяви), като техния брой е намалял с 8% спрямо предходния месец.

09.09.2022

ИМАМЕ ЛИ ПРАВО НА „КЛАС“ ПРИ РАБОТА НА ВТОРИ ТРУДОВ ДОГОВОР?

Спрямо Кодекса на труда в България основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер се договарят между страните по трудовото правоотношение. При възникването на трудовото правоотношение работодателят е задължен да определи, освен основното възнаграждение, и допълнителните възнаграждения с постоянен характер.

За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.

Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за действително отработено време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време – по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време. Това плащане има постоянен характер – изплаща се ежемесечно, докато съществува основание за получаването му.

При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита трудовия стаж на работника или служителя на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието.

С Постановление на Министерския съвет № 147 от 29.06.2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионаленопит минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит е определен на 0,6 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит.

Работникът или служителят не е длъжен да връща суми за трудово възнаграждение и обезщетения по трудово правоотношение, които е получил добросъвестно.

 

Справка:

чл. 66, ал. 1, т. 7 Кодекса на труда

чл. 271, ал. 1 Кодекса на труда

параграф 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда

чл. 12, ал. 1 Наредбата за структурата и организацията на работната заплата

чл. 22, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата

08.09.2022

БЪЛГАРИЯ С БЕЗПРЕЦЕДЕНТЕН РЪСТ ПО ИКОНОМИЧЕСКА СВОБОДА

България отбелязва безпрецедентен ръст в глобалното подреждане по икономическа свобода. Страната се нарежда на 23-то място от 165 държави и територии, включени в изследването “Икономическа свобода по света 2022”, публикувано днес от Института за пазарна икономика съвместно с канадския институт „Фрейзър“.

Тазгодишното издание е базирано на данни от 2020 г. (най-новите международно сравними данни за всички страни). За поредна година Хонконг и Сингапур оглавяват класацията, следвани от Швейцария, Нова Зеландия, Дания, Австралия, САЩ, Естония, Мавриций и Ирландия. На дъното са Венецуела, Судан и Зимбабве.

Къде е България и защо е толкова напред

Изследването класира България на 23-то място – сред най-свободните държави, но оценката за икономическата свобода в страната всъщност намалява. Резултатът на България е 7,69 т. (от максималните 10 т.), което е спад с 0,10 т. спрямо миналогодишното.

Причината за изкачването на България в класацията с цели 8 позиции на практика е влoшаването на свободата в редица държави. Средният резултат на страните по света отбелязва рекорден срив – през 2020 г. е с 0,16 т. по-нисък от достигнатия през 2019 година. Това изтрива десетилетие развитие и повишаване на икономическата свобода по света, а спадът е над три пъти по-голям от  отчетения непосредствен след финансовата криза от 2008-2009 година. Така пандемията Ковид-19 се превръща в най-голямата катастрофа за икономическата свобода в световен мащаб.

Именно това обаче позволява на България да изпревари множество държави. Докато през 2020 г. повечето от останалите страни членки увеличават значително трансферите и субсидиите, поемат нови дългове и печатат пари, в България тези негативи са забавени и в сравнително ограничен мащаб – компенсациите са сравнително малко, мерките са относително хлабави.

Едно сравнение по най-засегнатите от кризата компоненти на индекса показва голямото намаление на резултатите в европейските държави. Австрия губи половин точка заради повишаването на преразпределението и субсидиите в страната. Испания губи четвърт точка за стабилни пари заради поевтиняването на акциите и печатането на пари. Португалия губи почти цяла точка заради увеличаването на държавния си дълг.

Къде България наистина се представя добре

Извън подобряването на класирането заради влошаването при други държави, България има някои котви, които устойчиво осигуряват стабилност през годините и реално показват високи оценки и добро място в класацията на индекса. Такива са ниското подоходно облагане (плосък данък), стабилните пари (валутен борд), ниски мита (членство в ЕС), свободното кредитиране (голям брой банки) – дългосрочни политики за растеж и просперитет, които Институтът за пазарна икономика защитава от самото си създаване.

Кои са проблемите

В най-слабата за България категория – „Правна система и право на собственост“ – липсва подобрение. Резултатът е 5,96 т., или с 0,02 т. повече от този в миналогодишното издание, въпреки ниската база. Особено лошо е представянето на страната при безпристрастността на съдилищата, доверието в полицията и защитата на правото на собственост (всички с по под 5 точки). Така, докато в останалите страни членки оценките са около 8 т., резултатът на България е близък до този на държави като Уругвай, Бутан, Монголия, Индия.

Слабата правна система и защита на право на собственост спъва инвестициите, предприемачеството и дългосрочното развитие на икономиката и това не може да бъде компенсирано и преодоляно с по-добри постижения в други измерители на свободата.

Други такива фактори, които не се виждат от резултата на България в индекса (и не само в този), са формалното изпълнение на законодателство и големите регионални различия. В редица компоненти индексът отчита разпоредбите в нормативните актове, а не реално дали и как се прилагат (особено в категорията, отчитаща регулациите). Това е особено пагубно когато корупцията е широкоразпространена, прилагат се незаконни режими, има доминация на един работодател, институциите не работят, а съдилищата не действат като коректив на другите власти, за да гарантират справедливост.

Защо свободата е важна

И тази година индексът изследва връзката между свободата и различни аспекти на икономическия и социален живот и илюстрира разликите в развитието между най-свободните ¼  от държавите (42 страни) и най-несвободните ¼ (40 страни):

- Брутният вътрешен продукт на човек от населението е 7 пъти по-висок;

- Доходът на най-бедните 10% от населението е над 8 пъти по-висок;

- Продължителността на живота е с 15 години по-висока;

- Детската смъртност е 10 пъти по-ниска;

- Нивото на бедност от много по-ниско;

- Делът на записаните в училище деца е много по-висок;

- Хората в свободните държави считат себе си за по-щастливи.

05.09.2022

ЗАВОД РАЗКРИВА 1000 НОВИ РАБОТНИ МЕСТА

Нови 1000 работни места се очаква да бъдат разкрити в оръжейния завод "Арсенал" АД в Казанлък. Това съобщи директорът на Дирекция „Бюро по труда“ Стара Загора Любен Георгиев.

Той допълни, че е проведена среща между представители на Агенцията и ръководството на завода. По време на нея е подадена заявка за проучване за назначаване на нови работници.

По думите на Георгиев се търсят предимно жени в трудоспособна възраст за заводите в Казанлък и Мъглиж. Средната месечна заплата е около 1800 лева, а са въведени и допълнителни бонуси на три и шест месеца. 

Директорът на бюрото по труда обобщи, че в момента в завода работят около 6500 души, а планират броят им да достигне до 8000 работници.